Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin"

Transkript

1 Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

2 t Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte Revisionsfrågor Metod Revisionskriterer/utgångspunkter Organisation av hemtjänstinsatser och äldreomsorg i Vadstena Nyckeltal i den nationella mätningen Hemtjänstinsatser Leva och bo självständigt Trygga förhållanden som äldre Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien? Aktiv och meningsfull tillvaro Särskilt boende Under trygga förhållanden Aktiv och meningsfull tillvaro

3 t 1. Sammanfattning Kommunrevisionen i Vadstena har uppdragit åt Ernst & Young att biträda med en granskning av kvaliteten inom äldreomsorgen i kommunen. Den övergripande revisionsfrågan i den här granskningen har varit: Står den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen i överensstämmelse med kraven enligt lagstiftningen i kommunen? Granskningen har gjorts mot bakgrund av en nationell studie av kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen 2010 som utförts av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). I RKA:s studie har 19 nyckeltal inom hemtjänsten och 12 nyckeltal inom äldreomsorgen granskats i 178 kommuner i landet. Kommunrevisionens granskning har syftat till att jämföra resultaten för de redovisade nyckeltalen i Vadstena med den nationella studien. I granskningen har följande framkommit. En av 19 nyckeltal rörande hemtjänst har inte granskats och två av tolv nyckeltal inom särskilt boende har exkluderats i Vadstena kommun. Inom hemtjänsten har Vadstena redovisat avvikande resultat i förhållande till den nationella studien beträffande följande nyckeltal: Duschfrekvens Gräsklippning Möjlighet att välja man/kvinna för personlig omvårdnad Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade Ledsagarservice För alla dessa nyckeltal redovisar Vadstena antingen att insatserna inte erbjuds överhuvudtaget eller att kommunen har ett resultat som klart understiger resultaten från den nationella studien. Fem av 18 nyckeltal innebär att närmare 30 procent av vad andra kommuner erbjuder inom hemtjänsten inte erbjuds i Vadstena kommun. Enligt socialtjänstlagen skall alla beslut om insatser ske utifrån bedömningen i det individuella fallet, oavsett riktlinjer. Det betyder att även om riktlinjerna utgår från att en insats inte skall övervägas kan det individuella behovet vara sådant att insats skall ges. Det är oftast inte någon svårighet för personalen att hantera. Riktlinjerna kan däremot i praktiken ofta komma att bli styrande och är dessa riktlinjer snäva till sin karaktär kan det få till konsekvens att man slentrianmässigt avstår från insatser som med en generösare inställning skulle ha givits. Inom särskilt boende har granskningen visat att resultaten i Vadstena överlag är något bättre än de nationella resultaten. I granskningen har vidare framkommit att det i formell mening saknats fastställda kvalitetsmål för år Någon rapportering om detta kan således inte göras till varken nämnd eller fullmäktige. Uppföljning och rapportering kan bara ske från år Det är inte tillfredsställande att det saknats dokumenterade kvalitetsmål för år 2012 inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboendet (särskilt boende). Socialnämnden rekommenderas att se över sina riktlinjer i syfte att säkerställa att de individuella behoven styr den beslutade insatsen inom hemtjänsten att alltid fastställa kvalitetsmål som också följs upp inom hemtjänst och särskilt boende 2

4 t 2. Inledning Kommunrevisionen i Vadstena har uppdragit åt Ernst & Young att granska kvaliteten inom äldreomsorgen i kommunen. Bakgrunden är att kommunrevisionen i sin väsentlighets- och riskanalys våren 2012 konstaterade att de äldre i fler avseenden redovisade låg upplevd kvalitet. I de öppna jämförelserna då hade Vadstena kommun ett resultat som i flera avseenden placerade kommunen i den grupp kommuner som hade de svagaste resultaten. Av 290 kommuner kom Vadstena kommun på plats 271 när det gäller de äldres och anhörigas bedömning av hemtjänsten i sin helhet t.ex. Bemötandet och hänsynen till de äldres åsikt inom hemtjänsten var aspekter där de äldre och deras anhöriga också redovisat svaga resultat. Samma gäller uppfattningen om möjligheten för de äldre att komma ut i särskilt boende. 3. Syfte Den övergripande revisionsfrågan i den här granskningen är: Står den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen i överensstämmelse med kraven enligt lagstiftningen i kommunen? Granskningen görs mot bakgrund av en nationell studie av kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen 2010 som utförts av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA är en fristående organisation som finansieras med medel från bl.a. SKL och vars syfte är att främja jämförelser mellan kommuner för att utveckla verksamheterna. De studier som görs publiceras på SKL:s hemsida bl.a. I den nu aktuella studien har 19 nyckeltal inom hemtjänsten och 12 nyckeltal inom äldreomsorgen granskats i 178 kommuner i landet. Granskningen syftar till att jämföra resultaten för de redovisade nyckeltalen i Vadstena med den nationella studien Revisionsfrågor Frågor som kommer att besvaras i granskningen är: Vilka resultat har Vadstena för de aktuella nyckeltalen? Hur förhåller sig dessa till de nationella resultaten? Vilka förklaringar finns till avvikelser från de nationella resultaten? Vilka kvalitetsmål finns i Vadstena? Hur följs dessa upp och redovisas för nämnden? 3.2. Metod Granskningen görs i form av jämförelser av verksamhetsstatistik, intervjuer med ansvariga tjänstemän. Resultaten av granskningen sammanställs i en rapport som sakgranskas och presenteras för kommunrevisionen Revisionskriterer/utgångspunkter Med revisionskriterier eller utgångspunkter avses det som ligger till grund för de bedömningar som görs av ändamålsenligheten. I detta fall: Socialtjänstlagen och den nationella rapporten från 2010 från RKA. 3

5 t I socialtjänstlagen (2001:453) står att Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 1 Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) har konstaterat att detta är kärnan i det uppdrag som socialnämnderna har och mot bakgrund av detta har man tagit fram ett antal nyckeltal som speglar hur väl socialtjänsten svarar mot dessa krav. I den senaste rapporten från 2011, kvalitetsindikatorer för äldreomsorgen 2010 har man undersökt 178 kommuner utifrån de indikatorer som man tagit fram. I bilaga 1 redovisas indikatorerna. Kommunerna som svarat i den nationella studien har svarat utifrån de egna riktlinjer som finns i kommunen och utifrån ett normalfall. Svaren är alltså inte en redovisning av hur brukaren uppfattar hemtjänsten respektive det särskilda boendet. De riktlinjer som finns i kommunerna kring olika insatser skall ses som vägledning och inget annat. Varje insats skall prövas utifrån de behov som finns hos brukaren. Det betyder att det alltid är behovet som styr insatsen och inte riktlinjernas utformning. 4. Organisation av hemtjänstinsatser och äldreomsorg i Vadstena Hemtjänstinsatser organiseras från Wasagården för hela kommunen. Särskilt boende finns på Wasagården och Vätterngården. Enligt de kommunala riktlinjerna för hemtjänstinsatser i Vadstena finns en schablontid som utgör underlag för resurstilldelning. Brukaren debiteras för faktiskt utförd tid. Vid månadsskiftet februari/mars 2013 hade 175 personer i Vadstena någon form av pågående hemtjänstinsats enligt någon av formerna nedan: Morgonhjälp (stiga upp, personlig omvårdnad, toalett, frukost, medicin, bäddning) Daghjälp (toalett, måltid, vilka, stiga upp medicin) Kvällshjälp (toalett, kvällsmat, lägga sig, personlig omvårdnad, medicin) Insatserna matdistribution och trygghetslarm finns också som enskilda bistånd. Dessa insatser omfattas av maxtaxan. De senaste åren har det utförts sammanlagt ca hemtjänsttimmar i Vadstena. Alla insatser utom matdistribution och trygghetslarm ingår i maxtaxan. För brukaren kostar varje timme 286 kr och kommunens personalkostnad är 359 kr. Hemtjänstens personalgrupp uppgår till 28,3 årsarbetare. 5. Nyckeltal i den nationella mätningen Den nationella mätningen omfattar totalt 19 nyckeltal inom hemtjänsten. Vid granskningen konstaterades att en av dessa inte var aktuell/relevant i Vadstena. Det var: Medianvärde för antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 1 4 socialtjänstlagen 4

6 t Medianvärdet har exkluderats i denna granskning av praktiska skäl. Dels var det förenat med mycket manuellt arbete att ta fram, dels fanns medelvärdet med som i sak i princip bedöms säga ungefär samma sak som ett medianvärde. De svar som Vadstena kommun lämnat på de olika nyckeltalen bygger på ett normalfall och utifrån de riktlinjer som finns, dvs. den nivå som man beslutat om i kommunen Hemtjänstinsatser De använda nyckeltalen är grupperade i tre områden som har direkt bäring på portalparagrafen i socialtjänstlagen. Dessa är: Leva och bo självständigt Under trygga förhållanden Aktiv och meningsfull tillvaro I sammanställningen nedan redovisas förts förhållandet för Vadstena kommun. Därefter redovisas resultaten från den nationella studien Leva och bo självständigt Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja tid för insats? Ja, oftast. Det är ambitionen, men insatserna måste prioriteras vilket innebär att alla inte alltid kan få insats efter den tid de själva önskar. Jämfört med den nationella studien avviker inte Vadstena kommun från flertalet kommuner. I den nationella studien var det 123 kommuner som erbjöd möjlighet att välja tid för insatsen Hemtjänstens städfrekvens Enligt riktlinjerna erbjuds i normalfallet den äldre städning varannan vecka. Det samma gäller inom särskilt boende, men det är det individuella behovet som skall styra. Det kan i princip innebära att någon eller några får städning en gång i veckan och någon annan var tredje vecka. I princip kan städhjälp erbjudas dagligen vid uppkommet behov. Resultaten i Vadstena överensstämmer med majoriteten av kommunerna i den nationella studien Antal rum som städas? Enligt riktlinjerna städas två rum och kök inkl badrum. Om den äldre bor i t.ex. åtta rum och kök varieras rummen mellan städbesöken. Personalen kommer överens med brukaren om vilka rum som skall städas om det finns fler rum. I den nationella studien av RKA erbjuder flertalet kommuner städning av bara två rum och kök, men det är 30 kommuner som erbjuder städning av fler rum än två vid städtillfällena Tvättfrekvens? Hemtjänsten erbjuder tvätt en gång/vecka i normalfallet och enligt riktlinjerna. 134 kommuner erbjuder tvätt en gång i veckan, dvs. Vadstena kommuns riktlinjer är likvärdiga med majoriteten av kommunerna Antal tillfällen per vecka hemtjänsten gör dagligvaruinköp? Dagligaruinköp erbjuds en gång per vecka. Det finns individuella skillnader. Insatsen gäller enbart ensamstående. Inköp erbjuds i närmaste affär och allt skall handlas där, dvs. hemtjänsttagaren kan inte välja att handla dagligvaror i olika affärer efter pris och kvalitet. 5

7 t Inköp i specialaffär eller dylikt ingår inte i begreppet dagligvaruinköp. Det får anhöriga eller andra ordna med. Av samtliga kommuner som ingår i den nationella RKA-studien uppger 154 att de erbjuder dagligvaruinköp en gång per vecka. Vadstena kommun har riktlinjer som överensstämmer med majoriteten av kommunerna Hemtjänsten erbjuder enklare matlagning i den äldres bostad I princip kan det erbjudas tre gånger per dag, morgon, lunch och middag. Det handlar då ofta om att värma upp redan färdig mat och fixa mackor och kaffe. Den äldre kan i princip styra vid vilken tidpunkt som hjälpen önskas. 100 av 165 kommuner erbjuder enklare matlagning i den nationella studien Duschfrekvens Enligt riktlinjerna erbjuds i normalfallet den äldre hjälp med dusch en gång per vecka, det förekommer undantag, dvs. den äldre kan få det oftare om behovsbedömningen är sådan. Flertalet kommuner i den nationella studien 147 erbjuder dusch mer än en gång per vecka som standard. Detta är första indikatorn där Vadstena avviker markant från de nationella resultaten. I Vadstena är det regel med en gång Gräsklippning eller annan service Enligt riktlinjerna finns inte denna möjlighet. Det ingår inte i utbudet. Det är heller ingen större efterfrågan på denna typ av insatser bland de äldre. Det kan bero på att man vet vad som gäller och därför inte efterfrågar tjänsten, enligt den intervjuade enhetschefen. Denna typ av fixartjänster får ordnas via RUT-insatser eller på annat sätt. Å andra sidan är fallolyckor frekventa bland äldre och fall kan inträffa vid fönsterputsning, byte av glödlampor etc. Enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap är fallolyckor den enskilt största olycksrisken i befolkningen. Den här typen av insatser skulle kanske vara adekvat för att förebygga ohälsa bland äldre. 109 kommuner, dvs. flertalet erbjuder något eller några strukturerade fixartjänster i den nationella studien. Även i detta fall avviker Vadstena kommun på ett markant sätt från de nationella resultaten, eftersom den inte erbjuder något Trygga förhållanden som äldre Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien? Detta är en fråga som i praktiken inte är så relevant i Vadstena. Det finns bara en man anställd och bland de äldre är det oftast bara kvinnor som säger till att de inte vill ha en man som hjälper till med personlig hygien. Bland de äldre männen finns också en mentalitet att den typen av insatser sköts av kvinnor, dvs. de efterfrågar inte aktivt en man som stöd vid personlig hygien. Detta är en särskiljande fråga mellan Vadstena och andra kommuner. Majoriteten av kommunerna i den nationella studien erbjuder denna möjlighet Telefonservice ingår i hemtjänsten? Ja. Den absoluta majoriteten av kommunerna i den nationella studien erbjuder detta. 6

8 t Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja personal som talar hemtjänsttagarens språk? Ja, men i praktiken är detta inte vanligt förekommande. Sammansättningen av de äldre hemtjänsttagarna i Vadstena är homogen. Knappt ett hundra av kommunerna i den nationella studien erbjuder inte hemspråkstalande hemtjänstpersonal. Det är bara omkring en tredjedel som kan göra det Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade? Nej, det ingår inte i de lokala riktlinjerna. Frågan är lite vag, enligt den intervjuade enhetschefen. Man hjälper till med byte av batterier i hörapparater, läser kanske lite post åt synskadade och hjälper till med taltidning. Det finns ett mer organiserat stöd i dagverksamheten för rehabilitering/socialt. Flertalet av kommunerna i den nationella studien erbjuder detta. Vadstena kommun gör inte det, men är å andra sidan inte ensamma. Nästan hälften av kommunerna i den nationella studien erbjuder inte denna service Antal personal man som hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medeltal 8. Medelvärdet i den nationella studien är 13 för flertalet kommuner. Det är stora variationer. Som minst möter de äldre fyra och som mest 24 på en 14-dagarsperiod. Färre än 7 och fler än 17 är ovanligt Aktiv och meningsfull tillvaro Antal tillfällen per månad hemtjänsten erbjuder ledsagarservice Enligt riktlinjerna kan man beviljas sex timmar/månad, men detta är inte att betrakta som hemtjänstinsats. Det ses som ett enskilt bistånd. Man kan få bistånd att gå till en behandlingsserie, men aldrig att gå på teater eller annan liknande aktivitet. Om behovet av ledsagning är större sker beslutet i socialnämndens utskott. I den nationella studien uppger den absoluta majoriteten av kommunerna att ledsagarservice ingår. Mer än en gång per vecka Antal tillfällen per vecka som hemtjänsten ger promenader Promenad beviljas en gång per vecka enligt gällande riktlinjer. Drygt 100 av kommunerna i den nationella studien uppger att promenader ingår mer än en gång per vecka. 40 kommuner anger att det ingår en gång per vecka, lika stor omfattning som i Vadstena Hemtjänsten erbjuder social dagverksamhet Det ingår inte i strikt mening i riktlinjerna för hemtjänstinsatser i Vadstena. I detta fall avviker Vadstena från majoriteten i den nationella studien. I den nationella studien var det över 100 kommuner som erbjöd detta. Men efter diskussion med den ansvariga inom hemtjänsten förefaller det som om det kan föreligga en sammanblandning av hur begreppen används. Vadstena kommun erbjuder detta men då som ett särskilt biståndsbeslut. Det sannolika är att den nationella studien redovisar 7

9 t detta som en insats inom hemtjänsten, men att den även där är att anse som en särskilt insats. Med hänsyn till att olikheter i tillämpning förekommer för en verksamhet som normalt erbjuds frekvent bedöms Vadstena ändå erbjuda denna tjänst Hemtjänsten erbjuder demensverksamhet Det ingår inte i strikt mening i riktlinjerna för hemtjänstinsatser i Vadstena. I detta fall avviker Vadstena från majoriteten i den nationella studien. I den nationella studien var det över 130 kommuner som erbjöd detta. Men efter diskussion med den ansvariga inom hemtjänsten förefaller det som om det kan föreligga en sammanblandning av hur begreppen används. Vadstena kommun erbjuder detta men då som ett särskilt biståndsbeslut. Det sannolika är att den nationella studien redovisar detta som en insats inom hemtjänsten, men att den även där är att anse som en särskilt insats. Med hänsyn till att olikheter i tillämpning förekommer för en verksamhet som normalt erbjuds bedöms Vadstena ändå erbjuda denna tjänst Hemtjänsten erbjuder möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp Ja, brukar kombineras med den beviljade promenaden. Tidsschablonen är 1 timme och 30 minuter. Majoriteten av kommunerna erbjuder detta i den nationella studien Iakttagelse Av sammanlagt 18 undersökta nyckeltal inom hemtjänsten avviker Vadstena i följande avseenden: Duschfrekvens Gräsklippning Möjlighet att välja man/kvinna för personlig omvårdnad Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade Ledsagarservice För alla dessa nyckeltal redovisar Vadstena antingen att insatserna inte erbjuds överhuvudtaget eller att kommunen har ett resultat som klart understiger resultaten från den nationella studien. Fem av 18 nyckeltal innebär att närmare 30 procent av vad andra kommuner erbjuder inom hemtjänsten inte erbjuds i Vadstena kommun. För de övriga nyckeltalen inom hemtjänsten erbjuder Vadstena likvärdig service som andra kommuner. Riktlinjer är riktlinjer, dvs. det som den enskilde sedan bedöms vara i behov av utförs. 6. Särskilt boende Det finns 52 platser på Wasagården för särskilt boende och 44 på Vätterngården, dvs. totalt 96 platser i kommunen. Beläggningsgraden är hög, över tid uppgår den till 97 procent, dvs. i praktiken är alla platser så gott som alltid upptagna personer av de boende är män och ca 60 procent av platserna är upptagna av personer med demenssjukdomar i Vadstena. Medelvärdet för placering i särskilt boende är ca tre år, räknat på de senaste 80 placerade. Det finns i princip ingen kö, eftersom placering sker efter behov. Ändå finns ibland en viss kö. Den kan variera mellan någon enstaka individ upp till sju-åtta stycken. 8

10 t I den nationella enkäten finns 12 nyckeltal inom området särskilt boende. I intervjun med enhetschefen för Wasagårdens särskilda boende framkom att två av dessa nyckeltal inte var möjliga att få fram i Vadstena. Dessa ingår således inte i redovisningen nedan. De aktuella nyckeltalen är: Väntetid till särskilt boende, medelvärd Väntetid till särskilt boende, median Orsaken är att man inte kunde få fram dessa uppgifter med mindre än att det hade krävts betydande arbetsinsats i samband med granskningen. Nyckeltalen är även i detta avseende redovisade i tre områden: Leva och bo självständigt Under trygga förhållanden Aktiv och meningsfull tillvaro Leva och bo självständigt Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet? Det har alla, dvs. 100 procent. I den nationella studien svarade 90 procent ja på frågan Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila Alla kan, dvs. 100 procent. Alla på särskilt boende i Vadstena är dementa, de har kognitiva svårigheter att få ihop sammanhang och struktur i vardagen. Det gör att de inte får lägga sig tidigt, t.ex. kl 16 på eftermiddagen för att sova hela natten. Som personal vill man att de boende skall följa en någorlunda vettig dygnsrytm. I den nationella studien svarade 95 procent ja Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan välja tid för uppstigning på morgonen. Även i detta fall är det 100 procent, dvs. det är möjligt på alla platser. I den nationella studien svarade 93 procent ja Andelen boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål 100 procent. Måttet erhålls numera i och med den särskilda mätning som görs via Senior Alert. I den nationella studien svarade 88 procent ja Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds personlig omvårdnad varje vecka 100 procent. I den nationella studien svarade 93 procent ja. 9

11 t Under trygga förhållanden Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder kvarboende i livets slutskede 100 procent. Alla i den nationella studien svarade att detta erbjuds Aktiv och meningsfull tillvaro Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar Enligt enhetschefen kan frågan tolkas olika beroende på situationen. Strikt tolkat erbjuds inte de boende i särskilt boende i Vadstena schemalagda och strukturerade aktiviteter att välja mellan. Däremot erbjuds de boende olika informellt arrangerade aktiviteter varje dag som att få hjälp att lösa korsord, fika ihop, en liten pratstund etc. Det är bara knappt 40 procent av de särskilda boendeplatserna som erbjuder två aktiviteter per dag under vardagarna i den nationella studien Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen Även i detta fall finns en skillnad mellan ett strukturerat erbjudande och en informell hantering. På helgerna är det färre personal och i princip finns inget färdigt schemalagt program där de boende kan välja mellan olika aktivteter. I praktiken erbjuds de boende medverka i samtal kring melodikrysset, fika ihop, liten pratstund etc. När det gäller helgerna bedömer enhetschefen att det fungerar bra på demensboendena alltså 60%. Det är bara knappt 30 procent av de särskilda boendena som erbjuder en organiserad aktivitet på helgen Andel boendeplatser i särskilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål Ca 60 procent. I den nationella studien är det bara 60 procent som erbjuder det av de särskilda boendena Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar? Den som önskar och kan får det. Man kan sitta på balkong, gå ut om man är så bra. Lite drygt 70 procent av de särskilda boendena i den nationella studien erbjuder denna möjlighet. I intervjun med enhetschefen framkommer att hon uppfattar en del av frågorna som lite väl teoretiska och tolkningsbara. De äldre har i grunden en demenssjukdom där de har svårt med det kognitiva, dvs. att få struktur och sammanhang i vardagen. Det påverkar hur genomförandet av insatserna blir. Att Vadstena kommun avviker från den nationella studien kan bero på hur man tolkar frågorna, enligt den ansvariga enhetschefen. I Vadstena finns det inte två anslagna aktiviteter per vardag eller varje helgdag utan man jobbar med aktivering utifrån behov hela tiden. I Vadstena menar man t ex att fika tillsammans är en aktivitet men det kanske inte har tolkats så i andra kommuner. Det är fortfarande 10

12 t bra bemanning på våra boenden i Vadstena jämfört med andra kommuner så vi borde hinna med en del aktivering, enligt enhetschefen Iakttagelse Insatser inom särskilt boende erbjuds genomgående fullt ut i Vadstena, jämfört med den nationella studien. 7. Kvalitetsmål, uppföljning och rapportering I socialnämndens verksamhetsplan för år 2012 preciseras mål, inkl mål för kvaliteten. Under rubriken kvalitetsarbete sägs att kvalitetsdeklaration ska kontinuerligt upprättas avseende de tjänster som socialförvaltningen ger. Utöver detta sägs att värdegrundsarbete skall bedrivas med statliga medel. Vid tidpunkten för denna granskning följs detta åtagande upp i syfte att klargöra de kvalitetsmål som gällt under Det visar sig då att förvaltningen tagit fram ett dokument kring värdegrund som beslutats i oktober Dokumentet om värdegrund skall gälla från år 2013 och implementeras bland personal. Det finns en rutin för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi. Den kommer att följas även beträffande kvalitetsfrågorna från år Det innebär att uppföljning och rapportering sker i delårsrapport och i samband med årsbokslutet Iakttagelse Av redovisningen följer att det i formell mening saknats fastställda kvalitetsmål som verksamheten kan följa upp för år Någon rapportering om detta kan inte göras till varken nämnd eller fullmäktige. Uppföljning och rapportering kan bara göras från år 2013 kring den kvalitet som beslutats. Det är inte tillfredsställande att det saknats dokumenterade kvalitetsmål för år 2012 inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboendet (särskilt boende). Det betyder inte att det i praktiken inte kan ha varit en utmärkt kvalitet, men den kan inte följas upp utifrån från början fastställda mål. 11

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Hemtjänsten i Botkyrka kommun

Hemtjänsten i Botkyrka kommun PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Hemtjänsten i Botkyrka kommun - EN GENDER BUDGET-ANALYS Förord en ojämställd budget är inte i balans Detta dokument är en gender budget-analys av hemtjänsten i Botkyrka

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2011-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2013 Ur ettt brukar- och medbor rgarperspektivv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2013-08-25 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Palle Storm Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer