Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016"

Transkript

1 Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016

2 1 Sammanfattning av resultatet Här är Gnosjö bland Sveriges 25 % bästa kommuner i KKiK Matematik i åk. tre grundskola Ta examen på gymnasiet Hemtjänst Serviceutbud på LSS-gruppboenden Kvalitet och brukarbedömning särskilt boende (vissa delar) Öppettider på biblioteket Information på kommunens websida (vissa delar) Utvecklingsområden Matematik i åk. sex Åk. 9 behöriga till yrkesprogram Medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunen Kvalitet och brukarbedömning särskilt boende (vissa delar) Inköp av ekologiska livsmedel Socialtjänstens arbete med barn, ungdomar och missbrukande vuxna Socialtjänstens utredningstider

3 2 Vad är Kommunens kvalitet i korthet? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är en årlig kvalitetsundersökning som 250 av 290 kommuner deltar i. Undersökningen samordnas av Sveriges kommuner och landsting och ger ett invånarperspektiv på kommunens: tillgänglighet trygghet delaktighet och information effektivitet samhällsutveckling Syftet med KKiK är: Att du som kommuninvånare ska få information om kvaliteten på kommunens service Vi tycker det är viktigt att du som invånare får veta vilket resultat det blir av dina skattepengar. I detta syfte återkopplar vi resultatet både på hemsidan, i vår kommuntidning och i en denna skrift menad för dig som kommuninvånare. Allt för att du ska kunna bli så informerad som möjligt, och kunna göra välinformerade demokratiska val. Fungera som underlag för dialog kring resultaten med invånarna Våra politiker reser regelbundet runt i kommunen på offentliga möten med kommuninvånarna. Här finns goda möjligheter att diskutera med dina politiker om kommunens resultat. Att måtten används som en del av styrning och verksamhetsutveckling Gnosjö kommun använder KKiK i utvecklandet av sina verksamheter. I detta arbete tittar vi på trender över tid, jämför oss med andra kommuner och försöker hitta framgångsfaktorer hos de som gör saker bättre än vi. Inom flera områden ligger vi också själva bra till då kan andra kanske inspireras av våra arbetssätt.

4 3

5 4 Kommentarer Kristine Hästmark (M), Kommunstyrelsens ordf. Jag är stolt över att Gnosjö kommun har ökat tillgängligheten på biblioteket från 3 till 60 timmar/vecka utöver kontorstid. Nu kan kommuninvånarna låna böcker och andra media när det passar en själv. Något annat att vara stolt över är att eleverna i årskurs tre på ett år ökat sina kunskaper i matematik rejält, vilket bådar gott för framtiden. Kvaliteten och brukarbedömningen på särskilt boende är också mycket bra på många områden. Vi behöver dock bli bättre på bemötandet på särskilt boende. Förbättringsområden är också att skolan behöver öka resultaten så att fler elever blir behöriga till yrkesprogram. Ett annat förbättringsområde är att fler ungdomar ska få stöd så att de inte behöver återkomma till Individ- och familjeomsorgen. Anna Engström, Kommunchef Som kommunchef i Gnosjö kommun är jag stolt över att vi fått så fina resultat inom flera områden av KKIK. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker och har duktiga och engagerade medarbetare. Vi strävar dock hela tiden efter att kunna erbjuda våra kommuninvånare ännu bättre verksamhet. Ett led i detta är att ta fram en ny styrmodell och ett kvalitetsledningssystem för hela kommunen. Det är ett långsiktigt arbete som kommer innebära att vi blir ännu effektivare och får verksamheter med en högre kvalitet till samma, eller lägre, kostnad.

6 5 Resultat Nedanstående tabell innehåller alla de vanliga måtten i KKiK. Resultaten har sorterats efter färg vilket gör att det blir visuellt tydligt vart vi placerar oss i jämförelse med de andra 250 kommunerna. Där vi är bland de 25% bästa kommunerna i KKiK på området är värdena gröna, där vi är genomsnittliga är de gula och där vi har våra utvecklingsområden är värdena röda. Grön: Gul: Röd: Här är vi bland Sveriges 25 % bästa kommuner i KKiK (250 av 290 kommuner) Här är vi ungefär lika bra som genomsnittet i KKiK Här är vi bland de 25 % med sämst resultat i KKiK (Tabellen finns på nästa sida)

7 6 Tillgänglighet Bibliotekets öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Simhallens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Återvinningscentralens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde Kommentar: Att kommunens verksamheter är tillgängliga för sina kommuninvånare är viktigt. Det här området undersöker hur lätt eller svårt det är att använda kommunens tjänster. Har vi öppet när du har möjlighet att komma? Får du tillgång till tjänsten när du behöver den? Resultatet visar bl.a. att: Biblioteket har utökat sina öppettider rejält. Detta har möjliggjorts genom att huvudbiblioteket har fått meröppet. Väntetiden på att få komma till särskilt boende har förbättrats avsevärt. Det betyder att Gnosjö kommun är bland Sveriges snabbaste kommuner på att erbjuda plats på särskilt boende. Här behöver du, eller din anhöriga, inte vänta länge på att få erbjudande om plats. Delaktighet Informationsindex för kommunens webbplats - Förskola Informationsindex för kommunens webbplats - Äldreomsorg Informationsindex för kommunens webbplats - Tillstånd, tillsyn, näringsliv m.m Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Informationsindex för kommunens webbplats - Öppenhet och påverkan Informationsindex för kommunens webbplats - Grundskola Informationsindex för kommunens webbplats - Individ- och familjeomsorg Informationsindex för kommunens webbplats - Personer med funktionsnedsättning Informationsindex för kommunens webbplats - Bygga och bo

8 7 Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö Informationsindex för kommunens webbplats - Kultur och fritid Informationsindex för kommunens webbplats - Sökfunktion Informationsindex för kommunens webbplats - Gymnasium Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Kommentar: Delaktighetsindexet handlar om hur vi som kommun möjliggör att du kan vara delaktig i det som händer inom kommunen t.ex. genom information och möjligheter till demokratisk påverkan mellan valen. Det kan handla om nämnder med öppna möten för invånare, särskilt avsatt tid för allmänheten att ställa frågor, medborgarförslag, medborgardialog, medborgares möjlighet att påverka budget, medborgarundersökningar, kvalitetsdeklarationer, forum för olika grupper att påverka kommunens arbete m.m. Resultatet visar bl.a. att: Hemsidan har förbättrats radikalt inom flera viktiga områden bl.a. områden som är viktiga för företagare, äldre och deras anhöriga, föräldrar till barn i barnomsorg och personer som behöver stöd från socialtjänsten. Det betyder att du som invånare fått lättare att själv snabbt hitta information via hemsidan. Delaktighetsindexet visar att detta är ett utvecklingsområde för kommunen. Trygghet Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 5,3 5,0 Kommentar: Trygghet i livet kan handla om många olika saker. Allra mest betyder tryggheten i de skeden av våra liv då vi är som mest sårbara eller i stort behov av andras hjälp. Då behöver vi känna kontinuitet och stöd. Trygghetsmåtten handlar därför om att kunna få samma personal som kommer till en i hemtjänsten och som känner ens behov väl, och om hur många barn som varje personal på förskolan har hand om eftersom varje barn behöver få bli sedd utifrån sina egna individuella behov under dagen.

9 8 Resultatet visar bl.a. att: I vanliga fall finns det tre mått för trygghetsdelen i KKiK. Gnosjö undersökte 2016 bara ett av dem, förskolemåttet. Detta är ett mycket viktigt mått som mäter tryggheten i förskolan för våra allra minsta i samhället. Trygghet mäts som antal barn per årsarbetande personal då forskning visar att antalet barn per pedagog/barnskötare har betydelse för barnens möjlighet till anknytning. Här ligger Gnosjös kommunala förskolor på en genomsnittlig nivå - de flesta förskolor i Sverige ligger runt 5 barn per personal. Det finns dock kommuner som har färre barn per personal Arvidsjaur har 3,5 barn per personal. Flest barn per personal finns det i Perstorp med 7 barn per personal. Samhällsutvecklare Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 5,7 4,0 6,5 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 8,1 9,4 9,7 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 42,9 41,3 41,2 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Kommentar: Samhällsutvecklingsmåtten består av både sådant som kommunen själva kan påverka och sådant som beror på sådant som är utanför kommunens kontroll men som ändå är viktig information och viktiga för utvecklingen av vår kommun. I Gnosjö mäter vi t.ex. nystartade företag, hur friska/sjuka vår befolkning mellan år är och hur vi jobbar med miljö. Resultatet visar bl.a. att: Gnosjö kommun som geografisk plats är känd för att ha många framgångsrika entreprenörer. Siffrorna för 2016 visar också att fler personer än 2015 vågat ta steget ut och starta företag än tidigare. Detta bådar gott för framtiden. Vi kan också se att kommunens invånare i arbetsför ålder är friskare jämfört med övriga Sverige, här är man sjuk betydligt kortare tid än vanligt. Det sista måttet handlar om andelen inköpta ekologiska livsmedel av totalt inköp av livsmedel till våra verksamheter. Här ser vi en betydande nedgång.

10 9 Effektivitet Bland de 25 % bästa kommunerna i KKiK Verksamhet Mått SKOLA Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%) 71,1 87,5 Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%) 76,8 88,4 SÄBO Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i den egna lgh, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) Enheter i särskilt boende där sammanboende för maka/make är möjligt, andel (%) 100 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras av ensamhet, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)

11 10 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) HEMTJÄNST Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, (Ja=1, Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (>En gång/månad=3/ En gång/månad=2/ <En gång/månad=1 / Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1) Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1) Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice, (Ja=1/Nej=0) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bor med annan vuxen, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)

12 11 LSS Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet till aktiviteter med personalstöd efter kl 21, en gång/månad, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) Enheter enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel (%) 100 Genomsnittliga (50% av kommunerna ligger här) SKOLA Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%) 83,5 75,8 77,3 Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, hemkommun, andel (%) 91,2 85,8 86,7 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 67,4 71,3 SÄBO Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%) HEMVÅRD Närstående till avlidna personer 65+ på boende eller med hemsjukvård som erbjudits eftersamtal, andel (%) SÄBO Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)

13 12 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) HEMTJÄNST Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) LSS Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning (>Två r.o.k.=3/ Två r.o.k.=2/ Ett r.o.k.=1) Invånare 65+ erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst, (Ja=2/ Någon=1/ Ingen=0) Invånare 65+ erbjuds social dagverksamhet, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) Invånare 65+ med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) Bland de 25% med sämst värden jämfört med alla 250 kommuner SKOLA Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, hemkommun, andel (%) 91,2 87,5 82,0 SÄBO Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) 87,9 87,5 81,3 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 81,3 77,2 80,8 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%)

14 13 HEMTJÄNST Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk, (Ja=1/ Nej=0) Invånare 65+ med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov, (Ja=1/ Nej=0) IFO Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Kommentar: Effektivitetsmåtten handlar om vad du som skattebetalare får ut av dina skattemedel. Alltså hur mycket man får för pengarna. Här tittar vi på vad vi erbjuder i våra tjänster som bidrar till möjligheter att välja hur man vill leva sitt liv på boenden, hur nöjda brukarna är med den service som erbjuds. Undersökningen gäller förskolan och skolan, särskilt boende, hemtjänst samt grupp- och serviceboende enligt LSS. Resultatet visar bl.a. att: Eleverna i åk. tre i grundskolan har höjt sina resultat rejält i de nationella proven i matematik på bara ett år. Det betyder att de har betydligt bättre förutsättningar att få bra betyg och kunskaper högre upp i grundskola och gymnasium. För de något äldre eleverna, i åk. 6, ser det mer besvärligt ut. Här har matematik- och svenskakunskaperna sjunkit stadigt genom åren och ligger nu på en kritiskt låg nivå. Att så många nior går ut utan behörighet till gymnasiet är också oroande. Tittar vi på könsuppdelad statistik för skolans del (finns på kolada.se) kan vi se generella drag av att pojkarna har det svårare att nå bra betyg än flickorna. Detta gäller även gymnasienivån. Däremot ser det ljusare ut för de elever (som bor i Gnosjö kommun) som kommit in på gymnasiet. Fler gymnasieelever som bor i vår kommun tar studenten nu än tidigare. Den största delen av eleverna går på GKC. Kvaliteten, mätt i nöjdhet hos brukarna, på våra särskilda boenden är hög på många områden och de boende har möjlighet att i stor grad påverka sådant som uppstigningstid, utevistelse, nattmål, tid för nattvila, internet på rummet etc. Samtidigt, visar siffrorna, känner många boende sig missnöjda med att det finns brister i bemötandet och hänsyn till egna önskemål samt för lite sociala aktiviteter. Vi ser också att vi gått från att alla boenden erbjuder minst två organiserade aktiveteter per dag till att inga gör detta. Nöjdheten hos personer som har hemtjänst, samt personer som bor på gruppboende (LSS) är mycket hög. Här är kommunen bland de 25 % bästa i KKiK på de flesta områden, både vad gäller nöjdhet och kvalitetsaspekter. Röda siffror hittar vi inom individ och familjeomsorgen (IFO) där utredningstiderna fördubblats och insatsernas effektivitet försämrats. Måtten inkluderar inte ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen, som har hand om både äldreomsorg och IFO (m.fl.) planerar ett gediget arbete för ökad effektivitet och kvalitet.

15 14 Vill du veta mer? Hitta statistik Vi har lagt ut statistik på hemsidan i form av öppna data. Dessa hittar du under kommun och politik/kvalitetochutveckling/öppna data Jämför själv Du kan själva jämföra olika kommuner i kommun- och landstingsdatabasen KOLADA.se Följ kommunens arbete Kommunen sänder sina öppna politikermöten live via sin hemsida. Dessa går också att se i efterhand. Politikerna reser även runt i de olika kommundelarna för samtal med medborgarna. För frågor gällande den här skriften kontakta kommunledningsförvaltningens utvecklingsledare via växeln

16 15

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år.

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Kolada Vald kommun / region: Gnosjö Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Barn och unga (Alla år) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 49

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019 01 31 Barn och unga Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, 100 100 95 95 61 54 Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2017

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2017 Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2017 1 2 Sammanfattning av resultatet Här är Gnosjö bland Sveriges 25 % bästa kommuner (i KKiK) Matematik och svenska i åk. tre grundskola Flickor med godkänt i alla ämnen,

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2014-01-23 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2011-2013 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Så här bra är vi jämfört med andra

Så här bra är vi jämfört med andra Så här bra är vi jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunernas kvalitet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är s kommun? Under 2018 har cirka 260 av Sveriges 290 deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). s kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften.

Läs mer

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka)

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 INLEDNING För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid 9 kommuns kvalitet i sammanfattning kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 ROBERTSFORS KOMMUN Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 2018-04-01 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Övergripande resultat... 3 Noterade resultat... 5 Förbättringar:... 5 Försämringar:... 5 Saknade

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling Kommunens kvalitet i korthet 2016 Danderyds kommuns resultat och utveckling Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan 2007 kvalitetsmätningen Kommunens

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 75 8 85 9 95 1 94 86 86 Trend, tillgänglighet E-post % 1 8 6 6 72 84 87 94 4 2 211 213 214 215 216 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar på enkel fråga. (%) 5

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 79 86 86 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trend, tillgänglighet Epost % 94 84 87 72 79 6 211 213 214 215 216 217 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Bland Sveriges 25% bästa kommuner

Bland Sveriges 25% bästa kommuner Kommunens kvalitet i korthet 2019 KKiK och dess syfte Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt med cirka 260 deltagande kommuner. Genom projektet redovisas och jämförs kommunens resultat

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017

Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017 Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017 Innehåll Kommunens Kvalité i Korthet 2017... 3 Din kommuns tillgänglighet... 4 Trygghetsaspekter i din kommun... 7 Din delaktighet och kommunens information...

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Resultat...3 2.1 Öckerö kommuns tillgänglighet... 4 2.2 Medborgarnas delaktighet och Öckerö kommuns information... 6

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Karlstad kommun deltar tillsammans med drygt 260 kommuner i ett nationellt projekt, Kommunens Kvalitet i Korthet, för att kunna jämföra kommuner ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 215 Tillgänglighet e-post. Svar inom två dagar (%) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 87 82 84 1 8 6 4 2 TREND % 84 87 72 6 211 213 214 215 Tillgänglighet telefon.

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun Resultatsammanställning av ens Kvalitet i Korthet 2013-2016, Ljusnarsbergs kommun Augusti 2017 Anders Andersson Torbjörn Lentz 1 1. Inledning ens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en uppföljningsmetod vars

Läs mer

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström Kallelse 1 2016-01-22 Sammanträde Kommnala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 25 februari 2016 Ordförande Sekreterare Ingemar

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun MARKARYDS KOMMUN Kommunens Kvalitet i Korthet s kommun Inledning För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-11-12 1(4) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018 Sammanställd av Verksamhetschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018 Sammanställd av Verksamhetschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018 Sammanställd av Verksamhetschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2017

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2017 Sotenäs deltar tillsammans med 250 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens Kvalitet i Korthet. Projektet administreras och samordnas av Sveriges

Läs mer

Öppna jämförelser Gävleborg. Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser Gävleborg. Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser Gävleborg Vård och omsorg om äldre Inledning Öppna jämförelser om vård och omsorg om äldre är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sammanställningen

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer