Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?"

Transkript

1 Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post. Resultatet tas fram genom att ett externt företag under en fastställd tidsperiod sänder ett antal e-postfrågor till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan inkommit till dess att ett svar skickats. 53% av frågorna som skickades in till Härjedalens kommun svarades på inom två arbetsdagar. Det placerade Härjedalens kommun på 92:a plats av 93 kommuner som var med i undersökningen. Undersökningen gjordes mellan oktober och december. 92:a plats av 93 Mora 93:a Härjedalen 92:a Trosa 1:a % av max

2 Mått 2 Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon. Resultatet tas fram genom att det under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. 67% av de som ringde fick kontakt med en handläggare. Det placerade Härjedalens kommun på 14:e plats av 93 kommuner som var med i undersökningen. Undersökningen gjordes mellan oktober och december. 14:e plats av 93 Upplands Väsby 93:a Härjedalen 14:e Skellefteå 1:a % av max

3 Mått 3 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt med kommunen. Den externa mätningen av tillgängligheten kompletteras med en subjektiv värdering om hur frågeställaren uppfattar bemötandet från de som svarat på samtal. 87,5% av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande. Det placerade Härjedalens kommun på 25:e plats av de 93 kommuner som var med i undersökningen. Undersökningen gjordes mellan oktober och december. 25:e plats av 93 Botkyrka 93:a Härjedalen 25:a Hjo, Filipstad, Svedala 1:a % av max

4 Mått 4 Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden på vardagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med biblioteksservicen till en så bred grupp som möjligt. Eftersträvansvärt är att erbjuda öppettider som attraherar den stora grupp medborgare vars arbetstider kolliderar med traditionella öppethållanden. Resultatet tas fram genom en intern undersökning av öppettiderna under en veckas tid vid en normal period av året. Tid som räknas är vardagar utöver klockan samt all tid under lördagar och söndagar. Nätverket genomförde undersökningen under en normalvecka under hösten. Härjedalens kommun hamnade på delad 44:e plats av de 116 kommuner som var med i undersökningen. 44:e plats av 116 Uppvidinge, Orsa 116:e Härjedalen 44:a Lund 1:a timmar/vecka

5 Mått 5 Hur många timmar/vecka har kommunen öppet i simhallen utöver tiden på vardagar? 44:e plats av 102 Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen till en så bred grupp som möjligt. Det innebär att erbjuda öppettider som attraherar den stora grupp medborgare vars arbetstider kolliderar med traditionella öppethållanden. Resultatet tas fram genom en intern undersökning av öppettiderna under en veckas tid vid en normal period av året. Tid som räknas är vardagar utöver klockan samt all tid under lördagar och söndagar. Nätverket genomförde undersökningen under en normalvecka under hösten. Härjedalens kommun hamnade på delad 44:e plats av de 102 kommuner som var med i undersökningen. Berg 102:a Härjedalen 50:e Lund 1:a timmar/vecka

6 Mått 6 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov. Måttet tas fram genom att kommunen använder intern statestik kring föräldrarnas önskemål om placeringsdatum i förhållande till det faktiska placeringsdatum som erbjuds. Det som redovisats är andel som erbjudits plats på eller före önskat placeringsdatum av totalt antal erbjudna placeringar. Mätningen genomfördes genom en intern undersökning i kommunen under mätperioden Härjedalens kommun kom på 64:e plats av de 100 kommuner som var med i undersökningen. 64:e plats av 100 Strömstad 100:ade Härjedalen 64:e 28:a kommuner fick 100% % av max

7 Mått 7 Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov. Resultatet tas fram genom att kommunen använder intern statestik kring föräldrarnas önskemål om placeringsdatum i förhållande till det faktiska placeringsdatumet som erbjuds. Mätningen genomfördes genom en intern undersökning i kommunen under mätperioden Härjedalens kommun kom på 8:e plats av de 72 kommuner som var med i undersökningen. 8:e plats av 72 Essunga 72:a Härjedalen 8:a Trosa 1:a dagar

8 Mått 8 Hur lång är väntetiden i snitt för attt få plats på ett äldreboende från ansökan kommit in till erbjudande om plats? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov. Resultatet tas fram genom intern undersökninng av samtliga placeringar som gjorts till boende under 12 månader för små kommuner och under sex månader för stora kommuner. Som stor kommun räknas kommun med fler än invånare. Datum noteras för ansökan till särkilt boende samt datum för när plats i särkilt boende har erbjudits. Härjedalens kommun kom på 53:e plats av de 107 kommuner som var med i undersökningen. Mätningen gjordes :e plats av 107 Upplands Väsby 107:a Härjedalen 53:a Grästorp 1:a dagar

9 Mått 9 Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? Tillgänglighet Måttet syftar till att visa kommunens tillgänglighet för de personer som söker ekonomiskt bistånd. Undersökningen omfattar alla nybesök under verksamhetsåret. Omfattar detta underlag mindre än 10 utredningar ska inget resultat lämnas, av sekretesskäl. För stora kommuner, över invånare, kan mätningen göras för årets sex sista månader. Härjedalens kommun kom på 31:a plats av de 90 kommuner som var med i undersökningen. Mätningen gjordes :a plats av 90 Bengtsfors 90:e Härjedalen 31:a Uppvidinge 1:a dagar

10 Mått 10 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Trygghet Syftet med måttet är att få kunskap om kommunen uppfattas av medborgarna som en trygg plats att leva på. Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarindex del trygghet.resultatet har tagits fram genomo SCB:s Medborgarundersökningar för de kommuner som genomfört denna mellan 2009 och. Varje kommun beställer själv undersökningen av SCB. Härjedalens kommun kom delad 14:e plats av de 60 kommuner som var med i undersökningen. 14:e plats av 60 Eskilstuna 60:e Härjedalen 14:e Norsjö 1:a index

11 Mått 11 Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? Trygghet Syftet med måttet är att få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av kontinutet och trygghet för äldre med behov av omsorg i hemmet. Resultatet tas fram genom en intern undersökning av antalet personal som besöker äldre personer med hemtjänst med mer än en beviljad hemtjänstinsats 7 dagar per vecka under en mätperiod på 14 dagar under hösten. Härjedalens kommun kom på delad 40:e plats av 110 kommuner som var med i undersökningen. 40:e plats av 110 Östersund 110:e Härjedalen 40:e Sollentuna 1:a personer

12 Mått 12 Hur många barn per personal är det i snitt i kommunen förskolor? Trygghet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunen möjlighet att skapa trygghet genom en rimlig personaltäthet inom förskolan. Resultatet tas fram genom Skolverkets nationella statestik över antalet inskrivna barn dividerat med antalet årsarbetare. Resultatet för nätverket avser år Härjedalens kommun kom på delad 45:e plats av 120 kommuner som var med i undersökningen. 45:e plats av 120 Nykvarn 120:e Härjedalen 40:e Laxå 1:a personer

13 Mått 13 Hur stor andel av kommunens röstberättigande röstade i senaste kommunalvalet? Delaktighet och kommunens information Syftet med måttet är att ge kunskap om medborgarnas intresse och engagemang att delta i val på olkal nivå. Resultatet har hämtats från Valmyndighetens statestik om valdeltagande. Härjedalens kommun kom på delad 102:a plats av de120 kommuner som var med i undersökningen. 102:a plats av 120 Haparanda 120:e Härjedalen 102:a Lomma 1:a %

14 Mått 14 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Delaktighet och kommunens information Syftet är att kunna visa en samlad bild av starka och svaga sidor av kommunens informationsgivning på kommunens webbplats till medborgarna. Resultatet har tagits fram genom en extern mätning av kommunens webbsida. Undersökningen gjordes under maj-juni. Undersökningen omfattar över 200 frågor per kommun. Svaret på varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. Undersökningen är indelad i 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100 %. Härjedalens kommun kom på delad 80:e plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 80:e plats av 120 Överkalix 120:e Härjedalen 80:e Umeå 1:a %

15 Mått 15 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Delaktighet och kommunens information Syftet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. För att kunna ge en bild av detta har ett medborgarindex konstruerats med exempel på ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter. Bakom de efterfrågade aktiviteterna ligger givetvis politisk prioritering och beslut och listan ska ses som exempel på befintliga aktiviteter i landets kommuner. Resultatet har tagits fram genom att kommunen har gjort en självgranskning utifrån SKL:s medborgarindex. Härjedalens kommun kom på delad 77:e plats av de 112 kommuner som var med i undersökningen. 77:e plats av 112 Överkalix 120:e Härjedalen 77:a Botkyrka 1:a %

16 Mått 16 Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Delaktighet och kommunens information Syftet med måttet är att få kunskap om medborgarnas uppfattning om inflytande över kommunens verksamheter. Resultatet har tagits fram för de kommuner som genomfört SCB:s Medborgarindex. Kommunen beställer undersökningen av SCB som presenterar resultatet i en rapport till kommunen. Härjedalens kommun kom på delad 52:a plats de av 60 kommuner som var med i undersökningen. 52:a plats av 60 Ronneby 60:e Härjedalen 52:a Danderyd 1:a index

17 Mått 17 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnader för förskoleverksamheten. Resultatet har tagits fram av SKL utifrån Skolverkets statestik. Resultaten avser Härjedalens kommun kom på delad 115:e plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 115:e plats av 120 Övertorneå 120:e Härjedalen 115:e Klippan 1:a kronor

18 Mått 18 Vilket resultat når elever i årskurs 5 i kommunen i de natinella proven? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årskurs 5 når i ämnena svenska, engelska och matematik. Resultat som används grundar sig på elevernas resultat i de nationella proven i årskurs 5. Måttet visar andelen elever i snitt som uppnått skolverkets fastställda kravnivåer i de tre ämnena av de elever som genomfört proven. Resultatett har tagits fram av kommunerna utifrån Skolverkets kravnivåer. De nationella proven gjordes under våren. Härjedalens kommun kom på 00:e plats av 290 Härjedalen 1:a % av max

19 Mått 19 Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till andra kommuner? Andel behöriga till gymnasiet? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens resultat inom skolan. Resultatet har tagit fram av SKL utifrån skolverkets statestik. Resultaten gäller för. Härjedalens kommun kom på 111:e plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 111:e plats av 120 Älvklarleby 120:e Härjedalen 111:a Arvidsjaur 1:a % av max

20 Mått 20 Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnadseffektivitet inom skolan. Resultatet har tagits fram av SKL utifrån statestik från Skolverket och Dagens Samhälle. Resultaten gäller för. Härjedalens kommun kom på 75:e plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 75:e plats av 120 Vilhelmina 120:e Härjedalen 75:a Danderyd 1:a kr per betygspoäng

21 Mått 21 Vilket resultat når de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av. Resultatet har tagits fram av SKL från skolverkets statistik. Resultaten gäller för. Härjedalens kommun kom på 13:e plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 13:e plats av 120 Hofors 120:e Härjedalen 13:e Lomma 1:a %

22 Mått 22 Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om hur effektiva de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av är. Resultatet har tagits fram av SKL från skolverkets statestik och Kommundatabasen. Resultaten är från 2009 och. Härjedalens kommun kom på 41:a plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 41:a plats av 120 Ånge 120:e Härjedalen 41:a Lomma 1:a Kr per elev

23 Mått 23 Vilket serviceutbud finns inom särkilt boende finansierat av kommunen? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens effektivitet och prioriteringar. Resultatet har tagits fram genom en intern undersökning av kommunen. Resultatet är framtaget under en normalperiod under hösten där varje kommun gjort en egen bedömning av sin servicenivå i äldreboende. Andel % boendeplatser i särkilt boende där den enskilde erbjuds personlig omvårdnad varje vecka 60 Andel % boendeplatser i särkilt boende där den äldre har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet 100 Andel % boendeplatser i särkilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål 37 Andel % boendeplatser i särkilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila 85 Andel % boendeplatser i särkilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen 85 Andel % boendeplatser i särkilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål 0 Andel % boendeplatser i särkilt boende som erbjuder kvarboende i livets slutskede 100 Andel % boendeplatser i särkilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar 44 Andel % boendeplatser i särkilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar 81 Andel % boendeplatser i särkilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen 0 Andel % äldre som bor i äldreboende som har eget rum eller lägenhet (SoS) 79 Andel som bor i äldreboende som har möjlighet att välja mellan minst två maträtter vid något av huvudmålen (SoS)

24 Mått 24 Vad kostar en plats i kommunens särkilda boende? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen. Kostnaden har hämtats från Vad kostar verksamheten och avser i stort sett enbart personalkostnader för Härjedalens kommun kom 72:a av de 104 kommuner som var med i undersökningen. 72:a plats av 104 Håbo 104:a Härjedalen 72:a Kungsör 1:a kr per år

25 Mått 25 Hur nöjda är brukarna med sitt särkilda boende? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ta reda på hur brukarna värderar sitt boende. Resultatet har hämtats från SCB:s undersökning Nöjd-Kund-Index (NKI) som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen om brukarnas nöjdhet av sitt särkilda boende. Härjedalens kommun kom på 100:ade plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 100:ade plats av 120 Vara 120:e Härjedalen 100:e Mora1:a %

26 Mått 26 Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten och vilka prioriteringar som gjorts. Resultatet har tagits fram genom en intern undersökning av kommunerna där man utgår från de lokala riktlinjerna för hemtjänsten. Resultaten är framtagna under hösten. Antal rum hemtjänsten erbjuder städa ( fler än tre r.o.k = 3, två r.o.k = 2, ett r.o.k = 1, ingår inte = 0 ) 2 2 Antal tillfällen per månad hemtjänsten ger ledsagarservice (Fler än en gång = 3, en gång =2, mindre än en gång =1, ingår inte = 0) 3 2 Antal tillfällen per vecka ger dagligvaruinköp (Fler än en gång = 3, en gång =2, mindre än en gång =1, ingår inte = 0) 2 2 Antal tillfällen per vecka hemtjänsten ger prommenader (Fler än en gång = 3, en gång =2, mindre än en gång =1, ingår inte = 0) 3 3 Antal tillfällen per vecka hemtjänsten kan erbjuda enklare matlagning i den äldres bostad (Efter önskemål = 2, 1-3 ggr =1, 1gång eller inte alls = 0 ) 2 2 Hemtjänsten erbjuder demensverksamhet (vardag + helg = 2, vardag = 1, ingår inte = 0) 1 1 Hemtjänsten erbjuder den äldre möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp ( Ja = 1, Nej = 0) 1 1 Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien ( Ja = 1, Nej = 0) 1 1 Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja personal som talar hemtjänsttagarens språk ( Ja = 1, Nej = 0) 0 0 Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja tid för insats ( Ja = 1, Nej = 0) 1 1 Hemtjänsten erbjuder möjlighet till dusch mer än en gång per vecka ( Ja = 1, Nej = 0) 1 0 Hemtjänsten erbjuder service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst ( Ja = 2, Någon gång = 1, Ingen gång = 0) 1 2 Hemtjänsten erbjuder social dagverksamhet (Vardag + helg = 2, Vardag = 1, Ingår inte = 0) 1 1 Hemtjänstens städfrekvens (En gång i veckan = 3, Varannan vecka = 2, Var tredje vecka =1, Ingår inte = 0) 2 2 Hemtjänstens tvättfrekvens (En gång i veckan =3, Varannan vecka = 2, Var tredje vecka eller mer sällan = 1, Ingår inte = 0) 2 2 Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade ingår i hemtjänstens utbud ( Ja = 1, Nej = 0) 1 1 Trygghetsringning teleefonservice ingår i hemtjänstens utbud (Ja =1, nej = 0) 1 1 Typvärde Lägre nivå än typvärdet Samma nivå som typvärdet Högre nivå än typvärdet

27 Mått 27 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnader inom hemtjänsten. Kostnaden hämtas från Vad kostar verksamheten och avser i stort sett enbart personalkostnader för Härjedalens kommun kom på 92:a plats av de 116 kommuner som var med i undersökningen. 92:a plats av 116 Lindesberg 116:e Härjedalen 92:a Vännäs 1:a kr på år

28 Mått 28 Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? Kommunens effektivitet Syftet med måttet är att ta reda på hur brukarna värderar sin hemtjänst. Resultatet har tagits från SCB:s undersökning Nöjd-Kund- Index (NKI) som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen om brukarnas nöjdhet av sin hemtjänst. Härjedalens kommun kom 92:a av de 116 kommuner som var med i undersökningen. 92:a plats av 116 Härjedalen 94:e Gullspång 1:a Hammarö 120:e Index

29 Mått 29 Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge kunskap om hur stor procent av den arbetsföra befolkningen som har sysselsättning. Resultatet har tagits fram av SKL utifrån statistik från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Nätverkets resultat gäller för Härjedalens kommun kom på delad 38:e plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 38:e plats av 120 Haparanda 120:e Härjedalen 38:e Knivsta 1:a %

30 Mått 30 Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge kunskap om företagsklimatet i kommunen. Resultatet har tagit fram av SKL utifrån statistik från Nyföretagarcentrums Företagsbarometer. Nätverkets resultat gäller för första halvåret. Härjedalens kommun kom på 41:a plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 41:a plats av 120 Arvidsjaur 120:e Härjedalen 38:e Knivsta 1:a antal per inv.

31 Mått 31 Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/ försvunnit i kommunen? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge kunskap om företagsklimatet i kommunen. Resultatet har tagits fram av SKL utifrån statistik från från SCB:s Företasregister. Nätverkets resultat gäller för år Härjedalens kommun kom på delad 19:e plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 19:e plats av 120 Gislaved 120:e Härjedalen 19:e Strömstad 1:a %

32 Mått 32 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens sociala struktur. Resultatet har tagits fram av SKL och från Socialstyrelsens statestik för försörjningsstöd. Nätverkekts resultat gäller för Härjedalens kommun kom på delad 18:e plats av de 119 kommuner som var med i undersökningen. 18:e plats av 119 Södertälje 120:e Härjedalen 18:e Danderyd 1:a %

33 Mått 33 Vad ger företagarna för sammanfattande omdömme om företagsklimattet i kommunen? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen och hur de upplever den kommunala servicen. Resultatet tas fram av SKL och utgår från den undersökning som görs årligen av företagsklimatet i landets kommuner av Svenskt Näringslivs kommunranking. Vi har i resultatrapporten valt att redovisa enkätdelen, där företagare i kommunen tillfrågas om kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat. Resultaten gäller för. Härjedalens kommun kom på 99:e plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 99:e plats av 120 Ronneby 120:e Härjedalen 99:a Kristinehamn 1:a Ranking

34 Mått 34 Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att ge en bild av befolkningens hälsotillstånd. Resultatet har tagits fram av SKL och utgår från Försäkringskassans statistik. Nätverkets resultat gäller för Härjedalens kommun kom på 69:e plats av de 120 kommuner som var med i undersökningen. 69:a plats av 120 Haparanda 120:e Härjedalen 69:a Danderyd 1:a dagar

35 Mått 35 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka återvinningsgraden. Kommunen gör en egen undersökning som rapporteras till Kommundatabasen. Kommunens hantering av hushållsavfall år bygger på uppgifter från Härjedalens kommun kom på 73:e plats av de 105 kommuner som var med i undersökningen. 73:e plats av 105 Vara 120:e Härjedalen 73:a Tjörn 1:a %

36 Mått 36 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom främjande av användning alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon. Med kommunen avses här kommunen som tjänsteproducent och arbetsgivare och inte som geografiskt område. Resultatet tas fram genom en intern undersökning i kommunen utifrån definitioner fastställda i förordningar. Nätverkets resultat gäller för hösten Härjedalens kommun kom på 92:e plats av de 109 kommuner som var med i undersökningen. 92:a plats av 109 Uppvidinge 109:a Härjedalen 92:a Tanum 1:a %

37 Mått 37 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Kommunen som samhällsbyggare Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn. Med kommunen avser vi här organisatinen och inte ett geografiskt område. Resultatet tas fram genom en intern undersökning i kommunen. Nätverkets resultat gäller för år 2009/. Härjedalens kommun kom på 15:e plats av de 106 kommuner som var med i undersökningen. 15:e plats av 106 Vara 106:a Härjedalen 15:e Lund 1:a %

38 Mått 38 Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? Kommunen som samhällsbyggare Syftet är att få en uppfattning om medborgarnas syn på kommunen som en god plats att leva och bo i och ge underlag för politikerna att diskutera med medborgarna om vad som kan förbättra uppfattningen om kommunen. Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarindex del A. Rrsultatet har tagits fram genom SCB:s Medborgarindex för de kommuner som genomfört denna mellan 2009 och. Varje kommun beställer själv undersökningen av SCB. Härjedalens kommun kom på 41:a plats av de 60 kommuner som var med i undersökningen. 41:a plats av 60 Heby 60:e Härjedalen 41:a Danderyd 1:a Index

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Resultatet ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet. Under

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun 2017 2 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2017 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK Tillgänglighet, trygghet och effektivitet Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur tillgänglig är Lindesbergs kommun för invånarna? Hur trygg är kommunen och

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Kommunens kvalitet i korthet En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Om Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting startade ett projekt 26 med syfte att ta fram

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2010 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2014-01-23 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2011-2013 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 ROBERTSFORS KOMMUN Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 2018-04-01 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Övergripande resultat... 3 Noterade resultat... 5 Förbättringar:... 5 Försämringar:... 5 Saknade

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer