Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015"

Transkript

1 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning: Genomförandeplanen ska innehålla pågående och planerade aktiviteter med koppling till handlingsplanens insatsområden och som sker inom ramen för vårdsamverkanssamarbetet. Process före - trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Mål insatsområde 1:2 Aktiviteter /planerat Hälsofrämjande, På vårdcentralerna i regionen ska sjukdomsförebyggande det finnas ett strukturerat verksamhet på vårdcentral arbetssätt som erbjuder personer Personer 65 år och äldre 65 år och äldre information om erbjuds hälsosamtal med sin hälsa och därmed ges Riskidentifiering och möjligheten att påverka sin hälsoplan. framtida hälsoutveckling. Personer 65 år och äldre som För de som behöver eller vill ska vill eller har behov erbjuds fast det vara möjligt att inom namngiven vårdkontakt. vårdcentralen välja en fast Personer med risk erbjuds en vårdkontakt. proaktiv vårdplan. Närhälsan arbetar kontinuerligt med riskidentifiering genom SeniorHälsan. Fast vårdkontakt ska erbjudas alla samtliga 65 år och äldre Närhälsan utvärderar internt årsskiftet Andel personer med kommunal hälsooch sjukvårdsinsatser från 65 och äldre med fast vårdkontakt 1

2 Process under (1) - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg Mål insatsområde 1.3, 4.1 Aktiviteter /planerat Utveckling genom Brukarmedverkan systematiseras brukarmedverkan inom ramen för Brukare görs delaktiga i och vårdsamverkansgruppernas den fortsatta utvecklingen av arbete och på lokal nivå inom Handlingsplanens respektive vårdgivares insatsområden. utvecklingsarbete. genom brukarmedverkan Brukare görs delaktiga i resultatuppföljningen. Brukarmedverkan i Projekt mobil närvård ingår i referensgrupp Respektive verksamhet ansvarar för att göra brukare delaktiga, utifrån befintliga samverkansstrukturer 2015 Utvärdering årsskiftet

3 Process under (2) säker sjukhusvård, utskrivningsprocess och uppföljning Mål insatsområde 2.1 Aktiviteter /planerat Samordnad individuell vård- Avvakta länsgenemsam rutin för och omsorgsplan (SIP) SIP En länsgemensam rutin i VG för samordnad individuell vård- och omsorgsplanering till grupper med sammansatta behov. Arbetssätt med SIP implementeras i verksamheterna. Modell för arbetssätt med Medicinska vårdplaner mellan primärvårdsläkare och kommunal Hälso- och sjukvård. Riktade utbildningsinsatser och information till berörda verksamheter på lokal nivå Informationsmaterial framtaget Andelen patienter med kommunal hälso- och sjukvård över 65 år som har en upprättad medicinsk vårdplan 3

4 Mål insatsområde 2.2 Aktiviteter /planerat Sammanhållen nära vård, Modeller för mobil rehabilitering och omsorg hemsjukvårdsläkare utvecklas och En god sammanhållen nära blir ett naturligt sätt att arbeta. vård utan onödiga sjukhusvistelser. Hemsjukvårdsläkare implementeras i hela Skaraborg Nulägesmätning av vårdcentralens insatser i den kommunala hälsooch sjukvården. Utveckla och definiera uppföljningsparametrar Mät områden är under utveckling Andel hembesök från primärvården Andel undvikbar slutenvård Sjukhusbaserad avancerad hemsjukvård finns tillgänglig för patienter med komplexa behov och symtom. Utveckla samarbetsformer mellan VåC och över kommungränser Närsjukvårdsteam och palliativa team implementeras och vidareutvecklas i hela Skaraborg Mätområden under utveckling Andel undvikbar slutenvård Förbereda den kommunala vårdoch omsorgen för att skapa förutsättningar för att öka en mer specialiserad vård i hemmet. Fortsatt implementering av medicinska vårdplaner Ta fram förslag till ett strukturerat beslutsstöd inför en akut bedömningssituation för sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård Hösten -15 Andel undvikbar slutenvård Bereda möjlighet för vårdplatser inom kommunens verksamhet 4

5 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser. Gällande rutin för samordnad vård- och omsorgsplanering implementeras mellan kommun och primärvård-sjukhus Organisera mottagandet av gällande rutin för samordnad vårdoch omsorgsplanering på primärvården Utbildningsinsatser SVPL IT-stöd inom primärvården Uppstart 2015 Uppstart 2015 Mäta kommunikationen i gällande SVPL ITstöd Lokal handlingsplan mellan kommun och primärvård utvecklas och implementeras Antal Lokala handlingsplaner mellan kommun och Primärvård redovisas en gång/år 5

6 Mål insatsområde 2.3 Aktiviteter /planerat God och säker Personer 75 år och äldre ska Medicinsk vårdplan läkemedelsbehandling erbjudas fördjupad Minska användandet av läkemedelsgenomgång olämpliga läkemedel, minst en gång/år. antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel hos personer 75 år och äldre. Gemensamma lunchmöten med läkemedlesutbildning riktat till primärvårdens läkare och kommunens sjuksköterskor Läkemedelskartläggning inom kommunal hälso- och sjukvård Andel listade patienter 75 år och äldre där en fördjupad läkemedelsgenomgång enligt regionens modell finns registrerad det senaste året Andel olämpliga läkemedel och äldre per 100 listade Andel personer 75 år och äldre med olämpliga läkemedel Andel personer 75 år och äldre med Antipsykotiska läkemedel Andel personer 75 år och äldre med antiinflammatoriska läkemedel 6

7 Mål insatsområde 2.4 Aktiviteter /planerat God vård vid demenssjukdom Fler instruktörer utbildas i BPSDregistret. Öka användandet av kvalitetsregistren SveDem och BPSD. Tre certifierade utbildare i BPSD i Skaraborg Våren Antal registreringar i BPSD Antal enheter som använder BPSD registret Utveckla samverkan mellan kommun- primärvård Verksamheterna ökar användandet av registren och förbättrar också kvaliteten på registreringarna. sträffar/vidareutbildning för SveDem användare 2 ggr/år aträffar för BPSD ansvariga 2 ggr/år Utveckla samverkan, demensteam mellan kommun och primärvård på lokal nivå Våren-15 Antal demensutredningar med diagnos och registrering i SveDem av primärvården Antal uppföljningar med registrering i SveDem av primärvården Andel listade med demensdiagnos som besökt vårdcentralen det senaste året 7

8 Mål insatsområde 2.5 Aktiviteter /planerat Vårdpreventivt arbetssätt Stödja implementeringen av Öka användandet av kvalitetsregistret. kvalitetsregistret Senior Alert. Träffar med regionkoordinatorer 2ggr/år i Skaraborg Utbildning i bedömning av munhälsa Pågår Andel personer på SÄBO och korttidsboende för äldre som fått en riskbedömning med planerade förebyggande åtgärder registrerade i Seniort Alert Antal genomförda riskbedömningar, planerade förebyggande åtgärder och gjorda uppföljningar med registrering i Senior Alert Antal utförda bedömningar av munhälsa enligt ROAG med registrering i Senior Alert 8

9 Mål insatsområde 2.6 Aktiviteter /planerat God vård i livets slut Nationella riktlinjer för palliativ Samfasa olika checklistor och vid Uppnå 70 % täckningsgrad i vård samt nationellt och regionalt behov läkemedelslistor vid vård i Palliativregistret. vårdprogram implementeras. livets slut i Skaraborg Förbättra vård- och omsorgen i livets slutskede med i genomsnitt 5 % för brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och injektionsläkemedel mot ångest vid behov. Fortbildning av personal inom vård- och omsorg som möter patienter i livets slutskede. Validerat symtomskattningsinstrument används. Öka bedömningar av munhälsa Cirkelmaterialet Att få leva tills man dör GRADE webbutbildning? Utbildningsdag planeras i varje närvårdsområde Våren Andel Täckningsgrad i palliativ registret Andel Injektionsläkemedel mot ångest Dokumenterad smärtskattning Andel Bedömning av Munhälsa Olika former av utbildningsinsatser till läkare för att öka kompetensen i att genomföra brytpunktssamtal. Utbildningsdag planeras i varje närvårdsområde Brytpunktsfilmen för primärvårdsläkare och berörda slutenvårdsläkare Under 2015 Andel Brytpunktsamtal 9

10 Mål insatsområde 3.1 Aktiviteter /planerat 3.1 Direktinläggning och Läkar-läkarkontakt utvecklas öppen retur inom varje Direktinläggning är ett vårdsamverkansområde. arbetssätt inom länets samtliga sjukhusområden. Öppen retur är ett arbetssätt inom länets samtliga sjukhusområden. Rutiner för direktinläggningar och öppen retur tas fram inom varje vårdsamverkansområde. Medicinsk vårdplan/sammanhållen individuell vårdplan utvecklas på SkaS Utveckla snabb/direktkontakt mellan sjukhus och primärvård Rutiner tas fram för direktinläggning och öppenretur inom ramen för Mobil närvård Andel återinläggningar inom 30 dagar för individer 65 år och äldre Under utveckling 10

11 Mål insatsområde 3.2 Aktiviteter /planerat Sjukhusvistelse, samordnad Riskbedömning och vårdplanering, läkemedelsgenomgång utskrivning och uppföljning genomförs under En trygg och säker vårdvistelse sjukhusvistelsen. och utskrivningsprocess. Vid utskrivning Skriftlig information till patienten Aktuell läkemedelslista alternativt läkemedelsberättelse Patienter med risk för återinläggning (över 75 år) följs upp inom 72 timmar Medicinsk vårdplan/sammanhållen individuell vårdplan utvecklas på SkaS Identifiering av riskpatienter som inte har några kommunala insatser Arbetsätt snabb uppföljning 48/72 uppstart på varje sjukhus och utvidgas till fler avdelningar Skriftlig patientvänlig Utskrivningsinformation där läkemedelsberättelse ingår. Uppstart våren -15 Andel återinläggningar inom 30 dagar Andel patienter som har en aktuell läkemedelslista med sig till kommunen innevarande dag efter utskrivning från sjukhus. Andel läkemedelslistor som inte stämmer/har felaktigheter/saknar ordination. Andel patienter som har epikris/slutanteckning med sig till kommunen innevarande dag efter utskrivning från sjukhus Andel uppföljningar inom 72 timmar för individer 75 år och äldre redovisas 11

12 12

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland FÖRE trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Insatsområde Aktiviteter Status Tidsplan Ansvarig 1.1 Tillgänglig

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Bilaga 1 till Handlingsplan, Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Kommuner och

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Palliativ vård i livets slut

Palliativ vård i livets slut Palliativ vård i livets slut Lokal handlingsplan för vårdpersonal inom hälsooch sjukvården i KOLA- området; Alingsås lasarett, Primärvården, Alingsås kommun, Herrljunga kommun, Lerums kommun och Vårgårda

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Stimulansmedel för äldre 2006-2009. Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen

Stimulansmedel för äldre 2006-2009. Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen Stimulansmedel för äldre 2006-2009 Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen 1 Bakgrund Under perioden 2006 till 2009 har regeringen årligen avsatt

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Hemvårdsnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 4 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 6 4 Personalredovisning...

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Gnesta 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Verksamhetens

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Fastställda av den strategiska ledningsgruppen för kommunerna och landstinget i Östergötland (SLG), den 13 december 2013 Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Ingress

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer