År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år."

Transkript

1 Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet Kommunen som samhällsutvecklare. Resultatet av de mätningar som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet blir ett kvitto på var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner. har medverkat i Kommunens kvalitet i korthet sedan 2007 och därmed kan resultat över flera år redovisas. År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år. Tolkning av resultat: Varje resultat markeras med en färg för att visa hur Strängnäs resultat står sig i förhållande till de andra 240 kommunerna i mätningen. Alla resultat delas in i tre grupper vilka markeras med grönt (bäst), gult (medelbra) och rött (sämst). Bland de 25 % bästa Bland de 50 % mellersta Bland de 25 % sämsta I resultattabellerna på kommande sidor visas resultaten områdesvis för perioden Rutorna som är färgade med grönt, gult, rött visar Strängnäs kommuns resultat i siffror för denna period. För vissa år och mått finns inget resultat och det kan bero på att måttet är nytt, att det inte har gjorts någon mätning eller att resultaten för 2016 inte är redovisade av statistikansvarig myndighet än. Några mått kan ej jämföras mellan åren pga olika mätmetoder. Vill du veta mer om Kommunens Kvalitet i Korthet kan du läsa på eller direkt i Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet.

2 Tillgänglighet Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde Bibliotekets öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Simhallens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Andel som får svar på e-post inom två dagar, Återvinningscentralens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng Trygghet Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,8 6,1 - Nöjd Region-Index - Trygghet Delaktighet Delaktighetsindex, andel av maxpoäng Informationsindex för kommunens webbplats - Sökfunktion Informationsindex för kommunens webbplats - Äldreomsorg Nöjd Inflytande-Index - Helheten Nöjd Inflytande-Index - Förtroende Nöjd Inflytande-Index - Påverkan Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö Informationsindex för kommunens webbplats - Personer med funktionsnedsättning Valdeltagande i senaste kommunvalet, 84,5 84,5 84,5 Nöjd Inflytande-Index - Information Nöjd Inflytande-Index - Kontakt Informationsindex för kommunens webbplats - Förskola Informationsindex för kommunens webbplats - Grundskola Informationsindex för kommunens webbplats - Bygga och bo

3 Delaktighet Informationsindex för kommunens webbplats - Tillstånd, tillsyn, näringsliv m.m Informationsindex för kommunens webbplats - Öppenhet och påverkan Informationsindex för kommunens webbplats - Individ- och familjeomsorg Informationsindex för kommunens webbplats - Kultur och fritid Informationsindex för kommunens webbplats - Gymnasium OBS: Informationsindex kan ej jämföras mellan åren pga olika mätmetoder. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om förändringar, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel Elever i åk 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel Elever i åk 8: Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena, andel Elever i åk 8: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk, (Ja=1/ Nej=0) Invånare 65+ erbjuds social dagverksamhet, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0)

4 Invånare 65+ med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov, (Ja=1/ Nej=0) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel Invånare 65+ erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst, (Ja=2/ Någon=1/ Ingen=0) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Närstående till avlidna personer 65+ på boende eller med hemsjukvård som erbjudits eftersamtal, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. svenska som andraspråk, hemkommun, andel Elever i åk 8: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel ,5 91,7 93, ,9 77,6 77,2 Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, hemkommun, andel 90,5 92,1 90,3 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, hemkommun, andel 88,9 88,1 87,6

5 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel Elever i åk 8: Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det, andel Elever i åk 8: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, andel Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tvkanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal, andel Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras av ensamhet, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel av maxpoäng Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0)

6 Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1) Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning (>Två r.o.k.=3/ Två r.o.k.=2/ Ett r.o.k.=1) Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1) Invånare 65+ med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bor med annan vuxen, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, andel Elever i åk 8: Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - sjuksköterska vid behov, andel (-2015) Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, (Ja=1/ Nej=0) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel 1 1 0

7 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tvkanaler utöver basutbudet i den egna lgh, andel Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, (Ja=1, Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (>En gång/månad=3/ En gång/månad=2/ <En gång/månad=1 / Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice, (Ja=1/Nej=0) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet till aktiviteter med personalstöd efter kl 21, en gång/månad, andel Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm, andel Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, andel Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel 91,2 90,9 87,0 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel

8 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram hemkommun, andel Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel ,1 78,8-72,5 77,2 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel - 61,9 70,3 Enheter enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel Enheter i särskilt boende där sammanboende för maka/make är möjligt, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inte kränkts av någon personal under året, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel Samhällsutvecklare Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Förvärvsarbetande invånare år, andel 81,0 81,6 -

9 Samhällsutvecklare Förvärvsarbetande invånare år, andel 64,2 66,9 - Förvärvsarbetande invånare år, andel 77,7 78,9 - Förvärvsarbetande invånare år, andel 84,7 84,8 - Förvärvsarbetande invånare år, andel 69,4 69,4 - Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel 4,6 4,2 - Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 11,1 13,0 - Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud Nöjd Region-Index - Helheten Nöjd Region-Index - Rekommendation Nöjd Region-Index - Utbildningsmöjligheter Nöjd Region-Index - Bostäder Nöjd Region-Index - Arbetsmöjligheter Nöjd Region-Index - Kommunikationer Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 7,1 6,8 7,0 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 50,4 50,0 51,6 Förvärvsarbetande invånare år, andel 88,4 88,6 - Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Brandtillsyn - Totalt, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Kolada Vald kommun / region: Gnosjö Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Barn och unga (Alla år) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 49

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019 01 31 Barn och unga Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, 100 100 95 95 61 54 Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016 Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016 1 Sammanfattning av resultatet Här är Gnosjö bland Sveriges 25 % bästa kommuner i KKiK Matematik i åk. tre grundskola Ta examen på gymnasiet Hemtjänst Serviceutbud

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är s kommun? Under 2018 har cirka 260 av Sveriges 290 deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). s kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 INLEDNING För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

Så här bra är vi jämfört med andra

Så här bra är vi jämfört med andra Så här bra är vi jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunernas kvalitet

Läs mer

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2014-01-23 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2011-2013 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 75 8 85 9 95 1 94 86 86 Trend, tillgänglighet E-post % 1 8 6 6 72 84 87 94 4 2 211 213 214 215 216 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar på enkel fråga. (%) 5

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 79 86 86 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trend, tillgänglighet Epost % 94 84 87 72 79 6 211 213 214 215 216 217 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar

Läs mer

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka)

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid 9 kommuns kvalitet i sammanfattning kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 ROBERTSFORS KOMMUN Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 2018-04-01 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Övergripande resultat... 3 Noterade resultat... 5 Förbättringar:... 5 Försämringar:... 5 Saknade

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling Kommunens kvalitet i korthet 2016 Danderyds kommuns resultat och utveckling Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan 2007 kvalitetsmätningen Kommunens

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 215 Tillgänglighet e-post. Svar inom två dagar (%) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 87 82 84 1 8 6 4 2 TREND % 84 87 72 6 211 213 214 215 Tillgänglighet telefon.

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017

Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017 Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017 Innehåll Kommunens Kvalité i Korthet 2017... 3 Din kommuns tillgänglighet... 4 Trygghetsaspekter i din kommun... 7 Din delaktighet och kommunens information...

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Karlstad kommun deltar tillsammans med drygt 260 kommuner i ett nationellt projekt, Kommunens Kvalitet i Korthet, för att kunna jämföra kommuner ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 kommuns resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) www.sollentuna.se Inledning För att mäta en kommuns resultat ur ett kvalitetsperspektiv används en stor mängd nyckeltal. Nyckeltalen möjliggör jämförelser

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET Avser inte resultatet 2017 anges aktuellt år i texten vid varje mått. i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Älmhults resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun MARKARYDS KOMMUN Kommunens Kvalitet i Korthet s kommun Inledning För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Resultat...3 2.1 Öckerö kommuns tillgänglighet... 4 2.2 Medborgarnas delaktighet och Öckerö kommuns information... 6

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET Avser inte resultatet 2016 anges aktuellt år i texten vid varje mått. i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Älmhults resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Bland Sveriges 25% bästa kommuner

Bland Sveriges 25% bästa kommuner Kommunens kvalitet i korthet 2019 KKiK och dess syfte Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt med cirka 260 deltagande kommuner. Genom projektet redovisas och jämförs kommunens resultat

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun Resultatsammanställning av ens Kvalitet i Korthet 2013-2016, Ljusnarsbergs kommun Augusti 2017 Anders Andersson Torbjörn Lentz 1 1. Inledning ens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en uppföljningsmetod vars

Läs mer

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-11-12 1(4) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström Kallelse 1 2016-01-22 Sammanträde Kommnala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 25 februari 2016 Ordförande Sekreterare Ingemar

Läs mer