Mått 1. Tillgänglighet :a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?"

Transkript

1 Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post. Resultatet tas fram genom att ett externt företag under en fastställd tidsperiod sänder ett antal e-postfrågor till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan inkommit till dess att ett svar skickats. 60% av frågorna som skickades in till s kommun svarades på inom två arbetsdagar. Det placerade s kommun på 117:e plats av 133 kommuner som var med i undersökningen. 117:a plats av % av max

2 Mått 2 Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon. Resultatet tas fram genom att det under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. 46% av de som ringde fick kontakt med en handläggare. Det placerade s kommun på 66:e plats av 127 kommuner som var med i undersökningen. 66:e plats av % av max

3 Mått 3 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt med kommunen. Den externa mätningen av tillgängligheten kompletteras med en subjektiv värdering om hur frågeställaren uppfattar bemötandet från de som svarat på samtal. 87,5% av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande. Det placerade s kommun på 61:a plats av de 127 kommuner som var med i undersökningen. 61:a plats av % av max

4 Mått 4 Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om hur väl kommunen har organiserat Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden på vardagar? sin verksamhet för att kunna nå ut med biblioteksservicen till en så bred grupp som möjligt. Eftersträvansvärt är att erbjuda öppettider som attraherar den stora grupp medborgare vars arbetstider kolliderar med traditionella öppethållanden. Resultatet tas fram genom en intern undersökning av öppettiderna under en veckas tid vid en normal period av året. Tid som räknas är vardagar utöver klockan samt all tid under lördagar och söndagar. s kommun hamnade på delad 99:e plats av de 134 kommuner som var med i undersökningen. 99:a plats av 134 / timmar/vecka

5 Mått 5 Hur många timmar/vecka har kommunen öppet i simhallen utöver tiden på vardagar? 74:a plats av 114 Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen till en så bred grupp som möjligt. Det innebär att erbjuda öppettider som attraherar den stora grupp medborgare vars arbetstider kolliderar med traditionella öppethållanden. Resultatet tas fram genom en intern undersökning av öppettiderna under en veckas tid vid en normal period av året. Tid som räknas är vardagar utöver klockan samt all tid under lördagar och söndagar. s kommun hamnade på delad 74:e plats av de 114 kommuner som var med i undersökningen timmar/vecka

6 Mått 6 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov. Måttet tas fram genom att kommunen använder intern statestik kring föräldrarnas önskemål om placeringsdatum i förhållande till det faktiska placeringsdatum som erbjuds. Det som redovisats är andel som erbjudits plats på eller före önskat placeringsdatum av totalt antal erbjudna placeringar. s kommun kom på 92:a plats av de 103 kommuner som var med i undersökningen. 92:a plats av % av max

7 Mått 7 Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov. Resultatet tas fram genom att kommunen använder intern statestik kring föräldrarnas önskemål om placeringsdatum i förhållande till det faktiska placeringsdatumet som erbjuds. s kommun kom på 34:e plats av de 100 kommuner som var med i undersökningen. 34:a plats av dagar

8 Mått 8 Hur lång är väntetiden i snitt för attt få plats på ett äldreboende från ansökan kommit in till erbjudande om plats? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov. Resultatet tas fram genom intern undersökninng av samtliga placeringar som gjorts till boende under sex första månader. Datum noteras för ansökan till särkilt boende samt datum för när plats i särkilt boende har erbjudits. s kommun kom på 79:e plats av de 129 kommuner som var med i undersökningen. 79:e plats av dagar

9 Mått 9 Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? Tillgänglighet Måttet syftar till att visa kommunens tillgänglighet för de personer som söker ekonomiskt bistånd. Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den enskilde. Problematiken när det gäller försörjningsstöd ligger ofta på tillgängligheten, inte så mycket på själva utredningstiden. Det kan ibland vara långa tider innan man får träffa en handläggare för att lägga fram sitt problem. Fokus ska därför läggas på detta. Undersökningen omfattar alla nybesök under :s sex första månader. s kommun kom på 84:e plats av de 101 kommuner som var med i undersökningen. 84:e plats av dagar

10 Mått 10 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Trygghet Syftet med måttet är att få kunskap om kommunen uppfattas av medborgarna som en trygg plats att leva på. Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarindex del trygghet.resultatet har tagits fram genomo SCB:s Medborgarundersökningar för de kommuner som genomfört denna mellan 2009 och. Varje kommun beställer själv undersökningen av SCB. s kommun kom delad 36:e plats av de 107 kommuner som var med i undersökningen. 36:e plats av 107 ingen ny undersök index

11 Mått 11 Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? Trygghet Syftet med måttet är att få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av kontinutet och trygghet för äldre med behov av omsorg i hemmet. Resultatet tas fram genom en intern undersökning av antalet personal som besöker rn hemtjänstmottagare under en 14-dagars period. Gäller för de personer 65 år eller äldre som har två eller fler hemtjänstinsatser varje dag. s kommun kom på delad 82:a plats av 124 kommuner som var med i undersökningen. 82:a plats av 124 / personer

12 Mått 12 Hur många barn per personal är det i snitt i kommunen förskolor? Trygghet Syftet med måttet är att få en verklig uppfattning om det faktiska antalet barn i förhållande till det planerade. Denna mätning är lite omgjord från års mätning. Det planerade antalet personal tas fram genom Skolverkets nationella statestik över antalet inskrivna barn dividerat med antalet årsarbetare. Det faktiska antalet personal tas fram genom intern redovisning inlämnad till Kolada. s kommun kom på delad 17:e plats av 165 kommuner som var med i undersökningen. ( har man lagt till faktisk personal gemfört med planerad personal.) Faktiskt Faktiskt Planerad Planerad 17:e plats av personer

13 Mått 13 Hur stor andel av kommunens röstberättigande röstade i senaste kommunalvalet? Delaktighet och kommunens information Syftet med måttet är att ge kunskap om medborgarnas intresse och engagemang att delta i val på olkal nivå. Resultatet har hämtats från Valmyndighetens statestik om valdeltagande. s kommun kom på delad 102:a plats av de120 kommuner som var med i undersökningen. 102:a plats av 120 Haparanda 120:e 102:a, Lomma 1:a %

14 Mått 14 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Delaktighet och kommunens information Syftet är att kunna visa en samlad bild av starka och svaga sidor av kommunens informationsgivning på kommunens webbplats till medborgarna. Resultatet har tagits fram genom SKL:s webbinformationsundersökning sommaren. Undersökningen omfattar över 200 frågor per kommun. Svaret på varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. Undersökningen är indelad i 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100 %. s kommun kom på delad 102:a plats av de 165 kommuner som var med i undersökningen. 102:a plats av %

15 Mått 15 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Delaktighet och kommunens information Syftet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. För att kunna ge en bild av detta har ett medborgarindex konstruerats med exempel på ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter. Bakom de efterfrågade aktiviteterna ligger givetvis politisk prioritering och beslut och listan ska ses som exempel på befintliga aktiviteter i landets kommuner. Resultatet har tagits fram genom att kommunen har gjort en självgranskning utifrån SKL:s mall. s kommun kom på delad 32:a plats av de 132 kommuner som var med i undersökningen. 32:a plats av %

16 Mått 16 Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? 90:e plats av 107 ej ny undersök.-11 Delaktighet och kommunens information Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarnas uppfattning om inflytande över kommunens verksamheter. Resultatet har tagits fram för de kommuner som genomfört SCB:s Medborgarindex. s kommunen beställer undersökningen av SCB vart annat år. / index

17 Mått 17 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnader för förskoleverksamheten. Kostnad per inskrivet barn: Total kostnad för förskola i kommunall regi dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i kommunala skolor. Resultatet har hämtats från Skolverket och avser den senaste resultatredovisningen. 162:a plats av kronor

18 Mått 18b Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de natinella proven? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årskurs 3 når i ämnena svenska och matematik. Resultat som används grundar sig på elevernas resultat i de nationella proven i årskurs 3. Måttet visar andelen elever som uppnått skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena av de elever som genomfört proven. Resultatett hämtas från Skolverkets för nationella prov genomförda våren och som redovisas i december av Skolverket. 97:e plats av %

19 Mått 19 Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till andra kommuner? Andel med minst godkänt i svenska, matematik och engelska. Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens resultat inom skolan. Resultatet hämtas från Skolverket och redovisas i förhåållande till övriga kommuner. Redovisning av :s resultat. 139:e plats av % av max

20 Mått 20 Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnadseffektivitet inom skolan. Källa: Skolverket och Dagens Samhälle. Kostnadsmått och resultatet hämtas från Skolverket och redovisas i ett sammanställt relationsmått i förhållande till övriga kommuner. 134:e plats av kr per betygspoäng

21 Mått 21 Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen? Andel som fullföljer gymnasiet. Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av. Resultatet visar hur väl gymnasieskolorna klarar sitt uppdrag i förhållande till de nationella målen. Resultatet hämtas från Skolverket och sammanställs utifrån de mest aktuella siffrorna. Redovisning sker av års resultat. 67:e plats av %

22 Mått 22 Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om hur effektiva de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av är. Kommunernas totala kostnad för gymnasieskolan ställs i förhållande till de resultat som gymnasieskolan presterat. Resultatet hämtas från Skolverket och redovisas utifrån de mest aktuella siffrorna. Måtten redovisas i ett sammanställt relationsmått. 125:e plats av Kr per elev

23 Mått 23 Vilket serviceutbud finns inom särkilt boende finansierat av kommunen? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens effektivitet och prioriteringar. Resultatet har tagits fram genom en intern undersökning av kommunen inlämnat till Kolada. Andel % boendeplatser i särkilt boende där den enskilde erbjuds personlig omvårdnad varje vecka Andel % boendeplatser i särkilt boende där den äldre har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet Andel % boendeplatser i särkilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål Andel % boendeplatser i särkilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila Andel % boendeplatser i särkilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen Andel % boendeplatser i särkilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål 0 54 Andel % boendeplatser i särkilt boende som erbjuder kvarboende i livets slutskede Andel % boendeplatser i särkilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma akt. / dag under vardagar Andel % boendeplatser i särkilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar Andel % boendeplatser i särkilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen 0 0 Andel % äldre som bor i äldreboende som har eget rum eller lägenhet (SoS) Andel som bor i äldreboende som har möjlighet att välja mellan minst två maträtter vid något av huvudmålen (SoS)... borta Andel äldre som erbjuds samboende 100 Andel personer i äldreboende med eget rum eller delar rum med maka/make/nära anhörig 100

24 Mått 24 Vad kostar en plats i kommunens särkilda boende? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnad för särkilt boende. Källa: SKL:s VKV, tabell 8. Redovisas i kr i snitt per boende i särkildt boende för. 105:e plats av kr per år

25 Mått 25 Hur nöjda är brukarna med sitt särkilda boende? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ta reda på hur brukarna värderar sitt boende. Resultatet har hämtats från SCB:s undersökning Nöjd-Kund-Index (NKI).Redovisas i indextal i förhåållande till möjliga :e plats av Index

26 Mått 26 Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten och vilka prioriteringar som gjorts. Resultatet har tagits fram genom en intern undersökning av kommunerna där man utgår från de lokala riktlinjerna för hemtjänsten. Resultaten är framtagna under hösten. Antal rum hemtjänsten erbjuder städa ( fler än tre r.o.k = 3, två r.o.k = 2, ett r.o.k = 1, ingår inte = 0 ) Antal tillfällen per månad hemtjänsten ger ledsagarservice (Fler än en gång = 3, en gång =2, mindre än en gång =1, ingår inte = 0) Antal tillfällen per vecka ger dagligvaruinköp (Fler än en gång = 3, en gång =2, mindre än en gång =1, ingår inte = 0) Antal tillfällen per vecka hemtjänsten ger prommenader (Fler än en gång = 3, en gång =2, mindre än en gång =1, ingår inte = 0) Antal tillfällen per vecka hemtjänsten kan erbjuda enklare matlagning i den äldres bostad (Efter önskemål = 2, 1-3 ggr =1, 1gång eller inte alls = 0 ) Hemtjänsten erbjuder demensverksamhet (vardag + helg = 2, vardag = 1, ingår inte = 0) Hemtjänsten erbjuder den äldre möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp ( Ja = 1, Nej = 0) Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien ( Ja = 1, Nej = 0) Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja personal som talar hemtjänsttagarens språk ( Ja = 1, Nej = 0) Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja tid för insats ( Ja = 1, Nej = 0) Hemtjänsten erbjuder möjlighet till dusch mer än en gång per vecka ( Ja = 1, Nej = 0) Hemtjänsten erbjuder service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst ( Ja = 2, Någon gång = 1, Ingen gång = 0) Hemtjänsten erbjuder social dagverksamhet (Vardag + helg = 2, Vardag = 1, Ingår inte = 0) Hemtjänstens städfrekvens (En gång i veckan = 3, Varannan vecka = 2, Var tredje vecka =1, Ingår inte = 0) Hemtjänstens tvättfrekvens (En gång i veckan =3, Varannan vecka = 2, Var tredje vecka eller mer sällan = 1, Ingår inte = 0) Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade ingår i hemtjänstens utbud ( Ja = 1, Nej = 0) Trygghetsringning teleefonservice ingår i hemtjänstens utbud (Ja =1, nej = 0) Typvärde Lägre nivå än typvärdet Samma nivå som typvärdet Högre nivå än typvärdet

27 Mått 27 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnader inom hemtjänsten. Källa: SKL VKV. Redovisas i kr i snitt per vårdtagare. 134:e plats av kr på år

28 Mått 28 Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ta reda på hur brukarna värderar sin hemtjänst. Resultatet har tagits från SCB:s undersökning Nöjd-Kund- Index (NKI). Redovisas som indexral i förhållande till möjliga :e plats av Index

29 Mått 29 Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp och serviceboende? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge en samlad bild av vilket serviceutbud som finns inom LSS grupp- och serviceboende som är finansierade av kommunen. Resultatet har tagits fram genom en intern undersökning som rapporterats till Kolada. Resultaten är framtagna under hösten. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans, andel (%) 100 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende använder egen nyckel till sin bostad, andel (%) 100 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende får vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl.21.00, andel (%) 100 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har dagligt inflytade över maten (huvudmålet), andel (%) 100 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgäng till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) 100 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) 100 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende som önskar erbjuds en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) 100 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel (%) 17 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de senaste månaderna, andel (%)

30 Mått 30 Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att visa en bild hur effektivt socialtjänstens ungdomsarbete bedrivs i den egna kommunen. Målsättningen är att kommunens utredning och insatser ska leda till att den enskilde ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Källa: Egen undersökning som rapporterats till Kolada. (Gäller ej ekonomiskt bistånd). (Denna fråga svarade inte s kommun på.) 89:e plats av %

31 Mått 31 Andel av kommunens invånare år som förvärvsarbetar. Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge kunskap om hur stor procent av den arbetsföra befolkningen som har sysselsättning. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 42:a plats av %

32 Mått 32 Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge kunskap om företagsklimatet i kommunen. Källa: Nyföretagarcentrums Företagsbarometer. Redovisas som antal nya företag per 1000 invånare under en bestämd period. 3:e plats av antal per inv.

33 Mått 33 Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/ försvunnit i kommunen? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge kunskap om företagsklimatet i kommunen. Källa: SCB:s Företasregister. Redovisass som antal nya förvärvsarbetande under ett år. 48:a plats av ,3-23, per1000in

34 Mått 34 Vad ger företagarna för sammanfattande omdömme om företagsklimattet i kommunen? (Insikten) Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen och hur de upplever den kommunala servicen. Källa: SKL:s undersökning Insikten. Redovisas i indextal i förhållande till möjliga :a plats av Index

35 Mått 35 Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens invånare? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge en bild av befolkningens hälsotillstånd. Källa: Försäkringskassan 64:e plats av dagar

36 Mått 36 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka återvinningsgraden. Källa: Egen undersökning i kommunen som redovisas i Kolada. Mätperioden är år. 39:e plats av %

37 Mått 37 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen. Källa: Egen undersökning i kommunen som rapporteras till Kolada. Redovisas som andel miljövänliga bilar i förhållande till totalt antal bilar, redovisat i procent. 121:a plats av %

38 Mått 38 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn. Källa: Egen undersökning i kommunen som rapporteras till Kolada. 36:e plats av %

39 Mått 39 Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? 46:a plats av 127 ingen ny undersök.-11 Kommunen som samhällsbyggare Syftet är att få en uppfattning om medborgarnas syn på kommunen som en god plats att leva och bo i och ge underlag för politikerna att diskutera med medborgarna om vad som kan förbättra uppfattningen om kommunen. Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarindex. kommun har inte gjort någon ny medborgarundersökning under, utan har kvar sitt resultat från. / Index

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Resultatet ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet. Under

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019 01 31 Barn och unga Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, 100 100 95 95 61 54 Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2014-01-23 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2011-2013 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Kommunens kvalitet i korthet En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Om Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting startade ett projekt 26 med syfte att ta fram

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år.

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun 2017 2 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2017 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer