Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409"

Transkript

1 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse (5) Eva Henriksson Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Ärende Vård och omsorgsförvaltningen redovisar sedan år 2010 nyckeltal avseende bostad med särskild service, daglig verksamhet samt utrednings- och verkställighetstid för vissa LSS insatser till RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). Årets resultat används som en del i det pågående systematiska kvalitetsarbetet. Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i undersökningen är framtagna i ett nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Syftet är att ge kommunerna möjlighet att jämföra sin verksamhet med andras samt att följa utvecklingen över tid. Målsättningen är att fånga in brukarnära objektiva kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning som till exempel görs av Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Nyckeltalen för Lunds kommun är nu publicerade och redovisas i kommunoch landstingsdatabasen

2 Tjänsteskrivelse (5) Socialnämndens uppdrag när det gäller personer med funktionsnedsättning Det övergripande uppdraget för personer med funktionsnedsättning definieras i socialtjänstlagen, där det framgår att socialtjänsten ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra samt medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning. och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Nyckeltalen i undersökningen har koppling till något av dessa uppföljningsområden eller är en indikator på tillgängligheten. Mått- och metodbeskrivning Totalt omfattar nyckeltalen för kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 19 nyckeltal, som rör boende med särskild service, daglig verksamhet samt väntetider (handläggningstid respektive verkställighetstid). Nyckeltalen 1-10 har inhämtats av enhetscheferna för grupp- respektive servicebostäder enligt 9 9 LSS, intern och extern verksamhet. Boendeformen särskilt anpassad bostad omfattas inte av undersökningen. Nyckeltalen för daglig verksamhet har inhämtats av enhetscheferna i intern såväl som extern verksamhet. Enhetscheferna har besvarat frågorna med ett JA eller ett NEJ med undantag för fråga 5, där svaret ges i antal. Ett JA-svar förutsätter att rutinen finns, att man jobbar systematiskt med detta och erbjuder det till alla och att det fungerar i praktiken. Ett NEJ-svar blir det om man inte har någon rutin för detta eller om det i praktiken ofta inte fungerar. Genom viktning mot antal platser beräknas kvalitetsnyckeltalen som anges i procent. Kvalitetsnyckeltalen är mått på utredningstid för samtliga LSS-insatser, där utredningstid avser tiden från ansökan till beslut. Mätningen har gjorts för samtliga utredningar som avslutats under första halvåret 2014 med undantag för omprövning av insats samt ersättning för sjukvikarie inom personlig assistans. Kvalitetsnyckeltalen är mått på verkställighetstid för insatserna boende med särskild service och kontaktperson. Med verkställighet menas här det antal dagar som förflyter från att beslut fattats till att insatsen påbörjats. Uppgifter avseende kvalitetsnyckeltalen har hämtats från verksamhetssystemet procapita, från myndighetsfunktionen samt från utförare av insatsen kontaktperson inom Stöd och Aktivering.

3 Tjänsteskrivelse (5) Resultat Undersökningens resultat visar att kvalitetsnyckeltalen för Lunds kommun står sig väl såväl vid jämförelse med kommunens nyckeltal för tidigare år som vid jämförelse med nyckeltal som publicerats av övriga kommuner i landet. I bilaga 1 visas nyckeltal 1 19 för Lunds kommun jämfört med nyckeltal för alla kommuner. Jämförelse har även gjorts med andra kommuner med befolkningsunderlag invånare. Boende med särskild service enligt 9 9 LSS nyckeltal 1-10 Några kvalitetsnyckeltal kommenteras kort: I Lunds kommun visar nyckeltalet (2) att 94 % av de boende har möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden. Motsvarande nyckeltal för alla kommuner tillika jämförelsekommunerna är 92 %. Brukare som bor i LSS boende i Lunds kommun har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, nyckeltalet (4) är 85 % jämfört med alla kommuners genomsnitt om 68 %. Alla boende i LSS boende i Lunds kommun har möjlighet att ta emot gäster alla kvällar efter klockan 21.00, nyckeltal (8) visar 100 %. Nytt för mätningen i år är nyckeltal (3) som visar att i stort sett alla boende i LSS-boende i kommunen har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel, tillaga lunch/middag och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan, nyckeltal 97 %. Nyckeltal (5) visar boendeplatser där det finns möjlighet till internetuppkoppling i den egna lägenheten, 83 % för Lunds kommun. Nyckeltal (6), där den boende har tillgång till egen brevlåda, visar 84 %, ett nyckeltal jämförbart med andra kommuner. Nyckeltalet (10) i Lunds kommun visar 70 % vid mätning avseende boendeplatser där hot eller våld inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna. Nyckeltalet för Lunds kommun ligger i nivå med övriga kommuner i jämförelsen. Sammantaget visar kvalitetsnyckeltalen att personer som bor i LSS boende 9 9 i Lunds kommun har goda möjligheter att bo och leva som andra medborgare. Internetuppkoppling i den egna bostaden ger möjlighet till självständighet i kontakter, tillgång till information, delaktighet och inflytande samt kunna delta i samhällets gemenskap/hålla kontakter. Daglig verksamhet enligt 9 10 LSS nyckeltal Insatsen daglig verksamhet kan beviljas för personer som är i yrkesverksam ålder och inte utbildar sig. Nyckeltalet (11) för Lunds kommun visar 0 % när det gäller brukare som efter 67 års ålder är kvar i daglig verksamhet.

4 Tjänsteskrivelse (5) Brukare som fyllt 67 år har, liksom pensionärer i allmänhet, möjlighet att delta i träffpunkter, pensionärsverksamhet. I Lunds kommun har personer som deltar i daglig verksamhet möjlighet att byta sysselsättning inom den dagliga verksamheten. Nyckeltalet (12) för Lunds kommun visar på 100 % och står för dels möjligheten att välja utförare genom kundval enligt LOV (lag om valfrihet) men också att det inom kommunens enheter finns möjlighet till olika former av verksamhet utifrån intressen och behov. Nyckeltalet (13) i Lunds kommun där hot och våld mot brukare inte förekommit på verksamheten under de sex senaste månaderna är 95 %. Genomsnittligt nyckeltal för alla kommuner är 65 %. Sammantaget Brukare i Lunds kommun har genom kundval möjlighet att, utöver kommunens enheter, välja mellan sex (6) externa utförare med olika inriktning. Genom kundvalet ges brukaren möjlighet till variation och ombyte av sysselsättning. Nyckeltalet visar att värdighetsgarantin uppfylls ( du erbjuds olika former av verksamhet utifrån dina intressen och behov, tillsammans gör vi upp ett individuellt schema som är anpassat just för dig ). Utredningstid nyckeltal Nyckeltalen (14 och 15) för Lunds kommun avseende utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS insats uppgår till medelvärdet 49 dagar, medianvärde 33 dagar. I jämförelse med föregående år har kvalitetsnyckeltalet för kommunen sänkts betydligt (2013 publicerades medelvärde 66 dagar, medianvärde 59 dagar). Alla kommuners genomsnittliga medelvärde är 42 dagar, medianvärdet 28 dagar. Inom jämförelsekommunerna är det stor spridning. Verkställighetstid nyckeltal Nyckeltalen (16 och 17) för Lunds kommun avser väntetiden sedan beslut om LSS-boende respektive kontaktperson fattats tills att insatsen verkställts. Både medel och medianvärde för verkställande av beslut om LSS boende uppgår till 53 dagar. Motsvarande nyckeltal för verkställande insatsen kontaktperson uppgår till 14 respektive 12 dagar. Inom jämförelsekommunerna är det stor spridning. Sammantaget Lunds kommuns nyckeltal avseende väntetider har sänkts betydligt i jämförelse med tidigare år och visar att värdighetsgarantierna beträffande ansökan och beslut uppfylls. Nyckeltalen som avser verkställighetstider visar att beviljad insats verkställs inom tillfredsställande tidsram. Rapporteringsskyldighet föreligger när det gäller gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader efter beslut.

5 Tjänsteskrivelse (5) Slutkommentar De kvalitetsnyckeltal som lämnats visar att brukare i Lunds kommun har möjlighet att leva och bo som andra människor, att delta i samhällets gemenskap och att ha en meningsfull sysselsättning. Individuell uppföljning görs varje år av handläggare vid myndighetsfunktionen för att säkerställa att brukaren har goda levnadsvillkor och får tillgång till det stöd och service som ingår i den beviljade insatsen. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra kvaliteten inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av kvalitetsnyckeltalen rapporteras till myndighetschefen samt till verksamhetscheferna vid Boende och Habilitering och Stöd och aktivering. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Susanne Berg Kvalitetschef Eva Henriksson Kvalitetsstrateg Bilaga 1 Kvalitetsnyckeltal i verksamhet för personer med funktionsnedsättning visar nyckeltal 1 19 för Lunds kommun jämfört med nyckeltal för alla kommuner respektive kommuner med befolkningsnivå invånare

6 Bilaga 1 - Kvalitetsnyckeltal i verksamhet för personer med funktionsnedsättn ) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 100 Umeå Västerås Örebro ) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 99 Umeå Västerås Örebro ) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel, tillaga lunch/middag och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan, andel (%) Lund 97 Alla kommuner (ovägt medel) 91 Borås 86 Helsingborg Linköping 71 Umeå 89 Västerås 100 Örebro 4) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 45 Umeå Västerås Örebro 93 98

7 5) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 46 Umeå Västerås Örebro 6) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 78 Umeå Västerås Örebro ) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 92 Umeå Västerås Örebro ) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 94 Umeå Västerås Örebro 96 97

8 9) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 80 Umeå Västerås Örebro ) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 39 Umeå Västerås Örebro ) Personer som deltar i daglig verksamhet enl LSS där brukarna får vara kvar i verksamheten efter 67 år, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg - 0 Linköping Umeå Västerås Örebro ) Personer som deltar i daglig verksamhet enl LSS där brukarna kan byta sysselsättning/inriktning inom dagliga verksamheten, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping Umeå Västerås Örebro 88 92

9 13) Personer som deltar i daglig verksamhet enl LSS där hot eller våld mot brukare inte förekommit på verksamheten under de senaste sex månaderna, andel (%) Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg - 81 Linköping Umeå Västerås Örebro ) Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg - 39 Linköping 85 Umeå Västerås Örebro 44 15) Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), median Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg - 25 Linköping 82 Umeå Västerås Örebro 29 16) Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl LSS 9.9, medelvärde Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 175 Umeå Västerås 16 8 Örebro 352

10 17) Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl LSS 9.9, median Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg Linköping 204 Umeå Västerås 4 5 Örebro ) Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl LSS, medelvärde Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg - 25 Linköping 52 Umeå Västerås Örebro 64 19) Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl LSS, median Lund Alla kommuner (ovägt medel) Borås Helsingborg - 23 Linköping 38 Umeå Västerås Örebro 45

11 ing

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Syfte...3 3.1. Revisionsfrågor...3 3.2. Metod...3 3.3. Revisionskriterer/utgångspunkter...3

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING HANDIKAPPOMSORG 2014 ENHET/ BUDGETENHET Handikappomsorg TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet för såväl

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram

Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram E 4 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2011-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) \. HABO KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ank. 2010-08- O 9 Dnr Dl/\\t \. \5L{ I Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer