Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012"

Transkript

1 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre 212, inom ramen för Öppna Jämförelser, med indikatorbaserade jämförelser av äldreomsorgen i alla landets 29 kommuner. Hela rapporten finns att hämta på 5.pdf Rapporten hämtar data från Socialstyrelsens Brukarundersökning 212, Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökning 212, Svenska palliativregistret, Senor Alert, Riks-Stroke, Läkemedelsregistret, Registret över kommunala insatser enligt SoL, med flera register. Rapporten innehåller fler kunskaper än de jämförande som presenteras i denna rapport men då inte på kommunnivå. En jämförelse mellan 11 kommuner, sammanfattning av resultaten, Socialstyrelsens och SKL:s rapport innehåller alltså resultatet från alla landets 29 kommuner stora som små. Att göra totala jämförelser är meningslöst på grund av omfattningen och att förutsättningarna är så olika (beroende på kommunstorlek). Av det skälet har i denna PM jämförts 11 kommuner. De kommuner som finns med i denna rapport är relativt lika i storlek. Dessutom förekommer de i olika nätverk för bland annat jämförelser. Kommunerna är: Södertälje Uppsala Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Helsingborg Örebro Västerås Gävle Sundsvall Norrköpings resultat ligger något lägre än de andra jämförda kommunerna när det gäller brukarnas synpunkter på hemtjänsten, på ungefär samma resultat som de övriga kommunerna när det gäller brukarnas syn på särskilt boende. Brukarnas syn på sitt hälsotillstånd visar något lägre värden för Norrköping. Det är bättre resultat för Norrköping på de flesta indikatorer som avser insatser i livets slutskede och framförallt frånvaron av olämplig läkemedelsbehandling.

2 2 Kostnader kontra kvalitet I ett försök att visa om och hur kostnader för verksamheten och den av brukarna upplevda kvalitén på verksamheten samverkar har följande jämförelser gjorts. För de här jämförda kommunerna har brukarnas syn på hemtjänsten som helhet och på särskilt boende som helhet slagits samman. I diagrammet visas varje kommuns avvikelse till genomsnittet av brukarnas syn på äldreomsorgen, för dessa 11 kommuner (blå linje ----). På samma sätt har varje kommuns avvikelse från standardkostnad bokslut 211 hanterats (röd linje i diagrammet ----). Det som visas är varje kommuns avvikelse från den genomsnittliga avvikelsen från standardkostnad för de 11 kommunerna. Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner (ÖJ 212) Mittlinjen som utgör -linje är alltså dessa 11 kommuners genomsnittliga resultat när det gäller brukarnas allmänna syn på äldreomsorgen och dessutom de 11 kommunernas genomsnittliga avvikelse från standardkostnaden. Diagrammet visar bland annat: Uppsala har lägst upplevd kvalitet och högst kostnad av de 11 kommunerna Linköping har högst upplevd kvalitet och lägst kostnad av de 11 kommunerna Norrköping ligger på genomsnittet både vad gäller upplevd kvalitet och kostnader Örebro har något lägre upplevd kvalitet och högre kostnader än genomsnittet. OBS alltså att genomsnittet här ovan avser dessa 11 kommuners genomsnitt inte riksgenomsnittet.

3 3 Resultaten på alla indikatorer Nedan redovisas resultaten på alla indikatorer som finns med i rapporten ÖJ, med undantag av väntetid till särskilt boende (på grund av för få svar). 1. Kommunens information på hemsidan sid Äldreomsorgens omfattning och kostnader sid Brukarnas syn på hemtjänsten sid Brukarnas upplevda hälsa i hemtjänst sid Brukarnas syn på särskilt boende sid Brukarnas upplevda hälsa i särskilt boende sid Åtgärder av riskbedömningar sid Åtgärder vid livets slut sid Läkemedel och munhälsa sid Rehabilitering efter stroke sid Hur används resultaten i denna rapport? sid. 37 I stort sett alla indikatorer redovisas nedan i diagram. I varje diagram finns en röd linje som visar genomsnittsresultatet av alla landets 29 kommuner riksgenomsnittet. Under respektive avsnitt nedan nämns också vissa svagheter i tillförlitligheten som en presentation av det här slaget har. Kommunens information på hemsidan Här har ett antal personer sökt viss information på kommunernas hemsidor och betygsatt efter hur lång tid tagit att nå informationen (om det ens varit möjligt). Resultaten har varierat mellan % av maxpoäng och riksgenomsnittet ligger på 78 %. Norrköpings hemsida fick 92 % av maxpoäng, vilket är en mindre förbättring jämfört med 211 års undersökning. Endast Södertälje och Sundsvall har en bättre hemsida i det avseendet, av de 11 jämförda kommunerna. Äldreomsorgens omfattning och kostnader Omfattningen på äldreomsorgen har tagits fram med hjälp av socialstyrelsens årliga Kommunundersökning samt befolkningsunderlaget i respektive kommun Kostnadsuppgifterna kommer från bokslut 211. Andel äldre med hemtjänst Antalet personer 65+ med hemtjänst har ställts mot befolkningen i samma åldersgrupp. Diagrammet visar procentandelen av befolkningen som har ett hemtjänstbeslut.

4 4 Andel äldre med hemtjänst 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 13,1 14,3 12, 11,1 11,2 16,1 14,8 12,8 11,7 7,9, Andelen äldre med hemtjänst är i Norrköping lika stor som förra året. Inga större förändringar har skett i de andra kommunerna heller. Andel äldre i särskilt boende Antalet personer 65+ med beslut om särskilt boende har ställts mot befolkningen i samma åldersgrupp. Diagrammet visar procentandelen av befolkningen som har ett beslut om särskilt boende. Andel äldre i särskilt boende 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3,8 4,8 4,6 7,1 4,8 6,8 4,8 4,3 5,6 4,9 5,4, Även andelen äldre i särskilt boende i Norrköping är lika stor som år 211. Den största förändringen har skett i Linköping som minskat från 8 % till 7,1 %.

5 5 Omfattning av hemtjänst Diagrammet visar andelen av de personer som hade ett hemtjänstbeslut under 211 som hade en omfattning på minst 25 timmar per månad. Omfattning av hemtjänst Det här är en ny indikator för året och visar att i de flesta av de jämförda kommunerna har mellan 4 55 % av hemtjänstbrukarna minst 25 timmars insatser av hemtjänsten varje månad. I till exempel Linköping finns troligen flera av dom i särskilt boende i servicelägenheter. Kostnad per brukare med hemtjänst Här visas den genomsnittliga kostnaden per brukare med hemtjänst år 211. Hemtjänst, kostnad per brukare

6 6 Kostnaden har i Norrköping ökat från cirka 9 kr år 211 till 12 kr förra året. Örebro har ökat från 12 kr medan Sundsvall ligger högt båda åren och Helsingborg ökat från 6 kr. Linköpings kostnad är ungefär som förra året. Kostnad per brukare i särskilt boende Här visas den genomsnittliga kostnaden per brukare i särskilt boende år 211. Särskilt boende, kostnad per brukare Den största skillnaden mot föregående år är att Gävle har minskat sina kostnader från 65 kr.

7 7 Brukarnas syn på hemtjänsten Uppgifterna nedan härrör från svaren i den brukarundersökning som socialstyrelsen genomförde 212, då enkäter skickades ut till drygt 65 personer i landet, med hemtjänst i eget boende. Svarsfrekvensen var 7 % varav 76 % besvarades av de äldre själva. I resultaten från 212 års Brukarundersökning kan inga jämförelser med tidigare år göras, beroende på att den senaste är helt omarbetad. Antalet frågor är färre och omarbetade och resultaten presenteras nu i form av procentandelar nöjda brukare. Tidigare år har analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI) använts. Norrköpings kommun (och ytterligare några kommuner) beställde en totalundersökning av SCB i samband med att brukarundersökningen skulle genomföras. Resultaten av den redovisas särskilt. De resultat från brukarundersökningen som presenteras i denna rapport har dock enbart urvalsundersökningen som grund. Resultaten kan därför skilja sig åt i de båda rapporterna. Dessutom har socialstyrelsen tagit bort alla vet ej -svar i denna presentation. Skälet till det är att så många anhöriga besvarat frågor som de rimligen inte kan känna till svaren på. De positiva resultaten på indikatorerna nedan kommer alltså att ha en högre andel. Det är ytterligare en faktor som innebär att resultaten skiljer sig från de i totalundersökningen. Svaren på frågorna om hemtjänst och särskilt boende varierar också beroende på andra faktorer, såsom det upplevda hälsotillståndet, om man kan gå själv utan svårigheter, om det är brukaren själv som besvarat frågan eller en anhörig mm. På vissa indikatorer beskrivs skillnader där dom är stora. Hemtjänsten i sin helhet Andel av de svarande som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet.

8 8 Hemtjänst i sin helhet Fem av de jämförda kommunerna, bland dessa Norrköping, har ett sämre resultat än det genomsnittliga för hela landet. Trygghet med hemtjänsten Diagrammet visar andelen av de svarande som upplever att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Trygghet, hemtjänst

9 9 Ett jämnt resultat som visar att knappt hälften av brukarna med hemtjänst känner sig trygga att bo hemma med stödinsatser. På denna indikator fanns inga skillnader i åsikt beroende på hemtjänstvolymen. Bemötandet från hemtjänstens personal Här visas andelen av de svarande som var mycket nöjda med hur hemtjänstpersonalen bemöter dem. Bemötande, hemtjänst Brukarna är över lag mer nöjda med hemtjänstpersonalens bemötande och mer nöjda än i särskilt boende. Då är det viktigt att veta att en större andel av brukare har själva svarat på frågorna som gäller hemtjänst än motsvarande frågor som avser särskilt boende. På riksnivå skiljer det mycket i synen på bemötande beroende på om insatsvolymen är över eller under 25 timmar per månad 69 % respektive 8 %. Information från personalen om förändringar Andelen av de svarande som uppgivit att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar.

10 1 Information om förändringar, hemtjänst Nära 7 % av brukarna är nöjda med den information de får om tillfälliga förändringar, något färre för Norrköping och några andra kommuner. Andelen som anser sig få information varierar med antalet timmar insatser per månad. På riksnivå anser 62 % av brukare med 25 eller fler timmar per månad att de får information, medan 73 % av de med insatser under 25 timmar anser så.

11 11 Möjligheten att framföra synpunkter eller klagomål Andelen av de svarande som svarat att de vet var de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på sin hemtjänst. Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, hemtjänst Ett jämnt resultat bland de 11 jämförda kommunerna. Hänsyn till åsikter och önskemål Avser andelen av de svarande som uppgivit att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. Hänsyn till åsikter och önskemål, hemtjänst

12 12 De flesta brukare är nöjda med hur deras önskemål tas till vara, med något sämre nöjdhet i Norrköping och några andra kommuner. Möjligheten att påverka tider för insatser Andelen av de svarande som anser att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de ska få hjälp av personalen. Möjlighet påverka tider, hemtjänst Även när det gäller möjligheten att påverka tiden för insatserna är brukarna i Norrköping något mindre nöjda än genomsnittet i landet och 8 av dessa 11 jämförda kommuner. Minst nöjd är man i Eskilstuna.

13 13 Tillräckligt med tid för hemtjänstinsatserna Andelen av de svarande som anser att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra de insatser som bestämts. Tillräcklig med tid, hemtjänst Ett relativt jämnt resultat med Norrköping på riksgenomsnittet. I Västerås, Jönköping och Linköping upplever brukarna att personalen har mer tid till förfogande.

14 14 Brukarnas upplevda hälsa i hemtjänst I Brukarundersökningen ingick ett par frågor om hur brukarna själva upplever sitt hälsotillstånd. Det har i tidigare brukarundersökningar visat sig att brukare som upplever sig ha en dålig hälsa också över lag är mer kritiska till den vård och omsorg som de får. Hälsotillstånd, hemtjänst Andel av de personer som svarat att de själva upplever att de har en mycket god eller ganska god hälsa. Hälsotillstånd, hemtjänst Brukarna i Norrköping har även i tidigare brukarundersökningar svarat att de upplever ett sämre hälsotillstånd än vad man gör i många andra kommuner. Så också i förra årets undersökning. Totalt i landet är det bara 3 % av brukarna som tycker sig ha en bra hälsa. Ängslan, oro eller ångest Andel av de svarande som uppgivit att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.

15 15 Ängslan, oro eller ångest, hemtjänst Även på de här svaren visar sig att brukare i Norrköping upplever sig ha en sämre hälsa än i landet som helhet.

16 16 Brukarnas syn på särskilt boende Uppgifterna nedan härrör från svaren i den brukarundersökning som socialstyrelsen genomförde 212, då enkäter skickades ut till drygt 33 personer i landet, med beslut om särskilt boende. Svarsfrekvensen var 54 % varav 39 % besvarades av de äldre själva. Särskilt boende i sin helhet Andel av de svarande som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med det särskilda boendet som helhet. Särskilt boende i sin helhet Brukarna har bedömt särskilt boende som helhet ungefär på samma sätt som hemtjänsten. När det gäller särskilt boende är dock resultaten för de 11 jämförda kommunerna jämnare än när det gäller hemtjänsten. De gemensamma utrymmena Andelen av de svarande som tycker att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet.

17 17 Trivsamma gemensamma utrymmen, särskilt boende % av brukarna tycker att de gemensamma utrymmena är trivsamma, i Norrköping, Jönköping är någon andel flera nöjda. På riksnivå ansåg 73 % av de brukare som kan gå själva utan svårigheter att de gemensamma utrymmena är trevliga. Motsvarande andel bland brukare med stora svårigheter att gå, eller som inte alls kan gå själva, var 61 %. Sociala aktiviteter inom det särskilda boendet Andelen som svarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet.

18 18 Sociala aktiviteter, särskilt boende Södert älje Uppsala Eskilst una Linköping Norrköping Jönköping Helsingborg Örebro Väst erås Gävle Sundsvall Drygt hälften av brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds. Bland de äldre som själva fyllt i enkäten var 66 % nöjda, då anhöriga fyllt i var 55 % nöjda. Möjligheten att komma utomhus Andelen som uppgivit att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus. Möjligheten att komma utomhus, särskilt boende

19 19 En lika stor andel som i svar på förra frågan är nöjda med möjligheten att komma utomhus. Här kan förekomsten av servicelägenheter bland det särskilda boendet ha betydelse för svaren. Det gäller bl.a. Linköping. På riksnivå finns det stora variationer i svaren beroende på andra faktorer. De som själva kan gå utan svårigheter tyckte att möjligheten fanns till 75 % medan andra bara tyckte det till 52 %. Bland de som svarat själva tyckte 69 % att de hade en god möjlighet att komma ut, medan bara 53 % tyckte så då anhöriga besvarat frågan. Måltidsmiljön i det särskilda boendet Andelen som svarat att måltiden alltid eller oftast är en trevlig stund. Måltidsmiljö, särskilt boende Knappt 7 % av brukarna tycker att det är trevligt att sitta och äta tillsammans. På riksnivå var variationen stor. Bland de personer som svarat att maten smakar bra (nästa indikator) uppgav 81 % att måltiderna var en trevlig stund. Motsvarande andel bland de personer som tyckte maten inte smakade bra var 17 %. Maten Andelen svarande som tycker att maten smakar mycket eller ganska bra.

20 2 Maten, särskilt boende I tidigare undersökningar har man enbart tagit med svaren där brukarna varit mycket nöjda med hur maten smakar och resultatet har då varit dåligt. Från förra årets enkät är svaren från alla nöjda med och det visar sig vara ¾ av brukarna. Svaren på hur maten smakar visar stora variationer på riksnivå, mellan % är nöjda. Utomhusmiljön vid särskilt boende Andelen svarande som tycker att det är trivsamt utomhus runt boendet. Trivsamt utomhus, särskilt boende

21 21 Mest nöjda med miljön utanför det särskilda boendet är brukare i Helsingborg och Jönköping. I de flesta andra kommuner är de nöjda strax under riksgenomsnittet på 7 %. På samma sätt som för frågan om trivsamma gemensamma utrymmen ovan, så tycker de som själva utan bistånd kan ta sig till boendets utemiljö i större utsträckning att den är trivsam, än de som måste ha hjälp att ta sig ut. Tryggheten i det särskilda boendet Andelen som svarat att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende. Trygghet, särskilt boende Södert älje Uppsala Eskilst una Linköping Norrköping Jönköping Helsingborg Örebro Väst erås Gävle Sundsvall Den upplevda tryggheten i särskilt boende ligger 1 %-enheter högre än motsvarande i eget boende med hemtjänst. Norrköping återfinns här på riksnivån. Bemötandet från personalen Andelen svarande som anser att personalen alltid bemöter dom på ett bra sätt.

22 22 Bemötande, särskilt boende Personalens bemötande inom hemtjänst (75 % nöjda) uppskattas mer än inom särskilt boende. En större andel anhöriga som svarat här kan ha betydelse. Information från personalen om förändringar Andelen som upplever att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar. Information om förändringar, särskilt boende Även när det gäller information om förändringar är man mindre nöjd inom särskilt boende än inom hemtjänsten.

23 23 Hänsyn till åsikter och önskemål Andelen svarande som uppgivit att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hänsyn till åsikter och önskemål, särskilt boende Brukarnas nöjdhet med att personalen tar hänsyn till önskemål är något lägre i särskilt boende än hemtjänst, men ändå ett ganska bra resultat. Bland de personer som fyllt i enkäten själva ansåg 82 % (på riksnivå) att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål, medan 77 % ansåg det bland de enkäter som besvarats av anhöriga. Möjligheten att påverka tiden för insatserna Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen.

24 24 Möjlighet påverka tider, särskilt boende Knappt hälften av brukarna tycker inte att de alltid eller oftast kan påverka tiden för personalens insatser, cirka 35 % i Norrköping. De som bedömt sitt eget hälsotillstånd som gott (se nedan) ansåg också i högre grad att de kunde påverka tiden för insatser, än de som hade bedömt sitt hälsotillstånd som dåligt. Tillräckligt med tid för insatserna Andel svarande som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra arbetet.

25 25 Tillräckligt med tid, särskilt boende % av brukare med hemtjänst anser att personalen har tillräckligt med tid för insatserna, 1 procentenheter färre tycker så i särskilt boende. Brukarnas upplevda hälsa inom särskilt boende I brukarenkäten fanns också frågor om hur brukarna själva upplever sin hälsa. Här nedan har några av dessa svar sammanställts som jämförande indikatorer. Hälsotillstånd Andelen svarande som uppgivit att de har en mycket god eller ganska god hälsa. Hälsotillstånd, särskilt boende Som förväntat tycker en mindre andel av brukare inom särskilt boende att de har en god eller mycket god hälsa.

26 26 Ängslan, oro eller ångest Andelen svarande som upplever svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Ängslan, oro eller ångest, särskilt boende En betydligt högre andel av brukare i särskilt boende, än inom hemtjänst, upplever svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Tillgång till sjuksköterska vid särskilt boende Andelen av de svarande som tycker att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska. Tillgång till sjuksköterska, särskilt boende

27 27 Tillgången på sjuksköterska har alltså mätts här med hjälp av brukarnas upplevelse av hur lätt det är att få träffa en. Ett mycket jämnt resultat mellan de jämförda kommunerna. Oavsett vem som besvarat enkäten så tyckte brukare som bedömt sitt hälsotillstånd som gott också att det var lättare att få träffa en sjuksköterska. Åtgärder i samband med riskbedömningar Syftet med dessa indikatorer är att bidra till förebyggande av fall, undernäring och trycksår. Data är hämtade ur det nationella registret Senior Alert. När rapporten ÖJ sammanställdes hade 281 kommuner (av 29) börjat registrera i Senior Alert. Här kan det skilja mellan olika kommuner i vilken mån man registrerar i Senior Alert. Det finns nämligen olika uppfattningar huruvuda man behöver samtycke från brukaren för att registrera eller inte. Vissa kommuner registrerar allt, medan andra enbart registrerar det som de har samtycke för att registrera. På så vis kan statistiken skilja mellan kommuner hur mycket som finns registrerat i Senior Alert. Statistiken är ny för året och kan alltså inte jämföras med tidigare år. Vid risk för fall Diagrammet visar andelen personer 65+ inom särskilt boende som hade bedömts ha risk för fallskada och där minst en åtgärd för att förebygga fallskada hade utförts. Statistik från åren 211 och 212. Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för fall Ett mycket varierande resultat där bara Helsingborg och Sundsvall når upp till riksgenomsnittet. Ingen uppgift från Södertälje. Förebyggande åtgärder kan vara fysisk aktivitet och balansträning, anpassning av omgivningen, läkemedelsgenomgång och synundersökning.

28 28 Vid risk för undernäring Diagrammet visar andelen personer 65+ inom särskilt boende som hade bedömts ha risk för undernäring och där minst en åtgärd för att förebygga undernäring hade utförts. Statistik från åren 211 och 212. Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för undernäring Samma stora variation och även här är Helsingborg och Sundsvall, tillsammans med Gävle, klart bättre än de andra kommunerna. Förebyggande aktiviteter kan här vara att se över matens konsistens, kryddning och tillbehör samt måltidsmiljön. Det kan också vara besvär med mun eller tänder och besvär att svälja. Vid risk för trycksår Diagrammet visar andelen personer 65+ inom särskilt boende som hade bedömts ha risk för trycksår och där minst en åtgärd för att förebygga trycksår hade utförts. Statistik från åren 211 och 212.

29 29 Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för trycksår Sundsvall och Gävle har bäst resultat och här saknas uppgift från flera av kommunerna. Det förebyggande kan bestå i olika anpassningar av säng/rullstol och hudvård. Stöd i livets slutskede Uppgifterna är tagna ur Svenska Palliativregistret, där alla kommuner och landsting ska registrera. När rapporten sammanställdes hade 239 kommuner börjat registrera i registret. Här kan vara en så stor eftersläpning på registreringar (upp till 6 månader) att resultaten inte är helt tillförlitliga. Uppgifter som avser år 212 kan alltså registreras så sent som i slutet av maj 213. I Norrköping hade i slutet av 211 registrerats 95 % av de uppgifter som skulle registreras. Under 212 var eftersläpningen större och bara omkring 75 % hade registrerats. Det påverkar tillförlitligheten i indikatorerna här nedan. Smärtskattning Andel av alla avlidna 65+ som smärtskattats under sin sista levnadsvecka. Statistik från 211 och 212.

30 3 Andel avlidna som smärtskattades under sista levnadsveckan Här sticker Södertälje och Norrköping ut med klart bättre resultat än övriga kommuner. Brytpunktsamtal Andel av alla avlidna 65+ som före döden fått informerande samtal om sin situation. Statistik från 211 och 212. Brytpunktsamtal Ett varierande resultat där hälften av kommunerna, bl.a. Norrköping har ett resultat över riksgenomsnittet.

31 31 Eftersamtal Andel av alla närstående till avlidna 65+ som erbjudits ett eftersamtal. Statistik från 211 och 212. Eftersamtal Norrköping, Örebro och Gävle har jämförelsevis mycket goda resultat och Norrköping har ett något förbättrat värde sedan år 211. Närvarande i dödsögonblicket Andel av alla avlidna 65+ som hade någon närvarande i dödsögonblicket. Statistik från 211 och 212.

32 32 Närvarande i dödsögonblicket Ett högt, jämnt resultat. För Norrköping har värdet sjunkit något sedan 211.

33 33 Läkemedel och munhälsa Uppgifterna om läkemedel är tagna ur det nationella Läkemedelsregistret, där alla landsting ska registrera (inte kommuner). Här är ett lågt värde ett bra resultat. Tre eller fler psykofarmaka Indikatorn avser andel äldre 8+ som behandlats med tre eller fler psykofarmaka samtidigt under år 211. Tre eller fler psykofarmaka bland äldre 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4,6 5,6 4,5 4,7 3,7 6,6 5,3 4,2 5,4 4,8 4,3, Norrköping har lägsta värdet i gruppen och är den enda av dessa kommuner som ligger under riksgenomsnittet. Tio eller fler läkemedel Andel personer 8+ som använt tio eller fler läkemedel samtidigt under år 211.

34 34 Tio eller fler läkemedel 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Bra för flera av kommunerna. Olämpliga läkemedel Andel personer 8+ som har behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel under 211. Det avser läkemedel som ger en hög risk för biverkningar hos just äldre personer. Läkemedel som bör undvikas Enbart Jönköping och Sundsvall ligger över riksgenomsnittet.

35 35 Munhälsa Andel avlidna som har fått en bedömning av sin munhälsa under de sista levnadsveckorna. Statistiken är från 211 och 212 och här är åter ett högt resultat bra. Munhälsa De flesta kommuner har ett resultat som är bättre eller i närheten av riksgenomsnittet.

36 36 Rehabilitering efter stroke Uppgifterna är tagna ur det nationella registret Riks Stroke. När rapporten sammanställdes hade 17 kommuner börjat registrera i registret. Funktionsförmåga Andel personer 65+ som tolv månader efter insjuknandet i en stroke var oberoende av hjälp med förflyttning, toalettbesök samt på- och avklädning. Ett genomsnitt för åren Funktionsförmåga stroke Inga stora variationer mellan kommunerna eller gentemot riksgenomsnittet. Rehabilitering efter utskrivning Andel personer 65+ som tolv månader efter insjuknandet i en stroke har uppgivit att deras rehabiliteringsbehov var tillgodosedda. Ett genomsnitt för åren

37 37 Rehabilitering efter utskrivning från sjukhus Denna fråga fanns med även 211 och för Norrköping är resultatet 212 något bättre, bäst är Södertälje. Hur används rapporten Öppna Jämförelser? Denna sammanställning av Socialstyrelsens rapport används i olika sammanhang för att jämföra resultaten med andra kommuner och för att stimulera till förbättringar. Den diskuteras i olika kommunala nätverk där olika arbetssätt tas upp i syfte att få uppslag till förändringar som kan öka kvalitén i äldreomsorgen. Syftet är att med hjälp av rapporten analysera svagheter i verksamheten i jämförelse med andra kommuner. På så sätt kan det bidra till en utveckling av den egna verksamheten, till gagn förr den enskilde brukaren.

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63%

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63% Hemtjänst svarande = 132 Andel svarande = 63% Trygghet, Tillräcklig med tid, Möjlighet påverka tider, Hänsyn till åsikter och önskemål, det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från en.. eller oftast

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013 Arbetsrapport 214:4 Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Underlaget till sammanställning är hämtat från:

Läs mer

Antal % % % % % % Min-max Riket

Antal % % % % % % Min-max Riket (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Årets rapport om vård och omsorg om äldre innehåller 52 indikatorer som tillsammans ska

Läs mer

Öppna Jämförelser inom äldreomsorgen 2009 en sammanställning av resultatet hos 11 jämförbara kommuner

Öppna Jämförelser inom äldreomsorgen 2009 en sammanställning av resultatet hos 11 jämförbara kommuner 1 Bo Jönsson 29-11-25 Öppna Jämförelser inom äldreomsorgen 29 en sammanställning av resultatet hos 11 jämförbara kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för tredje året givit ut den här jämförelserapporten.

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 213:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, Åsa Bygdeson och David Johansson

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till 2016 års Öppna jämförelser Vård och

Läs mer

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna 1 Innehåll KONTINUITET OCH TID... 4 Personalkontinuitet inom hemtjänst... 4 Bedömning av hemtjänstpersonalens

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013. BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013. BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna 1 Nya indikatorer Smärtlindring i livets slut Åtgärder vid nedsatt munhälsa Andel 80 år och äldre (bakgrundsindikator)

Läs mer

Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre www.fou.sormland.se Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg

Läs mer

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län 2015-01-28 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... - 2-2 Datainsamling... - 4-2.1 Datakällor... - 4-2.2

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 1 Förändringar av indikatorer från föregående rapport... 4 Datakällor... 5 Indikatorer - ordinärt boende...

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Fokus särskilt boende i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014. Här redovisas

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Linköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014.

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre. Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland

Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre. Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning Årets rapport vill ge ett aktuellt underlag som kan användas för diskussion, beslutsunderlag och analys

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 13 Sara Davidsson 1 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Syfte... 6 Öppna jämförelser av vård och omsorg...

Läs mer

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser REGRESSIONSANALYSER Ett antal olika regressionsmodeller har konstruerats för att undersöka om resultaten i ÖJ

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Haninge Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Åre Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Växjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 215:28 Äldre 214 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer 215:28 Äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, FoU Välfärd,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre. BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre. BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna 1 Innehåll BEMÖTANDE... 4 1. Bemötande inom hemtjänst... 4 2. Bemötande inom särskilt boende... 4 DELAKTIGHET

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 214 Regional och lokal sammanställning av ÖJ, som utgör ett underlag inför fortsatta reflektioner, analys- och förbättringsarbeten. Rapporten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande)

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser. 2011:01 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser. 2011:01 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 211:1 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 211:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, FoU, Region Anders Edström,

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Resultat av nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2016

Resultat av nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2016 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller 2016-11-18 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/2015:331 34223 Social- och äldrenämnden Resultat av nationella brukarundersökningen inom

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Deltagare Totalt svarade 40 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 55,4%

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lidköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2013

Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2013 1 Rapport Öppna Jämförelser (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 213 Rapport Öppna Jämförelser (ÖJ) Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av: Lena Olai, äldrestrateg Region Dalarna, enheten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Ekbacken (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Ekbacken (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Ekbacken (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun 213 214 F 1 Hur bedömer du ditt Allmänna hälsotillstånd? Mycket gott Ganska gott 23 18-5 Någorlunda 53 5-3 Ganska dåligt 16 25 9 Mycket dåligt 9 8-1 F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej 38

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Knivsta_Vilhelms gård (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Knivsta_Vilhelms gård (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Knivsta_Vilhelms gård (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer