De viktigaste valen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste valen 2010"

Transkript

1 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21

2 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll och kvalitet är alltid en central fråga i valtider. Det ligger ett stort fokus på rikspolitiken och de centrala företrädarna för olika partier. De val till kommuner, landsting och regioner som också äger rum den tredje söndagen i september tenderar att hamna i skymundan. Detta trots att det faktiskt är i kommuner, landsting och regioner som välfärden beslutas och utförs. Det är genom att rösta i valen till kommuner och landsting du som medborgare har störst möjlighet att påverka det konkreta innehållet i vår gemensamma välfärd. Ändå är det så att valdeltagandet i dessa val brukar vara lägre än i valen till riksdagen. SKTF har 16 medlemmar som leder, planerar och administrerar välfärden. Vi vet att de politiska förutsättningarna och samarbetet mellan politiker och tjänstemän har avgörande betydelse för kvaliteten i de välfärdstjänster som produceras. Vi vet att tydliga prioriteringar, modiga politiker som vågar stå för sina vägval och som förmår samarbeta med tjänstemännen når bättre resultat i verksamheten och därmed också nöjdare medborgare. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Medlemmarna i SKTF arbetar i huvudsak med välfärdstjänster i politiskt styrd verksamhet. Därför vill vi valåret 21 lyfta fram frågorna om vår gemensamma välfärd och kommuner, landsting och regioners viktiga roll som beslutsnivå men också producent av välfärden. SKTF har därför frågat nära 6 medborgare om deras syn på lokal och regional politik: kontakten med de lokala företrädarna, vilka frågor som är mest centrala i den lokala politiken, om man själv kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken och om man tycker att den kommunala nivån bör ha mer eller mindre att säga till om kontra rikspolitiken. SKTF kommer med detta stora undersökningsmaterial att under våren och sommaren presentera ett antal rapporter, både lokala och nationella, där vi redovisar flera spännande resultat när det gäller synen på lokal demokrati och inflytande. Vi hoppas att det kan bidra till en bra diskussion om välfärden och lyfta fram de viktigaste valen de till kommuner och landsting/regioner. Eva Nordmark Ordförande SKTF 2

3 Sammanfattning med slutsatser Valdeltagandet 26 var 82,54 procent till kommunfullmäktige i Växjö och 79,87 till landstinget Kronoberg. Vår undersökning tyder på ett något lägre valdeltagande till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i årets val. En tydlig trend är att om kommunalvalet kommer i skuggan av riksdagsvalet så upplevs valet till landstinget som än mer undanskymt. Färre tänker rösta i landstingsvalet och fler känner att man tycker det är svårt att få veta vad partierna står för i landstingsvalet. Nedan följer några av resultaten i sammanfattning. - 8 procent tänker rösta i valet till kommunfullmäktige 21. Dock är andelen som inte tänker rösta störst i gruppen 4 år och yngre där hela 2 procent säger att de inte tänker rösta. Ungefär hälften har redan bestämt på vilket parti man kommer att rösta i kommunalvalet. - Inget tyder i dagsläget på att röstsplittringen mellan kommunalvalet och riksdagsvalet blir stor i Växjö men det är ännu för tidigt att säga då var femte väljare inte bestämt sig. - En relativt stor andel, 16 procent, uppger att man redan nu vet att man inte kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet den här gången som förra gången. Därtill ska läggas en ännu större grupp, ca 3 procent, som inte vet idag. - De som vet idag hur man ska rösta i kommunalvalet har förtroende för det egna partiets lokala representanter, 9 procent har stort eller mycket stort förtroende för företrädarna. - Nästan procent tänker utnyttja sin rösträtt i valet till landstinget Kronoberg. Precis som när det gäller kommunalvalet finns här många röster att vinna då endast hälften ännu har bestämt sig för på vilket parti de ska rösta. - Lika många som i kommunalvalet uppger att de tänker rösta på samma parti i landstingsvalet den här gången som förra gången och andelen osäkra är stor även i landstingsvalet. - Även i landstingsvalet är förtroendet stort för representanterna bland dem som redan nu vet vilket parti man kommer att rösta på i höst. - Många väljare i Växjö, 5 procent, uppger att man upplever att det är svårt eller mycket svårt att få information om vad de olika partierna står för i kommunalvalet i Växjö. När det gäller valet till landstinget tycker endast ca 28 procent att det är lätt eller mycket lätt att få veta vad partierna står för, hela 58 procent tycker det är ganska svårt eller mycket svårt. - Ungefär 64 procent av väljarna i Växjö kan namnge någon politiker i den egna kommunen. Av dem som kan namnge någon nämner 6 procent kommunstyrelsens ordförande Bo Frank. Cirka 32 procent av väljarna kan namnge någon politiker i det egna landstinget. 3

4 - Nästan hälften av väljarna i Växjö använder aldrig kommunens webbplats för att söka information. När det gäller landstinget är det 44 procent som aldrig någonsin använder webbplatsen för att söka information. - När det gäller i vilket val man som väljare anser sig ha störst möjlighet att påverka så menar väljarna i Växjö att det är ganska jämnt mellan riksdags- och kommunalvalet med en liten övervikt för kommunalvalet, 34 procent anger riksdagsvalet och 37,5 procent kommunalvalet. I åldersgruppen 4-59 år anser man att kommunalvalet är absolut viktigast. När det gäller landstingsvalet är siffran betydligt lägre procent av de tillfrågade i Växjö kan tänka sig att själva engagera sig i lokalpolitiken. - En klar majoritet av väljarna i Växjö tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om jämfört med riksdag och regering även om det kan innebära att servicen blir olika i olika kommuner. 4

5 Metod Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under perioden 11 januari till 3 mars 21. Totalt har genomförts 5 91 intervjuer i 22 kommuner. I Växjö har 22 röstberättigade personer i höstens kommunalval ingått i undersökningen. Urvalet är slumpmässigt och den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år har intervjuats. Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men ger en fingervisning om medborgarnas upplevelse av undersökningens frågeställningar. De frågor som denna rapport handlar om är följande: Röstbeteende Tänker du rösta i kommunalvalet i höst? Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet? Av vilken anledning tror du att du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet? Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i kommunalvalet? Tänker du rösta i landstingsvalet i höst? Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstingsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstingsvalet som i riksdagsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstingsvalet? Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i landstingsvalet? Information och kommunikation Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun? Brukar du söka information på din kommuns webbplats? Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet i ditt län? Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting? Brukar du söka information på ditt landstings webbplats? Lokalt politiskt inflytande I vilket val känner du att du har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta? Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken i kommunen? Hur väl stämmer följande påstående in på dig: Jag tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag även om det innebär att kommunernas service kan bli olika. 5

6 Resultat Resultaten presenteras i huvudsak brutet på ålder. Många frågor är följdfrågor vilket innebär att dessa har ställts till dem som svarat på ett visst sätt på en föregående fråga. Det framgår av texten vilka som har fått följdfrågan och hur stor andel av de intervjuade som svarat. Röstbeteende Här har frågor ställts om man tänker rösta i kommunal- och landstingsvalet och i så fall om man redan nu har bestämt sig för vilket parti man tänker rösta på. Vidare har frågor ställts om man tänker rösta på samma parti som i föregående val och om man tänker rösta på samma parti i såväl kommunal- som riksdagsvalet respektive landstings- som riksdagsvalet. Om man tänker rösta på annat parti än vid föregående kommunalval har man fått frågan om varför man tänker göra så. Slutligen har frågan ställts om hur stort förtroende man har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på. Tänker du rösta i kommunalvalet i höst? En relativt stor andel av Växjös röstberättigade tänker utnyttja sin rösträtt vid kommunalvalet i höst (se bild 1). Dock uppger nästan 2 procent av dem under 4 år att de inte tänker rösta och ytterligare nästan 15 procent att de inte vet om de tänker rösta i höstens kommunalval. De viktigaste valen 21 Tänker du rösta i höstens kommunalval Ja Nej Vet ej 1 1,5% 13,1% 12,2% 6,2% 4,6% 1 9,5% 5,4% 19,7% 5 5 8,% 82,4% 89,2% 67,2% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 1 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som tänker rösta i höstens kommunalval i Växjö. 6

7 Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet? Som framgick av föregående bild har 8 procent av Växjös röstberättigade uppgett att de tänker rösta i höstens kommunalval. Dessa har besvarat följdfrågan om de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Som framgår av bild 2 så har knappt hälften av väljarna bestämt sig för parti redan nu. Bland de yngre har en större andel bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i kommunalvalet jämfört med de övriga åldersgrupperna. De viktigaste valen 21 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet Ja Nej Vet ej 1 3,8% 4,9% 5,2% 1 41,5% 48,1% 49,2% 51,7% ,5% 48,1% 45,9% 43,1% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 2 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som redan nu har bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på i höstens kommunalval i Växjö. Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet? Alla som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens kommunalval fick frågan om de tänker rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet. Totalt har 9 procent av de intervjuade fått denna fråga. Två tredjedelar av väljarna uppger att de tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen. De yngre förefaller mer trogna sitt parti jämfört med de övriga åldersgrupperna (se bild 3). 7

8 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet Ja Nej Vet ej 1 1 1,4% 19,4% 24,3% 21,% 16,7% 13,3% 9,7% 14,3% ,2% 72,9% 61,4% 69,4% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 3 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen. Som framgår av bild 3 är det en relativt stor grupp bland de yngre som svarar att de tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen. Ungefär var femte väljare uppger att de inte vet om de ska rösta på samma parti. Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet? Frågan om man tror att man kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet ställdes till dem som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens kommunalval. Här har även exkluderats förstagångsväljarna. Drygt hälften uppger att de kommer att rösta på samma parti som i föregående kommunalval. Värt att notera är att svarsbilden på denna fråga är i stort identisk med svarsbilden på den föregående frågan (se bild 4). 8

9 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet Ja Nej Vet ej ,6% 29,1% 34,3% 3,6% 2,9% 16,3% 9,7% 19,4% ,7% 6,5% 46,3% 59,7% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 4 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti som i föregående kommunalval i Växjö. Av vilken anledning tror du att/är du osäker på om du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet? De som på föregående fråga svarade att de inte tänker rösta på samma parti som i föregående kommunalval eller att de inte vet om de tänker göra det fick följdfrågan om varför de inte tänkte rösta på samma parti alternativt varför de var osäkra på (vet ej) om de skulle rösta på samma parti. Respondenterna fick sex olika svarsalternativ och man kunde ange mer än ett. Som framgår av bild 5 uppger över var femte väljare att det är av annat skäl än de man hade att välja på. Drygt var fjärde väljare svarade att de var missnöjda med den politik som fördes av det parti de hade röstat på och ungefär var åttonde uppgav att ett annat partis åsikter stämmer bättre med den egna uppfattningen (se bild 5). 9

10 De viktigaste valen 21 Total ,2% 2 28,2% 1 12,8% 17,9% Vet ej/vill ej uppge 1 5,1% Annat partis företrädare verkar bättre Annat partis politik stämmer bättre med mina åsikter Missnöje med företrädare för det parti jag röstade på Missnöje med den genomförda politiken från det parti jag röstade på Annat skäl Av vilken anledning tror du att du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet Bild 5 visar vilka skäl man uppger för att inte rösta på samma parti som i föregående kommunalval alternativt varför man är osäker på om man kommer att göra detta. Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i kommunalvalet? De som svarat att de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens kommunalval fick frågan om vilket förtroende de har för det partiets lokala representanter. Totalt har drygt 35 procent av de intervjuade fått denna fråga. Som framgår av bild 6 så är förtroendet för de lokala partirepresentanterna relativt stort. Över 9 procent av de väljare som redan bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i kommunalvalet uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för de lokala representanterna för sitt parti. 1

11 De viktigaste valen 21 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i höstens ko.. Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 1 6,9% 8,3% 7,7% 4,5% ,7% 79,2% 92,3% 81,8% 5 8,3% 12,5% 13,6% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 6 visar vilket förtroende respektive åldergrupp har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på i Växjö. Tänker du rösta i landstingsvalet i höst? Nästan tre av fyra av Växjös röstberättigade tänker utnyttja sin rösträtt vid landstingsvalet i höst (se bild 7). Dock uppger nästan 3 procent av dem under 4 år att de inte tänker rösta och ytterligare nästan 15 procent att de inte vet om de tänker rösta i höstens landstingsval. Av dem som är 6 år eller äldre svarar nästan 85 procent att de kommer att rösta i höstens landstingsval. 11

12 De viktigaste valen 21 Tänker du rösta i landstingsvalet i höst Ja Nej Vet ej 1 11,% 14,8% 12,2% 6,2% 7,7% 1 15,% 9,5% 29,5% ,% 78,4% 86,2% 55,7% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 7 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som tänker rösta i höstens landstingsval. Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstingsvalet? Som framgick av föregående bild har nästan procent av Växjös röstberättigade uppgett att de tänker rösta i höstens landstingsval. Dessa har besvarat följdfrågan om de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Som framgår av bild 8 så har knappt hälften av väljarna bestämt sig för parti redan nu. 12

13 1 De viktigaste valen 21 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstingsvalet Ja Nej Vet ej 4,7% 5,2% 5,4% 1 48,% 5,% 48,3% 46,4% ,3% 47,1% 46,6% 48,2% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 8 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som redan nu har bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på i höstens landstingsval. Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstingsvalet som i riksdagsvalet? Alla som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens landstingsval fick frågan om de tänker rösta på samma parti i landstingsvalet som i riksdagsvalet. Totalt har 85 procent av de intervjuade fått denna fråga. Två tredjedelar av väljarna uppger att de tänker rösta på samma parti i landstings- och riksdagsvalen. De yngre förefaller mer trogna sitt parti jämfört med de övriga åldersgrupperna (se bild 9). 13

14 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstingsvalet som i riksdagsvalet Ja Nej Vet ej ,7%,4% 31,3%,% 11,2% 11,9% 6,7% 14,9% ,3% 71,4% 68,3% 53,7% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 9 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti i landstings- och riksdagsvalet. Som framgår av bild 9 är det en relativt stor grupp bland de yngre som svarar att de tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen. Ungefär var fjärde väljare uppger att de inte vet om de ska rösta på samma parti. Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstingsvalet? Frågan om man tror att man kommer att rösta på samma parti som i förra landstingsvalet ställdes till dem som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens landstingsval. Här har även exkluderats förstagångsväljarna. Drygt hälften uppger att de kommer att rösta på samma parti som i föregående landstingsval. Värt att notera är att svarsbilden på denna fråga är i stort identisk med svarsbilden på den föregående frågan (se bild 1), om än på en något lägre nivå för dem som svarat ja på frågan. 14

15 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstingsvalet Ja Nej Vet ej ,4% 31,7% 3,5% 4,6% 18,4% 13,7% 11,9% 5 12,5% 5 54,7% 63,2% 46,9% 57,6% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 1 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti som i föregående landstingsval. Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i landstingsvalet? De som svarat att de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens landstingsval fick frågan om vilket förtroende de har för det partiets lokala representanter. Totalt har en tredjedel av de intervjuade fått denna fråga. Som framgår av bild 11 så är förtroendet för de lokala partirepresentanterna relativt stort. Över 9 procent av de väljare som redan bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i landstingsvalet uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för de lokala representanterna för sitt parti. 15

16 De viktigaste valen 21 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i höstens ko.. Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 1 6,9% 8,3% 7,7% 4,5% ,7% 79,2% 92,3% 81,8% 5 8,3% 12,5% 13,6% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 11 visar vilket förtroende respektive åldergrupp har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på i landstinget. 16

17 Information och kommunikation Här har frågor ställts om man hur lätt eller svårt man tycker det är att få reda på vad de olika partierna står för i kommunal- och landstingsvalet. Vidare har en fråga ställts om vilken politiker man anser vara mest synlig i kommunen och landstinget (i denna rapport redovisas hur stor andel som kan namnge en politiker i den egna kommunen och vilka dessa är. För landstinget redovisas endast hur stor andel som kan namnge en politiker). Slutligen ställdes en fråga om man brukar söka information på kommunens och landstingets webbplats. ing Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Frågan kan tyckas lite tidigt ställd då någon egentlig valrörelse ännu inte tagit fart, men medborgarna kan förvänta sig att partiernas arbete med politiken är en ständigt pågående process där det är av stort värde för väljarna att få den information som är nödvändig för att kunna ta ställning till vilket parti man vill lägga sin röst på. Som framgår av bild 12 är det en minoritet som uppger att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet. I åldersgrupperna över 4 år eller äldre uppger mer än hälften att det är mycket eller ganska svårt alternativt inte har någon uppfattning. De viktigaste valen 21 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? 1 Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Ingen uppfattning 1 12,% 13,1% 1,8% 12,3% 6,% 4,9% 1,8% 32,8% 43,% 51,4% 43,1% ,% 44,3%,7% 24,6% 8,% 4,9% 9,5% 9,2% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 12 visar hur lätt eller svårt respektive åldergrupp tycker det är att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i Växjö. 17

18 år 4 ller år äldre % Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun? Drygt 35 procent av väljarna i Växjö kan inte namnge en politiker i den egna kommunen (se bild 13). Nästan 6 procent av de intervjuade namnger kommunstyrelsens ordförande. Det är framförallt de yngre väljarna som inte kan namnge en politiker i den egna kommunen, men skillnaderna mellan åldersgrupperna är relativt små. De viktigaste valen 21 Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun Namnger någon ,% 59,% 68,9% 63,1% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 13 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som kan namnge en politiker i den egna kommunen. Att mer en var tredje av de intervjuade inte kunde namnge en politiker i den egna kommunen, tre och ett halvt år efter ett val, vittnar om att de lokala politikerna, med undantag av kommunstyrelsens ordförande, inte gjort något större avtryck. Detta innebär dock inte att de politiska partierna är svaga eller otydliga utan speglar endast väljarnas kännedom om enskilda politiker. 18

19 Brukar du söka information på din kommuns webbplats? Nästan hälften av de intervjuade söker aldrig information på kommunens webbplats (se bild 14). Endast 4 procent av dem som är 6 år eller äldre söker någon gång information där. Bland övriga åldersgrupper svarade cirka 7 procent av de yngsta och nästan 6 procent av dem mellan 4-59 år att de söker information på kommunens webbplats av och till. De viktigaste valen 21 Brukar du söka information på din kommuns webbplats Ofta Ibland Sällan Aldrig ,1% 44,2% 41,1% 6,% 5 29,5% 5 29,6% 35,6% 32,8% 23,1% 19,6% 13,7% 6,5% 6,6% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre 9,6% 13,8% 3,1% Bild 14 visar i vilken utsträckning respektive åldersgrupp söker information på kommunens webbplats. Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet i ditt län? Frågan kan tyckas lite tidigt ställd då någon egentlig valrörelse ännu inte tagit fart, men medborgarna kan förvänta sig att partiernas arbete med politiken är en ständigt pågående process där det är av stort värde för väljarna att få den information som är nödvändig för att kunna ta ställning till vilket parti man vill lägga sin röst på. Som framgår av bild 15 är det inte ens 3 procent av väljarna som uppger att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet. Anmärkningsvärt är att de i åldersgruppen under 4 år i större andel jämfört med övriga åldersgrupper uppger att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet, men även i den åldersgruppen är det få som svarat så. 19

20 De viktigaste valen 21 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Ingen uppfattning ,% 8,% 19,7% 1,8% 12,3% 9,2% 13,1% 5 5,% 36,1% 6,8% 5,8% 5 23,% 29,5% 2,3% 2,% 5,% 5,4% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre 7,7% Bild 15 visar hur lätt eller svårt respektive åldergrupp tycker det är att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet. Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting? Ungefär var tredje väljare i Växjö kan namnge en politiker i det egna landstinget (se bild 16). Det är framförallt de yngre väljarna som inte kan namnge en politiker i det egna landstinget. 2

21 De viktigaste valen 21 Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting Namnger någon ,3% 36,5% 39,1% 2 1 2,% 1 Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 16 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som kan namnge en politiker i det egna landstinget. Brukar du söka information på ditt landstings webbplats? Drygt hälften av de intervjuade söker aldrig information på landstingets webbplats (se bild 17). Knappt 4 procent av dem som är 6 år eller äldre söker någon gång information där. Bland övriga åldersgrupper svarade cirka 6 procent av de yngsta och nästan 4 procent av dem mellan 4-59 år att de söker information på landstingets webbplats av och till. 21

22 De viktigaste valen 21 Brukar du söka information på ditt landstings webbplats Ofta Ibland Sällan Aldrig ,3% 54,% 58,1% 63,1% 5 27,9% 5,% 27,% 2,% 26,2% 15,5% 9,5% 12,3% 5,5% 6,6% 5,4% 4,6% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 17 visar i vilken utsträckning respektive åldersgrupp söker information på kommunens webbplats. 22

23 Lokalt politiskt inflytande I detta avsnitt har frågor ställts om i vilket val man tycker man har största möjligheten att påverka den politiska inriktningen, om man själv skulle kunna tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken och om man tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag. let tet I vilket val känner du att du har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta? I den yngsta och äldsta åldersgruppen uppger man att det är i riksdagsvalet som man känner att man har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta (se bild 18). Anmärkningsvärt är att de äldre i så stor utsträckning har svarat att de inte vet i vilket val påverkansmöjligheten känns störst. De viktigaste valen 21 I vilket val känner du att du har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att g.. Riksdagsvalet Kommunalvalet Landstingsvalet Vet ej 1 1,5% 21,3% 21,6% 33,8% 3,% 3,3% 4,6% 34,4% 5 37,5% 5,% 26,2% 5 34,% 41,% 27,% 35,4% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 18 visar i vilket val respektive åldersgrupp tycker att de har möjligheten att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta. Som framgår av bild 18 så är det endast de mellan 4-59 som uppger att kommunalvalet ger dem störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta. Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken i kommunen eller landstinget? Ungefär var femte väljare uppger att de själva skulle kunna tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken i den egna kommunen eller i landstinget (se bild 19). 23

24 De viktigaste valen 21 Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken i kommunen eller landstinget Jag är redan engagerad Ja Tveksamt Nej ,9%,% 74,3% 9,8% 5 5 6,% 6,7% 9,5% 13,1% 15,% 3,3% 16,2% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre 7,7% Bild 19 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som själva kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken. Vi möts av och till av rapporter om att framförallt de yngre som engagerat sig i lokalpolitiken lämnar sina uppdrag i förtid. Trots detta uppger var femte av dem som är under 4 år att de vill engagera sig i lokalpolitiken. Att de redan nu inte är engagerade kan vara en indikation på att de politiska uppdragen inte motsvarar de förväntningar som de yngre har på det politiska engagemanget. Hur väl stämmer följande påstående in på dig: Jag tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag även om det innebär att kommunernas service kan bli olika. Majoriteten instämmer helt eller delvis i påståendet att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag (se bild 2). Uppfattningarna i denna fråga skiljer sig åt beroende av ålder. 24

25 De viktigaste valen 21 Hur väl stämmer följande påstående på dig Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej 1 8,5% 8,1% 15,4% 1 31,1% 29,5% 29,7% 27,7% 5 34,5% 36,1% 29,7% 5 38,5% 27,5% 31,1% 32,4% 18,5% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 2 visar hur respektive åldergrupp förhåller sig till påståendet att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag.

26 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi cirka 16 medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande, kontakta SKTFs marknadsanalytiker Gerry Andersson För frågor om undersökningen innehåll, kontakta SKTFs samhällspolitiske chef Therese Svanström-Andersson eller SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark Presskontakter: Presschef Peter Bloch SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 2. Telefon e-post 26

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen En undersökning om lönesättande chefers syn på sin uppgift och sina möjligheter inom ramen för lönesystemet. 18 april 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder,

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv. Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö.

SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv. Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö. SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö. November 2009 Inledning Äldreomsorgen är under utveckling

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Min väg till lycka behöver inte vara din väg till lycka

Min väg till lycka behöver inte vara din väg till lycka Vad tycker enhetschefer och biståndsbedömare/ handläggare inom äldreomsorgen om regeringens budget? Min väg till lycka behöver inte vara din väg till lycka SKTFs kommentarer till regeringens förslag på

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen?

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 3 Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? November 2007 2 Omslagsbilden Fri och villig om ideellt arbete i välfärdslandet Tillsammans med förlaget

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt )

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt ) Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Pengar är inte allt (men inte heller helt oviktigt ) En undersökning kring vad ekonomer förknippar med en attraktiv

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer bilaga 1 Bilaga 1 till Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer Ansvarig: Sara Arvidsson Förvaltning: Utbildningsförvaltningen

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Det viktigaste valet (Del 1 av 3)

Det viktigaste valet (Del 1 av 3) Det viktigaste valet (Del 1 av 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. April 26 2 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Örebro län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Februari 2003 2 Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport om förhandlingsprocessen

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Juni 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014 -research Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 14 SKOP har på uppdag av intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras röstande och attityder i samband med EU-valet

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västerbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialnämndspolitiker Novus Group 2008-11-24 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västmanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb (Framsida) Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb januari 2011 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Det här tycker SKTF...

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation?

Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation? SKTFs undersökning om socialsekreterares arbetssituation efter förändringarna i a-kassan. Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation? Januari 2008 2 Förord SKTF är fackförbundet

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster?

Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster? Pressmeddelande 211-7-6 Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster? Det finns en beredskap att taktikrösta för att rädda kvar de mindre partierna i riksdagen. Taktikröstningens

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Folke Johansson. Röstning i regionval och riksdagsval

Folke Johansson. Röstning i regionval och riksdagsval Röstning i regionval och riksdagsval Röstning i regionval och riksdagsval Folke Johansson R egion/landstingsvalen har under lång tid beskrivits som de glömda valen. Riksdagsvalen har stått i centrum för

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor 2015-03-24 Karin Nelsson Kristdemokraterna och olika politiska frågor Kristdemokraterna och olika politiska frågor Sverige Tycker har genomfört en undersökning om olika politiska frågor bland allmänheten

Läs mer