DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun"

Transkript

1 DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1

2 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och förväntade effekter 5 Övergripande projektmål: 5 Delmål 1 : 5 Delmål 2 : 5 Delmål 3 5 Delmål 4: 6 Delmål 5: 6 Delmål 6 : 6 Delmål 7: 6 Metod för att nå målen 7 Känna trygghet i de administrativa verktygen 7 Intyg och validering 8 Nyckelpersoner med extra mycket kunskap 8 Kunskap i bemötande, tillgänglighet och jämställdhet i verksamheten 9 Utbyte med Finland 10 Bemötande, tillgänglighet och jämställdhet för kommuninvånare 10 Öka kostnadseffektivitet 11 Resultat 12 Bilaga Utvärdering 16 Bilaga Intyg 17 Bilaga Processkartläggning 18 Bilaga Processkartläggning 19 Kontaktuppgifter 20 2

3 Bakgrund Tranemo och Orust är småkommuner som ligger utanför en storstadsregion. Tranemo kommun har ca invånare och ca 1050 arbetar inom kommunen. Orust kommun har ca invånare och ca 1050 arbetar inom kommunen. Kommunerna är uppbyggda runt industrier, Tranemo som verkstadsindustrisamhälle, Orust som industrisamhälle med båtbyggeri. Det geografiska läget för kommunerna bidrar till lokala rekryteringar då man inte har samma rekryteringsmöjligheter som större kommuner. Det finns också en tradition av att rekrytera lokalt och att personalen blir kvar med kommunerna som arbetsgivare. I Tranemo kommun har 20 % av invånarna eftergymnasial utbildning. 14 % av männen och 26 % av kvinnorna. I Orust kommun har 27 % av invånarna eftergymnasial utbildning. 21 % av männen och 33 % av kvinnorna. Sveriges medelsnitt för eftergymnasial utbildning är 36 % där 32 % av männen har eftergymnasial utbildning och 40 % av kvinnorna. De båda kommunernas utbildningsnivå är alltså relativt låg om man jämför med riket. Som små kommuner har man försökt att följa med den tekniska utvecklingen som sker i omvärlden och har lyckats med stora investeringar, men kompetensnivån som personalen har är inte tillräcklig för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna utnyttja de verktyg som finns. Tranemo och Orust kommun genomgick stora organisatoriska förändringar vid årsskiftet 10/11. Kommunernas ledning har omorganiserats och stora förändringar skedde både administrativt och fysiskt. Många administrativa medarbetare i Tranemo och Orust kommun hade inte tillräckliga kunskaper och personlig beredskap för att möta de administrativa och fysiska förändringar som skedde i kommunerna. Detta medförde att många i personalen upplevde situationen som pressande. 3

4 Syfte Det övergripande syftet med projektet Den Nya Administratören är att ge deltagande kvinnor och män ökad självkänsla och bättre förutsättningar för ett fortsatt arbetsliv. - Att stärka deltagande kvinnor och mäns roller på arbetsmarknaden och trygga en fortsatt utveckling genom ett valideringssystem som säkrar dokumentation för t ex löneförhandlingar och framtida anställningar - Att utnyttja de investeringar Tranemo och Orust kommun har gjort i administrativa verktyg samt att effektivisera verksamhetens administrativa resurser och öka kostnadseffektiviteten. - Att skapa trygghet och en mer positiv bild av utvecklingen i den nya tekniken för deltagande kvinnor och män då det idag finns en viss olust att vilja använda kommunernas IKT-baserade verktyg på ett enhetligt sätt. Den nya administratören ska rustas med kompetens för att vara redo att möta framtidens utveckling. - Att förverkliga ett av kommunernas politiska huvudmål är att göra kommunen mer tillgänglig för kommunens invånare, näringsliv och föreningar genom att utveckla de tekniska kompetenserna och arbeta med bemötandet av invånarna. - Att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för kommunernas deltagande män och kvinnor genom att ge dem utbildning och kunskapsinsatser i bemötande, tillgänglighet och jämställdhet. Fantastiskt engagemang 4

5 Mål och förväntade effekter Övergripande projektmål: Medarbetare i Tranemo och Orust kommun ska ha tillräckliga förkunskaper och personlig beredskap för att möta de administrativa och fysiska förändringar som sker i kommunerna. Delmål 1: Alla projektdeltagande män och kvinnor ska känna sig trygga med dagens utveckling gällande tekniska och administrativa verktyg för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert och effektivt sätt. Effekt: Deltagande kvinnor och män ska känna sig trygga i sina arbetsuppgifter och få sina nya administrativa yrkesroller stärkta. De anställda kvinnorna och männen får en tydligare bild av kommunal förvaltning och dess effekter. De får också kunskap om kommunernas tekniska, administrativa verktyg. Delmål 2: Alla deltagande kvinnor och män ska erhålla ett bevis, en dokumenterad validering på deras reella kompetens samt den kompetens de förvärvar under projektet. Effekt: Deltagarna får en stärkt roll och ökar möjligheterna för rörligheten på arbetsmarknaden då deras kunskaper dokumenterats. Delmål 3: Att ha ett antal nyckelpersoner som ambassadörer med extra mycket kunskap om tillgänglighet, jämställdhet, förvaltningskunskap och kommunernas administrativa verktyg. De ska också delge varandra och andra deltagande kvinnor och män nya erfarenheter och kunskaper som förvärvats genom det informella lärandet. Dessa ska även bistå som ledare av nätgruppsmöten på de olika avdelningarna under projektet. 5

6 Delmål 4: Att öka deltagande kvinnor och mäns kunskaper om bemötande, tillgänglighet och jämställdhet för att sedan implementera och genomsyra hela verksamheten. Effekt: Inkludering och mångfald. Större acceptans och förståelse för sina medmänniskor. Delmål 5: Att skapa ett väl fungerande samarbete rörande erfarenhetsutbyte med annan kommun i Finland. Detta för att skapa möjligheter att samverka omkring de områden vårt projekt berör och gemensam kompetensutveckling och samarbete även efter projektets slut. Effekt: Deltagande kvinnor och män får möta andra som arbetar i kommunala förvaltningar och se deras verksamhet samt utbyta erfarenheter och best practise. Detta stärker motivationen att lära och att utveckla ett väl fungerande samarbete för framtiden. Delmål 6: Att öka deltagande kvinnor och mäns kunskaper i bemötande av kommuninvånarna. Detta ur alla tillgänglighetsaspekter samt ur jämställdhetsperspektiv. Effekt: Kommunen blir mer tillgänglig för alla och detta bidrar till ett trevligare och mer relevant bemötande för kommuninvånaren. Delmål 7: Att ha ökat kostnadseffektiviteten i kommunerna. Effekt: Tidsvinst genom samverkan mellan personalgrupper och deltagarna ur samma yrkeskategorier på olika avdelningar. Det förkortar även väntetiden för den enskilda medborgaren. 6

7 Metod för att nå målen I projektet har vi haft förmånen att använda oss av bra föreläsare. Efter varje utbildning/föreläsare har vi använt oss av en utvärdering som gett möjlighet att utveckla och förbättra. Kursutvärderingarna visar på väl genomförda utbildningar och som upplevts ha förbättrat deltagarnas kunskaper i enlighet med projektets mål. Inför alla utbildningar tillgänglighetsinventerade vi alla utbildningslokaler enlig Handisams checklista för konferenser. (Myndigheten för handikappolitisk samordning) Länk till Handisams checklista: 20konferenser.pdf Känna trygghet i de administrativa verktygen Alla projektdeltagande män och kvinnor ska känna sig trygga med dagens utveckling gällande tekniska och administrativa verktyg för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert och effektivt sätt. Medarbetarenkät skickades ut för att ta reda på kompetensbehovet i ärendehanteringssystemet. Man delade in systemet i fem olika utbildningar, detta för att alla inte har behov av alla delar i ärendehanteringssystemet. Sedan bjöd man in till utbildning efter behov, så kallad skräddarsydd utbildning. Föreläsningar i kommunal förvaltning samt IKT och E-tjänster genomfördes. Effekt: Deltagande kvinnor och män ska känna sig trygga i sina arbetsuppgifter och få sina nya administrativa yrkesroller stärkta. De anställda kvinnorna och männen får en tydligare bild av kommunal förvaltning och dess effekter. De får också kunskap om kommunernas tekniska, administrativa verktyg. 7

8 Intyg och validering Alla deltagande kvinnor och män ska erhålla ett bevis, en dokumenterad validering på deras reella kompetens samt den kompetens de förvärvar under projektet. I ärendehanteringssystemet tog vi fram ett test som är indelat i tre olika nivåer, där varje deltagare kan välja vilken nivå man vill validera i. Därefter får man ett intyg på sin kompetens. I övriga kompetensinsatser har varje deltagare erhållit ett bevis i form av ett intyg. Effekt: Deltagarna får en stärkt roll och ökar möjligheterna för rörligheten på arbetsmarknaden då deras kunskaper dokumenterats. Nyckelpersoner med extra mycket kunskap Att ha ett antal nyckelpersoner som ambassadörer med extra mycket kunskap om tillgänglighet, jämställdhet, förvaltningskunskap och kommunernas administrativa verktyg. De ska också delge varandra och andra deltagande kvinnor och män nya erfarenheter och kunskaper som förvärvats genom det informella lärandet. I medarbetarenkäten ställdes frågan om man ville bli nyckelperson (ambassadör) på sin avdelning. Frivilligheten ansåg vi vara viktig för att få engagemang. Dessa nyckelpersoner fick fördjupningar i jämställdhet och tillgänglighet samt i alla kurser i ärendehanteringssystemet. Ambassadörerna har arbetat fram olika processkartläggningar inom områden som ökar effektiviteten. En grupp jobbade med ett inkommet ärende, där man hittade en tidsvinst på sex dagar, om alla handläggare använder sig av ärendehanteringssystemet. 8

9 Den andra gruppen tog fram en process för anställning och kom fram till en gemensam struktur i kommunen. Vinsten av att ändra processen och arbeta i ärendehanteringssystemet ger en kostnadseffektivitet på ca kronor/år Effekt: Medarbetare och nyanställda kan känna sig tryggare med att ha flera nyckelpersoner att vända sig till för stöd och vägledning. När nyanställning sker finns kompetent personal för att handleda och utbilda. Kunskap i bemötande, tillgänglighet och jämställdhet i verksamheten Att öka deltagande kvinnor och mäns kunskaper om bemötande, tillgänglighet och jämställdhet för att sedan implementera och genomsyra hela verksamheten. All administrativ personal har haft möjlighet att gå en halvdag grundutbildning i tillgänglighet. Ambassadörerna har dessutom fått en fördjupning där man bl.a. arbetade fram handlingsplaner. I jämställdhet fick all administrativ personal möjlighet att gå en storföreläsning och en workshop där man fördjupade sig i ämnet. Ambassadörerna fick även gå en fördjupning där man lärde sig olika metoder för att lära sig sprida ämnet vidare. Kunskap och förståelse av dessa områden ger en öppenhet och ett bättre bemötande på arbetsplatsen. Effekt: Inkludering och mångfald. Större acceptans och förståelse för sina medmänniskor. Många funderingar och idéer jag tar med 9

10 Utbyte med Finland Att skapa ett väl fungerande samarbete rörande erfarenhetsutbyte med annan kommun i Finland. Detta för att skapa möjligheter att samverka omkring de områden vårt projekt berör och gemensam kompetensutveckling och samarbete även efter projektets slut. Valet av kommun, Finland Närpes, framkom av att vi skulle vara ungefär lika många medborgare i antal samt ha en gemensam offentlighetsprincip. Tre besök har gjorts. I det första besöket knöt vi kontakter och tittade på hur strukturen för Närpes kommun var. Därefter gjordes två resor med ambassadörerna där de jobbskuggade med en person som hade likvärdiga arbetsuppgifter. Effekt: Deltagande kvinnor och män får möta andra som arbetar i kommunala förvaltningar och se deras verksamhet samt utbyta erfarenheter och best practise. Detta stärker motivationen att lära och att utveckla ett väl fungerande samarbete för framtiden. Bemötande, tillgänglighet och jämställdhet för kommuninvånare Att öka deltagande kvinnor och mäns kunskaper i bemötande av kommuninvånarna. Detta ur alla tillgänglighetsaspekter samt ur jämställdhetsperspektiv. Under mobiliseringsfasen skickades en medborgarundersökning i enkätform ut. Frågorna i enkäten ställdes utifrån regeringens mål för diskrimineringsgrunder i jämställdhet och tillgänglighet. Den visade hur medborgarna upplevde bemötandet ur tillgänglighet och jämställdhetsperspektiv. I projektets slutfas skickades en likadan enkät ut. Resultaten jämfördes sedan. Effekt: Kommunen blir mer tillgänglig för alla och detta bidrar till ett trevligare och mer relevant bemötande för kommuninvånaren. 10

11 Öka kostnadseffektivitet Att ha ökat kostnadseffektiviteten i kommunerna. Under ambassadörernas processkartläggning av inkommet ärende visades en tidsvinst på sex dagar. De gjorde även en processkartläggning av anställningsprocessen där man kom fram till en gemensam struktur i kommunen som ger en kostnadseffektivitet på ca /år. Utbildningarna i ärendehanteringssystemet har visat att man känner sig tryggare i sin arbetssituation. Därmed kan handläggningstiderna förkortas om fler använder ärendehanteringssystemet Effekt: Tidsvinst genom samverkan mellan personalgrupper och deltagare ur samma yrkeskategorier på olika avdelningar. Det förkortar även väntetiden för den enskilda medborgaren. Att våga fråga 11

12 Resultat Resultaten från båda kommunerna visar, efter medarbetarenkäten, att två tredjedelar upplever att stressen gått ner som en konsekvens av projektets insatser och drygt en tredjedel känner sig tryggare i sin arbetssituation. Närmare fyra femtedelar av deltagarna upplever att bemötande kollegor emellan och bemötande av kommuninvånare har förbättrats. Många deltagare upplever att de har fått ett stärkt självförtroende för att arbeta med det system vi använder för ärendehantering. Projektet har bidragit till att deltagarna ökat sitt användande av systemet, genom rutiner, utbildningar och ambassadörernas arbete med processkartläggning. Kompetensbedömning i ärendehanteringssystemet kommer att föras in i kommunerna efter projektets slut. Ambassadörerna har fått fördjupningskurser i de aktuella ämnena där de fått verktyg för att kunna fortsätta arbetet i kommunerna. Man bygger broar mellan avdelningar och löser därför lättare problem och skapar rutiner. Tillgänglighet: Av de som har någon dold funktionsnedsättning tycker 3 av 6 i Tranemo och 2 av 12 på Orust att det under projekttiden blivit förbättringar på sin arbetsplats. Ingen anser att de blir särbehandlade på grund av sin funktionsnedsättning. Jämställdhet: Vad gäller särbehandling relaterat till kön visade Orust en nedgång från 15 till 8% medan Tranemo visad en uppgång från 4 till 11 %. Orsaken till dessa skillnader är inte undersökt men kan bero på att medarbetare har fått ökade kunskaper om jämställdhet och kan bättre avgöra om särbehandlingar har skett eller inte. 12

13 Effekter som inte var uppenbara under projektets början är den positiva upplevelsen deltagarna har att man lärt känna medarbetare från andra avdelningar än sin egen. Den positiva upplevelsen av nyttan med rutiner, att det är tidsbesparande och underlättar arbetet. En positiv sidoeffekt är att man förmedlar bra kontakter, till exempel föreläsare som varit med i projektet har knutit nya kontakter i kommunerna, för att eventuellt jobba vidare med de viktiga frågorna i andra uppdrag. Under projektets gång märkte man att många saknade kunskap eller en uppdatering i personuppgiftslagen. Orust kommuns jurist höll tre föreläsningar för deltagare på Orust och detta var också inplanerat i Tranemo men på grund av sjukdom fick dessa ställas in. Förhoppning är att med ett vidare samarbete kommer dessa att genomföras i Tranemo efter projektets slut. Vi ser stora möjligheter till en fortsatt samverkan mellan kommunerna och att ett nätverk för ambassadörerna utvecklas för framtida erfarenhetsutbyten. Att ha en ambassadörsgrupp som har ett brinnande intresse för att utveckla och föra kommunernas arbete framåt, har varit en förutsättning för att få ett bra resultat. Det transnationella samarbetet kommer att fortsätta även efter projektets slut då ett besök från Finland är inplanerat Otroligt inspirerande att vara med! 13

14 Slutord Att förändra i kommuner och stärka medarbetare är ett långsiktigt arbete. Metoderna vi har använt för att nå våra mål har fungerat bra och gett ringar på vattnet för fortsatt arbete. Att ha en ambassadörsgrupp som har ett brinnande intresse för att utveckla och föra kommunernas arbete framåt, har varit en förutsättning för att få ett bra resultat. Kraven på bra bemötande och rätt kompetens kommer alltid att vara aktuellt. Det här projektet har varit en del i det arbete som ständigt görs i kommunerna. Det är ett sätt att tänka nytt! 14

15 15 Bollen är din.

16 Utvärdering Kurs/Föreläsning/Utbildning Datum: Kvinna Man Ange ditt svar 1-4: 1 - Stämmer inte alls, 2 - Stämmer knappast, 3 Stämmer ganska bra 4 Stämmer precis 1. Innehållet i kursen var bra. 2. Innehållet i kursen var anpassat efter mina förkunskaper. 3. Den här kursen kändes viktig för mitt arbete. 4. Lärarna i kursen var bra på att förklara saker för oss. 5. Lärarna ägnade tid åt att kommentera våra övningar (där sådana ingick i kursen). 6. Lärarna motiverade mig att göra ett gott arbete med övningarna (där sådana ingick). 7. Vi fick oftast tillräckligt med tid på oss för att förstå de saker vi skulle lära oss. 8. Kursen gav tillfälle till erfarenhetsutbyte med kolleger. 9. Kursen har ökat mina kunskaper om IKT i allmänhet Kursen har ökat mina kunskaper i offentlig förvaltning. Kursen har ökat mina kunskaper om e-tjänster. Kursen har ökat mina kunskaper i kommunens administrativa verktyg. Kursen bidrar till att öka kommunens kostnadseffektivitet. Kursen har ökat mina kunskaper i tillgänglighet. Kursen har ökat mina kunskaper i jämställdhet. Kursen har ökat mina kunskaper i bemötande av kommuninvånare. 16

17 INTYG Har deltagit i föreläsningen Kommunal förvaltning Av Axel Danielsson Offentlighetsprincipen Yttrandefrihet och meddelarfrihet Handlingsoffentlighet Hantering av allmänna handlingar Sekretess Styrning och ledning av kommunal verksamhet Fullmäktiges ansvar Kommunstyrelsens ansvar Nämndernas ansvar Tjänstemännen ansvar Ansvarsutkrävandet Projekt Den nya administratören Orust 2012 Projektledare Marie Börjesson Axel Danielsson Konsult AB Lupinvägen 3 17

18 Processkartläggning Ärende till kommunen Totalt hanteras mellan ärenden per år (2012) på Orust. De allra flesta ärenden registreras i ärendehanteringssystemet, en mindre andel (ca 10 %) hanteras utanför ärendehanteringssystemet Det finns även ärenden som pågår under flera år. Sammanfattningsvis innebär förändringarna att ledtiden för ärenden minskas med 6 arbetsdagar. Detta är till nytta för samtliga involverade i processen. Det innebär också att hanteringen av papper minskar liksom hanteringen av internpost. Utöver detta minskar det dubbelarbete och den extra ledtid som det innebär att handläggare använder kolleger till att registrera de tjänsteskrivelser de redan har författat. I samband med beredningsarbete där flera handläggare är inblandade innebär användningen av ärendehanteringssystemet att alla kommer åt akten direkt i systemet och kan registrera sina synpunkter parallellt med de andra. 18

19 Processkartläggning Anställning Tranemo kommun kan förenkla och öka kvaliteten i anställningsprocessen genom att använda ärendehanteringssystemet och i större utsträckning hantera information digitalt. Det innebär att Tranemo använder de mallar som finns utvecklade för annonser och anställningskontrakt, begär in ansökningshandlingar via e-post och använder ärendehanteringssystemet för att flöda ärenden mellan berörda inom kommunen. Det preliminära resultatet visar att den nya processen för att hantera anställningar kan ge nyttor i form av ökade service, minskade kostnader och lägre miljöpåverkan. Den sammanlagda nyttan är preliminärt beräknad till kr per år. Till detta kommer en minskad ledtid internt på 6 arbetsdagar och på 8 arbetsdagar gentemot de sökande. Miljöpåverkan minskar med ungefär 250 kg koldioxid per år. Många funderingar och idéer jag tar med 19

20 Kontaktuppgifter: Tranemo kommun Anne Andersson Orust kommun Marie Börjesson Vi fick se vad vi är bra på, men även vad vi kan förbättra! 20

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Slutrapport för utvärdering av Den nya administratören

Slutrapport för utvärdering av Den nya administratören Slutrapport för utvärdering av Den nya administratören Sammanfattning Projektet Den nya ambassadören är nu genomfört. Sex av sju projektmål bedöms som uppfyllda. Antalet unika deltagare har väl motsvarat

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN Ett informationsmaterial om VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Energibranschen står inför ett tydligt rekryteringsbehov de kommande åren. Samtidigt

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Utbildningsuppdraget Språkutvecklande arbetssätt i förskolan i Södertälje. Slutrapport

Utbildningsuppdraget Språkutvecklande arbetssätt i förskolan i Södertälje. Slutrapport Utbildningsuppdraget Språkutvecklande arbetssätt i förskolan i Södertälje Slutrapport Veli Tuomela 2004 1 1 Bakgrund I denna rapport redogör jag kortfattat för den tvååriga utbildningen Språkutvecklande

Läs mer

Välkommen Till Kryssets förskola 2015

Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Informationsfolder Kryssets förskola 2014-2015 Välkommen till Kryssets förskola Vision Vi utbildar världsmedborgare Vi är världen, världen är vi. Kryssets förskola

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen Praktikrapport Praktikant: Linn Trägårdh (linn.tragardh@gmail.com) Praktikplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad Ekonomienheten Controllerfunktionen Besöksadress: Norra Klaragatan

Läs mer

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan.

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Intensifierad samverkan unga 19-29 år med aktivitetsersättning beviljades i september 2013 300 000 kronor av styrelsen för Finsam Lekeberg

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Riskbedömning VNS-pilot med bilagda handlingsplaner

Riskbedömning VNS-pilot med bilagda handlingsplaner RISKBEDÖMNING: Införandet av VNS-pilot Datum:140923 Sida: 1 (12) Analysobjekt: Pilot VNS Deltagare: Se grundförutsättningarna Myndighetskrav: Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 Underlag: SWOT-analys

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

Originalet på begäran skickas till personalstödsenheten för diarieföring och distribuering till berörda parter.

Originalet på begäran skickas till personalstödsenheten för diarieföring och distribuering till berörda parter. Polismyndigheten i Västra Götaland Datum 2009-04-20 Diarienr AL 749-8871/08 CHECKLISTA FÖR CHEFEN VID AVSLUT AV ANSTÄLLNING Avslut för:.. När den anställde ska avsluta sin anställning ska denne skriftligt

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Tegs centralskola www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Dokumentation projekt Futurum stärkande individcoaching

Dokumentation projekt Futurum stärkande individcoaching Dokumentation projekt Futurum stärkande individcoaching 2009-01-19 till 2011-01-19 2010-10-28 Dokumentation projekt Futurum stärkande individcoaching Projekttid: 2009-01-19 till 2011-01-19 Målgrupp: Helt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Kvalitetsberättelse för

Kvalitetsberättelse för Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal Förhandlingsprotokoll Sågverk Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen Tid: den 12 december 2011 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal Föreningen

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Praktikintyg. Utbildning och praktik för ungdomar med sikte på JOBB!

Praktikintyg. Utbildning och praktik för ungdomar med sikte på JOBB! Praktikintyg Utbildning och praktik för ungdomar med sikte på JOBB! Syfte med dagen Att öka chanserna att få jobb Hur? Att fram intyg som visar vad du kan och har gjort Att förstå praktikintyg och arbetsintyg

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: 2008-3040040 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer