4 april, Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne"

Transkript

1 4 april, 2014 Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 2013

2 Öppna jämförelser analys och handlingsplan för indikatorer för psykiatrisk hälsooch sjukvård i Region Skåne... 4 Nuläge... 4 Bakgrund... 4 Indikatorer för psykiatrisk hälso- och sjukvård... 4 Indikator 5: Suicid i befolkningen... 4 Indikatorer för Psykiatrisk sjukvård... 5 Indikator 128: Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel... 5 Indikator 129: Tre eller flera psykofarmaka bland äldre... 6 Indikator 130: Användning av lämpliga sömnmedel till äldre... 7 Indikator 131: Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos... 8 Indikator 132: Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni... 8 Indikator 133: Återinskrivning inom 3 respektive 6 månader efter vård för schizofreni... 9 Indikator 134: Följsamhet till litiumbehandling vid bipolär sjukdom Indikator 135: Besök inom 30 dagar - barn och ungdomspsykiatri Indikator 136: Besök inom 90 dagar vuxenpsykiatri Indikator 137: Återfall i brottslig gärning vid rättpsykiatrisk vård Indikator 138: Fetma bland patienter i rättspsykiatrisk vård Indikator 139: ECT vid slutenvårdad svår depression Indikator 140: Depressionsskattning efter ECT Indikatorer valda för handlingsplan Handlingsplan Suicid i befolkningen Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 2 (18)

3 Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni Följsamhet till litiumbehandling vid bipolär sjukdom Kommunicering och implementering Sammanfattning Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 3 (18)

4 Öppna jämförelser analys och handlingsplan för indikatorer för psykiatrisk hälso- och sjukvård i Region Skåne NULÄGE Vårdproduktionsutskottet har gett Skånevård Sund i uppdrag att redovisa handlingsplan för de fem områden inom psykiatrisk sjukvård, i öppna jämförelser, där det finns störst behov av att genomföra förbättringar. Uppdraget att formulera planen har lämnats till Psykiatri Skåne. BAKGRUND Huvudsyftet med öppna jämförelser är att bidra till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning. Ett ökat lärande som bidrar till fördjupade analyser och uppföljningar för att uppnå bättre resultat. Rapporten syftar inte till och är inte utformad för att stödja patienterna val av vårdgivare. Både resultat och processmått ingår. Intresset ökar för patientrapporterade resultat, Patient Reported Outcome, PROM. Indikatorerna ska i första hand betraktas var för sig. Indikatorer för psykiatrisk hälso- och sjukvård Tillgången på relevanta psykiatriska indikatorer är begränsade. En ökad täckningsgrad i de nationella kvalitetsregistren bör på sikt kunna förbättra möjligheten för löpande verksamhetsutveckling, uppföljning och forskning. Indikatorn suicid i befolkningen, 5, är en indikator för psykiatrisk hälso- och sjukvård. Indikatorerna 128 till 140 är psykiatrisk sjukvård. INDIKATOR 5: SUICID I BEFOLKNINGEN En resultatindikator som bygger på dödsorsaksregistret. Skillnader kan finnas i diagnossättning mellan landstingen. Denna indikator påverkas av insatser inom alla delar av sjukvården, första och andra linjens psykiatri har ett särskilt ansvar. Endast drygt hälften av de som suiciderar har haft kontakt med sjukvården månaden innan, många insatser utanför sjukvården behövs. Skola, socialtjänst FK, AF med flera har förutom allmänheten en stor roll att spela. Skåne ligger strax under rikssnittet för kvinnor och strax över rikssnittet för män i mätperioden Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 4 (18)

5 Indikatorer för Psykiatrisk sjukvård INDIKATOR 128: REGELBUNDEN BEHANDLING MED SÖMNMEDEL ELLER LUGNANDE MEDEL En processindikator som bygger på läkemedelsregistret med de begränsningar det innebär. Utskrivning sker i alla delar av sjukvården dock till största delen inom primärvården och av privata aktörer. Psykiatri Skåne stod 2013 för 18 % av förskrivningen i DDD (definierade dygnsdoser). Skåne ligger 8 % över rikssnittet Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 5 (18)

6 INDIKATOR 129: TRE ELLER FLERA PSYKOFARMAKA BLAND ÄLDRE En processindikator som bygger på läkemedelsregistret. Psykofarmaka till äldre skrivs ut i alla delar av sjukvården dock till allra största delen inom offentlig primärvård, 57 %, och privata vårdgivare, 31 %. Psykiatri Skåne skriver ut 4 % av dessa läkemedel till personer över 75 år. Skåne ligger 11 % över rikssnittet i förskrivning av tre eller fler psykofarmaka till personer över 75 år. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 6 (18)

7 INDIKATOR 130: ANVÄNDNING AV LÄMPLIGA SÖMNMEDEL TILL ÄLDRE En processindikator som bygger på läkemedelsregistret. Sömnmedel till personer över 75 år skrivs till 90 % ut av primärvården och privata vårdgivare. Specialistpsykiatrin skriver endast ut 2 % av dessa läkemedel. Skåne ligger 0,4 % under rikssnittet. Primärvård och privata vårdgivare skriver till 55 % ut lämpliga sömnmedel till äldre, Psykiatri Skåne gör det till 45 %. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 7 (18)

8 INDIKATOR 131: UNDVIKBAR SOMATISK SLUTENVÅRD FÖR PERSONER MED PSYKIATRISK DIAGNOS En resultatindikator som bygger på Socialstyrelsens patientregister. Ansvaret för denna undvikbara slutenvård delas av specialsistpsykiatri, somatisk vård och primärvård. Även stöd och insatser från kommunen och andra aktörer spelar roll. Skåne ligger 0,3 % under rikssnittet. INDIKATOR 132: ÅTERINSKRIVNING INOM 14 RESPEKTIVE 28 DAGAR EFTER VÅRD FÖR SCHIZOFRENI En resultatindikator som bygger på Socialstyrelsens patientregister. Till största delen styrs denna indikator av strukturen i den specialiserade psykosvården och insatserna därifrån. Även primärkommunala insatser spelar stor roll. Tillgång till mellanvård och god kontinuitet i vårdkedjan kan underlätta smidiga övergångar mellan vårdnivåer och möjliggöra korta avlastande slutenvårdsepisoder som kan vara positiva för patienten. I öppna jämförelser 2013 har Skåne högst andel patienter med återinläggning, 28 % över rikssnittet. Även med hänsyn tagen till att det i stora delar av Skånes psykosvård finns möjlighet för korta, avlastande slutenvårdsepisoder enligt patientens önskemål och behov är denna siffra förbryllande. Vid en omfattande egenkontroll av siffrorna för återinläggning av patienter slutenvårdade 2012 framkommer delvis andra och lägre siffror. Vår teori är att organisationsförändringen 2009 då alla patienter utskrevs och återinskrevs under samma dag har haft en kvardröjande effekt på öppna jämförelsers siffror. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 8 (18)

9 INDIKATOR 133: ÅTERINSKRIVNING INOM 3 RESPEKTIVE 6 MÅNADER EFTER VÅRD FÖR SCHIZOFRENI En resultatindikator som bygger på Socialstyrelsens patientregister. Indikatorn belyser det fortsatta omhändertagandet efter utskrivning. Viktiga faktorer är öppenvården och socialtjänstens kvalitet och tillgänglighet, samt samarbetet mellan dessa. Som vid återintagning inom 14 och 28 dagar är det dock en tveksam kvalitetsindikator. Det är svårt att bedöma i vilken mån återinskrivning kan och bör undvikas. Bland annat påverkar kriterier för inläggning utfallet. I Skåne ligger andelen återintagna 8 % över rikssnittet. På samma sätt som ovan kan administrativa beslut ha påverkat, dock här i mindre omfattning. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 9 (18)

10 INDIKATOR 134: FÖLJSAMHET TILL LITIUMBEHANDLING VID BIPOLÄR SJUKDOM En processindikator som bygger på Socialstyrelsens läkemedelsregister. Litium har en god återfallsförebyggande effekt vid bipolär sjukdom och minskar överdödligheten i suicid och hjärt- och kärlsjukdom. Indikatorn påverkas till största delen av specialistpsykiatriska insatser. Skåne ligger 1,7 % under rikssnittet. I annan uppföljning har vi sett att Skåne ligger lågt nationellt i användande av litium. INDIKATOR 135: BESÖK INOM 30 DAGAR - BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI En processindikator som bygger på SKLs databas Väntetider i Vården. Tillgänglighet är en kritisk farmgångsfaktor. Indikatorn påverkas av tolkning av medicinsk indikation. Viktigt att parallellt följa tillgång till utredning och återbesök. Indikatorn påverkas även av tillgång på och kvalitet i första linjens psykiatri. Skåne ligger 15 % över rikssnittet och uppnår målet till 84 %. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 10 (18)

11 INDIKATOR 136: BESÖK INOM 90 DAGAR VUXENPSYKIATRI Som under 135. Skåne ligger 3 % över rikssnittet och uppnår målet till 98 %. INDIKATOR 137: ÅTERFALL I BROTTSLIG GÄRNING VID RÄTTPSYKIATRISK VÅRD En resultatindikator som bygger på nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård. Denna indikator är osäker då kännedom om och definition av brottslig gärning sannolikt har en stor variation mellan rättspsykiatriska enheter. Även skillnader i tillämpning av öppen rättspsykiatrisk vård bör påverka. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 11 (18)

12 En längre tids öppen LRV vård ger en ökad säkerhet och förbättrad rehabilitering, men att tiden i öppenvård blir längre kan innebära möjlighet för fler återfall. Utfallet påverkas till största delen av rättspsykiatriska vårdinsatser, men även av primärkommunalt stöd. Skåne ligger 6 % under rikssnittet. INDIKATOR 138: FETMA BLAND PATIENTER I RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD En resultatindikator som bygger på nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård. I många fall relativt få patienter vilket ökar osäkerheten. Utfallet påverkas av rättspsykiatriska vårdinsatser, men även till av kroppssjukvård och primärkommunalt stöd. Skåne ligger 3 % över rikssnittet. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 12 (18)

13 INDIKATOR 139: ECT VID SLUTENVÅRDAD SVÅR DEPRESSION En processindikator som bygger på kvalitetsregister ECT och Socialstyrelsens patientregister. Utfallet styrs av specialistpsykiatrin. Skåne ligger 5 % över rikssnittet. Anmärkningsvärt är att Skåne ligger 17 % över snittet för kvinnor men 21 % under snittet för män. Under hösten 2014 kommer Psykiatri Skåne att ta fram riktlinjer för vårdprocessen ECT. Skillnaden mellan kvinnor och män ska uppmärksammas i samband med detta arbete. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 13 (18)

14 INDIKATOR 140: DEPRESSIONSSKATTNING EFTER ECT En processindikator som bygger på Kvalitetsregister ECT. Utfallet styrs av specialistpsykiatrin. Skåne ligger 27 % över rikssnittet, 30 % över för kvinnor och 15 % över för män. Indikatorer valda för handlingsplan Alla indikatorer är angelägna att följa. Flertalet kräver bredare insatser från såväl hälso- och sjukvård, som från andra samhällsaktörer. 25 % av specialistpsykiatrisk öppenvård bedrivs av privata vårdgivare som ligger utanför Skånevård Sunds ansvarsområde. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 14 (18)

15 Skånevård Sund har i sin plan valt att fokusera på: Suicid i befolkningen Den kanske enskilt viktigaste patientsäkerhetsindikatorn inom psykiatrin. Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel En sjukvårdövergripande indikator där gemensamma insatser är viktiga. Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos Att arbeta med denna indikator är ett sätt att närma sig det mycket allvarliga problemet att patienter med psykiatrisk sjuklighet jämfört med befolkningen i övrigt har betydlig förkortad livslängd på grund av samsjuklighet med kroppslig sjukdom. Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni Med tanke på Skånes resultat behöver denna indikator följas upp och analyseras oberoende om det rör sig om ett systemfel i rapporteringen. Följsamhet till litiumbehandling vid bipolär sjukdom Skåne ligger lågt nationellt i användande av litium vid bipolär sjukdom. Indikatorn är sannolikt uttryck för samma problematik. Handlingsplan Som framgår ovan behöver större delen av indikatorerna hanteras övergripande av hela sjukvården i Skåne för att uppnå förbättringar. Den nya förvaltningsstrukturen innebär möjlighet för utökat samarbete inom Sunds geografiska område. Samarbetsbehovet mellan Psykiatri Skåne och somatisk vård och primärvård är lika stort inom Kryh och SUS. Stora delar av sjukvården i Regionen Skåne bedrivs i privat regi med behov av gemensamma regionövergripande riktlinjer till följd. En övergripande expertgrupp för psykisk ohälsa behövs inom Skåne. Enheten för kunskapsstyrning har i samråd med Psykiatri Skåne initierat att en expertgrupp bildas, denna kommer att ha representanter från Psykiatri Skåne, privata psykiatriska vårdgivare, primärvård, kommuner och patienter. Nominering till gruppen sker under våren, och de bör kunna börja sitt arbete under hösten. För arbete med läkemedelsrelaterade indikatorer är Läkemedelsrådet/enheten och TG psykiatri viktiga. Uppföljning av förskrivning bör göras av informationsapotekare, där individuell förskrivningsstatistik är ett bra redskap för uppföljning och stöd för förskrivaren. Läkemedelsgenomgångar som genomförs enligt riktlinjer bör kunna identifiera och hantera olämplig förskrivning av psykofarmaka och sömnmedel till äldre. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 15 (18)

16 SUICID I BEFOLKNINGEN Denna indikator kräver breda insatser från sjukvård och andra samhällsaktörer. Även allmänhetens engagemang behövs. SPiSS - Suicid Prevention i Skånsk Specialistpsykiatri fortsätter. Webbaserad fortbildning med falldragningar i smågrupper. Spridning av SPiSS-modellen till somatisk vård och primärvård. Arbete i Södra Regionens NASP-nätverk (Nationellt centrum for suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). Uppföljning av suicid inträffade i anslutning till specialsitpsykiatrisk vård. Prehospitalt samarbete med ambulanssjukvård, räddningstjänst och polis för rätts- och patientsäkra vårdinsatser utanför sjukvården. Samarbete med Trafikverket för trafikstopp i suicidpreventivt syfte. Samarbete med polisen för ett bättre och kunskapsbaserat bemötande av personer med psykiatrisk problematik. Målet är minska risk våld och dödsskjutningar, suicid by cop. REGELBUNDEN BEHANDLING MED SÖMNMEDEL ELLER LUGNANDE MEDEL Denna indikator behöver på samma sätt som indikatorerna för psykofarmaka till äldre hanteras övergripande i sjukvården. I uppdrag till expertgrupp psykisk ohälsa; att ytterligare analysera och att ge rekommendationer. TG psykiatri och Läkemedelsrådet; intensifiera utbildnings- och uppföljningsinsatser för läkare och sjuksköterskor, i första hand inom primärvård och privata vårdgivare. Detta genom bland annat informationsapotekares återföring av förskrivningsstatistik och föreläsningar. Psykiatri Skåne följer upp förskrivning på verksamhetsnivå genom LALorganisationen. Individuell förskrivningsstatistik följs årligt. Psykiatri Skånes årliga läkemedelsplan innehåller delmål för förskrivning av lugnanade medel. Struktur för läkemedelsgenomgångar inom psykiatri håller på att utvärderas. UNDVIKBAR SOMATISK SLUTENVÅRD FÖR PERSONER MED PSYKIATRISK DIAGNOS Åtgärder riktade mot denna indikator påverkar även indikator 138, Fetma bland patienter i rättspsykiatrisk vård. I uppdrag till expertgrupp psykisk ohälsa att ta fram riktlinjer där sådana saknas. Samsjuklighetsproblematik fokuseras på förvaltningsnivå. Projektplan för arbete med frågan håller på att tas fram. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 16 (18)

17 Psykiatri Skåne har tagit fram riktlinjer för somatisk uppföljning av patienter med bipolär och schizofren sjukdom. Dessa finns tillgängliga på alla enheter, användning av dessa ingår som delmål i divisionens läkemedelsplan. Divisionens LAL-nätverk och nätverk med läkemedels- och kontrollansvariga sjuksköterska kommer att stödja arbetet. Hälsokontroll hos allmänläkare ska initieras i ökad omfattning. AKO är inkopplade, viktigt att detta även implementeras i privatdrivna hälsovalsenheter. ÅTERINSKRIVNING INOM 14 RESPEKTIVE 28 DAGAR EFTER VÅRD FÖR SCHIZOFRENI Som framgår ovan finns sannolikt ett systemfel för Skånes del vid framtagande av siffror. Psykiatri Skånes psykosmottagningar kommer att få underlag för att kunna följa upp och analysera verksamhetsbundna siffror. Samordnad individuell plan ska genomföras i de fall där kommunala insatser behövs. Målrelaterad ersättning finns för detta i Psykiatri Skåne. FÖLJSAMHET TILL LITIUMBEHANDLING VID BIPOLÄR SJUKDOM I uppdrag till expertgrupp psykisk ohälsa att ta fram riktlinjer för återfallsförebyggande behandling vid bipolär sjukdom. Informationsapotekare har informationsträffar med läkare inom och utanför Psykiatri Skåne i riktlinjer för farmakologisk behandling av bipolär sjukdom. Följsamhet till Psykiatri Skånes delmål att öka litiumförskrivningen kommer att följas upp i månadsrapporter på divisions- och verksamhetsnivå. Kommunicering och implementering Denna handlingsplan kommer att uppmärksammas i Psykiatri Skånes divisionsnytt för samtliga medarbetares delaktighet. Vi planerar även att följa upp information där, samt på VGI (vårt gemensamma intranät). Ett särskilt informationsmaterial för kommunerna med bakgrund i planen kommer att tas fram och spridas via Skånes Kommunförbund och socialchefsträffar. Sammanfattning Öppna jämförelser ska bidra till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning med målet att uppnå bättre resultat. Urvalet av indikatorer för psykiatrisk sjukvård är begränsat, dessa ger ingen samlad bild av kvaliteten, de ska betraktas var för sig. Ytterligare indikatorer behövs, i första hand för resultatmått. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 17 (18)

18 Flera av indikatorerna för psykiatrisk vård påverkas till stor del av insatser i första linjens psykiatri (primärvården) och i kroppssjukvården, förutom från kommunen. Alltså av insatser utanför specialistpsykiatrin. Ett nära samarbete mellan sjukvårdens aktörer och övriga samhällsfunktioner är en förutsättning för framgång. I planen fokuserar vi på suicidprevention, förbättrad användning av läkemedel mot oro och sömnstörning, insatser för att minska kroppslig sjukdom hos personer med psykisk ohälsa, vårdprocesser vid schizofrenisjukdom och kvalitet i återfallsförebyggande behandling vid bipolär sjukdom. Katarina Viebke Kerstin Lindell Gunnar Moustgaard Divisionschef Chefläkare Chefläkare Division Psykiatri Skånevård Sund Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 18 (18)

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning Specifik uppföljning 1 Uppföljning LS 1112-166 HSN 122-252 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest

Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Erik Wottrich 15 oktober 2014 Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Årsrapport NOSAM 2013-01-03

Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Sammanfattning Erfarenheten av samverkan är att det finns en god vilja dock svårighet att hitta former, en ny situation att samarbeta, svårighet med aktivt deltagande och kontinuitet

Läs mer

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Jämlik vård och hälsa i Västmanland Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Varför fokus på jämlik vård? Det finns stora ojämlikheter inom vård och hälsa nationellt och i Västmanland Skillnaderna

Läs mer

Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret

Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Yttrande motion om kommunal handlingsplan för suicidprevention

Yttrande motion om kommunal handlingsplan för suicidprevention Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-11-05 FHN 2015.0094 Handläggare Cecilia Ljung, Folkhälsoförvaltningen Yttrande motion om kommunal handlingsplan för suicidprevention Sammanfattning Inga-Lill Andersson, Centerpartiet

Läs mer

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) 2012-11-15 Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ytterligare problembeskrivningar och förslag från NSPH med anledning av Psykiatrilagsutredningens

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det goda livet för 2015-02-06 sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa Kort introduktion till Psykisk ohälsa Sekretariatet/KS, jan 2002 Inledning Programberedningen ska tillsammans med verksamheten ta fram underlag till programöverenskommelse över psykisk ohälsa. Detta arbete

Läs mer

Psykiater i Primärvården. Elizabeth Aller Överläkare Spec i allmän psykiatri

Psykiater i Primärvården. Elizabeth Aller Överläkare Spec i allmän psykiatri Psykiater i Primärvården Elizabeth Aller Överläkare Spec i allmän psykiatri Bakgrund till projektet Primärvården har i uppdrag att vara första instansen/basen för den psykiska ohälsan Många allmänläkare

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-04 Dnr 1600850 1 (14) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Indikatorer Bilaga Innehåll 1. Generellt om indikatorerna... 4 2. Förteckning över indikatorerna...

Läs mer

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Gällivare kommun Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Inledning Bakgrund Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård

Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 RSL 11 dec 2013 Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Öppna jämförelser 2013 SKL/Socialstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 25 & 26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Oktober 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Begrepp... 3 Metod... 3 Framtida rapportering

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Psykiatrin Halland 2013-02-13 DN PS120011, 74 Eva Osvald Gustafsson Förvaltningschef Driftnämnden Psykiatri Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig Kerstin Lindgren, tf resursområdeschef habrehab Ärendenr HSN 2014/533 1 (8) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliteringen Gotland Sammanfattning Utredning

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Område psykiatri. Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv. Revisionskontoret. Datum: 2002-04-12. Dnr: JLL 684/01

Område psykiatri. Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv. Revisionskontoret. Datum: 2002-04-12. Dnr: JLL 684/01 Datum: 2002-04-12 Revisionskontoret Dnr: JLL 684/01 Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv Område psykiatri Handläggare: Tfn Revisor: Ulla-Britt Halvarsson 063-14 75 26 Sid 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland.

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. Samverkansavtal avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. 1 Parter Detta avtal är tecknat mellan landstinget i Östergötland, närsjukvården i östra

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

Interpellationssvar. Kommunfullmäktiges handlingar 2008-09-18

Interpellationssvar. Kommunfullmäktiges handlingar 2008-09-18 Interpellationssvar Nr 99 Svar på interpellation av Per Carlsson (s) till Karl-Gustav Drotz (kd) om de äldres situation i Borås Stad Kommunfullmäktiges handlingar 2008-09-18 1 (3) Kommunfullmäktige Svar

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Nationella indikatorer för f r God vårdv. Birgitta Lindelius. e-post: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se tel: 075-247 35 91

Nationella indikatorer för f r God vårdv. Birgitta Lindelius. e-post: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se tel: 075-247 35 91 Nationella indikatorer för f r God vårdv Birgitta Lindelius Hälso- och sjukvårdsavdelningen e-post: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se tel: 075-247 35 91 http://www.socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/qi

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Stockholm 2014-10-27 Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Svenska Psykiatriska Fo reningen, SPF, tackar fo r mo jligheten att yttra oss o ver rubricerade remiss. Sammanhållen journal

Läs mer

3 december 15 Ansvarig: Ulf Meijer. Genomlysning av den offentligt finansierade vuxenpsykiatrin i Region Skåne

3 december 15 Ansvarig: Ulf Meijer. Genomlysning av den offentligt finansierade vuxenpsykiatrin i Region Skåne 3 december 15 Ansvarig: Ulf Meijer Genomlysning av den offentligt finansierade vuxenpsykiatrin i Region Skåne 1 Bakgrund... 3 2 Genomförande... 3 2.1 Offentligt finansierad vård med privata utförare...

Läs mer

Överenskommelser HSN-SON Syfte

Överenskommelser HSN-SON Syfte Överenskommelser HSN-SON Syfte Den enskilde ska möta en väl fungerande vård och omsorg, integrerade organisationer och att resurserna utnyttjas effektivt. Patienter/brukare ska inte falla mellan stolarna

Läs mer

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN DEN 1 OKTOBER 2018 SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN ÖVERENSKOMMELSEN PSYKISK HÄLSA 2018 Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se

Läs mer

Mall för lokal samverkan i Fyrbodal

Mall för lokal samverkan i Fyrbodal Mall för lokal samverkan i Fyrbodal Primärvård, Vuxenpsykiatri och Socialtjänst 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte med samverkansmallen 3 Uppföljning 3 1. Mall för lokal samverkan 4 1:1 Syfte med

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

INDIKATORER ETT VERKTYG FÖR ATT MÄTA KVALITET

INDIKATORER ETT VERKTYG FÖR ATT MÄTA KVALITET INDIKATORER ETT VERKTYG FÖR ATT MÄTA KVALITET inom primärvård, specialiserad hälsooch sjukvård samt socialtjänst Diagram taget från Socialstyrelsens utvärdering av psykisk ohälsa, 2013 KRISTINA BERGLUND,

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten n i Norrbotten En presentation av vår verksamhet och organisation Division Är en av Norrbottens läns landstings nio divisioner. Har cirka 600 anställda. Utreder och behandlar patienter från 18 år och uppåt.

Läs mer

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri.

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri. Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/23 på Hisingen 2004-10-13 Sekretariatet Ärendenr. 6 Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Bilaga 4 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv

Bilaga 4 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv Bilaga 4 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv 2015 SUS Malmö ålder 20-74 292028 2015 SUS Malmö ålder 75+ 31653 2020 Sus Malmö ålder 20-74 308946 2020 Sus Malmö ålder 75+ 35506 2030 Sus Malmö ålder

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 BUP Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Äldres psykiska hälsa och ohälsa/sjukdom i Skåne

Äldres psykiska hälsa och ohälsa/sjukdom i Skåne 20160427 Äldres psykiska hälsa och ohälsa/sjukdom i Skåne Nulägesbild samt rekommendationer på förbättringsområden Förslag från utskottet Äldres psykiska hälsa Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 www.svnuppsalaorebro.se Utkast 2015-11-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Sjukvårdsregionens utvecklingsgrupp för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN DEN 3 OKTOBER 2017 SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN ÖVERENSKOMMELSEN PSYKISK HÄLSA 2017 Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram 2 Innehåll Indikatorer 5 Depression och ångestsyndrom vårdens processer och resultat

Läs mer

Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården

Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården Gunnel Hedman Wallin Anna Jedenius Moderator: Birgitta Hagström Missbruksuppdraget Regeringen gav Socialstyrelsen och länsstyrelserna uppdraget att förstärka

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Marie Hellström TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 6 1 (5) HSN 1111-1442 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2014-02-11 P 5 Siv Aronsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-23 PaN V1305-02528-34 V1306-02789-34 V1306-02926-34 V1306-02970-34 V1206-02413-34 Principärende Svårighet för patienter

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 22 maj 2014. Vårdproduktionsutskottet- /beredningen bereder och

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015 Christina Lindberg, Hanna Höghielm 2016-04-06 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid depression och ångestsyndrom Antagen av Samverkansnämnden

Politisk viljeinriktning för vård vid depression och ångestsyndrom Antagen av Samverkansnämnden Katrin Boström, Annika Friberg 2018-03-23 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid depression och ångestsyndrom Antagen av Samverkansnämnden 2018-06-01

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 HTA-enheten CAMTÖ Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiskalakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/

Läs mer

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

Utifrån socialstyrelsens grundkrav 1 inom Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO)

Utifrån socialstyrelsens grundkrav 1 inom Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO) 2015-08-25 Regional uppföljning samt handlingsplan för det gemensamma arbetet kring personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning- Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting

Läs mer

mförelser Av sjukvårdens kvalitet och effektivitet

mförelser Av sjukvårdens kvalitet och effektivitet Öppna jämfj mförelser Av sjukvårdens kvalitet och effektivitet Vad är öppna jämfj mförelser? Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen publicerar samlade jämförelser av sjukvårdens kvalitet och

Läs mer

Får vi det bättre om mått på livskvalitet SOU 2015:56 Sammanfattning

Får vi det bättre om mått på livskvalitet SOU 2015:56 Sammanfattning Vårt dnr: 2015-12-11 Fi2015/03275/BaS Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Elisabeth Skoog Garås Finansdepartementet 103 33 Stockholm Får vi det bättre om mått på livskvalitet

Läs mer

Politisk viljeinriktning diabetes

Politisk viljeinriktning diabetes TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-11-10 LS-LED15-1303-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att klara framtidens utmaningar Den

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Offentliga rummet 4 juni 2008

Offentliga rummet 4 juni 2008 Offentliga rummet 4 juni 2008 VDN-märkta offentliga tjänster på webben Birgitta Eriksson Hälso- och sjukvårdsavdelningen Socialstyrelsen birgitta.eriksson@socialstyrelsen.se Möjligheterna att välja v ökar

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2010 PSYKIATRI

ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2010 PSYKIATRI ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2010 PSYKIATRI INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS MÅL...2 1. Överenskommelsens syfte...3 2. Uppdrag...3 Hälso- och sjukvård psykiatri... 3 2.1.1 Allmänt

Läs mer