Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan"

Transkript

1 Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

2 INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade eller kompletterade områden Information och förankring av förändringarna 4 utökat ansvar 6 Förändringar i riktlinjer för arbetslaget 7 Förskollärare särskilt ansvar 8 Förändringar i målen: språkliga och kommunikativa, matematiska, naturvetenskap och teknik 10 Nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling 11 Föräldrainflytande 12 Kalgomålsrutiner 13 2

3 Att förändra framgångsrikt Från och med den 1 juli 2011 gäller förändringarna i förskolans läroplan. Läroplanen kompletteras med ett avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling och vissa mål förtydligas. Både förskolechefens och förskollärares ansvar stärks. Förändringarna i läroplanen kan komma att påverka arbetet på din förskola. Hur ska förändringarna genomsyra arbetet på förskolan och hur ska ni arbeta för ökad måluppfyllelse och för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet? Det är några av de frågor som ni kan behövas diskutera och finna svar på. Under Skolverkets konferenser, riktade till förskolechefer, fick deltagarna pröva på ett planeringsverktyg, i form av en matris, som är tänkt att vara ett stöd i det fortsatta arbetet lokalt. Vi har sammanställt ett antal exempel från konferenserna för er att ta del av. Vill ni använda planerigsverktyget/matrisen finns den att ladda ned på Eventuella frågor mejlas till Så fungerar matriserna Grundfrågeställningen i arbetet med matriserna har varit hur ska vi arbeta med implementeringen av den nya skollagen och förskolans förtydligade läroplan på vår förskola? Matriserna presenteras efter följande förtydligade eller kompletterade områden: - ens utökade ansvar - Förändringar i riktlinjer för arbetslaget - Förskollärarens särskilda ansvar - Förändringar i målen: språkliga, kommunikativa, matematiska, naturvetenskap och teknik - Nya avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling - Föräldrainflytande - Klagomålsrutiner Läsinstruktioner: Hur ser det ut idag? Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 Läs vågrätt för att jämföra vad de olika grupperna svarade på samma fråga För vem? Och så vidare Läs lodrätt för att se vad en och samma grupp svarade på de olika frågorna 3

4 Exempel förtydligade eller kompletterade områden Information och förankring av förändringarna Hur ser det ut idag? Vem ansvarar? Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 Exempel 4 Exempel 5 Exempel 6 Alla har inte kunskap om Lpfö. Information så att alla förstår och tar till sig Lpfö. Ledningsgrupp Personal Möten Analys & diskussion Erfarenhetsutbyten Huvudman och förskolechefer Verksamhetsplanering Alla pedagoger har inte kunskap om Lpfö. Alla ska läsa in Lpfö. Genomgång och diskussioner under lång period. Ställa krav. Kompetensutveckling. Pedagoger Huvudman Politiker Tjänstemän Köpa in Lpfö Avsätta tid Kartlägga kompetensbehovet Pedagoger Huvudman Politiker Gemensam reflektion, kontinuerligt med förskolechef och pedagoger. Engagemang men viss oro för förändringar. Information och utbildning. Personal Gemensam föreläsning. Tvärgrupper och nätverk. Föräldramöte med tydlig information och diskussioner tidigt på hösten. Förskollärare Kvalitetsredovisning eller liknande dokument. och personal. Ligger i startgropen. Det stora arbetet börjar under våren. Beställa material. Skapa tid för reflektion, diskussion och information. Öka förståelse för tid hos huvudman. All personal Chefer Styrelse Studiedagar Personalmöten Föreläsare Tvärgrupper Huvudman maj-juni, muntligt och skriftligt. Medarbetarsamtal. Många med gammal utbildning. Kompetenshöjning. Utbildning för förskolechefer. Arbetslag Barnskötarna Förskolelyftet Kurser Fortbildningsdagar Nätverk maj-juni, muntligt och skriftligt. Medarbetarsamtal. Arbetslag, huvudman, förskolechef Vt Vt Arbetet enl. Lpfö pågår. Medvetenhet om förändringarna finns redan. Implementera reviderade Lpfö. Skapa förståelse för det tydligare pedagogiska uppdraget, konkretisera innebörden. Personal Upprätta lokal plan för implementeringsarbetet. Ge underlag och material till all personal. Grupp- och temaarbeten, föreläsning, studiebesök, lokal konkretiserad process. Koppla det som görs mot förändringarna och identifiera utvecklingsområden. Information på föräldramöten. All personal har kunskap om den reviderade läroplanen. Uppföljning kontinuerligt och ofta. lokalt i samrådsforum. 4

5 Bryta gamla mönster och ta till oss nya mönster. Nya förväntningar på varandra och lärande. Bättre kvalitet. Alla arbetar utifrån Lpfö och grunden för allt lärande förbättras. Diskussioner påbörjas och processer fortsätter. Från att prata till att göra. Rörelse på arbetsmarknaden. Ökad yrkesidentitet. Förankring i Lpfö och skollag. Ett större steg från dagis till förskola. Erkännande att det är ett livslångt lärande från 1 års ålder. Höja statusen för förskollärare. Mer professionellt arbetssätt. Påbörjat förändringsarbete. Insikt om behoven av förändringsarbete. Ökad måluppfyllelse, förståelse för uppdraget, engagemang och arbetsglädje. All personal har kunskap om den reviderade läroplanen. All personal väl förankrad i planering, utförande, utvärdering, utveckling i Lpfö i alla samtal med barn, föräldrar och övrig personal. Fördjupning inom ämnen, att delge varandra höjer kvaliteten. Bättre ämneskunskaper. Tydlig pedagogisk ledare. Utforskande miljöer. Genomtänkt och engagerande förändringsarbete. Verklig förändring, inte bara prat. God kvalitet och hög måluppfyllelse. 5

6 utökat ansvar Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 Exempel 4 Hur ser det ut idag? Blandtjänster Otydlighet i chefsrollen - vad beslutar chefen? Implementering Tydliggöra uppdraget uppåt Politiker huvudmän Nätverk i kommunen Workshops Seminarier, Tvärgrupper Informeras om innehåll i skollagen och uppdragsbeskrivningen i Lpfö. Olika Pedagogisk ledare + administrativ ledare = konflikt & kompetensbrist. Ledningsgruppsträff Ta fram metoder och verktyg i syfte att få igång pedagogiska diskussioner. Forskningsbaserat. er er Förskollärare Arbetslag Tolkning för likvärdighet Vem ansvarar? Förvaltningschefen Förvaltningen Huvudmän Nämnd, skolchef Medarbetarsamtal Vt 2012 Förvaltningschefen Extern utvärdering? Gruppen? Renodlade tjänster Fokus på chef Kompetensutveckling Ökad kvalitet Ökad måluppfyllelse Säkrare förskolechef Tryggare arbetslag Tydlighet för medarbetare och föräldrar Uppdragsbeskrivning att förhålla sig till Höjt statusen! Underlätta implementeringsarbetet Likvärdighet Nätverksträffar Goda exempel från riksplanet Webbaserade konferenser, filmer I det systematiska kvalitetsarbetet Öva och pröva olika verktyg Får en ständigt ökad pedagogisk insikt 6

7 Förändringar i riktlinjer för arbetslaget Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 Hur ser det ut idag? Ny information Förskollärare och barnskötare har ganska Otydligt! lika ansvar. Diskutera Informera Kunskapsinhämtande Implementera Lpfö Öka förståelsen och förankra förändringarna i Lpfö. Förtydliga! Arbetslaget Alla Arbetslag och föräldrar Självskattning, reflektioner 1 Gemensamma föreläsningar för alla 2 Planeringsdag för förskollärare 3 Planeringsdag för arbetslaget Vem ansvarar? en 1 Huvudmannen 2 Initialt 1gång/termin Oro i arbetslaget Krav på förskollärare Tydlig ansvarsfördelning Tydligare förväntningar 3 Förskollärare Steg 2 och 3 av förskolechefen på höstterminen Lite rörigt innan jag-fokus och martyrskapet har ältats. Tydligare och bättre kvalitet Nätverk, arbetsplatsträff, kompetensutveckling, föräldramöte Kontinuerligt av förskolechefen och arbetslaget Oro/ostrukturerat innan det faller på plats Kvalitetshöjning med tydligt ansvar 7

8 Förskollärare särskilt ansvar Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 Exempel 4 Exempel 5 Exempel 6 Hur ser det ut idag? Arbetslaget ansvarar Förskollärare ojämnt fördelade Diskussioner utifrån konkreta situationer. Tydliga förväntningar från arbetsgivare. Förskollärarna och arbetslaget Samtal i olika grupper. Diskutera förskollärare arbetslag och jämföra utifrån Lpfö. Stärka förskollärare. Erbjuda barnskötare och andra i arbetslaget kompletterande utbildning. Förskollärarna och arbetslaget Nätverk. Fortbildning för förskollärare inom pedagogisk dokumentation, läroprocesser, ämneskunskaper och utvärdering. Vem ansvarar? Huvudman och förskolechef vid terminens slut Konflikter, stress hos förskollärarna Uppfylla Lpfö:s intentioner och höja ambitionen. Kvalitetshöjning. Medarbetarsamtal och kartläggning av styrkor och svagheter. Kartlägga planeringstiden. Tungt ansvar Konflikter Bättre kvalitet på den pedagogiska verksamheten. Alla delar på uppdraget Konkretisera uppdraget. Nulägesanalys och gemensam analys. Förskollärare Barmskötare Under implementeringen dela förskollärare och barnskötare, nyckelpersoner och samtalsledare Kontinuerlig analys/uppföljning En oro och osäkerhet till en början Kvaliteten i verksamheten höjs. Alla tryggare i sin roll. Förväntning/ansvar. Alla gör lite av allt och har samma ansvar rättvist. Skapa gemensamma spelregler utbildning + stöd. Forum för möten. Tydliggöra uppdraget. För barnets bästa Alla medarbetare berörs Självvärdering och forum för möten Huvudmannen och förskolechefen Kvalitetsspiralen Skuggning Tidsoptimering. Skapa en bra arbetsuppdelning som gynnar barns lärande. Utveckla kompetenser. Samma syn på lärande. Höjd kvalitet. Otydlig rollfördelning Otydligt uppdrag Inventera behovet av kompetensutveckling. I första hand förskollärare och barnskötare Diskussioner i olika forum Kontinuerligt enligt läroplanen Tydliggöra ansvarsfördelningen. Stärka förskollärarna i deras roll. Höjd pedagogisk kvalitet. Högre måluppfyllelse. Förskollärare och barnskötare gör samma arbete. Se över lokala arbetstidsavtal. Implementera Lpfö och diskutera förskollärarens nya roll. Fortbildning i bl.a. dokumentation, kartläggning av ämneskunskaper i personalgruppen. Barnen och personalen Inte sänka barnskötaren men höja förskollärarna. en stöttar. och huvudman. Förskollärarna måste axla sitt ansvar och uppdrag. en följer upp Olika tid för barnskötare och förskollärare - planering, dokumentation och utvärdering. Höja kvaliteten på verksamheten genom att följa intentionerna i styrdokumenten. 8

9 Hur ser det ut idag? Vem ansvarar? Exempel 7 Exempel 8 Exempel 9 Exempel 10 Exempel 11 Exempel 12 Alla gör samma. Fåtal Luddigt vem Likartade Ingen tydlig Olika på olika förskollärare. Dåligt ansvarar för vad? arbetsuppgifter för rollfördelning. Alla förskolor. Rivalitet med planeringstid. förskollärare och delar lika. mellan olika Historiken. barnskötare. utbildningar. Barnskötare/ förskollärare lön. Mer planeringstid för förskollärare. Göra skillnad barnskötare /förskollärare. Använda koncerntänkandet, föreläsning och fortbildning. Alla ska förstå det nya uppdraget. Förskollärare, barnskötare, föräldrar, barnen, politiken, styrelsen, utbildningsförvaltningen Föreläsningar Pedagogiska forum Arbetsplatsmöten Diskussioner, material Huvudmannen och förskolechefen Alla som arbetar i förskolan ständig dokumentation. Tidsplan. ansvarar. Gungigt. Jobbigt. Att få igång en process. Inse skillnaden i uppdraget Driftiga, duktiga som vågar ta ansvar. Självgående mot styrdokumenten. Stärka förskolläraren i sin nya roll Förankringsarbete så att alla i arbetslaget blir delaktiga Förskollärare Barnskötare Barn Kompetensutveckling. Tydlig implementering. Skapa nätverk. Pedagogiska grupper Huvudmannen förutsättningar Förvaltningschef processen förs framåt Förskollärare/ arbetslag Systematiskt kvalitetsarbete Återkommande planering och utvärdering Ett utvecklingsarbete som alla är delaktiga i. Något man själv har makt över. Utveckla förskolans kvalitet. En röd tråd genom de olika skolformerna. Kartläggning av vad förskollärarna gör idag. Genomgång av nya uppdraget Förskollärare, barnskötare och ev. övriga i arbetslaget Egen inläsning av Lpfö. Genomgång och diskussion på enheten i grupper. ger förutsättningar och struktur. Alla deltagare har ett ansvar Planera in datum för utvärdera och följa upp kontinuerligt en ansvarar Ökad och klarlagd ansvarsbeskrivning Ökad kvalitet. Att ge en bra grund till det livslånga lärandet. Barnskötarna har koll på sitt eget värde. Utbildning i bl.a. sytematiskt kvalitetsarbete Ämneskunskaper Tid till planering Tydliggöra uppdraget för hela arbetslaget. Nätverk, kompetensutveckling och synliggöra förskollärarnas utbildning Gemensamt ansvar utan tydlig rollfördelning. Kompetensutveckling både teoretiskt och praktiskt i det nya ansvaret Förskollärarna Arbetslaget Förskollärarna och barnskötarna Lokala nätverk mellan förskollärare, fortbildning Medarbetarsamtal Större tydlighet i sitt uppdrag vilket gynnar barnens lärande. Ökad måluppfyllelse. Bättre kvalitet. Förskollärare är klara över sitt uppdrag & stärkta i sin yrkesroll. Gemensam satsning med hjälp av förvaltningen Huvudman I det egna sytematiska kvalitetsarbetet Hot. Avundsjuka. Oro. Splittring i arbetslaget. Osäkerhet över roller. Fler vill ha utbildning. Tydligare ansvar. Trygga förskollärare, stärka dem i deras uppdrag för att utöka fokus på lärande. Diskussioner i arbetslagen. Uppföljningar. Planeringar en och förskollärare ihop med förskollärare och barnskötare jämna mellanrum från våren 2011 och framåt. Medel från kommunen höja kraven och kvaliteten. Förvirring bland personalen. Tydlig rollfördelning mellan förskollärare och barnskötare. Fler förskollärare. Högre löner. 9

10 Förändringar i målen: språkliga och kommunikativa, matematiska, naturvetenskap och teknik Exempel 1 Exempel 2 Hur ser det ut idag? Omedvetet arbete Svag kunskap Tydliggöra och motivera det nya i Lpfö Ämnesutbildning Det ser olika ut Öka ämneskunskaperna Ta tillvara goda exempel Fortbildning Använda IT Använda uptech och köpa in NTA-lådor Alla pedagoger. Personal (och barn) Vem ansvarar? Nyckelpersoner Processer i arbetslagen Förskolelyftet Ämnesutbildning både bas och spets Huvudman (kommun, styrelse) Kvalitetsarbete Pedagogisk dokumentation Studiebesök Testa materialet Bilda nätverk Diskussioner tillsammans med förskollärare Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete BRUK Få ett gemensamt yrkesspråk Högre ämneskunskaper Ökat intresse för naturvetenskap och teknik Att det finns mer experimentellt material Ökad måluppfyllelse Ändra tänket i personalgruppen medvetandegöra och utveckla. Fler barn som får ett utökat intresse 10

11 Nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 Exempel 4 Hur ser det ut idag? Ser olika ut Se över målformulering Utvärderar på individnivå Sätter mål men följer sällan upp dessa mot målen i Lpfö Årsplanering och terminsutvärdering Inköp av Lpfö Skapa forum för dialog på flera plan nätverka, tvärgrupper Utbildning i målformulering Årshjul Årscirkel sammanfattning i oktober, januari och maj Skapa utvärderingsverktyg Alla som berörs av skollagen och Lpfö Arbetslaget Ledning Personal Barn Kompetensutveckling Kompetensutveckling Fortbildning Tid och utrymme Skapa en organisation som stöd Vem ansvarar? Huvudmän Förvaltningschef Förskollärare Arbetslaget 2-3 ggr under året Effektutvärdering Intervjuer Dokumentanalys genom utvecklingsverktyg Effektivare Tydligare Mer likvärdigt Kvalitetssäkring Tydlighet Förstå sin roll i arbetslaget Ökad professionalism Arbetslaget Insikt om verksamheten Kvalitativ verksamhet Ökad måluppfyllelse Ledning Inför avslut av arbetsåret hela arbetslaget deltar Ett pedagogiskt arbete med Lpfö i fokus En målstyrd verksamhet som ökar kvaliteten Barn Skapa forum för möten Enkäter Intervjuer Observationer. återkoppla till målgruppen vid resultatpresentation. Höjd medvetenhet Involvera barn och föräldrar Bättre rutiner kring analys och reflektion 11

12 Föräldrainflytande Hur ser det ut idag? Vem ansvarar? Exempel 1 Månads- och veckobrev Föräldramöten Fokussamtal Utvecklingssamtal Enkät åd Inflytanderåd Tydlig och informativ inskolning Starta råd om det inte finns Medvetandegöra förskollärarna om uppdraget Vad innebär delaktighet? Barn Personal Implementeringsprocess och förskollärare Alla involverade genom terminsenkät Medveten personal Trygga och engagerade föräldrar som är medvetna om förskolans uppdrag och delaktiga i förskolans verksamhet 12

13 Kalgomålsrutiner Hur ser det ut idag? Exempel 1 Finns inte Formulera rutiner både muntligt och skriftligt Vem ansvarar? Vårdnadshavare Barn Dokument på hemsidan Brevlåda Barnråd Tid att lyssna och samtal Informera alla Förskollärare Arbetslaget Beror på ärende Återkoppling en alltid informerad Statistik - analys Kort handläggning Klara rutiner Klagomål ska komma till rätt instans och bli åtgärdade snabbt Inga klagomål ska komma till tillsynsmyndigheten 13

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 SJÖBO KOMMUN Lokal arbetsplan Centrums förskoleenhet Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 Lokala arbetsplanen är en övergripande beskrivning av Centrums förskoleenhet och våra mål för 2013.

Läs mer

Kvalitetsplan. Malmöknopparnas förskola AB. Upprättad/reviderad: 2013-12-30 Ledningen för Malmöknopparnas förskola AB

Kvalitetsplan. Malmöknopparnas förskola AB. Upprättad/reviderad: 2013-12-30 Ledningen för Malmöknopparnas förskola AB Kvalitetsplan 2014 Malmöknopparnas förskola AB Upprättad/reviderad: 2013-12-30 Ledningen för Malmöknopparnas förskola AB Ingångsvärde Förskolan har från den 1 november 2013 fullt hus med tjugo barn. Vi

Läs mer

Rapport skolinspektionen vt-11

Rapport skolinspektionen vt-11 Rapport skolinspektionen vt-11 De förskolor vi granskat klarar inte sitt pedagogiska uppdrag fullt ut. Det finns ibland också en ovilja att dokumentera barnens lärande av rädsla för att detta ska ses som

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolan Kluringen. för. Reviderad 2014-09-07

Verksamhetsplan. Förskolan Kluringen. för. Reviderad 2014-09-07 Verksamhetsplan för Förskolan Kluringen Reviderad 2014-09-07 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Vår vision...3 Vår verksamhetsidé...3 Förskolan Kluringens prioriterade målområden... 4 Barnen...

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Rönnängs Förskola Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Rönnängs förskola Enhetens organisation Förskoleverksamhet

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 15-16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Skolinspektionens uppdrag 2012-05-29. Skolinspektionen granskar förskolan. Skolinspektionen

Skolinspektionens uppdrag 2012-05-29. Skolinspektionen granskar förskolan. Skolinspektionen Skolinspektionen granskar förskolan Presentation den 30 maj IngBeth Larsson, Fil.dr/projektledare 1 Skolinspektionen - En statlig tillsynsmyndighet 2 Skolinspektionens uppdrag Har varje barns och varje

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015 Förskola 2013/2014 Hållbar utveckling Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga innehåll...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orions förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orions förskola,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Skogshyddans förskola Läsåret 2013/2014 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi gjorde analysen utifrån följande underlag:

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen

Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING Monica Nylund Torghandeln Göteborg 2014 AKTION= EN MEDVETEN FÖRÄNDRING FORSKNING= FÖLJA VAD SOM HÄNDER SOM KONSEKVENS AV FÖRÄNDRINGEN LÄRANDE= NYA

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Sammanställning per Förskoleenhet Enhet: Tibble förskolor Utbildningskontoret 2014-06-12 Sida 1 av 14 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete 2014... 1 Innehåll... 2 Förbättrad

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ollonborren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola/skola/fritidshem) i Vittra Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete med diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Altorps förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Altorps förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Altorps förskola (i kommunal regi) Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Välkommen Till Kryssets förskola 2015

Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Informationsfolder Kryssets förskola 2014-2015 Välkommen till Kryssets förskola Vision Vi utbildar världsmedborgare Vi är världen, världen är vi. Kryssets förskola

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Hogrän, Roma och Vänge förskolor, Roma förskoleområde Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens Vi har

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechefen har det yttersta ansvaret

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Pedagogisk plattform grunden för ett livslångt lärande

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Pedagogisk plattform grunden för ett livslångt lärande Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem Pedagogisk plattform grunden för ett livslångt lärande Arbetslaget är navet i förskolans utveckling! Vad är viktigast för kvalitet

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Arbetsplan 2014/Förskola

Arbetsplan 2014/Förskola Arbetsplan 2014/Förskola Förskoleområde B, Gullviksborgs förskola Upprättad av Barbro Romero/förskolechef jan 2014 Förvaltning: Förskoleförvaltningen, område B Enhet: Gullviksborgs förskola Förbättringsområden

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Hallaryds förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan. 3 2. Årets utvecklingsområden. 4 3. Normer och värden 4 4. Utveckling och lärande.

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Hur förskolan och skolan kan utveckla verksamhetens kvalitet. Sara Knöfel, undervisningsråd

Hur förskolan och skolan kan utveckla verksamhetens kvalitet. Sara Knöfel, undervisningsråd Hur förskolan och skolan kan utveckla verksamhetens kvalitet Sara Knöfel, undervisningsråd BRUK som en del i det systematiska kvalitetsarbetet Systematiskt BRUK Kontinuerligt I olika faser Varför systematiskt

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Sundbyvägen Datum 1 (11) 2014-10-13 LVP 2014/2015. Sundbyvägen

Sundbyvägen Datum 1 (11) 2014-10-13 LVP 2014/2015. Sundbyvägen Sundbyvägen Datum 1 (11) 2014-10-13 LVP 2014/2015 Sundbyvägen Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare.brukarenkäternas

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA 2015-06-22 KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA Område/förskola/arbetslag: Ansvarig förskolechef: Klippans förskola, Bredaryd Evelina Josefsson 1 Sammanfattande bedömning Max 1 A4-sida. Rektors/arbetslagets

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Förskolan Kompassen Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 5 Beslutade mål och åtgärder 7 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fjärilen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer