SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren"

Transkript

1 SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

2 Förord SKTF är fackförbundet för dig som arbetar med socialt arbete. SKTFs främsta mål är att våra medlemmar mår bra på arbetet och får rätt förutsättningar att utföra ett professionellt arbete. För att uppnå det krävs ett fackligt arbete om villkoren i yrket. SKTFs utgångspunkt är att det sociala arbetet är en del av vår välfärd därför är det viktigt att vi påverkar och agerar i socialpolitiska frågor. Den här rapporten är den andra av två om socialsekreterarnas arbetssituation. Vi ville undersöka hur det ekonomiska läget i kommunerna liksom politiska beslut när det gäller förändrade regler i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen påverkat arbetssituationen för våra medlemmar. Den 2 juli 2007 förändrades reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningsnivåerna sänktes och perioden med möjlighet till arbetslöshetsförsäkring begränsades. Ett år senare förändrades reglerna för sjukförsäkringen, bland annat genom att regeringen satte en bortre gräns för ersättningen. Resultaten i undersökningen är oroväckande. SKTFs medlemmar som jobbar inom socialtjänsten uppger hur deras arbetssituation har påverkats av de förändringar som skett de senaste åren och det framgår tydligt att många inte tycker att de räcker till i förhållande till den ökade belastningen som den ekonomiska krisen och förändringarna i försäkringssystemen inneburit. Rapporten ger svar på intressanta frågor när det gäller förutsättningar för yrket om arbetsmiljö, organisation, öppenhet och befogenhet. SKTF tar tydlig ställning i frågor om utbildning och kompetenskrav inom socialt arbete. I dag är förutsättningarna på många arbetsplatser otillräckliga. Då spelar det ingen roll att man har lång högskoleutbildning i bagaget, specialkompetens inom något område, stor vilja och ärligt engagemang om arbetsplatsen saknar resurser eller förmåga att ta tillvara det. Det kan handla både om att som nyanställd få orimliga villkor i ett nytt yrke eller om att ha jobbat i tio år på samma ställe och ständigt fått täcka upp för de brister arbetsplatsen dras med för att man vet vad det innebär för klienterna om verksamheten försämras. Det är situationer som dessa SKTF arbetar för att få bort. Att socialarbetare får verkliga möjligheter att utöva ett professionellt socialt arbete är grundläggande för samhällets stöd till de mest utsatta. För att kunna göra ett fullgott arbete ska det finnas tillräckliga ekonomiska och andra resurser och om resurserna är otillräckliga måste det finnas möjlighet att påtala detta för chefer och politiker, som då måste ta ansvar för situationen. De som arbetar som socialsekreterare måste få användning av sin kunskap och kompetens i vardagen, ges möjlighet till sådant som processtöd handledning, mentorer, utbildning få möjlighet att diskutera såväl enskilda ärenden som mer övergripande frågor med sina kollegor och ha tid för egen reflektion i arbetet. Möjligheterna till utbyte av verklighetsbeskrivningar mellan tjänstemän och politiker är ytterligare en viktig aspekt, liksom stödet från en chef som är närvarande i arbetet och själv har rimliga villkor i sitt ledarskap. Eva Nordmark Förbundsordförande 2

3 Sammanfattning Undersökningen visar bland annat att: - Nästan alla upplever att arbetsbördan blivit större. - Den psykiska pressen har ökat anser drygt 70 procent. - Majoriteten anser dock att det inte förekommer mer hot och våld i arbetet. - Drygt hälften anser att det tillkommit nya arbetsuppgifter och lika många anser att arbetsmiljön försämrats. På frågan vilken typ av arbetsuppgifter som tillkommit svarar många administrativa uppgifter. - På frågan om man kan utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt svarar knappt hälften ja men inte tillräckligt. En av fem tycker inte att man kan det. - På frågan vad som behövs för att man ska kunna utföra jobbet på ett tillfredsställande sätt svarar man fler kollegor samt mer ekonomiska resurser procent anser inte att de kan framföra synpunkter angående sin arbetssituation till ansvarig politiker. Nästan lika många anser att de kan göra det. - Nästan alla anser att de kan framföra synpunkter angående sin arbetssituation till sin chef. - Majoriteten anser att de kan framföra synpunkter angående sin arbetssituation till sin fackliga representant. - På frågan om man kan framföra synpunkter angående sin arbetssituation till media svarar drygt 40 procent att man inte vet. 40 procent svarar att man inte kan det. - På frågan om vad det är som styr arbetet i sin helhet svarade de flesta lagstiftningen och ekonomin. Slutligen fanns det en möjlighet att ge synpunkter på vad SKTF som fackförbund kan göra för att stödja gruppen socialsekreterare relaterat till de frågor som ställs i enkäten. Många menade att det är viktigt att påtala betydelsen av att sämre ekonomi och besparingar kräver tydligare prioriteringar från politikerna. 3

4 Metod Undersökningen genomfördes mellan 15 maj och 4 juni. En enkät skickades via e-brev till ett urval av socialsekreterare som är medlemmar i SKTF. Cirka 750 personer har haft möjlighet att delta i undersökningen. När datainsamlingen avslutades hade 467 personer besvarat frågorna. Detta ger en svarsfrekvens på 62 procent. Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men resultaten ger en direkt och spontan fingervisning hur dem som i sitt dagliga arbete har att verka inom socialtjänsten upplever situationen just nu. Innehållet i undersökningen I undersökningen ställdes följande frågor: Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? Inom vilket län/region arbetar du? Har du märkt någon förändring i ditt arbete under det senaste året? Har arbetsbördan blivit större? Har det tillkommit nya klienter? Har den psykiska pressen ökat? Har arbetsmiljön försämrats? Har det tillkommit nya arbetsuppgifter? Tycker du att du kan utföra ditt arbete på ett tillfredsställande sätt? Kan du framföra synpunkter angående din arbetssituation till din chef/din fackliga representant/massmedia? Vad är orsaken till förändringarna i din arbetssituation? Vad skulle behöva förändras för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett tillfredsställande sätt? Om du ser på ditt arbete i sin helhet, vad är det då som styr? Är det något, relaterat till ovanstående frågor, som du tycker att SKTF ska arbeta särskilt med? 4

5 Resultat Det här är den andra rapporten om socialsekreterarnas arbetssituation som SKTF presenterar under Den första rapporten presenterades i juni och visade att SKTFs medlemmar inom socialtjänsten möter allt fler som söker försörjningsstöd idag jämfört med för ett år sedan. Orsaken, tror man, är den försämrade ekonomin samt de förändrade reglerna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Undersökningen visade också att det är nya grupper som söker försörjningsstöd, framför allt unga under 25 år, samt arbetslösa. Rapporten finns att läsa på I den här undersökningen har vi velat ta reda på om ekonomin och de förändrade reglerna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen påverkat socialsekreterarnas arbetsmiljö, och i så fall på vilket sätt. Resultatet redovisas i det följande. Hur många år har du arbetat i yrket? En majoritet har arbetat som socialsekreterare i mer än sju år (se bild 1). De som deltagit i undersökningen har därmed relativt lång och bred erfarenhet av de frågeställningar som ingår i undersökningen. Bild 1 visar hur många år respondenterna har arbetet som socialsekreterare. Inom vilket län/region arbetar du? Den geografiska spridningen av deltagarna är god (se bild 2) Cirka 40 procent av respondenterna arbetar i de tre storstadsregionerna, övriga återfinns i hela landet. 5

6 Bild 2 visar hur många socialsekreterare som deltagit i undersökningen fördelat på respektive län/region. Har du märkt någon förändring i ditt arbete under det senaste året? Har arbetsbördan blivit större? En överväldigande majoritet (84 procent) anser att deras arbetsbörda blivit större (se bild 3). Bild 3 visar hur stor andel som anser att deras arbetsbörda har blivit större. 6

7 Har det förekommit mer hot och våld i arbetet? Det förekommer inte mer hot och våld i arbetet idag jämfört med för ett år sedan, anser majoriteten (58 procent) av de medverkande (se bild 4). Bild 4 visar i vilken grad socialsekreterarna anser att förekomsten av hot och våld i arbetet har förändrats under det senaste året. Har den psykiska pressen ökat? Drygt 70 procent upplever att den psykiska pressen har ökat jämfört med tidigare (se bild 5). Bild 5 visar hur stor andel som upplever att den psykiska pressen har ökat under det senaste året. 7

8 Har arbetsmiljön försämrats? Drygt hälften anser att arbetsmiljön har försämrats. 34 procent tycker att den inte har det (se bild 6). Bild 6 visar hur stor andel som upplever att arbetsmiljön har försämrats under det senaste året. Har det tillkommit nya arbetsuppgifter? Drygt hälften (54 procent) uppger att det tillkommit nya arbetsuppgifter medan 35 procent anser att det inte gjort det (se bild 7). Bild 7 visar hur stor andel som uppger att det har tillkommit nya arbetsuppgifter. 8

9 Av dem som svarade att nya arbetsuppgifter tillkommit fanns möjligheten att beskriva dessa. Här är några av svaren: De administrativa arbetsuppgifter och rutinerna har ökat. Bland annat ska utredningarna vara grundligare och man har fått ökade krav på dokumentation. Nya klientgrupper har tillkommit, till exempel de som utförsäkrats från andra inkomster. Personer som inte får sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan och/eller inte har a-kassa söker idag försörjningsstöd hos socialtjänsten. Man märker en nedrustning inom andra instanser, vilket ger konsekvenser för socialtjänsten som är sista hjälpinstansen. En mängd kontroller har tillkommit när det gäller försörjningsstöd, bland annat görs hembesök i varje ärende. Dessutom har jakten på bidragsfuskare ökat. Mer komplexa ärenden, till exempel mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn, spelmissbrukare, personer med psykisk ohälsa som inte landstinget hinner med eller har resurser för. Större efterfrågan av hjälp med skuldrådgivning och skuldsanering. Fler möten och samverkan med andra myndigheter, till exempel skolan, polisen och BUP. Vi frågade om man märkt någon annan förändring än de här ovan uppräknade. Här är några av svaren: Fler arbetslösa, fler som behöver helt försörjningsstöd (istället för komplettering av inkomst). Oerhört långa väntetider på beslut från A-kassa och Alfa-kassan. Alkohol- och drogmissbruk hos unga människor har ökat. Fler människor som mår dåligt, även barn och ungdomar. Tuffare och mer pålästa klienter/brukare. Fler som överklagar. Svårare att får beslut om insatser som kostar pengar. De senaste årtiondet har det sparats på förebyggande insatser, kuratorer, psykologer behandling hos BUP. Överbelastad arbetssituation. Omorganisationer, färre vikarier. Man hinner inte prata kollegor och sektioner emellan. 9

10 Bland dem som svarat att arbetsbördan blivit större fanns det möjlighet att beskriva på vilket sätt. Här är några av svaren: Fler klienter men inte fler anställda. Fler arbetsuppgifter och mindre administrativt stöd. Fler klienter med tyngre problematik och färre alternativa behandlingsmetoder. Krav från politiker att vi gör mer omfattande kontroller. Fler unga med missbruk. Fler ärenden kring barn som far illa. Fler klienter med dubbeldiagnos. Det ligger ett stort ansvar på socialsekreteraren att driva på utredningsprocessen och hålla den levande, det vill säga stötta i kontakten med primärvård och psykiatri. Bland dem som svarat att arbetsmiljön har förändrats fanns det möjlighet att svara på vilket sätt. Här är några av svaren: Personalneddragningar. Man hinner inte med jobbet, känner stress. Arbetsmiljön påverkas eftersom man inte har tid att samarbeta, mindre tid att ge varandra uppmuntran och stöd. Hot från människor som inte nöjer sig med de svar de får. Mindre tid att utbilda sig inom olika arbetsuppgifter. Hög personalomsättning, personalneddragningar och sjukskrivningar. Dåligt ledarskap. För mycket övertid. Budgeten måste hållas och personalen får trolla med knäna. Bland dem som svarat att den psykiska pressen ökat fanns det möjlighet att beskriva på vilket sätt. Här är några av svaren: Att inte kunna leva upp till de sökandes krav och behov. Otillfredsställande att inte göra jobbet bra när man känner att man har kompetens. Det sociala arbetet hamnar i skymundan - vi sätter plåster på såren. Fler tunga ärenden där det är svårt att hitta en lösning. Den snäva budgeten gör att människor sällan beviljas till exempel behandling. Många blir missnöjda och det kan uppstå hot. 10

11 Många unga som mår dåligt och till viss del står utanför samhället. Det finns en tyngre problematik hos dem som söker hjälp. Tycker du att du kan utföra ditt arbete på ett tillfredsställande sätt? Knappt hälften svarar ja, men inte tillräckligt. Ja i huvudsak, svarar 33 procent. En av fem anser inte att de kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt (se bild 8). Bild 8 visar i vilken utsträckning socialsekreterarna anser sig kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Kan du framföra synpunkter angående din arbetssituation till ansvariga politiker, din chef, din fackliga representant eller media? Endast drygt var tredje socialsekreterare uppger att de kan framföra synpunkter angående sin arbetssituation till ansvariga politiker. Om det beror på att politiker skulle vara svårtillgängliga eller att det inte finns naturliga kontaktytor mellan politiker och socialsekreterare framgår inte. En överväldigande majoritet (88 procent) anser att de kan prata om sin arbetssituation med sin chef och drygt 72 procent svarar att de kan prata med sitt fackombud. Knappt 20 procent svarar att de kan tala med media om sin arbetssituation. Här svarade dock nästan hälften att de inte vet (se bild 9). 11

12 Bild 9 visar i vilken utsträckning socialsekreterare anser sig kunna framföra synpunkter angående sin arbetssituation till olika mottagare. Vad skulle du säga är orsaken till förändringarna i din arbetssituation? Här var det möjligt att ange flera svarsalternativ. Det vanligast angivna svarsalternativet är att fler söker hjälp, därefter att de handlar om besparing och minskade ekonomiska resurser. Svårare problem och nya arbetsuppgifter är en annan orsak som många pekar på, liksom minskad personal (se bild 10). Bild 10 visar i vilken utsträckning man förklarar orsaken till förändringarna i arbetssituationen. 12

13 De som menar att de skett andra förändringar i arbetssituationen fick möjligheten att beskriva dessa. Här är några av svaren: Fler och tyngre ärenden på varje handläggare. Ökad administration, mindre fokus på klientarbete. Förändringar i sjukförsäkringen. Mer kontakter med andra aktörer. Ökat missbruk bland ungdomar. Förändrade attityder mot klienter, man jagar möjligheter att avslå ansökningar. Samhällsutvecklingen i stort. Klyftorna ökar mellan de som har de sämst och de som har det bra. Vad skulle behöva förändras för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett tillfredsställande sätt? Denna fråga ställdes till dem som svarat att de inte kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt eller i vart fall inte tillräckligt. Det fanns möjlighet att uppge flera svarsalternativ. Det vanligaste svaret var att många upplever att det behövs fler kollegor. Därefter efterlystes mer ekonomiska resurser samt tydligare prioriteringar från politikerna i kommunen (se bild 11). 1 Jag behöver hjälp att prioritera bland mina arbetsuppgifter. 2 Det behövs mer ekonomiska resurser. 3 Det behövs fler kollegor. 4 Jag behöver mer stöd från min chef. 5 Det behövs tydligare prioriteringar från politikerna I min kommun. 6 Det behövs en förändrad lagstiftning. 7 Jag behöver kompetensutveckling och fortbildning. 8 Annat Bild 11 visar vad socialsekreterare anser behöver förändras för att man ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 13

14 Bland dem som svarat annat uppgavs bland annat: mer förebyggande arbete, mer resurser till Försäkringskassan och a-kassan så att folk inte behöver söka hjälp hos sociala myndigheterna, effektivisering av kommunen så att det inte förekommer dubbelarbete mellan skola/sjukvård/socialkontoret/arbetsförmedlingen, mer avlastning samt ökad kunskap bland cheferna. Om du ser på ditt arbete i sin helhet, vad är det då som styr? Även på denna fråga kunde man välja flera svarsalternativ. De två vanligast angivna svarsalternativen är lagstiftningen och ekonomin, något färre anger klienternas behov. De som svarade arbetet styrs av annat fick möjligheten att precisera det. Här är några av svaren: Länsstyrelsernas tillsyn, media och allmänheten. Det pendlar mellan lagstiftning och ekonomin i olika ärenden. Gruppledarens styrande av min professionella bedömning. Riktlinjer från Migrationsverket. Tingsrättens och/eller hovrättens domar. Tidspressen. Är det något, relaterat till ovanstående frågor, som du tycker att SKTF ska arbeta särskilt med? Slutligen fanns det en möjlighet att ge synpunkter på vad SKTF som fackförbund kan göra för att stödja gruppen socialsekreterare relaterat till de frågor som ställs i enkäten. En mängd förslag och synpunkter inkom varav nedanstående är ett urval: Påtala för kommunerna att en sämre ekonomi inte ska innebära att socialtjänsten ska ha mindre medel att använda för behövliga insatser. Detta utifrån att fler är i behov i kristider. Bra att ni uppmärksammar vår arbetssituation och sprider resultat via media. Viktigt att påtala vikten av att sämre ekonomi och besparingar kräver tydligare prioriteringar från politikerna. Annars förväntas vi upprätthålla servicenivå och kvalitet trots minskade resurser och det skapar en ohållbar arbetssituation med sjukskrivningar och människor som flyr yrket. Arbeta för en annan syn i media - motarbeta svepande och negativa attityder om socialen. Mer personal i kristider. Höja statusen genom högre löner till socialsekretare. Inför Lex Realia snabbt! ("Lex Realia" är SKTFs förslag och innebär att socialarbetare ges rättighet och en skyldighet att, oavsett lokal politisk styrning eller ekonomiska förutsättningar, uttrycka sin professionella bedömning kring varje ärende där beslut ska fattas). 14

15 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi cirka medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande, kontakta SKTFs marknadsanalytiker Gerry Andersson För frågor om undersökningen innehåll, kontakta SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark Presskontakter: Presschef Peter Bloch SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 20. Telefon e-post 15

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation?

Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation? SKTFs undersökning om socialsekreterares arbetssituation efter förändringarna i a-kassan. Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation? Januari 2008 2 Förord SKTF är fackförbundet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Anna Ihrfors-Wikström Datum: 6 oktober, 2011 Per Fernström Tel: 0739-403919 per.fernstrom@novusgroup.se Pnr

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad Novus Group 2008-11-20 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

Ett kallare och otryggare Stockholm

Ett kallare och otryggare Stockholm Ett kallare och otryggare Stockholm En enkätundersökning bland Socialsekreterare och biståndshandläggare i Stockholm stad Stockholm juli 2012 1 INNEHÅLL Inledning Sammanfattning Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen En undersökning om lönesättande chefers syn på sin uppgift och sina möjligheter inom ramen för lönesystemet. 18 april 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder,

Läs mer

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Delrapport 1: skadegörelse, oro och oordning Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Vad är vårt uppdrag? Jag upplever att det blir allt

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv. Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö.

SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv. Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö. SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö. November 2009 Inledning Äldreomsorgen är under utveckling

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

Pressmeddelande 18 maj. Kvinnor visar mer stressymptom än män: Var fjärde kvinna i Stockholms län lider av orolig mage

Pressmeddelande 18 maj. Kvinnor visar mer stressymptom än män: Var fjärde kvinna i Stockholms län lider av orolig mage Pressmeddelande 18 maj Kvinnor visar mer stressymptom än män: Var fjärde kvinna i Stockholms län lider av orolig Kvinnliga anställda upplever mer symptom på stress än sina manliga kollegor. Exempelvis

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialförvaltningar. Novus Group 2008-12-10

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialförvaltningar. Novus Group 2008-12-10 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialförvaltningar Novus Group 2008-12-10 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro.

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. 1 Innehåll 04 Bakgrund 06 Sammanfattning Resultat; 10 Generella attityder 14 Vardagsutmaningar 22 Idealbilder 28 Hur breda är utmaningarna? 41 Framtid

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

vårt arbete med brukarna

vårt arbete med brukarna vårt arbete med brukarna A1 Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria som ska flyttas från sängen till rullstolen med hjälp av en taklyft. Men Maria vill absolut inte bli flyttad så,

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, september 2010 1 Stärk elevhälsan i Skellefteå! Barn och ungdomar mår sämre i vår tid än tidigare,

Läs mer

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- SAMHETER P ROSTITUTIONSENHETEN KLIENTUNDERSÖKNING på Prostitutionsenheten september november 2005 1 Förord Prostitutions- och Spiralenheten är i sin

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte.

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte. Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för dig som är utbildad som, eller studerar till, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. Vårdförbundet ska

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål)

Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål) FoU Fyrbodal Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål) FoU Fyrbodal 2013:4 Matilda Pettersson, gruppledare Christina Johansson, socialsekreterare Åmåls kommun Innehåll 1.Sammanfattning

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Individuell uppgift 2

Individuell uppgift 2 Individuell uppgift 2 Som grund för uppgiften är caset som behandlades på första träffen, och resultaten från mätningen av den fysikaliska/tekniska miljön, se bilaga 1, 2 och 3. Nu ska du analysera följande

Läs mer

Ensam är inte stark. En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 2011

Ensam är inte stark. En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 2011 inte stark En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 211 En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 211 Inledning Vision har många medlemmar som arbetar inom

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Trygghet och tillit Vår vision Sverigedemokraternas vision är ett samhälle där vi medborgare förväntas och tar ansvar för varandra.

Läs mer