Utvärderingar VFU läsåret 2014/ Katja Cederholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm"

Transkript

1 Utvärderingar VFU läsåret 2014/ Katja Cederholm

2 Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning Reflektion Samverkan 2

3 Landstinget Sörmland och Södertälje- student PRIMÄRVÅRD Bra välkomnande med välkomstbrev från VFU platsen i god tid före VFU Bra med patientfokuserad handledning HH är tillgängliga och studenterna känner sig trygga 3

4 Landstinget Sörmland och Södertälje- student PSYKIATRI Planering och genomförande positivt. Bra bemötande Finns gott underlag inför bedömning Gott om utrymme för reflektion under dagen. Dagligen och efter patientmöten Medverkar i patientfokuserad handledning och det leder till att se helheten runt personen 4

5 Landstinget Sörmland och Södertälje- student SOMATISK VÅRD Positivt med välkomstbrev i god tid före VFU. Välplanerad VFU med datum och tid för samtal Delaktig vid planering, bedömning, samtal och reflektion. Bra studentinflytande Patientfokuserad handledning fungerar bra, ibland otydligt vem som är arbetspasshandledare Reflektion dagligen, fortlöpande och ibland enskilt Pedagogiska HH, delaktiga i handledning och vid reflektion, engagerade. Insatta i betygskriterier och lärandemål 5

6 KOMMUNAL VÅRD Sörmland och Södertälje- student De flesta studenter får kontakt med sin handledare i god tid före VFU Tid och intresse för reflektion från handledarna på flesta håll Jobbar utifrån patientfokuserad handledning Delaktighet i bedömningssamtal God kontakt och stöd från KA 6

7 Huvudhandledarens utvärdering- fylls i en gång/ termin Hur planerar du för att studenten ska nå sina lärandemål Hur fungerar den patientfokuserade handledningen Beskriv den högskolemässiga lärandemiljön på enheten Hur mycket tid har du avsatt för ditt uppdrag och hur använder du den Vilken kompetens har du för handledaruppdraget Hur samverkar du med KA 7

8 Landstinget Sörmland och Södertälje- huvudhandledare PRIMÄRVÅRD God planering inför VFU men ingen avsatt tid. Får dock ta tiden som behövs till planeringen Jobbar efter patientfokuserad handledning Regelbunden reflektion Samverkar med KA via mail, telefon, möten och HH dagar Flera har magister och kandidat samt lång erfarenhet. De flesta har även handledarutbildning 7,5 hp och deltar i HH träffar. Få saknar handledarutbildning 8

9 Landstinget Sörmland och Södertälje- huvudhandledare PSYKIATRI De flesta HH har inte tid avsatt för uppdraget Önskar tid att fortbilda arbetspasshandledare i handledningsfrågor Samverkar med KA om frågor/problem kring studenter 9

10 Landstinget Sörmland och Södertälje- huvudhandledare SOMATISK VÅRD Har % avsatt tid för uppdraget Välinsatta i högskolans mål i respektive professionsblock Har regelbundna reflektionsträffar, i grupp/enskilt Har kontinuerlig genomgång och uppföljning av lärandemål och studentportfolio Patientfokuserad handledning fungerar bra, självständigheten ökar det egna ansvaret Ssk har kandidatexamen, flera har specialistutbildning, de flesta har 7,5 hp handledarutbildning och försöker delta vid HH dagar 10

11 KOMMUNAL VÅRD Sörmland och Södertäljehuvudhandledare Patientfokuserad handledning fungerar bra på flesta håll Ingen avsatt tid för uppdraget Daglig/kontinuerlig reflektion Går tillsammans med studenten igenom lärandemål och planerar åtgärder Samverkar med KA via möten, mail och telefon. KA deltar även vid bedömningar Ssk har kandidatexamen och enstaka har vidareutbildning. De flesta har handledarutbildning 7,5 hp, Finns önskan om att gå utbildning hos de som saknar det. 11

12 Kliniska adjunktens utvärdering- en gång/termin På vilket sätt deltar du i vårdverksamhetens lärande Hur ser din fysiska arbetsplats ut i vårdverksamheten Hur är förutsättningarna att genomföra uppdraget som klinisk adjunkt i förhållande till din lärartjänst Förslag på utveckling 12

13 Landstinget Sörmland och Södertälje- klinisk adjunkt PRIMÄRVÅRD Har kontakt med HH och student ca 2 veckor före VFU start och ny kontakt i slutet av VFU Uppfattar lärandemiljön som högskolemässig och patientfokuserad Ordnar tillsammans med andra KA HH dagar och försöker utifrån teman tillgodose behov/önskemål från verksamheten 13

14 Landstinget Sörmland och Södertälje- klinisk adjunkt PSYKIATRI Ordnar HH träffar På HH träffar bearbetat studentsituationer, handledningsrollen, bedömningsinstrumentet och hur utöka VFU-platserna 14

15 Landstinget Sörmland och Södertälje- klinisk adjunkt SOMATISK VÅRD Regelbundna träffar med studenter (planeringssamtal, bedömningar, reflektioner, seminarier och finns till som stöd och ger vägledning) KA bjuder in till möten och informationsträffar kring styrande dokument med HH och chefer Bjuds sällan in till exempelvis APT, utbildningsdagar Ordnar HH träffar en gång/månad ute i vårdverksamheten 15

16 KOMMUNAL VÅRD Sörmland och Södertälje- klinisk adjunkt Kontaktar studenten ca 2 v innan VFU och informerar om KA rollen och ger aktuella dokument till handledare De flesta KA deltar på alla halvtidsbedömningar oavsett professionsblock, en del endast vid behov Ordnar HH dagar varje termin Ordnar reflektionsträffar Träffar enhetschefer vid behov 16

17 1:a linjechefens utvärderingen gång/år Vad är ditt ansvar för den högskolemässiga lärandemiljön på enheten Hur är förutsättningarna för handledare/hh att genomföra handledaruppdraget Hur mycket tid har handledare/hh för uppdraget Hur ser studentens fysiska lärandemiljö ut Hur ser samverkan med KA ut Vilken kompetens har medarbetare för handledaruppdraget Förslag på utveckling 17

18 Landstinget Sörmland och Södertälje- avdelningschef PRIMÄRVÅRD Ansvarar för en högskolemässig lärandemiljö Ser till att personalen får tid för uppdraget, resurser och kunskap. Att studenten blir väl omhändertagen God samverkan med HH och KA 18

19 Landstinget Sörmland och Södertälje- avdelningschef SOMATISK VÅRD Ser till att HH får möjligheten att utföra HH uppdraget och att de har formell kompetens och är intresserade av lärande Ser till att lärandemiljön fungerar, viktigt att ta emot studenter HH har avsatt tid hos de flesta Bra samarbete med KA Erbjuder personal att gå handledarutbildning 19

20 KOMMUNAL VÅRD Sörmland och Södertälje- avdelningschef Ansvarar för den högskolemässiga lärandemiljön, skapar en positiv och trygg miljö Ger förutsättningar till handledarna Samverkar med KA 20

21 Landstinget Västmanland student- PSYKIATRI Mailkontakt i god tid före VFU, gott bemötande och känner sig välkommen Patientfokuserad handledning fungerar bra på vårdavdelning och varit positivt och bidragit till att skapa vårdande relationer. Svårare inom öppenvården Goda möjligheter till reflektion, finns tid och platspositivt! Både enskilt och i grupp. HH upplevs som lättillgängliga, pedagogiska och utgör trygghet och gott stöd i lärande och reflektion 21

22 Landstinget Västmanland student- SOMATISK VÅRD Bra förberedelse med mail innan VFU start med information om verksamheten och schema. Studenterna känner sig välkomna och blir bra bemötta God delaktighet i bedömningssamtal som är planerade och schemalagda, studenten kan förbereda sig. Bra patientfokuserad handledning! 2-4 patienter vårdats med stöd av handledaren, studenten får se och förstå helheten i vårdandet och vårdprocessen. Planerade och strukturerade reflektionsträffar, både dagliga samt planerade reflektionsträffar. Uppskattas! Välfungerande organisation med samverkan mellan lärosäte och vårdverksamhet 22

23 KOMMUNAL VÅRD Västmanland- student Överlag bra information och introduktion inför VFU Patientfokuserad handledning fungerat bra på flesta håll Stöd från HH överlag, närvarande, intresserad, lyssnande Stöd från KA som besökt VFU platsen, haft reflektionsträffar, seminarium och mailkontakt 23

24 Landstinget Västmanland huvudhandledare- PRIMÄRVÅRD Har planeringssamtal och avslutande samtal med studenten Oftast ingen direkt avsatt tid (få timmar) men tar sig tiden och det är okej Fortlöpande reflektion under dagen Flera gått handledarutbildning 7,5 hp, även korta HH utbildningen som KA håller, försöker medverka på HH dagar 24

25 Landstinget Västmanland huvudhandledare- PSYKIATRI Studenten kontaktas via mail innan VFU med kort information om verksamheten Patientfokuserad handledning fungerar bra på de flesta enheter men är svårare på mottagningar HH och HH med utökat utbildningsansvar har regelbundna träffar. HH med utökat utb. ansvar är lätt att nå och de har bra kontakt. Ger stöd och info och medverkar vid bedömningssamtal vid behov Flertalet av HH har magister i vårdvetenskap, många har handledarutbildning, lång erfarenhet av HH uppdraget 25

26 Landstinget Västmanland huvudhandledare- SOMATISK VÅRD Första veckan planeringssamtal, går igenom lärandemålen och målformuleringar görs Planerar reflektionssamtal 1 gång/vecka Patientfokuserad handledning fungerar bra, 1-2 patienter eller patientsalar Har % avsatt tid för uppdraget Samverkar med KA genom HH träffar, mail, telefonsamtal Flertalet har handledarutbildning 7,5 hp, deltar i stor utsträckning på HH dagarna, samtliga har kortare HH utbildningen som KA håller 26

27 KOMMUNAL VÅRD Västmanland-huvudhandledare Har planeringssamtal första dagen och sedan kontinuerlig uppföljning. KA kommer till bedömningssamtalen vid behov Har ingen avsatt tid för uppdraget, får ta sig tid att planera inför studenternas VFU Patientfokusering fungerar bra! Kontakt med KA via möten, telefon och mail, deltar vid HH träffar Relativt få har handledarutbildning på 7,5 hp, deltar på HH dagarna på MDH, de flesta har gått korta handledarutbildning som KA ordnar 27

28 Landstinget Västmanland klinisk adjunkt- PRIMÄRVÅRD Får signaler från studenterna att de är nöjda med placeringen och att handledarna är professionella med goda handledaregenskaper Vid behov besök i verksamheten God kommunikation med HH via telefon och mail Bra närvaro av HH på HH dagar 28

29 Landstinget Västmanland klinisk adjunkt- PSYKIATRI (KA)/HH med utökat utbildningsansvar. Arbetar med organisation, planering och ledning av utvecklingsarbete med HH Reflektion i grupp som leder till fördjupat lärande För fram VFU frågor på stabsmöten 29

30 Landstinget Västmanland klinisk adjunkt- SOMATISK VÅRD Deltar i planeringssamtal, bedömningssamtal och reflektionsträffar Ordnar HH träffar varje månad, träff varje termin med HH och chefer utifrån handlingsplan Aktivt samarbete med HH och enhetschefer för bästa möjliga lärandemiljö 30

31 KOMMUNAL VÅRD Västmanland- klinisk adjunkt Gott samarbete med HH, god kommunikation och utvecklar tillsammans lärandemiljöerna Tät kontakt med student innan VFU start Träffar alla studenter första halvan av VFU, annars mail och telefonsamtal med studenter. Försöker samverka med chefer 31

32 Landstinget Västmanland avdelningschef- PRIMÄRVÅRD Har övergripande ansvaret för verksamheten och ser till att lärandemiljön är god Anser att HH har adekvat tid för uppdraget och får tiden som behövs Ser till att HH får delta vid HH dagar 32

33 Landstinget Västmanland avdelningschef- PSYKIATRI Ansvarar för att skapa goda förutsättningar för HH och handledare att utföra uppdraget och att ta emot studenter HH med utökat utbildningsansvar stöttar, informerar och bidrar med kunskap samt deltar vid utvecklings forum och chefsmöten 33

34 Landstinget Västmanland avdelningschef- SOMATISK VÅRD Ger HH förutsättningar att gå handledarutbildning i någon form Ser till att handledarna är uppdaterade via HH på vad som händer inom högskolan, vilka krav och förväntningar som finns Avsätter tid åt HH Bjuder in KA till avdelningen för att diskutera handledning/patientfokuserad handledning 34

35 KOMMUNAL VÅRD Västmanland- chef Ser till att personalen har de förutsättningar som krävs för att studenterna ska få en lärorik VFU Handledarna får gå på handledardagar som MDH bjuder in till Ser till att handledarna får tiden som behövs, avsätter dagligen tid för handledning av student 35

36 TILLÄGGSINFORMATION TILL UTVÄRDERING VFU LÄSÅRET 2014/2015 Landstinget Sörmland och Södertälje- student primärvård Studenter önskar längre placering inom primärvården. Landstinget Sörmland och Södertälje sjukhus- student psykiatri Student upplevt motstånd hos vissa handledare att handleda och påpekat det för studenten, känner sig inte välkommen. Bedömningsunderlag och utvärderingar inte alltid korrekt ifyllda vilket leder till att MDH inte kan sätta betyg utan korrigeringar och tidsfördröjning. Detta kommer tas upp på kommande HH träffar. På viss enhet planerades 5 HH träffar in VT- 15 men 2 ställdes in pga. låg närvaro. Finns samband mellan de enheter där studenter inte känner sig välkomna och svag representation på HH träffar samt där de administrativa missarna förekommer. Studenter önskar mer teori innan de kommer ut i vårdverksamheter. Landstinget Sörmland och Södertälje sjukhus- student somatisk vård På några enheter otrevlig handledare som inte bemött studenten bra. Studenter önskar mer introduktion på avdelningen, HH har saknats och hyrsjuksköterskor inte varit insatta i studentens lärande. Någon student känt sig som arbetskraft. Önskemål om mer reflektion, kan vara jobbigt att ha flera arbetspasshandledare och blir svårare med patientfokuserad handledning. Förslag på utveckling är att ha intresserade handledare och att uppgiften inte tvingas på en och diskutera bemötande samt hur man behandlar både personal och studenter. Önskan om att personalen ska vara mer insatta i studentens lärande och lärandemålen, studentportfolion och handledning. Önskemål om fler gemensamma reflektionsträffar som organiseras av KA. Bra att vara två studenter samtidigt på avdelningen så man kan reflektera tillsammans. Akutklinikerna fungerar bra. Bra bemötande, handledarna tagit sig tid för studenten, insatta i lärandet, få patienter i taget så patientfokuserad handledning fungerar bra. Önskemål om längre placering från studenterna. Kommunal vård Sörmland och Södertälje- student En student uppgivit att denne inte fick introduktion på avdelningen pga. att sjuksköterska saknades, fick inte hjälp av HH att planera sin VFU, men fick stöttning av KA. Studenter önskar mer information till personal som handleder T2 studenter om patientfokuserad handledning och om bedömningsinstrumenten. Önskar mer planerade reflektionsträffar med andra studenter. Landstinget Sörmland och Södertälje- huvudhandledare primärvård HH önskar få tid avsatt för sitt uppdrag. Kalendervecka 1-2 inte bra för VFU pga minskad verksamhet då.

37 Landstinget Sörmland och Södertälje- huvudhandledare psykiatri Få svar inkommit. Landstinget Sörmland och Södertälje- huvudhandledare somatisk vård Akutklinikerna har välplanerad VFU innan studenterna kommer. Finns tydlighet vad som förväntas och krävs på placeringen. Lite olika hur patientfokuserad handledning fungerar på de olika akuta enheterna. Upplevs som brist att akutplaceringen tas bort. På MSE har antalet HH ökat som gått handledarutbildning VT- 15 jämfört med VT- 14. Någon enstaka HH saknar handledarutbildning men de flesta deltar på handledarutbildning ordnad av KA. Kommunal vård Sörmland och Södertälje- huvudhandledare Få utvärderingar inkommit. Önskar få tid avsatt för uppdraget. Generellt är info om termin 2 studenterna svårhanterad i kommunen då många är inblandade och information faller av på vägen. HH och även chefer önskar skrivbar utvärdering i datorn. Dock fått in fler utvärderingar på vårterminen än höstterminen då man ändrat till att studenten får utvärderingen vid bedömningssamtalet och att den sedan skickas in tillsammans med bedömningen och studielistan. Landstinget Sörmland och Södertälje- kliniska adjunkt primärvård Anser sig har bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Landstinget Sörmland och Södertälje- kliniska adjunkt somatisk vård Organisationen mellan KA och chefer fungerar väl på Södertälje sjukhus, det finns en nära kontakt. Önskvärt med större fysiska utrymmen för möten med HH och studenter. Behöver fortsätta implementera HH uppdraget och förtydliga innebörden av styrande dokument för HH och chefer på de olika enheterna. På MSE inte så bra fysisk arbetsmiljö, inget internet, gamla datorer och saknar enskilt samtalsrum. Svårt att fysiskt närvara 2 dagar/vecka på klinik pga. arbetet inne på MDH. Landstinget Västmanland- student psykiatri Några studenter påtalat brister i introduktion och information. Dessa tillfällen skett i relation till specifika situationer och/eller specifik handledare. De enheter som fått brister i sina utvärderingar kommer att arbeta med detta och ta till sig studenternas förslag till utveckling. Svårare att arbeta efter patientfokuserad handledning på mottagning än avdelning. Landstinget Västmanland- student somatisk vård Fåtal studenter uppgivit att inte ha träffat sin KA. Några studenter blivit handledda av handledare som inte varit intresserade av att handleda vilket i sin tur hämmat studentens lärande. Några studenter känt sig bortglömda och utnyttjade som arbetskraft. Förslag är att se över vilka som vill

38 handleda studenter. VFU kring jul/nyår minskar kvaliteten på handledning då många har semester, blir mer kvantitet än kvalitet. Kommunal vård Västmanland- student Någon enstaka student haft svårt att få kontakt med sin VFU plats innan VFU start och känt att personalen inte haft tid för studenten. Patientfokuserad handledning har fungerat mindre bra pga. byten mellan många patienter och att undersköterskan som handlett studenten varit osäker på att handleda sjuksköterskestudent. Önskvärt med mer reflektionstid för T2 studenter och att undersköterskorna får mer info/kunskap i handledningen av T2 studenter. Önskar även att sjuksköterskan ska vara mer synlig för T2 studenten som handleds av undersköterskan. Landstinget Västmanland- huvudhandledare primärvård Önskan att chefer behöver förstå att man behöver tid att handleda studenter och gärna utbildning för det. Landstinget Västmanland- huvudhandledare psykiatri Patientfokuserad handledning svårare på mottagning dels pga kontinuitet i patientkontakten och dels för att studenten inte alltid kan vara så aktiv i patientmötet. Förslag på utveckling: ser utvecklingsområden i HH gruppen och i efterhandledningen, arbete med lärandemiljön så att man kan stötta studentens lärande i öppenvården. Landstinget Västmanland- huvudhandledare somatisk vård Väl insatta i studentens lärande, några har magister i vårdvetenskap. Personalen på akutklinikerna saknar introduktionsdagen i skolan eftersom studenterna då kom mer förberedda. Behöver stärka strukturen för samverkan i organisationen med fasta träffar med chefer, HH och KA. Kommunal vård Västmanland- huvudhandledare Har daglig reflektion med studenterna. Några undersköterskor även gått handledarutbildningen på MDH som anordnas av KA. Landstinget Västmanland- klinisk adjunkt psykiatri Håller lärandetillfällen för alla studenter där representanter från vårdverksamheter berättar om relevanta teman utifrån psykiatriskt lidande. Landstinget Västmanland- klinisk adjunkt somatisk vård

39 Svårt med fysisk arbetsplats på LTV s sjukhus, dock finns medvetenhet om att det ska finnas en fungerande arbetsplats. Finns goda möjligheter att boka rum för seminarium och andra möten med studenter och HH. Är tillgänglig för studenter, HH och chefer. Upplever att uppdraget fungerar okej. Deltagit i utvecklandet av ny riktlinje för högskolemässig VFU. Fortsätta stärka vårdvetenskapen i verksamheterna och med utbildningsinsatserna från HVV. Fortsätta förbättra strukturer kring patientfokuserad handledning, fortsätta stärka lärandemiljöerna på avdelningarna och skapa möjligheter till studerande team. Kommunal vård Västmanland- kliniska adjunkt Saknar avtal mellan MDH och kommuner. Önskar begränsa antalet VFU platser och istället öka antalet studenter på samma VFU plats och involvera all personal i lärandet. KA har inte så mycket kontakt med chefer och anser att chefer behöver få mer info från MDH vad HH uppdraget innebär. KA har ingen fysisk arbetsplats, finns oftast rum att ha samtal i men ibland trångt och får sitta i korridor. Ibland svårt få till schema för KA med kombination av undervisning och besök i verksamheterna. HH kan ställa in möten med kort varsel pga händelser i verksamheterna.

Utvärderingar VFU läsåret 2015/ Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2015/ Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2015/2016 161014 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Önskar att handledare är trygga i sin roll i verksamheten innan de handleder student en student upplevt att patient inte blivit bra bemött pga. detta.

Önskar att handledare är trygga i sin roll i verksamheten innan de handleder student en student upplevt att patient inte blivit bra bemött pga. detta. SÖRMLAND/SÖDERTÄLJE Primärvård student Studenter önskar längre placering inom primärvården. Önskar att handledare är trygga i sin roll i verksamheten innan de handleder student en student upplevt att patient

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården?

Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården? Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom psykiatrin. Peer support innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 Kalix länsdelssjukhus är beläget i östra norrbotten och betjänar ca 37 000 personer. Sju ATläkare per år fullgör sin AT-tjänstgöring vid sjukhuset. Helhetsintrycket hos

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin?

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom socialpsykiatrin. Att arbeta som peer supporter innebär att du

Läs mer

PsUUA Helsingborg. För studenter: Höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen

PsUUA Helsingborg. För studenter: Höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen PsUUA Helsingborg Mål: Den psykiatriska utbildnings- och utvecklingsavdelningen i Helsingborg har som mål att höja kvaliteten inom tre olika perspektiv och vara en lärandemiljö för alla. För studenter:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLEDNING AV AT-LÄKARE

MANUAL FÖR HANDLEDNING AV AT-LÄKARE MANUAL FÖR HANDLEDNING AV AT-LÄKARE 140808 AT-rådet Aina Norén Selberg, Alicia Edin, Charlotte Öfverman, Pehr Elfvendal INLEDNING AT-läkare ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter ha regelbunden handledning

Läs mer

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Fysioterapeutprogrammet Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Varför en individuell lärandeplan? Det övergripande syftet med att skriva en ILP är att utveckla och stödja

Läs mer

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING 2013-05-27, rev 2013-09-16 Akademin för hälsa, vård och välfärd PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING Att vårda och lära utifrån patienten Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Målbeskrivning för Primärvårdsplacering T5 och T6

Målbeskrivning för Primärvårdsplacering T5 och T6 Målbeskrivning för Primärvårdsplacering T5 och T6 Att självständigt få öva handläggning i primärvård av patienter inom områdena internmedicin, geriatrik, infektion, hud och klinisk farmakologi samt att

Läs mer

Att handleda framtidens kollega. Birgitta Fläckman 16 05 09-12

Att handleda framtidens kollega. Birgitta Fläckman 16 05 09-12 Att handleda framtidens kollega AVC - Vad är det? Kamratlärande kontra Idag finns åtta Akademiska vårdcentraler i Stockholmsområdet, inom Stockholms läns landsting, de driver nätverk och knyter samman

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Hallaryds förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan. 3 2. Årets utvecklingsområden. 4 3. Normer och värden 4 4. Utveckling och lärande.

Läs mer

Presentation av Björkängens förskola

Presentation av Björkängens förskola Presentation av Björkängens förskola Vår förskola startade 1 oktober 1990 och tillhör Närlunda rektorsområde. Vi är en förskola i utveckling som har inspirerats av Reggio Emilias filosofi och tankar om

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Hälsoval Värmland

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE Termin 4 och 5 Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet . Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet 2016-04-01 Avtalet ersätter avtal med liknande omfattning och inriktning för perioden 2013-2015. Sandra

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 2013-08-19 Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 Ett systematiskt kvalitetsarbete Förskolechef har en pedagogisk utvecklare anställd på deltid i sina verksamheter.

Läs mer

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. få Uppsala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Mia Gustafsson 2016-01-20 ALN-2015-0311 Äldrenämnden Slutrapport Palliativa Förstärkningsteamet Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Klinisk lärarorganisation inom sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola

Klinisk lärarorganisation inom sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola Akademin för Hälsa vård och välfärd 2012-03-01 1 (15) Johan Moberg Ann-Christin Johansson Klinisk lärarorganisation inom sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola -Nulägesbeskrivning och förslag till

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Bakgrundsbeskrivning av projektet Kronan och Frälsegårdskolan har haft låg måluppfyllelse i matematik. Skolorna har genomfört kvalitetsredovisningar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

Arbetsplan 2014/Förskola

Arbetsplan 2014/Förskola Arbetsplan 2014/Förskola Förskoleområde B, Gullviksborgs förskola Upprättad av Barbro Romero/förskolechef jan 2014 Förvaltning: Förskoleförvaltningen, område B Enhet: Gullviksborgs förskola Förbättringsområden

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 Handledare Margareta Öhman Deltagare: Karin Borén arbetsterapeut Kristina Eriksson kurator Carita Jansson mentalskötare

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter)

KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter) KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter) Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING OCH

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Redovisning av åtgärder utifrån Socialstyrelsens förstärkta tillsyn

Redovisning av åtgärder utifrån Socialstyrelsens förstärkta tillsyn ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Lena Z ander 0413-628 82 Vo0.2011.0084 12-02-28 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av åtgärder utifrån Socialstyrelsens förstärkta tillsyn Ärendebeskrivning Socialstyrelsen

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare

Utvärdering APL frågor till handledare Utvärdering APL frågor till handledare Utvärdering för handledare VT 13 Jag har gått den nya handledarutbildningen A. Ja 14 53,8 B. Nej 12 46,2 Jag har endast gått den gamla handledarutbildningen A. Ja

Läs mer

Claudia Mallea Lira och Isabell Darkman

Claudia Mallea Lira och Isabell Darkman PRESENTATION AV KVALITETSARBETE Titel: Feedback till ST-läkare på Akutcentrum, SUS Malmö Handledare: Sven Karlander Syfte Målet med arbetet är att införa standardiserade rutiner som innebär att STläkarna/underläkarna

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i 5 veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2015-03-17 411-321-14 Till rektor Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne och Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Att vara handledare Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen 1 LiU EXPANDING REALITY Att vara handledare......är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

PSYKOTERAPIENHETENS UTBILDNINGSPROCESSER

PSYKOTERAPIENHETENS UTBILDNINGSPROCESSER Psykoterapienheten, Växjö 2004-05-26 PSYKOTERAPIENHETENS UTBILDNINGSPROCESSER Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP) Marie Kristensson Svärdh Verksamhetschef, Samordnare för PTP-programmet Postadress

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP)

Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP) Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP) Praktisk professionell planering (PPP) Bakgrundsfakta: Erfarenheterna

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Minnesanteckningar AC gruppens möte 8 9 okt 2015, Kungsörstorp

Minnesanteckningar AC gruppens möte 8 9 okt 2015, Kungsörstorp Minnesanteckningar AC gruppens möte 8 9 okt 2015, Kungsörstorp Närvarande: AC från Uppsala, Örebro, Sörmland, Värmland, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. 1 Rapport från sommaren Gävleborg I Hudiksvall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Klockargårds förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Klockargårds förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Klockargårds förskola Rektor: Åsa Karlsson Rektors telefonnummer: 035-152791 Skolområde: Norr Datum: 1 dec 2010 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vällingklockan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklasser, Fritidshem Läsår 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer