Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012"

Transkript

1 Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) Enkätens syfte...3 Nationella jämförelse...3 Enkätfrågorna...3 Anpassade enkäter...3 Svarsalternativ...3 Målgrupper/ avgränsning...3 Hur når vi brukarna...3 Tidsplan...3 Svarsfrekvenser...3 Analys av bortfallet...4 Enkätresultat...4 Sammanställning av brukar enkäter LSS bostäder Sammanställning av brukar enkäter daglig verksamhet Sammanställning av brukar enkäter personlig assistans Sammanfattning resultat...5 LSS Servicebostäder...5 LSS Daglig verksamhet...6 Personlig assistent...6 Sidan 2 av 6

3 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 I rapporten redovisas resultaten från enkät som genomförts för fjärde året riktad till brukare med insatser inom LSS. Enkäten mäter enkelt brukarnas upplevelser av bemötande, kompetens och delaktighet, vilket utgår från kvalitetsindikatorer i övergripande kvalitetsmål. Enkätens syfte Enkätundersökningen genomförs med syfte att följa upp kvalitetsmål och ge bilden av hur brukarna upplever kvaliteten vid mättillfället samt i fortsatt arbetet med ständiga förbättringar. Nationella jämförelse Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom sitt arbete med Öppna jämförelser anmodat kommunernas socialtjänster att de bör ställa tre fastställda frågor riktade till äldre i särskilt boende, respektive äldre med insatser i hemmet. Frågorna ligger linje med dessa områden Enkätfrågorna I enkäterna ställs frågor som formulerats med utgångspunkt från kvalitetsindikatorer. Anpassade enkäter Enkätfrågorna är formulerade på lättläst svenska för att öka möjlighet för brukarna att svara. Svarsalternativ Frågorna ställs som påståenden, och svarsalternativen är Ja eller Nej Resultaten presenteras efter % andel nöjda. Målgrupper/ avgränsning Mätningen utförs som en totalundersökning. Urvalet definieras med utgångspunkt från insatsområden. Där brukaren inte själv kan besvara enkätfrågorna, accepteras medhjälp/hjälp av god man/ anhörig/ personal. Antal enkäter som lämnats ut LSS bostäder 52 LSS Daglig verksamhet 65 Personlig assistans 49 Hur når vi brukarna Namn/ adressuppgifter tas ut genom verksamhetssystemen, kopplade till insatsområden inom LSS och skett i delaktighet med handläggare och LSS samordnare. Enkäten skickas till brukaren på den adress som finns i LSS-systemet eller utlämnad till verksamheten där insats utförs. Både när det är enkäter som distribueras per post och som när de delas ut medföljer ett frankerat svarskuvert, för att uppnå anonymitet och för att underlätta för brukaren att skicka in sitt svar. Tidsplan Brukarenkäten har genomförts i enlighet med fastställd tidplan. Utskicket gjordes under okt/nov -12 Redovisas till Socialtjänstens ledningsgrupp och Socialnämnd, samt därefter återkoppling till brukare och medarbetare. Svarsfrekvenser Enkätundersökningar som utförs inom socialtjänstens och LSS målgrupper kommer mycket sällan upp till den svarsfrekvens som krävs för att man skall kunna dra generella slutsatser av resultaten. Undersökning ska därför

4 ses som en mätning, där de inkomna svaren ger oss information om hur de personer som svarat upplever vår verksamhet vid just det tillfälle man tillfrågades. Analys av bortfallet Svarsfrekvensen 2012 uppgår till 54,8%, så begränsar bortfallet möjligheterna att dra generella slutsatser om populationen. Årlig mätning och återkopplingar ger dock oftare en högre svarsfrekvens. Enkätresultat Sammanställning av brukar enkäter LSS bostäder 2012 Antal brukare som har svarat 33 av Bemötande Trivs du där du jobbar/bor? Trivs du med personalen 92,6% 0,0% 7,4% 93,9% 3,0% 3,0% 85,2% 7,4% 7,4% 90,9% 3,0% 6,1% Kompetens Är du nöjd med den hjälpen som du får från personalen? 88,9% 7.4% 3,7% 90,9% 6,1% 3,0% Delaktighet Får du vara med och bestämma? 81,5% 7,4% 11,1% 75,8% 15,2% 9,1% Vet du vem du ska vända dig till om det är något som du inte tycker 81,5% 7,3% 14,8% 90,9% 6,1% 3,0% om? Övriga synpunkter: 1 svarade trivs sådär på fråga 1. Räknade som ej svarat. 1 svarade trivs inte med en personal på fråga 2. Räknade som ej svarat 1 svarade vill göra det mesta själv på fråga 3. Räknade som ej svarat. 2 svarde lite på fråga 4. Räknade som ej svarat. 1 svarade vill göra som jag vill på fråga 4. Räknade som ej svarat. 1 svarade ibland på fråga 5. Räknade som ej svarat. Vill ha nymålat i lägenheten. Jag tycker hellre om nya chefen. Sammanställning av brukar enkäter daglig verksamhet 2012 Antal brukare som har svarat 34 av Bemötande Trivs du där du jobbar/bor? Trivs du med personalen? 71,4% 13,0% 15,2% 94,1% 2,9% 0,0% 87,0% 11,0% 8,7% 94,1% 2,9% 0,0% Kompetens Är du nöjd med den hjälpen som du får från personalen? 84,8% 4,3% 10,9% 91,2% 8,8% 0,0%

5 Delaktighet Får du vara med och bestämma? 58,7% 23,9% 17,4% 73,5% 14,7% 2,9% Vet du vem du ska vända dig till om det är något som du inte tycker 76,1% 13,0% 10,9% 88,2% 5,9% 5,9% om? Övriga synpunkter: 1 svarade ja & nej på fråga 1. Räknar som ej svarat. 1 svarade ja & nej på fråga 2. Räknar som ej svarat. Kan inte yttra sig. Jag vill inte förstöra Attendo. Är på två olika dagliga verksamheter. Trivs mindre bra på den ena och skulle hellre vara på den andra arbetsplatsen på heltid. Sammanställning av brukar enkäter personlig assistans 2012 Antal brukare som har svarat 24 av Bemötande Trivs du där du jobbar/bor? 83,2% 5,3% 11,5% 95,8% 4,2% 0,0% Trivs du med personalen 87,8% 3,1% 9,1% 91,7% 8,3% 0,0% Kompetens Är du nöjd med den hjälpen som du får från personalen? 87,0% 3,1% 9,9% 95,8% 4,2% 0,0% Delaktighet Får du vara med och bestämma? 79,0% 11,5% 14,5% 87,5% 12,5% 0,0% Vet du vem du ska vända dig till om det är något som du inte tycker 79,4% 7,6% 13,0% 87,5% 12,5% 0,0% om? Övriga synpunkter: Jag har inga synpunkter, men min Godman. Pga många vikarier. Brukaren kan inte yttra sig. Det är min man som är min assistent. Önskvärt vore om timvikarier vore mer insatt i rutinerna vård & omsorg. Sammanfattning resultat Jämfört med 2011 års resultat visar 2012 på en förbättring inom alla frågeområdena förutom inom vara med och bestämma. LSS Servicebostäder 52 utlämnade enkäter och 33 inkomna svar = 63,5 % svarsfrekvens. När det gäller delaktighet visar undersökning att 15,2 % inte få vara med och bestämma samt 9,1 % har inte svarat på frågan, totalt har det har ökat med 5,7 %. Däremot trivs 93,9 % i sin bostad. 90,9 % trivs med personal och 90,9 % är nöjd med personalens kompetens.

6 LSS Daglig verksamhet 65 utlämnade enkäter och 34 inkomna svar = 52,3 % svarsfrekvens. När det gäller delaktighet visar undersökning att 14,7 % inte få vara med och bestämma samt 2,9 % har inte svarat på frågan, totalt har det minskat med 23,7 %. 94,1 % trivs med sin sysselsättning vilket har ökat med 22,7 %. 94,1 % trivs med personal och 91,2 % nöjd med personalens kompetens ingick Attendo i dagligverksamhet, åren innan har vi skilt på Attendo och dagligverksamhet lämnades 15 enkäten till Attendo varav 7 svarade svarsfrekvens = 46,7 %. Undersökningen visade att 85,7 % är med och bestämmer och 100% trivs i sin bostad. 100 % trivs med personalen samt 100 % nöjd med personalens kompetens medan 71,4 % inte vet vem de ska vända sig till om det är något de inte tycker om. Personlig assistent 49 utlämnade enkäter och 24 inkomna svar = 49 % svarsfrekvens. När det gäller delaktighet visar undersökning att 87,5 % är med och bestämmer och 95,8 % trivs i sin bostad vilket har ökat med 12,6 % sedan ,7 % trivs med personal är det som ökat med 3,9 %, samt 95,8 % nöjd med personalens kompetens. Konkreta åtgärder som genomförts har varit att utveckla genomförandeplaner och brukarmöten/brukarråd inom både bostäder och daglig verksamhet. Verksamheterna kommer att utveckla detta vidare under När det gäller punkten Övriga synpunkter kommer detta att följas upp vid genomgång av enkät på enheterna.

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer