Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan Samordnande äldregrupp Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan 2015-2016. Samordnande äldregrupp Kalmar län"

Transkript

1 Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län Strategi och handlingsplan Samordnande äldregrupp Kalmar län

2 Inledning Mest sköra äldre Flertalet äldre människor i Kalmar län lever ett gott liv och klarar sig själv utan stöd från vård och omsorg. Med stigande ålder ökar risken för hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Den förebyggande vården är viktig så att den äldre kan fortsätta att leva ett aktivt och rikt liv så länge som möjligt. Detta ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och en flexibel och lyhörd organisation mellan kliniker, enheter och mellan huvudmännen. Länets tolv kommuner och landstinget deltog under i arbetet med den statliga överenskommelsen, Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Syftet var att sätta de mest sjuka äldres behov i centrum genom att uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet var att skapa samverkan och samordning, arbeta förebyggande, ge god vård i livets slutskede, god vård vid demenssjukdom samt en god och säker läkemedelsanvändning. Den äldre och dess anhörigas delaktighet skulle öka. Vård och omsorg skulle ges utifrån den enskildes behov.. De mest sköra äldre i denna handlingsplan är personer över 65 år och som börjar uppvisa begynnande skörhet i form av utmattning, viktminskning, svaghet, långsamhet och låg aktivitetsgrad. Detta motsvarar 25 % av befolkningen 65 år och äldre, dvs. cirka personer i Kalmar län. Arbetet i Kalmar län när det gäller registrering i kvalitetsregister och minska olämpliga läkemedel för äldre gick mycket bra. Samverkan och samarbete mellan landstinget och de tolv kommunerna i Kalmar län har stärkts genom att en länsgemensam ledning i samverkan har skapats. Vidare har arbetet med att utveckla befintliga mötesplatser, gemensamma teamutbildningar och kvalitetssäkring av vårdens övergångar påbörjats men mycket arbete återstår. En mer sammanhållen vård och omsorg anpassas utifrån de äldres behov oavsett vilken organisation eller huvudman som ger vården måsta skapas. Bild Sveriges kommuner och landsting 2

3 Mest sjuka/sköra äldre i Kalmar län I Kalmar län fanns det år personer som är 65 år och äldre varav kvinnor och män. Antalet 65 år och äldre har ökat med på ett år. Antalet personer äldre än 65 år fördelade utifrån de tolv kommunerna i Kalmar län. Socialstyrelsens förslag på avgränsning av gruppen de mest sjuka äldre är Personer med omfattande behov av sjukvård och omfattande behov av omsorg motsvarar 2 % av befolkningen 65 år och äldre, ca st i Kalmar län Personer med omfattande omsorg dvs. permanent särskilt boende, mer än 25 timmars hemtjänst per månad, korttidsboende eller beslut om insatser enligt LSS. Detta motsvarar 10 % av befolkningen 65 år och äldre, cirka personer i Kalmar län. Samtliga personer med omfattande sjukvård (multi-sjuklighet), fler än 19 vårddagar i slutenvård, fler än tre inskrivningar i slutenvården eller fler än sju besök i specialistvård) eller omfattande omsorg. Detta motsvarar 18 % av befolkningen 65 år och äldre, cirka personer i Kalmar län. Ytterligare en indelning är riskgruppen sköra äldre som börjar uppvisa begynnande skörhet i form av utmattning, viktminskning, svaghet, långsamhet och låg aktivitetsgrad. Detta motsvarar 25 % av befolkningen 65 år och äldre, dvs. cirka personer i Kalmar län. 3

4 Resultat från den kvalitativa studien Bättre liv för sjuka äldre I Kalmar län genomfördes 35 st. av rapportens totalt 298 st. intervjuer. Rapporten lyfte fram följande förbättringsområden samt förslag på förbättringar. 1. Det finns brister i samordning och planering mellan olika aktörer i vården och omsorgen kring de multisjuka äldre Studien visar att kommuner och landsting inte i tillräcklig utsträckning bemöter de multisjuka äldres behov av samordning, planering och informationsöverföring i vården och omsorgen. Samordningsbristerna finns mellan huvudmännen och deras ansvarsområden men också mellan primärvården och den öppna och slutna specialistvården. 2. Det saknas ofta kontinuitet och långsiktighet i primärvårdens insatser för de multisjuka äldre De multisjuka äldres behov av en läkare som tar ett långsiktigt ansvar uppfylls ofta inte och primärvården behöver ta ett större helhetsansvar för denna patientkategori. Trots att det medicinska ansvaret för den stora majoriteten av gruppen ligger på vårdcentralen träffar de multisjuka äldre endast läkare vid vårdcentral i genomsnitt fyra gånger på 18 månader. Bild Sveriges kommuner och landsting Den kvalitativa uppföljning av multisjuka äldre som redovisas i denna rapport ingår i SKL:s arbete med Bättre liv för sjuka äldre. Att fråga efter den äldres upplevelser av vård och omsorg är ett viktigt komplement till den uppföljning som traditionellt genomförs genom att samla in och analysera olika data. 3. Det finns brister avseende informationsöverföring och helhetsansvar kring de multisjuka äldres läkemedelsanvändning Analysen visar att det ofta saknas en läkare som tar det övergripande ansvaret för den multisjuka äldres läkemedelsanvändning. Det medför risker att behandlingen inte blir optimal och att den äldre utsätts för risk för allvarliga biverkningar. Det är betydande skillnader mellan läkemedelslistan och de läkemedel de äldre säger sig använda. Information om läkemedel misstolkas eller tappas ofta bort i samband med övergångar i vården. 4

5 4. De multisjuka äldre och deras anhöriga involveras inte i tillräcklig utsträckning i utformningen av det kommunala stödet Studien visar att de multisjuka äldre och deras anhöriga inte har tillräckliga möjligheter att påverka utformningen av omsorgen och dess utförande. Färre än hälften av de äldre får möjligheten att själva definiera sitt behov av stöd. Hemtjänsten följer sällan upp varför insatser sägs upp. 5. Kontinuiteten i kontakten med hemtjänsten är bristfällig och det saknas ofta någon som de äldre har en förtroendefull relation med Studien visar att kontinuiteten i hemtjänsten brister och att den utsedda kontaktpersonen i många fall inte ges möjlighet eller förmår att etablera en förtroendefull relation till den äldre. 6. Anhöriga står för en stor del av de multisjuka äldres omsorg men de ges inte tillräckligt stöd för att hjälpa sina närstående Studien visar att 80 procent av 298 sjuka äldre hade aktivt stöd från sina anhöriga och att de anhöriga många gånger inte ges tillräckligt stöd för att hjälpa de äldre. Anhöriginsatserna var mer omfattande än hemtjänstinsatserna för gruppen. Anhöriga upplever att de får ett för stort ansvar för att koordinera vården och omsorgen runt de äldre och att de inte ges tillräckligt stöd för att hjälpa de äldre. Bild Sveriges kommuner och landsting Möjligheter för kommuner och landsting att bättre bemöta multisjuka äldres behov. 1. Kommuner och landsting underskattar potentialen i tidig identifiering av multisjuka äldre och evidensbaserat riskförebyggande arbete Med relativt enkla medel kan man systematiskt identifiera de äldre som har störst risk att försämras i närtid och utifrån detta agera med ett strukturerat riskförebyggande arbete. Insatserna varierar utifrån den enskildes situation med enkla och täta kontakter med primärvården till mer omfattande genomgångar. Genom att fokusera det riskförebyggande arbetet till de patienterna med högst risk istället för att spridas till breda grupper blir arbetet resurseffektivt. Hjälpmedel i det riskförebyggande arbetet är att använda kvalitetsregister såsom Senior alert och Svenska demensregistret (SveDem). 2. Huvudmännen underskattar värdet av att som beställare tillämpa styrsystem och incitament som kräver en samordnad vård och omsorg kring de mest sjuka äldre För att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg för de mest multisjuka äldre är det viktigt att uppdragsformulering, beställning, styrsystem och uppföljning av resultat understödjer och kräver samarbete över verksamhetsgränserna. Goda resultat för den enskilde åstadkoms när prestationsmått och ersättningssystem premierar att verksamheterna runt den multisjuka äldre arbetar mot ett fåtal men tydliga gemensamma mål. 3. Värdet av anpassade lösningar för de multisjuka äldre är underskattat De mest sjuka äldre har komplexa behov och många kontakter med olika vård och omsorgsgivare. Den äldre och dess anhöriga får ta ett stort eget ansvar att samordna sin egen vård och omsorg. 5

6 Genom anpassande lösningar med en fast fungerande vårdkontakt som kan samordna vården och förplanera omhändertagande kan större trygghet erbjudas och akuta inläggningar förhindras. Exempel på åtgärder är direktinläggningar, strukturerad utskrivningsprocess och snabb uppföljning efter hemgång. 4. Potentialen av att involvera den äldre och dess anhöriga i vården och omsorgen är underskattad När den mest sjuka äldre äldre idag uttrycker missnöje eller ökade behov svarar vården och omsorgen många gånger med att öka omfattningen på insatserna. Reaktionen borde istället vara att involvera de äldre och deras närstående för att förstå vad som för den enskilde ska definieras som en lösning på problemet. Delmål I överenskommelsen Sammanhållen och omsorg av de mest sjuka äldre lyfts vissa områden fram som delmål. I handlingsplanen för i Kalmar län fortsätter arbetet utifrån dessa delmål. Arbetet har påbörjats på ett bra sätt men måste fortsätta så att det leder till bestående förändringar. God vård vid livets slut Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg Aktiviteter kopplade till handlingsplanen tillsammans med tidsplan, mål och mått ska redovisas. Bild Sveriges kommuner och landsting. God vård vid livets slut Svenska palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister. I registret beskrivs den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettiotal frågor. Oavsett sjukdom är det kvalitetsregistrets mål att alla som dör en av sjukvården väntad död ska kunna känna trygghet inom följande punkter Jag och mina närstående är informerad om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd 6

7 Mått Täckningsgraden för registrering av dödsfallen i Svenska Palliativa registret är minst 80 % Förbättring med minst 5 % för de tre indikatorer: brytpunktssamtal, smärtskattning och munhälsa Eller en genomsnittlig måluppfyllelse på 75 % för de tre indikatorerna brytpunktssamtal och smärtskattning samt för munhälsa och för ordination mot ångest en genomsnittlig måluppfyllelse på 90 %. rehabiliterande förhållningssätt och en gynnsam miljö för fysisk aktivitet som egenvård. Detta för att bibehålla eller återvinna bästa möjliga funktionsnivå och bidra till ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhällslivet. Genom systematisk riskbedömning för fall, undernäring, trycksår och munhälsa kan nya förebyggande arbetssätt öka möjligheten till bästa vård och omsorg. Registrering i Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister underlättar arbetet då det även ge förslag på åtgärder samt kan användas för att utvärdera det preventiva arbetet. Det övergripande målet är att förebygga skador och främja hälsa. Mått Riskbedömningar, planerade förebyggande åtgärder och uppföljning för fall, undernäring, trycksår och bedömning av munhälsa enligt Revised Oral Assessment guide (ROAG) ska omfatta: Minst 90 % av dem som bor i SÄBO och korttidsboende. Ska öka för personer i hemsjukvården eller som har hemtjänstinsatser i jämförelse med föregående år. Minst 90 % av dem som vårdas på sjukhus. Bild Jan Stenmark Preventivt arbete Med fokus på hälsa och livskvalitet ska de äldre tidigt erbjudas stöd som fokuserar på det friska hos varje individ. Utifrån individuella behov och förutsättningar ska varje individ mötas av ett Bild Sveriges kommuner och landsting 7

8 God vård vid demenssjukdom För att minska risken att insjukna i en demenssjukdom är förebyggande åtgärder såsom blodtrycksbehandling, fysisk aktivitet och mental stimulering viktig. Det är viktigt med en tidig diagnos för att kunna bromsa sjukdomens utveckling och att ge ett så bra stöd som möjligt. Den personcentrerade omvårdnaden bidrar till att göra miljön och vården personlig och att bättre förstå psykiska och beteendemässiga symtom ur personens perspektiv. Svenska demensregistret (SveDem) är ett kvalitetsregister avseende demenssjukdomar som genom att följa upp förändringar i patient populationen, diagnoser och behandling syftar till att nå en likvärdig behandling för personer med demenssjukdom. Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens (BPSD) är ett kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. Förutom ett gott bemötande och en god omsorg behövs även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSDregistret kan vara ett stöd i denna process. God läkemedelsbehandling för äldre Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat under de senaste 20 åren. Många äldre är ordinerade i medeltal 8-10 olika läkemedel som ökar risken för biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Vissa tillstånd hos äldre kan med framgång behandlas med ickefarmakologiska metoder bl a genom bra bemötande, utevistelse och energishots före sänggående. Mått Olämpliga läkemedel för alla över 75 år ska minska i jämförelse med föregående år Användandet av antiinflammatoriska läkemedel för alla över 75 år ska minska i jämförelse med föregående år Användande av läkemedel mot psykos för alla över 75 år ska minska i jämförelse med föregående år Mått Registrering i SveDem av antalet personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning och uppföljning i SveDem i primärvården. Registrering i BPSD av antalet personer och bedömningar som är gjorda. Bild Sveriges kommuner och landsting 8

9 Sammanhållen vård och omsorg Den dagliga vården och omsorgen om äldre ska säkerställa och förebygga att den enskilde inte drabbas av sjukdomstillstånd som leder till inläggning i slutenvården som hade kunnat undvikas, s.k. undvikbar slutenvård. Exempel på sådana sjukdomstillstånd kan vara hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), diabetes, läkemedelsbiverkningar och fallskador. Samverkan mellan och inom specialiteter, professioner och organisationer måste fungera så att den mest sköre äldre känner sig trygg i sin vård och omsorg. Det ställer stora krav på en individanpassad vård med helhetssyn, kompetens och kontinuitet. Mått Indikatorn Undvikbar slutenvård ska minska i jämförelse med motsvarande tid föregående år Indikatorn Återinläggningar inom 30 dagar ska minska i jämförelse med motsvarande tid föregående år Mått Data från kvalitetsportalen med länsmått tas fram och distribueras fyra gånger per år. Utdata från kvalitetsregister och andra källor I kvalitetsregister registreras personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling och resultat. Genom strukturen i kvalitetsregistren underlättas det systematiska arbetet då viktiga delar i god vård och omsorg lyft fram. Andra källor är exempelvis brukarenkäter, öppna jämförelser, läkemedelsförskrivningar, undvikbar sluten vård och återinskrivningar inom 30 dagar. Varje enhet kan följa upp sin verksamhet inom en rad områden i jämförelse med andra enheter i länet och i riket. Detta är en bra grund för fortsatt lärande och förbättringsarbete. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillhandahåller lättillgänglig utdata från flera kvalitetsregister, läkemedelsförskrivning samt samordnad vård och omsorg i Kvalitetsportalen.se Bild Sveriges kommuner och landsting 9

10 Förbättring av vård och omsorg för de mest sköra äldre i Kalmar län I Kalmar län pågår arbetet med att förbättra vård och omsorg för de mest sköra äldre i landstinget och i de tolv kommunerna. Arbetet bygger vidare på den goda samverkan som finns sedan tidigare i länet. Hemsjukvårdsväxlingen genomfördes 2008 då ansvaret för hemsjukvården överflyttades till kommunerna, förutom läkarmedverkan. Utvärderingen av detta visar på positiva följder men också att det finns förbättringsmöjligheter inom flera områden. Målet är att kartlägga den mest sköre äldres väg i vården, identifiera förbättringsområden, ta fram mål och nyckeltal, initiera mätningar samt genomföra och utvärdera förbättringsaktiviteter. Vidare ska en flödesorienterad dokumentation utformas som är känd för alla som är involverade i vården av de mest sköra äldre. Viktiga nyckelbegrepp för att lyckats med förbättringsarbetet Samverkan inom och mellan huvudmännen är förutsättningen för att lyckats med detta arbete. Att se den enskilda människans behov av en helhetssyn på vård och omsorg är nödvändigt. Många äldre saknar förmågan att hantera och administrera nödvändiga och frekventa kontakter med vården. Arbetet måste utgå ifrån en gemensam tillit, trygghet och delaktighet både för den mest sköre äldre, dess anhöriga samt alla medarbetare inom vård- och omsorg. Ta tillvara tidigare erfarenheter och kunskap om de mest sköra äldre. Äldreprocessen är en av sex prioriterade processer i landstinget. Tidigare erfarenheter med bl a äldreteam och mångbesökarmodellen ska tas tillvara. I patientsäkerhetsarbetet ingår bl a rationell antibiotikaförskrivning, dokumenterade rutiner för läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelser och läkemedelslista samt minskning av antalet trycksår. I kommunerna pågår arbetet med att förbättra vården av de mest sköra äldre med exempelvis hemrehabilitering, minskad nattfasta, förebyggande av fall och trycksår, utbildning i beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom m.m. I många kommuner har arbetssättet förändras till mer teambaserat. Under hösten 2014 startade arbetet med att smida vårdkedjan för mest sjuka äldre. Medarbetare från sjukhus, primärvård och länets kommuner arbetar tillsammans för att testa och utvärdera metoder för att förbättra den sammanhållna vården och omsorgen. Delar i detta arbete är att hitta geriatriska riskpatienter, erbjuda stöd i olika former, förbättra utskrivningsprocessen samt att införa ett beslutstöd för sjuksköterskorna i kommunen när den äldre blir akut sjuk. Arbetet med att skapa gemensamma riktlinjer för länets vård och omsorg i Vårdriktlinjer.se för mest sköra äldre fortgår. Publicering planeras ske i december 2014 och riktlinjerna kommer sedan att fortsättas utvecklas utifrån professionens behov. Uppföljning av implementeringen när det gäller Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdom i Kalmar län har påbörjats bl a med en kartläggning om lokala rutiner mellan primärvården och kommun har utformas. Utbildningar har skett bl a om demenssjukdomar och uppföljning. 10

11 Implementering av nationella palliativa vårdprogrammet har skett och utvärdering sker utifrån Svenska Palliativregistret. Gemensamma utbildningar för personal inom kommun och landsting i bl a palliativ vård och läkemedel har genomförts. Flera förbättringsarbeten när det gäller vård i livets slut har gjorts. Telefonuppföljningen med hjälp av Webbkollen där en sjuksköterska ringer upp inom 72 timmar efter hemgång från sjukhus har fortsatt under 2014 i liten skala. Detta har gett goda erfarenheter i det fortsatta arbetet med att minska onödig sjukhusvård. Framför allt har patientens egen upplevelse av vården kommit fram. Målbild Kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Får den vård du behöver när du behöver den på det sätt du önskar få den. Inte märker våra organisatoriska gränser. Möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott bemötande. Ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet. Nutritionsprojektet i satsningen har genomfört utbildningar i bl a mellanmål och i sväljningsbedömning för personal inom kommun och landsting. Flera filmer har spelats in om undernäring och åtgärder som kan användas vid utbildning ute på olika enheter i kommun och landsting. Vidare pågår flera samverkansprojekt mellan kommun, primärvård och slutenvården både i förbättringsprogrammet Varje dag lite bättre. Genom att brukare och patienter får ett bra omhändertagande i den öppna vården och i omsorgen kan man förhindra onödiga inläggningar på sjukhus. 11

12 Arbetet i Kalmar län Ledning och styrning Hösten 2013 togs beslut om en ny struktur och modell för samverkan och gemensam ledning och styrning i länet. Samverkansmodellen bygger på ett antal årligt återkommande forum. Ett gemensamt Årshjul för gemensam styrning och ledning har tagit fram se nedan. Struktur för samverkan politik och tjänstemän årsplanering September- December Uppföljning och rapportering av årets aktiviteter Planering av kommande års samverkans-områden September Presidiekonferens med politiken rapport och uppföljning kring samverkansområden Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder December Presidiemöten PKN/Lt Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder Länsgemensam ledning och styrning Juni Presidiemöten PKN/Lt Januari/februari Fastställa handlingsplan i ledningsgrupp Presidiekonferens med politiken fastställa handlingsplan Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder Länsgemensam ledningsgrupp sammanträder Maj Delårsbokslut och avstämningar Länsgemensam Ledningsgrupp sammanträder Politisk samverkan Varje år ska två presidiekonferenser hållas med landstingspresidiet, PKN- presidiet och socialnämndspresidier i länet. Konferenserna ska fokusera på innehåll och resultat av arbetet samt fastställa inriktning och aktivitetsplan för nästkommande samarbetsperiod. Länsgemensam ledningsgrupp En Länsgemensam ledningsgrupp har bildats med social- och omsorgschefer, representant från regionförbundets ledning, landstingets förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri samt från landstingets ledningsstab. Denna grupp ska bereda och omsätta politiska intentioner i praktisk verksamhet inom vård- och omsorgsarbetet i länet. Ambitionen är att samverkan ska fungera så bra att den enskilda vårdtagaren inte ska behöva fundera över vem som är huvudman. Långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete Under 2012 till 2014 har samordningen utifrån överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre skett i Ledningskraftsgruppen och äldreprocessgruppen. Förutom chefer och medarbetare från kommuner och landstinget har utvecklingsledarna från regionförbundet deltagit i dessa grupper. Hösten 2014 övertogs arbetet med att samordna vård och omsorg för de mest sjuka äldre av en länsgemensam äldregrupp. Detta för att säkerställa det långsiktiga arbetet under kommande år. Gruppens uppdrag är att samordna utvecklings- och förbättringsarbete och följa upp kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i länet. I den länsgemensamma äldregruppen ingår representanter från länets kommuner och landsting. 12

13 Ledningskraft - att gå från ord till handling. Ledningskraft var ett nationellt förbättringsprogram för chefer inom vård- och omsorg som syftade till att stärka chefers kompetens i förbättringsarbetet. Fokus var att gå från ord till handling och omsätta den länsgemensamma handlingsplanen till praktisk vardag. Ledningskraft avslutades hösten det finnas stödpersoner/samordnare för det praktiska utvecklingsarbetet såsom stöd i förändringsarbeten och kompetensutveckling. Detta för att omsätta strategi- och handlingsplanen i vardagen ute i verksamheterna i länet. Arbetet ute i kommuner och landsting Det lokala arbetet utgår från de samverkansgrupper som finns i det norra, mellersta och södra området av länet. Dessa träffas regelbundet. De kallas Samverkansmöte i norr, KOLA-grupp i mellersta och Dialoggrupp i söder. Genom processkartläggningar kan förbättringsområden identifieras. För dessa områden ska mål och nyckeltal tas fram samt aktiviteter genomföras och utvärderas. I detta arbete är chefernas engagemang avgörande. De ska ge förutsättningar för medarbetarna att arbeta med förbättringsarbetet. Chefernas ansvar är att efterfråga resultaten samt värdera och verkställa prioriterade förbättringar. För att stärka teamen runt de mest sjuka äldre ska gemensamma utbildningsinsatser anordnas och befintliga nätverk stärkas. Utvecklingsledare Utvecklingsledarna ingick i länsgemensamma äldregruppen och i Ledningskraft under Ledarna har fungerat som stöd i kommunernas och landstingets kunskaps- och förbättringsarbete utifrån den gemensamma handlingsplanen. Uppdraget avslutades 31 december Utvecklingsledarna har stått för en stor del av det praktiska arbetet utifrån överenskommelsen med att anordna utbildningar, skapa nätverk, vara stöd i förbättringsarbeten, framtagande av utdata m.m. I länets kommuner och i landstinget ska Ledningskraft Spira Jönköping sept

14 Fokus 2015 Arbetet med att skapa en sammanhållen vård och omsorg för de sköra äldre är prioriterat under året. De äldre ska känna trygghet och ska få ta del av vård och omsorg av hög kvalitet utifrån sina behov. En sammanhållen vård och omsorg ställer stora krav på både landstinget och kommunerna att samverka, både mellan och inom respektive huvudman. Vårdens övergångar måste säkras. Inte minst brukarens, patientens och närståendes engagemang och delaktighet i planeringen av vård och omsorg ska tas tillvara. Delar i detta gemensamma förbättringsarbete är Identifiering av äldre med speciella behov Samordnad individuell plan (SIP) Fast vårdkontakt En kontakt/team med tydligt ansvar för de mest sköra äldre Hembesök av läkare för ökat stöd i hemsjukvården Införande av beslutstöd för kommunens sjuksköterskor Förstärkt utskrivningsprocess på sjukhusen Kommunikation och information inom och mellan olika vårdgivare Kunskapsspridning och gemensamma utbildningar Teamarbete Fortsatt uppföljning och utbildningar inom demensområdet och vård i livets slut behöver ske på grundnivå och specialistnivå. En säker och kvalitativ rehabilitering och förebyggande av undernäring kommer att spela en avgörande roll i framtiden. Med fokus medborgarnas hälsa och livskvalitet ska tidiga, allsidiga och samordnade insatser erbjudas utifrån den enskildes behov och i samverkan med den enskilde, dess nätverk och vårdgivarna. Former måste utvecklas för att öka den äldres och närstående möjligheter att aktivt delta i planering och utveckling av vården. Samarbetet med pensionärs- och patientföreningar samt andra aktörer ska utvecklas till exempel i form av dialogmöten utifrån olika teman exempelvis angående läkemedel och demens. Samverkan med privata hälsocentraler, privat hemtjänst och andra privata och idéburna utförare är en del i arbetet med att förbättra vård och omsorg. Utbildningsinsatser och andra aktiviteter erbjuds de privata och idéburna utförarna på samma villkor som de offentliga. För att få effekt måste arbetet ske samtidigt både inom kommunerna, primärvården, psykiatrin samt öppen- och slutenvården på sjukhusen. Här har de lokala samverkansgrupperna en stor uppgift som nav i arbetet lokalt och i den länsgemensamma äldregruppen som sammanhållande av arbetet över länet. Under året fortsätter arbetet med att registrera och förbättra utifrån kvalitetsregistren och minska olämpliga läkemedel för äldre och ersätta detta med omvårdnadsåtgärder. 14

15 Handlingsplan Ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sköra äldre i Kalmar län God vård i livets slut Mått Mätperiod 1 januari december 2015 Täckningsgrad i Svenska Palliativregister Länsmått nuläge 77,5% ,3% Länsmål Tidsplan Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer 80 % 2015 Ansluta IVA LSK och VSH till Svenska Palliativreg. Linjechefer Nationellt mål; 70 % Krävs för att få ta del av övriga indikatorer inom gällande område 79,6% Satsning av palliativa ombud- usk Äldregruppen + EPM Konferens Palliation Sydöst Regiongruppen Palliation Sydöst 7 maj 2015 Husqvarna Förbättrad och samlad dokumentation; daglig vård, efterlevandesamtal Linjechefer, MAS o Palliativt rådgivningsteam Cosmic Klart Procapita pågår, Treserva ej påbörjat Utbildning i utdata Äldregruppen. Utbildning i palliativ vård Äldregruppen + EPM

16 Uppdragsutbildning palliativ vård 8p Symtomskattning Äldregruppen + EPM Äldregruppen + EPM Ersta Sköndal högskola nov april 2015 Implementering av ESA Dokumenterat Brytpunktssamtal Nationellt mål; Öka med minst 5 % 51,1% ,8 % ,9 % % 2015 Smärtskattning med validerat instrument Nationellt mål: Öka med minst 5 % 18,6 % ,1% ,7% % 2015 Använda och dokumentera smärtskattningsinstrumen t Abbey-Painscale + VAS Linjechefer, palliativa ombud Ordination av läkemedel mot ångest i inj. form Nationellt mål: Öka med minst 5 % 79,2% ,9% ,9% % 2015 Munhälsobedömning Nationellt mål: Öka med minst 5 % 36,2 % ,6% ,4% % 2015 Utbildning vb av tandhygienist Linjechefer

17 Preventivt arbetssätt Mått Mätperiod 1 januari december 2015 Preventiva processen (riskbedömning åtgärd uppföljning) registrerad i Senior alert. Täckningsgraden i Landstinget; Nationellt mål; Preventiva processen genomförd under hela mätperioden. Länsmått nuläge 73 % % % Länsmål Tidsplan Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer 90 % 2015 Dokumentationsöversyn I Cosmic Utbildning nutrition, sväljtest och sondsättning i kommun och landsting Spridning av nutritionsfilmer Rutiner för den preventiva processen i hemtjänst, hemsjukvård och primärvård Landstingets patientsäkerhets samordnare KTC+ Nutritionsprojektet Äldregruppen Nutritionsprojektet VC HSL o SOL Nutritionsprojektet Utbildning utdata Äldregruppen Kampanj ang preventivt synsätt o läkemedel tillsammans med pensionärsorg. Äldregruppen Punktprevalens mätning för SÄBO och korttidsboende förutsättning för 11 av 12 kommuner genomfört punktprevalens mätning 2015 Information till kommuner o landstinget angående PPM, trycksår o fall Äldregruppen Patientsäkerhetssamordnarelandsting Initieras av Senior alert för kommunerna

18 Nationellt mål: Riskbedömning och planerade åtgärder registrerade i Senior alert på 90 % av alla som bor på SÄBO och korttidsboende kommuner klarat 90% Borgholm Högsby Mönsterås Mörbylånga Oskarshamn Torsås 90 % alla kommuner i länet Munhälsobedömning enligt ROAG registrerade i Senior alert Landstinget och kommuner registrerar munhälsobedömning ar i Senior alert 2015 Registrering av munhälsa i Senior alert Linjechefer o MAS Antal kommuner som registrerar munhälsobedömningar i Senior alert Uppdragsutbildning 8 p i Geriatrik/gerontologi Geriatriska kliniken Hösten 2015

19 God vård vid demenssjukdom Mått Mätperiod 1 januari december 2015 Antal registrerade demensutredningar i Svenska Demensregister - SveDem Nationellt mål: Utredningar, diagnoser samt uppföljningar registreras i SveDem. Antal registrerande hälsocentraler Länsmått nuläge 443 registreringar diagnos registeringar 497 uppföljningar diagnos Registreringar 531 uppföljningar av 36 hälsovalsenheter är anslutna av av Länsmål Tidsplan Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Samtliga hälsocentra ler i länet registrerar i SveDem 2015 Utbildning distriktsläkare Omsorg och vårdprogram i demens Uppföljning av omsorgs och vårdprogram för demenssjukdomar i Kalmar län. Utbildning och workshop utifrån omsorgs- och vårdprogrammet i demens 7,5 p högskoleutbildning ang demenssjukdomar Utbildning i utdata Äldresamordnare Äldresamordnare Arbetsgrupp demens Äldregruppen/ arbetsgrupp demens Äldresamordnare Arbetsgrupp demens. Webbaserad uppdragsutbildning start januari 2015

20 Antal registreringar i Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD 35 registreringar registreringar Registreringar Samtliga kommuner i länet registrerar i BPSD 2015 Certifierade utbildare i länet Äldregruppen Sammanställning över vilka som finns i länet o ev utbilda över länet Antal registrerande kommuner 2 av länets kommuner registrerar av länets kommuner registrerar av länets kommuner registrerar

21 God läkemedelsbehandling för äldre Mått Mätperiod 1 januari december 2015 Nationellt mål: Statistiskt säkerställd minskning på samtliga indikatorer. Visa minskning minst 4 av 6 månader under mars t o m augusti 2014 i jämförelse med samma månader 2013 Länsmått nuläge Klarade alla tre indikatorerna Länsmål Tidsplan Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Fördelas till de län som kan visa en förbättring 4 av 6 månader under mars till augusti 2015 jämfört med samma månader Utbildning läkemedel och äldre till kommunens sjuksköterskor och primärvårdsläkare. Utbildningen består av farmakologisk behandling och icke farmakologisk behandling inkl diskussion. Genomgång av hälsovalsenheterna förskrivning och egna mål Läkemedelssektion Äldregruppen, Linjechefer o MAS Läkemedelssektion o Linjechef Planeras in 2016 Olämpliga läkemedel för personer 75 år. Läkemedel mot psykos för personer 75 år med Uppföljning av årlig läkemedelsgenomgång i SÄBO + hemsjukvård Läkemedelssektion Äldregruppen Antiinflammatoriska läkemedel för personer 75 år

22 Sammanhållen vård och omsorg Mått Mätperiod 1 januari december 2015 Undvikbar slutenvård Återinläggningar inom 30 dagar Visa minskning minst 4 av 6 månader under mars t o m augusti 2014 i jämförelse med samma månader 2013 Länsmått nuläge Klarade indikatorn undvikbar slutenvård men ej återinläggningar inom 30 dagar Länsmål Tidsplan Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Fördelas till de län som kan visa en förbättring 4 av 6 månader under mars till augusti 2014 jämfört med samma månader Smida vårdkedjan Gemensamt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre i samverkansgrupperna för slutenvård, primärvård, psykiatri o kommun i norra, mellersta och södra länet. Identifiering av personer m speciella behov, SIP= samordnad individuell plan, fast vårdkontakt, hembesök, beslutsstöd i kommunen, förstärkt utskrivningsprocess, kommunikation, kunskapsspridning Linjechefer, MAS, samverkansgrupper norra, mellersta och södra, Äldregrupp, För att få effekt måste det ske samtidigt i kommun, primärvård, psykiatri samt i öppenoch slutenvård på sjukhusen. Pågår vår höst 2015 Utbildning SIP i tre steg Utvecklingsledare i länet Gemensamt alla SKL projekt. Utbildning våren 2015 Gemensamma riktlinjer och rutiner kommun och landsting. Vårdriktlinjer.se Äldregrupp Vårdriktlinjergrupp Implementering våren 2015 Förbättringsdag Så mycket bättre Äldregrupp Hösten 2015

23 Öka patient och anhörigmedverkan genom fokusgrupper, deltagande i förbättringsarbeten m.m. Äldregrupp Samarbete m Nka, brukar/patient och anhörig organisationer Övrigt Mått Mätperiod 1 januari december 2015 Uppföljning av handlingsplanen Utdata från kvalitetsregister, läkemedel och sammanhållen vård och omsorg Länsmått nuläge 1 ggr/ år Kvartalsvis Länsmål Uppföljning och revidering av handlingsplanen 1 ggr/år Kvartalsvis Tidsplan Kontroll; 31 januari 31 mars 30 juni 31 augusti 2015 Genomgång Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Redovisas kvartalsvis via poster i linjen i kommuner och landsting Äldregruppen Äldregrupp Rapport till länsgemensam ledning i samverkan 2 ggr/år Utbildning för usk i evidensbaserad omsorg och vård samt kvalitetsregister. Utvecklingsledare tillfrågade Komvuxutb. NOVA

24 Ordlista Linjechefer = Chefer inom kommun och landsting, förvaltningschef, verksamhetschef, basenhetschef, enhetschef, 1:linje chef m.m. EPM= Enheten för palliativ medicin MAS= Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen Utvecklingsledare= Utvecklingsledare anställd av Regionförbundet i arbetet med Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre Gemensamma vårdprocesser= Samverkansgrupp för dokumentation och IT för vårdprocesser i landstinget Äldresamordnare = Äldresamordnare i landstinget Palliativa ombud = Ombud i landsting och kommun som har till uppgift att tydliggöra, förbättra och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slut. Beställartandvården = beställning av tandvård (landstinget) Patientsäkerhetssamordnare = Utsedd att samordna patientsäkerhetsarbetet i landstinget BAL grupp = Gemensam grupp för kommuner och landsting för samverkan angående vårdplanering och betalansvarslag Nutritionsprojekt = Projekt i Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre för information och utbildning om nutritionsarbete USK = Undersköterska

Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2014-2015

Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2014-2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2014-03-17 ON 2014/0024 53505 Omsorgsnämnden Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2014-2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan 2013-2014 Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län Strategi och handlingsplan 2013-2014 Inledning Flertalet äldre människor i Kalmar lever ett gott liv och klarar sig själv utan stöd från vård och omsorg. Med stigande

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Uppföljning 09 17 Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 130930 Resultat för åldersgruppen 65 år, utom för läkemedel (se nedan) Sammanhållen

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE 2010-2014

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE 2010-2014 SLUTRAPPORT BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE 2010-2014 Utvecklingsledare i Kalmar län Therese Burman Helena Engström Ann-Katrin Wilhelmson Sammanfattning Under åren 2010 till 2014 pågick socialdepartementets

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen ÖK målområde Resultat Mått Läns-mått nuläge Länsmål Hur mäter vi? Uppföljning Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen Att samtliga

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 En lokal överenskommelse har tagits fram mellan representanter från hälso-

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015 Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre 2012-2015, med handlingsplan för 2015 Reviderad 2014-12-05 Antagen av Välfärdsberedningen den 2014-12-19 Välfärdsberedningen 2014-12-19 1 Oskar, 86 år

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre. Handlingsplan för södra länsdelen

Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre. Handlingsplan för södra länsdelen Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre Handlingsplan för 2014-2015 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE uppgift att bryta ner den länsövergripande handlingsplanen till länsdelsnivå med aktiviteter.

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 217-4-25 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2013-06-11 SN-2013/149 Socialnämnden Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Datum 2014-04-15. Äldrenämnden

Datum 2014-04-15. Äldrenämnden fa.jo Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 214-4-15 Diarienummer ALN-214-239.3 Äldrenämnden Handlingsplan 214 - Bättre liv för sjuka äldre Förslag till beslut

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola

Politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola Politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola Trygg ålderdom Statistiskt säkerställd förbättring av indikatorn Undvikbar sluten vård Statistiskt säkerställd förbättring av indikatorn Återinläggningar

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 216-8-18 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Förbättrad vård i livets slutskede

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015, rev

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015, rev Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre, rev -05-08 Bakgrund har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdnämnden att för utarbeta en handlingsplan för förbättrad vård för de

Läs mer

Interpellanterna undrar vilka utbildningsinsatser som har gjort för att stärka äldrekompetensen i landstinget.

Interpellanterna undrar vilka utbildningsinsatser som har gjort för att stärka äldrekompetensen i landstinget. Svar på interpellation (2016:20) från Jimmy Loord och Gudrun Brunegård (KD) till Jessica Rydell (MP) och Lena Segerberg (S) angående äldrekompetens i hälso- och sjukvården. Jimmy Loord och Gudrun Brunegård

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 Datum: 150302, rev 150313 Märta Hjelmér. Närsjukvårdsstrateg, Kristina Olsson, Närsjukvårdsstrateg Sofia Ljung, Chefs- och verksamhetsutvecklingsstrateg, Ann Svensson, Chefssjuksköterska Karin Hesselgard,

Läs mer

Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151

Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-05-12 SN-2014/151 Socialnämnden Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151 Förslag till beslut

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Ronneby mars 2013 Karin Widecrantz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Nyhetsbrev december 2012

Nyhetsbrev december 2012 Nyhetsbrev december 2012 Nu lackar det mot jul och klapparna till landstinget och kommunerna i form av prestationsersättning finns nu för varje huvudman att fakturera SKL. Summan för varje kommun redovisas

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 60 (65) 40 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 UPPFÖLJNING

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 UPPFÖLJNING Skånevård Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 Datum: 150302, rev 150317 Märta Hjelmér. Närsjukvårdsstrateg, Kristina Olsson, Närsjukvårdsstrateg Sofia Ljung, Chefs- och verksamhetsutvecklingsstrateg,

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Handlings- och projektplan Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland

Handlings- och projektplan Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Antagen av SocialKOLA 2014-06-13 Handlings- och projektplan Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Bakgrund Beredningsgruppen för SocialKOLA i Västernorrland (Socialchefer eller motsvarande från länets

Läs mer

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag.

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser Den äldre - olika

Läs mer

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad Qulturum, Marina Sumanosova Uppdaterad 17-1-7 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015 Uppföljning Mona A

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015 Uppföljning Mona A Bakgrund SUS har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden att för 2015 utarbeta en handlingsplan för förbättrad vård för de mest sjuka äldre. Planen utgår från den regionala planen för 2015 samt den

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser Bättre liv för sjuka äldre Ett nytt arbetssätt - Förebyggande - Evidensbaserat - Strukturerat - Kunskap om resultat

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka Äldre i Västerbotten

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka Äldre i Västerbotten Handlingsplan för Bättre liv för sjuka Äldre i Västerbotten Bakgrund till arbetet med mest sjuka Äldre Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting kring

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Process FÖRE, Hälsofrämjande, riskidentifierande och förebyggande verksamhet PRIO UPPSTART KLART 1 våren 2013 dec 2013

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Leva livet hela livet Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Möt INGEBORG Aldrig förr har äldre haft möjlighet att leva ett så gott och långt liv som idag Vad är viktigt för sjuka äldre? Trygghet Kunna klara

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet

Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet Bättre liv för sjuka äldre 11 oktober 2013 Maj Rom Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0019-3 13/16 Revidering av handlingsplan 2015-2016 för bättre vård och omsorg för

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län

Bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län Datum 2014-06-23 Antal sidor 1(12) Bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län Strategi- och handlingsplan 2014 och framåt www.smalandsbilder.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning och bakgrund... 3 Målgrupp...

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem Ulf Grahnat Marie Ernsth Bravell 1 1 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net 2 Bakgrund varför följa upp? Socialstyrelsen har identifierat områden som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse SIDAN 1 AV 10 Verksamhetsberättelse Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård 2014 Sammanfattning resultat 2011-2014 2015-01-08 Post Box 54, 541 22 Skövde Besök Kaplansgatan 16 a Tel 0500-49 72 00

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Sammanhållen VÅRD OCH OMSORG. i Västmanland för de MEST SJUKA ÄLDRE

Sammanhållen VÅRD OCH OMSORG. i Västmanland för de MEST SJUKA ÄLDRE Sammanhållen VÅRD OCH OMSORG i Västmanland för de MEST SJUKA ÄLDRE Förord Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick 21 en överenskommelse om insatser för att utveckla vården och omsorgen

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2011

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Patientsäkerhetsberättelse 2011 Enligt SFS 2010:659 2012-03-07 Marianne Falk Verksamhetens omfattning I Ovanåkers kommun finns 128 platser på särskilt boende för äldre. Det finns 16 platser för korttidsvistelse.

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 I Örebro län har projektgruppen uppdraget för införandet av kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer