Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas"

Transkript

1 Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer Överenskommelse i Kalmar län om att gemensamt förbättra stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt LOB (lagen om berusade) Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner överenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län, kommunerna i Kalmar län och polisen kring personer som omhändertagits enligt LOB (Lagen om berusade). 2. Landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen. Bakgrund Regeringen har avsatt kronor årligen under åren för att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete där landsting och kommuner tillsammans med Polismyndigheten gemensamt utvecklar alternativa lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras. Medlen fördelas efter genomförd prestation. Den prestation som avses är, såsom aviserats i uppdraget om fördelning av medel för 2014 (dnr S2014/2933/FST), att parterna (landsting, kommuner och Polismyndigheten) har ingått en överenskommelse i respektive län om att utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest av personer som omhändertas enligt LOB i syfte att förbättra den medicinska säkerheten och omsorgen. En arbetsgrupp med representanter från Landstinget i Kalmar län, kommunerna i Kalmar län och Polismyndigheten har kartlagt situationen, inom polisen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården, beträffande omhändertagande av berusade personer. Brukarintervjuer har genomförts. Arbetsgruppen har presenterat en rapport med inriktningsförslag utifrån kartläggningen vilken är underlag för överenskommelsen, se bilaga. Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Planeringsenheten Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Landstingshuset Strömgatan 13 Kalmar Telefon Bankgiro

2 Landstinget i Kalmar län Datum Referens Sida 2(2) närmare är organisation av god vårdkedja för tillnyktring, avgiftning och behandling och regionala stöd och kompetensinsatser kring detta. Gunnita Augustsson Utredare Planeringsenheten Christina Edward Planeringschef Planeringsenheten Bilagor 1 Rapport underlag för överenskommelse arbetsgruppens förslag daterad den 22 maj Överenskommelse i Kalmar län om att gemensamt förbättra stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt LOB daterad den 12 juni 2015.

3 1 (10) Bilaga 1 Rapport Inledning Regeringen har avsatt kronor årligen under för att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete där landsting och kommuner tillsammans med Polismyndigheten gemensamt utvecklar alternativa lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras. Medlen som avsatts för 2015 ska fördelas efter genomförd prestation. Den prestation som avses är, såsom aviserats i uppdraget om fördelning av medel för 2014 (dnr S2014/2933/FST), att parterna (landsting, kommuner och Polismyndigheten) har ingått en överenskommelse i respektive län om att utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest av personer som omhändertas enligt LOB i syfte att förbättra den medicinska säkerheten och omsorgen. Lagstiftningen anger respektive huvudmans verksamhetsansvar. Då lagen inte ger tydlig vägledning om ansvarsgränser ska frågan lösas genom samarbete och överenskommelse mellan huvudmännen. Den enskildes intresse får aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän har olika verksamhets- och kostnadsansvar. Senast den 30 oktober 2015 ska en kopia på överenskommelsen vara Regeringskansliet (Socialdepartementet) tillhanda. Syfte Stimulera lokalt utvecklingsarbete där samverkansorganen (landsting, kommuner och polisen) gemensamt skall utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest av personer som omhändertas enligt LOB så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras. Mål Få till stånd en tydlig och varaktig praxisförändring så att betydligt färre personer förs till arresten jämfört med i dag. Istället skall personerna omhändertas på annat sätt så att fler kan fångas upp för fortsatt stöd- och behandling. Lösningar är särskilt angelägna då barn under 18 år omhändertas. De lokala behoven får vara styrande för vilka lösningar parterna väljer att utveckla. Genom att stärka vård- och omsorgsinsatserna för personer som omhändertas underlättas dessutom efterföljande behandling då detta krävs. Under 2015 avser regeringen att ställa som villkor för tilldelningen av medel att det finns en lokal överenskommelse mellan parterna; landsting, kommuner och polisen, på plats.

4 2 (10) Överenskommelsen ska vara förankrad på politisk nivå hos landsting och kommuner och inkludera polisen som avtalspart. Villkor för att medel ska utbetalas 1. Det ska framgå genom underskrift, utdragsprotokoll eller på annat sätt, att överenskommelsen är politiskt förankrad hos den eller de huvudmän som omfattas av överenskommelsen. 2. Överenskommelsen ska vara undertecknad av behörig företrädare för Polismyndigheten. 3. Av överenskommelsen ska framgå vilka åtgärder parterna avser vidta och vilka effekter som dessa förväntas ge såväl vad gäller vuxna som barn och unga. 4. Av överenskommelsen ska framgå hur den ska följas upp och vilken eller vilka aktörer som ansvarar för uppföljningen. 5. Senast den 30 oktober 2015 ska en kopia på överenskommelsen vara Regeringskansliet (Socialdepartementet) tillhanda tillsammans med uppgift om mottagande organisation och kontonummer för utbetalning av medel. Hänvisning ska ske till det diarienummer som detta beslut har. En projektgrupp med representanter från landstiget, kommuner, Regionförbundet och polisen har tagit fram föreliggande underlag till förslag till överenskommelse. I projektgruppen har ingått Tommy Brännström, enhetschef, Polismyndigheten Rolf Nordström, Enhetschef Vuxenenheten Varvet, Västerviks kommun Carina Björkman, Enhetschef Mottagning Barn och Vuxen, Kalmar kommun Victoria Häggerud, Regional utvecklingsledare Missbruk och beroende, Regionförbundet i Kalmar län Charlotta Brunner, chefläkare psykiatriförvaltningen, Landstinget i Kalmar län Karl Landergren, verksamhetschef akutkliniken Västerviks sjukhus, Landstinget i Kalmar län Gunnita Augustsson, utredare/projektledare planeringsenheten, Landstinget i Kalmar län Kartläggning Under 2104 gjordes, inom ramen för de statliga medlen, en kartläggning inom Kalmar län vad avser omhändertagna enligt LOB. Kartläggningen har bestått av en genomgång av antalet LOB-omhändertaganden i Kalmar län 2013 och grundar sig på polisens statistik.

5 3 (10) Genomgången innefattar var omhändertagandet har skett, i vilken kommun det skett, kön och ålder på den omhändertagne, skälet till omhändertagandet, i de flesta fall vad personen varit påverkad av samt om han/hon förts till arrest eller sjukvårdsinrättning. Liknande information finns inte att hämta från varken landstinget eller från kommunerna då dessa inte registreras. Den statistik som finns att hämta från landstinget är personer som kommit till sjukvårdsinrättningar och har diagnostiserats som alkoholförgiftade. Om någon av dessa är LOB-ärenden går inte att utläsa Omhändertagna enlig LOB fördelat på ålder (Polisens statistik) Ålder Totalt Män Kvinnor 13-18år Ålder redovisas ej Totalt Andel 87 % 13 % Tabellen visar antalet omhändertagna personer utifrån ålder och kön. Av de omhändertagna är 87 % män och 13 % är kvinnor. Flest antal omhändertagna personer finns i åldrarna år. Av det totala antalet omhändertagna är 5 % ungdomar upp till 18 år. Förvaring i arrest/alternativ lösning (Polisens statistik) Totalt Män Kvinnor Till sjukvårdsinrättning Till arrest Till annan ex föräldrar o anhöriga Till Socialförvaltning Totalt antal Övervägande delen, 96 %, av de omhändertagna personerna har förts till arrest. 3 % har lämnats till föräldrar och anhöriga. Sjukvården och socialförvaltningen har tagit emot 1 %.

6 4 (10) Kommun Män Totalt Kvinnor antal Andel Borgholms kommun % Emmaboda kommun % Hultsfreds kommun % Högsby kommun % Kalmar kommun % Mönsterås kommun % Mörbylånga kommun % Nybro kommun % Oskarshamns kommun % Torsås kommun % Vimmerby kommun % Västerviks kommun % Fördelat per kommun har den övervägande delen omhändertagits i de tre stora kommunerna där Kalmar kommun har högst antal omhändertagna, följt av Västerviks kommun och Oskarshamns kommun. Övriga kommuner utgör mellan 1-4 % av de omhändertagna. Barn- och ungdomar upp till 18 år Antalet personer som omhändertagits på barnklinikerna i Kalmar län är 23 inom slutenvården och 2 inom öppenvården. Vid länssjukhuset i Kalmar har 16 personer omhändertagits och vid sjukhuset i Västervik 7 personer. Barn- och ungdomar har oftast inkommit via föräldrar efter att polisen omhändertagit dem och lämnat över dem till föräldrarna. Jämfört med LOBstatistiken finns en differens där polisens LOB-statistik visar att det är totalt 88 personer som omhändertagits enligt LOB och av dessa har 45 personer lämnats till föräldrar och anhöriga. Två lämnades till sjukvården och två till socialen. 43 d v s nästan hälften kvarhölls i arresten. Om polisen vet att den omhändertagne är under 18 år görs stora ansträngningar att få tag i vårdnadshavare/anhöriga. Om man inte får tag på någon anhörig finns socialtjänsten med i arresten. På barnkliniken i Kalmar säger man att det har skett en förändring eller förskjutning från användandet av alkohol till användande av andra droger. Det har skett en markant förändring av festandemönstret jämfört med förr. I dagsläget är ungdomarna inte berusade av alkohol i samma utsträckning utan det finns istället andra droger med i bilden. Droger som är svåra att hantera av sjukvården. I samband med att ett barn- eller ungdom omhändertas görs från barnkliniken en anmälan till socialtjänsten på alla som omhändertagits. Viktigt att påpeka att hos barn- och ungdomar som berusat sig och som omhändertas finns ofta andra

7 5 (10) bakomliggande orsaker som behöver omhändertas. I dessa lägen skickas alltid en remiss till BUP. Brukarintervjuer Muntliga intervjuer med brukare har genomförts. Avsikten har varit att få en bild av brukarnas syn på omhändertagandet. Idag upplevs den medicinska vården som obefintlig och ett LOBomhändertagande kan mera betraktas som förvaring och man är sårbar när man kommer ut/släpps från polisen. Hos polisen finns inte någon medicinskt kunnig personal som tar hand om personerna när de nyktrar till. Svaren visar på att brukarna efterfrågar en TNE (tillnyktringsenhet) där hela vårdkedjan finns på ett ställe och att de inte blir utsläppta förrän det finns en individuell planering. De poängterar att det är angeläget att snabbt få erbjudande om fortsatta stöd- och behandlingsinsatser innan vederbörande släpps ut på egen hand. Ett omhändertagande enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) beskrevs kunna vara en räddning för att avbryta ett aktivt missbruk. De beskrev också oron över de nya droger som idag har stor utbredning i samhället. LOB i dag Polisen Inom Kalmar län omhändertog polisen under 2013 totalt 1656 personer där den övervägande delen, 96 %, fördes till arrest. Endast 1 % har förts till hälso- och sjukvården. Anledningen till att de flesta omhändertas i arresten är att man inom hälso- och sjukvården uppgett att man inte har haft möjlighet att ta emot dessa personer. Detta får till följd att polisen istället för personerna till arrest där de efter tillnyktring normalt släpps efter 6-8 timmar utan något nämnvärt stöd. Polisen uppger att de inte har den medicinska kompetensen att ta hand om LOB:arna samt att de inte har möjlighet att följa upp vad som händer när personerna har släppts. LOB i dag kommunerna Vid ett LOB-omhändertagande skickar polisen uppgift om omhändertagandet till socialtjänsten i den kommun där den omhändertagna är folkbokförd. Kommunen i sin tur kontaktar personen via brev eller telefonsamtal för att erbjuda kontakt och om den omhändertagna personen är under 20 år görs alltid försök att få en personlig kontakt. Detta görs också i de fall personen har barn under 18 år. Är personen redan aktuell tar ansvarig handläggare kontakt med personen. Rutinen kan hanteras olika i kommunerna. SMADIT-modell SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är en modell som används inom polisen när en person misstänks för rattfylleri. Syftet med verksamheten är att få alkoholeller drogpåverkade förare under vård så snabbt som möjligt. Det är bemötandet och samtalet med den misstänkte, som är avgörande för hur han eller hon ställer sig till vårderbjudandet. Detta ligger i linje med det brukarna efterfrågar.

8 6 (10) Tillnyktring abstinensvården - behandling Med tillnyktringsverksamhet avses att bereda akut alkohol- och drogpåverkade personer omvårdnad, medicinsk insatser och någonstans att vistas under en kortare tid medan personen nyktrar till. Tillnyktringsverksamhet bör vara en ingång i vård- och stödprocessen som kan kombineras med efterföljande kort intervention, abstinensvård och behandling. Den tillnyktrings- och abstinensvård som finns idag i Kalmar län finns inom landstingets hälso- och sjukvård samt inom kommunens socialtjänst. Inom hälso- och sjukvården finns inte någon speciell organisation eller några specifika platser för denna typ av vård som är akut och som kräver slutenvård. Det mest optimala vore inrättandet av tillnyktringsenhet (TNE) som inkluderar tillnyktring, avgiftning och behandling. TNE möjliggör således ett kompetenscentra som ger säker tillgänglighet samt en vårdkedja för att kunna starta en efterföljande behandling när så krävs. Personer som kommer till en tillnyktringsenhet har ofta i grunden ett missbruksproblem som de behöver hjälp med och avsikten är därför att försöka få personen i fråga att ta emot hjälp så fort som möjligt och snabbt starta behandling. De personer som skulle komma till TNE är dels de som söker själva eller som kommer in akut på annat sätt, dels de personer som polisen LOB:at. Även om det funnits en TNE skull inte alla de 239 personerna som kommit till vården för alkoholförgiftning passa på en TNE. Vid förfrågan i andra landsting uppskattar man att mellan 39 och 70% av LOB skulle kunna omhändertas i vården. Övriga kan eller skall inte omhändertas i sjukvården utan behöver ett polisomhändertagande även om det finns en TNE. Flödesschema/vårdkedja över förslag till LOB-omhändertaganden Hem LOB Medicinsk bedömning Arrest Socialtjänsten TNE Vid behov kompletterande abstinensvård

9 7 (10) Ansvarsfördelning Den enskildes intresse får aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän har olika verksamhets- och kostnadsansvar. I lagstiftningen står det att den som är omhändertagen fortlöpande skall ses till. Skulle den omhändertagnes tillstånd ge anledning till det, skall personen föras till sjukhus eller ska läkare tillkallas så snart det kan ske. De vårdinriktade alternativen ska ha företräde och kvarhållandet i arrest skall ses som en sista utväg. Målet är att minska antalet personer som för till arrest eller hitta ett alternativ till att de förs till arrest. Med tillnyktringsverksamhet avses att bereda akut alkohol- och drogpåverkade personer omvårdnad, medicinsk insatser och någonstans att vistas under en kortare tid medan personen nyktrar till. Tillnyktringsverksamhet bör vara en ingång i vård- och stödprocessen som kan kombineras med efterföljande kort intervention, abstinensvård och behandling. TNE kommer sannolikt att underlätta samarbete mellan huvudmännen. För kommunens missbruksvård kan det innebära att det förbättrar uppsöket och förebyggande arbete genom att ex koppla socialtjänsten till TNE för ett tidigt uppfångande. Ansvarsfördelningen mellan landstinget och kommunerna gällande personer med riskbruk, missbruk eller beroende beskrivs i den samverkansöverenskommelse som ska tas fram under Polisen Enligt LOB ska polisen omhänderta personer som är så berusade av alkohol eller andra berusningsmedel att de är en fara för sig själv och andra. Det behöver oftast göras en medicinsk bedömning för att man skall kunna avgöra om den berusade personen ska omhändertas i vården eller föras till/kvarhållas i arrest. Polisen ska åker till TNE där en läkare eller sjuksköterska gör en medicinsk bedömning om personen skall läggas in eller om den ska/kan kvarhållas i arrest i stället. Landstinget De som omhändertas med stöd av LOB och som inte är våldsamma och/eller hotar med våld bör transporteras direkt till en TNE för tillsyn. När polisen kommer till TNE gör läkare eller sjuksköterska en medicinsk bedömning om det föreligger behov av sjukhusvård. Om ett sådant omhändertagande inte bedöms aktuellt av sjukvården ska polisen kvarhålla personen i arresten. När polisen överlämnat personen på tillnyktringsenheten upphör LOB-omhändertagandet och personen har möjlighet att lämna tillnyktringsenheten. Kommunerna Kommunernas socialtjänst ansvarar för uppföljning av LOB-omhändertaganden d v s efter att LOB har upphört. TNE är en ingång till vård- och stödprocessen och socialtjänst ska finnas med tidigt för att motivera och erbjuda fortsatt vård och stöd. Om personen är i behov av stöd från både kommunen och landstinget skall en gemensam individuell vårdplanering erbjudas. Länsdelar som är svåra att täcka

10 8 (10) Länets geografi innebär svårigheter att med TNE ge full täckning när det gäller omhändertagandet. Delar av Öland och västra länet är ett exempel på område där man behöver hitta andra lösningar vid det akuta omhändertagandet och för koppling mot vården. Praktiska lösningar i samverkan mellan kommuner, polismyndighet och landstingets verksamheter som ambulans och primärvård måste hitta och fungera i samverkan med TNE Uppföljning Överenskommelsen ska följas upp årligen genom att de tillskapade TNE och polisen tillsammans lämnar årsrapporter med statistik och analys till Länsgemensam ledning i samverkan. Barnklinikerna vid länets sjukhus skall lämna årlig rapport över antalet barn som anlänt omhändertagits enligt LOB samt hur många som remitterats till BUP och som fått hjälp. Ansvarig för att uppföljning sker är Länsgemensam ledning i samverkan, som också skall ta emot och agera utifrån resultaten. Förbättringsförslag Utifrån kartläggningen som gjorts har arbetsgruppen diskuterat fram förbättringsförslag som ska ligga till grund för en överenskommelse mellan landsting, kommuner och polisen i Kalmar län. Gruppen konstaterar att det finns ett mycket begränsat värde i att skapa enheter som bara är till för tillnyktring/förvaring i anslutning till sjukhusen. Det som skapar värde är däremot en helhetsintegration av tillnyktring, avgiftning och behandling. I Kalmar län är det mest optimalt att inrätta fullskaliga integrerade enheter. Integrerade enheter ger säker tillgänglighet, en vårdkedja och möjliggör start av en efterföljande behandling när så krävs. I en integrerad enhet finns kompetens från både landstingets sjukvård och kommunernas socialtjänst. Då en tillnyktringsenhet ska vara basen för motivationsarbete bör det finnas möjlighet att påbörja motiverande samtal på tillnyktringsenheten, i slutet av tillnyktringsfasen. Att tillskapa enbart en TNE i länet räcker inte eftersom detta inte ger en jämlik vård och TNE på en plats i länet resulterar i en svårtillgänglig vård p g a länets geografi med långa avstånd mellan söder och norr. Det mest realistiska, både kompetens- och effektivitetsmässigt, är att inrätta två helintegrerade TNE. För att täcka behovet behövs en enhet i norr och en i söder förlagda i anslutning till länssjukhuset i Kalmar och till Västerviks sjukhus. I och omkring Kalmar sker de flesta omhändertagandena och det är länets mest befolkningstäta område. Västervik kan täcka behovet för mellersta och norra länsdelen. Detta innebär att mellanlänspatienterna som omhändertas enligt LOB kommer polisen att skjutsa till TNE i norr. Omhändertagande av barn under 18 år

11 9 (10) I samband med att ett barn under 18 år omhändertas gör barnklinikerna en anmälan till socialtjänsten på alla som omhändertagits. Hos barn och ungdomar som berusar sig finns oftast en bakomliggande orsak, social eller psykisk, som behöver utredas och omhändertas. I dessa lägen går alltid en remiss till BUP. Det gäller här att fånga problemen tidigt och kanske vara ett stöd för att förhindra senare missbruk hos ungdomarna d v s se till att barnet får det stöd som behövs. Förslag Projektgruppens förslag är att Landstinget i Kalmar län, kommunerna i Kalmar län samt Polismyndigheten, kommer utifrån rapporten att underteckna ett inriktningsbeslut och en överenskommelse kring samverkan. Överenskommelsen kommer att handla om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas närmare är organisation av god vårdkedja för tillnyktring, avgiftning och behandling och regionala stöd och kompetensinsatser kring detta. Kalmar som ovan Gunnita Augustsson Utredare/projektledare Planeringsenheten Landstinget i Kalmar län.

12 Överenskommelse i Kalmar län om att gemensamt förbättra stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt LOB Bakgrund Regeringen har avsatt kronor årligen under åren för att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete där landsting och kommuner tillsammans med Polismyndigheten gemensamt utvecklar alternativa lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras. Medlen som avsatts för 2015 ska fördelas efter genomförd prestation. Den prestation som avses är, såsom aviserats i uppdraget om fördelning av medel för 2014 (dnr S2014/2933/FST), att parterna (landsting, kommuner och Polismyndigheten) har ingått en överenskommelse i respektive län om att utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest av personer som omhändertas enligt LOB i syfte att förbättra den medicinska säkerheten och omsorgen. Mål Målet med satsningen är att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden. Kartläggningen i länet En arbetsgrupp har kartlagt situationen, inom polisen, socialtjänsten och sjukvården, beträffande omhändertagande av berusade personer. Brukarintervjuer har genomförts. Arbetsgruppen har presenterat en rapport med inriktningsförslag utifrån kartläggningen, se bilaga. Förslag till beslut Landstinget i Kalmar län, kommunerna i Kalmar län samt Polismyndigheten beslutar att underteckna ett inriktningsbeslut och en överenskommelse kring samverkan. Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas närmare är organisation av god vårdkedja för tillnyktring, avgiftning och behandling och regionala stöd och kompetensinsatser kring detta. Anders Henriksson Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i Kalmar län Patrik Oldin Polismästare Region syd Polisområde Kalmar Xxxx Xxxxx Socialnämndens ordförande xxxx kommun

Överenskommelse rörande lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB)

Överenskommelse rörande lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Regionkontoret Styrning och Stöd Angelica Eriksson Nämndssekreterare Datum 2015-09-02 Diarienummer Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Överenskommelse rörande lagen

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB 8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Strategisk grupp har tagit fram ett förslag till överenskommelse tillsammans

Läs mer

Överenskommelse i Jönköpings län omgemensam satsning för förbättrade. stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Överenskommelse i Jönköpings län omgemensam satsning för förbättrade. stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer MISSIV 1(2) 2015-09-04 LJ 2014/628 Regionsledningskontoret Folkhälsa och sjukvård Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård Överenskommelse i Jönköpings län omgemensam satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Remiss. Översyn vårdprocess tillnyktring

Remiss. Översyn vårdprocess tillnyktring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorgen Åsa Hedqvist, verksamhetschef akutmottagningen Visby lasarett Ärendenr SON 2016/194,

Läs mer

Christina Edward Planeringschef

Christina Edward Planeringschef Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-10-27 Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/23 Att inleda en process för att lära från landstinget i Sörmlands erfarenheter

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

Tillnyktringsenhet Mini Maria. Lägesrapport och inriktningsförslag REKO 20160204

Tillnyktringsenhet Mini Maria. Lägesrapport och inriktningsförslag REKO 20160204 Tillnyktringsenhet Mini Maria Lägesrapport och inriktningsförslag REKO 20160204 Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.

Läs mer

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Allmänna synpunkter och förslag Famna

Läs mer

Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) Remiss från Socialdepartementet

Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) Remiss från Socialdepartementet PM 2009:135 RVII (Dnr 001-1158/2009) Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

2015 03 23 Milena Sundstedt

2015 03 23 Milena Sundstedt Sömnapnémottagning på Västmanlands sjukhus I dagsläget utreds patienter med misstänkt sömnapnésyndrom med nattlig andningsregistrering via Fysiologklinikens sömnapnémottagning. Det är företrädelsevis primärvårdsläkare

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Oskarshamn Hälsan 22 och Oskarshamn Elefanten 30

Försäljning av fastigheterna Oskarshamn Hälsan 22 och Oskarshamn Elefanten 30 Landstingsdirektörens stab-sek Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-10 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140712 Försäljning av fastigheterna Oskarshamn Hälsan 22 och Oskarshamn

Läs mer

2 Val av protokolljusterare. 5 Motion om möjlighet till köp av tjänst för samvaro vid partners bortgång, från Tomas Sörelindg, s m fl

2 Val av protokolljusterare. 5 Motion om möjlighet till köp av tjänst för samvaro vid partners bortgång, från Tomas Sörelindg, s m fl Kallelse 1 (1) Ersättarna för kännedom Socialnämnden Klicka här för att ange skapat datum. Tid för sammanträde onsdagen den 19 augusti 2015, kl. 13:00 Lokal Plats Per-Inge Pettersson Ordförande Yvonne

Läs mer

Antal omhändertagna boende i Kronobergs län fördelat på åren

Antal omhändertagna boende i Kronobergs län fördelat på åren Juni 2015 Överenskommelse mellan Region Kronoberg, Polismyndigheten samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult i Kronobergs län beträffande förbättrade

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SN 2015/273

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SN 2015/273 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eleonor Hedberg 2015-09-03 SN 2015/273 Områdeschef Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits

Läs mer

Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.

Läs mer

Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30

Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30 Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30 Ann-Christin Åström Projektledare landstinget Henry Lundgren Projektledare Kommunförbundet Projektnamn: Uppbyggnad av Beroendecentrum i Norrbotten

Läs mer

Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår.

Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår. Ärende 9 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-01-12 Dnr 140623 1(1) Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Meddelande 2005:14 Lex Sarah i Kalmar

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Inbjudan att tillsammans med Stockholms läns landsting delta i försöksverksamhet med sprutbyte remiss från kommunstyrelsen

Inbjudan att tillsammans med Stockholms läns landsting delta i försöksverksamhet med sprutbyte remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.5.1.-612/2011 SID 1 (7) 2011-02-04 Handläggare: Karin Aronsson Telefon: 508 09 395 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inbjudan

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115 Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-01-12 Diarienummer 140801 Landstingsstyrelsen Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats Brukares delaktighet i planering av integrerad verksamhet i Jämtland

Att ge ordet och lämna plats Brukares delaktighet i planering av integrerad verksamhet i Jämtland Att ge ordet och lämna plats Brukares delaktighet i planering av integrerad verksamhet i Jämtland Beskrivning av JLB- Jämtlands län brukarråd Integrerad verksamhet i Jämtland Arbetsgruppen Upplägg Definition,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Överenskommelser HSN-SON Syfte

Överenskommelser HSN-SON Syfte Överenskommelser HSN-SON Syfte Den enskilde ska möta en väl fungerande vård och omsorg, integrerade organisationer och att resurserna utnyttjas effektivt. Patienter/brukare ska inte falla mellan stolarna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18. Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/3

Sammanträdesdatum 2015-02-18. Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/3 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2015-09-22 Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Yttrande över betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Yttrande över betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2015-10-07 Diarienummer 150319 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 1(6) Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Generalsgatan

Läs mer

Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35)

Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35) Stockholm 2011-10-14 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Bilaga 1 Listningsregler

Bilaga 1 Listningsregler Bilaga 1 Listningsregler Hälsoval Jämtlands län 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt till enskilda

Läs mer

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Sammanställt i april 2004 av biträdande projektledare Cecilia Lunder i samråd med projektgrupp buller Utvärdering av uppföljning hälsoskadligt buller

Läs mer

Ansökningsblankett för stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Ansökningsblankett för stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 2006-06-19 Dnr.: 73-8008/04 Ansökningsblankett för stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Anvisning för att hantera den elektroniska blanketten

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Aktualitetskonferens Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB eller andra akuta behov av tillnyktring

Aktualitetskonferens Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB eller andra akuta behov av tillnyktring Aktualitetskonferens 2016-09-14 Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB eller andra akuta behov av tillnyktring Bakgrund LOB infördes 1977 med intentioner om ett mer humant

Läs mer

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen)

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Sida 1(7) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Arbetsgruppen Sårbara familjen Datum 2015-09-14 Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Region Värmland - kommunalförbund

Läs mer

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-02-21 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förlängning av missbrukspolicyn

Läs mer

Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor

Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-18 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150187 Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor Blekinge - Småland Förslag

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-08-30 p 14 Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om öka användningen av hälsoekonomiska

Läs mer

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5)

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I SÄRSKILDA BOENDEN OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN 26 d Avtalet reglerar omfattning och former för kommunen att i vissa fall anlita läkare och

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

2015-05-15. Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning

2015-05-15. Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-05-15 Socialnämnden Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Införande av spärrar enligt patientdatalagen

Införande av spärrar enligt patientdatalagen Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2013-06-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-13 PaN 1308-03608-30 1312-05381-54 Principärende Införande av spärrar enligt patientdatalagen Ärende 1 En kvinna har framfört att

Läs mer

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010.

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010. Tillsyn, Region syd, Sektion 4 BESLUT 1(6) 2010-03-19 Diarienummer 989/2010 Vuxennämnden i Landskrona Stadshuset 261 80 Landskrona ÄRENDET Tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) av handläggning

Läs mer

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:2 2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om Omvårdnadslyftet 1 bilaga Regeringens beslut Socialstyrelsen ges i uppdrag att förbereda,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-13 Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på

Läs mer

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m.

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Regeringsbeslut II:3 2015-05-07 S2015/3491/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet omprövas årligen.

Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet omprövas årligen. 2014-12-05 Avtal angående lokal BUS samverkan i Sollentuna kommun 2014-2015 Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Barn och ungdomspsykiatri efterlevnad av förstärkt vårdgaranti September 2010 Karin Magnusson 1. Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga, kontrollmål och

Läs mer

Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00.

Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00. Datum 2013-09-09 Sida Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Mötesdatum: Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00. Plats: Deltagare: Region Dalarna, Myntgatan

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Kompetenscentrum STI Josefine Nordling 2011-11-17 LiÖ 2011-1894 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7)

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohmangsocialstyrelsen Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapportför

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre Regeringsbeslut II:2 2013-01-24 S2013/612/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre 1 bilaga

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Ankom Stockholms läns landsting SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895 Dnr: 2011 -OB-17 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 -OB-17 * 028 Motion

Läs mer

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-20 1 (3) HSN 1402-0307 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p 11 Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län.

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. LAKO Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. Bakgrund Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer