Kvalitet på särskilda boenden för äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet på särskilda boenden för äldre"

Transkript

1 Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Kvalitet på särskilda boenden för äldre Överkalix kommun

2 Kvalitet på särskilda boenden för äldre Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och kontrollmål Revisionskriterier Metod och avgränsning Granskningsresultat Organisation och personal Kvalitetsledningssystem Genomförandeplan Aktiviteter för de boende Uppföljning av kvalitet...7 Bilaga 1 Statistik särskilda boenden för äldre...9 Överkalix kommun

3 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av revisorerna i Överkalix kommun har genomfört en granskning avseende kvalitet inom särskilda boenden för äldre. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk har legat till grund för valet av granskningsinriktning. Den revisionsfråga som ska besvaras är om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig kvalitet inom särskilda boenden för äldre. Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden till viss del säkerställt en ändamålsenlig kvalitet inom särskilda boenden för äldre. Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: Det finns en ändamålsenlig organisation avseende särskilda boenden för äldre inom socialförvaltningen i Överkalix kommun. Personal som arbetar inom särskilda boenden för äldre har till viss del har adekvat utbildning samt möjlighet till kompetensutveckling. I dagsläget finns ingen möjlighet till validering. Det pågår ett arbete med att utveckla kvalitetsledningsarbetet inom socialförvaltningen i kommunen. Kvalitetsledningssystemet är under implementering och ännu inte känt ute i verksamheterna. Däremot är de rutiner som finns avseende avvikelser, synpunkter och Lex Sarahanmälningar överlag kända i verksamheterna, även om de inte tillämpas fullt ut. Att avvikelser inte alltid upprättas uppges bero på tidsbrist och att en del personal inte känner sig helt trygga med att upprätta avvikelser. Regelbundna aktiviteter och sysselsättning erbjuds de individer som bor på kommunens särskilda boenden för äldre. Fler av aktiviteterna är i grupp och det kan finnas utvecklingspotential avseende aktiviteter som är med individinriktade för att alla individers behov ska tillgodoses så långt det är möjligt. Det finns även utvecklingspotential även kring avsatt tid då personalen har möjlighet till samtal och samvaro med den enskilde. Överlag genomförs tillräckliga uppföljningar av kvaliteten på de särskilda boendena för äldre i kommunen och detta rapporteras kontinuerligt till socialnämnden. Beaktat detta vill vi lämna följande rekommendationer till socialnämnden: Att socialnämnden, så långt det är möjligt, säkerställer att personal som arbetar inom särskilda boenden för äldre har relevant utbildning och erfarenhet. Att socialnämnden säkerställer att arbetet med att ta fram ett kvalitetsledningssystem fortgår och att en uppföljning genomförs efter implementeringen för att säkerställa att kvalitetsarbetet nått ut i verksamheterna. Överkalix kommun 1 av 14

4 Att socialnämnden säkerställer att de rutiner som finns avseende upprättande av avvikelser är kända och tillämpade i nämndens verksamhetsområden och att nämnden tillser att samtliga berörda funktioner kontinuerligt får information och sammanställning avseende avvikelser Att socialnämnden säkerställer att det finns tillräcklig med tid avsatt för personal till samvaro och samtal med de individer som bor på särskilda boenden för äldre, samt att aktiviteter vid behov individanpassas för att alla individers behov ska tillgodoses så långt det är möjligt. Överkalix kommun 2 av 14

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Andelen äldre i Sverige ökar och kommer att fortsätta öka framöver. En stigande andel äldre människor i samhället medför utmaningar och en ökad arbetsgrad för äldreomsorgen i kommunen. I Överkalix är omkring 32 procent av befolkningen 65 år eller äldre. Äldreomsorgen i Sverige har sedan 90-talet genomgått omfattande förändringar i både volym och innehåll, vilket ställer krav på att anpassa och effektivisera verksamheterna. Samtidigt ställer de individer som nyttjar äldreomsorgsinsatser rättmätiga krav på kvaliteten i insatserna, bland annat vad gäller delaktighet och att bli respektfullt bemött. Många av de individer som bor och vårdas på särskilt boende (säbo) har ofta omfattande omvårdnadsbehov och nedsatt kognitiv funktion, de är ofta multisjuka och har många olika läkemedel. Det är inte ovanligt att äldre personer i behov av särskilt boende har nedsatt beslutsförmåga och inte själva kan föra sin talan. I Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Vidare framgår Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete av SOSFS 2011:9. I dessa tydliggörs bland annat ledningssystemets grundläggande uppbyggnad. Insatser inom socialtjänstens omsorg ska således vara av god kvalitet. Viktiga kvalitetsfrågor är respekt för den enskildes självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Detta förutsätter att omsorgs- och vårdinsatser utformas utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar och önskemål Syfte, revisionsfråga och kontrollmål Syftet med denna revisionsgranskning är att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig kvalitet inom särskilda boenden för äldre? För att besvara den övergripande revisionsfrågan kommer följande kontrollmål att vara styrande för granskningen: Ett systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete, som är väl förankrat hos ledning och personal, bedrivs inom verksamheten för särskilda boenden Det finns och tillämpas system och rutiner för hantering av avvikelser, synpunkter och lex Sarah-anmälningar hos granskade verksamheter Personal som arbetar inom särskilda boenden har lämplig utbildning och erfarenhet samt möjlighet till kompetensutveckling De individer som bor på särskilt boende har en egen genomförandeplan som är aktuell och som följs upp Överkalix kommun 3 av 14

6 Det erbjuds regelbundna aktiviteter och sysselsättning för de individer som bor på särskilt boende för äldre Det finns tillräcklig med tid avsatt för samvaro och samtal med de boende på särskilda boenden Det genomförs uppföljningar av kvaliteten på de särskilda boendena och detta rapporteras till socialnämnden 2.3. Revisionskriterier Socialtjänstlagen Kommuninterna policies, mål och planer som rör granskningsområdet 2.4. Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevant dokumentation samt genomgång av berörda nämnders protokoll för 2013 och Vidare har intervjuer genomförts med socialchef, MAS, sjuksköterska, enhetschefer och personal inom särskilda boenden. Vidare har stickprov av genomförandeplaner genomförts. Granskningen är avgränsad till att gälla socialnämndens särskilda boenden för individer som är äldre än 65 år. Särskilda boenden för funktionsnedsatta är ej inkluderade i granskningen. I övrigt vad gäller avgränsning se revisionsfråga, kontrollmål och metod. Överkalix kommun 4 av 14

7 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation och personal I Överkalix kommun finns två särskilda boenden för äldre, Brännagården och Tallviksgården. På Brännagården finns tre avdelningar och på Tallviksgården två avdelningar samt växelvård och korttidsboende. Genom de intervjuer som gjorts för granskningen uppges att Tallviksgården är ett boende med högre vårdtyngd än Brännagården och att det är ett medvetet val som gjorts av socialförvaltningen. Inom kommunens boenden finns även ett antal lägenheter som är anpassade för parboende. Vidare lyfts det fram att det finns lediga platser på kommunens särskilda boenden och att socialnämnden därför inte har några problem med att verkställa biståndsbeslut om särskilt boende. Däremot uppges det vara relativt hårt tryck på korttidsplatserna. Äldreomsorgen i Överkalix kommun är organiserad inom socialförvaltningen. Två enhetschefer finns, en för varje boende. Total arbetar ca 85 undersköterskor och vårdbiträden samt 12 sjuksköterskor vid boendena, till detta tillkommer även vikarier som tas in vid behov. På de särskilda boendena för äldre i Överkalix finns en undersköterska som har spetskompetens inom demenssjukdomar samt sjuksköterskor som är specialiserade på geriatrik. I dagsläget finns ingen möjlighet för vårdbiträden att, genom kommunen, validera till undersköterskor, men det är något som diskuteras. Vad gäller utbildningsinsatser så har personal inom äldreomsorgen givits möjlighet att gå en webbaserad utbildning på några timmar. Inom kommunen diskuteras hur socialförvaltningen ska kunna behålla och attrahera personal att arbeta inom vård och omsorg. Det uppges i dagsläget vara en utmaning att få tag i såväl undersköterskor som sjuksköterskor till kommunen. Bedömning Vår bedömning är att det finns en ändamålsenlig organisation avseende särskilda boenden för äldre inom socialförvaltningen i Överkalix kommun. Vidare är vår bedömning att personal som arbetar inom särskilda boenden för äldre till viss del har adekvat utbildning samt möjlighet till kompetensutveckling Kvalitetsledningssystem Inom socialförvaltningen i Överkalix kommun har det de senaste två och ett halvt åren pågått ett arbeta med att ta fram ett kvalitetsledningssystem. Vid granskningstillfället pågick ett arbete med att få kvalitetsledningssystemet mer strukturerat. De intervjuade uppgav att en ny modul i verksamhetssystemet Procapita köpts in och att kvalitetsledningssystemet skulle finnas elektroniskt under Genom granskningen framkommer att kvalitetsledningssystemet ännu inte implementerats ute i verksamheterna. Rutiner och blanketter finns för avvikelser, så väl sociala- som hälso- och sjukvårdsavvikelser, samt Lex Sarah-anmälningar och synpunkter. Detta är något som enhetcheferna kontinuerligt informerar om på arbetsplatsträffar med sina personalgrupper. De avvikelser och Lex Sarah-anmälningar som enhetcheferna får Överkalix kommun 5 av 14

8 till sig skickas vidare till kommunens MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterska) som även utreder och sammanställer det till statistik. Genom intervjuerna framkommer att avvikelser inte alltid upprättas av personalen och det uppges bero på att personalen inte är helt trygga avseende att upprätta en avvikelse, tidsbrist samt att en del tycker att det är krångligt. Genom intervjuerna lyfts fram att det på respektive avdelning på de särskilda boendena för äldre pågår ett arbete med att utveckla värdegrunden. Mycket fokus ligger på bemötande och det finns en metodpärm på varje avdelning där personal vid behov kan få information om bemötande i olika situationer, till exempel vid omhändertagande av en avliden. Bedömning Genom granskningen framkommer att det pågår ett arbeta med att utveckla kvalitetsledningsarbetet inom socialförvaltningen i kommunen. Kvalitetsledningssystemet är under implementering och ännu inte känt ute i verksamheterna. Däremot är de rutiner som finns avseende avvikelser, synpunkter och Lex Sarahanmälningar överlag kända i verksamheterna, även om de inte tillämpas fullt ut Genomförandeplan För denna revisionsgranskning har vi gjort en stickprovsgranskning avseende genomförandeplaner hos individer som bor på kommunens särskilda boenden för äldre. Granskningen visar att samtliga som ingått i stickprovsgranskningen har en tillräcklig genomförandeplan. Genom de intervjuer som genomförts framgår att personal inom kommunens särskilda boenden för äldre genomgick en utbildning avseende dokumentation under hösten I den utbildningen ingick upprättande av genomförandeplan. Enhetschefen på respektive boende är ansvarig för att en genomförandeplan upprättas och i varje genomförandeplan ska det finnas ett datum för uppföljning av planen. Vid upprättande av genomförandeplan, som ska ske inom två veckor efter det att en individ flyttat till ett boende, deltar utöver den som genomförandeplanen berör, enhetchefen och kontaktperson samt ibland även anhörig och sjuksköterska. Bedömning Vår bedömning är att de individer som bor på särskilt boenden i kommunen har en egen genomförandeplan som är aktuell. Vår bedömning är även att genomförandeplanerna följs upp kontinuerligt Aktiviteter för de boende I informationsskrifterna Välkommen till Brännagården och Välkommen till Tallviksgården finns det beskrivet vilka aktiviteter som erbjuds på boendena. Genom granskningen framkommer att socialförvaltningen har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan avseende aktiviteter på de särskilda boendena för äldre. Detta är något som upphandlats av kommunen, vilket framgår av dokumentet Upphandling av aktivering Förfrågningsunderlag. Överkalix kommun 6 av 14

9 På respektive boende erbjuds femton timmar terapiverksamhet per vecka och aktiviteter som erbjuds inom terapin är exempelvis olika typer av underhållning, gympa, bingo, bakning, utevistelse och samtal. Vidare uppges att kyrkan kommer till boendena varannan torsdag. Ibland kommer även PRO till boendena och tar med brukarna på utevistelser, men detta uppges inte vara något kontinuerligt. De intervjuade uppger att de försöker få till aktiviteter utifrån den enskildes allmäntillstånd, behov och önskemål. På Brännagården uppges behovet av aktiviteter ibland vara större än tillgången, även om det skiljer sig åt från individ till individ och mellan årstiderna. På sommaren försöker personal på Brännagården ordna med måltider och andra aktiviteter utomhus utanför boendet. På Tallviksgården bor många individer med ett större omvårdnadsbehov, vilket uppges medföra att många av de boende inte orkar med så många aktiviteter. Ett önskemål från personal på Tallviksgården är att kunna erbjuda mer individbaserade aktiviteter samt mer utevistelse för de boende än vad som är möjligt i dagsläget. Genom granskningen framkommer att de intervjuade anser att det överlag inte finns tillräcklig med tid avsatt för samtal och samvaro med de som bor på boendena. Detta uppges dock variera mellan boendena och avdelningarna, under vissa perioder kan det finnas mer tid för samtal och samvaro med den äldre än under andra perioder. Bedömning Vår bedömning är att det erbjuds regelbundna aktiviteter och sysselsättning för de individer som bor på kommunens särskilda boenden för äldre. Fler av aktiviteterna är i grupp och vår bedömning är det kan finnas utvecklingspotential avseende aktiviteter som är med individinriktade för att alla individers behov ska tillgodoses så långt det är möjligt. Vidare är vår bedömning att det finns utvecklingspotential även kring avsatt tid då personalen har möjlighet till samtal och samvaro med den enskilde Uppföljning av kvalitet Genom granskningen framkommer att de båda boendena gör sammanställningar av sina verksamheter i en årlig verksamhetsberättelse. De två enhetcheferna deltar på nämndssammanträden kontinuerligt för att berätta om sina verksamheter. De intervjuade uppger att nämnden är intresserad av kvaliteten på boendena, men att mycket fokus den senaste tiden legat på hur många avdelningar som ska finnas på Brännagården. Vidare sammanställer MAS:en de medicinska och sociala avvikelser som inkommit samt Lex Sarah och synpunkter. Detta rapporteras sedan till nämnden tre gånger per år. MAS:en gör även kontunerliga vårdtyngdsmätningar på boendenas avdelningar för att se om och hur de boendes behov förändras, liksom hur behovet av personalresurser ser ut på de olika avdelningarna. Vidare följs avtalet avseende aktivering på mötesplatser för seniorer och funktionshindrade i särskilda boenden samt i dagverksamhet upp kontinuerligt. Överkalix kommun 7 av 14

10 Genom granskningen framkommer som tidigare nämnt att kvalitetsledningssystemet är under uppbyggnad och implementering och att det därför ännu inte skett någon uppföljning av själva systemet och arbetet kring det. Bedömning Vår bedömning är att det överlag genomförs tilläckliga uppföljningar av kvaliteten på de särskilda boendena för äldre i kommunen och att detta kontinuerligt rapporteras till socialnämnden. Överkalix kommun 8 av 14

11 Bilaga 1 Statistik särskilda boenden för äldre I Överkalix kommun är det fler åringar som bor på särskilt boende än i Norrbottens län och riket som helhet. Detta gäller även för personer över 80 år. Jämför man med glesbygdskommuner så visar även det på att fler bor i särskilt boende. Tittar man på kostnaden för särskilt boende är kostnaden per invånare högre än länet, men även för glesbygdskommuner. Däremot skiljer det inte något när man jämför kostnad per brukare. Personalkostnaden per brukare är dock lägre för Överkalix än länet och glesbygdskommuner. När det gäller daglig utevistelse och att äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål är det bättre i Överkalix jämfört med länet och glesbygdskommuner. Att den äldre får välja tid för nattvila är sämre jämfört med länet och glesbygdskommuner. Väntetiden för att flytta in i särskilt boende är ca 15 dagar, betydligt lägre än länet och glesbygdskommuner. Andel som bor i särskilt boende år 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Riket Norrbottens län Överkalix ,0 0,5 0, Andel som bor i särskilt boende 80-n år Överkalix kommun 9 av 14

12 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Riket 80- Norrbottens län 80- Överkalix 80-5,0 0, Äldreomsorg, Antal personer som bor i permanent särskilt boende, Ålder Region Kön Ålder Överkalix Män Överkalix Män Överkalix Kvinnor Överkalix Kvinnor Överkalix Båda könen Överkalix Båda könen Socialstyrelsens statistikdatabas Överkalix kommun 10 av 14

13 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Glesbygdskommuner (ovägt Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Norrbottens län (ovägt Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Överkalix Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare Glesbygdskommuner (ovägt Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare Norrbottens län (ovägt Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare Överkalix Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ Glesbygdskommuner (ovägt Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ Norrbottens län (ovägt Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ Överkalix Överkalix kommun 11 av 14

14 Personalkostnad särskilt boende äldreomsorg, egen regi, kr/brukare Glesbygdskommuner (ovägt Personalkostnad särskilt boende äldreomsorg, egen regi, kr/brukare Norrbottens län (ovägt Personalkostnad särskilt boende äldreomsorg, egen regi, kr/brukare Överkalix boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Glesbygdskommuner (ovägt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Norrbottens län (ovägt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Överkalix Överkalix kommun 12 av 14

15 boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Glesbygdskommuner (ovägt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Norrbottens län (ovägt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Överkalix boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Glesbygdskommuner (ovägt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Norrbottens län (ovägt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Överkalix Överkalix kommun 13 av 14

16 boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) Glesbygdskommuner (ovägt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) Norrbottens län (ovägt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) Överkalix U. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Glesbygdskommuner (ovägt U. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Norrbottens län (ovägt U. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Överkalix Överkalix kommun 14 av 14

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius LSS-verksamheten Gällivare kommun LSS-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Förebyggande insatser vid särskilt boende

Förebyggande insatser vid särskilt boende www.pwc.se Revisionsrapport Lars Näsström Förebyggande insatser vid särskilt boende Marks kommun Förebyggande insatser vid särskilt boende Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Beviljad tid och insats hos hemtjänstens mottagare

Beviljad tid och insats hos hemtjänstens mottagare Revisionsrapport Beviljad tid och insats hos hemtjänstens mottagare Övertorneå kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport januari 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Grästorps kommun. Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen

Revisionsrapport januari 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Grästorps kommun. Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport januari 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Grästorps kommun Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2 8. Oberoende och integritet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Utförande enhet: Brommagårdens dagverksamhet. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Utförande enhet: Brommagårdens dagverksamhet. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Utförande enhet: Brommagårdens dagverksamhet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelnämnd Verksamhetschef/enhetschef: Taina Huhtala Adress: Bromma kyrkväg 449-453, 168

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Meddelande 2006:15 Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Utgiven av: Ansvarig enhet:

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll...

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll... Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier... 3 2.4. Metod och avgränsning... 4 3. Organisation... 5 4. Granskningsresultat...

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Granskning av socialnämndens kvalitetssystem inom äldreomsorgen

Granskning av socialnämndens kvalitetssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av socialnämndens kvalitetssystem inom äldreomsorgen Region Gotland Lars-Åke Claesson Martin Andersson Region Gotland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Implementering av SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring

Implementering av SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring Implementering av SOSFS 2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring Maria Biörklund Helgesson Utredare Leg dietist, fil dr 2015-05-06 Det handlar om en massa olyckliga omständigheter. 2015-05-06

Läs mer

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansvarig för rutin Verksamhetschef HSL Upprättad (av vem och datum) MAS/Utvecklingledare Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2014-11-20 Reviderad (av vem

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen

Granskning av äldreomsorgen www.pwc.se Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 1 september 2014 Granskning av äldreomsorgen med fokus på meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll Emmaboda, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges Kommunstyrelsen presidium TIMRA KOMMUN, Kommunledninnskontoret 2014-04- 14 Dnr. Dpl. 2014-04-07 Revisionsrapport "" Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Kvalitet inom äldreomsorgen Krokoms kommun Anneth Nyqvist Augusti 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 2

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 8 Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet Utförande enhet: Lilljönäs Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Johanna Bendtsen Omsorgshandläggare Lena Thosteman Enhetschef Handläggarenheten SAMMANFATTNING Korttidsvistelsen nådde upp till samtliga

Läs mer