Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreombudsmannens årsrapport 2015"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2016/ (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens årsrapport 2015 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av äldreombudsmannens årsrapport. Beskrivning av ärendet Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. I uppdraget ingår att redovisa arbetet och erfarenheterna i en statistikrapport en gång per kvartal och en årsrapport till äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Under 2015 handlades 141 ärenden. Jämfört med föregående år har antalet ärenden (133) ökat med 8 Utöver nya ärenden pågick tre ärenden som initierades Liksom verksamhetsåret 2014 var det oftast anhöriga (79) som hörde av sig. Antalet synpunkter (70) var ungefär lika många som informationsärenden (71). Jämfört med föregående år (73) var antalet synpunkter färre. Sedan 2009 har antalet synpunkter varit som lägst år 2012 (54). De som hörde av sig ringde oftast, men allt fler använder e-post. Samtal kom från hela kommunen, men endast ett fåtal från Vårby. Under verksamhetsåret träffade äldreombudsmannen äldre på olika möten, bland annat på äldreboenden, seniorträffar och föreningsmöten. Det var uppskattat och flera har sedan hört av sig med frågor och synpunkter. De vanligaste frågorna som inkom under året handlade om vad man kan få hjälp med och om boendefrågor. Däribland frågor om äldreboenden, parboende, senior- och trygghetsboenden, hur turordningen fungerade för personer som hade fått en beviljad plats på ett äldreboende och möjlighet att flytta till Huddinge. Under året har det framförts både positiva och negativa synpunkter. Flera äldre och anhöriga gav beröm för att anställda arbetade på ett bra sätt på äldreboendena och att maten på ett boende smakade mycket bra. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2016/ (2) De flesta synpunkter och klagomål som framfördes var om hemtjänst, äldreboenden och bistånd, däribland exempelvis flera avslag rörande ansökan om färdtjänst, utökad hjälp i hemmet och om plats på äldreboenden. Två ärenden bedömdes som särskilt allvarliga, vilket resulterade i lex Sarahanmälan. Vidare framfördes det från några personer att när de ringde till biståndskansliet var det mycket svårt att nå fram till biståndshandläggare. De önskade att biståndskansliet hade samma service som Servicecenter 1, det vill säga att kunna välja att bli uppringda när det var upptaget. Andra frågor berörde äldres låga inkomster. En återkommande synpunkt från föregående år handlade bland annat om hög hyra 2 på äldreboendena. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av äldreombudsmannens årsrapport. De verksamheter som fått klagomål eller synpunkter har besvarat dessa och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dem. Där det inkommit anonyma klagomål eller synpunkter kan förvaltningen eller de privata utförarna inte vidta åtgärder. Anne Lundkvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Bilagor Äldreombudsmannens årsrapport 2015 Beslutet delges Äldreombudsmannen Johan Andersson Utredare 1 Servicecenter har tjänsten callback. 2 På ett ombyggt äldreboende var hyran cirka 8000 kronor per månad.

3 KS-2015/ Äldreombudsmannens årsrapport 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

4 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt

5 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Äldreombudsmannens uppdrag 4 Antal ärenden 4 Möten med äldre 5 Frågor 5 Synpunkter 5 Huddinge kommuns hemtjänst 6 Privat hemtjänst 6 Anhöriganställning 6 Äldreboenden 6 Valfrihet att välja boende 7 Ledsagning ger ökad delaktighet 7 Hög hyra på äldreboenden 8 Råd att flytta tillbaks till ett ombyggt äldreboende 8 Högkostnadskort för tandvårdskostnader 8 Tillgängligt flerbostadshus 8

6 Sammanfattning Under verksamhetsåret 2015 handlades 141 ärenden, vilket är 8 fler ärenden jämfört med Det var ungefär lika många klagomåls- som informationsärenden. De som har kontaktat äldreombudsmannen var bosatta i hela kommunen, även om Vårby var underrepresenterat. Det har inkommit blandade synpunkter och frågor under året, främst om boenden och kommunens servicetjänster. Vissa av synpunkterna har rört svårigheter att komma i kontakt med biståndskansliet, hög hyra och utebliven ledsagning, men även önskemål om bättre kontinuitet och fler anställda bland personal på äldreboenden och inom hemtjänsten. Vidare framfördes synpunkter om svårigheter att flytta till önskat äldreboende och kostnader för elrullstolars uppställningsplatser i flerbostadshus. Under verksamhetsåret har både äldre och anhöriga i sina synpunkter framfört beröm till anställda inom social- och äldreomsorgsförvaltningen och inom privat hemtjänst för väl utfört arbete. Den biståndsbedömda snöskottningen var mycket uppskattad. Äldreombudsmannens uppdrag Äldreombudsmannen är en funktion fristående från social- och äldreomsorgsförvaltningen och tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen. Tjänsten är på halvtid. Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och att informera personer som är 65 år och äldre samt närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och att vidarebefordra synpunkter. För god tillgänglighet har äldreombudsmannen telefontid måndag till onsdag klockan I uppdraget ingår det att redovisa arbetet varje kvartal och i en årsrapport sammanställa erfarenheterna till äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Antal ärenden Under 2015 handlades 141 ärenden. Jämfört med föregående år (133) har antalet ärenden ökat med 8. Utöver nya ärenden pågick tre ärenden som initierades Liksom verksamhetsåret 2014 var det oftast anhöriga (79) som hörde av sig. Antalet synpunkter (70) var ungefär lika många som informationsärenden (71). Jämfört med föregående år har antalet synpunkter (73) blivit färre. Antalet synpunkter tenderar dock att variera över åren och var som lägst 2012 (54) och som högst 2009 och 2013 (75). De som hörde av sig ringde oftast, men allt fler använde e-post. Samtal kom från hela kommunen, men bara tre personer hörde av sig från Vårby. Under flera år har äldreombudsmannens årsrapporter visat att det är få personer från Vårby som hör av sig till äldreombudsmannen. Äldreombudsmannen har undersökt vad det kan bero på. I sammanhanget kan det vara intressant att ta reda på andelen inkomna synpunkter från Vårby till Servicecenter, biståndskansliet och social- och äldreomsorgsförvaltningens kvalitetsavdelning. Men sådan statistik kan inte tas fram, eftersom inkommande synpunkter sorteras på annat sätt. 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS ÅRSRAPPORT 2015

7 Enligt föreningarna PRO, Muslimska och Eritreanska i Vårby var en förklaring till att få hörde av sig att de äldre var nöjda med den hjälp de fick. Men även om Vårbyborna tycks vara nöjda, kan det finnas anledning att sprida information om vart de kan vända sig när de har frågor. Äldreombudsmannen kommer att fortsätta arbetet med att nå ut till allt fler personer i Vårby. Tillsammans med social- och äldreomsorgsförvaltningen kommer en plan att tas fram för att upprätta ett samarbete med flera föreningar. Syftet är att med hjälp av föreningarna nå ut med information på flera språk till äldre i Vårby. Möten med äldre Under verksamhetsåret träffade äldreombudsmannen äldre på olika möten, bland annat på äldreboenden, seniorträffar och föreningsmöten. Det var uppskattat och flera har sedan hört av sig med frågor och synpunkter. Äldreombudsmannen har också träffat äldre och anhöriga vid tio hembesök och åtta tillfällen på kontoret. Jämfört med föregående år har antalet hembesök och kontorsbesök minskat med åtta besök. På kommunens hemsida och äldreombudsmannens broschyr finns information om möjlighet till hembesök. Därutöver erbjuds hembesök under samtal med äldre och anhöriga. Frågor De vanligaste frågorna som inkom under året handlade om vad man kan få hjälp med och om boendefrågor. Däribland frågor om äldreboenden, parboende, senioroch trygghetsboenden, hur turordningen fungerade för personer som hade fått en beviljad plats på ett äldreboende och möjlighet att flytta till Huddinge. Det var även frågor om till exempel trygghetslarm, hemtjänstföretag, färdtjänst, sociala aktiviteter, hjälp vid sviktande minne, juridiska frågor, landstingsfrågor däribland om demensutredning och hjälpmedel. Flera ställde ekonomiska frågor till exempel om fullmakt, ekonomiskt bistånd, avgift för hemtjänst, förvaltare och god man. Synpunkter Under året har det framförts både positiva och negativa synpunkter. Flera äldre och anhöriga gav beröm för att anställda arbetade på ett bra sätt på äldreboendena och att maten på ett boende smakade mycket bra. Det framfördes även positiva synpunkter om kommunens hemtjänst och flera av hemtjänstföretagen. Anställda utförde ett väldigt bra arbete och några äldre menade att inom ett företag hade de anställda ett hjärta av guld. Vidare uppskattades det att anställda kom på avtalade tider och att de tog sig den tid de hade för uppdraget. Det framfördes även från äldre att några handläggare hade ett trevligt bemötande samt att den biståndsbedömda snöskottningen var mycket uppskattad. De flesta synpunkter och klagomål som framfördes var om hemtjänst, äldreboenden och bistånd, däribland exempelvis flera avslag rörande ansökan om färdtjänst, utökad hjälp i hemmet och om plats på äldreboenden. Två ärenden bedömdes som särskilt allvarliga, vilket resulterade i lex Sarah-anmälan. Vidare framfördes det från några personer att när de ringde till biståndskansliet var det mycket svårt att nå fram till biståndshandläggare. De önskade att bistånds- ÄLDREOMBUDSMANNENS ÅRSRAPPORT

8 kansliet hade samma service som Servicecenter 1, det vill säga att kunna välja att bli uppringda när det var upptaget. Vidare framfördes önskemål om en ersättare under Händige fixarens ledighet, särskilt inför storhelger. Huddinge kommuns hemtjänst Under året framkom det synpunkter om organisation, service, äldres trygghet och delaktighet. Till exempel framfördes att det var dålig kontinuitet bland anställda och att de hade tidsbrist, vilket resulterade i att den äldre inte fick den hjälp som behövdes. Vidare framfördes det misstanke om stöld, önskemål om bättre bemötande, undermålig städning, genomförandeplan 2 utan tidsangivelser, vilket resulterade i att anställda kom på olika tider. Det framkom även svårigheter att ringa anställda under helger. Informationen hade inte nått fram till äldre att när det fanns behov av att komma i kontakt med en anställd skulle de larma på trygghetslarmet. Privat hemtjänst Några synpunkter inkom om några hemtjänstföretag däribland önskemål om högre kontinuitet bland de anställda. En anhörig menade att hög kontinuitet var särskilt viktigt när den äldre var dement. En annan närstående menade att det saknades information till anställda om att den äldre var dement, vilket resulterade i uteblivna insatser, som till exempel middag när den äldre tackade nej. Vidare framfördes önskemål om att förtydliga beskrivningarna i en genomförandeplan om hur insatserna skulle utföras. En återkommande synpunkt från förra året var att under kvällstid förekom det att de anställda inte svarade på trygghetslarm inom en halvtimme. Anhöriganställning Under året frågades det efter möjlighet för anhöriga att bli anställda inom hemtjänsten för att kunna vårda en nära person. Men efter ett beslut är det inte längre möjligt att få anhöriganställning i Huddinge kommun. En äldre man berättade att han hade prövat hemtjänst under några månader, men det var svårt att få det att fungera utifrån hans behov och sjukdom när det saknades kontinuitet bland de anställda. Den äldre flyttade till en kommun med möjlighet till anhöriganställning. I Huddinge kommun finns det möjlighet att ansöka om hemvårdsbidrag, för den äldre som väljer bort hemtjänst och får omsorg av en anhörig. Äldreboenden Under året inkom flera synpunkter om äldreboendena i Huddinge kommun, som handlade bland annat om organisation, delaktighet, trygghet, kommunikation och rutiner. Från tre äldreboenden önskade några äldre att det var bättre kontinuitet bland de anställda och det fanns önskemål om fler anställda. För att hinna med kvällsarbetet förekom det att en pigg äldre blev nerbäddad redan efter middagen, fastän sömntabletten gavs vid tiotiden. På samma äldreboende hade en annan äldre under längre tid framfört synpunkter, utan resultat. Den äldre valde att flytta till ett annat äldreboende inom kommunen och trivdes sen mycket bra. På ett annat äldrebo- 1 Servicecenter har tjänsten callback. 2 I en genomförandeplan ska den äldre tillsammans med hemtjänsten komma överens om när, var och hur hjälpen ska ges. 6 ÄLDREOMBUDSMANNENS ÅRSRAPPORT 2015

9 ende var personalomsättningen hög och allvarliga incidenter inträffade. Personen valde att flytta till ett ordinärt boende. Därutöver framkom det synpunkter på bland annat städning, bristande hygienrutiner, bemötande, trisstress, trasigt trygghetslarm under en längre period, ett nybyggt äldreboende var inte byggt för äldre som var döva eller blinda och önskemål om att anställda fick ökad kunskap om synnedsättning och fysisk tillgänglighet. Det framfördes även att det var önskvärt om det fanns möjlighet till att kunna träna fler tillfällen på ett korttidsboende. Valfrihet att välja boende Enligt äldreomsorgens kvalitetsdeklaration kan den äldre, när en plats på ett äldreboende blivit beviljat, önska sig vilket boende som man vill komma till. Vidare framkommer det att inom tre månader erbjuds ett äldreboende. Om erbjudandet inte motsvarar önskemålet finns det möjlighet att tacka nej. Det finns möjlighet att tacka nej till två olika erbjudanden, därefter måste ansökan om en plats på ett äldreboende förnyas. Men under året framfördes synpunkter om att det var svårt att få flytta till det äldreboende som önskades. En förklaring kan vara att det var kö till flera äldreboenden. Vidare framfördes att kösystemet till äldreboendena var otydligt och att valfrihet inte existerar i verkligheten då det saknades alternativ. En äldre menade att när man har bott längre än halva sitt liv i en kommundel och fortfarande har ett rikt socialt liv inom sitt bostadsområde, kan en flytt till ett äldreboende långt ifrån sin bostad få negativa konsekvenser. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen var det möjligt att när den äldre hade flyttat in i ett äldreboende att ställa sig i internkön till önskat äldreboende. En annan synpunkt som framfördes av några anhöriga var att när den äldre befann sig på ett korttidsboende fanns det inte någon möjlighet för den äldre att tacka nej, till ett erbjudande om en plats på ett äldreboende. Ett alternativt som erbjöds var att flytta hem till sitt ordinarie boende. Vidare framfördes det några önskemål om att få flytta till ett äldreboende utanför Huddinge kommun med flera lediga platser, men eftersom det saknades avtal i dessa fall fanns det inte någon möjlighet att flytta från Huddinge kommun. Detta medför en obalans mellan tillgång och efterfrågan på äldreboenden i Stockholms län. Enligt verksamhetsplanen 2016 har Storstockholm och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) uppdraget att genomföra en förstudie om hur man kan möjliggöra flyttning mellan kommunerna i länet för äldre personer som bor på, eller vill flytta till, särskilt boende samt hur planeringen av särskilt boende kan underlättas i kommunerna. Ledsagning ger ökad delaktighet Ledsagartjänster utökas i samhället och personer kan få ledsagning på bland annat flygplatser, tågperronger och sjukhus. Detta innebär en ökad frihet för äldre att kunna röra sig självständigt. Därutöver finns det ledsagning 3 att ansöka om, när 3 Enligt socialtjänstlagen (SoL)ska kommunerna genom olika insatser verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl har betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att ÄLDREOMBUDSMANNENS ÅRSRAPPORT

10 det är svårt att självständigt ta sig till och från besöksmålet. Detta för att kunna fortsätta ett aktivt liv. Några funktionsnedsatta äldre hörde av sig under året, som var aktiva och kulturellt intresserade, men bristen på anställda inom hemtjänsten medförde att ledsagningen uteblev vid flera tillfällen. Vidare begränsades självständigheten för en äldre med språk-, minnes- och balanssvårigheter när ansökan om ledsagning avslogs med motiveringen att sjukhuset hade ledsagare. Beslutet skulle överklagas. Hög hyra på äldreboenden Under året framkom det frågor som berörde flera äldres låga inkomster. En återkommande synpunkt från föregående år handlade bland annat om hög hyra 4 på äldreboendena. För några äldre var utgifterna högre än inkomsterna, fastän de bland annat hade beviljade bostadstillägg. Flera anhöriga hjälpte de äldre och bidrog med pengar. Några andra äldre med låg inkomst ringde och ville muntligen ansöka om ekonomiskt bistånd hos social- och äldreomsorgsförvaltningen, men blev nekade. De äldre skulle lämna in en skriftlig ansökan om ekonomiskt bistånd, vilket gör det möjligt att kunna överklaga. Råd att flytta tillbaks till ett ombyggt äldreboende När personer har en låg inkomst kan höga kostnader begränsa äldres valmöjligheter. Till exempel hade de äldre fått hjälp av kommunen att flytta till ett annat äldreboende under en ombyggnation, men när några äldre ville flytta tillbaka skulle de själva anordna och bekosta flytten. Efter att synpunkter framfördes, fick de ekonomisk hjälp av social- och äldreomsorgsförvaltningen med att flytta tillbaks hem till sitt äldreboende. Högkostnadskort för tandvårdskostnader Det är angeläget att information når fram till anställda om att äldre med stora svårigheter att sköta sin munhygien har möjligheter att få tandvårdskostnader att ingå i ett högkostnadskort. Det vill säga att avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvårdskostnader. Detta gäller personer som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som till exempel Parkinsons sjukdom, reumatiker, cerebral pares och personer som har haft en stroke och har symptom som kvarstår efter sex månader. Intyg behövs från läkaren. Läs mer: dsbroschyr_a5_patient_ pdf Tillgängligt flerbostadshus När äldre med en funktionsnedsättning bor i ett flerbostadshus är det också viktigt att kunna vara självständig så långt det är möjligt. En förutsättning är då att flerbostadshusets allmänna lokaler är tillgängliga och att det finns förvaringsplats till hjälpmedel som till exempel en elrullstol. Men för äldre med en låg inkomst kan det bli problematiskt att ha råd med att hyra en förvaringsplats. Vanligtvis brukar en plats i ett cykelförråd vara gratis, men det finns äldre som har fått betala för en elrullstolsplats i ett cykelförråd. delta i samhällets gemenskap och leva som andra. I förarbetena beskrivs ledsagning som gör det möjligt att besöka vänner, delta i kulturlivet eller bara att promenera (regeringens proposition 1979/80:1 s.301) Källa: Ledsagning enligt LSS och SoL- kartläggning av kommunernas insatser Socialstyrelsen På ett ombyggt äldreboende var hyran cirka 8000 kronor per månad. 8 ÄLDREOMBUDSMANNENS ÅRSRAPPORT 2015

11 Tidigare fanns det möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för ett elrullstolsförråd, men numera ska det finnas en uppställningsplats i fastigheten. Det uppstod problem för en äldre när lägenhetens förråd var otillgänglig och erbjudandet om att hyra ett litet förråd för 500 kronor per månad var för hög med en redan ansträngd ekonomi. Efter framförda synpunkter ordnade fastighetsägaren en gratis uppställningsplats. De tillgänglighetsinventeringar som gjordes 2015 i Huge Fastigheter ABs flerbostadshus kan komma att hjälpa de äldre och funktionsnedsatta att välja en tillgänglig bostad. Arbete pågår med att synliggöra inventeringarna för kommuninvånarna och intresserade. Berith Ramstedt Äldreombudsman ÄLDREOMBUDSMANNENS ÅRSRAPPORT

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 juni 2013 KS-2013/645.739 1 (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-05-04 AN-2016/225.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:29 Diarienr: 09/2099 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2009-05-12 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Socialnämnden

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4,

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-09 SN-2015/1620.722 1 (5) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 378 18 judith.berntsson@huddinge.se

Läs mer

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss!

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss! Anhörigstöd - så här fungerar det hos oss! Vem finns anhörigstödet till för? Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Särskilt boende i Hofors kommun

Särskilt boende i Hofors kommun Särskilt boende i Hofors kommun - Information och ansökan Hofors kommun 2009 Vad innebär särskilt boende? De särskilda boenden som finns i Hofors kommun är Hantverkarn, Persgården, Spelmannen och Hesselgrenska.

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2959.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-10-29 AN-2015/595.187 1 (5) HANDLÄGGARE Carin Nyh Äldreomsorgsnämnden carin.nyh@huddinge.se Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018 Förslag

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Granskning av demensvård yttrande över revisonsrapport

Granskning av demensvård yttrande över revisonsrapport SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-15 AN-2015/472.739 1 (4) HANDLÄGGARE Altersten Premfors, Maria Maria.Altersten-Premfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Dnr Son 2011/546 Utredning angående avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Son 2011/546 Utredning angående avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2011-10-25 Socialnämnden Dnr Son 2011/546 Utredning angående avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 AN-2014/183.184 1 (5) HANDLÄGGARE Ulrika Torseke Ström 08-535 312 30 Ulrika.TorsekeStrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förändring av ersättning

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

2015-12-29. Medborgarförslag angående tillgänglighet för personer med synoch/eller

2015-12-29. Medborgarförslag angående tillgänglighet för personer med synoch/eller TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-12-29 Socialnämnden Dnr Son 2015/497 Medborgarförslag angående tillgänglighet för personer med synoch/eller hörselnedsättning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag

Läs mer

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg REGLER Sida 2 av 6 Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder i den omfattning

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Stöd till dig som är anhörig

Stöd till dig som är anhörig Stöd till dig som är anhörig Information om vilket stöd som finns till dig som hjälper en närstående www.umea.se/anhorig Innehåll Stöd till dig som är anhörig...3 Mottagningsenheten ger råd och information...4

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 112 Ks 151 Au 177 KS/2014-0267 Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

2015-05-15. Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning

2015-05-15. Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-05-15 Socialnämnden Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre ÅSELE KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Stöd och omsorg för äldre Information för dig som vill veta mer om stöd och omsorg för äldre. Vårt motto är att se möjligheterna där andra ser svårigheter. INSATSER FÖR ÄLDRE

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Täby kommun som leverantör. Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Täby kommun som leverantör. Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Täby kommun som leverantör Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Vad behöver du för stöd? Vad tycker du är viktigt att vi känner till för att stödja dig på bästa sätt?

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet.

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet. Boendestöd Vad är boendestöd? Boendestöd ska vara ett praktiskt och pedagogiskt stöd. Stödet kan ge dig struktur i vardagsrutiner och syfta till att du så långt som möjligt ska kunna möta och hantera vardagen.

Läs mer

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden PARBOENDE, RUTIN Ansvarig Förvaltningschef Utfärdare Anna Fremner Berörd verksamhet Vård och Omsorg ID-nummer 000000 Typ av dokument Rutin Ämne Rutin, parboende Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Avgifter 2016. för äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter 2016. för äldre och personer med funktionsnedsättning 160101 Avgifter 2016 för äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Vård- och socialförvaltningen ger stöd, omsorg och omvårdnad till dig som inte

Läs mer

Vivi Sjöström, PRO Arvo Väisäuen, Finska Föreningen Bernt Sahlberg (C), socialnämnden Carina Lund (M), kommunstyrelsen

Vivi Sjöström, PRO Arvo Väisäuen, Finska Föreningen Bernt Sahlberg (C), socialnämnden Carina Lund (M), kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum Kommunala pensionärsrådet, KPR Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, klockan 09.00, Kahnamunmet, kommunhnset, Bålsta Maj Angman, PRO Monica

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Det här har utredningen undersökt Assistansersättningen är till för att ge alla människor möjlighet att vara med i samhället som

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet. Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller trygghetsboende. Hemtjänsten hjälper Dig som inte klarar av den dagliga livsföringen på

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer