Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014"

Transkript

1 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är femte året som undersökningen genomförs på nationell nivå. Syftet med undersökningen är att ge landets kommuner möjlighet att jämföra sin verksamhet med andras samt att följa utvecklingen över tid. Målsättningen är att fånga in brukarnära objektiva kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning som t.ex. Socialstyrelsen och SKL gör. Nyckeltalen Det övergripande uppdraget för personer med funktionsnedsättning definieras i Socialtjänstlagen, som säger att socialtjänsten ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Nyckeltalen i undersökningen har en koppling till något av dessa uppföljningsområden eller är en indikator på tillgängligheten vilket framgår av tabell 1 på sidan 3. Nyckeltalen och dess definitioner listas i tabell 2 på sidan 8. Nyckeltal 1-10 hämtas genom samtal med föreståndare/chefer för Bostad med särskild service för vuxna inom LSS 9.9 (ej annan särskilt anpassad bostad) och nyckeltalen hämtas under samtal med föreståndare/ chef för Daglig verksamhet inom LSS. Nyckeltal är mått på utredningstid för samtliga LSS-insatser. Nyckeltal är mått på verkställighetstid för LSS-insatser inom boende respektive kontaktperson. Utrednings- och väntetiderna baseras på uppgifter från kommunens interna statistik. Nyckeltal 1-10 ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Från och med 2014 ingår även nyckeltal Hjälp för att ta fram nyckeltalen finns i filen Beräkningsstöd - Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014.xls. Har du inte fått beräkningsstödet, kontakta RKA. Avgränsningar Anges vid respektive nyckeltal på sidorna

2 Verksamheter i enskild regi Kommunen har ansvar för finansiering och tilldelning av plats i Bostad med särskild service för vuxna och Daglig verksamhet enligt LSS-beslut. Det innebär även att kommunerna anger mål och kvalitet för verksamheten och sluter avtal med vårdgivare. Verksamheter i enskild regi ska därför ingå i kommunens samlade resultat. Förändringar från föregående år Ett nytt nyckeltal har tillkommit på rekommendation av Användarrådet inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning och därefter bekräftade av RKA:s expertgrupp samt av KKiK projektledarträff: Nytt nyckeltal fr.o.m Nyckeltal nr 3: Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel, tillaga lunch/middag och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan, Andra ändringar fr.o.m Nyckeltal nr 5, tillgång till internet i den egna bostaden har förtydligats. Tekniska lösningar som kräver extra utrustning (såsom modem inkopplat via telefonjacket) exkluderas. Nyckeltal nr 7, den boendes inflytande över maten, ändras till Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, Nyckeltal nr 10 och 13, förtydligande i definitionen: Observera att även hot eller våld riktat mot exempelvis personal kan uppfattas som hot av den boende. Nyckeltal nr 12: kompletteras med ordet inriktning till Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS där brukarna kan byta sysselsättning/inriktning inom dagliga verksamheten, Nyckeltal nr 14 och 15, förtydligande: Beslut om sjukvikarie inom personlig assistans exkluderas. Publicering av uppgifter Publicera de framtagna nyckeltalsvärdena i Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se), via Publicera nyckeltal. Primär publiceringsperiod är t.o.m. 31 oktober Lathund för publicering i Kolada hittar du längst ned i detta dokument. Publicerad data hittar du i Kommun- och landstingsdatabasen via fri sökning eller färdiga presentationer. Frågor? Kontakta oss via: E-post: Tfn: Johan Gjersvold ( ), Gustav Sillfors ( ) eller Maria Lindström ( ) 2

3 Tabell 1: Nyckeltal per uppföljningsområde Det övergripande uppdraget för personer med funktionsnedsättning definieras i Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, vilka säger att socialtjänsten ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Nyckeltalen i undersökningen har en koppling till något av dessa uppföljningsområden eller är en indikator på tillgänglighet vilket framgår av tabellen nedan. Leva som andra LSS-boende Delta i samhällets gemenskap Tillgänglighet Väntetider 1) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, 3) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel, tillaga lunch/middag och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan, 5) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, 6) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, 7) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, 9) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, 10) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, 2) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, 4) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) 8) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , 14) Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde 15) Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), median 16) Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde 17) Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, median 18) Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, medelvärde 19) Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, median 3

4 Daglig verksamhet (LSS) 11) Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS där brukarna får vara kvar i verksamheten efter 67 år, 12) Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS där brukarna kan byta sysselsättning/inriktning inom dagliga verksamheten, andel (%) 13) Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS där hot eller våld mot brukare inte förekommit på verksamheten under de senaste sex månaderna, 4

5 Nyckeltal 1-13 Kvalitetsaspekter avseende Bostad med särskild service för vuxna (ej annan särskilt anpassad bostad) och Daglig verksamhet inom LSS. Kvalitetsaspekterna baseras på tretton frågor som ställs till föreståndare/chef på respektive boende/daglig verksamhet i kommunen. Tolv av frågorna besvaras med JA eller NEJ och en fråga besvaras med en antalsuppgift. Uppgiftsinsamlaren fyller i svaren från respektive boende/daglig verksamhet i beräkningsstödet. Uppgifterna samlas med fördel in av en eller ett begränsat antal personer i kommunen. Avgränsningar Nyckeltal 1-10 avser Bostad med särskild service för vuxna (ej annan särskilt anpassad bostad) enligt LSS 9.9. Nyckeltal avser daglig verksamhet enligt LSS. Ett JA-svar på respektive fråga förutsätter att rutinen finns, att man jobbar systematiskt med detta och erbjuder det till alla och att det fungerar i praktiken. Om det någon enstaka gång inte går så är det ändå JA. Ett NEJ-svar blir det om man inte har någon rutin/system för detta eller om det i praktiken ofta inte fungerar. Gör så här 1. Använd filen för beräkningsstöd. Det finns ett beräkningsstöd för boende och ett för daglig verksamhet. 2. Fyll i enheternas riktiga namn i stället för enhet 1 osv. Notera antalet boendeplatser för respektive boende samt antal brukare i respektive daglig verksamhet. De kommuner som vill få resultaten uppdelade på regi kan ange E (kommunens egen regi) alt. Ö (övrig regi). De uppdelade resultaten kan användas som internt analysunderlag i kommunen, men rapporteras inte in till Kolada. 3. Mata in svaren Ja (J) eller Nej (N) i mallen under samtalet med föreståndare/chef på respektive boende. Observera att på fråga 5 i beräkningsstödet för boende, frågan om internetuppkoppling, anges en antalsuppgift istället. 4. När alla uppgifter är inlagda i filen så finns resultaten sammanställda i en ny tabell längst ned, i de gröna cellerna. 5. Logga in på Koladas inmatningsfunktion. 6. Knappa manuellt in resultaten från de gröna cellerna i excelfilen till inmatningsfunktionen i Kolada, under Nytt värde Spara och publicera! RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är femte året som undersökningen genomförs på nationell nivå. Syftet med undersökningen är att ge landets kommuner möjlighet att jämföra sin verksamhet med andras samt att följa utvecklingen över tid. Målsättningen är att fånga in brukarnära objektiva kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 5

6 Nyckeltal Utredningstid, antal dagar mellan ansökan och beslut om LSSinsats, alla insatser Med utredningstid avses här det antal dagar som förflyter från ansökningsdatumet till beslut om LSS-insats, alla insatser. Inkluderar även beslut som leder till avslag. *) Ansökningsdatum är det datum då ansökan om LSS-insats kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Avgränsningar Mätningen ska göras för samtliga utredningar avseende LSS-insats som avslutades i kommunen under det första halvåret innevarande år, exklusive omprövningar och beslut om sjukvikarie inom personlig assistans. Omfattar underlaget på respektive insats mindre än 4 utredningar ska av sekretesskäl inget resultat lämnas. Gör så här 1. Använd filen för beräkningsstöd 2. Ta fram alla avslutade utredningar om LSS-insats under årets 6 första månader. Ange datumen då insatsen beslutades i kolumn C. Även beslut om avslag ska ingå. 3. Notera ansökningsdatum* för dessa utredningar i kolumn B. Antal dagar från ansökan till beslut beräknas nu automatiskt i kolumn E. 4. Kolumn D fylls i av de kommuner som är intresserade av att få resultaten uppdelat på kön. Ange K för kvinna, M för man. De könsuppdelade resultaten kan användas som internt analysunderlag i kommunen, men rapporteras inte in till Kolada. 5. I de gröna cellerna till höger om inmatningstabellen beräknas medelvärde och median baserat på de datum som är inmatade i tabellen. 6. Logga in på Koladas inmatningsfunktion. 7. Knappa manuellt in resultaten från de gröna cellerna i excelfilen till inmatningsfunktionen i Kolada, under Nytt värde Spara och publicera! RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är femte året som undersökningen genomförs på nationell nivå. Syftet med undersökningen är att ge landets kommuner möjlighet att jämföra sin verksamhet med andras samt att följa utvecklingen över tid. Målsättningen är att fånga in brukarnära objektiva kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 6

7 Nyckeltal Verkställighetstid, antal dagar från beslut till påbörjad LSSinsats avseende Bostad med särskild service för vuxna (ej annan särskilt anpassad bostad) inom LSS (LSS-boende) och kontaktperson Med verkställighetstid avses här det antal dagar som förflyter från att beslut tagits till påbörjad insats. Med påbörjad insats menas i nyckeltal inflyttning, i nyckeltal att brukaren har träffat kontaktpersonen (i rollen som kontaktperson). Påbörjad insats betyder alltså inte när utföraren kvitterar beslutet och påbörjar sin planering/rekrytering Avgränsningar Nyckeltal avser Bostad med särskild service för vuxna (ej annan särskilt anpassad bostad) enligt LSS 9.9. Nyckeltal avser kontaktperson enligt LSS. Mätningen ska göras för samtliga utredningar avseende LSS-boende respektive kontaktperson som verkställdes i kommunen under det första halvåret innevarande år, exklusive omprövningar. Omfattar underlaget på respektive insats (bostad eller kontaktperson) mindre än 4 utredningar ska av sekretesskäl inget resultat lämnas. Gör så här 1. Använd filen för beräkningsstöd. Det finns ett beräkningsstöd för boende och ett för kontaktperson. 2. Ta fram alla utredningar om LSS-boende där insatsen påbörjades under årets 6 första månader. Ange datum för påbörjad insats i kolumn C. 3. Notera datum då beslut om insats togs i kolumn B. Antal dagar från beslut till påbörjad insats beräknas nu automatiskt i kolumn E. 4. Kolumn D fylls i av de kommuner som vill ha resultaten uppdelat på kön. Ange K för kvinna, M för man. De könsuppdelade resultaten kan användas som internt analysunderlag i kommunen, men rapporteras inte in till Kolada. 5. I de gröna cellerna till höger om inmatningstabellen beräknas medelvärde och median baserat på de datum som är inmatade i tabellen. 6. Upprepa steg 2-4 för utredningar avseende kontaktperson. 7. Logga in på Koladas inmatningsfunktion. 8. Knappa manuellt in resultaten från de gröna cellerna i excelfilen till inmatningsfunktionen i Kolada, under Nytt värde Spara och publicera! RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är femte året som undersökningen genomförs på nationell nivå. Syftet med undersökningen är att ge landets kommuner möjlighet att jämföra sin verksamhet med andras samt att följa utvecklingen över tid. Målsättningen är att fånga in brukarnära objektiva kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 7

8 Tabell 2: Nyckeltal och definitioner för Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Här är nyckeltalen sorterade i samma ordning som i Koladas inmatningsfunktion) Boende LSS 9.9 Nr Kortnamn 1 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, 2 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, 3 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel, tillaga lunch/middag och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan, Definition alla som vill och kan äta huvudmåltiden gemensamt en gång per vecka som en social aktivitet, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boendeenheter oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. den brukare som vill och kan, ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd från boendet efter kl , dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Kriteriet för ett ja-svar är att detta går att genomföra minst en gång per månad. Avser alla boendeenheter oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel, tillaga lunch/middag och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boendeenheter oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. 4 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, 5 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, 6 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet som kan möjliggöra en individuellt anpassad aktivitet om dagen utanför bostaden för de brukare som så önskar, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Ska vara en inplanerad rutin i verksamheten. Fler kan delta vid t.ex. biobesök eller gå till kiosken. Avser ej daglig verksamhet. Avser alla boendeenheter oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal boendeplatser på boende enl. LSS 9.9 med möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser om det finns en infrastruktur för internetuppkoppling som den boende kan ansluta sin egen dator eller läsplatta till, oavsett om det är avgiftsfritt för den boende eller ej. Frågan avser inte tillgång till gemensam dator med internet i gemensam lokal och inte heller uppkoppling via eget mobilt bredband. Lösningar som kräver extra teknisk utrustning såsom modem anslutet till telefonjack exkluderas. Avser alla boendeenheter oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. den brukare som vill och kan har tillgång till egen brevlåda, som posten levererar till, även om man inte själv kan hämta posten i brevlådan, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boendeenheter oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. 8

9 7 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, 8 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , 9 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, 10 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, Daglig verksamhet 11 Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS där brukarna får vara kvar i verksamheten efter 67 år, 12 Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS där brukarna kan byta sysselsättning/inriktning inom dagliga verksamheten, 13 Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS där hot eller våld mot brukare inte förekommit på verksamheten under de senaste sex månaderna, den brukare som vill och kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som lagas och serveras, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Det kan t.ex. innebära att man tillsammans med övriga på boendet aktivt deltar i planering och beslut av veckomatsedel. Avser alla boendeenheter oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. den brukare som vill och kan, kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boendeenheter oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. det är möjligt att bli sambo där även partnern har ett LSS beslut, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Det är inställningen till samboende som avses med frågan, inte den fysiska möjligheten. Kan t.ex. innebära hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende. Avser alla boenden oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. det inte förekommit hot eller våld brukare emellan eller mot brukare inom de sex senaste månaderna, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Observera att även hot eller våld riktat mot exempelvis personal kan uppfattas som hot av den boende. Måttet visar inte på antal individer som utsatts för våld eller hot. Avser alla boendeenheter oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS där man får vara kvar i verksamheten efter 67 år, dividerat med totalt antal personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS i kommunen. Avser all daglig verksamhet oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS där brukaren har möjlighet att byta sysselsättning/inriktning inom ramen för dagliga verksamheten, dividerat med totalt antal personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS i kommunen. Kan gälla såväl ny geografisk arbetsplats såväl som samma arbetsplats men med ny sysselsättning. Avser all daglig verksamhet oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS där hot eller våld brukare emellan eller mot brukare inte förekommit under de sex senaste månaderna, dividerat med totalt antal personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS i kommunen. Observera att även hot eller våld riktat mot exempelvis personal kan uppfattas som hot av den boende. Måttet visar inte på antal individer som utsatts för våld eller hot. Avser all daglig verksamhet oavsett regi (kommunal eller privat). Källa: Egen undersökning i kommunen. 9

10 Utrednings- och verkställighetstider 14 Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde 15 Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), median 16 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde 17 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, median 18 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, medelvärde 19 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, median Genomsnittligt antal dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats, alla insatser. Avser alla beslut om LSS-insats under årets 6 första månader (minimum 4 beslut per insats) exklusive omprövningar och beslut om sjukvikarie inom personlig assistans. Inkluderar även beslut som leder till avslag. Källa: Egen undersökning i kommunen. Medianvärdet av antal dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats, alla insatser. Avser alla beslut om LSS-insats under årets 6 första månader (minimum 4 beslut per insats) exklusive omprövningar och beslut om sjukvikarie inom personlig assistans. Inkluderar även beslut som leder till avslag. Källa: Egen undersökning i kommunen. Genomsnittligt antal dagar som gått mellan beslut och påbörjad insats (inflyttning) i boende enligt LSS. Avser alla beslut om LSS-insats avseende boende under årets 6 första månader (minimum 4 beslut), exklusive omprövningar. Källa: Egen undersökning i kommunen. Medianvärdet av antal dagar som gått mellan beslut och påbörjad insats (inflyttning) i boende enligt LSS. Avser alla beslut om LSS-insats avseende boende årets 6 första månader (minimum 4 beslut), exklusive omprövningar. Källa: Egen undersökning i kommunen. Genomsnittligt antal dagar som gått mellan beslut och påbörjad insats avseende kontaktperson enligt LSS. Med påbörjad insats menas att brukaren har träffat kontaktpersonen (i rollen som kontaktperson). Avser alla beslut om LSS-insats avseende kontaktperson under årets 6 första månader (minimum 4 beslut), exklusive omprövningar. Källa: Egen undersökning i kommunen. Medianvärdet av antal dagar som gått mellan beslut och påbörjad insats avseende kontaktperson enligt LSS. Med påbörjad insats menas att brukaren har träffat kontaktpersonen (i rollen som kontaktperson). Avser alla beslut om LSS-insats avseende kontaktperson under årets 6 första månader (minimum 4 beslut), exklusive omprövningar. Källa: Egen undersökning i kommunen. 10

11 Så här gör du för att publicera era nyckeltalsvärden på Om du vill ha en mer detaljerad lathund som också går att skriva ut, klicka på denna länk. 1. Gå till Klicka på Publicera nyckeltal i den grå menyraden högst upp på sidan. 2. Klicka på Gå till Kolada inmatningsfunktion. Använd ditt användarnamn och lösenord. 3. Klicka på DI-Inmatning. Välj det webbformulär som du vill publicera nyckeltalsvärden för genom att klicka på formulärets namn. Nyckeltalen visas nu längst ned på sidan. 4. Fyll i uppgifterna för respektive nyckeltal under Nytt värde för det år uppgiften avser. Tre år visas i taget, vill du lägga in data för ett annat år än de som visas byter du årtal i rullmenyn längst upp till vänster. 5. Klicka först på Spara-knappen uppe till höger om inmatningstabellen för att spara uppgifterna internt på din inloggning. Klicka sedan på Publicera data uppe till vänster för att publicera uppgifterna i Kolada. Börja om på steg 3 eller 4 för att publicera värden för ett annat år eller formulär. Obs! Du ändrar publicerade värden genom att ange det nya värdet under Nytt värde och sedan Spara följt av Publicera data. För att helt ta bort ett publicerat värde suddar du bort siffran under Nytt värde och klickar på Spara följt av Publicera. Publicerad data hittar du i Kommun- och landstingsdatabasen på via fri sökning eller färdiga presentationer under rubriken Kvalitet i verksamheten (egen inmatning). 11

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014 Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012 Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är tredje året som undersökningen

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med över 200 deltagande kommuner. Detta är fjärde året som undersökningen

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2014

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2014 Anvisningar för Kvalitet i förskola 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2013

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2013 Anvisningar för Kvalitet i förskola 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2012

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2012 Anvisningar för Kvalitet i förskola 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är tredje året som undersökningen genomförs

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013 Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2012

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2012 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 212 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 211 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-11-12 1(4) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 INFORMATION 1 (10) Vår handläggare Lena Andreasson, förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 Förord från

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015 STATISTIKUPPGIFTER Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453) Mängduppgifter 2015 Avser: Statistiken I denna blankett ska uppgifter redovisas

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till 2016 års Öppna jämförelser Vård och

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse 2015 Socialnämnden Alingsås kommun Fastställt av: Socialnämnden Fastställelsedatum:2016-xx-xx Diarienummer: 2016.080 SN Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Syfte...

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort

Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort 2016-12-15 Copyright Black Aints Applikation AB Innehållsförteckning Inledning... 2 Startsida för kunskapstest... 3 Studiematerial... 4 Kunskapstest...

Läs mer

Introduktion BAS On-Line

Introduktion BAS On-Line Introduktion BAS On-Line Välkommen till Aon Hewitts portal för arbetsvärdering Innehåll Inloggning Din profil Värdering Filhantering Rankingtablå 3 4 5 9 12 Support 15 2 Inloggning För att logga in trycker

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2009-2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2009-2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2009-2011 Resultat för brukarnära indikatorer inom försörjningsstöd, barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Förord Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2012

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2012 KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 212 Resultat för brukarnära indikatorer inom försörjningsstöd, barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Förord Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Registrera formulär 2014 mars

Registrera formulär 2014 mars Ikmdok.se Registrera formulär 2014 mars Logga in Gå till www.ikmdok.se och klicka på länken IKMDOK-programmet för att komma till inloggningssidan för dataprogrammet. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 28-21 Resultat för brukarnära indikatorer inom försörjningsstöd, barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Förord Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Lathund för budgivning vid löneförhandling hur lönesättande chefer lägger bud i HR-plus. Personalavdelningen 2011

Lathund för budgivning vid löneförhandling hur lönesättande chefer lägger bud i HR-plus. Personalavdelningen 2011 Lathund för budgivning vid löneförhandling hur lönesättande chefer lägger bud i HR-plus Personalavdelningen 2011 Innehåll Inledning... 3 Stegen in till HR-plus... 4 Hur lägger jag bud?... 10 Vilket utrymme

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning

Telia Touchpoint mobil växellösning Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med Statistik Bas Få tillgång till Touchpoint Statistik Bas Tillgång till Touchpoint Statistik Bas får du från Adminwebben; samma gränssnitt som du administrerar

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka på rubriken.

1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka på rubriken. Medvind webb Lathund för visstidsanställda 2014-06-02 Extern inloggning Hitta inloggning till Medvind hemifrån: 1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad

Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad 1 av 13 v. 1.7 Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad Innehåll Att använda appen... 2 Ifall appen laddar långsamt eller hänger sig... 9 Vid problem med uppkopplingen till kommunens nät... 10 Byte

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

Instruktion för samordnad individuell planering och Meddix öppenvård

Instruktion för samordnad individuell planering och Meddix öppenvård Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsutvecklare Karlstad 2014-09-17 Reviderad 141105 Instruktion för samordnad individuell planering och Meddix öppenvård Bakgrund Ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören.

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören. E K Manual för e-postprogram i Eda Skolor E-postprogrammet är ett sk webbaserat system, med möjlighet att skicka och läsa e-post från valfri dator som är ansluten till Internet. Vårt e-postsystem är tänkt

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Innehåll Ändringar med nytt körordersystem Behörighet och förutsättningar nytt körordersystem webb Support Manual körorder webb Inloggning

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter. Gäller från:

Uppdatering av föreningsuppgifter. Gäller från: Uppdatering av föreningsuppgifter Gäller från: 2017-01-01 Innehåll Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens uppgifter... 6 Godkännande... 7 Allmänna föreningsuppgifter...

Läs mer

Så hittar du funktioner i Jämföraren

Så hittar du funktioner i Jämföraren Så hittar du funktioner i Jämföraren För att göra statistiken i öppna jämförelser mer lättillgänglig och dynamisk, flyttar vi över presentationen av nyckeltalen från tabeller i Excel till verktyget Jämföraren

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Föreningsbidrag Värmdö Kommun med närvarorapportering i ApN Version 2 2014-03-18 Innehållsförteckning Innehåll Varför ApN?... 3 Kontaktuppgifter... 3 Tillgång till systemet...

Läs mer