6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från förvaltningen 3 Svar på medborgarförslag 4 Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet Svar på remiss Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna praktisk hjälp med egenvård. 6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet 7 Redovisning av delegationsärende, april 8 Övrigt

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Vård- och omsorgsnämnden Gabriel Melki (S) Ordförande Annita Olsson Sekreterare Gruppmöten: S, V och MP träffas tisdagen den 17 april kl 18.30, plan 4 Mälaren samt 24 april kl i sammanträdeslokalen 2:3 an. Övriga träffas 24 april kl på plan 2.

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2012:62 1 Rapport kring hälso- och sjukvård (von/2012:62) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten. Sammanfattning Barbro Gripenstam redovisar muntligt

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2012:62 Referens Mottagare Rapport kring hälso- och sjukvård i förvaltningen Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten. Sammanfattning Barbro Gripenstam redovisar muntligt Vård- och omsorgsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2012:7 2 Information från förvaltningen (von/2012:7) Förslag till beslut Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av infomationen. Muntlig information - Socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom

6 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2012:7 Referens Mottagare Information från förvaltningen. Förslag till beslut Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av infomationen. Muntlig information - Socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom Vård- och omsorgsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2011:230 3 Svar på medborgarförslag (von/2011:230) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget och anser det därmed besvarat. Sammanfattning Medborgarförslaget handlar om personalens inflytande vid beslut som har konsekvenser för anställda. Förslaget grundar sig på synpunkter då beslutet att omvandla en avdelning på Silverkronan till en avdelning med demensinriktning fattades. Personalens delaktighet i planerade förändringar är viktig. Förvaltningens bedömning är att kommunikationen hade kunnat vara bättre i det aktuella fallet men att det inte behövs några principiella ändringar i kommunens samverkanssystem för att uppnå en större delaktighet.

8 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2011:230 Referens Anne Saaristo Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Uppdrag att besvara medborgarförslag - Ökat inflytande för personal i Botkyrka kommun Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget och anser det därmed besvarat. Sammanfattning Medborgarförslaget handlar om personalens inflytande vid beslut som har konsekvenser för anställda. Förslaget grundar sig på synpunkter då beslutet att omvandla en avdelning på Silverkronan till en avdelning med demensinriktning fattades. Personalens delaktighet i planerade förändringar är viktig. Förvaltningens bedömning är att kommunikationen hade kunnat vara bättre i det aktuella fallet men att det inte behövs några principiella ändringar i kommunens samverkanssystem för att uppnå en större delaktighet. Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att vård- och omsorgsnämnden ska besvara medborgarförslaget om ökat inflytande för personalen. Bakgrunden till förslaget är att förslagsställaren, som arbetar på Silverkronans avdelning för hemlösa, anser att personalen inte har varit delaktiga när beslut fattades att omvandla avdelningen till en avdelning för demenssjuka. Förslagsställaren vill att kommunen bjuder personalen till en öppen dialog vid förändringar. Förvaltningens yttrande Förvaltningen har ingen annan uppfattning än att förändringar ska föregås av en dialog med den berörda personalen. Det är för oss självklart att det kan påverka arbetsmiljön negativt om personalen inte får rätt information och möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens förslag. Vi har vårt samverkansavtal och samverkanssystem som reglerar detta. I vissa situationer är det nödvändigt att principiella beslut fattas först. I fallet med Silverkronans förändring var första steget att både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden skulle fatta ett principiellt beslut. Detta beslut har under förslagsstadiet hanterats i förvaltningens samverkan. När detta be- Vård- och omsorgsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

9 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2011:230 slut var fattat, skulle nästa steg bli att göra en konkret planering där den berörda personalen är delaktig. Kommunikation upplevs ofta som bristfällig då det finns flera led från nämnden till omvårdnadspersonalen. Förvaltningen kan konstatera att processen inte har varit optimal när det finns en upplevelse av brister i delaktigheten. Botkyrka kommun har ett samverkanssystem som säkrar en dialog med arbetsgivare och arbetstagarpart inför större förändringar. Förvaltningen är positiv till medborgarförslagets innehåll men anser inte att det behövs någon principiell förändring i arbetssättet för ökat inflytande. För övrigt anser förvaltningen att den här typen av synpunkter hanteras bäst inom den egna samverkansorganisationen. Anne Saaristo Vård- och omsorgschef

10 Rubrik Förnamn Mario Efternamn Cruz Namn Mario Cruz Gatuadress Prästgårdsvägen 170 Postadress Tumba Postnummer Telefonnummer eller Mobilnummer E-postadress Förslag Jag tycker att: Innan Botkyrka Kommun ta en bäslut som påverka oss (anställda) måste bjuda till en tydlig, öppen och orädd dialog och bjudar oss deltar i den proces eller förädring, -varför vi (anställda) är en viktig del i organisationen och vi kan bidrar med våra åsikter i dessa förändringar. -Jag skulle vilja att nästa gång när Kommun ta en beslut som till exempel: I Silverkronan äldre boende enhet för hemlösa som ska bli en demens avdelning, kommunen kan bjuda oss deltar till en öppen dialog som hjälper till oss att skaffa en bättre arbetsmiljö och en bättre beslut. Motivering Jag bor och jobbar i Botkyrka kommun som metalskötare i Silverkronan i avd "Oasen" som är en enhet för äldre hemlösa. Kommuna beslutade förändra den enhet och det ska bli en demens avdelning. Jag som anställd respektera och följer den fattade beslut men tycker att när min arbetsgivare Botkyrka Kommun ta den beslut utan att informera oss i tid, otydlig och utan att bjudar oss en dialog för att deltar i den förändring, för mig är en diskriminering för att vi är en viktig del i organisation och dessutom den beslut påverkar oss som anställda och den betänklighet skaffa en negativ arbetsmiljö. Därför min medborgaförslag är att när Botkyrka Kommun ta en bäslut som påverkar oss som anställda det är viktig att skaffa en dialog och bjuda oss att deltar i den process för att skaffa en positiv arbetsmiljö och en bättre beslut.

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Vård och omsorg Dnr von/2012:51 Referens Sofia Elvin Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Ansökan till Omvårdnadslyftet Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom ansökan om bidrag för att delta i Omvårdnadslyftet. Sammanfattning Socialstyrelsen ska efter ansökan fördela 243,7 miljoner kronor till kommunerna år 2012 för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Enligt ett regeringsbeslut 2011, har Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda, administrera och löpande följa upp satsningen Omvårdnadslyftet under åren År 2011 fördelades 143,5 miljoner kronor till 210 sökande kommuner. Förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta ytterligare 300 miljoner kronor 2013 och 300 miljoner kronor Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12). Socialstyrelsen har också tagit fram en vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Ärendet Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Satsningen avser både den grundläggande kompetensen och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Målgruppen är den personal i äldreomsorgen där grundutbildningen till yrket är en gymnasial utbildning, t.ex. vårdbiträden och undersköterskor. Bidraget får även användas för personal inom LSS-området förutsatt att de huvudsakligen arbetar med människor 65 år och äldre. Satsningen ska förstärka, men inte ersätta, de utbildningsinsatser som pågår i kommunerna. Vård och omsorg Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

12 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Vård och omsorg Dnr von/2012:51 Medlen kan sökas och användas till utbildning som utgår från kurserna i det nya vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan (GY11) eller motsvarande kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen (VUX2012). Från 2012 finns möjlighet att dessutom använda Omvårdnadslyftet för personal som arbetar med specialiserade uppgifter. Det ska vara kurser med relevans för vård och omsorg om äldre, som bedrivs i form av yrkeshögskoleutbildning, gymnasieskolans programfördjupningar eller högskolekurser, och som anordnas genom uppdragsutbildning. Kommunen får tillgodoräkna sig 50 kronor per uppnådd och redovisad gymnasiepoäng (inkl. programfördjupningar), 200 kronor per uppnådd och redovisad yrkeshögskolepoäng och 700 kronor per uppnådd och redovisad högskolepoäng. Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får, utöver de grundläggande kunskaperna, använda bidraget för undervisning i finska, meänkieli och samiska med ytterligare högst 200 gymnasiepoäng per person. Alla kommuner ska under sitt första år i Omvårdnadslyftet göra en inventering av kompetensnivån enligt Socialstyrelsens anvisningar. Utbildningssatsningen kan t.ex. bestå av traditionell undervisning, handledd distansundervisning eller validering av kunskaper förvärvade på annat sätt. Omvårdnadslyftet ska inte användas om en person har en reguljär utbildningsplats för vilken utbildningsanordnaren får statsbidrag. Utifrån Socialstyrelsens uttryckta villkor och kriterier får kommunen själv bedöma vilka slags kostnader som Omvårdnadslyftet kan finansiera förutsatt att de inte står i strid med gällande författningar. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ansöka om maxbeloppet utifrån den fördelningsram av medel 2012 som är fastställd, dvs kronor. Om några kommuner väljer att inte delta i Omvårdnadslyftet 2012, eller söker mindre än maxbeloppet, kommer återstående medel att fördelas mellan de kommuner som anmäler intresse. Beslut om fördelning meddelas preliminärt i vecka 20. Socialstyrelsen betalar ut beviljade statsbidrag efter rekvisition. Mottagare av statsbidraget åtar sig att återrapportera till Socialstyrelsen vid fastställda tidpunkter och vara tillgängliga vid en eventuell uppföljning eller utvärdering. Redovisningen ska innehålla en inventering av personalens formella utbildningsnivå, vilka utbildningsinsatser som har genomförts och antalet godkända poäng som har uppnåtts med utbetalade medel. Socialstyrelsen kan komma att begära registerutdrag eller motsvarande som bekräftar redovisningen.

13 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Vård och omsorg Dnr von/2012:51 Mottagare kan bli återbetalningsskyldig om statsbidraget inte används i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar eller den ansökan som lämnats. Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och i linje med förvaltningens strategi för kompetensförsörjning kommer vi fortsätta vårt aktiva arbeta med olika former av kompetenshöjande insatser för vår personal inom bland annat äldreomsorgen. Anne Saaristo Vård- och omsorgschef

14

15 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2011:232 5 Svar på remiss Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna praktisk hjälp med egenvård. (von/2011:232) Förslag till beslut Att vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om att underteckna överenskommelsen med Stockholms läns landsting i enlighet med KSL s rekommendation. Sammanfattning KSL s styrelse rekommenderar kommunerna i Stockholms län att teckna avtal med landstinget enligt förslag om samverkan vid egenvård. Egenvård är åtgärder som en person själv utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande. I egenvården/egenansvaret innefattas åtgärder som en person utför på rekommendation av hälso- och sjukvårdspersonal och i så fall inte initierar själv. Det är utförandet och inte initierandet som är tecken på egenvård. Gränsen mellan sjukvårdande insatser och egenvård kan inte anges generellt utan är beroende av omständigheter i varje enskilt ärende. En tydlig rutin skall skapas mellan landsting, primärvård, och kommunen, myndighet och utförarna, för att gränsdragningen mellan egenvård och kommunens hemtjänst blir klar. Arbetet med rutinen är påbörjad.

16 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2011:232 Referens Mahria Persson Lövkvist Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. Förslag till beslut Att vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om att underteckna överenskommelsen med Stockholms läns landsting i enlighet med KSL s rekommendation. Sammanfattning KSL s styrelse rekommenderar kommunerna i Stockholms län att teckna avtal med landstinget enligt förslag om samverkan vid egenvård. Egenvård är åtgärder som en person själv utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande. I egenvården/egenansvaret innefattas åtgärder som en person utför på rekommendation av hälso- och sjukvårdspersonal och i så fall inte initierar själv. Det är utförandet och inte initierandet som är tecken på egenvård. Gränsen mellan sjukvårdande insatser och egenvård kan inte anges generellt utan är beroende av omständigheter i varje enskilt ärende. En tydlig rutin skall skapas mellan landsting, primärvård, och kommunen, myndighet och utförarna, för att gränsdragningen mellan egenvård och kommunens hemtjänst blir klar. Arbetet med rutinen är påbörjad. Innehåll i rutin för samverkan, gränsdragning Som egenvård räknas de uppgifter som ansvarig läkare normalt lämnar till patient eller anhörig att sköta om. Uppgifter av hälso- och sjukvårdskaraktär, som kan utföras av den enskilde själv eller anhöriga i hemmet efter enklare instruktion av ansvarig sjuksköterska eller läkare, räknas inte som hälso- och sjukvård utan som egenvård. Det är hälso- och sjukvårdens sak att avgöra vad som är att betrakta som hälso- och sjukvård och detta i sig är ett ställningstagande som bör dokumenteras i patientens journal. Detta innebär att det är hälso- och sjukvården som har tolkningsföreträde. Vård- och omsorgsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

17 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2011:232 När läkaren har bestämt att en uppgift är att betrakta som egenvård instrueras vid behov den enskilde eller dennes företrädare, till exempel närstående, hemtjänstpersonal eller personlig assistent om hur egenvårdsuppgiften bör utföras. Först efter att ett beslut har fattats om egenvård av kommunens biståndshandläggare, ansvarar kommunens personal för insatsen. Bedömning En individuell bedömning görs av patientens hälsotillstånd och förmåga att klara egenvården. Detta skall fortlöpande bedömas av hälso- och sjukvården. Det är inte diagnosen som är avgörande för i vilken utsträckning patienten skall bedömas klara sin egenvård, det är patientens mentala funktionsförmåga som är helt avgörande för ställningstagandet. Bedömningen av individens mentala funktion skall sättas i relation till aktuell egenvårdsuppgift. Mediciner som, om de hanteras fel, kan innebära livsfara betraktas som hälso- och sjukvård betydligt oftare än andra mediciner. Intyg Om det blir aktuellt för den enskilde att söka bistånd enligt Socialtjänstlagen för att klara egenvårdsuppgifterna, kan kommunen av den enskilde begära ett skriftligt intyg med läkares underskrift, att den aktuella uppgiften är att betrakta som egenvård. Primärvården utfärdar intyg som styrker ställningstagandet Egenvård. Intyget lämnas till patienten. Om patienten sedan väljer att ansöka om bistånd lämnar han/hon intyget till biståndshandläggaren. Anne Saaristo Vård- och omsorgschef

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2012:30 6 Remiss från socialdepartementet - Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet. (von/2012:30) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till skrivelse. Sammanfattning Utredarens uppdrag har varit att lämna förslag på olika lösningar för att införa fritt val av hjälpmedel. I uppdraget har ingått att analysera hur förutsättningarna för en ökad valfrihet ska kunna förbättras med utgångspunkt från rådande ansvarsfördelning mellan huvudmännen. Vård- och omsorgsförvaltningen välkomnar utredarens förslag om fritt val av hjälpmedel och att upphandling av dessa ska ske genom lagen om valfrihetssystem (LOV). Då en brukares hjälpmedel kan ha mycket stor påverkan på dennes liv är ökat inflytande vid val av hjälpmedel ett viktigt sätt att stärka brukarens delaktighet. Det är en vinst för verksamheten om brukarens personliga behov, snarare än det upphandlade sortimentet, får styra vilka hjälpmedel en brukare kan få. Förvaltningen vill dock betona vikten av att landsting och kommuner ställer tydliga krav på leverantörerna så brukarens valfrihet verkligen ökar samt behovet av att brukarna får tydlig information om vad fritt val av hjälpmedel innebär. Förvaltningen hyser också en förhoppning om att socialdepartementet gör en mer ingående utredning av förslaget att överlämna hjälpmedel till egenvård och eget ägande innan detta antas. Utifrån vad som framgår av utredningen skulle ett sådant införande bara omfatta en liten andel av landets hjälpmedelsanvändare samtidigt som det riskerar att komplicera verksamheten för den ansvariga kommunen/landstinget. Nämnden framför även att innan man tar ställning till leveransform så bör stödet och kunskapen om leveransformen till brukare vidareutvecklas, samtidigt som kvalitetsarbetet stärks.

55 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2012:30

56 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2012:30 Referens Emma Åberg Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Remiss från socialdepartementet - Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till skrivelse. Sammanfattning Utredarens uppdrag har varit att lämna förslag på olika lösningar för att införa fritt val av hjälpmedel. I uppdraget har ingått att analysera hur förutsättningarna för en ökad valfrihet ska kunna förbättras med utgångspunkt från rådande ansvarsfördelning mellan huvudmännen. Vård- och omsorgsförvaltningen välkomnar utredarens förslag om fritt val av hjälpmedel och att upphandling av dessa ska ske genom lagen om valfrihetssystem (LOV). Då en brukares hjälpmedel kan ha mycket stor påverkan på dennes liv är ökat inflytande vid val av hjälpmedel ett viktigt sätt att stärka brukarens delaktighet. Det är en vinst för verksamheten om brukarens personliga behov, snarare än det upphandlade sortimentet, får styra vilka hjälpmedel en brukare kan få. Förvaltningen vill dock betona vikten av att landsting och kommuner ställer tydliga krav på leverantörerna så brukarens valfrihet verkligen ökar samt behovet av att brukarna får tydlig information om vad fritt val av hjälpmedel innebär. Förvaltningen hyser också en förhoppning om att socialdepartementet gör en mer ingående utredning av förslaget att överlämna hjälpmedel till egenvård och eget ägande innan detta antas. Utifrån vad som framgår av utredningen skulle ett sådant införande bara omfatta en liten andel av landets hjälpmedelsanvändare samtidigt som det riskerar att komplicera verksamheten för den ansvariga kommunen/landstinget. Ärendet Utredarens uppdrag har varit att lämna förslag på olika lösningar för att införa fritt val av hjälpmedel. Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet. Vård- och omsorgsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

57 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2012:30 Utredningen i korthet Utredarens uppdrag har varit att lämna förslag på olika lösningar för att införa fritt val av hjälpmedel. Uppdraget har även innehållit frågor om service och underhåll av hjälpmedel, information samt åtgärder för att stimulera och stödja införandet av fritt val av hjälpmedel. Fritt val av hjälpmedel är tänkt som ett komplement till förskrivning i syfte att öka den enskildes inflytande. För att öka brukarens delaktighet vid val av hjälpmedel föreslår utredaren att hjälpmedel ska kunna upphandlas enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). En sådan förändring skulle enligt utredaren ge hjälpmedelsanvändarna större valfrihet när det gäller hjälpmedel. I ett valfrihetssystem för hjälpmedel skulle den enskilde hjälpmedelsanvändaren ha möjlighet att välja leverantör och produkt medan ersättningen för hjälpmedlen bestäms utifrån olika behovsnivåer och bekostas av den upphandlande myndigheten (kommunen eller landstinget). I de fall brukaren efterfrågar ett hjälpmedel som är dyrare än den ersättning han eller hon har beviljats har brukaren rätt att lägga till egna pengar. Utredaren öppnar även upp för möjligheten att brukaren själv kan äga sitt hjälpmedel om kommunen eller landstinget anser att personen ifråga klarar av det. I de fallen får brukaren en rekvisition och kan handla sitt hjälpmedel var han eller hon vill och ansvarar därefter för hjälpmedlet. Även reparation och service kan fås på rekvisition. Ett valfrihetssystem för hjälpmedel kan omfatta både små och stora leverantörer och de som tillhandahåller många olika produkter eller bara en enda. Tillhandahållandet kan ske på olika sätt, genom köp, hyra m.m. Om äganderätten till hjälpmedlen stannar kvar hos leverantören behöver inte huvudmännen ha någon verksamhet för att ta emot och återanvända de hjälpmedel som återlämnas utan det sker hos leverantören. Samtidigt finns det hjälpmedelsanvändare som inte vill eller kan välja hjälpmedel och kommuner och landsting måste därför tillhandahålla hjälpmedel även för dessa, ett s.k. ickevalsalternativ Ett införande av LOV för hjälpmedel skulle enligt utredaren inte innebära någon förändring av nuvarande ansvar och inte medföra någon ökad kostnad för kommunen. Det skulle även fortsatt vara frivilligt om en kommun väljer att erbjuda sina medlemmar ett valfrihetssystem, men för att underlätta och stödja införandet av valfrihetssystem för hjälpmedel bör en del av de anslag som aviserats i budgetpropositionen för 2011 användas. Alternativen för ökad valfrihet när det gäller hjälpmedel passar mer eller mindre bra för att svara mot olika behov av hjälpmedel. Landsting och kommuner måste därför bedöma på vilket sätt det är lämpligt att öka valfriheten för de hjälpmedel som hjälpmedelsanvändarna erbjuds. Det är lämpligt att hjälpmedelsanvändaren äger vissa former av hjälpmedel medan andra inte bör vara ett ansvar för den enskilde på det sätt som ett eget ägande innebär.

58 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr von/2012:30 Förvaltningen vill betona vikten av att landsting och kommuner ställer tydliga krav på leverantörerna så brukarens valfrihet verkligen ökar. Förvaltningen hyser också en förhoppning om att socialdepartementet gör en mer ingående utredning av förslaget att överlämna hjälpmedel till egenvård och eget ägande innan detta antas. Utifrån vad som framgår av utredningen skulle ett sådant införande bara omfatta en liten andel av landets hjälpmedelsanvändare Synpunkter på utredningen Vård- och omsorgsförvaltningen välkomnar utredningen då vi anser att det är av stor vikt att öka brukarens möjlighet att själv kunna påverka vid valet av hjälpmedel. Förvaltningen vill betona vikten av följande för att införandet av fritt val av hjälpmedel ska fungera på bästa sätt: En förutsättning för införandet av ett valfrihetssystem är att landsting och kommuner verkligen ställer krav på leverantörerna för att uppnå ett sortiment som ger brukarna utrymme för valfrihet. Information om vad brukaren har möjlighet att välja för typ av hjälpmedel och vilka hjälpmedel som finns att tillgå är nödvändigt för att få systemet att fungera. Informationen måste vara lättillgänglig och tydlig. Förslaget om att låta vissa brukare äga och ansvara för sina hjälpmedel behöver ses över och utvärderas ytterligare. Utifrån vad som framgår av utredningen skulle ett sådant införande bara omfatta en liten andel av landets hjälpmedelsanvändare samtidigt som det riskerar att komplicera verksamheten för den ansvariga kommunen/landstinget och eventuellt leda till ökade kostnader. Anne Saaristo Vård- och omsorgschef

59 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden Dnr von/2012:9 7 Redovisning av delegationsärende, april (von/2012:9) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delegationsärendet. Sammanfattning Svar till Socialstyrelsen (på bordet)

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:2 2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om Omvårdnadslyftet 1 bilaga Regeringens beslut Socialstyrelsen ges i uppdrag att förbereda,

Läs mer

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-06-11 Tid 2013-06-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Svar på medborgarförslag-

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

3 Trafikfrågor hågelbyleden - Anders Nilsson, projektchef

3 Trafikfrågor hågelbyleden - Anders Nilsson, projektchef KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2013-02-05 Tid 2013-02-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset Tumba rum 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Uppdatering av arbetet

Läs mer

3 Tillagningskök på vård- och omsorgsboende

3 Tillagningskök på vård- och omsorgsboende KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-06-17 Tid 2014-06-10, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, Alytus Ärenden Justering 1 Begäran om yttrande över medborgarförslag - Ett nytt boende för äldre i Vårsta 2 Information

Läs mer

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt

Läs mer

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Remissvar 2008-05-26 S2008/2022/ST 013-2008-1852 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Bakgrund Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har anmodats

Läs mer

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-06-07 Tid 2012-06-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 konferens Ärenden Justering 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege

Läs mer

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre Regeringsbeslut II:2 2013-01-24 S2013/612/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre 1 bilaga

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Sandra Möller TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, P 18 1 (3) HSN 2016-0098 Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S)

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016.

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Kommunerna kunde ansöka om statsbidrag för Komvux under hösten 2015, avseende bidragsåret

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 Likabehandlingsplan 2012 mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 2 (12) 1. Inledning Komvux Malmö Centrum är rektorsområde för den upphandlade vuxenutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13

Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13 Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13 PM 2003 RV (Dnr 331-201/2003) Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-11-17 Handläggare Susannah Sjöberg Telefon: 08-50833648 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Statsbidrag

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman@socialstyrelsen.se 2013-06-27 Dnr 9.1-27996/2013 1(5) Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna 1 (2) La ndstingsrådsbered ningen SKRIVELSE 2013-09-25 LS 1303-0417 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 "10-08 00009 * Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om s ansvar

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Kommunalhuset plan 2 rum Alytus

Kommunalhuset plan 2 rum Alytus KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-04-22 Tid 2014-04-22, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum Alytus Ärenden Justering 1 Svar på medborgarförslag - Äldrepedagoger till kommunens

Läs mer

Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU19 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/68-NF-750 Karin Bodlund - aw800 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/68-NF-750 Karin Bodlund - aw800 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/68-NF-750 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Kunskapssatsning

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2014

Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2014 c4) Socialstyrelsen Informationsbrev 2013-11-14 Dnr 9.1-42284/2013 1(5) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.pettersson@socialstyrelsen.se Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet

Läs mer

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet.

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-03-28 1(2) LS 1201-0211 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-04- 1 7 0001 3 " Yttrande över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-10-29 AN-2015/595.187 1 (5) HANDLÄGGARE Carin Nyh Äldreomsorgsnämnden carin.nyh@huddinge.se Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018 Förslag

Läs mer

1 Muntlig information om projekten socialt innehåll och demens. 3 Svar på betänkande om Kommunaliserad hemsjukvård

1 Muntlig information om projekten socialt innehåll och demens. 3 Svar på betänkande om Kommunaliserad hemsjukvård KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2011-12-13 Tid 2011-12-13, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Muntlig information om projekten socialt innehåll och demens 2 Riktlinjer gällande

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Botkyrka kommuns medskick till Sverigeförhandlingens arbete

Botkyrka kommuns medskick till Sverigeförhandlingens arbete TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Lars Olson Mottagare Sverigeförhandlingen Botkyrka kommuns medskick till Sverigeförhandlingens arbete Utgångspunkter Botkyrka kommun har i ett särskilt beslut 2015-10-05

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Maria Johansson Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

2 Medborgarförslag - Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön. 5 Medborgarförslag - Utveckla lekplatsen vid Klockarevägen i Vårsta

2 Medborgarförslag - Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön. 5 Medborgarförslag - Utveckla lekplatsen vid Klockarevägen i Vårsta KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [4] Samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-15 Tid 2016-01-26, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Justera ljussignaler vid korsningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas

Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-07 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 140694 Överenskommelse i Kalmar län om att gemensamt förbättra stöd och

Läs mer

Socialdepartementet. Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet lämnar här sina synpunkter på rubricerad remiss.

Socialdepartementet. Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet lämnar här sina synpunkter på rubricerad remiss. Lund den 30 september 2015 Socialdepartementet YTTRANDE Remiss Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Boverket december

Läs mer

PROTOKOLL Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2012-12-13

PROTOKOLL Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2012-12-13 1 (15) Paragrafer 39-49 Plats och tid Vita Villan, kl 09.00-12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/1343 Allmänutredare 2014-12-29 Kommunstyrelsen Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Beslutade av Förbundsstyrelsen i november 013 Inledning De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring utan större problem och är väl förberedda

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 9 Oktober 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland 2013-05-04 1(10) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland I den nationella

Läs mer

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång KKV1000, v1.1, 2009-12-14 BESLUT 2010-02-04 Dnr 451/2009 1 (7) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång Beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Allmänna synpunkter och förslag Famna

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET 1 (8) Omsorgskontoret 2009-05-26 Dnr On 2009-58 Bilaga 1 FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET En förutsättning för att införa Lag om valfrihetssystem, LOV är att det finns ett förfrågningsunderlag

Läs mer

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-06 LS 2015-0474 Landstingsstyrelsen Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Remissyttrandet godkänns.

Landstingsstyrelsens beslut. Remissyttrandet godkänns. Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0775-5 97/16 Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för

Läs mer

2012-05-10. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 10 maj 2012, kl. 09.30-12.00, ajounering 12.00-13.00, 13.00-14.40 Birgitta Sjögren, ordförande, s

2012-05-10. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 10 maj 2012, kl. 09.30-12.00, ajounering 12.00-13.00, 13.00-14.40 Birgitta Sjögren, ordförande, s 1 (19) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 10 maj 2012, kl. 09.30-12.00, ajounering 12.00-13.00, 13.00-14.40 Birgitta Sjögren, ordförande, s Sven Sandelius,

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87 Kommittédirektiv Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Dir. 2011:87 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Mie Claesson Magnell 040-33 26 66 mie.claessonmagnell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-13 Dnr 0900176 1 (10) Rekvisition hörapparat en valfrihetsmodell Ordförandens

Läs mer

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Cirkulärnr: 10:11 Diarienr: 10/0702 Handläggare: Kristina Jennbert Anna Lilja Qvarlander Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2010-02-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer