Dnr /2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014"

Transkript

1 Dnr /2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna fördela statsbidrag till kommuner enligt förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår också att tillsammans med länsstyrelserna följa upp, stödja och utveckla verksamheterna. Verksamhet med personligt ombud syftar till att den enskilde ska ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov. Verksamheten syftar även till att få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål och behov ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Av förordningen framgår att Socialstyrelsen, senast den 15 maj varje år, ska lämna en lägesrapport till regeringen om verksamheten med personligt ombud. Lägesrapporten ska redogöra för hur verksamheten har utvecklats under det gångna året, hur medlen har använts och dessutom innehålla en ekonomisk redovisning. Rapporten redogör för verksamhetens omfattning inklusive antalet kommuner som erbjuder personligt ombud, antalet verksamheter 1 och antalet fördelade tjänster den 31 december Därefter följer en redovisning av förbrukade medel och en sammanfattning av kommunernas rapportering vad gäller klienter, ledningsgrupper, handledning och rapporterade brister. Sammanfattningen av länsstyrelsernas arbete under 2014 rör kompetensutveckling och arbetet med att utveckla verksamheten generellt, samt planerna för Därefter lämnas en redogörelse för Socialstyrelsens arbete under året, följt av Socialstyrelsens bedömning. 1 Om fler kommuner eller stadsdelar driver verksamheten tillsammans så räknas det som en verksamhet. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 2(9) Verksamhetens omfattning Av tabell 1 framgår att 241 kommuner har verksamhet med personligt ombud. Det är en minskning med fyra kommuner jämfört med föregående år. Minskningen har skett i Örebro och Västra Götaland. Det är fortfarande relativt många kommuner som saknar verksamhet med personligt ombud i Skåne och Västra Götaland. Antalet ombudstjänster var 309 den 31 december 2014, en minskning med ett ombud jämfört med föregående år. Sammanlagt arbetade verksamheterna med klienter under 2014 varav kvinnor och män. Tabell 1. Fördelning av verksamheter och tjänster i länen den 31 december 2014 Länsstyrelsen i Antal kommuner Antal kommuner som har PO- verksamhet Antal verksamheter Antal heltidstjänster avrundat till hela tjänster Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt De flesta verksamheter drivs i kommunal regi De flesta verksamheter drivs i kommunens egen regi. Det är främst i storstadsregionerna som verksamheten drivs på entreprenad. Exempel på utförare är:

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 3(9) PO-Skåne driver verksamheten för tio kommuner i Skåne. PO-Skåne är en ideell förening som bildades av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Schizofreniförbundet. Stiftelsen Parasoll i Sollentuna driver verksamhet med personligt ombud på uppdrag av åtta kommuner i Stockholms län och Uppsala län. Stiftelsens styrelse består av representanter för RSMH och Schizofreniförbundet. Stiftelsen Bräcke Diakoni driver verksamheten i Göteborgs stad. Stiftelsen bedriver verksamhet inom vård och omsorg utan ekonomiska ägarintressen. Personligt ombud Kronoberg driver verksamheten i Kronobergs län. Organisationen har bildats i samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner och landstinget Kronoberg. Cura individutveckling driver på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge län verksamheten med personligt ombud i länet. Cura individutveckling är ett kommunalförbund med Blekinges samtliga kommuner som medlemmar. Statsbidragets användning 2014 Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att fördela kronor i statsbidrag år Av medlen fick Socialstyrelsen använda kronor och länsstyrelserna kronor för att täcka egna kostnader knutna till arbetet. Totalt kronor förbrukades under Länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut statsbidrag till kommunerna. Länsstyrelsen rekvirerar därefter medel från Socialstyrelsen baserat på antalet ombud i länet. Under 2014 betalade Socialstyrelsen ut kronor i statsbidrag till länsstyrelserna för tillsatta ombudstjänster. Av dessa medel återstår kronor som inte har betalats ut till kommunerna. Medlen återbetalas till Socialstyrelsen enligt förordningen. Socialstyrelsen betalade vidare ut kronor till länsstyrelserna för deras kostnader knutna till uppdraget. Socialstyrelsens personalkostnader, kostnader för planerings- och samordningskonferenser, resor samt kostnader för utbildning av nyanställda ombud uppgick till drygt kronor 2. Sammanfattning av kommunernas redovisningar Länsstyrelserna rapporterar varje år till Socialstyrelsen om den lokala och regionala utvecklingen av verksamheterna med personligt ombud. En kommun som har tagit emot statsbidrag ska, enligt förordningen, senast den 15 januari redovisa till aktuell länsstyrelse hur föregående års bidrag har använts. Nedan följer en sammanfattning av länsstyrelsernas rapporter som baserar sig på kommunernas uppgifter. Klienter Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. För att få stöd av person- 2 Av dessa kostnader täcks kronor genom sakanslag och resterande kostnader täcks av myndighetens förvaltningsanslag. OH-kostnaderna uppgick till kronor.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 4(9) ligt ombud ska den enskilde ha sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården, den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. Enligt kommunernas redovisningar finns det fortfarande en tendens att ombuden tar emot allt yngre klienter 3. Flertalet kommuner redovisar att gruppen unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. De främsta orsakerna till att klienterna tar kontakt med PO-verksamheten är bostadssituationen, ekonomin och behov av stöd i kontakten med olika myndigheter. Några länsstyrelser rapporterar att de har noterat en ökning av gruppen utrikes födda. Vissa uppger även att de har sett en ökning av personer som lider av psykisk ohälsa och som har en beroendeproblematik. Unga vuxna som aldrig har kommit ut på arbetsmarknaden och som saknar ersättning från sjukförsäkringssystemen är en annan grupp som ökar. Kommunerna redovisar årligen de prioriteringar som görs vad gäller den enskildes tillgång till personliga ombud. I de flesta kommunerna prioriteras, i händelse av kö, klienter med hemmavarande barn och klienter som riskerar att vräkas från sin bostad eller är bostadslösa. Akuta problem som omhändertagande av barn och ingripande av kronofogden är också vanliga prioriteringsgrunder, liksom unga klienter. Ledningsgrupper För verksamheten ska det enligt förordningen finnas en ledningsgrupp med representanter för kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen. Av kommunernas redovisningar framgår att det fortfarande återstår en del arbete innan ledningsgrupperna för landets verksamheter i alla delar motsvarar vad som förutsätts i förordningen. Det har varit svårast att få med landstingets primärvård i ledningsgrupperna. Men det är också vanligt att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte är representerade i grupperna. Av landets totalt 107 PO-verksamheter saknas full bemanning enligt förordningen i 70 verksamheter. Kommunerna arbetar kontinuerligt för att få till stånd en bemanning som fullt ut motsvarar vad som förutsätts i förordningen. Exempelvis har länsstyrelserna bistått i några fall genom att anordna särskilda konferenser för att diskutera saken med verksamhetschefer och de myndigheter som enligt förordningen förutsätts ingå i ledningsgruppen. Handledning och utbildning Av kommunernas redovisningar framgår att 313 personer arbetade som personliga ombud den 31 december Av dessa var 196 kvinnor och 117 män. Merparten av ombuden får kontinuerlig handledning genom sina arbetsgivare. Av 107 verksamheter saknar dock åtta systematisk handledning för sina ombud. 3 För mer information om klientpopulationen hänvisas till Socialstyrelsens rapport från 2014 Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppföljning av verksamheten med personligt ombud.

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 5(9) Ombuden inbjuds kontinuerligt till länsstyrelsernas seminarier, konferenser och utbildningar i de fall länsstyrelserna bedömer att temat har någon anknytning till ombudens verksamhet. Några exempel på seminarier och utbildningar som ombuden deltog i under året rörde mäns våld mot kvinnor, vräkningsförebyggande arbete, hemlöshet bland personer med psykiska funktionsnedsättningar, samsjuklighet samt seminarier om autism och adhd. Dessutom deltog de flesta ombuden i regionala nätverksträffar som hade anordnats av ombuden själva ofta i samarbete med länsstyrelserna. Dessa träffar har stor betydelse för att ombuden ska få tillfälle att utbyta erfarenheter och ta upp frågor som ombuden har behov av att diskutera i större grupper. Kommunerna uppger även att ca 40 ombud deltog i Socialstyrelsens introduktionsutbildningar för nyanställda personliga ombud som hölls i Stockholm våren Många ombud deltog även i den årliga tvådagarskonferens som anordnas av Yrkesföreningen för personliga ombud i Sverige (YPOS). Rapporterade brister i serviceutbudet Kommuner som har beviljats statsbidrag för verksamhet med personligt ombud ska årligen redovisa till länsstyrelsen eventuella brister som uppmärksammats angående den enskildes möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. De flesta verksamheterna har någon form av systematiserade rutiner för att rapportera till sin ledningsgrupp om de brister som ombuden uppmärksammar i sitt arbete med klienterna. En del av det som rapporteras kan lösas på lokal och regional nivå medan annat kräver åtgärder på nationell nivå. Exempel på brister som rapporterats är följande: Problem med bostad dels beroende på bostadsbrist men även på grund av att klienter med sviktande ekonomi har svårt att få ett hyreskontrakt. Lång handläggningstid för beslut om till exempel sysselsättning, kontaktperson och boendestöd. Hög personalomsättning och läkarbrist inom psykiatrin leder till långa väntetider och brister i kontinuiteten för klienterna. Svårigheter att få god man och/eller förvaltare. Många insatser och ersättningsformer kräver att det ska göras utredningar och att intyg ska bifogas. Läkar- och psykologbristen gör att det blir långa väntetider och att personer får akuta problem med ekonomin. Bristande tillgänglighet hos myndigheterna. I kontakten med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har många klienter stora svårigheter att fylla i och skicka in blanketter. Många klienter saknar tillgång till dator. Samverkan fungerar otillfredsställande mellan t.ex. primärvård och öppenpsykiatri, socialtjänst och psykiatri samt mellan olika kommunala verksamheter. Länsstyrelsernas arbete Länsstyrelserna ska tillsammans med Socialstyrelsen ansvara för att fördela statsbidrag till kommunerna och bistå Socialstyrelsen i uppgiften att följa upp,

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 6(9) stödja och utveckla verksamheten med personligt ombud. De ska dessutom lämna underlag till Socialstyrelsens uppföljningar och årliga lägesrapport. Under året har länsstyrelserna handlagt och fattat beslut om statsbidrag till de kommuner som har verksamhet med personligt ombud. Länsstyrelserna har rekvirerat medel från Socialstyrelsen, granskat kommunernas redovisningar och rapporterat till Socialstyrelsen. Länsstyrelserna följer upp och kompetensutvecklar Länsstyrelserna har följt upp verksamheten genom fortlöpande kontakt med såväl ombuden direkt som genom möten med ledningsgrupper och verksamhetschefer. Särskilda insatser har riktats för att informera och bistå kommunerna i arbetet för att skapa ledningsgrupper enligt förordningen. Som tidigare har berörts har länsstyrelserna anordnat särskilda konferenser för att diskutera ledningsgrupper med verksamhetschefer och de myndigheter som enligt förordningen förutsätts ingå i ledningsgruppen. Länsstyrelserna har tillsammans med ombuden arrangerat regionala nätverksträffar under året för att främja erfarenhetsutbyte mellan ombud och länsstyrelser. Som nämnts har länsstyrelserna även spelat en aktiv roll i arbetet för att sörja för ombudens kompetensutveckling genom inbjudan till seminarier och konferenser i länsstyrelsernas regi. Insatser för att utveckla nya verksamheter Länsstyrelserna har under året arbetat för att utveckla nya verksamheter med personligt ombud. De kommuner som saknar verksamhet är ofta små och ibland upplever sig kommunerna inte ha behov av att anställa ett ombud i sin kommun. Länsstyrelserna informerar då om möjligheten att samverka med andra kommuner i länet som redan har inrättat verksamhet med personligt ombud. På så sätt kan kommunen erbjuda ombudsverksamhet på deltid till en lägre kostnad för den enskilda kommunen. Med hänsyn till att många kommuner i Skåne och Västra Götaland fortfarande saknar verksamhet med personligt ombud har aktuella länsstyrelser tillsammans med RSMH och Schizofreniförbundet besökt utvalda kommuner. De har bjudit in till informationsträffar för att informera om möjligheten att starta verksamhet med personligt ombud. Arbetsgruppen tar fram enhetliga rutiner Representanter från länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland, Dalarna och Norrbotten ingår i en arbetsgrupp tillsammans med Socialstyrelsen. Gruppens uppdrag har under 2014 varit att utifrån förordningen arbeta fram gemensamma riktlinjer för länsstyrelsernas arbete arbeta fram gemensamma handläggningsrutiner (ansökningsblanketter, beslutsmallar, uppföljningsmallar m.m.) utveckla informationen på länsstyrelsernas webbplatser arbeta fram rutiner för rapportering av brister i serviceutbudet för klienterna utveckla samarbete med näraliggande län för att skapa samordningsvinster arbeta fram program och underlag till de nationella träffarna 3-4 gånger per år

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 7(9) Stora ansträngningar för att skapa ledningsgrupper Länsstyrelserna beskriver att det som har varit svårast under året är arbetet med att få till stånd ledningsgrupper som motsvarar kraven i förordningen. Viss framgång har noterats när det gäller att få med representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i ledningsgrupperna medan flertalet lyfter fram primärvården som den aktör som varit svårast att få med. Många länsstyrelser pekar också på de knappa resurser som finns avsatta för att ägna tid åt arbetet med att utveckla verksamheterna. Exempel på framgångsfaktorer är samverkan över länsgränserna och de nätverksträffar som genomförs tillsammans med ombuden. Arbetsgruppen och de nationella länsstyrelseträffarna som Socialstyrelsen kallar till lyfts också fram som värdefulla för att få till stånd ett likartat arbetssätt över landet. Länsstyrelsernas planerade arbete 2015 Länsstyrelserna ska årligen lämna in en plan för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas under året. Nedan följer en sammanfattning av länsstyrelsernas planer inför Förutom att ansvara för att fördela statsbidrag till kommunerna kommer samtliga länsstyrelser att fortsätta att informera och stödja kommunerna i arbetet med att utveckla verksamheten. Länsstyrelserna kommer att bistå kommunerna i att informera myndigheterna om förordningens krav på deltagande i ledningsgrupperna. Flera länsstyrelser kommer att fortsätta att motivera framför allt små kommuner att utveckla kommun- eller länsgemensamma verksamheter. Länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne, där ett stort antal kommuner saknar ombudsverksamhet, kommer att arbeta vidare för att fler kommuner ska inrätta verksamheter med personliga ombud. Samtliga länsstyrelser kommer att medverka vid ombudens nätverksträffar i respektive län. De kommer också att bjuda in ombuden till utbildningar och konferenser som anordnas av andra verksamheter inom länsstyrelserna. Länsstyrelserna kommer under 2015 att fortsätta att delta i de nationella länsstyrelsegemensamma träffarna som Socialstyrelsen bjuder in till ca fyra gånger per år. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete för att utveckla gemensamma rutiner för verksamheten. En länsgemensam arbetsyta för personligt ombud har tagits fram på länsstyrelsernas intranät för att underlätta den fortlöpande kontakten i frågor som rör verksamheten. Socialstyrelsens arbete Socialstyrelsen genomförde under 2014 två utbildningar för nyanställda ombud. Varje utbildning omfattade sex dagar och totalt deltog ca 40 ombud. Teman var som i tidigare utbildningar bland annat rollen som ombud, nätverksarbete, brukarinflytande, empowerment, återhämtning, etik och stresshantering. En översyn av introduktionsutbildningen påbörjades hösten 2014 eftersom avtalet med utbildningskonsulten löpte ut vid årsskiftet 2014/15. Översynen beräknas vara klar till sommaren Under det gångna året träffades Socialstyrelsen och länsstyrelserna vid fyra tillfällen för att diskutera gemensamma frågor i utvecklingen av verksamheten

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 8(9) med personligt ombud. Vid två av dessa träffar närvarade ansvarig tjänsteman på Socialdepartementet och en dialog fördes om de utmaningar som den nya förordningen inneburit. Vid fyra tillfällen träffade Socialstyrelsen den gemensamma arbetsgruppen. Utöver träffarna med länsstyrelserna medverkade Socialstyrelsen i ett antal regionala nätverksträffar för ombud och ledningsgrupper samt deltog på YPOS årliga tvådagarskonferens. Under våren 2014 publicerade Socialstyrelsen rapporten Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppföljning av verksamheten med personligt ombud. Uppföljningen visade att verksamheten med personligt ombud är en verksamhet som är till stor nytta för klienterna genom att deras livssituation förbättras. Socialstyrelsen inbjöds och presenterade rapporten vid elva tillfällen under året i samband med regionala nätverksträffar där personliga ombud, länsstyrelser och andra inbjudna organisationer deltog. Socialstyrelsen bildade under året en beredningsgrupp som ska vara ett stöd i myndighetens uppdrag att leda och samordna verksamheten med personligt ombud. Beredningsgruppen består av företrädare för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Länsstyrelsen, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), RSMH och Schizofreniförbundet. Beredningsgruppen hade sitt första sammanträde i början av Verksamheten med personligt ombud fick internationell uppmärksamhet under året och utsågs till Innovative Policy 2015 av Zero Project. Zero Project är ett initiativ av en stiftelse med säte i Schweiz som fokuserar på funktionshindrades rättigheter. Organisationen väljer varje år ut ett antal policies och metoder som minskar hindren för personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har försett organisationen med material och underlag att publicera på en webbsida ( som syftar till att sprida goda exempel på verksamheter inom funktionshindersområdet. Socialstyrelsens bedömning Socialstyrelsen konstaterar att förordningen som trädde i kraft 2014 skapar en grund i det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten med personligt ombud. Socialstyrelsens uppföljningar visar att verksamheterna med personligt ombud är till nytta för klienternas möjlighet att uppnå delaktighet och få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Mycket arbete återstår för att få till stånd ledningsgrupper som motsvarar förordningens krav. Socialstyrelsen kommer att tillsammans med länsstyrelserna fortsätta att bistå kommunerna i detta arbete. Det återstår även mycket arbete för att utveckla metoder för att mer systematiskt arbeta med de brister i serviceutbudet som verksamheterna rapporterar till ledningsgrupperna. Metoder för dokumentation och uppföljning är också områden som behöver vidareutvecklas för att stödja verksamheterna i landet. Vissa län har valt att inrätta en länsgemensam verksamhet vilket gett flera fördelar: den samlade kompetensen blir bredare när fler ombud arbetar tillsammans klienterna får större möjlighet att välja ombud det kan vara lättare att sätta ihop en ledningsgrupp på länsnivå än på kommunal nivå

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2014 9(9) verksamheten är inte lika känslig vid t.ex. semester eller sjukfrånvaro Länsstyrelserna uttrycker att bidraget som Socialstyrelsen har fördelat till deras arbete har haft stor betydelse för utvecklingen av verksamheten med personligt ombud. Då länsstyrelserna är viktiga aktörer för att fortsätta att utveckla verksamheten bedömer Socialstyrelsen att det är angeläget att länsstyrelserna även i fortsättningen får del av statsbidraget för sitt arbete med verksamheten. Statsbidraget till kommunerna utgår som en fast ersättning per ombud 4 och beloppet har varit detsamma sedan bidraget infördes. Socialstyrelsen uppfattar att det från kommunernas sida finns önskemål om att bidraget höjs. En höjning av bidraget skulle möjligen kunna öka intresset hos de kommuner som i dag inte har inrättat verksamheter. Socialstyrelsen bedömer att det finns goda förutsättningar för att fortsätta arbetet för att utveckla verksamheten med personliga ombud under Det goda samarbetet med länsstyrelserna fortsätter och den nyligen bildade beredningsgruppen skapar nya förutsättningar för att tillsammans med berörda myndigheter utveckla verksamheten. Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Taina Bäckström. I den slutliga handläggningen har avdelningschefen Erik Höglund och enhetschefen Stina Törnell Sandberg deltagit. Utredaren Anders Molt har varit föredragande. SOCIALSTYRELSEN Taina Bäckström Anders Molt 4 Bidraget är kronor per heltidsanställt ombud.

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011 Socialstyrelsen 2012-04-11 Dnr 5.2-1807/2011 :2% 1(8) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman socialst elsen.se yq JZ Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7)

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohmangsocialstyrelsen Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapportför

Läs mer

Verksamhetsberättelse Personligt ombud

Verksamhetsberättelse Personligt ombud Verksamhetsberättelse Personligt ombud ÖLAND 2014 Innehållsförteckning Förutsättningar för arbetet... 3-4 Händelser under året... 4-8 Socialstyrelsen Länsstyrelsen Ledningsgruppen Handledning Nätverksträffar/länsträffar

Läs mer

Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder

Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder Sammanfattning Försäkringskassan föreslår att det i varje län skapas en länsövergripande organisation

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Återrapportering av statsbidrag för år 2014 verksamheter med personligt ombud

Återrapportering av statsbidrag för år 2014 verksamheter med personligt ombud 2015-01-12 Dnr 5.3-32740/2014 1(8) Återrapportering av statsbidrag för år 2014 verksamheter med personligt ombud Så här använder du den elektroniska blanketten: Spara blanketten i datorn (namnge filen

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Lägesrapport för verksamheter med personligt ombud år 2010

Lägesrapport för verksamheter med personligt ombud år 2010 Socialstyrelsen Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohrnan socialst elsen.se 2011-04-05 Dnr 14201/2009 - II 1(7) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm JO Lägesrapport

Läs mer

ABCDE. Stadsdelsförvaltning O MSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE S OCIALPSYKIATRI/BESTÄLLARE

ABCDE. Stadsdelsförvaltning O MSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE S OCIALPSYKIATRI/BESTÄLLARE Farsta Stadsdelsförvaltning O MSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE S OCIALPSYKIATRI/BESTÄLLARE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2004-08-04 DNR 254/2004 Handläggare: Ann-Sofie Fröberg, Iris Birath Tfn: 08-508

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

Halva styrkan av Personligt Ombud är borta patienten blir lidande

Halva styrkan av Personligt Ombud är borta patienten blir lidande Halva styrkan av Personligt Ombud är borta patienten blir lidande När behovet är som störst i Stockholm läggs halva verksamheten med Personligt Ombud ned. Ändå fyller den en ibland avgörande funktion i

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Uppsala KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Christina Rosendahl 2014-01-30 NHO-2014-0045.31 Nämnden för hälsa och omsorg Redovisning 2013 och ansökan om statsbidrag

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2009

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2009 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-02-25 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2010-03-11 Redovisning

Läs mer

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling

Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling slutredovisning av utbetalda medel 2011 och 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Ansökan 2014 Personligt ombud

Ansökan 2014 Personligt ombud SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/5217.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ansökan 2014

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 3.2-68/2014 Sida 1 (7) 2014-04-24 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 25 910 Till Socialnämnden Lägesrapport

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70) 2011-03-23 Dnr 38454/2010 1(6) Avdelningen för kunskapsstyrning Elis Envall elis.envall@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014

Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014 Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014 Dokumentnamn: Kvalitetsberättelse för verksamheten vuxna personlig assistans

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna.

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Tid: 14/3 kl. 08.30 11.00 Plats: Högskolan Dalarna, Falun, Lokal Selma. Deltagare:

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

2012-01-19 1 (2) Dnr Son 2011/606 Redovisning av statsbidrag för personligt ombud år 2011

2012-01-19 1 (2) Dnr Son 2011/606 Redovisning av statsbidrag för personligt ombud år 2011 2012-01-19 1 (2) Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Att: Juha Mäntymäki Box 22067 104 22 STOCKHOLM 704-27710- Dnr Son /606 Redovisning av statsbidrag för personligt ombud år I följande bilagor

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN

Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN 2011-12-15 1 (6) Till Länsstyrelsen i Stockholm län Att. Juha Mäntymäki Box 22067 106 30 Stockholm Rapport TILL LÄNSSTYRELSEN Redovisning av verksamhet med personligt ombud under kalenderåret 2011 i Nacka

Läs mer

REDOVISNING av förbrukningen av statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud

REDOVISNING av förbrukningen av statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud 1(6) REDOVISNING av förbrukningen av statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud Sänds in till Länsstyrelsen Statsbidrag avseende år Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Februari 2007 NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Nr:1 VILKA ÄR PROJEKTEN? Tre huvudprojekt finns; Boende, projektering och stödteam, projektledare Håkan Gille Metod och kompetensutveckling, projektledare

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-09-05 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ekerö Serviceboende Adress: Tegelbruksvägen 3 D Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Anneli Westerlund, 073-660

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet Konsumentverket/KO PM 2005:4 Kommunernas konsumentverksamhet År 2004/2005 En lägesbeskrivning Innehåll Inledning... 3 1. Konsumentverksamhet i 254 kommuner... 5 2. Allt fler kommuner tecknar samarbetsavtal...

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor

Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-10-22 nr II:5 Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor Överenskommelse för åren 2015 och 2016 mellan staten

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Rapport 2009:54. Tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborgs kommun

Rapport 2009:54. Tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborgs kommun Rapport 2009:54 Tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborgs kommun Rapportnr: 2009:54 ISSN: 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om nätverk på SKL den 21 januari 2014

Minnesanteckningar från dialogmöte om nätverk på SKL den 21 januari 2014 Minnesanteckningar från dialogmöte om nätverk på SKL den 21 januari 2014 Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna runt bordet och de fyra deltagarna per telefon. Programpunkterna för mötet

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet Bedömning av läget i hälso- och sjukvården

Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet Bedömning av läget i hälso- och sjukvården 2016-03-17 Dnr 10.5-29723/2015 1(6) Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso och sjukvården Axana Haggar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet

Läs mer

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015 MEDDELANDE 1 (7) 2015-11-13 8215-590-2015 Enheten för social utveckling Katarina Edlund Tel 010-2231293 Socialnämnden Järfälla kommun 141 85 Järfälla Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Hedvig Schriever Annika Malmqvist 2011-06-15 1 (6) Dnr 136/2011 Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 Bakgrund I juni 2008 tecknade Sundbybergs stad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen 2013. 1. Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen 2013. 1. Bakgrund Rapport Datum 2013-12-12 Dnr 1.4.2-4069-2013 Version 1.2 Avdelning Samhällsavdelningen Författare Charlotte Hamilton Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen

Läs mer