Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm maj kongressombud. välfärdssektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn"

Transkript

1 Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm maj Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn

2 Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson & Yeshiwork Wondmeneh Kommunal

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Vilka arbetar delade turer?... 6 Branscher där delade turer är vanliga... 7 Regionala skillnader med delade turer... 8 Hur ser de delade turerna ut? Ohälsa bland de som arbetar delade turer Inställning till delade turer Referenser... 17

4 Sammanfattning Delade turer är en arbetstidsform som innebär att arbetsdagen styckas upp i två eller flera pass med flera timmars uppehåll mellan passen. Varje enskilt arbetspass under arbetsdagen kan vara kort, men tillsammans med den tid uppehållet varar blir den faktiska arbetsdagen ofta mycket lång. I föreliggande rapport presenteras aktuella fakta om delade turer. Drygt av Kommunals medlemmar arbetar delade turer. Inom branscherna äldreomsorg och trafik arbetar runt hälften av medlemmarna delade turer. Av de som arbetar heltid är det cirka 17 procent som har delade turer och av de som arbetar deltid har cirka 23 procent delade turer. Andelen av kommunanställda som har delade turer är 24 procent och av privatanställda 22 procent. Alltså något mindre förekommande i privat verksamhet, men rätt så lika. Hälften av Kommunals medlemmar som arbetar i äldreomsorgen arbetar delade turer. I Norrbottens län arbetar nästan 80 procent inom äldreomsorgen delade turer, motsvarande siffra i Stockholms län är drygt 25 procent. För de som arbetar delade turer är tiden mellan arbetspassen i genomsnitt 4 timmar med avdrag för rast. Cirka 80 procent av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer har gjort det tio år eller mer. Cirka 80 procent av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer får ingen ersättning för uppehållet mellan arbetspassen. Bara 10 procent av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer är positivt inställda till det och 90 procent av medlemmarna säger att det är svårt att använda tiden på ett vettigt sätt. Delade turer påverkar hälsan negativt. Fyra av tio av de som arbetar delade turer upplever dagligen trötthet och stress. Det är tydligt att Kommunals medlemmar upplever ett stort missnöje med delade turer. Därför kommer frågan om delade turer vara en av de prioriterade i årets avtalsrörelse. I avtalsrörelsen yrkar Kommunal att avtalet tillförs regler som begränsar antalet delade turer. 4

5 Inledning Delade turer är en arbetstidsform som innebär att arbetsdagen styckas upp i två, eller flera pass, med flera timmars uppehåll mellan passen. Varje enskilt arbetspass under arbetsdagen kan vara kort, men tillsammans med den tid uppehållet varar mellan passen blir den faktiska arbetsdagen mycket lång. Arbetsdagen kan vara uppdelad med fullt betald arbetstid några timmar på morgonen, ett antal obetalda eller delvis betalda timmar mitt på dagen, och sedan ett par timmar fullt betald arbetstid på kvällen. Sammantaget blir arbetsdagen kanske inte mer än åtta timmar, medan bortovaron från hemmet kan bli betydligt längre. Det är inte ovanligt att det sammanlagda passet är på 13 timmar. Delade turer tillämpas både under veckodagar och på helger. Hur ofta en anställd arbetar på delade turer, eller hur många uppehåll hon/han har mellan passen, under en arbetsdag varierar från arbetsplats till arbetsplats och även kanske från anställd till anställd. Kommunal tycker sig se en ökad användning av delade turer under senare år. Det finns bland Kommunals yrkesgrupper ett missnöje med delade turer. Kommunal yrkar på att det tillförs regler som begränsar antalet delade turer i årets avtalsrörelse. Kunskapen om delade turer är begränsade. Frågor som omfattning, regional spridning, uppehållets längd mellan arbetspassen, konsekvenser för anställdas hälsa och välbefinnande är frågor som vi i denna rapport presenterar fakta kring. Det vanligaste skälet till att delade turer introducerats på arbetsplatsen är, enligt medlemmarna i Kommunals undersökning, försämringar i verksamhetens ekonomi. Förutom externa källor bygger rapporten på två undersökningar som Kommunal gjort under Dels en webbenkätundersökning bland Kommunals medlemmar och dels Kommunals stora medlemsundersökning. Webbenkätundersökningen har gjorts av Novus. De har skickat ut webbenkätfrågorna till slumpvist utvalda personer som deltar i Kommunals medlemspanel. Totalt 5630 personer, 47 procent, har svarat på frågorna. Materialet är viktat för att överensstämma med medlemstalet och analysen är baserad på det viktade talet. I Kommunals medlemsundersökning har slumpvis valda personer från hela landet som jobbar i äldreomsorgen telefonintervjuats. Intervjuerna genomfördes under senhösten 2012: påbörjades under mitten av oktober och avslutades i början av december. Svarsfrekvensen är god, 75 procent. I de län där relativt få personer har intervjuats ska resultatet tolkas med viss försiktighet 1, men samtidigt behöver det påpekas att båda resultaten visar på samma tendens när det gäller skillnader mellan regionerna och på det viset stärker de varandra. 1 Av de som har intervjuats är det som arbetar i Stockholm, 43 på Gotland, 291 i Halland, 790 i Skåne, 96 i Dalarna, 271 i Uppsala, 707 i Västra Götaland, 90 i Kalmar, 107 i Södermanland, 69 i Kronoberg, 167 i Västmanland, 340 i Gävleborg, 309 i Östergötland, 385 i Värmland, 75 i Jämtland, 93 i Västerbotten, 75 i Örebro, 27 i Blekinge, 64 i Västernorrland, 110 i Jönköping och 81 i Norrbotten. 5

6 Vilka arbetar delade turer? Delade turer förekommer till stor del inom offentligt finansierade verksamheter. Vilket innebär att fenomenet är relativt okänt för personer som arbetar i andra sektorer. Men inom Kommunals verksamhetsområde är delade turer desto vanligare. Andel medlemmar som arbetar på delade turer Ja Nej Källa: Novus 2012 Enligt vår undersökning förekommer delade turer på var tredje arbetsplats bland Kommunals medlemmar. Undersökningen visar, som vi kan se av diagrammet ovan, att var femte medlem arbetar på delade turer. Det innebär att drygt av Kommunals medlemmar arbetar på delade turer. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån arbetar sammanlagt cirka personer i sverige på delade turer. Andelen av kommunanställda som har delade turer är 24 procent och av privatanställda 22 procent. Alltså något mindre förekommande i privat verksamhet, men rätt så lika. 6

7 Andel av hel- respektive deltidsanställda som arbetar delade turer 23% 17% Arbetar heltid Arbetar deltid Källa: Novus 2012 Av de som arbetar heltid är det 17 procent som har delade turer och av de som arbetar deltid har 23 procent delade turer. Det innebär att om man jämför deltidarbetande med heltidarbetande så visar undersökningen att en något högre andel av deltidsanställda arbetar på delade turer. I debatten förekommer ofta att när man vill införa fler heltider så innebär det att delade turer ökar. Men detta resonemang får inte stöd i vår undersökning som visar att deltidsanställda är minst lika berörda av delade turer som heltidsanställda. En undersökning som Dagens arena gjort i juni 2012 visar att 76 procent av Sveriges kommuner svarade ja på frågan om de använde sig av delade turer. Endast i 17 procent av kommunerna blev svaret nej, övriga svarade: vet ej. I en övervägande majoritet av Sveriges kommuner förekommer alltså delade turer. Samma undersökning visar att politisk färg på kommunen inte avgör om kommunen praktiserar delade turer eller inte. I borgerligt styrda kommuner har 81 procent delade turer. För kommuner med vänstermajoritet är siffran 78 procent. 7

8 Branscher där delade turer är vanliga Som vi nämnt tidigare är delade turer väldigt vanligt i offentligt finansierade verksamheter. Men det skiljer sig åt mellan olika branscher i välfärdssektorn. Arbetar på delade turer efter bransch Andel medlemmar i respektive bransch som arbetar på delade turer Trafik 51% Äldreomsorg 45% Hälso och sjukvård 19% Funktionsnedsättning 13% Källa: Novus 2012 I diagrammet ovan kan vi se att det är i branscherna trafik och äldreomsorg som nästan hälften av medlemmarna arbetar på delade turer. 51 procent inom bransch trafik arbetar på delade turer och 45 procent inom äldreomsorgen. Men antalsmässigt är ju gruppen inom äldreomsorgen störst. Inom äldreomsorgen har Kommunal cirka medlemmar och inom trafik cirka medlemmar. Inom hälso- och sjukvården är det knappt 20 procent som arbetar delade turer och 13 procent inom bransch funktionsnedsättning. Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och bussförare är de yrkesgrupper där schemaformen delade turer förekommer mest. Gemensamt för branscherna där delade turer förekommer är att de alla förväntas leverera service under större delen av dygnet och veckans alla dagar. Under rusningstider går kollektivtrafiken tätt, medan intensiteten avtar under resten av dygnet och på helger och storhelger är schemat glesare. Efterfrågan på vård- och omsorgstjänster styrs av vård- och omsorgstagarnas behov och är oberoende av veckodagar eller helgdagar. 8

9 Regionala skillnader med delade turer I den webbenkätundersökning som Kommunal gjort har vi tittat på hur vanligt delade turer är i Kommunals avdelningar. Avdelning Bergslagen Mellersta Norrland Mitt Norrbotten Skåne Stockholms län Sydost Sydväst Vänerväst Väst Västerbotten Västra Svealand Öst Avdelningskontor Borlänge Sundsvall Gävle Luleå Lund Stockholm Växjö Värnamo Alingsås Göteborg Umeå Kristinehamn Norrköping Källa: Kommunals avdelningsindelning: I diagramet nedan kan vi se att stora lokala variationer förekommer. Vanligast förekommande är delade turer i Kommunals avdelning Norrbotten där cirka 32 procent av medlemmarna arbetar delade turer. Minst vanligt är det med delade turer i kommunals avdelning Stockholm där cirka13 procent arbetar delade turer. Arbetar på delade turer Antal i respektive regional avdelning Stockholm Skåne 13% 14% Väst Öst Sydväst Mitt Bergslagen Vänerväst Mellersta Norrland Sydost Västra Svealand Västerbotten Norrbotten Källa: Novus % 23% 24% 25% 27% 28% 28% 29% 29% 31% 32% 9

10 I den stora intervjuundersökning som Kommunal gjort inom äldreomsorgen har vi också frågat om andelen som arbetar delade turer inom äldreomsorgen. Vi kan där se ett liknade mönster och att stora variationer förekommer. Här är de svarande medlemmarna uppdelade per län. Stockholm Gotland Halland Skåne Dalarna Genomsnitt hela landet Uppsala Västra Götaland Kalmar Södermanland Kronoberg Västmanland Gävleborg Östergötland Värmland Jämtland Västerbotten Örebro Blekinge Västernorrland Jönköping Norrbotten Andel som arbetar på delade turer fördelat på län 27% 33% 42% 45% 47% 49% 49% 53% 57% 59% 59% 60% 62% 62% 63% 64% 67% 67% 67% 67% 73% 78% procent Källa: Kommunals medlemsundersökning från Äldreomsorgen 2012 Även vår medlemsundersökning av äldreomsorgen visar att stora skillnader förekommer när det gäller var i landet man arbetar minst och mest på delade turer. I genomsnitt arbetar 49 procent av medlemmarna inom äldreomsorgen delade turer. Vanligast förekommande är delade turer i Norrbottens län där nästan 80 procent av medlemmarna inom äldreomsorgen arbetar delade turer. Motsvarande siffra i Stockholms län är cirka 27 procent. 10

11 Hur ser de delade turerna ut? Det finns inget vedertaget schema för hur delade turer brukar se ut. Men det man kan säga är att delade turer förekommer alla veckans dagar, men är allra vanligast på helger. När i veckan arbetar du på delade turer? 43% 35% 20% Källa: Novus % Vardagar Helger Både vardagar open och helger Kommunals undersökning visar att cirka fyra av tio arbetar på delade turer enbart på helgerna, var femte gör det enbart på vardagarna. Men var tredje medlem i undersökningen har delade turer på såväl helger som vardagar. I en undersökning som Dagens Arena gjort i juni 2012 framkommer även att kombinationsturer, tjänster där den anställde får dela sin arbetstid mellan olika avdelningar eller arbetsplatser, förekommer i 2 av 3 kommuner. En fråga som ofta väcks i debatten kring delade turer är om det blivit vanligare under senare år, men då det inte finns någon statistik på delade turer så kan vi inte svara på den frågan. Vi har istället valt att i vår undersökning fråga om antal år i arbete på delade turer. 11

12 84% Antal år i arbete på delade turer 10% 6% Källa: Novus 2012 Upp till 10 år år mer än 20 år En överväldigande stor andel, cirka åtta av tio, har arbetat på delade turer upp till tio år medan en tiondel har gjort det i år. En liten andel uppger att de har arbetat i mer än 20 år. Detta skulle kunna indikera att det har blivit allt vanligare att arbeta på delade turer under de senaste tio åren, men det kan också finnas andra förklaringar som, till exempel, att en större personalomsättning har skett under den berörda perioden. Men diagrammet visar å andra sidan att denna schemaform har funnits länge. För att få en uppskattning av de obetalda/betalda timmarna mellan arbetspassen ställdes frågan - Kan du uppskatta i timmar hur långt uppehållet var mellan dina arbetspass, när du senaste gången arbetade på delade turer? Svaren på denna fråga visade på att tiden mellan arbetspassen var i genomsnittet 4 timmar och 48 minuter. Efter ett genomsnittligt avdrag för raster blir det cirka fyra timmar kvar. Det betyder att de betalda/obetalda timmarna mellan arbetspassen motsvarar hälften av en normal arbetsdag på svensk arbetsmarknad. Delade turer innebär att ordinarie ersättning utgår för den schemalagda tiden, men för de timmar som är mellan den schemalagda tiden varierar ersättningen. Generellt kan man säga att inom äldreomsorgen, som är en kvinnodominerad bransch med många som arbetar delade turer, förekommer ingen ersättning för timmarna mellan arbetspassen. Däremot ges i bussbranschen en ekonomisk timersättning för timmarna mellan arbetspassen. 12

13 100% Andel som får ekonomisk ersättning för de timmar som förekommer mellan arbetspassen 81% 86% 59% 50% 30% 0% 9% 8% 8% 8% 4% 2% 3% 2% Delvis För hela Ingen alls vet ej Totalt Man Kvinna Källa: Novus 2012 Diagrammet ovan visar att fler än åtta av tio inte alls får någon ekonomisk ersättning för tiden mellan arbetspassen. I genomsnitt får en av tio delvis ekonomisk ersättning. Om man får ekonomisk ersättning, eller inte, varierar starkt mellan kvinnor och män, vilket beror på att de arbetar i olika branscher. 13

14 Ohälsa bland de som arbetar delade turer Det är känt att olika former av skiftgång, och särskilt nattarbete, påverkar hälsan negativt. En studie från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet visar att delade arbetspass tillhör det som hamnar i topp på besvärslistan enligt docent Göran Kecklund. Stressforskningsinstitutets rapport visar också att delade arbetspass för med sig ytterligare andra bekymmer som; - För kort tid för återhämtning. Det är inte ovanligt att ett morgonpass följer direkt på ett kvällspass. - Dåligt inflytande över arbetstiden. - Svårigheter att planera livet på grund av alltför korta scheman gör att folk inte vet när de ska vara lediga. Självupplevd ohälsa bland de som arbetar på delade turer Trötthet 40% Stress Känslan av otillräcklighet Besvär i nacke, skuldror och axlar Ryggbesvär 22% 29% 32% 36% Sömnsvårighet Koncentrationssvårighet Ångest och eller ängslan Huvudvärk 17% 16% 13% 10% Källa: Novus 2012 Vi har i vår undersökning också frågat om påverkan på hälsan för de som arbetar delade turer. Kommunals undersökning (se diagram ovan) visar hur stor andel av de som arbetar på delade turer dagligen upplever en eller flera besvär med sin hälsa. Daglig trötthet är det vanligaste besvärssymptomen och stress är näst vanligast. Nästan en tredjedel av de som arbetar på delade turer upplever också en känsla av otillräcklighet. De som rapporterar besvär blir ännu fler när frekvensen minskas från daglig till minst en gång i veckan. Exempelvis tredubblas andelen som upplever ångest, oro eller ängslan. 14

15 Inställning till delade turer De som tidigare inte har arbetat på delade turer, men som gör det nu, har fått uppge skäl till att de nu arbetar delade turer. De fyra vanligaste orsakerna var: 1. För att behålla jobbet 2. För att få färre helgpass 3. För att gå upp i heltid eller få jobba mer 4. För att man har bytt arbetsgivare Hur ser då de som arbetar delade turer på sin arbetssituation? Kommunal har i undersökningen frågat de som arbetar delade turer om deras inställning och om de har en negativ inställning, vad den i så fall beror på. Inställning till arbete på delade turer bland de som arbetar på delade turer 59% 24% 11% 6% Källa: Novus 2012 Positiv Negativ Varken positiv eller negativ Vet ej Enbart en av tio av de som arbetar på delade turer är positivt inställda till det. En stor andel, sex av tio är negativt inställda till att arbeta på delade turer. Resten är antingen neutrala, varken positiva eller negativa, och den sista kategorin svarar: vet ej. Skillnaden mellan de två senaste kategorierna kan vara hårfin, om det ens finns några skillnader. 15

16 Kommunal har också frågat de som är negativt inställda till delade turer om skälen till detta. De svarande har fått kryssa för det svarsalternativ som visar i vilken grad de instämmer i respektive påstående som visas i den horisontella axeln i diagrammet nedan. Resultatet i diagrammet visar andelen som svarat att de helt instämmer i respektive påstående, det var möjligt att svara på flera påståenden. Skäl till negativ inställning bland de som arbetar på delade turer 89% 87% 83% 75% 38% Uppehållet mellan passen är svårt att använda på ett vettigt sätt Det påverkar fritiden negativt Det påverkar det sociala livet negativt Det påverkar familjelivet negativt Det skapar problem med barnpassning Källa: Novus 2012 Mer än åtta av tio anser att uppehållet mellan passen är svårt att använda på ett vettigt sätt och både fritiden och det sociala livet påverkas negativt. 38 procent upplever problem med barnpassningen och 75 procent anser att familjelivet påverkas negativt. Samband mellan arbete på delade turer och problem med sociala relationer samt andra arbetstidsrelaterade problem som kort dygnsvila, långa arbetspass och långa arbetsveckor har kunnat bevisas av Stressforskningsinstitutet. 16

17 Referenser Åkerstedt, T., Ingre, M. & Kecklund, G(2012). Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Stressforskningsrapport Nr 324. Stressforskningsinstitutet. Stockholms universitet. 17

18

19

20 art nr 978 Art 91 nr Att 146 vara 4 kongressombud. Delade turer i välfärdssektorn. Form AL. Tryck: Form Sjuhäradsbygdenstryceri AL. Tryck: Kommunal. AB

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Feriepraktik 2016. information till sökande

Feriepraktik 2016. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik 2016 information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Nygatan 22, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 BCA Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Myter om heltid Myter om heltid Heltid för de flesta och deltid som en möjlighet för den som vill. Så ser det ut på de flesta arbetsplatser idag. Men visst finns det människor som skulle vilja arbeta

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet ARBETSMARKNAD

Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet ARBETSMARKNAD Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet ARBETSMARKNAD Sammanfattning Rapporten redovisar resultatet av en kartläggning av unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet. Underlaget till rapporten

Läs mer

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2010:14 Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Den totala arbetslösheten 1996-2009 (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) har varierat

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

12. Motion om avskaffande av delade turer svar Dnr 2015/

12. Motion om avskaffande av delade turer svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (50) 2016-09-26 Kf Ks 284 12. Motion om avskaffande av delade turer svar Dnr 2015/112-109 Alexandra Isaksson (SV) har väckt en motion om avskaffande av delade

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Blekinge Län Oktober 2008

Blekinge Län Oktober 2008 Blekinge Län Oktober 2008 I nledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året.

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! /Jurister Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik

Läs mer

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Januari 2016 Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Dags att modernisera kollektivavtalen Jour och beredskap försämrar livskvaliteten -Dags att modernisera kollektivavtalen Flera av Visions medlemmar

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Instruktion för Ad-hoc modul 2005 om Sammanjämkning familjeliv/arbetsliv Tillägg till AKU, 15-64 åringar, under hela året i rotationsgrupp 2. Kontaktperson AKU: 08-506 940

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012 Manpower Work Life Mat på jobbet Oktober 2012 ARBETSBRÄNSLET: OM JOBB OCH MATVANOR RESULTAT FRÅN MANPOWER WORK LIFE, APRIL 2012 I Spanien finns ett talesätt som lär att det är magen som styr tanken. Här

Läs mer

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Nummer 1, 2014 Hälsobarometern Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur företagarna

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 2006 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta februari 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Psykiskt långtidssjuka

Läs mer

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa JANUARI 8 Psykisk hälsa I hälsosamtalet ställs frågor om självupplevda symptom inom psykisk hälsa. Den ena dimensionen är mer somatisk och omfattar symptomen huvudvärk, magont och värk i rygg, nacke och

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning det

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Underlag till kongressutbildning

Underlag till kongressutbildning HANDLINGAR KONGRESSUTBILDNING Underlag till kongressutbildning Det här dokumentet innehåller handlingar till utbildningarna inför kongressen 2015. Materialet kommer vi att använda när vi tränar kongress

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län

Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län Pressmeddelande 2011-09-29 Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län Nästan alla anställda kvinnor i Stockholms län, 95 procent, äter frukost på morgonen. Det kan jämföras med att 11 procent av

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Framtidens arbetstider för och nackdelar med roterande skiftgång, permanenta skift och önskescheman

Framtidens arbetstider för och nackdelar med roterande skiftgång, permanenta skift och önskescheman Framtidens arbetstider för och nackdelar med roterande skiftgång, permanenta skift och önskescheman Göran Kecklund, stf föreståndare Stressforskningsinstitutet 1 4 av 6 studier visar samband med Typ 2

Läs mer

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 2014-03-27 1 (9) Lärande och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 Varje sommar anordnar kommuner och landsting feriejobb för ungdomar, syftet är dels

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer