Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30"

Transkript

1 Datum (14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

2 (14) INLEDNING Under perioden 1 april 1 3 april 13 har projekt SVUNG bedrivits i Västerviks kommun med finansiering genom Samordningsförbundet i Kalmar län. En brukarundersökning har gjorts genom att deltagarna i projektet har fått möjlighet att svara på en enkät om sina upplevelser och erfarenheter av projektet, se bilaga.. Enkätsvaren har sammanställts av Hans Eriksson som är verkställande tjänsteman på Samordningsförbundet i Kalmar län. Deltagarna har svarat på frågor om hur de har upplevt första mötet med projektet, frågor om stöd under projekttiden, personlig utveckling och påverkansmöjligheter i projektet samt hur de har upplevt myndigheternas stöd och samordning. En enkät skickades även ut till projektpersonal och inblandade myndigheter i Västervik. Frågorna handlade om samverkan i projektet, projektets innehåll, dess förankring och nytänkande. GENOMFÖRANDE Deltagarnas enkäter har oftast fyllts i projektets lokaler i anslutning till avslut i projektet. Några deltagare har fått med sig enkäten hem för ifyllande. 7 personer har deltagit i projekt SVUNG, men det är osäkert hur många deltagare som har fått en enkät. Personalen vet med säkerhet att 4 deltagare inte har fått någon enkät och det råder osäkerhet kring några. Maximalt 68 deltagare kan således ha fått enkäten och 41 svar har inkommit till Samordningsförbundets verkställande tjänsteman. Detta innebär att svarsfrekvensen är åtminstone 6 procent. Vissa jämförelser görs med en utvärdering som gjordes i september 1 av tjänstemannen Per Adler med stöd av Agnetha Hammerin på Fokus i Kalmar län. Då utvärderades sex andra projekt som Samordningsförbundet i Kalmar län har finansierat med i stort sett samma frågor 1. Vid denna utvärdering var svarsfrekvensen 4 procent. Andelen svar från deltagare i SVUNG är således högre, men samtidigt inte så hög att man med säkerhet kan uttala sig om det representativa i svaren. Av 14 utsända enkäter till myndighetspersoner och projektpersonmal så kom det endast in 8 svar efter att två påminnelser hade skickats ut. Eftersom det är så få svar så kommer svaren endast att relateras lite kort på slutet. Vid redovisningen diagram redovisas svar i antal. Vid de jämförelser som görs i tabellform redovisas svaren i andelar utan decimaler vilket gör att summan av andelarna inte alltid blir 1. Det interna bortfallet består av uteblivna svar eller felaktigt ifyllda svar och redovisas i fotnot per fråga. 1 Deltagares uppfattning av arbetslivsinriktad rehabilitering, Samordningsförbundet, Per Adler, september 1 Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

3 REDOVISNING AV RESULTAT Redovisningen av resultaten inleds med en sammanställning av hur länge deltagarna som besvarat enkäten har saknat arbete och/eller varit sjukskrivna innan de började i projektet, hur länge de deltagit i projektet samt deras hälsotillstånd när de började i projektet respektive när de besvarade enkäten. BAKGRUNDSVARIABLER Av de 41 deltagare som har svarat på enkäten är 6 män och 1 kvinnor. Närmare /3 av de svarande är således män. Detta motsvarar fördelningen i projektet där 46 av 7 deltagare har varit män. Hur lång tid innan du började projektet var du arbetslös? (14) år 1- år -3 år 3-4 år 4 år eller längre 4 1 Inte alls 3 procent av deltagarna har varit arbetslösa i minst 4 år, vilket är relativt lång tid. Den enkät som vi jämför med hade 1 procent varit arbetslösa lila länge. Hur lång tid innan du började projektet var du sjukskriven? år 1- år -3 år 3-4 år 4 år eller längre Det är 1 deltagare, eller 37 procent som var sjukskrivna. 6 av dessa hade varit sjukskrivna längre tid är fyra år Inte alls Internt bortfall 1 3 Internt bortfall Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

4 Hur lång tid har du deltagit i projektet? Ungefär hälften av de som svarat på enkäten hade deltagit i projektet under 7-9 månader. Enligt statistiken i SUS 4 så var den genomsnittliga tiden i projektet för de 6 personer som registrerats i SUS dagar, eller ca 6, månader. De deltagare som svarat på enkäten kan därför antas stämma ganska väl överens med det totala antalet deltagare beträffande hur länge de har deltagit i projektet. I den studie som vi jämför med hade procent av deltagarna deltagit under längre tid än ett år. Hur upplevde du att ditt hälsotillstånd var, när du började i projektet? 1-3 månader 4-6 månader 7-9 månader 1-1 månader 1 månader eller längre (14) Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Det var ungefär lika stor andel som mådde dåligt eller mycket dåligt som den andel som mådde bra eller mycket bra när projektet började. En jämförelse med motsvarande andel i den andra undersökningen ger följande bild. Upplevt hälsotillstånd Andel 1 Andel i SVUNG Mycket dåligt 3 1 Dåligt Bra Mycket bra 8 1 Samtliga 1% 1% Deltagarna i SUNG hade således ett aningen bättre mående när projektet började än deltagarna i de sex andra projekten. 4 Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Administreras av Försäkringskassan Några deltagare har inte velat registreras i SUS varför detta an tal inte överensstämmer med det totala antalet deltagare. Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

5 Har ditt hälsotillstånd förändrats under din tid i projektet? (14) 3 personer, eller 73 procent av de som har svarat har angivit att de har blivit bättre eller mycket bättre under den tid de varit med i projektet. När det gäller undersökningen från 1 så fanns inte svarsalternativet Oförändrat med varför det inte går att göra någon rättvisande jämförelse med den undersökningen. På en öppen fråga har någon svarat att ångesten har minskat. Mycket sämre Sämre Bättre Mycket bättre Oförändrat Har ditt deltagande i projektet bidragit till förändringen? Nej, inte alls Nej, knappast Ja, i någon mån Ja, i hög grad Alla utom en person som svarat på frågan anser att det är projektet som bidragit till förändringen. Frågan fanns inte med i de enkäter som finns med i undersökningen från 1 varför ingen jämförelse kan göras med den undersökningen. 13 Vilken var din inställning till projektet när du började? 3 1 Mycket negativ Negativ Positiv Mycket positiv 36 personer, eller 88 procent av dem som har svarat på enkäten, var positiva eller mycket positiva till deltagande. Detta är något mer positiv förhandsinställning än i de enkäter vi jämför med där 78 procent hade en positiv eller mycket positiv inställning till deltagande i ett arbetslivsinriktat projekt Frågan skulle endast besvaras personer som i frågan innan angett att hälsotillståndet har förändrats. Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

6 6(14) Inställning vid start Andel 1 Andel i SVUNG Mycket negativ 3 Negativ 19 1 Positiv Mycket positiv 1 Samtliga 1% 1% Vilken är din inställning till projektet idag? Mycket negativ Negativ Positiv Mycket positiv Diagrammet visar vilken inställning deltagaren hade till projektet vid avslut. En person har blivit mer negativ efter deltagande medan deltagarna för övrigt i stor utsträckning var mer positiva när de slutade än när de började i projektet. När man jämför svaren från deltagarna i SVUNG med de andra projekten är det framförallt andelen mycket positiva som är högre i SVUNG. Inställning vid avslut Andel 1 Andel i SVUNG Mycket negativ 3 Negativ 6 Positiv Mycket positiv 43 Samtliga 1% 1% 1 FÖRSTA MÖTET Hur upplevde du första mötet med projektet? Redovisning av hur deltagarna upplevde det första mötet med projektet. Alla personer, utom en, (=98 procent) upplevde ett bra eller mycket bra första möte med projektet. I den enkätsammanställning som vi jämför med var det 89 procent som hade motsvarande upplevelse. 7 Internt bortfall 1. Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

7 3 6 7(14) Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra På den kompletterande frågan om vad som var bra vid det första mötet så är det många som har lyft fram att personalen har varit förstående och tillmötesgående. Flera har även lyft fram att det var bra information och en bra planering. På frågan vad som kan förbättras är det inte många som har svarat. En del har missuppfattat frågan och angivit att de själva ska förbättras. De förbättringsområden som två personer angivit har varit att det skulle varit fler möten och mer info om vilken typ av stöd som är möjligt. FRÅGOR OM STÖD Svar redovisas på frågor om hur deltagarna har upplevt att de har fått stöd. Det är frågor om stöd från personal i projektet, stöd från personal på praktikplats, från andra deltagare och från de samverkande myndigheterna samt stöd från familj och vänner. Hur har du upplevt stödet från personal i projektet? Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra 9 procent av deltagarna har upplevt ett bra eller mycket bra stöd från personalen i projektet vilket kan jämföras med att det var 93 procent som svarade så i den studie som jag jämför med. 1 8 Hur har du upplevt stödet från personal på praktikplats? Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 8 Internt bortfall 1. Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

8 Stödet från personalen på praktikplatsen har upplevts bra eller mycket bra av 93 procent av de deltagare som har svarat att de har varit på praktik, vilket nästan exakt stämmer överens med vårt jämförelsematerial. Hur har du upplevt stödet från andra deltagare i projektet? 9 8(14) Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra 13 deltagare har inte svarat på frågan och har därför troligen inte varit med på några gruppaktiviteter. Av de personer som varit med på aktiviteter med andra gruppdeltagare är det endast en som har upplevt dåligt stöd från dem. Deltagarnas svar på vad som var bra och vad som kan förbättras när det gäller stöd från projektets personal, praktikplats och andra deltagare (öppna svar) Det som fler deltagare har upplevt som positivt är att det har varit en öppen atmosfär med mycket stöd. Både personal och deltagare har upplevts som trevliga och hänsynsfulla. Det enda förbättringsförslag som framkommit är en deltagare som anser att det skulle funnits mer teknisk hjälp. Hur har du upplevt stödet från handläggare på Försäkringskassan? Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 9 6 personer, eller 6 procent av dem som haft en sådan kontakt uppger att de har fått dåligt eller mycket dåligt stöd från handläggare på Försäkringskassan. Det är något mer än i den undersökning vi jämför med där motsvarande andel var procent Internt bortfall 3 1 Intgernt bortfall Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

9 Hur har du upplevt stödet från handläggare på Arbetsförmedlingen? Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 8 personer, vilket motsvarar 31 procent av de som svarat att de har haft kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen uppger att de fått dåligt eller mycket dåligt stöd från dem. I den jämförande undersökningen var den andelen 4 procent. Hur har du upplevt stödet från handläggare på kommunens socialförvaltning eller arbetsmarknadsenhet? (14) Det är endast en person av de 33, är lika med 3 procent, som har haft kontakt med en handläggare på kommunens socialförvaltning eller arbetsmarknadsenhet som upplevt att de fått dåligt stöd därifrån. I den andra undersökningen var det 4 procent som upplevt dåligt eller mycket dåligt stöd från kommunal personal. Hur har du upplevt stödet från din/dina kontakter inom Landstinget? Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 4 11 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 4 av 1 deltagare (19 procent) som haft kontakt med landstinget hade dåliga erfarenheter av det vilket kan jämföras med 13 procent i vårt jämförelsematerial Internt bortfall 1 Internt bortfall 1 13 Internt bortfall Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

10 1(14) Deltagarnas svar på vad som var bra och vad som kan förbättras vad gäller stöd från myndigheterna (öppna svar) Få personer har kommenterat detta. De kommentarer som getts handlar om att man blivit positivt bemött med kunskap, förståelse och hjälp. Det förbättringsförslag som noterats är att tiden skulle vara längre tid än 3 månader och avser troligen deltagarens tid i projektet. Hur har du upplevt stödet från din familj? procent av deltagarna har upplevt ett bra eller mycket bra stöd av sin familj jämfört med 88 procent i jämförelsematerialet. Hur har du upplevt stöd från din omgivning? Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 1 Enbart 4 procent uppger att de fått dåligt stöd från sin omgivning. I den undersökning vi jämför med var det 18 procent som upplevde dåligt eller mycket dåligt stöd från sin omgivning. 9 3 Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Ej aktuellt 4 1 Deltagarnas svar på vad som var bra och vad som kan förbättras vad gäller stöd från familj och omgivning (öppna svar) Några har svarat att de mött förståelse och fått bra stöd. Någon svarade att det var bra att hennes mamma sett henne växa. Samma person var den enda som svarat på frågan vad som kan förbättras och svarade att det var hon själv som kunde förbättras. 14 Internt bortfall 1 1 Internt bortfall Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

11 FRÅGOR OM PERSONLIG UTVECKLING Frågorna handlar om ifall deltagarna har upplevt att d e har utvecklats och blivit bättre förberedda inför ett arbete genom deltagande i projektet. Upplever du att du har utvecklats under tiden du har deltagit i projektet? 11(14) 1 1 Nej, inte alls Nej, knappast Ja, i någon mån Ja, i hög grad Det är endast två personer som har upplevt att de inte har utvecklats under tiden som de deltagit i projektet. Det är procent av deltagarna. I jämförelse med undersökningen från 1 så upplever deltagarna i SVUNG att de har utvecklats i något högre utsträckning än deltagarna i de andra projekten. Personlig utveckling Andel 1 Andel i SVUNG Nej, inte alls 8 Nej, knappast 8 Ja, i någon mån 4 1 Ja, i hög grad Samtliga 1% 1% 1 18 Upplever du att du är bättre förberedd, inför ett arbete, efter att ha deltagit i projektet? Nej, inte alls Nej, knappast Ja, i någon mån Ja, i hög grad 88 procent anser att de i någon mån eller i hög grad har blivit bättre förberedda för ett arbete genom att delta i SVUNG. Även här har jag gjort en jämförelse med 1 års undersökning. Bättre förberedd inför ett arbete Andel 1 Andel i SVUNG Nej, inte alls 8 Nej, knappast 13 Ja, i någon mån 43 Ja, i hög grad 9 38 Samtliga 1% 1% 16 Internt bortfall 1 Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

12 Också på denna fråga upplever en något större andel av deltagarna i SVUNG att de har blivit något bättre förberedda inför ett arbete än i andra motsvarande projekt. 1(14) Deltagarnas svar på vad som var bra och vad som kan förbättras (öppen fråga) Flera deltagare svarat att det är bra att de har varit igång, fått rutiner, varit på praktik, fått erfarenheter eller känt sig behövda. En deltagare svarar att hon fick reda på vem hon verkligen var och vad hon ville och en annan deltagare uppger att han har hopp om framtiden och tror på mig själv. När det gäller vad som kan förbättras finns ett svar och det är en kvinna som uppger att Jag kan förbättras. FRÅGOR OM DELAKTIGHET OCH PÅVERKANSMÖJLIGHETER Frågorna handlar om ifall deltagarna känt sig delaktiga och kunnat påverka sin arbetsrehabilitering och hur de har upplevt gemensamma möten med handläggare. Har du känt dig delaktig och kunnat påverka utformningen i din arbetsrehabilitering? 1 1 Nej, inte alls Nej, knappast Ja, i någon mån Ja, i hög grad Det är endast två personer som inte tycker att de har kunnat påverka sin arbetsrehabilitering. Det är procent av deltagarna som har den upplevelsen medan i undersökningen jag jämför med svarade 18 procent att de knappast eller inte alls kunnat påverka utformningen av sin arbetsrehabilitering Hur har du upplevt de gemensamma mötena med dina handläggare och handledare? Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Ingen har upplevt att gemensamma möten mellan handläggare och handledare har varit dåligt. I jämförelsematerialet var det 11 procent att de gemensamma mötena varit dåliga eller mycket dåliga Två personer har uppgivit att de inte har haft några gemensamma möten med handläggare och handledare. Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

13 13(14) Deltagarnas svar på vad som var bra eller vad som kan förbättras med de gemensamma mötena (öppen fråga). Svar som har avgivits är att de det funnits förståelse, engagemang och hjälp. Någon svarade att det var bra att samtliga parter var medvetna om situationen. På frågan vad som kan förbättras ansåg en person att Försäkringskassan strypte positiv energi och en annan ansåg att det blev krångligt när Arbetsförmedlingen var med. Avslutande kommentarer från deltagarna Avslutningsvis ombads deltagarna att skriva ner sina erfarenheter från projektet med egna ord. 16 deltagare har lämnat sådana kommentarer. Kommentarerna bekräftar i stor utsträckning den positiva uppfattning som deltagarna tidigare i enkäten har givit om projektets arbetssätt och personal. Många upp ger att de fått både bättre självkännedom och mer värdefulla kunskaper och erfarenheter. Citat från tre olika deltagare: Jag är väldigt glad att jag fick delta i projektet och få en knuff i rätt riktning. Om det inte var för detta vet jag inte hur många år jag skulle gått hemma. Varit jätteintressant att få veta lite mer hur arbetsmarknaden fungerar. Blivit mer självsäker, kommit ut mer på marknaden, fått nya kontakter. Är mer positiv till saker och ting. Skönt att komma till nån som faktiskt kan hjälpa en med (arbetslivet). Mycket med det jag är nöjd är att coachen lyssnar, är förstående och villig att hjälpa en så gott det går. När jag började SVUNG så var jag inte så pigg. Var väldigt trött på livet och på mig själv. Att få träffa en coach som började få liv i mig. Jag har gått här i 9 månader och det har hjälpt mig mycket. Jag är starkare idag! Det enda förbättringsförslag som lämnas är en deltagare som hade behövt mer tid, han tycker att det gick för fort fram. SAMMANFATTNING AV RESULTAT AV DELTAGARENKÄTEN Inledningsvis vill jag påminna läsaren om att en svarsfrekvensen är 6 procent eller något mer. Det är något mer än vad som är vanligt när det gäller den målgrupp som projektet har riktat sig till, men gör ändå att det är svårt att generalisera svaren till att omfatta samtliga deltagare. Det är fler män än kvinnor som besvarat enkäten vilket överensstämmer med fördelningen män/kvinnor i projektet. Flertalet svarande har deltagit i projektet under 7-9 månader. D å har också närmare hälften av deltagarna varit arbetslösa i mer än tre år och 1 stycken har varit sjukskrivna under kortare eller längre tid innan de började i projektet. Svaren visar att deltagarnas inställning till projektet harförändrats över tid. Andelen negativa har visserligen inte påverkats så mycket, men andelen mycket positiva har ökat från procent till procent av de deltagare som svarat å enkäten. Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

14 Det är troligt att det första mötet har varit viktigt. Alla utom en person upplevde det mötet som bra eller mycket bra. Faktorer som varit positiva är att personalen har varit förstående och tillmötesgående samt givit bra information och en gjort bra planering. 14(14) Stöd under projekttiden har naturligtvis varit av största vikt och alla utom deltagare, vilket motsvarar 9 procent har upplevt stödet som från personal i projektet som bra eller mycket bra. Ungefär lika stora andelar upplevt bra stöd från praktikplatser och andra deltagare samt från familj och vänner. När det gäller frågan om stödet från andra myndigheter har 97 procent av de svarande fått bra stöd från handläggare inom kommunen. När det gäller de andra myndigheterna varierar andelen deltagare som upplevt att de fått bra eller mycket bra stöd mellan 69 och 81 procent. Vari denna skillnad består är det svårt att ha några teorier om. På frågan om hälsotillståndet så var det något mer än hälften som angav att det mådde dåligt eller mycket dåligt när de började i projektet. 73 procent av deltagarna har blivit bättre eller mycket bättre under projekttiden och det är endast två personer som angivit att de blivit sämre under tiden de varit med i projektet. Av de som upplever att hälsotillståndet förändrat så knyter samtliga personer utom en denna förändring till sitt deltagande i projektet. Trettionio personer vilket motsvarar 9 procent av deltagarna upplever att de i någon mån eller i hög grad har upplevt en personlig utveckling under den tid de har deltagit i projektet och 88 procent av dem som svarat på frågan uppger att de känner sig bättre förberedda inför ett arbete efter att ha deltagit i projektet. En bärande idé för samverkan är gemensamma möten och detta har samtliga deltagare positiva erfarenheter av. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en stor majoritet av de deltagare som besvarat enkäten har positiva erfarenheter av projektet och den hjälp och det stöd som de har fått. I jämförelse med den andra enkätundersökning som vi haft som referensmaterial så har deltagarna i SVUNG en mer positiv upplevelse av sitt projektdeltagande. De enda frågor där deltagarna i SVUNG varit mer negativa gäller det stöd de fått från handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och inom landstinget. KORT OM RESULTATET AV ENKÄT TILL MYNDIGHETSPERSONER OCH PROJEKTPERSONAL 14 enkäter skickades ut till projektpersonal och de samverkande myndigheterna. I myndigheterna är det personer från konsultationsgrupp, styrgrupp och den lokala samverkansgruppen som fått enkäter. 8 personer, eller 7 procent, har svarat på enkäten. De svarande är ganska jämnt fördelade över de olika grupperna och de inblandade myndigheterna samt projektpersonal. Eftersom antalet svarande är så lågt så är det inte meningsfullt att göra någon utförlig redovisning av svaren. En kort redogörelse för svaren kan dock vara på sin plats. De personer som svarat på enkäten har en övervägande positiv inställning till det sätt som projektet har arbetat på och att projektet har utveckla samverkan mellan myndigheterna. Det som beskrivs som framgångsfaktorer är det nära samarbetet, att de personer som varit inblandade och att personalen i projektet haft gott om tid. Något som beskrivs som problem är att det tidvis har varit få deltagare. Postadress: Tel Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan Vimmerby

Deltagares uppfattning om arbetslivsinriktad rehabilitering (Del 1)

Deltagares uppfattning om arbetslivsinriktad rehabilitering (Del 1) Utvärdering Deltagares uppfattning om arbetslivsinriktad rehabilitering (Del 1) Sex projekt om Arbetslivsinriktad rehabilitering som finansierats av Samordningsförbundet i Kalmar län, 2010 Bilaga: Frågeformulär

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Utvärdering av DISA. Theresa Larsen. www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvärdering av DISA. Theresa Larsen. www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Utvärdering av DISA Theresa Larsen Vad är DISA? Samverkan kring unga med aktivitetsersättning Psykiatrisk diagnos Från passivitet till aktivitet Aktivitetscoachning Myndighetsutövning Samordning Finansieras

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 BERGS KOMMUN Resultat brukarenkät hemvård och särskilt boende 1 Innehållsförteckning Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 Svarsfrekvens... 2 personer som svarat

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 1 Inledning Bakgrund och syfte Brukarundersökning avseende korttidsvistelse har tidigare gjorts 2004 och 2007. Denna brukarundersökning är

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare

Utvärdering APL frågor till handledare Utvärdering APL frågor till handledare Utvärdering för handledare VT 13 Jag har gått den nya handledarutbildningen A. Ja 14 53,8 B. Nej 12 46,2 Jag har endast gått den gamla handledarutbildningen A. Ja

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Äntligen har jag fått livskraften tillbaka!

Äntligen har jag fått livskraften tillbaka! för individuell utveckling Äntligen har jag fått livskraften tillbaka! Följ Stinas väg till nytt jobb och Pelles resa till praktik Vägknuten är ett nytt projekt och en väg till individuell utveckling för

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007.

1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007. 1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007. Författare: Marie-Louise Östensson Handledare: Hans Erik Norbeck, med.dr., Previa Stockholm Projektarbete vid

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000

Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000 Sammanfattning av rapporten Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000 BORIS-projektet är ett

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens barn och familjesektion 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda En definition av begreppet delaktighet Delaktighet

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010 1(14) 1. Man eller kvinna? 1. Man 363 44 2. Kvinna 463 56 Antal ej angivit svar: 14 av 840 (=1,67%). Antal svarande: 826. 2(14) 2. Ålder? 1. under 20 år 16 2 2. mellan 21-40 år 166 20 3. mellan 41-60 år

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2014/2015

Det handlar om kärlek. Läsåret 2014/2015 Det handlar om kärlek Läsåret 2014/2015 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 5 899 elever svarat på enkäten före skolveckan och 3 718 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Organisationsskiss Försäkring (Fk) Arbete (Af) Hälsa (Lt) Social status (Kommun) Samordningsförbund Avslutade projekt

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension FAQ om Flexpension 1. Vad är flexpension? 2 2. Varför driver Sveriges Ingenjörer krav på flexpension? 2 3. Vad tjänar jag på flexpension? 2 4. Varför är det viktigt med liknande pensionsvillkor för olika

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen.

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen. SEP Skola Elev Plan Denna kartläggning gäller vid frågeställning kring bristande måluppfyllelse, anpassad studiegång, ansökan till särskild undervisningsgrupp eller vid problematisk skolfrånvaro. Den skrivs

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Finansierad av: Tell-Us

Finansierad av: Tell-Us Finansierad av: Tell-Us Teckenspråkiga elevers livssituation utvecklingsstörning Tell-Us Arvsfondsprojektet Tell-Us syfte är att ge teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning det elevinflytande de har

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2012

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2012 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2012 Utvärderingsenkäterna som skickas ut efter en sommar på terapikolonier har som syfte att få information

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer