Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat"

Transkript

1 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

2 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en kortfattad bild över en kommuns kvalitet från ett medborgarperspektiv. Resultaten från undersökningen används ofta som underlag och indikatorer till kommunernas målstyrning. Resultaten 2013 är för Knivsta kommun, överlag goda med mindre förändringar. Det som bör uppmärksammas är att många kommuner arbetar hårt för förbättra resultaten och skillnaderna därför minskar mellan kommunerna. För att Knivstas goda resultat ska bestå måste resultaten därför fortsatt förbättras i verksamheterna. Ett område har mycket bra resultat som ska lyftas fram, grundskolan där 99 procent av eleverna uppnår målen i de nationella proven i årskurs 6, resultatet i årskurs 3 är 90 procent vilket också är mycket bra. I övrigt är invånarna i Knivsta i stort nöjda med trygghet, inflytande och äldreomsorg, kommunen anses vara en attraktiv plats och företagsklimatet bra. Öppettiderna till kommunens bibliotek, återvinningscentral och simhall är goda. Väntetiden till att få en förskoleplats är i genomsnitt 6 dagar, till äldreboenden är väntetiden i snitt 30 dagar. Områden med mindre bra resultat är hemtjänst där kostnaden per brukare är hög och insatserna till brukarna görs av många personer. Personaltätheten i förskolan är fortsatt låg i nationell jämförelse. 2

3 KNIVSTAS KVALITET I KORTHET (KKiK) Knivstas kvalitet i korthet är en sammanfattning av Knivstas resultat från SKL (Sveriges kommuner och landsting) rapport Kommunernas Kvalitet i korthet. 1 Tillkomsten av rapporten var att ett 30-tal kommunalråd och ledande politiker efterfrågade en jämförelserapport med resultat och kvalitetsmått ur medborgarens perspektiv och fokus. Idag deltar cirka 220 kommuner och rapporten 2013 är den 7:e upplagan. Rapporten innehåller totalt 40 mått och är uppdelad i fem fokusområden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet och information Effektivitet Samhällsutvecklare Färgerna i rapporten visar vilken kvartil Knivsta kommuns resultat tillhör (rangordning), mörkgrön 1:a kvartilen, 2:a kvartilen ljusgrön, 3:e kvartilen gul och 4:e kvartilen röd. 1 Se för mer information om rapporten 3

4 TILLGÄNGLIGHET trend Epost, svar på enkel fråga inom 2 arbetsdagar % Telefon, svar på enkel fråga % Bemötande, bemötande vid ställd fråga % E-post - svarstider Resultaten för E-post, svarstider är från en servicemätning som genomfördes vecka Svar på enkel fråga inom 2 arbetsdagar, resultat har sjunkit och är från 2013 under medel (79) i undersökningen. Resultaten varierar mellan kontoren, områden som inte når upp till förväntad nivå är förskola, grundskola och gator. Svarstiderna inom socialnämnden områden är mycket goda och föredöme. 4

5 5

6 Telefon Telefon, svar på enkel fråga. Andelen som får svar på enkel fråga är 54 procent, vilket betyder att varannan fråga inte besvaras. Resultatet är ändå bland de bättre i kommunsverige (övre kvartilen), mellan kontoren finns det skillnader och förbättringspotential. Särskilda punktinsatser mot bland annat handikappomsorgen och kultur och fritid behöver göras för att lyfta helheten. 6

7 7

8 Bemötande Bemötandet hänger ihop med svar på enkelt fråga, och handlar om kunden (medborgaren) får ett gott bemötande. I huvudsak får de som kommer i kontakt med kommunens personal ett gott bemötande eller medelgott. Viktigast är att lyfta fram att ingen intervjuare ansåg att personalen gav ett dåligt bemötande, resultatet för helheten blev dock något lägre än senaste mätningen (82) och generellt har resultatnivån på kommunernas bemötande ökat vilket borde vara trenden även i Knivsta. 8

9 Öppettider Öppettiderna för bibliotek, simhall och återvinningscentral efter kl 17 vardagar och helger är ett tillgänglighetsmått, resultaten är oförändrade sedan tidigare undersökningar och håller en fortsatt god nivå. Trenden i kommunsverige är ökad tillgänglighet trend Bibliotek, öppet utöver på vardagar timmar Simhall, öppet utöver på vardagar timmar Återvinningscentralens öppethållande på kvällar och helger, timmar Plats på förskola och väntetid Andelen barn som får plats i förskolan på önskat datum har sjunkit till 65 procent, men samtidigt har väntetiden mellan önskat datum och verkställighet blivit kortare. I snitt väntar barnet i 6 dagar som är ett mycket bra värde trend Plats på förskola % Väntetid förskola, dagar från ansökan till verkställd plats Väntetid äldreboende och handläggningstid ekonomiskt bistånd Väntetiden från ansökan till inflyttning är i stort oförändrad och tar i genomsnitt 30 dagar (bland de bättre resultaten, genomsnittet var 50 dagar). Tiden från första kontakt (nybesök) med vuxenenheten (enheten som handlägger försörjningsstöd) till att försörjningsstöd beslutas var 9 dagar (medel 16 dagar) trend Väntetid särskilt boende, dagar från ansökan till verkställd plats Handläggningstid ekonomiskt bistånd dagar 15 I.U. 9 TRYGGHET Trygghet trend Trygghet i kommunen (Nöjd Region Index) Personalkontinuitet i hemtjänsten under 14 dagar Barn per personal planerat 5,9 6,0 6,0 Barn per personal faktiskt 4,6 4,7 Medborgarnas attityd om tryggheten mäts i kommunens medborgarundersökning och trenden de senaste åren är positiv och bättre än medelvärdet (61). En annan trygghetsfaktor anses vara hur många personer som besöker en kund med hemtjänstinsatser (brukare med mer än 2 besök per dag) under 14 dagar. Resultatet är 21 personer i genomsnitt per kund under 2 veckor vilket är bland sämre kommunerna i undersökningen (nedre kvartilen), medelvärdet i riket var 14 personer. Personaltätheten är oförändrad inom förskolan (6,0) och är även det ett resultat i nedersta kvartilen, medel 5,4 (när den faktiska närvaron mäts är antalet barn per personal 4,7). 9

10 DELAKTIGHET OCH INFORMATION Delaktighet och information trend Webbinformation % Delaktighetsindex Inflytande i kommunen (Nöjd Inflytande Index) SKL genomför årligen en undersökning som heter information till alla, vilket är en webbinformationsundersökning av alla kommuners hemsidor. Knivsta kommuns informationsindex för helheten var 80 (medelvärde alla kommuner 79), trenden för resultatet är positiv och bekräftar att kommunens förbättringsarbete ger resultat. Delaktighetsindex är vägning av resultatet från ett flertal frågor som belyser hur kommunerna möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling, bland frågorna finns påståenden som kommunen har en strategi för demokratiarbete, finns medborgarförslag, möjlighet att påverka budgeten, demokratibokslut med mera. Det sammanvägda resultatet har blivit lägre, men beror på att antalet frågor blivit fler och högre krav. Värdet är 51 (medelvärdet 50). Inflytande index är medborgarnas attityd och upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamhet, resultatet 47 är bland de bättre i Sverige (medel 39). EFFEKTIVITET Pedagogisk verksamhet Kommunens effektivitet avser både kostnad och prestation. Inom det pedagogiska området är resultaten från de nationella proven bland de bästa i landet och i årskurs 6 har nära nog alla nått målen. Kostnaden per inskrivet barn i förskolan är bland de högsta (3:e kvartilen), men kostnaden per betygspoäng är bland de lägre. Andelen behöriga elever till ett nationell program har ökat något sedan senaste mätningen (92,4), medelvärdet är 87,5 nationellt. Ett nytt mått från 2013 är elevernas syn på skolan och undervisningen, Knivsta elevernas syn i årskurs 8 är högt (8 av 10 elever anser att grundskolan och undervisning är bra). Effektivitetsmåttet kostnad per elev i förhållande till andel som ej fullföljer gymnasiet är sjunkit till kr per elev, vilket är bra utveckling men bör med den socioekonomiska struktur Knivsta kommun har vara lägre. Effektivitet pedagogisk verksamhet trend Kr per inskrivet barn förskola Resultat Nationella prov åk 3 % Resultat Nationella prov åk 6 % Kostnad per betygspoäng grundskola Behöriga elever i åk 9 till ett nationellt program, andel (%) 90,3 90,3 92,4 Elevers syn på skolan och undervisning årskurs 8 nytt mått 81 Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV, % 70,7 74,5 79,0 Kostnad/elev i förhållande till andel som ej fullföljer gymnasiet

11 Vård och omsorgsverksamhet Serviceutbudet i särskilt boende och hemtjänst är ofta hårt kopplade till servicedeklarationer eller riktlinjer. I Knivsta uppfylls serviceutbudet i särskilt boende till 66 procent av vad som anses vara god kvalitet. Inom hemtjänst uppfylls 61 procent och inom LSS 96 procent. Nedan redovisas resultatet per indikator. Effektivitet vård och omsorgsverksamhet trend Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng Serviceutbud LSS, grupp- och serviceboende Särskilt boende Knivsta Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) 80 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) 50 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) 50 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) 100 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) 100 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) 100 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) 100 Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) 50 Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) 50 Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder sammanboende för maka/make, andel (%) 50 Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal, andel (%) - Hemtjänst Knivsta Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, (Ja=1/ Nej=0) 1 Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, (Ja=1/ Nej=0) 1 Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) 2 Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, (Ja=1/ Nej=0) 0 Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, (Efter önskemål=2/ 1-3ggr/vecka=1/ <1 gång/vecka eller inte alls=0) 2 Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (>En gång/månad=3/ En gång/månad=2/ <En gång/månad=1 / Ingår inte=0) 3 Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp, (Ja=1/ Nej=0) 0 Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) 3 Hemtjänsttagaren erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst, (Ja=2/ Någon=1/ Ingen=0) 0 Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka=1/ Ingår inte=0) 1 Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning (>Två r.o.k.=3/ Två r.o.k.=2/ Ett r.o.k.=1/ Ingår inte=0) 2 Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1/ Ingår inte=0) 1 Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice, (Ja=1/Nej=0) 1 Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk, (Ja=1/ Nej=0) 1 Personer 65+ år erbjuds social dagverksamhet, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) 1 Personer 65+ år med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) 1 Personer 65+ år med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov, (Ja=1/ 0 11

12 Nej=0) LSS Knivsta U. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%) 100 U. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (%) 100 U. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har inflytande över maten (huvudmålet), andel (%) 100 U. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) 100 U. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) 100 U. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) 100 U. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) 100 U. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, andel (%) 100 U. Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) 63 Kostnaden i äldreomsorgen är mycket över genomsnittet per brukare, kundnöjdheten är god inom särskilt boenden medan den är under genomsnittet för hemtjänst (obs, nästan 9 av 10 är nöjda med hemtjänsten vilket i sig ändå är en bra siffra). I individ och familjeomsorgen mäts andelen återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, där återkommer nära 1 av 10 efter ett år (14 procent). Omvänt innebär det att nära 9 av 10 inte återkommer vilket är något bättre än genomsnittet (80 procent) för kommunsverige. Effektivitet vård och omsorgsverksamhet trend Kostnad särskilt boende, kr per brukare Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, NKI 65 I.U. 90 Kostnad hemtjänst, kr per brukare Nöjd-Kund-Index för hemtjänst, NKI 75 I.U. 89 Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats IFO, %

13 SAMHÄLLSUTVECKLARE Samhällsutvecklare trend Förvärvsarbetande invånare år, % 85,3 86,7 86,5 Antal nya företag per 1000 inv. 8,8 7,4 5,3 Nöjd-Kund-Index för Företagsklimat, NKI 67 I.U. 71 Andel av befolkningen som under året erhållit försörjningsstöd 1,9 2,0 2,1 Sjukpenningtal 6,1 7,2 7,2 Kommunen som samhällsutvecklare bygger delvis på externa faktorer som andel förvärvsarbetande eller antal nya företag per 1000 invånare. Den förstnämnda är 3:e högst i Sverige. Antalet nya företag per 1000 invånare, har sedan föregående mätning minskat från en av de högst i landet till något över medel (5,0). Nöjdheten med företagsklimatet har ökat något sedan 2011 och är bland de bättre bland kommunerna, skillnaden i attityder mellan medel och toppen är dock inte stor (67-79 procent). Både sjukpenningtal och andelen som erhållit försörjningsstöd är nästintill oförändrade, i en nationell jämförelse är talen låga. Samhällsutvecklare trend Andel återvunnet material av hushållsavfall Andel miljöbilar i kommunorganisationen (inkl bolag) Andel ekologiska livsmedel % Nöjd Region Index, attraktiv plats att bo på Hållbarhet och miljö är prioriterade mål i många kommuner, både andelen inköpta ekologiska livsmedel som andel återvunnet material ökar. Resultaten för återvunnet material är strax över medel (medel 36 procent), medan inköpen av ekologiska livsmedel är något under (medel 16 procent). Andelen miljöbilar ska från 2013 mätas genom miljöfordon syd, resultatet presenteras först i mars 2014 och ersätts därför av egen undersökning som tidigare år. Där har andelen miljöbilar ökat, vilket främst beror på att antalet miljöbilar i kommunen har blivit fler, i bolagen är andelen fortsatt mycket låg. Avslutningsvis anser huvuddelen av invånarna i Knivsta att kommunen är en attraktiv plats att bo och leva på (64 procent), resultatet är i princip oförändrat sedan tidigare undersökningar (medelvärdet bland Sveriges kommuner är 59 procent). 13

14 Bilaga översiktlig resultatbild Knivstas Kvalitet i Korthet TILLGÄNGLIGHET trend Epost, svar på enkel fråga inom 2 arbetsdagar % Telefon, svar på enkel fråga % Bemötande, bemötaden vid ställd fråga % Bibliotek, öppet utöver på vardagar timmar Simhall, öppet utöver på vardagar timmar Återvinningscentralens öppethållande på kvällar och helger, timmar Plats på förskola % Väntetid förskola, dagar från ansökan till verkställd plats Väntetid särskilt boende, dagar från ansökan till verkställd plats Handläggningstid ekonomiskt bistånd dagar 15 I.U. 9 TRYGGHET trend Trygghet i kommunen (Nöjd Region Index) Personalkontinuitet i hemtjänsten under 14 dagar Barn per personal planerat 5,9 6,0 6,0 Barn per personal faktiskt 4,6 4,7 DELAKTIGHET OCH INFORMATION trend Webbinformation % Delaktighetsindex Inflytande i kommunen (Nöjd Inflytande Index) Mörkgrön innebär att Knivsta tillhör kommuner med bäst resultat (den 1:a kvartilen) Ljusgrön innebär att Knivsta tillhör kommunerna med näst bäst resultat (2:a kvartilen) Gul innebär att Knivsta tillhör de kommuner som är något sämre än medianvärdet (3:e kvartilen) Röd innebär att Knivsta tillhör de kommuner med sämst resultat (4:e kvartilen) 14

15 Knivstas Kvalitet i Korthet EFFEKTIVITET trend Kr per inskrivet barn förskola Resultat Nationella prov åk 3 % Resultat Nationella prov åk 6 % Kostnad per betygspoäng grundskola Behöriga elever i åk 9 till ett nationellt program, andel (%) 90,3 90,3 92,4 Elevers syn på skolan och undervisning årskurs 8 nytt mått 81 Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år inkl IV, % 70,7 74,5 79,0 Kostnad/elev i förhållande till andel som ej fullföljer gymn Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng Kostnad särskilt boende, kr per brukare Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, NKI 65 I.U. 90 Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng Kostnad hemtjänst, kr per brukare Nöjd-Kund-Index för hemtjänst, NKI 75 I.U. 89 Serviceutbud LSS, grupp- och serviceboende Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats IFO, % SAMHÄLLSUTVECKLARE trend Förvärvsarbetande invånare år, % 85,3 86,7 86,5 Antal nya företag per 1000 inv. 8,8 7,4 5,3 Nöjd-Kund-Index för Företagsklimat, NKI 67 I.U. 71 Andel av befolkningen som under året erhållit försörjningsstöd 1,9 2,0 2,1 Sjukpenningtal 6,1 7,2 7,2 Andel återvunnet material av hushållsavfall Andel miljöbilar i kommunorganisationen (inkl bolag) Andel ekologiska livsmedel % Nöjd Region Index, attraktiv plats att bo på Mer information om rapporten finns under Mörkgrön innebär att Knivsta tillhör kommuner med bäst resultat (den 1:a kvartilen) Ljusgrön innebär att Knivsta tillhör kommunerna med näst bäst resultat (2:a kvartilen) Gul innebär att Knivsta tillhör de kommuner som är något sämre än medianvärdet (3:e kvartilen) Röd innebär att Knivsta tillhör de kommuner med sämst resultat (4:e kvartilen) 15

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år.

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019 01 31 Barn och unga Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, 100 100 95 95 61 54 Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 75 8 85 9 95 1 94 86 86 Trend, tillgänglighet E-post % 1 8 6 6 72 84 87 94 4 2 211 213 214 215 216 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar på enkel fråga. (%) 5

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 215 Tillgänglighet e-post. Svar inom två dagar (%) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 87 82 84 1 8 6 4 2 TREND % 84 87 72 6 211 213 214 215 Tillgänglighet telefon.

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 79 86 86 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trend, tillgänglighet Epost % 94 84 87 72 79 6 211 213 214 215 216 217 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 ROBERTSFORS KOMMUN Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 2018-04-01 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Övergripande resultat... 3 Noterade resultat... 5 Förbättringar:... 5 Försämringar:... 5 Saknade

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka)

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Så här bra är vi jämfört med andra

Så här bra är vi jämfört med andra Så här bra är vi jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunernas kvalitet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016 Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016 1 Sammanfattning av resultatet Här är Gnosjö bland Sveriges 25 % bästa kommuner i KKiK Matematik i åk. tre grundskola Ta examen på gymnasiet Hemtjänst Serviceutbud

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström Kallelse 1 2016-01-22 Sammanträde Kommnala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 25 februari 2016 Ordförande Sekreterare Ingemar

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Kolada Vald kommun / region: Gnosjö Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Barn och unga (Alla år) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 49

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Resultat...3 2.1 Öckerö kommuns tillgänglighet... 4 2.2 Medborgarnas delaktighet och Öckerö kommuns information... 6

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer