Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden Upprättad Dnr 14/084

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084"

Transkript

1 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad Dnr 14/084

2 Innehåll 1. Inledning Redovisning Lex Sarah Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter Kompetensutveckling Tillsyn individärenden IVO Verksamhetstillsyn och revisioner Egenkontroll Förbättringsarbete Prioriterat utvecklingsarbete under BILAGA. Redovisning av resultat Socialstyrelsens brukarenkät

3 1. Inledning Grunden för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten är ett väl fungerade och systematiskt kvalitetsarbete. I det ingår att förebygga brister i kvalitet, ta hand om synpunkter och klagomål för att minska risken för att det inträffar missförhållande, allvarliga missförhållanden eller andra kvalitetsavvikelser. I Socialstyrelsens föreskrifter för ledningssystem SOSFS 2011:9 anges i 7 kap. 1 att: Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. I de allmänna råden anges också att: Vårdgivare som omfattas av 1 kap. 1 1 och 2 eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Föreliggande rapport är en sammanställning av äldreomsorgsnämndens verksamheter i egen regi samt myndigheten för äldre. 2. Redovisning Lex Sarah Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet för äldreomsorgen. Det är viktigt att verksamheten utvecklar och rättar till missförhållanden som upptäcks samt arbetar förebyggande så att liknande missförhållanden inte uppkommer igen. Alla som arbetar i äldreomsorgen har en rapporteringsskyldighet, vilket innebär att man som anställd genast rapporterar missförhållanden och påtagliga risker för missförhållande i en Lex Sarahrapport. Sammanlagt har 13 rapporter lämnats under Av dessa bedömdes 10 som Lex Sarah. Dessa redovisas nedan. Hemtjänsten Lex Sarah-anmälan Brister i utförande av insatser och brister i fysisk miljö, utrustning och teknik. Förbättringsåtgärder som vidtagits Ny riskbedömning görs. Avvikelserapport till VC utifrån aktuell händelse. Brister i utförande av insatser. Brister i utförande av insatser Upprättat rutin för hur nattpatrull ska agera vid skador efter fall eller andra händelser i brukarens hem som kräver medicinsk vård. Utebliven insats vid larm Larmtelefonen handhas endast av personal som inte är bilburna, utan av dem i servicehuset Särskild åtgärd för den som missat larmet. Larmhanteringen bör ses över. Inkomna larm stör den ordinarie verksamheten och det lämpligaset är att starta upp en egen larmgrupp som tar hand om alla inkomna larm. Planering påbörjad. 3

4 Vård- och omsorgsboende Lex Sarah-anmälan Förbättringsåtgärder som vidtagits Brist i utförande av insats 5 st Fysiskt övergrepp, bemötande 1 st Förbättrat överrapporterings rutiner. Utbildning i socialdokumentation. Rutin för gruppchef att följa upp social dokumentation Utbildning i värdegrunden Utbildning i demens kring bemötande. Utbildning i värdegrunden Utbildning i demens kring bemötande. Myndigheten Lex Sarah anmälan Förbättringsåtgärder som vidtagits Brister i rättssäkerhet brister i myndighetsutövning Upprättande av styrtavla för att undvika att moment i handläggningen tappas bort. Det kan konstateras att antalet inkomna Lex Sarah-rapporter varierar år från år. Det kan dock noteras att antalet rapporter inom äldreomsorgen har uppvisat en minskande trend. Orsakerna till detta kan vara såväl okunskap om rutiner som förbättring av processer som minskar avvikelser. Personal i verksamheterna bör dock informeras regelbundet om skyldigheten att uppmärksamma och anmäla missförhållanden till ansvarig chef. 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter I alla verksamheter inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister när det gäller kraven på kvalitet. Utöver skyldigheterna att rapportera och anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah har äldreomsorgen skyldighet att utreda klagomål och synpunkter (5 kap. 3 SOSFS 2011:9) som en del i det systematiska förbättringsarbetet. Det ska finnas möjligheter för den äldre och närstående att lämna synpunkter och klagomål och även för personal i verksamheten. Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på förbättringar skapades en ny gemensam rutin för hela social- och omsorgskontoret för avseende synpunkter, klagomål och avvikelser. 4

5 Avvikelser inträffar i verksamheten när något sker utanför de processer och rutiner som har fastställts. Under 2014 har totalt 230 avvikelser registrerats av äldreomsorgens verksamheter 1 (verksamhet i egen regi samt myndighet). Fördelningen mellan hemtjänst, vård- och omsorgsboenden och myndigheten visas nedan: Sammanställning av avvikelser 2014 Kategori Hemtjänst V o B Myndigh TOTALT et Bemötande av anställda Rättsäkerhet vid handläggning och gemomförande (socialdokumentation) Utförande av insatser Fysisk miljö, utrustning och teknik Informationsöverföring Samverkan Övrigt TOTALT De vanligaste avvikelserna sker i utförandet följt av bemötande. De åtgärder som vidtagits för att undanröja avvikelserna är samtal med personal, utbildningsinsatser, uppdatering av rutiner och repetition av värdegrund och lokala värdighetsgarantier. Verksamheterna har kommit olika långt i sitt arbete med att rapportera och dokumentera klagomål, synpunkter och avvikelser. Många gånger får verksamheterna in klagomål eller synpunkter som åtgärdas direkt men inte dokumenteras. Det finns en förbättringspotential i att gå från individsyn till systemsyn och att mer fokusera på att identifiera bakomliggande orsaker till att avvikelser inträffar. Orsaken till avvikelsen/misstaget finns oftast i organisationen eller systemet, och om vi inte åtgärdar detta finns risken att andra personer gör om samma avvikelser eller misstag. Det kan således konstateras att detta kvarstår som förbättringsområde under Kompetensutveckling I detta avsnitt redovisas den kompetensutveckling som genomförts under Värdegrundsutbildning Den 1 januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453). Syftet med värdegrunden är att tydliggöra etiska värden och normer som ska ligga till grund för en organisation i det dagliga arbetet med den äldre. Värdegrunden vill tydliggöra den människosyn och de värderingar och förhållningssätt som ska prägla äldreomsorgen. Värdigt liv och välbefinnande är centrala noterades 387 avvikelser, 2012 noterades 95 avvikelser och avvikelser 5

6 begrepp i värdegrunden. Värdigt liv är att kunna få rätten att leva sitt liv utifrån sin identitet och personlighet och innebär att kunna få stöd i att behålla sina intressen och vanor, men även i vissa fall bryta mönster. Chefernas roll i äldreomsorgen är att hjälpa medarbetarna att hålla kompasskursen i den nationella värdegrunden och tillsammans med värdgrundsledare implementera värdegrunden i verksamheten. Den 1 mars 2014 trädde även lokala värdighetsgarantier i kraft. Alla APT-grupper inom utförarverksamheterna och myndigheten har fått information om värdighetsgarantierna under En gruppchef och två resultatenhetschefer har genomfört den nationella ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen, 30 högskolepoäng under Utbildning i den nationella värdegrunden har pågått under Ett problem har varit att utbildade värdegrundsledare har avslutat sina anställningar under året, varför en del utbildningar inte har kunnat genomföras som planerat. Nedan visas en sammanställning av läget : Vård- och omsorgsboende Artursberg Har värdegrundsledare Påbörjat planering av utbildning Startat utbildning av personal All personal har fått utbildning Glasberga Heijkensköldska gården Lillängen Ljungbacken Mariekällgården 85 % Tallhöjden 52 % Wijbacken Hemtjänst Har värdegrundsledare Påbörjat planering av utbildning Startat utbildning av personal All personal har fått utbildning Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 6

7 Omvårdnadslyftet Socialstyrelsen rekommenderar att undersköterskor och vårdbiträden bör ha vissa grundläggande kunskaper. För att stärka kompetensen inom äldreomsorgen har äldreomsorgen sökt statsbidrag för omvårdnadslyftet. Satsningen inleddes 2013 och har fortsatt under Demensutbildning Enligt demensriktlinjernas rekommendationer bör äldreomsorgen erbjuda utbildning till personal som arbetar närmst de demenssjuka, för att höja personalens kompetens och därmed förbättra kvaliteten på omvårdnaden och omsorgen. Demensteamet har under 2014 genomfört utbildning till 487 personal i äldreomsorgen. Utbildningens innehåll är personcentrerad vård och omsorg, fakta om demenssjukdomar, lagar, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) och teamarbete. Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Verksamheterna avsätter tid för personal att genomföra denna utbildning. Till och med har 90 procent av personalen inom vård- och omsorgsboende genomfört Demens ABC. Utbildning inom hemtjänsten pågår. Tallhöjden och Glasberga har genomfört två utbildningsdagar i demens Hattstugan vårdoch utbildning för all personal. Varje bostadsgrupp har efter detta skrivit handlingsplaner för hur det fortsatta arbetet ska fortgå. Sammanlagt 81 personal inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende har genomgått en lokal utbildning Vems värderingar är det som gäller på jobbet mina eller dina?. Utbildningen innehåller mångfalds- och diskrimineringsfrågor kring etiska dilemman i äldreomsorgen. Utbildning i hot och våld i nära relation bland äldre För att våld mot äldre människor ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt behöver personer som arbetar med äldre först och främst få kunskaper om hur man känner igen tecken på våld. En ny rutin upprättades under Denna ska dock revideras under Två personal inom hemtjänsten har gått spetsutbildning under Nestor FoU Nestor är ett forsknings- och utvecklingscenter som arbetar för att äldre människor ska få en god vård och omsorg genom praktiknära forskning och utveckling. Nestor ägs av Södertörns 10 kommuner och Stockholms läns landsting. I Nestors uppdrag ingår att erbjuda kurser och utbildningsdagar för vård- och omsorgspersonal och chefer. Andra insatser som utförs är arbetsplatslärande, exempelvis studiecirklar, praktisk handledning webbutbildningar och lokala utvecklingsprojekt. Under 2014 har personal inom äldreomsorgen deltagit i webbutbildningarna Våga fråga-våga se (psykisk ohälsa), Minska risken för fall och Social dokumentation. 7

8 Södertälje deltar också i nätverken för demensvårdsutvecklare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter och kvalitet/patientsäkerhet. Under 2014 startades också ett nätverk för ÄBIC (Äldres behov i centrum). Processledare Äldres behov i centrum (ÄBIC) Äldres behov i centrum är ett nationellt projekt som drivs av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Med modellen Äldres behov i centrum beskrivs varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Genom att införa ÄBIC ska följande uppnås: tydligare beslut, ökade möjligheter för individen att medverka i utredning, planering och uppföljning äldreomsorgen blir mer likvärdig och rättssäker underlag skapas för statistikuttag för offentlig statistik och öppna jämförelser Socialstyrelsen har tidigare erbjudit utbildningar som är indelade i en grundkurs (steg 1) och en påbyggnad (steg 2). Äldreomsorgen har utbildat flera processledare, både inom myndigheten och i utförarverksamheterna. En intern utbildningsplan togs fram under Alla resultatenhetschefer och gruppchefer inom vård- och omsorgsboende har fått utbildning internt i arbetssättet. På myndigheten har samtliga handläggare utbildats. Systemleverantören har fortfarande inte färdigställt den särskilda handläggarmodul som ska införas. Chefsutveckling Alla resultatenhetschefer och gruppchefer inom äldreomsorgen får handledning i grupp med syfte att stärka ledarskapet. Några chefer har även individuell handledning. Övriga insatser Ordinarie personal och vikarier inom hemtjänsten har genomfört utbildning i förflyttningsteknik. 168 personal inom vård- och omsorgsboende har gått utbildning i HLR (Hjärt- Lungräddning). Även personal inom hemtjänsten har genomgått utbildningen. En metodutvecklare anställdes inom hemtjänsten från och med september 2014, med uppgift att arbeta med kvalitetsfrågor och medverka och driva olika projekt inom hemtjänsten, nattpatrull och dagverksamhet. Aktivitetsutbildning från Kultur 365 har genomförts i vård- och omsorgsboende. 8

9 Myndighet Personalen har under våren 2014 haft utbildningstillfällen med konsult Eva Liljevall kring organisation och förbättringsarbete. 1, 0 Resultatenhetschef har rekryterats liksom 2,0 Gruppchefer. Antalet biståndshandläggare har utökats. 5. Tillsyn individärenden IVO Tillsynsärende Förbättringsåtgärder som vidtagits Resultat/Analys av åtgärder Utebliven insats vid larm Larmtelefonen handhas endast av personal som inte är bilburna, utan av dem i servicehuset Särskild åtgärd för den som missat larmet. Larmhanteringen bör ses över. Inkomna larm stör den ordinarie verksamheten och det lämpligaset är att starta upp en egen larmgrupp som tar hand om alla inkomna larm. Planering påbörjad. 6. Verksamhetstillsyn och revisioner Tillsynsärende Förbättringsåtgärder som vidtagits Resultat/Analys av åtgärder IVO-anmälan samverkansprocess särskilt boende. Förbättringsgrupp startades med utförare och kvalitetsutvecklare. Nya samverkansprocesser och klarare rutiner framtagna och ska verkställas 1/ Egenkontroll Senior Alert och Svenska palliativregistret Under 2014 har samtliga vård- och omsorgsboenden registrerat i kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska palliativregistret. Resultatet av registeringarna redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. BPSD-registret I de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom finns det starka rekommendationer vid beteendemässiga och psykiska symtom att utreda de bakomliggande orsakerna till symtomen och åtgärda dessa. Inom vård- och omsorgsboendena har arbetet med att implementera BPSD-registret påbörjats. Syfte med detta register är att minska symtom med BPSD och det lidande som detta innebär samt att öka livskvalitén för personer med demenssjukdom. Att arbeta med detta register ger en bra struktur på vilka omsorgs- och omvårdnadsåtgärder som den demenssjuke behöver samt vilket bemötande. 9

10 Omvårdnadspersonalen gör observationer med hjälp av en skattningskala, efter skattningen genomförs en analys om eventuella orsaker. Detta blir sedan en plan med omsorgs- och omvårdnadsåtgärder som provas under en bestämd tid och sedan en uppföljning med ny skattning. Samtliga vård- och omsorgsboenden med demensbostadsgrupper har börjat registrera i BPSD-registret. Biståndshandläggning 2013 noterades att ca 800 tidsbegränsade beslut inte hade följts upp. Detta leder till brister i rättssäkerhet vid handläggning gäller biståndsbeslut som är tidsbegränsade; insatserna har inte följts upp inom den utsatta tiden. Under 2014 anställdes fler biståndshandläggare och även ett förändrat arbetssätt infördes. I december 2014 fanns ca 600 ej uppföljda beslut. Uppföljning av värdegarantin inom hemtjänsten Telefonintervjuer har genomförts med 10 brukare per månad angående trygghetsfrågorna utifrån värdighetsgarantin som finns för äldreomsorgen under perioden mars-december. Följande frågor ställs: 1. Ringde personalen på dörren? 2. Berättade personalen vad som skulle ske under besöket? 3. Bar personalen namnskylt? 4. Bad du om att få se tjänstelegitimation/behörighetskort? 4.b Om ja på fråga 4 ställ följdfrågan: kunde personalen visa tjänstelegitimation/behörighetskort 5. Kom personalen kom på överenskommen tid? 5.b Om nej på fråga 5 ställ följdfrågan: hörde personalen av sig om förändringen? Resultatet av intervjuerna visar att det finns två tydliga förbättringsområden som man behöver arbeta vidare med. Det ena handlar om att kunna visa tjänstelegitimation eller behörighet för brukare som frågar efter det. Det andra området handlar om att man behöver ringa till brukare när man är försenad eller när det blir förändringar. 10

11 Myndigheten följer upp efterlevnaden av värdighetsgarantierna varje vecka på drifttavlor. Vid sämre resultat (ex inte legitimerat sig vid klientbesök) har detta åtgärdas genom påminnelser på APT och andra samverkansforum. Resultat från den nationella brukarenkäten 2014 Socialstyrelsen undersöker varje år vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Sammanfattningsvis kan konstateras att Södertäljes resultat avseende hemtjänsten i stort sett är oförändrat (inom felmarginalen). En viss försämring av brukarnöjdheten kan noteras för tillräckligt med tid och trygghet jämfört med Även för området vård- och omsorgsboende har endast marginella förändringar skett. När det gäller maten och måltidsmiljö, påverka tid och att kunna komma utomhus kan en viss försämring i brukarnöjdhet noteras. För faktorerna bemötande, hälsotillstånd och tillräckligt med tid noteras dock en viss förbättring. Enkätresultatet i sin helhet finns i Bilaga Resultat från Socialstyrelsens brukarenkät Förbättringsarbete 2014 Processer och rutiner Grundläggande för att skapa systematik och säkerställa kvalitet är att processer och rutiner för verksamheten är beskrivna och tillgängliga för medarbetarna. Under 2014 har arbetet med att ta fram processer och rutiner för äldreomsorgen pågått. De rutiner och processer som färdigställts har sedan lagts upp på det nya intranätet enligt processbeskrivningen nedan: Hantera ansökan Utreda Bedöma behov Besluta Planera insats Genomföra insats Följa upp resultat Myndigheten har dock ännu inte publicerat rutiner och processer på intranätet. Detta ska ske under En central del av kvalitetsarbetet är att arbeta kontinuerligt med riskanalyser, på såväl individ- som organisationsnivå. Under 2014 har en kontorsgemensam övergripande rutin för riskanalyser tagits fram. Nestor FoU har också färdigställt ett material specifikt för riskanalyser inom äldreomsorgen. 11

12 Ständiga förbättringar Nedan sammanfattas de olika verksamheternas övriga förbättringsåtgärder under 2014: Myndigheten Startat en Mottagningsgrupp som gäller för hela myndigheten (start 1/9-2014), bestående av både biståndshandläggare för äldre och även LSS-handläggare. Gjort värdeflödeskartläggningar på vissa processer (inflöde, bostadsanpassning och särskilt boende) samt nya förtydligade rutiner och ansvarsfördelningar. Infört regelbundna tavlemöten med de olika teamen där vi följer avvikelser och resultatuppföljning. Samt förbättringsförslag. Implementering av ÄBIC för personalgruppen har påbörjats. Samverkansprojekt med Södertälje sjukhus, som implementerats och fortsätter med regelbundna samverkansmöten. Vård- och omsorgsboende Fortsatt arbete med Senior alert. Även munhälsa har börjat registreras. Arbete med att implementera BPSD på alla demensbostadsgrupper. Fortsatt arbete med växthusfilosofin och målstyrningstavlor samt införa drifttavlor. Förbättrade överapporteringsrutiner både vid APT men också mellan varje arbetsskift. Påbörjat arbete med att kartlägga bemanning efter behov inför nya föreskrifter från SoS. Förbättrat struktur på arbetsplatsträffarna så medarbetarna blir mera delaktiga i dessa möten. Hemtjänst I hemtjänstområde 2, Hovsjö hemtjänstgrupp pågår ett projekt som kallas Mobilt stöd som innebär att medarbetarna registrerar vad de gör hos brukarna och hur länge de är där så kallad tids- och insatsregistrering. Projektet startade i oktober och kommer i första hand att pågå februari månad ut år 2015 med eventuell förlängning och utökning till fler hemtjänstgrupper. Projekt kontaktmannastyrd hemtjänst avslutades i juni. Socialdirektören tog ett beslut om att införa kontaktmannastyrd hemtjänst i alla hemtjänstgrupper med start i augusti Arbetet med införandet av kontaktmannastyrd hemtjänst pågår och kommer att fortsätta tills alla hemtjänstgrupper har infört det under

13 Alla gruppchefer och alla resultatenhetschefer har fått utbildning i hur man ska upprätta riskbedömningar hos brukare av ergonomen på Telgeakuten. Ergonomen har även deltagit vid hembesök hos brukare tillsammans med gruppchef. Riskbedömningsblanketten har uppdaterats och en skriftlig rutin har tagits fram. Undersökning av medarbetarnas psykosociala arbetamiljö utifrån metoden Kraftkarta pågår och beräknas vara klart i januari Undersökning av gruppchefernas psykosociala arbetamiljö utifrån metoden Kraftkarta genomfördes i december månad. 9. Prioriterat utvecklingsarbete under 2015 Arbetet med ett sammanhållet ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har pågått sedan Ett flertal nya rutiner och arbetssätt har tagits fram, men fortfarande återstår att för äldreomsorgen att: utveckla arbetet med synpunkter och klagomål enligt ny rutin slutföra implementering av värdighetsgarantin och värdegrunden fortsätta uppdatera rutiner och verksamhetsprocesser fortsättar arbetet med att införa ÄBIC (äldres behov i centrum) utveckla rutinerna för egenkontroll förbättra arbetet med riskanalyser 13

14 BILAGA. Redovisning av resultat Socialstyrelsens brukarenkät 2014 Hemtjänst 14

15 15

16 16

17 17

18 Vård- och omsorgsboende 18

19 19

20 20

21 21

22 22

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-02 OSN-2015-0102 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared Datum och ansvarig för innehållet 2016 02 25 Tea Hwit verksamhetschef på Breared Mallen är anpassad av Vardaga AB

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) Sidan 1 av 18 Projektnamn Implementering av BPSD-registret Dokumentansvarig Projektledare: Hanna Andersson Fastställd av Dokument version 140520 Slutrapport Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-03 OSN-2015-0103 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag till

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen 2015-01-26 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 795 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:17 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Kvalitetsberättelse

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012

Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Patientssäkerhetsberättelse för Grästorps kommun 2012 Fastställd av kommunstyrelsen 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Läsanvisning... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Övergripande mål... 6 4 Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Vård och omsorgskontoret Knivsta kommun SN-2015/76

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Vård och omsorgskontoret Knivsta kommun SN-2015/76 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Vård och omsorgskontoret Knivsta kommun SN-2015/76 Datum och ansvarig för innehållet 150301 Eva Lejman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken Datum och ansvarig för innehållet 150228 Ole Minler Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. BAKGRUND 3 1.1 Patientsäkerhetslagen 3 1.2 Kvalitetsledningssystem 3 1.3 Patient lag 4 1.4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015 för individ och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde

Patientsäkerhetsberättelse 2015 för individ och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde Dnr Ks 2016.261 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för individ och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde 2016-02-26 Rickard Pettersson Förvaltningschef/verksamhetschef HSL Anna-Lena Fällman Medicinskt ansvarig

Läs mer

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 10.02.2016. Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef Vardaga/Klippan Äldreboendet Klippan Norra Esplanaden 1 95331 Haparanda

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014 Torshälla stads nämnd Datum 1 (18) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration Thomas Living 016-710 73 45 Karin Engstad 016-710 73 43 Torshälla stads nämnd Patientsäkerhetsberättelse Torshälla

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150416 Agneta Palmgren Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 Patientsäkerhetsberättelse 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 INNEHÅLL 1. Fakta...3 2. Sammanfattning...4 3. Övergripande mål och strategier...4 4. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Minnes anteckningar från BPSD resan.

Minnes anteckningar från BPSD resan. 2015-12-07 Minnes anteckningar från BPSD resan. Mellerud 2015-10-07 Kl. 8.30-11.30 Till mötet hade 30 deltagare kommit och av dessa fanns följande professioner representerade: Vård- och omsorgschef, MAS

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 SID 1 (5) Kvalitetsberättelse 2015 Humaniora hemtjänst ingår i Humaniora vård och omsorg, kommunal regi med avtal enligt LOV sedan 1:a mars 2011. Sedan maj 2015 ingår trygghetslarm och nattpatrull under

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare 2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare Gabriels gård Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-29 Göran Forslund Verksamhetschef Mallen är anpassad

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport januari 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Grästorps kommun. Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen

Revisionsrapport januari 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Grästorps kommun. Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport januari 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Grästorps kommun Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse År 2013

Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Patientsäkerhetsberättelse År 2013 2014-02-21 Revideras senast 2015-02-27 Sören Akselson Chefsöverläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 2015-03-01 Linda Foerster, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Atterlid Ohlsson, Gruppledare Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 1. Förord Carema Care har alltid arbetat med öppenhet och transparens i

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun 2013 Datum och ansvarig för innehållet; 20140217 Christina Norlander Verksamhetschef SHV Kramfors Kommun Mallen är framtagen av Sveriges

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun.

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun. BESLUT Lxp rinc 1C( inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-19 Dnr 8.5-5137/20141(6) Avdelning mitt Pernilla Wiklund pemilla.wiklund@ivo.se Arboga kommun Socialnämnden Box 45 732 21 Arboga Ärendet Tillsyn

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Hur hanteras synpunkter och klagomål?

Hur hanteras synpunkter och klagomål? Hur hanteras synpunkter och klagomål? Resultat från inspektioner av HVB och LSS-verksamheter för barn och ungdomar 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2012 Enskede 2013-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer