Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE AN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av rapporten Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom slutrapport, egen regi. Sammanfattning År 2010 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna är ett stöd för styrning och ledning men också en guide för de som arbetar i vård och omsorg. Huddinge kommuns social- och äldreomsorgsförvaltning beviljades stimulansbidrag från Socialstyrelsen för att anpassa verksamheterna och kompetensutveckla omvårdnadspersonalen utifrån de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Projektet har genomgående följt Socialstyrelsens rekommenderade riktlinjer för att förbättra vården och omsorgen kring personer med demenssjukdom. Information om Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom har presenterats för 19 av 21 enheter inom äldreomsorgen. Sammanlagt har 299 omvårdnadspersonal tagit del av presentationen. Omvårdnadspersonal har även erhållit en fördjupad kunskap genom en webbaserad utbildningsinsats, Demens ABC, där totalt 169 omvårdnadspersonal slutfört utbildningen. Projektets förlopp, resultat och analysen av arbetet finns beskrivet i slutrapporten Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom slutrapport, egen regi. Beskrivning av ärendet De nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom är ett stöd för styrning och ledning, men också en guide för de som arbetar inom vård och omsorg. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE AN-2013/ (3) Projektet har bedrivits under perioden 1 oktober 2011 till 31 december 2012 under namnet Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. En projektledare rekryterades med uppdrag att: Implementera riktlinjerna inom hemtjänst och särskilt boende (demensboende). Tillsammans med ansvariga chefer och kvalitetsenheten utforma kvalitetskriterier för demensboende. Stödja verksamheten att utveckla gemensamma arbetssätt för att leva upp till riktlinjernas intentioner. Pröva möjligheten att, tillsammans med en lämplig verksamhet, påbörja utvecklingen av den fysiska utemiljön i form av sinnenas trädgård. De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har presenterats för 19 av 21 enheter. Sammanlagt har 299 personer tagit del av presentationen. Vid dessa presentationstillfällen har flera yrkeskategorier deltagit, så som rehabteamet, sjuksköterskor, samordnare, enhetschefer och omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonalen har även fått ta del av en webbaserad utbildning. Demens ABC som är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Under ledning av projektledaren fick tre av enheterna genomföra utbildningsinsatsen, där totalt 59 omvårdnadspersonal deltog. Utöver det har några enheter självständigt utbildat 110 omvårdnadspersonal och ytterligare 10 påbörjade, totalt har 169 omvårdnadspersonal slutfört utbildningen. Projektets förlopp, resultat och analysen av arbetet finns beskrivet i slutrapporten. Rapporten avslutas med de slutsatser och rekommendationer projektarbetet har lett fram till. Förvaltningens synpunkter Social- och äldreomsorgsförvaltningen har sett att projektet Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom har väckt intresse på enheterna att fortsätta utveckla kvalitén i vård- och omsorg för personer med demenssjukdom. Den webbaserade utbildningen har ökat omvårdnadspersonalens kompetens och därigenom ökat möjligheten till en förbättrad livskvalitet för kunder, boende och deras anhöriga.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE AN-2013/ (3) Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Ann-Christine Hansson Tillförordnad verksamhetschef Bilagor 1. Projektrapport Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi med bilagor: 2. Bilaga 1. Arbetsmetoder fördjupad utbildning 3. Bilaga 2. Resultat fördjupad utbildning Beslutet delges Socialstyrelsen, uppföljningsenheten

4 AN- 2013/60 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Slutrapport, egen regi Projektledare Sari Velásquez Allt Utvecklingsenheten Social- och äldreomsorgsförvaltningen

5 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Projektets uppdrag... 4 Metod... 4 Projektets förlopp... 5 Avvikelser... 5 Projektets slutsatser och rekommendationer... 6 Referenser... 7

6 Sammanfattning Till projektet Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom inom äldreomsorgen rekryterades en projektledare. Projektets uppdrag bestod av att implementera riktlinjerna och samtidigt utgöra ett stöd för verksamheten vid införandet. I uppdraget ingick även att tillsammans med ansvariga chefer och kvalitetsenheten utforma kvalitetskriterier för demensboende samt att pröva möjligheten till att, tillsammans med en lämplig verksamhet, påbörja utvecklingen av den fysiska utemiljön i form av sinnenas trädgård. Målsättningen med projektet var att öka kvaliteten i omvårdnaden och stärka livskvaliteten för kunder, boende och deras anhöriga. Omvårdnadspersonalens kompetens på området skulle stärkas. Projektet omfattade särskilda boenden och hemtjänst i egen regi. Avgränsning gjordes i enlighet med projektdirektivet mot verksamhetsutveckling inom hälsooch sjukvårdsområdet. Projektet pågick under perioden 1 oktober 2011 till 31 december Under projektets ledning har 19 av 21 enheter erhållit en övergripande information av de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Totalt deltog 299 omvårdnadspersonal och enhetschefer. Under ledning av projektledaren fick tre av enheterna en fördjupning genom en webbaserad utbildningsinsats, Demens ABC, där totalt 59 omvårdnadspersonal deltog. Utöver det har några enheter självständigt utbildat 110 omvårdnadspersonal och ytterligare 10 påbörjade samma utbildning. Totalt har 169 omvårdnadspersonal slutfört den webbaserade utbildningen. Projektet har genomgående följt Socialstyrelsens rekommenderade riktlinjer för att förbättra vården och omsorgen kring personer med demenssjukdom. Enheterna har efter projekttidens avslut fortsatt att självständigt arbeta med utveckling i specifika områden och då med utgångspunkt från dessa riktlinjer. Vissa avvikelser uppstod under projektets genomförande då en del av de ursprungliga uppdragen inte kunde fullföljas. Bakgrund Socialstyrelsen presenterade de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom år Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för beslutsfattare inom kommuner och landsting och för den omvårdnadspersonal som arbetar direkt med demenssjuka personer i vardagen (Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom stöd för styrning och ledning, 2010). Riktlinjerna innehåller rekommendationer och indikationer för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna har en stor betydelse för omvårdnadens och omsorgens kvalité och därmed den demenssjukes livskvalité och hälsa. Riktlinjerna omfattar bland annat områden som personcentrerad omvårdnad, aktiviteter, fysisk och psykosocial boendemiljö samt stöd till anhöriga (Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom stöd för styrning och ledning, 2010). År 2025 beräknas personer ha insjuknat i en demenssjukdom, 2050 kan så många som vara drabbade om dagens befolkningsprognoser slår in och inget botemedel utvecklats till dess (Demenscentrum, Fakta om demens ). En riskfaktor är att fler människor blir allt äldre vilket medför att 3

7 fler kommer att drabbas av demens framöver. Vid 75 till 85 års ålder har fem procent av befolkningen en demenssjukdom. Vid 86 till 95 års ålder har 30 procent en demenssjukdom. Bland dem som är 96 år och äldre har över 50 procent en demenssjukdom (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2012). Huddinge kommun hade under november 2012 totalt invånare, vilket med ovanstående beräkningar antas att det totalt finns 589 personer med en begynnande eller mer utvecklad demenssjukdom (se tabell). Åldersgrupp Antal kommuninvånare Procent Beräknat antal personer med demenssjukdom år invånare 5 % 231 personer år invånare 30 % 327 personer 96 år och uppåt 62 invånare 50 % 31 personer Projektets uppdrag Implementera riktlinjerna inom hemtjänst och särskilt boende (demensboende). Tillsammans med ansvariga chefer och kvalitetsenheten utforma kvalitetskriterier för demensboende. Stödja verksamheten att utveckla gemensamma arbetssätt för att leva upp till riktlinjernas intentioner. Pröva möjligheten att tillsammans med en lämplig verksamhet påbörja utvecklingen av den fysiska utemiljön i form av sinnenas trädgård. Sinnenas trädgård är en utemiljö som är tänkt att kunna stimulera en persons sinnen, som till exempel syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Målsättningen är att öka kvalitén i omvårdnaden och stärka livskvalitén för kunder, boende och deras anhöriga. Omvårdnadspersonalens kompetens inom området ska stärkas. Metod För en förankring av projektets intentioner och kunskapsspridning till omvårdnadspersonal och chefer i verksamheten användes nedanstående metoder. Informationstillfällen för enhetschefer om projektets upplägg. Informationstillfällen för verksamhetens medarbetare och chefer om riktlinjernas innehåll. Genomförande av den webbaserade utbildningen, Demens ABC, Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Nestors utbildningsmaterial Så gör du demensvården bättre! 4

8 Arbete med reflektionsfrågor, enskilt och gruppdiskussioner. Återkoppling till enhetschefer (Solhöjden, Stuvstagården och Stuvsta Hemtjänst) av omvårdnadspersonalens inventering och prioritering om fortsatt utvecklingsarbete enligt riktlinjer för respektive enhet. Projektets förlopp Projektet Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom pågick under perioden 1 oktober 2011 till31 december Inledningsvis läste projektledaren in sig på material som omfattar Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Projektledaren analyserade innebörden i riktlinjerna och gjorde en kartläggning av kvalitetskriterier från Stockholms stad, Stiftelsen Äldrecentrum och Bra vård för äldre. En inventering av Huddinge kommuns policy och rutiner som finns på intranätet har genomförts och processkartan har studerats. Projektledaren deltog vid sektionernas ledningsgrupper där enhetscheferna informerades om de nationella riktlinjerna samt hur informationen till omvårdnadspersonal på respektive enhet skulle ske. Projektledaren medverkade vid arbetsplatsträffar, gruppträffar och planeringsdagar på enheterna för att utbilda omvårdnadspersonalen. Informationstillfällena om riktlinjerna till enheterna pågick under veckorna och under året Sammanlagt medverkade 19 av 21 enheter, av olika skäl valde två av enheterna att avstå. De yrkeskategorier som fanns representerade var rehabteam, sjuksköterskor, samordnare, enhetschefer och omvårdnadspersonal, totalt 299 personer. Materialet som användes bestod av en övergripande informationen av de nationella riktlinjerna samt Nestors utbildningsmaterial (Så gör du demensvården bättre, 2011). Under ledning av projektledaren genomfördes en fördjupning av den webbaserade utbildningen Demens ABC på två av enheterna. En enhet genomförde till stora delar den webbaserade utbildningen på egen hand. Deltagarna fick efter genomgången av teoretisk kunskap arbeta med reflektionsfrågor både enskilt och i grupp. Utifrån dessa frågor fick omvårdnadspersonalen inventera och prioritera de områden de såg ett behov av att arbeta vidare med på respektive enhet. Utbildningen avslutades med ett kunskapstest med krav på att besvara rätt på 80 procent av frågorna. Det finns också de enheter som självständigt utbildat omvårdnadspersonalen i Demens ABC. Totalt utbildades och slutförde 169 omvårdnadspersonal under projekttiden den webbaserade utbildningen, ytterligare 10 påbörjade utbildningen. Avvikelser En förändring gällande kvalitetskriterierna och utformningen av dessa gjordes under projektets gång. I väntan på nya riktlinjer för biståndsbeslut, bemanning och föreskrifter för skydds- och tvångsåtgärder beslutades att en översyn av dessa ska göras innan implementeringen av kvalitetskriterierna sker på verksamheterna. Utvecklingen av gemensamma arbetssätt för att leva upp till riktlinjernas intentioner har påbörjats inom tre enheter; hemtjänst, demensdagvård växelvård, avlastning och ett särskilt boende. Då enheterna har olika 5

9 förutsättningar vad gäller de boendes demensutveckling, lokalernas utformning och omvårdnadspersonalens grundkunskaper, genomförs utvecklingen av gemensamma arbetssätt i olika takt och omfattning för respektive enhet. Projektledaren ansökte om medel till att påbörja utvecklingen av den fysiska utemiljön i form av Sinnenas trädgård. Denna ansökan om bidrag avslogs av Stiftelsen KPs (Konsumentkooperationens pensionskassa) jubileumsfond. Projektorganisationen har bestått av styrgrupp och referensgrupp, projektgrupp har inte varit aktuellt. Projektets slutsatser och rekommendationer Den övergripande presentationen har väckt intresse på enheterna att arbeta vidare med de nationella riktlinjerna. Mycket kunskap och engagemang finns kring de nationella riktlinjerna på enheterna. Trots att många av omvårdnadspersonalen upplever att de redan arbetar efter riktlinjerna framkom det att mer kunskap behövs på området. Omvårdnadspersonalen tycker att det är viktigt att alla arbetar enligt riktlinjerna, det vill säga beslutsfattare, biståndskansliet, chefer och omvårdnadspersonal. Projektledarens reflektion är att kunskapsnivån kring innebörden av de nationella riktlinjerna varierar en hel del. En del av omvårdnadspersonalen anser sig redan arbeta efter riktlinjerna medan andra inte har kommit lika långt. Projektledaren har inte kännedom om hur riktlinjerna utövas på enheterna i praktiken. Ett förslag är att utvärdera detta genom observationer, enkäter eller intervjuer för att få en tydlig bild. Under projektet framkom variationer mellan enheter och i arbetsgrupper om vilka områden i riktlinjerna som behöver utvecklas vidare i arbetet på enheterna. Vid diskussioner kring palliativ vård framkom det ett behov av handledning vid livets slutskede, det vill säga önskemål om hur man som omvårdnadspersonal kan hantera sina egna känslor kring döden. Det finns ett antal omvårdnadspersonal i äldreomsorgen som är utbildade Silviasystrar och således har högre kompetens när det gäller omvårdnad av personer med demenssjukdom. Projektledaren ser att deras kompetens kan utnyttjas i högre grad för det fortsatta arbetet med de nationella riktlinjerna av vård och omsorg vid demenssjukdom. En ytterligare rekommendation är att utbilda omvårdnadspersonal till vägledare på enheterna för en fortsatt utveckling av riktlinjerna. Projektledaren rekommenderar Demens ABC plus som fortsatt metod för att utveckla arbetet på enheterna. Demens ABC plus är ett samlingsnamn för sex nya webbutbildningar som Svenskt demenscentrum håller på att ta fram. Syftet med utbildningarna är bland annat att sprida kunskap och erfarenhet om hur man ger god vård och omsorg (Svenskt Demenscentrum ). Webbutbildningen Demens ABC tar upp de viktigaste delarna som rör omvårdnaden i Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer, den vänder sig till all 6

10 vårdpersonal. De nya plusutbildningarna är mer specialiserade och kommer att rikta sig till olika verksamheter och målgrupper, exempelvis biståndshandläggare, hemtjänst, särskilt boende, anhöriga och sjukhus. De olika utbildningarna kompletterar varandra. Samtliga plusutbildningar kommer att bli avgiftsfria (Svenskt Demenscentrum ). Bilagor Bilaga 1. Arbetsmetoder fördjupad utbildning Bilaga 2. Resultat fördjupad utbildning Referenser Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Svenskt demenscentrum. Vad är demens? (Elektronisk). Tillgänglig: ( ) Nestor FoU-center (2011). Så gör du demensvården bättre, Demenscentrum. Webbaserade utbildningen Demens ABC (Elektronisk). Tillgänglig: ABC/ ( ) 7

11 BILAGA AN-2013/ (12) HANDLÄGGARE Projektledare Sari Velásquez Allt Utvecklingsenheten Social- och äldreomsorgsförvaltningen Arbetsmetod Solhöjden Tolv medarbetarare från Solhöjden har genomfört den webbaserade utbildningen Demens ABC. Utbildningen genomfördes under perioden 1 oktober till 5 december POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

12 BILAGA AN-2013/ (12) Den webbaserade utbildningen Demens ABC genomfördes vid fyra tillfällen under hösten Tidsåtgången per tillfälle var tre och en halv timme inklusive fika. 1. Vid varje tillfälle går gruppen igenom tre kapitel. 2. Deltagarna får själva fundera på reflektionsfrågorna som finns till varje kapitel. 3. Därefter diskuterar deltagarna frågorna i gruppen och delger varandra sina erfarenheter och eventuella tips. 4. Det fjärde och sista tillfället innehåller ett kapitel, kunskapstest och deltagarna får sitt diplom. Fika 15 minuter

13 BILAGA AN-2013/ (12) 5. Personalen får individuellt prioritera vilka områden de anser fungerar mycket bra, fungerar relativt bra och det man skulle vilja förbättra vilka markeras med tre olika färger. 6. Personalen går igenom alla områdena i gruppen och kommer överens om hur dessa ska prioriteras. Personalen får sen lägga ut sina prioriteringar utifrån dessa färger. Se bild nedan. Fungerar mycket bra penna Det som fungerar relativt bra penna Det man skulle vilja förändra penna Rosa Blå Gul

14 BILAGA AN-2013/ (12) 7. Det insamlade materialet sammanställs och redovisas på en arbetsplatsträff, detta tar cirka 20 minuter. 8. Solhöjdens personal har tillsammans identifierat vilka områden de behöver utveckla vidare.

15 BILAGA AN-2013/ (12) Arbetsmetod Stuvsta Hemtjänst Elva medarbetarare från Stuvsta Hemtjänst har genomgått den webbaserade utbildningen Demens ABC. Utbildningen genomfördes under perioden 1 oktober till 5 december Den webbaserade utbildningen Demens ABC genomfördes vid fyra tillfällen under hösten Tidsåtgången per tillfälle var tre och en halv timme inklusive fika.

16 BILAGA AN-2013/ (12) 1. Vid varje tillfälle går gruppen igenom tre kapitel. 2. Deltagarna får själva fundera på reflektionsfrågorna som finns till varje kapitel. 3. Sedan diskuterar man dessa i gruppen och delger varandra sina erfarenheter och eventuella tips. 4. Det fjärde och sista tillfället innehåller ett kapitel, kunskapstest och deltagarna får sitt diplom. Fika 15 minuter

17 BILAGA AN-2013/ (12) 5. Personalen får individuellt prioritera sina områden och markera dessa med olika färger. 6. Personalen går igenom alla områdena i gruppen och kommer överens om hur dessa ska prioriteras. Personalen får sen lägga ut sina prioriteringar utifrån dessa färger. Se bild nedan. Fungerar mycket bra penna Det som fungerar relativt bra penna Det man skulle vilja förändra penna Rosa Blå Gul

18 BILAGA AN-2013/ (12) 7. Det insamlade materialet sammanställs och redovisas på en arbetsplatsträff, detta tar cirka 20 minuter. 8. Stuvsta Hemtjänsts personal har tillsammans identifierat vilka områden de behöver utveckla vidare.

19 BILAGA AN-2013/ (12) Arbetsmetod Stuvstagården 38 medarbetarare från Stuvstagården har genomfört den webbaserade utbildningen Demens ABC. Utbildningen genomfördes under perioden 1 oktober till 5 december 2012.

20 BILAGA AN-2013/ (12) Sammanlagt var det sex grupper där varje grupp bestod av sex personer. Alla grupper får ett tillfälle var och tidsåtgången är två timmar med fika per grupp. 1. Deltagarna får själva fundera över reflektionsfrågorna från Demens ABC. Sammanlagt är det tio kapitel med tio frågor, tidsåtgång är 40 minuter. 2. Därefter prioriterar personalen själva sina områden och markerar dessa med färger. 3. Projektledaren samlar in svaren från var och en. Fika 20 minuter

21 BILAGA AN-2013/ (12) 4. Gruppen delas in i två grupper med tre deltagare i varje grupp. 5. Personalen går igenom alla områdena i gruppen och kommer överens om hur dessa ska prioriteras. Personalen får sen lägga ut sina prioriteringar utifrån dessa färger. Se bild nedan. Fungerar mycket bra penna Det som fungerar relativt bra penna Det man skulle vilja förändra penna Rosa Blå Gul

22 BILAGA AN-2013/ (12) 6. Det insamlade materialet sammanställs och redovisas på en arbetsplatsträff, detta tar cirka 20 minuter. 7. Stuvstagårdens personal har tillsammans identifierat vilka områden de behöver utveckla vidare.

23 BILAGA AN-2013/ (13) HANDLÄGGARE Projektledare Sari Velásquez Allt Utvecklingsenheten Social- och äldreomsorgsförvaltningen Projektrapport Implementering av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Det som fungerar mycket bra Det som fungerar relativt bra Det man skulle vilja förändra Solhöjden enskilt Röd Blå Gul Personcentrerad omvårdnad 6 5,5 0 Att veta om demenssjukdom 7,5 4 0,5 Arbeta tillsammans 9 2,5 0,5 Flytta hemifrån 4,5 2,5 4,5 Aktiviteter för meningsfull vardag 2 9,5 0,5 Skapa lust till mat och måltid Trygg vård och omsorg Förstå och bemöta beteendeförändringar 7 4,5 0,5 Använda hjälpmedel 8 3,5 0,5 Stöd till anhöriga 7,5 3 1,5 POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

24 BILAGA AN-2013/ (13)

25 BILAGA AN-2013/ (13)

26 BILAGA AN-2013/ (13) Solhöjden grupp Röd Blå Gul Personcentrerad omvårdnad Att veta om demenssjukdom Arbeta tillsammans 1 3,5 0,5 Flytta hemifrån 2,5 2,5 0 Aktiviteter för meningsfull vardag 2 2,5 0,5 Skapa lust till mat och måltid Trygg vård och omsorg Förstå och bemöta beteendeförändringar 2,5 1,5 1 Använda hjälpmedel Stöd till anhöriga 3 1,5 0,5

27 BILAGA AN-2013/ (13)

28 BILAGA AN-2013/ (13) Stuvsta hemtjänst enskilt Röd Blå Gul Personcentrerad omvårdnad 4 3,5 1,5 Att veta om demenssjukdom 1,5 4 3,5 Arbeta tillsammans 0 4 4,5 Flytta hemifrån 0 2,5 5,5 Aktiviteter för meningsfull vardag Skapa lust till mat och måltid Trygg vård och omsorg Förstå och bemöta beteendeförändringar 2 3,5 3 Använda hjälpmedel Stöd till anhöriga 0 3,5 5,5

29 BILAGA AN-2013/ (13)

30 BILAGA AN-2013/ (13) Stuvsta hemtjänst grupp Röd Blå Gul Personcentrerad omvårdnad Att veta om demenssjukdom 1 0,5 1,5 Arbeta tillsammans Flytta hemifrån Aktiviteter för meningsfull vardag Skapa lust till mat och måltid Trygg vård och omsorg 0,5 2,5 0 Förstå och bemöta beteendeförändringar 2 2,5 0,5 Använda hjälpmedel Stöd till anhöriga 0,5 1,5 1

31 BILAGA AN-2013/ (13)

32 BILAGA AN-2013/ (13) Stuvstagården enskilt Röd Blå Gul Personcentrerad omvårdnad Att veta om demenssjukdom Arbeta tillsammans ,5 Flytta hemifrån ,5 Aktiviteter för meningsfull vardag 18,5 7,5 3,5 Skapa lust till mat och måltid 13,5 13 2,5 Trygg vård och omsorg 23 7,5 3 Förstå och bemöta beteende förändringar Använda hjälpmedel 17 10,5 0,5 Stöd till anhöriga 16,5 9,5 5,5

33 BILAGA AN-2013/ (13)

34 BILAGA AN-2013/ (13) Stuvstagården Röd Blå Gul Personcentrerad omvårdnad 7 0,5 1,5 Att veta om demenssjukdom 4,5 4,5 0 Arbeta tillsammans 5,5 0,5 2 Flytta hemifrån 7 1,5 1,5 Aktiviteter för meningsfull vardag 7,5 1 1 Skapa lust till mat och måltid Trygg vård och omsorg 5,5 3,5 1,5 Förstå och bemöta beteende förändringar Använda hjälpmedel Stöd till anhöriga 8 0,5 1,5

35 BILAGA AN-2013/ (13)

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom för vård och omsorg vid demenssjukdom Delrapport 3 2012-09-17 Sammanfattning Projektet följer Socialstyrelsen rekommenderade för att förbättra vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Målsättningen

Läs mer

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning...

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning... SIDA 1 (6) DATUM 18 maj 2011 DIARIENUMMER PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, Bakgrund Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som av olika anledningar kan orsaka skador på hjärnan. Diagnosen

Läs mer

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 AN-2014/183.184 1 (5) HANDLÄGGARE Ulrika Torseke Ström 08-535 312 30 Ulrika.TorsekeStrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förändring av ersättning

Läs mer

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen

Läs mer

Granskning av demensvård yttrande över revisonsrapport

Granskning av demensvård yttrande över revisonsrapport SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-15 AN-2015/472.739 1 (4) HANDLÄGGARE Altersten Premfors, Maria Maria.Altersten-Premfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Demensvård och omsorg 150401-151231 Slutrapport

Demensvård och omsorg 150401-151231 Slutrapport Demensvård och omsorg 150401-151231 Slutrapport 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Handlingsplan 3 RESULTAT Projektplan 3 Demensråd 4 Samverkan länsdelsgrupper 4 Utbildningar 4-8 Övriga aktiviteter 9-10

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. få Uppsala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Mia Gustafsson 2016-01-20 ALN-2015-0311 Äldrenämnden Slutrapport Palliativa Förstärkningsteamet Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Huddinge Kommun - Äldreomsorgsnämndens mål

Huddinge Kommun - Äldreomsorgsnämndens mål SIDA 1 (10) DATUM 7 februari 2012 DIARIENUMMER PROJEKTLEDARE Sari Velásquez Allt 0708 79 03 72, Inledning Huddinge Kommun har beviljats stimulansbidrag från Socialstyrelsen för att anpassa sina verksamheter

Läs mer

Projekt Anhörigstöd i T-län

Projekt Anhörigstöd i T-län Regionförbundet Örebro Län Projekt Anhörigstöd i T-län Årsrapport 2006 Jan Backlund, Elisabeth Davidsson, Social välfärd 1. Kort bakgrund Örebro läns samtliga tolv kommuner beviljades i augusti 2005 medel

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-21 DNR SN 2014.160 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) Sidan 1 av 18 Projektnamn Implementering av BPSD-registret Dokumentansvarig Projektledare: Hanna Andersson Fastställd av Dokument version 140520 Slutrapport Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga

Läs mer

Musik som brobyggare

Musik som brobyggare Gävle Demensförening Målgrupper Personer med demenssjukdom. Anhöriga/närstående till personer med demenssjukdom. Volontärer. Medarbetare på vård- och omsorgsboenden (egenregi). Syftet med projektet Gemensam

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom PROJEKTPLAN Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom Bakgrund I Södertälje kommun finns tre dagverksamheter

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2011-05-13 Kl 09.00 12.00 Kommunhuset, rum 434 1 Sammankallat av: Ulla Ortuño Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande: Närvarande Burhan Hussain Inga-Lis Sirenius

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 AN-2014/373.732 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Kulturen lyfter - äldreomsorgen Kristianstads kommun, Ann Christine Albinsson & Ulrika Cedell

Kulturen lyfter - äldreomsorgen Kristianstads kommun, Ann Christine Albinsson & Ulrika Cedell Kulturen lyfter - äldreomsorgen Kristianstads kommun, Ann Christine Albinsson & Ulrika Cedell Hässleholm 2015-10-22 Äldres rätt till kultur vad händer när kultur blir en del av vårdvardagen? U Ann Christine

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Ä LD RE OM SO RG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 109-11-2.1. SID 1 (7) 2011-03-22 SDN 2011-04-14 Handläggare: Monica Mårdén, Lena Carling Telefon: 08-508 06 322, 08-508 06 333 Till Bromma

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-09 SN-2015/1620.722 1 (5) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 378 18 judith.berntsson@huddinge.se

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Projekt implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Projekt implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Projekt implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Sammanfattande rapport för projektåren 2011-2012 Cecilia Werge och Nina Isbäck, projektledare Projekt

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Månadens värdighetsfråga. Vård- och omsorgsförvaltningen

Månadens värdighetsfråga. Vård- och omsorgsförvaltningen Månadens värdighetsfråga Vård- och omsorgsförvaltningen Tävla och vinn fina priser till din verksamhet Från och med den 1 mars startar en tävling för medarbetare inom vård och omsorg: Månadens värdighetsfråga.

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Verktyg för förändring inom vård och omsorg om äldre

Verktyg för förändring inom vård och omsorg om äldre Socialt innehåll Verktyg för förändring inom vård och omsorg om äldre Det råder inget tvivel om att alla har rätt till ett liv med ett socialt innehåll vare sig man är ung eller gammal, om man klarar sig

Läs mer

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010 Demensprogram för Alingsås Kommun 2010 - Lokala riktlinjer som stöd för styrning och ledning Sammanfattning Demensprogram för vård och äldreomsorgen har tagits fram för att ge stöd för styrning och ledning

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Slutrapport september 2010 Ulla Edwardsson Carina Edholm Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m.

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Regeringsbeslut II:3 2015-05-07 S2015/3491/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. 1 bilaga Regeringens

Läs mer

2010-11-10 Uppdragsgivare: Sollentuna kommun Sida 1 av 7 Projektledare: Åsa Tegsten. Slutrapport för

2010-11-10 Uppdragsgivare: Sollentuna kommun Sida 1 av 7 Projektledare: Åsa Tegsten. Slutrapport för Uppdragsgivare: Sollentuna kommun Sida 1 av 7 Projektledare: Åsa Tegsten Slutrapport för särskild satsning på matematikaktiviteter för elever i skolår 8 och 9 samt en inspirerande lärandemiljö med avsikt

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Cecilia Hurtig, 0554-191 01 cecilia.hurtig@kil.se MINNESANTECKNINGAR 2012-05-14 Kommunala pensionärsrådet Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet TID: Måndagen

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål Demens ABC Stöd till handledare Demens ABC är ett utmärkt verktyg för att höja kvaliteten på vården på arbetsplatsen. För att få diplom måste man självständigt genomgå utbildningen och klara kunskapstestet.

Läs mer

Berga vård- och omsorgsboende år 2014

Berga vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-09 SID 1 (5) Berga vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Berga vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Berga har 96 lägenheter uppdelade på tolv våningar. Verksamheten har

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete -

Systematiskt förbättringsarbete - Systematiskt förbättringsarbete - Process samverkan kring personer med behov av demensutredning, anhörigstöd och meningsfulla aktiviteter Uppdrag inom chefsgrupp närvård Tierp Uppdrag utifrån rutin Systematiskt

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen beslutsfattare upphandlare Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd

Läs mer

Musik som brobyggare

Musik som brobyggare Hur påverkar musiken hjärnan? Musik påverkar hela hjärnan. Signalsubstanser som dopamin och serotonin ökar. Hormoner som oxytocin och testosteron frigörs. Innebär bland annat att upplevd smärta kan lindras

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg 2014-03-24 Handläggare Maria Olsborn pro Varmdo 14VOS/0042 Vård- och omsorgsstyrelsen Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg Förslag till beslut Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av redovisningen

Läs mer

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Projektbeskrivning 2013-09-16 sid 1 (1) Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Under 2013 påbörjades ett MÖTA-projekt med inriktning på tillsyn av dagvatten. Fokus i projektet har varit verksamheters

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement)

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Förbättringsprogram PROGRAMRAPPORT Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Teammedlemmar/deltagare Enhetschef: Mia Löfgren, mia.lofgren@gotland.se Omvårdnadsansvarig

Läs mer

Ledningsorganisation för tidiga insatser/sociala investeringar

Ledningsorganisation för tidiga insatser/sociala investeringar RAPPORT 1(19) Bildningsförvaltningen Mia Stålgren Patiño Ledningsorganisation för tidiga insatser/sociala investeringar Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post anna-maria.stalgren-patino@hedemora.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Rapportnamn Kontorsnamn Socialkontoret Upprättad av: Chatarina Eriksson 130311

Rapportnamn Kontorsnamn Socialkontoret Upprättad av: Chatarina Eriksson 130311 Projekt Demensvård 2009/2012 Kontorsnamn Socialkontoret Innehållsförteckning Bakgrund Projekt 1. Syfte / Mål 1. Målgrupp 1. Tidplan för projektet 1. Ekonomi 1. Uppföljning av projektet 1. Resultat 1. Antal

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum Djur som resurs"

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum Djur som resurs Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-27 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Kompetenscentrum Djur som resurs" SOFV-2014-1973

Läs mer

Äldreomsorg och skola, Nybro kommun. Gemensam sak i Småland.

Äldreomsorg och skola, Nybro kommun. Gemensam sak i Småland. Äldreomsorg och skola, Nybro kommun Gemensam sak i Småland. 2 Äldreomsorg och skola AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och våld 2009 2012. Syftet var att utveckla olika metoder och arbetssätt

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2959.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Inkontinensprojektet

Inkontinensprojektet Inkontinensprojektet Personalens uppfattningar om äldre vårdtagares urininkontinens vid tre kommunala vård- och omsorgsboenden och hantering av frågor kring detta Kortversion av slutrapport Problemet påverkar

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Slutrapport för förbättringsarbete Tidiga och samordnade insatser vid demenssjukdom Team Berg Bakgrund Omsorgen i Bergs kommun ska präglas av ett salutogent och rehabiliterande

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 2013-12-11 SN 2013/5180 1 (6) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer