Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015"

Transkript

1 kommuns resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

2 Inledning För att mäta en kommuns resultat ur ett kvalitetsperspektiv används en stor mängd nyckeltal. Nyckeltalen möjliggör jämförelser med andra kommuners resultat, men visar också på utvecklingen i den egna kommunen över tid. Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling. Det är viktigt att komma ihåg att det finns olika typer av nyckeltal. Vissa nyckeltal redovisar verksamheternas resultat, medan andra mer ska ses som informationsnyckeltal som kan bidra med kunskap om förutsättningar, resurser etc. En annan skillnad mellan olika nyckeltal är hur stor eller liten påverkansmöjlighet kommunen har för utfallet. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under snart tio år drivit projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) där nyckeltal samlas in och sammanställs för att sedan presenteras i form av kommunjämförelser. KKiK startade med att SKL samarbetade med ett antal kommunstyrelseordföranden som fick ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. Sammanställningen är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla verksamheten från ett medborgarperspektiv. KKiK kan även ses som ett verktyg för kommunen att utveckla sin styrning mot ett ökat fokus på sina resultat. I KKiK mäts fem viktiga medborgarperspektiv: Kommunens tillgänglighet Trygghetsaspekter i kommunen Delaktigheten och kommunens information Kommunens effektivitet Kommunen som samhällsutvecklare När KKiK-resultaten redovisas använder SKL en färgsättning som innebär att de 25 procent av kommunerna som har bäst resultat får grön markering, de 25 procent av kommunerna som har sämst resultat får röd markering och övriga kommuner får gul markering. Färgen i tabellen visar därmed s resultat i förhållande till övriga kommuner. Färgen i sig garanterar därmed inte ett bra eller dåligt resultat. Bästa 25 % av kommunerna Mittersta 50 % av kommunerna Sämsta 25 % av kommunerna För att ge en bild av hur kommuns resultat förhåller sig i jämförelse med andra kommuner redovisas genomsnittet i riket och i Stockholms län. Resultaten jämförs också med två kommuner som är utvalda för att i så hög utsträckning som möjligt likna kommun när det gäller förutsättningar för kommunal verksamhet. De utvalda kommunerna är och som har valts genom en jämförelse över tid avseende exempelvis åldersstruktur, utbildningsnivå, medelinkomst, storlek, befolkningstillväxt och plats i förhållande till storstäder. Vid frågor angående KKiK-sammanställningen, kontakta Marie Jesson, kommunledningskontoret, e-post 2

3 Din kommuns tillgänglighet Andel som får svar på e-post inom två dagar (%) Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) Huvudbibliotekets öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Simhallens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Återvinningscentralens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Tillgängligheten via e-post och telefon mäts av ett externt företag och har försämrats i jämfört med föregående år. Andelen som upplever ett gott bemötande har däremot ökat till 99 procent (att det ändå blir en gul färgmarkering beror på att många kommuner hade 100 procent). I jämförelse med rikets genomsnitt är s huvudbibliotek, simhall och återvinningscentral öppna betydligt fler timmar utöver vardagar kl Genom medborgarundersökningen framkommer dock synpunkter på den geografiska tillgängligheten till återvinningscentralen. kommun har inte rapporterat in uppgifter om väntetid till förskoleplats. Den genomsnittliga väntetiden till särskilt boende har ökat kraftigt, från 29 dagar år till 86 dagar år. Väntetiden till beslut om försörjningsstöd har ökat något och är längre än genomsnittet i riket. Trygghetsaspekter i din kommun Nöjd Region-Index, Trygghet* (61) Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Barn per årsarbetare i förskolan, antal ** 5,8 5,8 5,4 5,5 5,6 5,0 Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande) 5,1 5,2 4,3 5,1 5,0 - Enligt den senaste medborgarundersökningen är den upplevda tryggheten något högre i jämfört med genomsnittet för kommuner i samma storleksklass. I års mätning fick en brukare med hemtjänst i i genomsnitt träffa 12 olika personer under 14 dagar. I landets kommuner varierade antalet mellan 7 och 23 personer år. Personaltätheten i förskolan är relativt låg i. 3

4 Din delaktighet och kommunens information Informationsindex för kommunens webbplats, Totalt Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Nöjd Inflytande-Index, Helheten* (55) Valdeltagande i senaste kommunvalet (%) avser jämförelse med år 2010 (84,3) 84,3 83,1 82,7 81,7 85,2 Informationsindex för kommunens webbplats avser resultatet i en undersökning som genomförs av SKL och som undersöker kommuninvånarnas tillgång till information om kommunens verksamheter. Delaktighetsindex baseras på en mängd frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. s resultat i medborgarundersökningen avseende Nöjd Inflytande-Index är det tredje högsta i Sverige. Resultatet baseras på frågor om hur väl kommunen uppfyller förväntningarna på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande. Din kommuns effektivitet Kostnad förskola, kr/inskrivet barn ** Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i Sv, Sv2, En och Ma, hemkommun, genomsnittlig andel (%) Endast elever som deltagit i alla delprov Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i Sv, Sv2 och Ma, hemkommun, genomsnittlig andel (%) Samtliga elever Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Elever i åk 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) Ej jämförbart med år Kostnad i förhållande till andel som ej fått examen/studiebevis, kr/elev Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng ,3 94,7 85,2 90,2 87,8 95, , ,6 77,1 76,4 83, Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare ** Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare ** Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng

5 Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Andelen elever i årskurs 3 med godkänt i ämnesproven var relativt låg år, men ökade år till länets genomsnitt 76 procent. Drygt 93 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till ett yrkesprogram år vilket är högre än rikets och länets genomsnitt. Socialstyrelsens brukarundersökning visar att andelen äldre som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ökade även om resultatet är lägre än rikets genomsnitt. Hur nöjda brukarna är med sin hemtjänst eller sitt särskilda boende varierar dock kraftigt mellan olika utförare. Andelen ungdomar som inte återaktualiseras inom socialtjänsten efter avslutad utredning eller insats minskade något och var på samma nivå som länets genomsnitt 72 procent. Din kommun som samhällsutvecklare Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) ** 80,7 81,0 78,5 80,5 78,4 82,6 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) ** Nyregistrerade företag, helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (servicemätning SBA/SKL), Totalt, Nöjd Kund-Index 2,0 2,2 4,2 2,6 3,8 1,7 7,8 7,8 4,9 7,6 5,0 8, Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad ** 7,7 6,9 10,5 8,9 8,4 7,0 Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) ** Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl. MFS, andel (%) preliminär uppgift ,5 33,5 39,8 29,7 - Nöjd Region-Index, Helheten* (71) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Andelen invånare som förvärvsarbetar är två procentenheter högre i än i riket och något högre än länets genomsnitt. har en relativt låg andel invånare med ekonomiskt bistånd och ett lägre sjukpenningtal än riket och länet. Antalet nya företag i förhållande till folkmängden är relativt stort i. Under startades 554 nya företag vilket är ett nytt rekord i kommunen. Undersökningen avseende företagsklimat baseras på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under året. Enligt SKL anses ett NKI-värde över 70 vara ett högt betyg. SCB:s medborgarundersökning visar att s invånare ger ett gott betyg till kommunen som en plats att bo och leva på. * SCB:s medborgarundersökning genomförs vartannat år i. s värde avser år men ingår även i KKiK. avser års värde i jämförelse med år ** års värde avser uppgifter för år och års värde avser uppgifter för år 2013 Teckenförklaring färger Bästa 25 % av kommunerna Mittersta 50 % av kommunerna Sämsta 25 % av kommunerna Teckenförklaring trendpilar Utfallet har ökat från året innan, negativ utveckling Utfallet har ökat från året innan, positiv utveckling Utfallet har minskat från året innan, negativ utveckling Utfallet har minskat från året innan, positiv utveckling Utfallet har inte ändrats från året innan 5

6 Källor och definitioner Andel som får svar på e-post inom två dagar (%) Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats. Källa: Undersökning av externt företag Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Källa: Undersökning av externt företag. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) Andel (%) av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Procentsatsen gäller enbart för gott bemötande. Källa: Undersökning av externt företag. Barn per årsarbetare i förskolan, antal Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: Skolverket. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Källa: Egen undersökning i kommunen. Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Andel (%) ungdomar i åldern år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser insatser/utredningar som avslutades första halvåret år T-1. Källa: Egen undersökning i kommunen. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen. Avser ekologiska livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska livsmedel eller andra likvärdiga symboler där det finns en erkänd certifiering som garanterar produktens ekologiskt producerade innehåll. Mätningen avser årets första 6 månader. Källa: Egen undersökning i kommunen. Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3. Beräknas som antal godkända elever i matematik + antal godkända elever i svenska och svenska som andraspråk / alla elever i åk 3 per hemkommun. Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan. Källa: Skolverket och SCB. Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik, hemkommun, genomsnittlig andel (%). Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan. Källa: Skolverket och SCB. Elever i åk 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) Andel elever som svarat något av de två förstnämnda alternativen där de fem svarsalternativen är - Stämmer helt och hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls, Vet ej på de gemensamma enkätfrågorna om 6

7 elevernas syn på skolan och undervisningen. Avser elever i årskurs 8 i kommunen. Källa: Egen uppgift från kommunen och SKL. Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket. Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKL. Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med antal invånare i åldern år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: SCB. Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (%). Källa: Avfall Sverige Huvudbibliotekets öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Antal timmar per vecka som kommunens huvudbibliotek har öppet utöver tiden på vardagar. Metoden innebär att kommunen gör en undersökning via en enkel genomgång av öppettider för biblioteket under en veckas tid vid normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger undantas från undersökningen). Skiftar öppettiderna under normalperioden får ett genomsnitt av normaltid räknas ut på årsbasis. Om kommunen har fler bibliotek räknas det bibliotek med längst öppettid, men om man medvetet anordnat tiderna för att öka tillgängligheten så att de kompletterar varandra så får man redovisa dessa hopslagna. Öppettider för "meröppna" bibliotek (dvs. obemannade) ska räknas in i undersökningen. Källa: Egen undersökning i kommunen. Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Indexet baseras på en extern mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. Undersökningen görs på 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100 %. Här redovisas ett medelvärde av resultaten på de 12 områdena. Källa: SKL (Information till alla) Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 100. Källa: SCB. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m exkluderas personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad. Fr.o.m hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen. Kostnad i förhållande till andel som ej fått examen/studiebevis, kr/elev Kostnaden i kronor per elev multiplicerat med andelen (kvoten) elever som ej fått examen eller studiebevis inom 4 år (inkl IM). Andelen som ej fått examen/studiebevis avser år T, kostnaden avser år T-1. Ej helt jämförbart mellan år och pga förändringar i uppgiften om andel som fått examen eller studiebevis. Källa: SCB och Skolverket. Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng Kostnad per betygspoäng (meritvärde) i årskurs 9, kommunala skolor. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Kostnaderna avser total kostnad exklusive lokaler. Betygspoängen avser år T, kostnaderna år T-1. Källa: RKA:s beräkning utifrån Skolverket och SCB. 7

8 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Avser samtlig regi. Fr.o.m så avses ett månadssnitt under året av individstatistiken. Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik. Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom LSS grupp- och serviceboende. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan procent och detta poängsätts enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, % ger 2p, % ger 3p, % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera att delnyckeltalen ibland ändras och byts ut mellan åren. Källa: Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån anvisningar från RKA. Maxpoängen tas fram inom SKL:s projekt KKiK. Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom särskilt boende (äldreomsorg). För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan procent och detta poängsätts enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, % ger 2p, % ger 3p, % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera att delnyckeltalen ibland ändras och byts ut mellan åren. Källa: Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån anvisningar från RKA. Maxpoängen tas fram inom SKL:s projekt KKiK. Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, andel (%) Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Miljöfordon Syd har gett möjlighet till kommuner och landsting att komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Källa: Miljöfordon Syd (MFS). Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för helåret. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer. Nöjd Inflytande-Index - Helheten Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Nöjd Region-Index - Helheten Nöjd-Regionindex, skala Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Nöjd Region-Index - Trygghet Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal som handlar om omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst (äldreomsorg). För varje delnyckeltal får man antingen maximalt 1, 2 eller 3 poäng. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera att delnyckeltalen ibland ändras och byts ut mellan åren. Källa: Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån anvisningar från RKA. Maxpoängen tas fram inom SKL:s projekt KKiK. Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande) Antal närvarande barn per närvarande personal i förskola. Mätning under tvåveckorsperiod i oktober. Personal räknas om till heltidspersonal. För barnen räknas det faktiska antalet. Chefer som arbetar i barngrupp samt resurs-/stödpersonal ingår. Praktikanter, ambulerande modersmålslärare och städ- och kökspersonal ingår inte. Avser total tid, ej tid i barngrupp. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Källa: Egen undersökning i kommunen. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. 8

9 Mätningen avser tiden Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen. Källa: Egen undersökning i kommunen. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Andel (%) barn som erbjudits plats före eller på önskat placeringsdatum. Om önskat placeringsdatum infaller på lördag, söndag, helgdag eller klämdag räknas första kommande vardag som förskolan är öppen som önskat placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader. Data hämtas från kommunens centrala kö till förskola. Förskolebarn som inte får plats via den centrala kön ska inte räknas med. Källa: Egen undersökning i kommunen. Simhallens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Antal timmar per vecka som kommunens simhall har öppet utöver tiden på vardagar. Metoden innebär att kommunen gör en undersökning via en genomgång av öppettider för simhallen under en veckas tid vid normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger undantas från undersökningen). Skiftar öppettiderna under normalperioder får ett genomsnitt av normaltid på årsbasis räknas ut. Om kommunen har fler simhallar räknas den simhall med längst öppettid, men om man medvetet anordnat tiderna för att öka tillgängligheten så att de kompletterar varandra så får man redovisa dessa hopslagna. Källa: Egen undersökning i kommunen. Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar. Källa: Försäkringskassan. Valdeltagande i senaste kommunvalet (%) Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: Valmyndigheten och SCB. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre. Källa Egen undersökning i kommunen. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Genomsnittligt antal dagar från första kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Med första kontakt avses muntlig eller skriftlig kontakt angående ansökan om försörjningsstöd. Allmänna förfrågningar exkluderas. Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen. Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde Genomsnittligt antal dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader. Källa: Egen undersökning i kommunen. Återvinningscentralens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Antal timmar per vecka som kommunens återvinningscentral har öppet utöver tiden på vardagar. Metoden innebär att kommunen gör en undersökning via en genomgång av öppettider för centralen under en veckas tid vid normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger undantas från undersökningen). Skiftar öppettiderna under normalperioder får ett genomsnitt av normaltid på årsbasis räknas ut. Har kommunen flera återvinningscentraler väljer de vilken central som ska ingå i undersökningen. Källa: Egen undersökning i kommunen. (Undersökningens resultat avser Hagby i Täby kommun som ingår i det samarbete som finns mellan ett flertal kommuner i norra delen av länet.) Mer information Mer information om SKL:s projekt KKiK finns på Samtliga nyckeltal finns i kommun- och landstingsdatabasen 9

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET Avser inte resultatet 2016 anges aktuellt år i texten vid varje mått. i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Älmhults resultat

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET Avser inte resultatet 2017 anges aktuellt år i texten vid varje mått. i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Älmhults resultat

Läs mer

Så här bra är vi jämfört med andra

Så här bra är vi jämfört med andra Så här bra är vi jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunernas kvalitet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är s kommun? Under 2018 har cirka 260 av Sveriges 290 deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). s kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften.

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Tillgänglighet och förtroende

Tillgänglighet och förtroende Inledning År 2014 gjordes en omfattande kartläggning av nyckeltal som kan användas som indikatorer för att mäta en kommuns kvalitet. Kartläggningen gjordes med utgångspunkt i de indikatorer som används

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 INLEDNING För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid 9 kommuns kvalitet i sammanfattning kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 75 8 85 9 95 1 94 86 86 Trend, tillgänglighet E-post % 1 8 6 6 72 84 87 94 4 2 211 213 214 215 216 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar på enkel fråga. (%) 5

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år.

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 79 86 86 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trend, tillgänglighet Epost % 94 84 87 72 79 6 211 213 214 215 216 217 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019 01 31 Barn och unga Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, 100 100 95 95 61 54 Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat och utveckling Kommunens kvalitet i korthet 2016 Danderyds kommuns resultat och utveckling Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan 2007 kvalitetsmätningen Kommunens

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Kolada Vald kommun / region: Gnosjö Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Barn och unga (Alla år) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 49

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 215 Tillgänglighet e-post. Svar inom två dagar (%) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 87 82 84 1 8 6 4 2 TREND % 84 87 72 6 211 213 214 215 Tillgänglighet telefon.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Bland Sveriges 25% bästa kommuner

Bland Sveriges 25% bästa kommuner Kommunens kvalitet i korthet 2019 KKiK och dess syfte Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt med cirka 260 deltagande kommuner. Genom projektet redovisas och jämförs kommunens resultat

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun 2017 2 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2017 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Karlstad kommun deltar tillsammans med drygt 260 kommuner i ett nationellt projekt, Kommunens Kvalitet i Korthet, för att kunna jämföra kommuner ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Värna demokrati, delaktighet och inflytande

Värna demokrati, delaktighet och inflytande Värna demokrati, delaktighet och inflytande 1. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Definition Kolada (U00412) Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun MARKARYDS KOMMUN Kommunens Kvalitet i Korthet s kommun Inledning För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2015 KOMMUNENS Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun KOMMUNENS Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Resultat 2013 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4 Trygghet... 5-6 Effektivitet... 7-10 Samhällsutveckling... 11-13 Kontaktuppgifter... 14 2 Inledning Kvalitet ur ett

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström Kallelse 1 2016-01-22 Sammanträde Kommnala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 25 februari 2016 Ordförande Sekreterare Ingemar

Läs mer

ffiljusnarsbergs WKOMMUN

ffiljusnarsbergs WKOMMUN ffiljusnarsbergs WKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 218-5-3 21 (22) Au 112 Dnr KS 59/218 Sammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 217 Ärendebeskrivning Utredare

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2014-01-23 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2011-2013 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) projektet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%)

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Resultat...3 2.1 Öckerö kommuns tillgänglighet... 4 2.2 Medborgarnas delaktighet och Öckerö kommuns information... 6

Läs mer