Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007"

Transkript

1 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, Örebro Telefon: Telefax

2 Uppdrag: Panelundersökning: Lyckliga arbetsplatser Beställare: Prevent/Arbetsliv Kontaktperson Prevent: Andreas Alskog/Torbjörn Uhlin Projektledare Markör: Eva Entelius-Melin Undersökningsperiod: Maj 27 Markör Marknad och Kommunikation Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (25)

3 Innehåll Bakgrund 4 Frågor 5 Om de svarande 8 Resultat totalnivå 9 Skillnader mellan grupper 21 Summering 22 Bilaga: Öppna svar 23 Markör Marknad och Kommunikation AB 3 (25)

4 Bakgrund Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av tidningen Arbetsliv, utgiven av Prevent, genomfört en webbundersökning riktad till Arbetslivs läsarpanel om lyckliga arbetsplatser. Resultaten ska användas i Arbetsliv 3/27. Urval: 45 utskick via inbjudan med e-post till paneldeltagare Fältarbetsperiod: 14 maj t o m 29 maj 27 Metod: Webbenkät med två påminnelser (21/5, 28/5) till dem som inte besvarat enkäten. Svarsfrekvens: 52 (233 svar) Redovisningsmetod: I diagram och tabeller redovisas resultaten på totalnivå. Maskinella avrundningar och partiella bortfall förekommer. Till rapporten hör också en bilaga med öppna svar samt en tabellbilaga. Markör Marknad och Kommunikation AB 4 (25)

5 Frågor Vilket/vilka av följande anser du vara tecken på en lycklig arbetsplats? Flera svar kan lämnas. En positiv atmosfär på arbetsplatsen Intressanta arbetsuppgifter Att medarbetarna känner varandra väl Att medarbetarna kan umgås på fritiden Att man skrattar mycket tillsammans Att man inte pratar om varandra Att man uppmuntrar varandra Att man hjälps åt med arbetsuppgifterna Att man är glad för att gå till jobbet Annat, vad Hälsar du och dina arbetskamrater på varandra Varje morgon Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Under dagen när man ses Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig När man går hem för dagen Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Brukar du prata en stund med dina arbetskamrater om annat än jobbet någon gång under dagen? Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Händer det att du ger dina arbetskamrater och/eller chef uppskattning för det jobb de utför? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Händer det att du får uppskattning för det jobb du utför av dina arbetskamrater? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Händer det att du får uppskattning för det jobb du utför av din chef? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Händer det att du får uppskattning/komplimanger för annat som inte har med jobbet att göra från dina arbetskamrater? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Händer det att du får uppskattning/komplimanger för annat som inte har med jobbet att göra från din chef? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 5 (25)

6 Händer det att du och dina arbetskamrater ger varandra komplimanger för kläder/utseende etc? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Att ge varandra komplimanger för kläder/utseende etc, är det något du tycker är viktigt på arbetsplatsen? Ja/Nej/Vet ej Pratar ni om varandra på din arbetsplats? Ja/Nej/Vet ej Pratar ni i huvudsak positivt eller negativt om varandra? I huvudsak positivt även om det finns enstaka personer det pratas negativt om I huvudsak negativt även om det finns enstaka personer det pratas positivt om Vet ej Vilket/vilka av följande ord tycker du passar in på hur du känner dig när du är på din arbetsplats? Kryssa för det som gäller för dig. Behövd inte behövd (Vet ej) Omtyckt inte omtyckt (Vet ej) Trygg otrygg (Vet ej) Synlig osynlig (Vet ej) Möjlighet att påverka maktlös (Vet ej) Som en del av gruppen utanför gruppen på grund av t ex kön, ålder, ursprung, funktionshinder (Vet ej) Annat, vad Känner du dig trygg med dina arbetskamrater? Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Känner du dig trygg med din närmaste chef? Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Känner du dig trygg med din chef på nästa nivå? Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Om det förekommer svårigheter av något slag på din arbetsplats, hur tycker du att dessa hanteras? I huvudsak med fokus på problemen I huvudsak med fokus på lösningar Vet ej Förekommer det att man utser syndabockar på din arbetsplats Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 6 (25)

7 Vilken huvudsaklig sysselsättning har du? Arbetar heltid Arbetar deltid Studerar Tjänstledig Sjukskriven Arbetssökande Annat Vilken befattning har du? Personalchef Annan chef Skyddsombud Annat Är du? Man Kvinna Hur gammal är du? -24 år 25-3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år 61 år eller äldre Hur många anställda finns det på din arbetsplats? Fler än 5 Vet ej Om vi vill göra en kort intervju är det då i sin ordning att vi kontaktar dig? Ja Namn: Yrke: Telefonnummer: Nej Tack för din medverkan! Resultaten presenteras i Arbetsliv nr 3 som kommer 3 september 27. Markör Marknad och Kommunikation AB 7 (25)

8 Om de svarande Kön Man Kvinna Total Antal Procent 117 5, ,8 233, Hur gammal är du? -24 år 25-3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år 61 år eller äldre Total Antal Procent 1,4 4 1, , 66 28, , ,2 233, Vilken huvudsaklig sysselsättning har du? Arbetar heltid Arbetar deltid Sjukskriven Annat Total Antal Procent , ,6 1,4 2,9 233, Vilken befattning har du? Personalchef Annan chef Skyddsombud Annat Total Antal Procent 1 4, , , ,9 233, Hur många anställda finns det på din arbetsplats? Fler än 5 Vet ej Total Antal Procent 6 25, , 48 2, , ,6 3 1,3 233, Markör Marknad och Kommunikation AB 8 (25)

9 Resultat totalnivå 1 En lycklig arbetsplats är en arbetsplats där medarbetarna är glada för att gå till jobbet, där atmosfären är positiv och där man uppmuntrar varandra! Om den sedan också kännetecknas av att man kan skratta tillsammans och har intressanta arbetsuppgifter som man hjälps åt med är man troligen på god väg mot den ideala organisationen. Nio av tio svarande har angett en positiv atmosfär som ett viktigt tecken på arbetsplatsen är lycklig, åtta av tio att man på den lyckliga arbetsplatsen uppmuntrar varandra och tycker det roligt att gå till jobbet. Mindre viktigt är att man kan umgås på fritiden (nio procent) eller känner varandra väl (18 procent). Fyra av tio tycker det är viktigt att man inte pratar om varandra (diagram 1). Det stora flertalet uppger att man vanligtvis hälsar på varandra på morgonen (94 procent), och åtta av tio säger sig hälsa på arbetskamraterna även under dagens gång och när man går hem. Mellan två och fyra procent menar dock att det aldrig eller nästan aldrig förekommer att man vare sig hälsar eller tar adjö av varandra (diagram 2-4). Vanligtvis pratar man med sina arbetskamrater om annat än jobbet någon gång under arbetsdagen (77 procent). Dock är det endast två av tio som alltid gör det (diagram 5). Att uppmuntra varandra ansågs vara ett viktigt tecken på en lycklig arbetsplats. Hur ser det då ut både med den egna förmågan att uppmuntra andra och i vilken utsträckning man får uppskattning av andra? Ja, nio av tio anser att de själva ofta (33 procent) eller ibland (57 procent) uppmuntrar arbetskamrater eller chefer med anledning av deras arbetsinsatser. En av tio menar att de sällan eller aldrig ägnar sig åt detta (diagram 6). När det gäller att själv få uppskattning från andra är det något annorlunda. Sju procent säger sig ofta få uppskattning av arbetskamraterna och 63 procent får det ibland. Från chefens sida får tolv procent ofta uppskattning och ytterligare 51 procent uppger att de ibland tar del av sådan uppskattning. Knappt tre procent säger sig aldrig få uppskattning från arbetskamraterna och tio procent får aldrig uppskattning av sin chef (diagram 7-8). Om en dryg fjärdedel uppger att de sällan eller aldrig får uppskattning för sina arbetsinsatser från arbetskamraterna är det ännu fler som menar att de inte får uppskattning för andra saker än direkt jobbrelaterade. En av fyra menar att sådan uppskattning inte förekommer. Chefen har inte heller för vana 1 I bilaga finns Öppna svar, och rapporten kompletteras även med en tabell med nedbrytningar. Markör Marknad och Kommunikation AB 9 (25)

10 att uttrycka sig uppskattande om företeelser som medarbetaren har erfarenhet av utanför jobbet (72 procent) (diagram 9-1). Det är inte ovanligt att man komplimenterar varandra för utseende och kläder. Tolv procent säger att det händer ofta och 52 procent menar att det sker ibland (diagram 11). Det är dock inte självklart för alla att det ska ges komplimanger för sådana saker på arbetsplatsen drygt hälften anser inte att det är viktigt att det sker (diagram 12). En stor majoritet, 72 procent, säger att det pratas om medarbetarna arbetskamrater emellan, men i huvudsak på ett positivt sätt. Elva procent anser dock att pratet är negativt även om det förekommer positiva uttalanden om enskilda personer (diagram 13-14). För de allra flesta människor är det viktigt att känna att man finns med i ett sammanhang där man känner sig trygg och omtyckt. Majoriteten av de svarande i undersökningen känner sig behövda, omtyckta, trygga och synliga, och de har också möjlighet att påverka och ingår i gruppen (diagram 15). Dock visar det sig att: sex procent inte känner sig behövda (sex procent vet inte om de behövs) tre procent känner sig inte omtyckta (18 procent vet inte om de är omtyckta) åtta procent känner sig inte synliga (tre procent vet inte) elva procent känner sig inte trygga (sju procent vet inte) 15 procent känner sig maktlösa (sex procent vet inte) nio procent känner sig utanför gruppen på grund av t ex kön, ålder, funktionshinder etc (13 procent vet inte) En av tio känner sig alltså inte trygga på arbetsplatsen. Att närmare nio procent uppger att de endast ibland eller aldrig känner sig trygga med arbetskamraterna stämmer väl överens med detta. Gentemot den närmaste chefen ökar andelen otrygga 15 procent känner sig trygga ibland och nio procent uppger att de aldrig eller nästan aldrig upplever trygghet i relationen till chefen. Ser man till nästa chefsnivå tycks trygghetsupplevelsen ha fjärmat sig än mer. En fjärdedel uppger att de ibland känner sig trygga med chefen på nivån över närmaste chef och 12 procent känner sig aldrig eller nästan aldrig trygga (diagram 16-18). Flertalet uppger att förekommer problem och svårigheter på arbetsplatsen hanteras de utifrån ett lösningsperspektiv: 52 procent uppger att fokus ligger på lösningarna, medan 37 procent säger att fokus ligger på problemet som sådant. Det är inte heller ovanligt att syndabockar utses. Sex procent menar Markör Marknad och Kommunikation AB 1 (25)

11 att det händer ofta, och 4 procent att det sker ibland. Ytterligare 42 procent svarar att det sällan sker, ett svar som ändå signalerar att det förekommer. Endast en av tio säger att det aldrig händer (diagram 19-2). Diagram 1. Vad kännetecknar en lycklig arbetsplats? (Flera svar kan väljas. Bastal: 233) En positiv atmosfär på arbetsplatsen 91 Att man uppmuntrar varandra Att man är glad för att gå till jobbet Att man skrattar mycket tillsammans Intressanta arbetsuppgifter Att man hjälps åt med arbetsuppgifterna Att man inte pratar om varandra 42 Att medarbetarna känner varandra väl 18 Annat, vad 11 Att medarbetarna kan umgås på fritiden 9 5 Diagram 2. Hälsar du och dina arbetskamrater på varandra varje morgon? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 11 (25)

12 Diagram 3. Hälsar du och dina arbetskamrater på varandra under dagen? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig 3 Diagram 4. Hälsar du och dina arbetskamrater på varandra när man går hem för dagen? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig 4 Markör Marknad och Kommunikation AB 12 (25)

13 Diagram 5. Brukar du prata med dina arbetskamrater om annat än jobbet någon gång under dagen? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig 2 Diagram 6. Händer det att du ger dina arbetskamrater och/eller chef uppskattning för det jobb de utför? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig 9 Markör Marknad och Kommunikation AB 13 (25)

14 Diagram 7. Händer det att du får uppskattning för det jobb du utför av dina arbetskamrater? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig 3 Diagram 8. Händer det att du får uppskattning för det jobb du utför av din chef? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 14 (25)

15 Diagram 9. Händer det att du får uppskattning/komplimanger för annat som inte har med jobbet att göra från dina arbetskamrater? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Diagram 1. Händer det att du får uppskattning/komplimanger för annat som inte har med jobbet att göra från din chef? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 15 (25)

16 Diagram 11. Händer det att du och dina arbetskamrater ger varandra komplimanger för kläder/utseende etc? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Diagram 12. Att ge varandra komplimanger för kläder/utseende etc, är det något du tycker är viktigt på arbetsplatsen? Ja Nej Vet ej Markör Marknad och Kommunikation AB 16 (25)

17 Diagram 13. Pratar ni om varandra på din arbetsplats? Ja Nej Vet ej Diagram 14. Pratar ni i huvudsak positivt eller negativt om varandra? I huvudsak positivt även om det finns enstaka personer det pratas negativt om I huvudsak negativt även om det finns enstaka personer det positivt om Vet ej Markör Marknad och Kommunikation AB 17 (25)

18 Diagram 15. Vad passar in på hur du känner dig på arbetsplatsen? Behövd Omtyckt Trygg Synlig Kan påverka Med i grupp Ja Nej Vet ej Diagram 16. Känner du dig trygg med dina arbetskamrater? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig 6 3 Markör Marknad och Kommunikation AB 18 (25)

19 Diagram 17. Känner du dig trygg med din närmaste chef? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig Diagram 18. Känner du dig trygg med din chef på nästa nivå? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 19 (25)

20 Diagram 19. Om det förekommer svårigheter av något slag på din arbetsplats, hur tycker du att dessa hanteras? I huvudsak med fokus på problemen I huvudsak med fokus på lösningar Vet ej Diagram 2. Förekommer det att man utser syndabockar på din arbetsplats? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (25)

21 Skillnader mellan grupper Nedan beskrivs skillnader mellan de svarande fördelat på olika grupper. Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än genomsnittet lägga vikt vid att man kan skratta tillsammans på arbetsplatsen uppger i högre utsträckning än genomsnittet att de ger uppskattning till arbetskamrater och/eller chef för det jobb dessa utför tycks i högre utsträckning ge komplimanger och fler än genomsnittet tycker också att det är önskvärt att man ger varandra komplimanger på arbetsplatsen Skillnaderna mellan åldersgrupper är inte så stora. En tendens finns dock: bland dem som är 61 år eller äldre finns något färre som känner sig behövda, omtyckta, trygga, synliga och som en del av gruppen Fler på arbetsplatser med 1-19 anställda lägger vikt vid att medarbetarna ska kunna skratta tillsammans anser att de får uppskattning för sitt arbete från arbetskamrater och chef får uppskattning även för företeelser utanför arbetet ger och får komplimanger och tycker att det är bra att det förekommer på arbetsplatsen känner sig behövda, omtyckta, trygga och anser att de har möjlighet att påverka fler känner sig trygga med arbetskamrater och chefer Färre på arbetsplatser med 1-19 anställda uppger att de pratar om varandra Markör Marknad och Kommunikation AB 21 (25)

22 Summering Det som kännetecknar den lyckliga arbetsplatsen enligt de önskemål som panelen har skulle kunna sammanfattas med orden tillit och glädje ackompanjerat av hjälpsamhet. Det är inte umgänget på fritiden som är det viktiga utan relationen på arbetsplatsen. Flertalet tycks också ha en ganska bra arbetssituation man känner att man behövs och gör nytta, och man får i viss utsträckning uppmärksamhet på olika sätt. Särskilt på mindre arbetsplatser verkar de lycklighetsskapande faktorerna fungera bra. Samtidigt visar det sig att några inte verkar helt tillfreds. Utan att generalisera till hela den arbetande populationen tycks det ändå finnas en risk för att man känner sig mindre behövd när man blir äldre, och att man också försvinner i mängden på de större arbetsplatserna. Uppskattning och uppmuntran är något som sägs vara viktigt. En stor majoritet säger sig själva uppmuntra andra, samtidigt som man inte upplever att man får uppskattning tillbaka i samma höga utsträckning. Även här kan man konstatera att det tycks vara arbetsrelationen som är väsentlig- - flertalet ansåg det inte vara viktigt att få och ge komplimanger för utseende och kläder på arbetsplatsen. Örebro 3 maj 27 Markör Marknad och Kommunikation AB 22 (25)

23 Bilaga: Öppna svar Vilket/vilka av följande anser du vara tecken på en lycklig arbetsplats? Annat: Acceptans och tolerans. Alla är lika mycket "värda". Arbetsuppgifter som känns meningsfulla. Att alla, chef som medarbetare bryr sig om varandra. Att allas arbetsuppgifter är lika värda. Att bli sedd. Att chefen ser och uppmuntrar alla medarbetare. Att det är högt i tak. Att kunna medverka till att arbetet utvecklas. Att man har frihet att påverka sitt arbete och sin arbetssituation mycket. Att man känner sig trygg i arbetsgruppen. Att man lyssnar och kan diskutera öppet de problem som uppstår. Att man uppmärksammas för det man gör. Att man vågar tala om och lösa problem, tar tjuren vid hornen. Att se efter ohälsa bland arbetskamrater. Bra chef. Ett gott ledarskap. Feedback. Ha en "social" arbetsgivare. Lågt sjukskrivningstal. Att inom givna ramar få utveckla sig själv och sin yrkesroll. Mot måltopp och ej för att motsvara budgetlagom. Positiv löneutveckling. Respekterande klimat. Skratt varje dag + gröna växter + fina färger i lokalen. Tillit från ledningen. Tydliga uppdrag i arbetet, stöd hos arbetskamrater och chef. Vilket/vilka av följande ord tycker du passar in på hur du känner dig när du är på din arbetsplats? Positiva svar Alla vet vem man är från golvet till VD. Andra hem. Att jag växer. Behövd. Markör Marknad och Kommunikation AB 23 (25)

24 Blir informerad. Bry sig om jag inte är närvarande på jobbet p.g.a. sjukdom eller liknande. Efterfrågad. En i gänget. En nyckelperson. En som behövs. En som lyssnar. En viktig del i arbetsplatsens arbete. Ensam i min funktion så i avsaknad av "konkurrens" har jag både och. Feedback. Funktion och arbetsuppgifter. Glad. Glad. Glad. Glad. Glad och nöjd. Känner tillhörighet i gruppen trots att jag är relativt nyanställd. Lika mycket värd som övriga. Lyssnar på mig. Lättsam. Oftast nöjd. Populär. Snäll. Social. Som en del av ett team. Som en lagspelare. Tillfreds. Tillfreds. Trevligt. Trygg. Stark i min roll. Uppskattad. Uppskattad. Viktig. Välkomnad. Markör Marknad och Kommunikation AB 24 (25)

25 Negativa svar Delvis utanför p.g.a. att jag är chef för verksamheten. Ej full tillit från ledning. Ibland som en robot. Inte uppskattad av chefen. Kluven p.g.a. nära anhörig till VD. Kompetens (avundsjuka). Känslan finns att arbetsledning inte har förtroende för att man klarar arbetet. Man känner sig stum. Osäker nutid och framtid för uppdraget. Pressad. Rigiditet. Stressad. Stressad. Stressad. Tyngd av arbetet. Utnyttjas. Överkörd. Övrigt Arbetar hemifrån sällan på arbetsplatsen. Arbetar mycket ensam. Det rullar det rullar. Ensam. Finns alltid olika maktkonstellationer - synliga eller osynliga. Har lite kontakt med de andra p.g.a. ensamarbete. Jag är rektor/chef för fristående skola = vd. Kompetens. Konkurrent. Livet är inte svart eller vitt. Det borde ni tänka på då ni ställer frågor. Speciell p.g.a. ej renodlad tekniker utan mycket humanist. Svaren är relativa till sitt förhållande. Tillgänglig. Tja Är man den äldsta på jobbet och dessutom kvinna är man i en specialställning. Markör Marknad och Kommunikation AB 25 (25)

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Det här formuläret avser Din situation vid starten, avslutningen samt uppföljningen av rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda En definition av begreppet delaktighet Delaktighet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd)

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) Page 1 of 1 Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) En undersökning om jämställdhetens förutsättningar inom den kommunala räddningstjänsten Om du har kommentarer runt frågorna så kommer det med jämna

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Målplanering för arbete/sysselsättning Exempel 2:1

Målplanering för arbete/sysselsättning Exempel 2:1 Målplanering för arbete/sysselsättning Exempel 2:1 Jag är nöjd med att arbeta 75 % med anpassade arbetsuppgifter. Många möten, omorganisation. Ingen vikarie, hinner inte med mina uppgifter, känner mig

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Personal Strategerna. Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck

Personal Strategerna. Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck Kapitel 10. Sid 1 Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck Kom ihåg följande vid intervjun: Du har bara trettio sekunder på dig att göra ett bestående intryck. Forskning har visat att

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Delrapport 1: skadegörelse, oro och oordning Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Vad är vårt uppdrag? Jag upplever att det blir allt

Läs mer

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Anna Ihrfors-Wikström Datum: 6 oktober, 2011 Per Fernström Tel: 0739-403919 per.fernstrom@novusgroup.se Pnr

Läs mer

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 BERGS KOMMUN Resultat brukarenkät hemvård och särskilt boende 1 Innehållsförteckning Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 Svarsfrekvens... 2 personer som svarat

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Appendix 1. Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Mittuniversitetet Umeå universitet Tack för att du valt att delta i denna studie! Del A är allmänna bakgrundsfrågor. Del B är ett frågeformulär om din

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Vabb och Vobb Manpower Work Life Rapport 2014 VABB OCH VOBB Att vabba eller inte, det är frågan. Och om frågan varit snårig tidigare så är den

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2014

Utvärdering APL frågor till handledare VT2014 Utvärdering APL frågor till handledare VT2014 Jag har gått den nya handledarutbildningen A. Ja 39 78 B. Nej 11 22 Total 50 100 98% (50/51) Jag har endast gått den gamla handledarutbildningen A. Ja 6 20,7

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN UPPFÖLJANDE MÄTNING PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO) Beställare: AMF Kontakt AMF: Emelie Ericson (emelie.ericson@amf.se) Kontaktperson Novus: Anna

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2015 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 2015-12-08 1 Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar.

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Förberedelse inför start-/infomöte om utvecklingssamtal Det kan vara en god idé att ha ett start-/infomöte inför utvecklingssamtalen.

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

"50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ in Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Hushålls-ID 1 2 0 0 Person-ID Datum för intervju: Intervjuares ID: Respondentens Förnamn: "50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär

Läs mer