Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin"

Transkript

1 Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

2 t Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte Revisionsfrågor Metod Revisionskriterer/utgångspunkter Organisation av hemtjänstinsatser och äldreomsorg i Vadstena Nyckeltal i den nationella mätningen Hemtjänstinsatser Leva och bo självständigt Trygga förhållanden som äldre Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien? Aktiv och meningsfull tillvaro Särskilt boende Under trygga förhållanden Aktiv och meningsfull tillvaro

3 t 1. Sammanfattning Kommunrevisionen i Vadstena har uppdragit åt Ernst & Young att biträda med en granskning av kvaliteten inom äldreomsorgen i kommunen. Den övergripande revisionsfrågan i den här granskningen har varit: Står den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen i överensstämmelse med kraven enligt lagstiftningen i kommunen? Granskningen har gjorts mot bakgrund av en nationell studie av kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen 2010 som utförts av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). I RKA:s studie har 19 nyckeltal inom hemtjänsten och 12 nyckeltal inom äldreomsorgen granskats i 178 kommuner i landet. Kommunrevisionens granskning har syftat till att jämföra resultaten för de redovisade nyckeltalen i Vadstena med den nationella studien. I granskningen har följande framkommit. En av 19 nyckeltal rörande hemtjänst har inte granskats och två av tolv nyckeltal inom särskilt boende har exkluderats i Vadstena kommun. Inom hemtjänsten har Vadstena redovisat avvikande resultat i förhållande till den nationella studien beträffande följande nyckeltal: Duschfrekvens Gräsklippning Möjlighet att välja man/kvinna för personlig omvårdnad Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade Ledsagarservice För alla dessa nyckeltal redovisar Vadstena antingen att insatserna inte erbjuds överhuvudtaget eller att kommunen har ett resultat som klart understiger resultaten från den nationella studien. Fem av 18 nyckeltal innebär att närmare 30 procent av vad andra kommuner erbjuder inom hemtjänsten inte erbjuds i Vadstena kommun. Enligt socialtjänstlagen skall alla beslut om insatser ske utifrån bedömningen i det individuella fallet, oavsett riktlinjer. Det betyder att även om riktlinjerna utgår från att en insats inte skall övervägas kan det individuella behovet vara sådant att insats skall ges. Det är oftast inte någon svårighet för personalen att hantera. Riktlinjerna kan däremot i praktiken ofta komma att bli styrande och är dessa riktlinjer snäva till sin karaktär kan det få till konsekvens att man slentrianmässigt avstår från insatser som med en generösare inställning skulle ha givits. Inom särskilt boende har granskningen visat att resultaten i Vadstena överlag är något bättre än de nationella resultaten. I granskningen har vidare framkommit att det i formell mening saknats fastställda kvalitetsmål för år Någon rapportering om detta kan således inte göras till varken nämnd eller fullmäktige. Uppföljning och rapportering kan bara ske från år Det är inte tillfredsställande att det saknats dokumenterade kvalitetsmål för år 2012 inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboendet (särskilt boende). Socialnämnden rekommenderas att se över sina riktlinjer i syfte att säkerställa att de individuella behoven styr den beslutade insatsen inom hemtjänsten att alltid fastställa kvalitetsmål som också följs upp inom hemtjänst och särskilt boende 2

4 t 2. Inledning Kommunrevisionen i Vadstena har uppdragit åt Ernst & Young att granska kvaliteten inom äldreomsorgen i kommunen. Bakgrunden är att kommunrevisionen i sin väsentlighets- och riskanalys våren 2012 konstaterade att de äldre i fler avseenden redovisade låg upplevd kvalitet. I de öppna jämförelserna då hade Vadstena kommun ett resultat som i flera avseenden placerade kommunen i den grupp kommuner som hade de svagaste resultaten. Av 290 kommuner kom Vadstena kommun på plats 271 när det gäller de äldres och anhörigas bedömning av hemtjänsten i sin helhet t.ex. Bemötandet och hänsynen till de äldres åsikt inom hemtjänsten var aspekter där de äldre och deras anhöriga också redovisat svaga resultat. Samma gäller uppfattningen om möjligheten för de äldre att komma ut i särskilt boende. 3. Syfte Den övergripande revisionsfrågan i den här granskningen är: Står den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen i överensstämmelse med kraven enligt lagstiftningen i kommunen? Granskningen görs mot bakgrund av en nationell studie av kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen 2010 som utförts av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA är en fristående organisation som finansieras med medel från bl.a. SKL och vars syfte är att främja jämförelser mellan kommuner för att utveckla verksamheterna. De studier som görs publiceras på SKL:s hemsida bl.a. I den nu aktuella studien har 19 nyckeltal inom hemtjänsten och 12 nyckeltal inom äldreomsorgen granskats i 178 kommuner i landet. Granskningen syftar till att jämföra resultaten för de redovisade nyckeltalen i Vadstena med den nationella studien Revisionsfrågor Frågor som kommer att besvaras i granskningen är: Vilka resultat har Vadstena för de aktuella nyckeltalen? Hur förhåller sig dessa till de nationella resultaten? Vilka förklaringar finns till avvikelser från de nationella resultaten? Vilka kvalitetsmål finns i Vadstena? Hur följs dessa upp och redovisas för nämnden? 3.2. Metod Granskningen görs i form av jämförelser av verksamhetsstatistik, intervjuer med ansvariga tjänstemän. Resultaten av granskningen sammanställs i en rapport som sakgranskas och presenteras för kommunrevisionen Revisionskriterer/utgångspunkter Med revisionskriterier eller utgångspunkter avses det som ligger till grund för de bedömningar som görs av ändamålsenligheten. I detta fall: Socialtjänstlagen och den nationella rapporten från 2010 från RKA. 3

5 t I socialtjänstlagen (2001:453) står att Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 1 Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) har konstaterat att detta är kärnan i det uppdrag som socialnämnderna har och mot bakgrund av detta har man tagit fram ett antal nyckeltal som speglar hur väl socialtjänsten svarar mot dessa krav. I den senaste rapporten från 2011, kvalitetsindikatorer för äldreomsorgen 2010 har man undersökt 178 kommuner utifrån de indikatorer som man tagit fram. I bilaga 1 redovisas indikatorerna. Kommunerna som svarat i den nationella studien har svarat utifrån de egna riktlinjer som finns i kommunen och utifrån ett normalfall. Svaren är alltså inte en redovisning av hur brukaren uppfattar hemtjänsten respektive det särskilda boendet. De riktlinjer som finns i kommunerna kring olika insatser skall ses som vägledning och inget annat. Varje insats skall prövas utifrån de behov som finns hos brukaren. Det betyder att det alltid är behovet som styr insatsen och inte riktlinjernas utformning. 4. Organisation av hemtjänstinsatser och äldreomsorg i Vadstena Hemtjänstinsatser organiseras från Wasagården för hela kommunen. Särskilt boende finns på Wasagården och Vätterngården. Enligt de kommunala riktlinjerna för hemtjänstinsatser i Vadstena finns en schablontid som utgör underlag för resurstilldelning. Brukaren debiteras för faktiskt utförd tid. Vid månadsskiftet februari/mars 2013 hade 175 personer i Vadstena någon form av pågående hemtjänstinsats enligt någon av formerna nedan: Morgonhjälp (stiga upp, personlig omvårdnad, toalett, frukost, medicin, bäddning) Daghjälp (toalett, måltid, vilka, stiga upp medicin) Kvällshjälp (toalett, kvällsmat, lägga sig, personlig omvårdnad, medicin) Insatserna matdistribution och trygghetslarm finns också som enskilda bistånd. Dessa insatser omfattas av maxtaxan. De senaste åren har det utförts sammanlagt ca hemtjänsttimmar i Vadstena. Alla insatser utom matdistribution och trygghetslarm ingår i maxtaxan. För brukaren kostar varje timme 286 kr och kommunens personalkostnad är 359 kr. Hemtjänstens personalgrupp uppgår till 28,3 årsarbetare. 5. Nyckeltal i den nationella mätningen Den nationella mätningen omfattar totalt 19 nyckeltal inom hemtjänsten. Vid granskningen konstaterades att en av dessa inte var aktuell/relevant i Vadstena. Det var: Medianvärde för antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 1 4 socialtjänstlagen 4

6 t Medianvärdet har exkluderats i denna granskning av praktiska skäl. Dels var det förenat med mycket manuellt arbete att ta fram, dels fanns medelvärdet med som i sak i princip bedöms säga ungefär samma sak som ett medianvärde. De svar som Vadstena kommun lämnat på de olika nyckeltalen bygger på ett normalfall och utifrån de riktlinjer som finns, dvs. den nivå som man beslutat om i kommunen Hemtjänstinsatser De använda nyckeltalen är grupperade i tre områden som har direkt bäring på portalparagrafen i socialtjänstlagen. Dessa är: Leva och bo självständigt Under trygga förhållanden Aktiv och meningsfull tillvaro I sammanställningen nedan redovisas förts förhållandet för Vadstena kommun. Därefter redovisas resultaten från den nationella studien Leva och bo självständigt Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja tid för insats? Ja, oftast. Det är ambitionen, men insatserna måste prioriteras vilket innebär att alla inte alltid kan få insats efter den tid de själva önskar. Jämfört med den nationella studien avviker inte Vadstena kommun från flertalet kommuner. I den nationella studien var det 123 kommuner som erbjöd möjlighet att välja tid för insatsen Hemtjänstens städfrekvens Enligt riktlinjerna erbjuds i normalfallet den äldre städning varannan vecka. Det samma gäller inom särskilt boende, men det är det individuella behovet som skall styra. Det kan i princip innebära att någon eller några får städning en gång i veckan och någon annan var tredje vecka. I princip kan städhjälp erbjudas dagligen vid uppkommet behov. Resultaten i Vadstena överensstämmer med majoriteten av kommunerna i den nationella studien Antal rum som städas? Enligt riktlinjerna städas två rum och kök inkl badrum. Om den äldre bor i t.ex. åtta rum och kök varieras rummen mellan städbesöken. Personalen kommer överens med brukaren om vilka rum som skall städas om det finns fler rum. I den nationella studien av RKA erbjuder flertalet kommuner städning av bara två rum och kök, men det är 30 kommuner som erbjuder städning av fler rum än två vid städtillfällena Tvättfrekvens? Hemtjänsten erbjuder tvätt en gång/vecka i normalfallet och enligt riktlinjerna. 134 kommuner erbjuder tvätt en gång i veckan, dvs. Vadstena kommuns riktlinjer är likvärdiga med majoriteten av kommunerna Antal tillfällen per vecka hemtjänsten gör dagligvaruinköp? Dagligaruinköp erbjuds en gång per vecka. Det finns individuella skillnader. Insatsen gäller enbart ensamstående. Inköp erbjuds i närmaste affär och allt skall handlas där, dvs. hemtjänsttagaren kan inte välja att handla dagligvaror i olika affärer efter pris och kvalitet. 5

7 t Inköp i specialaffär eller dylikt ingår inte i begreppet dagligvaruinköp. Det får anhöriga eller andra ordna med. Av samtliga kommuner som ingår i den nationella RKA-studien uppger 154 att de erbjuder dagligvaruinköp en gång per vecka. Vadstena kommun har riktlinjer som överensstämmer med majoriteten av kommunerna Hemtjänsten erbjuder enklare matlagning i den äldres bostad I princip kan det erbjudas tre gånger per dag, morgon, lunch och middag. Det handlar då ofta om att värma upp redan färdig mat och fixa mackor och kaffe. Den äldre kan i princip styra vid vilken tidpunkt som hjälpen önskas. 100 av 165 kommuner erbjuder enklare matlagning i den nationella studien Duschfrekvens Enligt riktlinjerna erbjuds i normalfallet den äldre hjälp med dusch en gång per vecka, det förekommer undantag, dvs. den äldre kan få det oftare om behovsbedömningen är sådan. Flertalet kommuner i den nationella studien 147 erbjuder dusch mer än en gång per vecka som standard. Detta är första indikatorn där Vadstena avviker markant från de nationella resultaten. I Vadstena är det regel med en gång Gräsklippning eller annan service Enligt riktlinjerna finns inte denna möjlighet. Det ingår inte i utbudet. Det är heller ingen större efterfrågan på denna typ av insatser bland de äldre. Det kan bero på att man vet vad som gäller och därför inte efterfrågar tjänsten, enligt den intervjuade enhetschefen. Denna typ av fixartjänster får ordnas via RUT-insatser eller på annat sätt. Å andra sidan är fallolyckor frekventa bland äldre och fall kan inträffa vid fönsterputsning, byte av glödlampor etc. Enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap är fallolyckor den enskilt största olycksrisken i befolkningen. Den här typen av insatser skulle kanske vara adekvat för att förebygga ohälsa bland äldre. 109 kommuner, dvs. flertalet erbjuder något eller några strukturerade fixartjänster i den nationella studien. Även i detta fall avviker Vadstena kommun på ett markant sätt från de nationella resultaten, eftersom den inte erbjuder något Trygga förhållanden som äldre Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien? Detta är en fråga som i praktiken inte är så relevant i Vadstena. Det finns bara en man anställd och bland de äldre är det oftast bara kvinnor som säger till att de inte vill ha en man som hjälper till med personlig hygien. Bland de äldre männen finns också en mentalitet att den typen av insatser sköts av kvinnor, dvs. de efterfrågar inte aktivt en man som stöd vid personlig hygien. Detta är en särskiljande fråga mellan Vadstena och andra kommuner. Majoriteten av kommunerna i den nationella studien erbjuder denna möjlighet Telefonservice ingår i hemtjänsten? Ja. Den absoluta majoriteten av kommunerna i den nationella studien erbjuder detta. 6

8 t Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja personal som talar hemtjänsttagarens språk? Ja, men i praktiken är detta inte vanligt förekommande. Sammansättningen av de äldre hemtjänsttagarna i Vadstena är homogen. Knappt ett hundra av kommunerna i den nationella studien erbjuder inte hemspråkstalande hemtjänstpersonal. Det är bara omkring en tredjedel som kan göra det Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade? Nej, det ingår inte i de lokala riktlinjerna. Frågan är lite vag, enligt den intervjuade enhetschefen. Man hjälper till med byte av batterier i hörapparater, läser kanske lite post åt synskadade och hjälper till med taltidning. Det finns ett mer organiserat stöd i dagverksamheten för rehabilitering/socialt. Flertalet av kommunerna i den nationella studien erbjuder detta. Vadstena kommun gör inte det, men är å andra sidan inte ensamma. Nästan hälften av kommunerna i den nationella studien erbjuder inte denna service Antal personal man som hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medeltal 8. Medelvärdet i den nationella studien är 13 för flertalet kommuner. Det är stora variationer. Som minst möter de äldre fyra och som mest 24 på en 14-dagarsperiod. Färre än 7 och fler än 17 är ovanligt Aktiv och meningsfull tillvaro Antal tillfällen per månad hemtjänsten erbjuder ledsagarservice Enligt riktlinjerna kan man beviljas sex timmar/månad, men detta är inte att betrakta som hemtjänstinsats. Det ses som ett enskilt bistånd. Man kan få bistånd att gå till en behandlingsserie, men aldrig att gå på teater eller annan liknande aktivitet. Om behovet av ledsagning är större sker beslutet i socialnämndens utskott. I den nationella studien uppger den absoluta majoriteten av kommunerna att ledsagarservice ingår. Mer än en gång per vecka Antal tillfällen per vecka som hemtjänsten ger promenader Promenad beviljas en gång per vecka enligt gällande riktlinjer. Drygt 100 av kommunerna i den nationella studien uppger att promenader ingår mer än en gång per vecka. 40 kommuner anger att det ingår en gång per vecka, lika stor omfattning som i Vadstena Hemtjänsten erbjuder social dagverksamhet Det ingår inte i strikt mening i riktlinjerna för hemtjänstinsatser i Vadstena. I detta fall avviker Vadstena från majoriteten i den nationella studien. I den nationella studien var det över 100 kommuner som erbjöd detta. Men efter diskussion med den ansvariga inom hemtjänsten förefaller det som om det kan föreligga en sammanblandning av hur begreppen används. Vadstena kommun erbjuder detta men då som ett särskilt biståndsbeslut. Det sannolika är att den nationella studien redovisar 7

9 t detta som en insats inom hemtjänsten, men att den även där är att anse som en särskilt insats. Med hänsyn till att olikheter i tillämpning förekommer för en verksamhet som normalt erbjuds frekvent bedöms Vadstena ändå erbjuda denna tjänst Hemtjänsten erbjuder demensverksamhet Det ingår inte i strikt mening i riktlinjerna för hemtjänstinsatser i Vadstena. I detta fall avviker Vadstena från majoriteten i den nationella studien. I den nationella studien var det över 130 kommuner som erbjöd detta. Men efter diskussion med den ansvariga inom hemtjänsten förefaller det som om det kan föreligga en sammanblandning av hur begreppen används. Vadstena kommun erbjuder detta men då som ett särskilt biståndsbeslut. Det sannolika är att den nationella studien redovisar detta som en insats inom hemtjänsten, men att den även där är att anse som en särskilt insats. Med hänsyn till att olikheter i tillämpning förekommer för en verksamhet som normalt erbjuds bedöms Vadstena ändå erbjuda denna tjänst Hemtjänsten erbjuder möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp Ja, brukar kombineras med den beviljade promenaden. Tidsschablonen är 1 timme och 30 minuter. Majoriteten av kommunerna erbjuder detta i den nationella studien Iakttagelse Av sammanlagt 18 undersökta nyckeltal inom hemtjänsten avviker Vadstena i följande avseenden: Duschfrekvens Gräsklippning Möjlighet att välja man/kvinna för personlig omvårdnad Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade Ledsagarservice För alla dessa nyckeltal redovisar Vadstena antingen att insatserna inte erbjuds överhuvudtaget eller att kommunen har ett resultat som klart understiger resultaten från den nationella studien. Fem av 18 nyckeltal innebär att närmare 30 procent av vad andra kommuner erbjuder inom hemtjänsten inte erbjuds i Vadstena kommun. För de övriga nyckeltalen inom hemtjänsten erbjuder Vadstena likvärdig service som andra kommuner. Riktlinjer är riktlinjer, dvs. det som den enskilde sedan bedöms vara i behov av utförs. 6. Särskilt boende Det finns 52 platser på Wasagården för särskilt boende och 44 på Vätterngården, dvs. totalt 96 platser i kommunen. Beläggningsgraden är hög, över tid uppgår den till 97 procent, dvs. i praktiken är alla platser så gott som alltid upptagna personer av de boende är män och ca 60 procent av platserna är upptagna av personer med demenssjukdomar i Vadstena. Medelvärdet för placering i särskilt boende är ca tre år, räknat på de senaste 80 placerade. Det finns i princip ingen kö, eftersom placering sker efter behov. Ändå finns ibland en viss kö. Den kan variera mellan någon enstaka individ upp till sju-åtta stycken. 8

10 t I den nationella enkäten finns 12 nyckeltal inom området särskilt boende. I intervjun med enhetschefen för Wasagårdens särskilda boende framkom att två av dessa nyckeltal inte var möjliga att få fram i Vadstena. Dessa ingår således inte i redovisningen nedan. De aktuella nyckeltalen är: Väntetid till särskilt boende, medelvärd Väntetid till särskilt boende, median Orsaken är att man inte kunde få fram dessa uppgifter med mindre än att det hade krävts betydande arbetsinsats i samband med granskningen. Nyckeltalen är även i detta avseende redovisade i tre områden: Leva och bo självständigt Under trygga förhållanden Aktiv och meningsfull tillvaro Leva och bo självständigt Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet? Det har alla, dvs. 100 procent. I den nationella studien svarade 90 procent ja på frågan Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila Alla kan, dvs. 100 procent. Alla på särskilt boende i Vadstena är dementa, de har kognitiva svårigheter att få ihop sammanhang och struktur i vardagen. Det gör att de inte får lägga sig tidigt, t.ex. kl 16 på eftermiddagen för att sova hela natten. Som personal vill man att de boende skall följa en någorlunda vettig dygnsrytm. I den nationella studien svarade 95 procent ja Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan välja tid för uppstigning på morgonen. Även i detta fall är det 100 procent, dvs. det är möjligt på alla platser. I den nationella studien svarade 93 procent ja Andelen boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål 100 procent. Måttet erhålls numera i och med den särskilda mätning som görs via Senior Alert. I den nationella studien svarade 88 procent ja Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds personlig omvårdnad varje vecka 100 procent. I den nationella studien svarade 93 procent ja. 9

11 t Under trygga förhållanden Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder kvarboende i livets slutskede 100 procent. Alla i den nationella studien svarade att detta erbjuds Aktiv och meningsfull tillvaro Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar Enligt enhetschefen kan frågan tolkas olika beroende på situationen. Strikt tolkat erbjuds inte de boende i särskilt boende i Vadstena schemalagda och strukturerade aktiviteter att välja mellan. Däremot erbjuds de boende olika informellt arrangerade aktiviteter varje dag som att få hjälp att lösa korsord, fika ihop, en liten pratstund etc. Det är bara knappt 40 procent av de särskilda boendeplatserna som erbjuder två aktiviteter per dag under vardagarna i den nationella studien Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen Även i detta fall finns en skillnad mellan ett strukturerat erbjudande och en informell hantering. På helgerna är det färre personal och i princip finns inget färdigt schemalagt program där de boende kan välja mellan olika aktivteter. I praktiken erbjuds de boende medverka i samtal kring melodikrysset, fika ihop, liten pratstund etc. När det gäller helgerna bedömer enhetschefen att det fungerar bra på demensboendena alltså 60%. Det är bara knappt 30 procent av de särskilda boendena som erbjuder en organiserad aktivitet på helgen Andel boendeplatser i särskilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål Ca 60 procent. I den nationella studien är det bara 60 procent som erbjuder det av de särskilda boendena Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar? Den som önskar och kan får det. Man kan sitta på balkong, gå ut om man är så bra. Lite drygt 70 procent av de särskilda boendena i den nationella studien erbjuder denna möjlighet. I intervjun med enhetschefen framkommer att hon uppfattar en del av frågorna som lite väl teoretiska och tolkningsbara. De äldre har i grunden en demenssjukdom där de har svårt med det kognitiva, dvs. att få struktur och sammanhang i vardagen. Det påverkar hur genomförandet av insatserna blir. Att Vadstena kommun avviker från den nationella studien kan bero på hur man tolkar frågorna, enligt den ansvariga enhetschefen. I Vadstena finns det inte två anslagna aktiviteter per vardag eller varje helgdag utan man jobbar med aktivering utifrån behov hela tiden. I Vadstena menar man t ex att fika tillsammans är en aktivitet men det kanske inte har tolkats så i andra kommuner. Det är fortfarande 10

12 t bra bemanning på våra boenden i Vadstena jämfört med andra kommuner så vi borde hinna med en del aktivering, enligt enhetschefen Iakttagelse Insatser inom särskilt boende erbjuds genomgående fullt ut i Vadstena, jämfört med den nationella studien. 7. Kvalitetsmål, uppföljning och rapportering I socialnämndens verksamhetsplan för år 2012 preciseras mål, inkl mål för kvaliteten. Under rubriken kvalitetsarbete sägs att kvalitetsdeklaration ska kontinuerligt upprättas avseende de tjänster som socialförvaltningen ger. Utöver detta sägs att värdegrundsarbete skall bedrivas med statliga medel. Vid tidpunkten för denna granskning följs detta åtagande upp i syfte att klargöra de kvalitetsmål som gällt under Det visar sig då att förvaltningen tagit fram ett dokument kring värdegrund som beslutats i oktober Dokumentet om värdegrund skall gälla från år 2013 och implementeras bland personal. Det finns en rutin för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi. Den kommer att följas även beträffande kvalitetsfrågorna från år Det innebär att uppföljning och rapportering sker i delårsrapport och i samband med årsbokslutet Iakttagelse Av redovisningen följer att det i formell mening saknats fastställda kvalitetsmål som verksamheten kan följa upp för år Någon rapportering om detta kan inte göras till varken nämnd eller fullmäktige. Uppföljning och rapportering kan bara göras från år 2013 kring den kvalitet som beslutats. Det är inte tillfredsställande att det saknats dokumenterade kvalitetsmål för år 2012 inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboendet (särskilt boende). Det betyder inte att det i praktiken inte kan ha varit en utmärkt kvalitet, men den kan inte följas upp utifrån från början fastställda mål. 11

Revisionsrapport nr 2, 2013, slutversion R Wallin. Söderköpings kommun Kvalitet inom äldreomsorg

Revisionsrapport nr 2, 2013, slutversion R Wallin. Söderköpings kommun Kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport nr 2, 2013, slutversion R Wallin Söderköpings kommun Kvalitet inom äldreomsorg Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 3.1. Revisionsfrågor...4 3.2. Metod...4 3.3.

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende 2009 1 (34) Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med över 200 deltagande kommuner. Detta är fjärde året som undersökningen

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-11-12 1(4) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Kvalitetsutveckling i a ldreomsorgen. Resultat och jämförelser av nyckeltal från 2012

Kvalitetsutveckling i a ldreomsorgen. Resultat och jämförelser av nyckeltal från 2012 Kvalitetsutveckling i a ldreomsorgen Resultat och jämförelser av nyckeltal från 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Att leda äldreomsorg en sann utmaning!... 4 Varför nyckeltal?... 4 Nyckeltal i resultatstyrningen...

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Kvalitet på särskilda boenden för äldre

Kvalitet på särskilda boenden för äldre www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Kvalitet på särskilda boenden för äldre Överkalix kommun Kvalitet på särskilda boenden för äldre Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Remiss Remiss av motion

Remiss Remiss av motion REMISS FÖRVALTING 2015-01-08 EMELIE HALLIN SID 1/1 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Remiss Remiss av motion Svar på remissen

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 PUBL NR 2008:12 ISSN: 0284-6845 Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 Karlstad 054-19 70 00 lansstyrelsen@s.lst.se

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen

Granskning av äldreomsorgen REVISIONSRAPPORT Granskning av äldreomsorgen Socialtjänstlagen från biståndshandläggning till verkställighet Tingsryds kommun Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier för vård och omsorg i Kumla kommun Införande av värdighetsgarantier Socialnämnden beslutade i januari om att anta värdighetsgarantierna Väntar på socialstyrelsens godkännande

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare

En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare Handläggare: Förvaltning: Avdelning: Datum: Elisabeth Widskog Socialförvaltningen Äldreomsorgsavdelningen 2013-03-27 socialnämnden

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Kommunrevisionen 2007-12-12 För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Granskning av omsorgstyngd och bemanning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen

Granskning av äldreomsorgen REVISIONSRAPPORT Granskning av äldreomsorgen med fokus på meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll Trelleborgs kommun 13 mars 2014 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen

Granskning av äldreomsorgen REVISIONSRAPPORT Granskning av äldreomsorgen Upplever de äldre en meningsfull vardag? Marks kommun 4 juni 2013 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till 2016 års Öppna jämförelser Vård och

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Rutin 1 (5) 2012-11-28 Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Nationell värdegrund I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) infördes den 1 januari 2011 en bestämmelse om en nationell värdegrund för

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge INSATSLISTA 2017-02-24 Ansvarig: Utfärdat av: Enhetschef Myndighetskontoret/äldre Berörda verksamheter: Hemtjänst i ordinärt boende Version: 3 2017-03-01 Insatslista Nya insatsbenämningar har utarbetats

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer