Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre"

Transkript

1 Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

2 Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer kostnadseffektiv? Kan vi nyttja våra gemensamma resurser inom landsting och kommun på ett bättre sätt?

3 Nycklar i Multi7 Standardiserad process och arbetssätt vård på lika villkor Tidig identifiering - skapa kontakt - proaktivt arbete Kunskap om gruppen äldre i området Möjlighet att styra till rätt vårdnivå vid behov Kontinuerlig uppföljning

4 Förbättringsområden Sjuka äldre i primärvård 4 Anpassad hemtjänst Förebyggande hembesök Gemensam uppföljning Primärvård Hemtjänst Särskilt boende Ordinärt boende Korttidsvistelse 3 Säker läkemedelshantering Sjukhus 1 Anpassade vårdprocesser 2 Informationsöverföring

5 Syfte Trygga äldre och närstående i det egna hemmet genom Bra och riktad Information God kvalitet på vård- och omsorgsinsatser Välfungerande samarbete mellan hälsocentral och äldreomsorg

6 Vård och omsorgskonsumtion - invånare över 65 år i Umeå kommun Antal individer inom respektive grupp av vård- och omsorgsbehov, 2010: Slutenvård genom landstinget Insatser genom kommunen individer (24%) individer (10% ) individer (22%) Hemsjukvård* för patienter över 65 år 974 individer (6%) Fakta Umeå kommun 2010: invånare är över 65 år (14%) Individer med hemsjukvård definieras som att de har haft hembesök från Hälsocentral i ordinärt boende minst 1 gång i månaden under minst 3 månader Källa: Vårdproduktionsdata VLL (SLV, ÖVR); Databaserna V&O samt LSS; SCB; HN analys 6

7 Öppen- och slutenvårdsdata för patienter över 65 år (2010) Segment (antal patienter) Kostnad per patient* (tkr) Antal inläggningar per patient Antal läkarbesök i öppenvården per patient** Omsättning (mortalitet vid slutenvård)*** 1% mest vårdtunga (166) ,2 1,4 15,2 1,3 95% (22%) 1%-5,5% mest vårdtunga (747) 196 2,3 0,8 8,0 1,8 86% (17%) 5,5%-10% mest vårdtunga (747) 85 1,5 0,6 6,0 1,8 91% (9%) Alla över 65 år (16 593) 22 0,1 0,3 2,5 1,5 Akuta Planerade Varav hos specialist Varav på hälsocentral * Enligt ersättning utifrån KPP för samtliga vårdtillfällen ** Inkluderar alla besök i öppenvården exkl. psykiatri och tandhälsovård *** Andel patienter som byts ut varje år. Definieras som andelen individer ett år (2009) som inte förekommer i samma segment nästa år (2010). Mortaliteten fångar enbart de individer som avlidit under en slutenvårdsepisod och är därför en underskattning av faktisk mortalitet Källa: Vårdproduktionsdata VLL (SLV, ÖVR); SCB; HN analys

8 Analys Grundproblem Förbättringsområden Fokus på akuta insatser - Planering för individen proaktivt arbete Systemfel: vi arbetar i stuprör och ser människan i delar och diagnoser - Ett system med helhetssyn och sammanhållen vårdkedja som bygger på samarbete Undervärdering av den äldres förmåga att delta i sin planering - Ökat inflytande för den äldre Bristande uppföljning - Kontinuerlig uppföljning på individ-, population- och systemnivå

9 Om man gör som man alltid har gjort, kommer man alltid att få det resultat man alltid har fått Källa SKL, fotograf Thomas Henrikson

10 Multi7 Målgrupp: Personer över 65 år med behov av Vård och omsorg i större eller mindre omfattning. Ny brukare Hemsjukvård Systemsökning Indikatorer Syfte med modellen: Skapa relation Få kunskap om målgruppen Styra till rätt vårdinsats Sammanhållen vårdkedja Mindre omfattande åtgärder/uppföljning Mer omfattande åtgärder/uppföljning Resultat: Rätt åtgärder till rätt personer

11 Standardiserad process Multi7 vårdprogram Identifiering Bedömning Planering Riktade åtgärder Kontinuerlig uppföljning Kunskap Relation Information Proaktivt Individens behov SIP Individens behov Vid behov konsultera specialist/team Individ Grupp System

12 Identifiering Bedömning/Planering/Åtgärd/Uppföljning Systemsökning 3 besök alt inläggning på akuten inom 6 mån Hemsjukvård Indikatorer Ny brukare Omvårdnadsinsats/matleverans Distriktssköterska erbjuder bedömning i hemmet samt informerar om vårdprogrammet + samtycke Tackar NEJ! Erbjudande om ny kontakt om 3 mån Dokumentation Tackar JA! Bedömning i hemmet Distriktssköterska Ev tillsammans med biståndsbedömare och/eller kontaktperson Riskbedömning Senior alert/phase 20 Bedömning enligt standard Ev medicinsk bedömning Planering Risk/behov FINNS EJ Riktade åtgärder Kontinuerlig uppföljning Risk/behov FINNS utifrån den äldres individuella behov

13 Indikatorer för identifiering INDIKATORER FÖR ALLA Hemtjänst/Hälsocentral/Slutenvård/Larm/Bistånd/ Förebyggande hembesök Fallrisk Hälsocentral INDIKATORER/VERKSAMHET Många läkemedel > 10 inkl olämpliga läkemedel Bistånd Beviljat trygghetslarm pga. fallrisk Risk för trycksår Risk för undernäring Försämrad munhälsa Social svikt Signal från närstående Nytillkommen inkontinens Larm Larmar ofta Slutenvård Återinläggning inom 30 dagar Många läkemedel > 10 inkl olämpliga läkemedel

14 Bedömningar Urvalet av bedömningar bygger på individens behov 1. Riskbedömning Senior alert (obligatoriskt) 2. Läkemedelsgenomgång/Phase Behovsanpassad omsorg 4. Kognitiv bedömning 5. Rehabbedömning 6. Palliativ vård 7. Brytpunktssamtal/vård i livets slut Källa SKL, fotograf Thomas Henrikson

15 Viktiga strukturer/förutsättningar på verksamhetsnivå Skriftlig överenskommelse Samarbete på ledningsnivå Regelbundna möten mellan hemtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet och personal på hälsocentral Goda kommunikationsvägar mellan hemtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet och hälsocentral (SBAR, Ett nummer in ) Gemensam plan för kompetensutveckling Rutin - Hembesök av läkare Samordnad individuell plan namngivna ansvariga Gemensam uppföljning

16 Hembesök av läkare Vid de tillfällen där besök på akuten eller inläggning kan förhindras besöker läkaren patienten i hemmet och gör en medicinsk bedömning. Även då patienten bedöms vara i palliativ vård/vård i livets slut gör läkaren ett hembesök med syfte att genomföra brytpunktssamtal samt medicinsk bedömning med tillhörande ordinationer.

17 Individuell plan Multi7 bättre liv för sjuka äldre

18 Individuell uppföljning Multi7 bättre liv för sjuka äldre

19 Ledtid 1-2 veckor 1-2 veckor Identifiering Bedömning i hemmet Aktiviteter planeras och genomförs Samordnad individuell plan/vårdplan/ genomförandeplan dokumenteras Uppföljning kontinuerligt enligt plan Total tid (från identifiering till att planer är dokumenterade och påbörjade) max 3-4 veckor Tidsåtgång för ny patient/brukare: distriktssköterska ca 3,5 tim, kontaktperson ca 2 tim

20 Hur vet vi att modellen är värdeskapande för individen? Uppföljning av Multi7 Intervjuer med individer i vårdprogrammet Gruppintervjuer med personal hälsocentral och hemtjänst Uppföljning på individnivå Kvalitativa data nationella indikatorer

21 Framgångsfaktorer Ger en tydlig bild över gruppen äldre inom området En standard med möjlighet till en jämlik vård En kontinuerlig uppföljning på individnivå som stärker kunskapen och kännedomen om vad personerna önskar och behöver med personens fokus - medskapande Ett tydligt samarbete mellan kommun/hemtjänst/hemsjukvård och primärvård Ett roligt och givande arbetssätt! - utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan vårdgivare och professioner

22 Multi7 bättre liv för sjuka äldre Följ oss på Facebook Multi7

23 Tack för att ni lyssnade! Petra Henriksson, projektledare Umeå kommun Sarah Lundberg, projektledare Västerbottens läns landsting

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Delrapport juni 2013 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Lokal rapport för Jönköpings län 2011:2

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Lokal rapport för Jönköpings län 2011:2 Qulturum Rapport Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Lokal rapport för Jönköpings län 2011:2 Kontakt: Peter Kammerlind, Utvecklingsledare/Statistiker Qulturum Box 702 551 20 Jönköping Tel 036-32

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Vilk h an l dlar d t e om?

Vilk h an l dlar d t e om? Vilka handlar det om? De mest sjuka äldre vilka är de? Mest sjuka äldre är personer 65 år och äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom

Läs mer

Saknas fortfarande dirigenten?

Saknas fortfarande dirigenten? Saknas fortfarande dirigenten? Behov hos sköra äldre och systemhinder Ledningskrafts Äldrekonferens, Folkets hus Umeå, 1 okt 2012 Ulla Gurner Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 076-762 50 39 ulla.gurner@aldrecentrum.se

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer