Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av rapporten Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi. Sammanfattning Årsberättelse lex Sarah 2012 redovisar förvaltningens arbete kring hanteringen av rapporteringsskyldigheten enligt 14 kap 3 i socialtjänstlagen, lex Sarah, inom äldreomsorgen. Årsberättelsen ger en samlad bild över året som gått, där siffror redovisas och en analys görs utifrån de rapporter som inkommit, de utredningar som gjorts och de åtgärder som vidtagits. Beskrivning av ärendet Under år 2012 inkom till förvaltningen 53 rapporter om missförhållande eller risk för missförhållande. 15 av dessa bedömdes efter utredning vara allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden, och anmäldes därmed till Socialstyrelsen. 33 rapporter bedömdes vara missförhållanden eller risk för missförhållanden och 5 bedömdes inte vara ett missförhållande eller risk för missförhållande. De rapporter som inkommit till förvaltningen har i årsberättelsen delats in i kategorier. De kategorier som innefattar flest rapporter 2012 är händelser kring misstanke om stöld, 14 rapporter, och händelser om trygghetslarm, 12 rapporter. Vidare i årsberättelsen går att utläsa vilka åtgärder förvaltningen vidtagit efter att händelserna rapporterats. En analys kring handläggningen av lex Sarahrapporterna redogörs också. Årsberättelsen avslutas med en redovisning av prioriterade utvecklingsområden i hanteringen av lex Sarah inför Dessa är: Fortsatt information till berörd personal om gällande rapporteringsskyldighet. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Utvecklingsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Säkra att uppföljning av avslutade ärenden sker inom angiven tid. Stärka informationsöverföring och erfarenhetsutbyte av inträffade händelser genom kontinuerlig diskussion i ledningsgrupp och på arbetsplatsträffar. Förvaltningens synpunkter Social- och äldreomsorgsförvaltningen har under 2011 och 2012 vidtagit en mängd åtgärder för att uppmärksamma personalen på sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Förvaltningen konstaterar att utbildningsinsatserna har gett avsedd effekt och att personal är uppmärksam på eventuella missförhållanden som uppstår i verksamheten och att de rapporterar dessa enligt ny rutin. Lex Sarah-rapporteringen är en viktig del i äldreomsorgens systematiska kvalitetsarbete för att stärka och förbättra verksamheten. Flera lex Sarah rapporter har inkommit inom kategorin misstanke om stöld och trygghetslarm. Förvaltningen har så långt som möjligt vidtagit åtgärder för att förebygga att liknande händelser inträffar igen. Social- och äldreomsorgsförvaltningen konstaterar vidare att handläggningen varit omfattande under året och att det tar mycket resurser i anspråk. Effekten av insatserna är dock positiva och vi konstaterar att antalet rapporter successivt minskar i antal. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Pernilla Jensen Utvecklingsledare Bilagor 1. Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah Processkarta för lex Sarah 3. Anmälan om lex Sarah till Socialstyrelsen 4. Mall för utredning lex Sarah Beslutet delges Kommunstyrelsen

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Huddinge pensionärsråd

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 1 (13) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012 Denna årsberättelse redovisar förvaltningens arbete angående rapporteringsskyldigheten enligt 14 kap 3 i socialtjänstlagen, lex Sarah. Årsberättelsen ger en samlad bild över året som gått, där siffror redovisas och en analys görs utifrån de rapporter som inkommit, de utredningar som gjorts och de åtgärder som vidtagits. Årsberättelsen inleds med en kort beskrivning av de nya bestämmelserna som trädde i kraft 2011 om lex Sarah och hur detta påverkat äldreomsorgens arbete. Därefter redovisas 2012 års inkomna rapporter om missförhållanden eller risk för missförhållanden för att sedan avslutas med prioriterade utvecklingsområden Bakgrund 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. Förändringarna i regelverket innebar bland annat: en tydligare koppling till god kvalitet och det systematiska kvalitetsarbete som kommuner och enskilda verksamheter ska bedriva att anställda med flera som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS blev skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden att skyldigheten att utreda och dokumentera samt avhjälpa och undanröja ett missförhållande eller risk för ett missförhållande lagreglerades att de som tar emot rapporter om missförhållanden eller risker för missförhållanden kom att bli skyldiga att informera anställda med flera om rapporteringsskyldigheten om utredningen skulle visa att det är ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande är den som bedriver verksamheten skyldig att anmäla detta till Socialstyrelsen oavsett om det allvarliga missförhållandet avhjälpts eller inte. Förvaltningen vidtog en rad åtgärder för att arbeta enligt de nya bestämmelserna om lex Sarah. Processen kring lex Sarah, från rapportering till utredning och eventuell anmälan, kartlades och dokumenterades i en POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Utvecklingsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 2 (13) processkarta (se bilaga 1). En rutin togs fram av en arbetsgrupp med representanter från hela förvaltningen. En ny blankett för rapportering av missförhållanden eller risker för missförhållanden utarbetades. För att informera berörd personal om rapporteringsskyldigheten togs en kortfattad broschyr fram som delades ut till alla anställda. Kommunens informationsskyldighet innebär att personalen ska informeras om lex Sarah minst en gång per år vilket sker på arbetsplatsträffar med mera. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningens verksamheter samlas cirka en gång i månaden för att samordna gemensamma frågor kring lex Sarah. Arbetsgruppen formulerar förslag till gemensamma arbetssätt och rutiner som beslutas i förvaltningens ledningsgrupp. Äldreomsorgens ledningsgrupp (verksamhetschef och sektionschef) träffar därtill särskilt utsedda handläggare varje måndag för att kontinuerligt stämma av vilka rapporter som inkommit, hur utredningsarbetet fortgår samt diskuterar bedömning om allvarlighetsgrad. Under 2012 har även en mall för utredning av lex Sarah tagits fram. Från den 1 juli 2011 till den 31 december 2011 inkom 57 rapporter enligt lex Sarah. 12 rapporter bedömdes som allvarligt missförhållande, 3 rapporter som risk för allvarligt missförhållande, 28 rapporter som missförhållande och 5 rapporter som risk för missförhållande. 9 rapporter bedömdes inte vara ett missförhållande eller risk för missförhållande. Antal rapporter som inkommit till förvaltningen under 2012 Under år 2012 inkom 53 rapporter om missförhållande eller risk för missförhållande. 15 av dessa bedömdes efter utredning vara allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden, och anmäldes därmed till Socialstyrelsen. 33 rapporter bedömdes vara missförhållanden eller risk för missförhållanden. 5 rapporter bedömdes efter utredningen inte vara ett missförhållande eller risk för missförhållande. 12 Inrapporterade händelser, fördelade per månad och bedömning Totalt 53st Allvarligt 15st Missförhållande 33st Inte missförhållande 5st 0

6 3 (13) Beskrivning av rapporternas innehåll Rapporterna som inkommit till förvaltningen har delats in i ett antal kategorier. Trots att vissa kategorier sticker ut kan man inte dra några enkla slutsatser då händelserna kan skilja sig mycket åt, trots att de hamnar i samma kategori. I ett analysarbete ses varje händelse som unik. Inkomna rapporter fördelade per kategori och månad (Observera att diagrammet innefattar alla inkomna rapporter och inte enbart de som bedömts som missförhållanden/risk för missförhållanden/allvarliga missförhållanden/risk för allvarliga missförhållanden) S december november oktober september augusti juli juni maj april mars februari januari Misstanke om stöld Den kategori som omfattar flest inrapporterade händelser är misstanke om stöld. 9 av totalt 14 rapporter inkom till förvaltningen under perioden juni och juli. 6 av rapporterna kom från samma enhet (Blåklinten/Björnkulla 2) under perioden 8 april till 19 juli och rör misstanke om stöld av smycken och kontanta medel. Under denna period avvecklades Blåklintens demensboende och de boende flyttade över till Björnkulla 2. Björnkulla 2 har utöver ovan nämnda ytterligare 2 rapporter rörande misstanke om stöld. Alla 14 händelser är polisanmälda. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har inte fått återkoppling från polisen om vad utredning visat. I diagrammet nedan kan man utläsa att alla misstankar om stöld bedöms som missförhållanden efter utredning.

7 4 (13) 9 8 Bedömning av inrapporterade misstankar om stöld 8 st st Allvarliga Missförhållande Inte missförhållande De sex rapporter som efter utredning har bedömts som ett allvarligt missförhållande har alla inträffat på samma enhet under en begränsad tid. I motiveringen till bedömningen anges misstanken om upprepade stölder. I några av utredningarna misstänks även att smycken har tagits av de boende vilket ansvarig bedömt, utöver den brottsliga gärningen, vara en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Larm Den kategori som innefattar näst flest incidenter är larm, totalt tolv rapporter. I sex av dessa har felet hänförts till fel på larmet eller nätet eller liknande. Vid fem händelser har orsaken varit brister i personalens agerande. I ett ärende har orsaken kunnat härledas till att kunden valt att ta av sig larmet. Händelser där personalen brustit i hanteringen redovisas till olika enheter. 8 7 Bedömning av inrapporterade händelser kopplade till larm Allvarliga Missförhållanden Inte missförhållanden

8 5 (13) I de utredningar där händelsen inte har bedömts som missförhållande har orsaken till händelsen dels varit att den enskilde själv valt att ta av sig larmet och dels ett tekniskt fel på larmet. Det tekniska felet bestod i att larm gick hos två kunder samtidigt fast bara en av dem larmade. Personalen svarade på bägge larm enligt rutin och det förelåg därmed ingen risk för enskild person. Fysisk skada Den kategori som omfattar tredje flest händelser är fysisk skada, totalt fem rapporter. Av dessa härleds tre till att skadan uppstått vid felaktigt utförd förflyttning av den äldre. Alla fem händelser har inträffat på olika enheter. 3,5 3 Bedömning av inrapporterade händelser kopplade till fysisk skada 3 2, ,5 1 0,5 0 Allvarliga Missförhållanden Inte missförhållanden Brandrisk Fyra rapporter rör risk för brand. I två rapporter härleds orsaken till ett riskbeteende hos den boende. Den ena bedömdes efter utredning som missförhållande och den andra som risk för missförhållande. Två rapporter redovisar hur kunden har kokat torrt på spisen vilket har inneburit en brandrisk. Hiss Tre rapporter har inkommit som handlar om att hissen på Sjödalens äldreboende stannat under färd när boende har befunnit sig i hissen. Samtliga händelser inträffade under en period av fyra veckor. Med hänvisning till Socialstyrelsens tidigare handbok om lex Sarah (s. 52) har samtliga händelser bedömts som risk för allvarligt missförhållande. 0

9 6 (13) Åtgärder som har vidtagits med anledning av inkomna rapporter När en rapport har inkommit ska nödvändiga åtgärder omedelbart vidtas för att undanröja direkta hot mot den enskilde eller förhindra att konsekvenserna för den enskilde inte förvärras (enligt SOSFS 2011:5 3 kap. 1 ). Enligt förvaltningens rutin om lex Sarah ligger detta åtagande på den chef som först får kännedom om händelsen. En rapport ska enligt rutin lämnas till närmaste chef men kan även lämnas till annan chef om händelsen innefattar chefen. I samtliga 53 inrapporterade händelser har rapporten gått till enhetschef som har vidtagit eventuella akuta åtgärder. Därefter formuleras långsiktiga åtgärder för att förebygga att liknande händelser sker igen. Exempel på åtgärder som har vidtagits: Åtgärder för att förebygga stöld Beslut om att byta ut trygghetslarm inom servicehus Beslut om att byta hiss på Sjödalens servicehus Brandförebyggande åtgärder (spisvakt, sprinkler med mera) Utarbetande av nya rutiner i verksamheten Utbildningsinsatser för personal (till exempel larm, värdegrund, förflyttningsteknik, dokumentation och informationsöverföring) Handledning till personal i individärende Utredning om inrättande av profilboende för personer med demenssjukdom och utåtagerande beteende Arbetsrättsliga åtgärder Förvaltningen har agerat övergripande inom kategorierna misstanke om stöld, larm, fysisk skada och hiss, efter upprepade rapporter inkommit inom dessa kategorier. Misstanke om stöld De händelser som inrapporterats om misstanke om stöld har handlat både om enskilda händelser och en rad misstänkta brott på samma enhet under en begränsad tid. Förvaltningen har därför vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken att liknande händelser uppstår igen: En rutin och checklista har utarbetats för intern utredning vid misstanke om stöld inom äldreomsorgens verksamheter. I samråd med kommunstyrelsens förvaltning utreder förvaltningen möjligheten att vid rekrytering av personal uppmana den sökande att frivilligt lämna utdrag ur polisens belastningsregister. Åtgärden ska leda till att risken för att olämplig personal rekryteras till

10 7 (13) verksamheten minimeras. I uppdraget ligger även att titta på alternativa metoder såsom att genomföra särskilda tester som en del i rekryteringsprocessen i syfte att minimera risken för att rekrytera olämplig personal. Förvaltningen har förstärkt informationen till de boende om att kommunen inte innehar någon försäkring som täcker stölder i de boendes hem samt uppmana dem att se över sitt eget försäkringsskydd. I övrigt ska den enskilde uppmanas att i möjligaste mån visa aktsamhet om sina värdefulla tillhörigheter. Larm Inom kategorin larm förekommer händelser kopplade till brister, exempelvis hos larmoperatör, i mobilnätet, fysiska skador på larmdosor, larmmattor som inte lagts på plats, dörrar som inte stängts och kommunikationsbrister mellan personal. Denna kategori kan alltså med fördel brytas ner ytterligare för fördjupad analys. En händelse under våren där orsaken identifierades som överbelastning i det mobila nätet återkom under hösten. För att förhindra liknande händelser har förvaltningen beslutat att byta ut nuvarande trygghetslarm i servicehusen mot ett slutet larmsystem. Från och med februari 2013 har förvaltningen avtal med en ny larmoperatör, Tunstall. Verksamheten har därtill uppdaterat sina lokala rutiner för att säkerställa att larmen fungerar. Fysisk skada För att förebygga händelser som leder till fysisk skada eller obehag vid förflyttning har personal inom verksamheten erbjudits utbildningsinsatser i förflyttningsteknik av äldreomsorgens ergonom. Hiss Rapporter har påvisat upprepade problem med hissar på Sjödalens äldreboende. Fastighetsförvaltaren har sedan tidigare arbetat med problemen utan att kunna säkerställa driften. Med anledning av detta har fastighetsförvaltaren beslutat om att hissarna på Sjödalens servicehus ska bytas ut med preliminär start under våren Handläggning En opartisk handläggare ska skyndsamt utses då en rapport inkommer till förvaltningen och utredningen ska påbörjas senast 24 timmar efter att handlingen inkommit (enligt förvaltningens rutin för lex Sarah). Enligt förvaltningens rutin för utredning och bedömning av missförhållanden ska flödet gå från utsedd utredare, via sektionschef till verksamhetschef. Utredaren har ett opartiskt förhållningssätt till informationen kring händelsen

11 8 (13) och gör en utredningen enligt SOSFS 2011:5. När utredaren sammanställt all inhämtad information lämnas dokumentationen till sektionschef och enhetschef. Dessa har då möjlighet att lämna kommentarer på utredningen, som därefter kan komma att revideras. Sektionschef gör en bedömning, med hjälp av utredningen, om trolig orsak till händelsen. Sektionschef formulerar ett förslag till beslut om allvarlighetsgrad och vidarebefordrar utredningen till verksamhetschef. Verksamhetschef tar ställning till trolig orsak och beslutar om den inrapporterade händelsen utgörs av ett missförhållande eller risk för missförhållande. Om verksamhetschef bedömer att händelsen utgörs av ett missförhållande eller risk för missförhållande bedöms även om händelsen är så pass allvarlig att ärendet ska anmälas till Socialstyrelsen (se bilaga 2). Bedömningar av inrapporterade händelser 10% 17% Allvarligt missförhållande 11% 11% Risk för allvarligt missförhållande Missförhållande Risk för missförhållande 51% Inte missförhållande Socialstyrelsens bedömning Om utredningen visar att ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande föreligger ska verksamhetschefen anmäla detta till Socialstyrelsen. Detta gäller oavsett om det allvarliga missförhållandet eller risken för ett sådant avhjälpts eller inte. Socialstyrelsen bedömer om den anmälda händelsen utretts i tillräcklig omfattning och att åtgärder vidtagits för att avhjälpa det påtagliga missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållande. Om Socialstyrelsen inte bedömer att händelsen utretts tillräckligt begär de in kompletterande uppgifter.

12 9 (13) Socialstyrelsen har under 2012 inte begärt in kompletterande uppgifter kring någon av utredningarna. Förvaltningen väntar dock på svar gällande 3 av våra 15 anmälningar (februari 2013). För att påvisa att vi dragit lärdom av Socialstyrelsens tidigare kommentarer redovisas en sammanställning av vilka kompletterande uppgifter som Socialstyrelsen begärt in 2011: En redovisning av de åtgärder som verksamheten har vidtagit för att stärka sitt arbetssätt för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen. Vilka konsekvenser missförhållandet eller risken har fått eller kunde ha fått för den enskilde. Om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför det har inträffat igen. Bedömningen av om något liknande skulle kunna inträffa igen. Orsaker till missförhållandet som har identifierats, på systemnivå. Med utgångspunkt i Socialstyrelsens begäran om kompletterande uppgifter har förvaltningen tagit fram en ny utredningsmall som stöd för handläggaren (se bilaga 3). Socialstyrelsen har däremot kommenterat uppgifter som framkommit i två av förvaltningens utredningar I det ena fallet (AN-2012/458, 459, 460, 461, 473, 533) har Socialstyrelsen kommenterat att en händelse som sker i början på april och som i juni bedöms som allvarlig inte inkommer till Socialstyrelsen förrän i oktober. Socialstyrelsen påpekar att en anmälan ska göras snarast. Den andra kommentaren från Socialstyrelsen är att det i en utredning (AN-2012/707) framkommit att en personal som bevittnat ett missförhållande har känt sig osäker på vad som kommer hända om denne rapporterade händelsen. Socialstyrelsen underströk vikten av att alla anställda ska känna till sin skyldighet att genast rapportera ett missförhållande eller risk för missförhållande. Med anledning av Socialstyrelsens påpekande om sen anmälan har förvaltningen valt att inte fortsättningsvis utreda flera liknande händelser som en då det innebär försenad handläggning och anmälan. Sammanställning av de rapporter som inte har bedömts som missförhållande eller risk för missförhållande 5 av 53 inrapporterade händelser har bedömts som att det inte förelåg ett missförhållande eller risk för missförhållande. Dessa fem händelser

13 10 (13) presenteras nedan tillsammans med bedömningen. Sammanfattning Rapporten avser en händelse där det kommit larm från två personer samtidigt, trots att bara en av kunderna larmat. Rapporten avser en händelse där en boende somnat vid köksbordet och sedan fallit till golvet. Den boende kunde inte larma då denne inte hade sitt larm på sig. Rapporten avser en händelse där en hemtjänstkund inte öppnar vid hemtjänstens besök. Inte heller svarar kunden när personalen söker kunden per telefon. Rapporten avser en situation där personalen är orolig att skada en kund då denne är mycket stel och att omsorgen således inte kan utföras på ett tillfredsställande och värdigt sätt. Omsorgen tar därmed mer tid än vad som är beviljat i biståndsbeslut. Rapporten avser en händelse där en kastrull kokat torrt med rökutveckling som följd. Bedömning Personalen svarade på bägge larmen enligt gällande rutin och det förelåg ingen risk för enskild person. Den boende hade själv valt att inte ha sitt larm på sig och den boende bedömdes vara adekvat och självständig att själv ta det beslutet. Utföraren har meddelat biståndskansliet att de har haft svårigheter att utföra insatsen och kunden har i samtal med biståndskansliet valt att avbryta sina insatser då hjälpbehovet kan tillgodoses av anhöriga. Trots utförarens ståndpunkt vad gäller biståndsbeslut får kunden adekvata omsorgsinsatser under den tid som kundens behov kräver. Röklarmet fungerade som det skulle och larmet nådde personalen som agerade enligt rutin. Den boende var oskadd. Handläggningstid Den genomsnittliga tiden från att en inkommen rapport registrerats på förvaltningen till att utredning och beslut är klar ligger på 63 dagar. Mediantiden, alltså den vanligaste tiden för detta, är 39 dagar.

14 11 (13) Handläggningstid Antal dagar Medel 62,7 Median 38,5 Max 157 Mini 13 Under perioder har det varit ett stort antal utredningar igång samtidigt vilket i vissa fall resulterat i längre handläggningstider. I tidigare redovisat diagram kan utläsas att februari, maj, juni, juli, oktober och november är sådana månader. Under dessa månader har det inkommit fem eller fler rapporter. En tjänsteman vid förvaltningens kvalitetsenhet är utsedd till utredare för förvaltningens lex Sarah-rapporter, men vid behov förstärks resursen. Uppföljningar Två månader efter att en utredning och ett beslut är taget följs händelsen och åtgärderna upp. Detta sker i samverkan mellan enhetschef och sektionschef. Följande frågor besvaras och dokumenteras: Är kort- och långsiktiga åtgärder vidtagna? Har åtgärderna gett avsedd effekt? Är åtgärderna (till exempel rutiner eller nya arbetssätt) kända av alla personal i verksamheten? Kvarstår problem eller brister i verksamheten som kan hänföras till händelsen som lex Sarah-rapporten redovisar? Övriga synpunkter. Av 53 inkomna rapporter är 52 händelser aktuella att följas upp (mars 2013). Av dessa har 31 följts upp. Det pågår ett uppföljningsarbete av de resterande rapporter vilket beräknas vara klart under april månad. I alla uppföljningsrapporter går att utläsa att man i samtliga fall där akuta åtgärder krävdes, agerat och avhjälpt missförhållandet. Analys Fördröjning mellan händelse och rapport Det är ganska vanligt att rapporterna skrivs och inkommer till förvaltningen en tid efter händelsen. Dock vidtas akuta åtgärder omgående efter händelsen. Att rapporten inkommer efter en tid skulle kunna bero på okunskap hos personal om hur man rapporterar ett missförhållande eller risk för missförhållande. Det skulle också kunna bero på en osäkerhet från personalens sida om vad som händer om man rapporterar en händelse samt vad som anses vara ett missförhållande eller risk för missförhållande. Det

15 12 (13) finns dock inga belägg för antagandet. Oavsett detta fortsätter social- och äldreomsorgsförvaltningen arbetet med att informera personal om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Rapportör I diagrammet nedan visas vem som rapporterat händelserna till förvaltningen Den vanligaste rapportören är enhetschef. Därefter kommer omsorgspersonal och sedan samordnare. Förvaltningen konstaterar att i nästan samtliga rapporter är det en omsorgspersonal som bevittnat händelsen och således är det den som bör rapportera händelsen. Orsak till detta kan vara att personalen efterfrågar stöd hos enhetschefen på grund av en viss osäkerhet om hur en lex Sarah-rapport ska formuleras. Det är även sannolikt att personalen känner en viss oro över att rapportera en kollegas misstag istället för att fokusera på boende- och kvalitetsutvecklingsperspektivet. Återkommer samma händelse? Som nämnt tidigare är rapportering av problem med larm och misstanke om stöld de vanligaste incidenterna som inträffat i verksamheterna. Det går dock bara att hitta några få likheter mellan händelserna. Incidenterna har varit många i antal och förvaltningen har därför satt in de tidigare nämnda

16 13 (13) preventiva åtgärderna för att minimera risken att det inträffar igen. Gällande händelser i de andra kategorierna som återkommer finns enbart en återkommande händelse. Under loppet av några månader har två gäster avvikit från en och samma dagverksamhet. Per dagens datum har en grind satts upp för att minimera risken för att detta ska kunna ske igen. Prioriterade utvecklingsområden inför 2013 Social- och äldreomsorgsförvaltningen prioriterar följande utvecklingsområden inför 2013: Fortsatt information till berörd personal om gällande rapporteringsskyldighet. Stödja personal i rapporteringen av lex Sarah. Vidareutveckla arbetssätt och rutiner för att säkra att uppföljning av avslutade ärenden sker inom angiven tid. Stärka informationsöverföring och erfarenhetsutbyte av inträffade händelser genom kontinuerlig diskussion i ledningsgrupp och på arbetsplatsträffar. Diskussionerna i ledningsgrupperna bör ha särskild fokus på att dela med sig av åtgärder och nya rutiner för att undvika att liknande händelser inträffar på annan enhet Pernilla Jensen Utvecklingsledare

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BILAGA 1 - PROCESSKARTA DIARIENR AN-2013/ (1) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012 POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

18 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Mall utredning lex Sarah 1 (2) 22 januari 2013 HANDLÄGGARE Christina Almqvist Utredning lex sarah Uppgifter Enhet Datum för rapport Rapporterad av Datum och tidpunkt för händelsen Utredare Datum när utredningen påbörjades Sammanfattning. <Hänvisa till den lag och paragraf som gäller.> Beskrivning av ärendet Beskriv <Skriv här> Fakta om enheten <Skriv här> POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Kvalitetsenheten BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

19 Mall utredning lex Sarah 22 januari (2) Omedelbara åtgärder <Skriv här> Kort- och långsiktiga åtgärder <Skriv här> Trolig orsak till händelse <Skriv här> Bedömning Inget missförhållande, risk för missförhållande eller allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah Missförhållande enligt Lex Sarah Risk för missförhållande enligt Lex Sarah Allvarligt missförhållande som ska anmälas till Socialstyrelsen Risk för allvarligt missförhållande som ska anmälas till Socialstyrelsen Motivering till bedömningen: <Skriv här> Beslut <Händelsen utgör...>

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-09 SN-2015/1620.722 1 (5) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 378 18 judith.berntsson@huddinge.se

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2959.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 2013-12-11 SN 2013/5180 1 (6) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer sida 1 (5) Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer Bakgrund På uppdrag av verksamhetschefen för Falkenberg egen regi har Riktlinjer, Skydds- och begränsningsåtgärder

Läs mer

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Meddelande 2005:14 Lex Sarah i Kalmar

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av demensvård yttrande över revisonsrapport

Granskning av demensvård yttrande över revisonsrapport SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-15 AN-2015/472.739 1 (4) HANDLÄGGARE Altersten Premfors, Maria Maria.Altersten-Premfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 SID 1 (5) Kvalitetsberättelse 2015 Humaniora hemtjänst ingår i Humaniora vård och omsorg, kommunal regi med avtal enligt LOV sedan 1:a mars 2011. Sedan maj 2015 ingår trygghetslarm och nattpatrull under

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Farsta Västra Hemtjänst Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Nykroppagatan 2,

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

RAPPORT Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 054 19 70 00 Länsstyrelsen Värmland Lex Sarah Värmlands län

RAPPORT Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 054 19 70 00 Länsstyrelsen Värmland Lex Sarah Värmlands län RAPPORT Länsstyrelsen Värmland, 65 86 Karlstad 54 9 7 Länsstyrelsen Värmland Lex Sarah i Värmlands län En uppföljning av de missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen som anmälts år Sociala enheten

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 AN-2014/373.732 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Lex Sarah i Örebro län

Lex Sarah i Örebro län Lex Sarah i Örebro län En uppföljning av de missförhållanden inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, som anmälts 27 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ. nr 29:22 Förord

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20 Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Västernorrlands län 2006-2007 2 (12) 701-8091-08 Förord Länsstyrelsen skall inom länet följa

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 AN-2014/183.184 1 (5) HANDLÄGGARE Ulrika Torseke Ström 08-535 312 30 Ulrika.TorsekeStrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förändring av ersättning

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö. Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Socialnämnden/Älvsjö sdn Verksamhetschef: Jacqueline Manriquez

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-10-29 AN-2015/595.187 1 (5) HANDLÄGGARE Carin Nyh Äldreomsorgsnämnden carin.nyh@huddinge.se Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018 Förslag

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Uppföljning av enheter inom funktionshinderområdet

Uppföljning av enheter inom funktionshinderområdet 2013-04-26 SN-2012/1632.729 1 (11) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 31674 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 37818 judith.berntssonnilsson@huddinge.se Uppföljning

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Yttrande med anledning av Länsstyrelsens tillsynsbesök på Serafens äldreboende

Yttrande med anledning av Länsstyrelsens tillsynsbesök på Serafens äldreboende Kungsholmens stadsdelsförvaltning ûäçêé=çåü=ñìåâíáçåëüáåçê~çé= = qà åëíéìíä í~åçé ëáç=n=erf=ommrjnmjnm aåê=rmqjqsmjmr Handläggare: Lajla Wikström Tfn: 508 08 101 Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträde

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer