KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF"

Transkript

1 KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: E-post:

2 Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för chefer inom IOF. Undersökningen har genomförts med hjälp av urval från SSR Akademikerförbundet. I formuläret har vi haft en fråga där man fick bekräfta att man var chef. Ett aviseringsbrev gick ut till cheferna från SSR där man talade om att undersökningen var på gång. Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer. Totalt omfattar undersökningen 269 intervjuer. Undersökningen har genomförts under perioden 16 augusti 9 september Under perioden har tre påminnelser skickats. Svarsfrekvens för undersökningen är: 47%. 2

3 Resultat 3

4 Om den egna rollen 4

5 Två av tre chefer känner sig trygga att framföra kritik, var åttonde gör det inte Fråga: Hur väl stämmer följande påståenden? Instämmer i högre grad Jag upplever att mina medarbetare känner sig trygga att föra fram kritik om missförhållanden utan att det blir negativa konsekvenser för mig som person 27% 45% 15% 7% 3% 4% Sätter löner (76%) Jag känner mig trygg med att jag på min arbetsplats kan föra fram kritik om missförhållanden utan att det blir negativa konsekvenser för mig som person 30% 35% 20% 7% 6% 2% Man (78%) Jag har förtroende för den nämnd som har ansvar för den verksamhet jag jobbar inom. 20% 35% 29% 9% 4% 3% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej Följdfrågor: citat 5

6 Urval citat Du svarade att du inte känner dig trygg med att föra fram kritik om missförhållanden på din arbetsplats utan att det blir negativa konsekvenser för dig som person. Vilka konsekvenser kan det handla om? Berätta gärna kort: Varning och uppsägning En socialchef som precis slutat har haft svårt att ta kritik och det har personligen påverkat min arbetssituation. Där har även framför allt ordföranden i nämnden varit inblandad. Har framkommit i lönesamtalet som i sin tur påverkat löneutvecklingen. Känner att mina möjligheter att avancera blir neg påverkade. Arb i en liten kommun- politiker är nära Vänner med msk inom alla förvaltningar, inkl personal.avd De negativa konsekvenserna kommer dock från högre chefer (direktionen) ej från politikerna. T ex vid kritik gällande orimlig arbetsbelastning eller för hög personalomsättning. Kulturen är att söka syndabockar för att visa handlingskraft i ett försök att dölja en misskött förvaltning. AVSTÄNGD FRÅN MIN ARBETSPLATS -12 OCH ANKLAGAD FÖR TJÄNSTEFEL. UTKÖPT MED INTYG PÅ ATT JAG FÅR ARBETA VAR SOM HELST I KOMMUNEN. 6

7 Mer än varannan känner sig ofta eller ibland trängd mellan medarbetarnas respektive politikerna förväntningar Fråga: Händer det att du känner dig trängd mellan medarbetarnas respektive politikernas förväntningar? Ofta 7% Vi ser att de som har fler anställda, stycken i högre grad svarar ofta/ibland än övriga (64%). Ibland 45% Sällan 35% Aldrig 11% Vet ej 1% 7

8 Var tionde känner ofta att de inte ges utrymme att arbeta professionellt Fråga: Händer det att du känner att du i ditt arbete inte ges utrymme att arbeta på ett sätt som du själv tycker är professionellt? I så fall hur ofta? Ja, flera gånger i veckan 9% Ja, någon gång per vecka 9% Ja, någon gång per månad 17% Ja, några gånger per år 21% Ja, men mer sällan 22% Nej 19% Vet ej 4% 8

9 Var sjätte känner sig ofta trängd mellan ekonomi och insatsbehoven Fråga: Händer det att du känner dig trängd mellan ditt ekonomiska ansvar och dina medarbetares bedömning av insatsbehoven hos klienten/brukarna? Ofta Ibland 16% 43% De med få anställda, -9 stycken svarar oftare än övriga att händer sällan att de känner sig trängda mellan ekonomiska ansvar och medarbetares bedömning av insatsbehov (45%). Sällan 31% Aldrig 9% Vet ej 2% 9

10 Varannan anser att klienternas behov styr valet av insats Fråga: Vilket av följande anser du i dag i första hand styr valet av insatser inom socialtjänsten. Är det i första hand... Klienternas /brukarnas behov Båda lika mycket 37% 48% Män svarar oftare än kvinnor att klienternas/brukarnas behov kommer först(63% mot 44%). Kvinnor svarar istället oftare att det är lika stor del behov och ekonomi som spelar in (41% mot 20% bland männen). Kommunens ekonom 13% Bitr chef/grupp-/arbetsledare svarar oftare än övriga att det är båda lika mycket (52%). Vet ej 1% 10

11 Sju av tio upplever att man klarar kvaliteten enligt lagens intentioner Fråga: Upplever du att ni klarar kvaliteten, på din arbetsplats, enligt lagens intentioner? Ja 70% Nej 23% Vet ej 7% 11

12 Drygt tre av fem upplever att man har möjlighet leva upp till rättsäkerheten Fråga: Anser du eller anser du inte att ni i dag har möjlighet att leva upp till rättsäkerheten enlig lagens intentioner? Ja 63% Nej 22% Vet ej 15% 12

13 Man vänder sig helst till en chefskollega eller chefen för att få stöd i svårbedömda ärenden Fråga: Var vänder du dig helst för att få stöd i svårbedömda ärenden? Chefskollega Överordnad chef 46% 42% Den tydliga skillnaden vi ser i undergrupperna är att de som inte har budgetansvar i högre utsträckning går till överordnad chef (56%). Nätverk med kollegor i andra kommuner En ansvarig politiker 0% 5% Under det öppna svarsalternativet ser vi dels de som vill svara flera alternativ (oftast både kollega eller chef). Men vi ser även att man vänder sig till kommunjurist. Annat, nämligen: 6% Vet ej 0% 13

14 För var tolfte händer det att man vänder sig till ansvarig politiker för att få stöd i svårbedömda ärenden Fråga: Händer det att du vänder dig till ansvarig politiker för att få stöd i svårbedömda ärenden? Vi ser högst andel som vänder sig till ansvarig politiker inom Avd chef/verksamhetschef (18%) Ja Nej 8% 92% 14 Som exempel nämns bl.a: Rådgör endast med en av de ansvariga politikerna som har lång erfarenhet av socialt arbete. Rådgör då oftast om beslut om omedelbart omhändertagande ska tillämpas eller ej. Har dock alltid mina åsikter genomtänkta. Omvända situationen händer oftare. Det gäller främst vid omedelbara omhändertagande där det krävs ett ordförande beslut. Eller ett stort och omfattande ärende där ett barns nätverk har kontakta politiker för att ge sin subjektiva bild. Där väljer jag att hålla kontinuerlig kontakt i ärendet. Vid omedelbara omhändertaganden Känsliga ärenden där politikerna kan ha annan/ytterligare information eller behöver informeras.

15 Sju av tio anser det finns förbättringar att göra Fråga: Finns det något du skulle vilja förbättra inom ditt område om möjligheten fanns? Berätta kort... Nej 72% 28% 15 Urval av svar över förbättringar: Åtgärder för att minska personalomsättningen, typ högre löner, bättre introduktion, mer stöd Mindre stress och mer tid för reflektion skulle kunna skapa bättre kvalitet i beslutsfattandet på många nivåer inkl min egen. Tydligare visioner från politiker vad de vill med socialtjänsten. Sedan möjlighet för tjänstemän att utveckla dessa visoner i vardagen. SE över arbetsbelastningen Rätt insatser till klienterna. Kunna arbeta med långsiktig planering i betydligt högre utsträckning Jag tror att en ökad budget på sikt skulle minska kostnaderna. En ökad budget skulle kunna användas på att öka personalstyrkan så att vi kan jobba förebyggande och inte bara akutstyrt. Att mängden arbetsuppgifter skulle minska så att tid fanns för inläsning, reflektion och utveckling

16 Oro 16

17 Fyra av tio har funderat på att söka arbete utanför socialtjänsten Fråga: Har du under det senaste året allvarligt funderat på att söka arbete utanför socialtjänsten? Ja 43% Nej 55% Vet ej 3% De chefer med färre underställda, -9 stycken svarar oftare än övriga att de inte funderat (68%). 17

18 Tre av tio har någon gång känt sig orolig för att bli uppsagd från sitt jobb Fråga: Har det under senare år hänt att du känt dig orolig för att du ska bli uppsagd från ditt jobb? Ofta 2% Ibland 10% Sällan 17% Aldrig 69% Vet ej 1% 18

19 Var femte uppger att man frekvent har svårt att sova på grund av oro för arbetet Fråga: Hur ofta händer det att du har svårt att sova för att du känner dig orolig för ditt arbete? Flera gånger i veckan 7% Någon gång per vecka 12% Någon gång per månad 31% Någon gång per år 20% Mer sällan 17% Aldrig 12% Vet ej 0% 19

20 Om politikernas inflytande 20

21 Mer än var tredje vet inte om politiker får utbildning inom området Fråga: I vilken utsträckning får era politiker utbildning inom ert område? Löpande 13% Vid en ny mandatperiod 30% Om man är helt ny politiker inom socialtjänsten 2% Sporadiskt 16% Aldrig 2% Vet ej 36% 21

22 Få chefer har frekvent personlig kontakt med politiker som har ansvar för verksamheten Fråga: Hur ofta har du vanligen personlig kontakt, om arbetet, med någon eller några politiker med ansvar för din verksamhet? Varje dag Flera gånger per vecka Någon gång i veckan Flera gånger i månaden 0% 2% 14% 20% Män har mer regelbundet kontakt än kvinnor med politiker om arbetet (51% av männen svarar flera gånger i månaden, motsvarande för kvinnor är 33%). Dock ingen skillnad om vi istället jämför andelarna som har kontakt varje månad. Någon gång i månaden Mer sällan 27% 30% Avd chef/verksamhetschef svarar oftare än övriga att de har kontakt varje vecka (39%). Aldrig 5% Vet ej 1% 22

23 Sex av tio tror inte det är tydligt för kommuninvånarna vem som har ansvaret för restriktioner och prioriteringar Fråga: Tror du att det är tydligt för kommuninvånarna att det är politikerna som har ansvaret för budgetrestriktioner och prioriteringar och inte tjänstemännen? Ja 23% Vi ser att fler män än kvinnor svarar att de tror att det är tydligt förkommuninvånarna att det är politikerna som har ansvaret för budgetrestriktioner (33% mot 20%). Nej 59% Vi ser även en skillnad mellan de som har budget ansvar eller ej, de med budgetansvar svarar i högre grad att det inte är tydligt (73% mot 57%). Vet ej 18% 23

24 Två av tre chefer upplever att politikerna visar respekt för deras arbete Fråga: Hur väl stämmer följande påståenden? Instämmer i högre grad Jag upplever att politikerna visar respekt för det arbete jag gör Det politiska ledarskapet fungerar bra inom socialförvaltningen 13% 31% 31% 35% 33% 21% 11% 6% 2% 5% 7% 5% Avd chef/verksamhetschef (80%) Man (78%) Politikerna har ibland svårt att skilja på tjänstemännens arbetsuppgifter och politikerrollen 17% 21% 22% 25% 10% 5% Avd chef/verksamhetschef (52%) Det finns frågor där politikerna har för stort inflytande där jag jobbar 12% 19% 25% 26% 13% 6% Ansvariga politiker har tillräckligt bra förutsättningar för att fullfölja sitt uppdrag på ett bra sätt 6% 18% 35% 20% 4% 16% Jag har utsatts för påtryckningar från politiker inom kommunen att visa upp en mer positiv bild av läget än jag ansett motiverat 1% 3% 5% 21% 67% 3% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej Följdfrågor: citat 24

25 Urval citat följdfrågor Du svarade att det finns frågor där politiker har för stort inflytande där du jobbar. Vilken typ av konsekvenser kan det få? Berätta gärna kort: Konsekvenserna kan vara att LVU, LVM inte beviljas och att klienterna inte beviljas den vård och behandling de är i behov av. De styr genom att ge uppdrag att beläggningen i boendet skall vara högre än vad som går att uppfylla i verkligheten. Behandlingshem styrs utifrån andra faktorer än vad vi kan ha kontrollen över. Arbetsglädjen och motivationen minskar. De kan gå in i detaljnivå runt handläggning och fatta beslut som kan gynnar en förälder, utan att sätta sig in i banperspektivet. Beslutet fattas mot kontorets utredning eller ställningstagande. Att rättasäkerheten sätts ur spel gällande tvångslagsstiftningen. Där klienter tagit direkt kontakt med politiker och på så sätt påverkat att beslut ändras. Felbeslut för enskilda klienter där det känslomässiga tar överhand i förhållande till fakta. De förstår inte vilka konsekvenser deras beslut kan få. Att politiker inte har samma kunskaper som utbildade socionomer med erfarenhet innebär att det kan fattas besluts om är mer godtyckliga än evidensbaserade. Du svarade att det politiska ledarskapet inte fungerar bra inom Socialförvaltningen. Vad är det då som inte fungerar enligt dig? Berätta gärna kort: Vi är styrda av flera lagstiftningar inom mitt område och det krockar mycket Det är ordförande som suttit länge och som har svårt med gränsen mellan politikerk och tjänstemän. Han styr mycket utifrån sina tankar och inte hur nämnden tänker. Hopblandning av roller och vad som t.ex ska stå i ett tjänsteutlåtande. Synpunkter och "tyckanden" på sådant som ej går att påverka. Det är otydligt. De borde vara tydligare med hur deras viljeriktning är så att vi jobbar som de anser. De är inte insatta i verksamheten, har en naiv bild av budgetramarna. De hotar med sparkrav men det händer inget. De har en budget som inte är i balans och de gör inget åt det. Det är bara en massa bråk inom partierna... Offentlig verksamhet är en ide styrd organisation och den är inte alltid förenat med verkligheten De fattar beslut utan att förstå konsekvenser och de förmår inte sätta vettiga mål för vår verksamhet. Man lyssnar inte på den enskilda 25

26 Nästan varannan tycker det är negativt att politiker har inflytande i individärenden Fråga: Tycker du att det är positivt eller negativt att politiker har inflytande i individärenden? Mycket positivt 4% 23% Ganska positivt 19% Varken eller 29% Ganska negativt 27% 46% Mycket negativt 19% Vet ej 2% 26

27 Över hälften ser både för- och nackdelar med att politiker har inflytande i individärenden Fråga: Ser du några fördelar eller nackdelar med att politiker har inflytande i individärenden? Ser fördelar 3% Ser både fördelar och nackdelar 57% Ser nackdelar 30% Nej 7% Vet ej 3% Följdfrågor: citat 27

28 Urval citat följdfrågor Vilka fördelar ser du med att politiker har inflytande i individärenden? Viss delegation ligger på politikernivå och vår erfarenhet är att det har varit gynnsamt för indidiven. Observera att jag jobbar i utvecklingsnämnden! att de får insyn i problematiken för de individer som verksamheten ansvarar för, som de alltså har ansvar att driva en bra verksamhet för. Politiker får ökad insikt om vad det är för ärenden som är aktuella, hur medborgarnas behov ser ut. Kan vara garant för rättssäkerhet. De representerar allmänheten/lekmän. Jag tycker att politikerinflytanden har ett syfte som en lekmanna insyn kring ärendet som en säkerhet och granskning av de professionellas arbete. Beslut som fattas måste beskrivas på ett sådant sätt att de blir begripliga och rimliga även för en lekman. De ser med andra ögon. Kan ge nya perspektiv. Viktigt med insyn. När de t ex lägger en budget för olika former av insatser så kan de vara bra att de själva har kännedom om individärenden för att se att behovet verkligen finns och hur kompicerat det kan vara ibland Vilka nackdelar ser du med att politiker har inflytande i individärenden? Det kan bli tolkningar och ojämn kunskap som styr beslut Kan bli lite väl nära, granne, partikamrat, släkting Risk för godtyckliga beslut. Politikerna har varken utbildning eller kunskap. Besluten fattas istället på känslor. Att det blir känslomässiga bedömningar. Att det blir politiska utspel i individbeslut. (detta är dock inte vanligt men har märkts tendenser till)att man gör politik av det man får kunskap om i individbeslut. Att politiker kan ställa provokativa, känslogrundade frågor om den enskilde har företräde vid nämnd, inför beslut. I beslutsprocess-okunskap I allmännt tyckande-blir handläggare och chefer styrda av deras "egentliga" arbetsgivare Det kan vara när det går för djup i hur frågorna istllet för att hålla kvar i vad de vill uppnå. nackdel kan även vara om det finns en politisk oenighet mella olika partier. De kan inte och ska inte göra bedömningar eller föregripa handläggares professionella bedömningar. Kompetens i sakfrågorna saknas oftast, av fullt förklarliga skäl, men man har ändå att ta ställning och fatta beslut i viktiga och, ibland, i avgörande frågor. De ser ofte mer till ekonomin än individen. Att beslut inte är rättssäkra. Inte insatta i socialtjänstens arbete eller lagstiftning. 28

29 Var fjortonde upplever att de blivit kontakade av politiker under senaste året i syfte för att påverka beslut Fråga: Har det någon gång under det senaste året hänt att politiker kontaktat dig som chef i, som du upplever det, syfte att påverka beslut som är delegerade? Ja 7% Nej 92% Vet ej 1% 29

30 Var nionde handläggare tros ha blivit kontakad av politiker under senaste året i syfte för att påverka beslut Fråga: Har det någon gång under det senaste året hänt att politiker kontaktat handläggare i, som du upplever det, syfte att påverka beslut som är delegerade? Ja 11% Nej 76% Vet ej 13% Avd chef/verksamhetschef är den grupp som i högre utsträckning svarar ja (23%). 30

31 Om Nämndens inflytande 31

32 Många har varit med om att nämnden fattar ett annat beslut än tjänstemannaförslaget Fråga: Har du varit med om att ansvarig nämnd fattat ett annat beslut än tjänstemannaförslaget i ett individärende? Ja 62% Nej 28% Vet ej 10% Följdfråga 32

33 Att nämnden går förbi tjänstemannaförslaget kan både vara bra och dåligt för klienten/brukaren Fråga: Har det enligt din bedömning, varit till skada eller ej för klienten/brukaren? Ja, varit till skada Nej, inte varit till skada Vet ej 30% 33% 36% FÖLJDFRÅGA: Exempel på svar på följdfrågan på vilket sätt det varit till skada: Felaktiga insatser beviljas, vilket innebär att det att klinterna återkommer med större behov. Klienten har inte fått det behovsbedömda stöd som tjänsteman föreslagit, i barnärenden drabbar det ju alltid barnet till sist. Onödig vårdnadstvist i domstol. Politikerna valde att upphäva ett LVU beslut. Detta fick förödande konsekvenser för barnen som senare blev svårt misshandlade av sina föräldrar... Kränkande speciellt då fvlnrätten gav klienten rätt Kostnaden gick före klientens behov. Klienterna har fått fortsätta i ett aktivt missbruk längre än vad som annars hade varit fallet. BAS: Ansvarig nämnd fattat ett annat beslut (n=168) 33

34 Om nämnden inte har inflytande på besluten kan det påverka kvaliteten, tror tre av tio Fråga: Tror du att kvaliteten i verksamheten skulle påverkas om nämnden helt saknade inflytande i individärenden? Ja 30% Nej 33% Vet ej 37% Följdfråga 34

35 Av de som tror att kvaliteten påverkas om nämnden saknar inflytande i besluten: Varannan tror att kvaliteten skulle sänkas Fråga: Hur tror du att kvaliteten i verksamheten skulle påverkas om nämnden helt saknade inflytande i individärenden? Kvaliteten skulle höjas 28% Chefer med budgetansvar svarar i högre utsträckning än övriga att de tror att kvaliteten skulle höjas om nämnden saknade inflytande i individärenden (32%). Kvaliteten skulle sänkas 52% Om vi räknar om de 52 procenten till alla intervjuade, är det 15 procent som tror att kvaliteten skulle sänkas om nämnden saknade inflytande. Vet ej 20% BAS: Kvaliteten skulle påverkas om nämnden saknade inflytande(n=81) 35

36 Beslut och Individäreden dominerar när cheferna får förändra något Fråga: Om du fick möjlighet att förändra något i chefernas respektive politikernas ansvarsområden - vad skulle du då vilja förändra? Samtliga öppna svar redovisas i egen fil 36

37 Cheferna tycker att nämnden tar för litet, eller inget, ansvar i många frågor Fråga: Vi ber dig nu fundera på i vilken mån du tycker att ansvarig nämnd tar sitt ansvar när det gäller nedanstående områden: Att budgeten står i relation till andra kommunala verksamheter 6% 36% 35% 9% 13% Stort/tillräckligt ansvar i högre grad Att resurserna täcker behoven av insatser hos klienter/brukare 3% 35% 46% 11% 5% Att det finns utrymme och resurser för kompetensutvecklingen för chefer 2% 33% 35% 22% 8% Man (49%) Att det finns utrymme och resurser för kompetensutvecklingen för handläggarna 1% 31% 41% 21% 6% Allmänna arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen 0% 29% 37% 22% 12% Avd chef/verksamhetschef (43%) Att arbetsbelastningen hos handläggarna inte är för hög 1% 21% 48% 25% 6% Avd chef/verksamhetschef (34%) Stort ansvar Tillräckligt ansvar Litet ansvar Inget ansvar Vet ej 37

38 Kommentar 38

39 Kommentar I denna undersökning har vi kartlagt chefer inom socialtjänsten. Undersökningen ger oss en bild av att cheferna känner sig trängda både mellan medarbetare och politiker samt mellan ekonomin och insatsbehovet. De med många underställda känner sig mer trängda än övriga. Var tredje anser att man, allt som oftast, inte ges tillräckligt utrymme att jobba professionellt, dock upplever de flesta att man klarar både kvaliteten och rättssäkerheten utifrån lagens krav. Drygt var femte instämmer dock inte i det senare. Den övergripande bilden vi ser i undersökningen, är en bild av en ganska pressad chef. Frågan man ställer sig är om kraven är för höga på cheferna, då vi ser att så många som fyra av tio allvarlilgt har funderat på att söka ett annat jobb utanför socialtjänsten. Om hälften av dessa skulle göra verklighet av sina tankar, skulle det bli problem ute i kommunerna. Det är också många som har svårt att sova och som är oroliga för att bli uppsagda. Dock är det inte så att det bara är mörker i tunneln, många ser att det går att göra förbättringar om man bara hade möjligheten. Två av tre chefer känner också att man kan framföra kritik utan att det drabbar en själv negativt. Å andra sidan är det en av tre som inte är helt säkra på den saken För den senare gruppen kan detta hämma utvecklingen och förbättringsarbetet på avdelningen. När cheferna söker stöd för olika beslut, gör man det framförallt hos sina chefskollegor eller sin egen chef. Socialnämnden har cheferna en förhållandevis ljum relation till. Även om nämnden ibland går emot tjänstemännen i besluten behöver det bli helt fel för det. Dock anser cheferna att nämnden tar för litet ansvar, främst för arbetsbelastningen hos handläggarna, arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling. 39

40 Kommentar (2) Två av tre chefer upplever att politikerna respekterar dem, och fyra av tio upplever att det politiska ledarskapet fungerar bra. De personliga kontakterna med politikerna är dock inte särskilt frekventa. Enligt cheferna har var tredje politiker svårt at att skilja på sina och tjänstemännens arbetsuppgifter. Lika många anser att politikerna har för stort inflytande i vissa frågor. Det finns en liten grupp chefer som anser att politikerna försöker påverka både deras och handläggarnas beslut. Många chefer uppskattar inte heller att politikerna har inflytande i individärenden, dock ser man både för- och nackdelar med det. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi får en dubbelsidig bild av chefernas arbetssituation. Det politiska ledarskapet fungerar bra och man känner sig respekterad, å andra sidan känner man sig trängd och en av tre upplever att det händer förhållandevis ofta (minst någon gång per månad) att man inte kan arbeta professionellt. Så många som fyra av tio har också allvarligt funderat på att byta jobb. Det som kanske oroar mest är att bara var fjärde chef anser att politikerna har tillräckligt bra förutsättningar för att fullfölja sitt uppdrag på ett bra sätt. I förlängningen kan man ju undra vad detta betyder? Handläggarna måste lita på sina chefer. Cheferna i sin tur har en pressad arbetssituation. Cheferna måste lita på sina politiker som kanske inte har tillräckligt bra förutsättningar för att fullfölja sitt uppdrag på ett bra sätt. Det känns onekligen som cheferna kommer lite i kläm i denna katten-på-råttan-råttan-på-repet situation. 40

41 Bakgrund 41

42 Bakgrundsfrågor Fråga: Vilken chefsbefattning har du? Chefsbefattning enligt urval Socialchef, socialdirektör eller liknande Avdelningschef, enhetschef eller liknande Samordnare, specialisttjänst, verksamhetsutvecklare eller liknande Annat 3% 5% 5% 87% Avd chef/verksamhetschef(b) Bitr chef/grupp-/arbetsledare(l) 16% 16% Enhetschef/1:a linjens chef(c) 67% Kommun-/Landstings-/förvaltningschef(A) 1% 42

43 Bakgrundsfrågor Fråga: Hur många medarbetare har du som är direkt underställda dig? Fråga: Har du budgetansvar? Fråga: Sätter du löner? -9 anställda 20% anställda 45% anställda 31% 50- anställda 3% Ja, har budgetansvar 85% Nej 15% Ja, sätter löner 86% Nej 14% 43

44 Bakgrundsfrågor Fråga: Kön och ålder Man 19% Kvinna 81% -34 år 6% år 41% 51- år 54% 44

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Anna Ihrfors-Wikström Datum: 6 oktober, 2011 Per Fernström Tel: 0739-403919 per.fernstrom@novusgroup.se Pnr

Läs mer

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 Chefer inom individ och familjeomsorg Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad Novus Group 2008-11-20 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar.

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Förberedelse inför start-/infomöte om utvecklingssamtal Det kan vara en god idé att ha ett start-/infomöte inför utvecklingssamtalen.

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Ett kallare och otryggare Stockholm

Ett kallare och otryggare Stockholm Ett kallare och otryggare Stockholm En enkätundersökning bland Socialsekreterare och biståndshandläggare i Stockholm stad Stockholm juli 2012 1 INNEHÅLL Inledning Sammanfattning Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN UPPFÖLJANDE MÄTNING PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO) Beställare: AMF Kontakt AMF: Emelie Ericson (emelie.ericson@amf.se) Kontaktperson Novus: Anna

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv

Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv Är kvinnor bättre på säkerhet? Christina Stave på LAMK seminarium Tidigare på Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska, GU Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv Forskningsprojekt

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG Barnsäkerhet Volvia 7 maj BARN SÄKERHETENS DAG Bakgrund & metod 1000 intervjuer genomfördes. Riksrepresentativt urval bland de med minst ett barn 0-7 år. Personer i åldern 20-65 år som har bil i hushållet

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 KARTLÄGGNING SKOLKURATORER Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 Gun Pettersson gun.pettersson@novus.se Viktor Wemminger viktor.wemminger@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA Innehållsförteckning 1. Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar 2. Handlingsplan vid misstanke om sexuella övergrepp där

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Media styr alla dina intressenter

Media styr alla dina intressenter Media styr alla dina intressenter Isabella Engblom, VD, Tillit Kommunikation: Varför heter ditt företag Tillit Kommunikation? Namnet Tillit kom av att det är vad som krävs för att få till stånd bra kommunikation.

Läs mer

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA Uppgift 1 Presentationsövning Du ska inför gruppen göra en presentation av ett valfritt ämne i 3-5 minuter. Ämnet kan vara ditt smultronställe, en hobby, en bok du läst, en spännande resa, en film du sett,

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer