De viktigaste valen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste valen 2010"

Transkript

1 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21

2 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll och kvalitet är alltid en central fråga i valtider. Det ligger ett stort fokus på rikspolitiken och de centrala företrädarna för olika partier. De val till kommuner, landsting och regioner som också äger rum den tredje söndagen i september tenderar att hamna i skymundan. Detta trots att det faktiskt är i kommuner, landsting och regioner som välfärden beslutas och utförs. Det är genom att rösta i valen till kommuner och landsting du som medborgare har störst möjlighet att påverka det konkreta innehållet i vår gemensamma välfärd. Ändå är det så att valdeltagandet i dessa val brukar vara lägre än i valen till riksdagen. SKTF har 16 medlemmar som leder, planerar och administrerar välfärden. Vi vet att de politiska förutsättningarna och samarbetet mellan politiker och tjänstemän har avgörande betydelse för kvaliteten i de välfärdstjänster som produceras. Vi vet att tydliga prioriteringar, modiga politiker som vågar stå för sina vägval och som förmår samarbeta med tjänstemännen når bättre resultat i verksamheten och därmed också nöjdare medborgare. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Medlemmarna i SKTF arbetar i huvudsak med välfärdstjänster i politiskt styrd verksamhet. Därför vill vi valåret 21 lyfta fram frågorna om vår gemensamma välfärd och kommuner, landsting och regioners viktiga roll som beslutsnivå men också producent av välfärden. SKTF har därför frågat nära 6 medborgare om deras syn på lokal och regional politik: kontakten med de lokala företrädarna, vilka frågor som är mest centrala i den lokala politiken, om man själv kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken och om man tycker att den kommunala nivån bör ha mer eller mindre att säga till om kontra rikspolitiken. SKTF kommer med detta stora undersökningsmaterial att under våren och sommaren presentera ett antal rapporter, både lokala och nationella, där vi redovisar flera spännande resultat när det gäller synen på lokal demokrati och inflytande. Vi hoppas att det kan bidra till en bra diskussion om välfärden och lyfta fram de viktigaste valen de till kommuner och landsting/regioner. Eva Nordmark Ordförande SKTF 2

3 Sammanfattning med slutsatser Valdeltagandet 26 var 76,22 procent till kommunfullmäktige i Göteborg och 78,7 till region Västragötaland. Vår undersökning tyder på ett högre valdeltagande till kommunfullmäktige i årets val och ett något lägre deltagande i regionvalet. En tydlig trend är att om kommunvalet kommer i skuggan av riksdagsvalet så upplevs valet till regionen som än mer undanskymt. Färre tänker rösta i regionvalet och fler känner att man tycker det är svårt att få veta vad partierna står för i regionvalet. Nedan följer några av resultaten i sammanfattning procent tänker rösta i valet till kommunfullmäktige 21. Dock är andelen som inte tänker rösta störst i gruppen 29 år och yngre där 13,5 procent säger att de inte tänker rösta. Bara 38,8 procent har redan bestämt på vilket parti man kommer att rösta i kommunalvalet. - Inget tyder i dagsläget på att röstsplittringen mellan kommunalvalet och riksdagsvalet blir stor i Göteborg men det är ännu för tidigt att säga då var femte väljare ännu inte bestämt sig. - En relativt stor andel, 17 procent, uppger att man redan nu vet att man inte kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet den här gången som förra gången. Därtill ska läggas en ännu större grupp, ca 24 procent, som inte vet idag. - De som vet idag hur man ska rösta i kommunalvalet har förtroende för det egna partiets lokala representanter, 9 procent har stort eller mycket stort förtroende för företrädarna. - Drygt 73 procent tänker utnyttja sin rösträtt i valet till region Västra Götaland. Precis som när det gäller kommunalvalet finns här många röster att vinna då endast drygt 35 procent av de att de tänkt rösta ännu har bestämt sig för på vilket parti. - Ännu fler än i kommunalvalet uppger att de inte tänker rösta på samma parti i regionvalet den här gången som förra gången och andelen osäkra är också större. - Även i regionvalet är förtroendet stort för representanterna bland dem som redan nu vet vilket parti man kommer att rösta på i höst. - Många väljare i Göteborg uppger att man upplever att det är svårt att få information om vad de olika partierna står för i kommunalvalet i Göteborg. När det gäller valet till region Västra Götaland tycker endast ca 18 procent att det är lätt eller mycket lätt att få veta vad partierna står för, hela 55 procent tycker det är svårt eller mycket svårt. - Ungefär 48 procent av de tillfrågade väljarna i Göteborg kan namnge någon politiker i den egna kommunen. Av dem som kan namnge någon nämner 55 procent Annelie Hultén, 22 procent Göran Johansson och 13 procent Jan 3

4 Hallberg. Endast sju procent av väljarna kan namnge någon politiker i den egna regionen procent av väljarna i Göteborg använder aldrig kommunens hemsida för att söka information. När det gäller regionen är det 73 procent som aldrig någonsin använder regionens hemsida för att söka information. - När det gäller i vilket val man som väljare anser sig ha störst möjlighet att påverka så menar väljarna i Göteborg att det är ganska jämnt mellan riksdagsoch kommunalvalet, ungefär 45 procent anger riksdagsvalet och 38 procent kommunen. I åldersgrupperna och 4-49 år anser man att kommunalvalet är viktigast. När det gäller regionvalet är siffran betydligt lägre. - Många unga i Göteborg, 4 procent, kan tänka sig att själva engagera sig i lokalpolitiken. - En klar majoritet av väljarna i Göteborg tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om jämfört med riksdag och regering även om det kan innebära att servicen blir olika i olika kommuner. 4

5 Metod Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under perioden 11 januari till 3 mars 21. Totalt har genomförts 5 91 intervjuer i 22 kommuner. I Göteborg har 5 röstberättigade personer i höstens kommunal- och regionval ingått i undersökningen. Urvalet är slumpmässigt och den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år har intervjuats. Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men ger en fingervisning om medborgarnas upplevelse av undersökningens frågeställningar. De frågor som denna rapport handlar om är följande: Röstbeteende Tänker du rösta i kommunalvalet i höst? Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet? Av vilken anledning tror du att du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet? Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i kommunalvalet? Tänker du rösta i regionvalet i höst? Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i regionvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti i regionvalet som i riksdagsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra regionvalet? Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i regionvalet? Information och kommunikation Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun? Brukar du söka information på din kommuns webbplats? Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i regionvalet? Vilken politiker anser du vara mest synlig i din region? Brukar du söka information på din regions webbplats? Lokalt politiskt inflytande I vilket val känner du att du har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta? Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken i kommunen eller regionen? Hur väl stämmer följande påstående in på dig: Jag tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag även om det innebär att kommunernas service kan bli olika. 5

6 Resultat Resultaten presenteras i huvudsak brutet på ålder. Många frågor är följdfrågor vilket innebär att dessa har ställts till dem som svarat på ett visst sätt på en föregående fråga. Det framgår av texten vilka som har fått följdfrågan och hur stor andel av de intervjuade som svarat. Röstbeteende Här har frågor ställts om man tänker rösta i kommunal- och regionvalen och i så fall om man redan nu har bestämt sig för vilket parti man tänker rösta på. Vidare har frågor ställts om man tänker rösta på samma parti som i föregående val och om man tänker rösta på samma parti i såväl kommunal- som riksdagsvalet respektive region- som riksdagsvalet. Om man tänker rösta på annat parti än vid föregående val har man fått frågan om varför man tänker göra så. Slutligen har frågan ställts om hur stort förtroende man har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på. Tänker du rösta i kommunalvalet i höst? En relativt stor andel av Göteborgs röstberättigade tänker utnyttja sin rösträtt vid kommunalvalet i höst (se bild 1). Dock uppger redan nu nästan 1 procent att de inte tänker rösta. De viktigaste valen 21 Tänker du rösta i höstens kommunalval Ja Nej Vet ej 1 6,6% 9,5% 8,3% 7,8% 6,5% 9,2% 7,3% 11,1% 1,4% 13,5% 6,8% ,2% 77,% 84,4% 81,1% 83,1% 89,5% 5 Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 1 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som tänker rösta i höstens kommunalval i Göteborg. 6

7 Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet? Som framgick av föregående bild har nära 85 procent av Göteborgs röstberättigade uppgett att de tänker rösta i höstens kommunalval. Dessa har besvarat följdfrågan om de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Som framgår av bild 2 så har endast en fjärdedel av de yngsta väljarna bestämt sig för parti redan nu jämfört med nästan hälften av dem som är 5 år eller äldre. De viktigaste valen 21 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet Ja Nej Vet ej 1 3,3% 4,1% 6,9% 1 53,1% 57,9% 53,4% 46,9% 71,9%,3% ,8% 42,5% 46,9% 46,2% 26,3% 24,7% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 2 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som redan nu har bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på i höstens kommunalval i Göteborg. Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet? Alla som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens kommunalval fick frågan om de tänker rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet. Totalt har 9 procent av de intervjuade fått denna fråga. Knappt 7 procent uppger att de tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen och det är inga stora skillnader mellan de olika åldersgrupperna (se bild 3). 7

8 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet Ja Nej Vet ej 1 1 2,4% 15,6% 18,2% 12,7% 26,1%,3% 11,1% 12,5% 13,6% 12,7% 5,8% 1,7% ,4% 71,9% 68,2% 74,7% 68,1% 64,% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 3 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen. Som framgår av bild 3 så svarar var tionde väljare att de inte tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen och var femte har inte bestämt sig ännu. Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet? Frågan om man tror att man kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet ställdes till dem som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens kommunalval. Här har även exkluderats förstagångsväljarna. Knappt 6 procent uppger att de kommer att rösta på samma parti som i föregående kommunalval. Värt att notera är att de som tillhör åldersgruppen 3-39 år är minst trogna sitt parti, inte ens hälften i denna grupp uppger att de tänker rösta på samma parti (se bild 4). Här ska dock hållas i minnet att nästan var tredje i denna grupp svarade att de inte vet om de tänker rösta på samma parti i höstens kommunalval. Var sjätte väljare uppger att de inte kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet. 8

9 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet Ja Nej Vet ej ,2% 23,8% 3,2% 23,4% 22,4% 23,6% 23,7% 17,3% 14,3% 16,4% 14,9% 22,1% ,9% 63,2% 47,7% 62,3% 61,2% 61,5% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 4 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti som i föregående kommunalval i Göteborg. Av vilken anledning tror du att/är du osäker på om du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet? De som på föregående fråga svarade att de inte tänker rösta på samma parti som i föregående kommunalval eller att de inte vet om de tänker göra det fick följdfrågan om varför de inte tänkte rösta på samma parti alternativt varför de var osäkra på (vet ej) om de skulle rösta på samma parti. Respondenterna fick sex olika svarsalternativ och man kunde ange mer än ett. Som framgår av bild 5 uppger över 5 procent att det är av annat skäl än de man hade att välja på (se bild 5). Ungefär var femte väljare svarade att de var missnöjda med den politik som fördes av det parti de hade röstat på och ungefär var sjunde uppgav att ett annat partis åsikter stämmer bättre med den egna uppfattningen. Ungefär var tionde väljare uppgav att de var missnöjda med företrädare för det parti man röstade på vid förra kommunalvalet. 9

10 De viktigaste valen 21 Total ,% ,8% 1,5% 12,9% 8,2% Missnöje med den genomförda politiken från det parti jag röstade på Annat partis politik stämmer bättre med mina åsikter Missnöje med företrädare för det parti jag röstade på Annat partis företrädare verkar bättre Annat skäl Vet ej/vill ej uppge Av vilken anledning tror du att du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet Bild 5 visar vilka skäl man uppger för att inte rösta på samma parti som i föregående kommunalval alternativt varför man är osäker på om man kommer att göra detta. Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i kommunalvalet? De som svarat att de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens kommunalval fick frågan om vilket förtroende de har för det partiets lokala representanter. Totalt har var tredje intervjuad fått denna fråga. Som framgår av bild 6 så är förtroendet för de lokala partirepresentanterna relativt stort med visst undantag för de väljare som är under 3 år. Trots att de yngre uppger att de har ett svagare förtroende för de lokala partirepresentanterna är det ändå över procent i den gruppen som uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för dem. 1

11 % De viktigaste valen 21 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i höstens ko.. Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 1 6,9% 7,7% 5,6% 14,3% 5,% 1 15,4% 5 74,3% 46,2% 72,2% 88,%,%,% 5 3,8% 22,2% 17,4% 18,3% 12,% 1,7% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 6 visar vilket förtroende respektive åldergrupp har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på i Göteborg. Tänker du rösta i regionvalet i höst? Tre av fyra Göteborgare tänker utnyttja sin rösträtt vid regionvalet i höst (se bild 7). Dock uppger redan nu över 15 procent att de inte tänker rösta. Endast 6 procent av väljarna under 3 år vet idag om de tänker utnyttja sin rösträtt i regionvalet. De viktigaste valen 21 Tänker du rösta i regionvalet i höst Ja Nej Vet ej ,2% 9,4% 8,9% 9,1% 8,6% 24,3% 15,2% 12,5% 18,9% 16,9% 14,2% 14,9% ,5% 78,1% 72,2% 74,% 77,2% 6,8% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 7 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som tänker rösta i höstens regionval. 11

12 Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i regionvalet? Som framgick av föregående bild har nära procent av Göteborgs röstberättigade uppgett att de tänker rösta i höstens regionval. Dessa har besvarat följdfrågan om de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Som framgår av bild 8 så har endast en fjärdedel av de yngre väljarna bestämt sig för parti redan nu jämfört med cirka 4 procent av dem som är 4 år eller äldre. De viktigaste valen 21 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i regionvalet Ja Nej Vet ej 1 3,8% 3,1% 3,5% 8,% 1 6,8% 71,1% 58,5% 54,4% 5,4% 78,7% ,4% 28,9% 38,5% 42,1% 41,6% 21,3% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 8 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som redan nu har bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på i höstens regionval. Tror du att du kommer att rösta på samma parti i regionvalet som i riksdagsvalet? Alla som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens regionval fick frågan om de tänker rösta på samma parti i regionvalet som i riksdagsvalet. Totalt har nästan 9 procent av de intervjuade fått denna fråga. Knappt 7 procent uppger att de tänker rösta på samma parti i region- och riksdagsvalen och det är vissa skillnader mellan de olika åldersgrupperna (se bild 9). 12

13 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i regionvalet som i riksdagsvalet Ja Nej Vet ej 1 1,6% 31,7% 21,7% 15,3% 24,2% 31,2% 12,5% 8,4% 1,8% 6,5% 4,8% 7,2% ,% 63,5% 67,5% 72,2% 69,4% 61,6% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 9 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti i region- och riksdagsvalen. Som framgår av bild 9 så svarar nästan var tionde väljare att de inte tänker rösta på samma parti i region- och riksdagsvalen och var fjärde har inte bestämt sig ännu. Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra regionvalet? Frågan om man tror att man kommer att rösta på samma parti som i förra regionvalet ställdes till dem som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens regionval. Här har även exkluderats förstagångsväljarna. Drygt hälften uppger att de kommer att rösta på samma parti som i föregående regionval. Värt att notera är att de som tillhör åldersgruppen år är minst trogna sitt parti, endast drygt 4 procent i denna grupp uppger att de tänker rösta på samma parti (se bild 1). Här ska dock hållas i minnet att nästan 4 procent i denna grupp svarade att de inte vet om de tänker rösta på samma parti i höstens regionval. Nästan var femte väljare uppger att de inte kommer att rösta på samma parti som i förra regionvalet. 13

14 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra regionvalet Ja Nej Vet ej ,% 29,6% 24,6% 27,4% 29,3% 38,2% 18,5% 23,5% 17,4% 21,% 14,3% 5 2,6% 5 52,5% 41,2% 46,9% 58,% 51,6% 56,4% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 1 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti som i föregående regionval. Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i regionvalet? De som svarat att de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens regionval fick frågan om vilket förtroende de har för det partiets lokala representanter. Totalt har var fjärde intervjuad fått denna fråga. Som framgår av bild 11 så är förtroendet för de lokala partirepresentanterna relativt stort med visst undantag för de väljare som är under 3 år. Trots att de yngre uppger att de har ett svagare förtroende för de lokala partirepresentanterna är det ändå över procent i den gruppen som uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för dem. 14

15 De viktigaste valen 21 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i regionvalet Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 1 12,3% 9,1% 7,1% 15,8% 7,5% 1 9,1% 22,7% 57,1% 67,5% 66,% 54,5% 5 73,7% 5 68,2% 35,7% 2,8% 27,3%,% 1,5% 9,1% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 11 visar vilket förtroende respektive åldergrupp har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på i regionvalet. 15

16 Information och kommunikation Här har frågor ställts om man hur lätt eller svårt man tycker det är att få reda på vad de olika partierna står för i kommunal- och regionvalet. Vidare har en fråga ställts om vilken politiker man anser vara mest synlig i kommunen och regionen (i denna rapport redovisas hur stor andel som inte kan namnge en politiker i den egna kommunen och regionen samt vilka politiker som oftast nämns i kommunen). Slutligen ställdes en fråga om man brukar söka information på kommunens och regionens webbplats. ing Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Frågan kan tyckas lite tidigt ställd då någon egentlig valrörelse ännu inte tagit fart, men medborgarna kan förvänta sig att partiernas arbete med politiken är en ständigt pågående process där det är av stort värde för väljarna att få den information som är nödvändig för att kunna ta ställning till vilket parti man vill lägga sin röst på. Som framgår av bild 12 är det en minoritet som uppger att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet. Det är ingen större skillnad mellan åldersgrupperna. De viktigaste valen 21 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? 1 12,3% 8,5% Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt 16,2% 14,7% 12,4% 1,4% 9,9% 1,5% 14,6% 6,5% 6,8% Ingen uppfattning 1 35,4% 36,5% 32,6% 31,5% 39,% 37,% ,2% 32,4% 37,9% 36,% 31,2% 36,4% 8,7% 1,8% 13,% 9,9% 5,6% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 12 visar hur lätt eller svårt respektive åldergrupp tycker det är att få reda på vad de olika partierna står i kommunalvalet i Göteborg. 16

17 år ller äldre Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun? Knappt hälften av de röstberättigade medborgarna kan namnge en politiker i den egna kommunen (se bild 13). Ju yngre medborgarna är desto färre kan namnge en politiker. De viktigaste valen 21 Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun Namnger någon ,6% 48,3% 47,8% 53,7% 36,5% 36,5% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 13 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som kan namnge en politiker i den egna kommunen. Som framgår av bild 13 är det endast drygt var tredje under 4 år som kan namnge en politiker i den egna kommunen. Den åldergrupp där störst andel kan namnge en politiker i den egna kommunen var dem mellan 5 och 59 år, där nästan två tredjedelar av dem kunde namnge någon. Av dem som kan namnge en politiker nämns Anneli Hultén av 55 procent, Göran Johansson av 22 procent och Jan Hallberg av 13 procent. Brukar du söka information på din kommuns webbplats? Nästan hälften av de intervjuade söker aldrig information på kommunens webbplats (se bild 14). Endast en dryg tredjedel av dem som är 6 år eller äldre söker någon gång information där. Bland övriga åldersgrupper varierar svaren. Något förvånande är det de yngre som, näst efter de äldre, inte söker information på kommunens webbplats. 17

18 De viktigaste valen 21 Brukar du söka information på din kommuns webbplats Ofta Ibland Sällan Aldrig ,6% 44,6% 29,8% 23,% 39,% 67,7% 5 28,6% 27,% 31,9% 41,4% 29,9% 5 17,4% 14,9% 26,6% 27,6% 15,6% 19,9% 13,5% 15,6% 8,7% 9,3% 11,7% 8,% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 14 visar i vilken utsträckning respektive åldersgrupp söker information på kommunens webbplats. Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i regionvalet? Frågan kan tyckas lite tidigt ställd då någon egentlig valrörelse ännu inte tagit fart, men medborgarna kan förvänta sig att partiernas arbete med politiken är en ständigt pågående process där det är av stort värde för väljarna att få den information som är nödvändig för att kunna ta ställning till vilket parti man vill lägga sin röst på. Som framgår av bild 15 är det inte ens var fjärde väljare som uppger att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i regionvalet. Det är ingen större skillnad mellan åldersgrupperna. 18

19 De viktigaste valen 21 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i regi.. Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Ingen uppfattning ,7% 27,% 2,% 24,7% 19,5% 22,8% 13,7% 4,1% 14,7% 16,9% 15,6% 14,8% ,2% 48,6% 48,4% 36,% 41,6% 36,4% 17,3% 16,2% 15,8% 19,1% 16,9% 17,9% 5,% 4,1% 6,5% 8,% 3,4% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 15 visar hur lätt eller svårt respektive åldergrupp tycker det är att få reda på vad de olika partierna står i regionvalet. Vilken politiker anser du vara mest synlig i din region? Inte ens var tionde röstberättigad medborgare kan namnge en politiker i den egna regionen (se bild 16). Ju yngre medborgarna är desto färre kan namnge en politiker. 19

20 De viktigaste valen 21 Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting Namnger någon ,4% 9,9% 5 7,1% 7,9% 3,2% 1,4% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 16 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som kan namnge en politiker i den egna regionen. Som framgår av bild 16 är det nästan ingen under 4 år som kan namnge en politiker i den egna regionen. Den åldergrupp där störst andel kan namnge en politiker i den egna regionen var dem mellan 5 och 59 år, där var tionde kunde namnge någon. Brukar du söka information på din regions webbplats? Endast var fjärde av de intervjuade söker information på regionens webbplats (se bild 17). Endast drygt var tionde av dem som är 6 år eller äldre söker någon gång information där. Bland övriga åldersgrupper varierar svaren. 2

21 De viktigaste valen 21 Brukar du söka information på din regions webbplats Ofta Ibland Sällan Aldrig ,% 72,8% 68,6% 67,4%,3% 85,6% ,2% 2,2% 27,1% 24,4% 14,3% 11,2% 8,6% 7,8% 5,6% 7,% 4,3% 3,2% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 17 visar i vilken utsträckning respektive åldersgrupp söker information på regionens webbplats. 21

22 let tet Lokalt politiskt inflytande I detta avsnitt har frågor ställts om i vilket val man tycker man har största möjligheten att påverka den politiska inriktningen, om man själv skulle kunna tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken och om man tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag. I vilket val känner du att du har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta? Denna fråga ger en splittrad bild av i vilket val medborgarna känner att de har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta (se bild 18). De viktigaste valen 21 I vilket val känner du att du har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att g.. Riksdagsvalet Kommunalvalet Landstingsvalet Vet ej ,3% 14,9% 14,7% 22,5% 11,7% 13,6% 38,% 48,6% 34,7% 4,4% 41,6% 32,1% ,7% 35,1% 47,4% 36,% 46,8% 51,2% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 18 visar i vilket val respektive åldersgrupp tycker att de har möjligheten att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta. Som framgår av bild 18 uppger de yngsta och de mellan 4-49 år att de har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att rösta i kommunalvalet medan övriga åldergrupper uppger att det är genom att rösta i riksdagsvalet som man ges störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen. Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken i kommunen eller regionen? Påfallande stora andelar av väljargrupperna uppger att de själva skulle kunna tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken i den egna kommunen eller regionen (se bild 19). 22

23 De viktigaste valen 21 Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken i kommunen eller regionen Jag är redan engagerad Ja Tveksamt Nej 1 1 4,5% 67,8% 7,5% 62,9% 67,5% 81,5% 5 17,6% 5 9,9% 4,5% 7,4% 16,9% 6,5% 2,5% 21,1% 19,1% 26,% 5,6% 9,3% 3,7% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 19 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som själva kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken i kommunen eller regionen. Vi möts av och till av rapporter om att framförallt de yngre som engagerat sig i lokalpolitiken lämnar sina uppdrag i förtid. Trots detta uppger över 4 procent av dem som är under 3 år att de vill engagera sig i lokalpolitiken. Detta kan vara en indikation på att de politiska uppdragen inte motsvarar de förväntningar som de yngre har på det politiska engagemanget. Hur väl stämmer följande påstående in på dig: Jag tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag även om det innebär att kommunernas service kan bli olika. Två tredjedelar instämmer helt eller delvis i påståendet att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag (se bild 2). Ju äldre man är desto mer benägen är man att instämma helt i påståendet. 23

24 1 De viktigaste valen 21 Hur väl stämmer följande påstående på dig Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej 4,6% 6,8% 6,3% 4,5% 4,3% 1 28,8% 24,3% 26,3% 37,1% 28,6% 27,8% 5 38,8% 47,3% 44,2% 33,7% 42,9% 32,7% 5 27,8% 21,6% 23,2% 24,7% 27,3% 35,2% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Bild 2 visar hur respektive åldergrupp förhåller sig till påståendet att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag. 24

25 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi cirka 16 medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande, kontakta SKTFs marknadsanalytiker Gerry Andersson För frågor om undersökningen innehåll, kontakta SKTFs samhällspolitiske chef Therese Svanström-Andersson eller SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark Presskontakter: Presschef Peter Bloch SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 2. Telefon e-post

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal?

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal? SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen Vågar man bli gammal? Maj 2008 2 Inledning Huvudinriktningen för regeringens äldrepolitiska satsningar är att äldre personer och deras närstående

Läs mer

Det viktigaste valet (Del 1 av 3)

Det viktigaste valet (Del 1 av 3) Det viktigaste valet (Del 1 av 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. April 26 2 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Juni 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist Moralfrågor Undersökning: Moralfrågor Projektnummer: 3251970 Uppdragsgivare: Vår Bostad Tid för fältarbete: 24 april - 7 maj 1996 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Män och kvinnor 15 år och äldre

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Mångfald på jobbet MÅNGFALD PÅ JOBBET Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 FEBRUARI 2002 T-22588 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 FEBRUARI 2001 T-20963 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Om undersökningen Ämne: Omega - 3 Projektnummer: 3806620 Uppdragsgivare: Pronova healthcare AS Kontaktperson: Ingrid Lindmark Tid för fältarbete:

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

Trygg på arbetsmarknaden?

Trygg på arbetsmarknaden? Trygg på arbetsmarknaden? En jämförelse av svenska och danska ungdomars syn på arbetsmarknaden och framtiden Stefan Persson September 2009 Rapport framtagen av: RHETIKFABRIKEN Stefan Persson Verksamhetsansvarig

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige 29 november 2001 Arne Modig T22502 Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företag i Sverige Svenskt Näringsliv

Läs mer

Friskoleurval med segregation som resultat

Friskoleurval med segregation som resultat Friskoleurval med segregation som resultat Rapport februari 2016 Sammanfattning och slutsatser Denna undersökning har tagits fram som en del av projektet Ge alla elever samma chans som är ett samarbete

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Skolan avgörande valfråga del II

Skolan avgörande valfråga del II Skolan avgörande valfråga del II rörelser i opinionen i skolfrågan inför valet 2010 Rapport från Lärarförbundet 2010-08-26 Väljarna har bestämt sig skolfrågan är viktigast! Under sommaren har en allt tydligare

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012 Kvalitet i äldreomsorgen Resultat av en brukarundersökning Februari 2013 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av den femte brukarundersökningen inom äldreomsorgen, som genomfördes under september-oktober.

Läs mer

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: DEMOKRATI LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Utbildningsstatistik 1 (8) Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mark Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2011! Ohly näste till rakning Opinionen har ännu inte påverkats av de fruktansvärda händelserna i Norge denna mätperiod är dock bara en femtedel genomförd efter

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare I boken får vi följa hur barn tillsammans med sina lärare gör spännande matematikupptäckter - i rutinsituationer - i leken

Läs mer

Dagspresskollegiet. Bloggare vilka är de? Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 73

Dagspresskollegiet. Bloggare vilka är de? Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 73 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 7 Bloggare vilka är de? Annika Berg tröm s 8 Bloggarna Bloggare vilka är de? De senaste åren har bloggen

Läs mer

Befolkningsuppföljning

Befolkningsuppföljning RAPPORT Stadskontoret Befolkningsuppföljning 30 juni 2014 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård Linda Herkel, Layout Fredrik Johansson, Fotograf 8 september 2014

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2015 Stockholm, 25 augusti 2015. Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2015 Stockholm, 25 augusti 2015. Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer augusti Stockholm, 25 augusti Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer augusti: SDs starka trend

Läs mer

Kännedomsundersökning 2015

Kännedomsundersökning 2015 1 Om undersökningen Genomförande Bakgrund TNS Sifo har i flera år genomfört en kännedomsundersökning på uppdrag av KRAV. Undersökningen genomfördes i år på samma sätt som 11-14, förutom att några extra

Läs mer

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Pressmeddelande 7 september 2016 Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Kvinnor som driver företag pensionssparar inte i lika hög utsträckning som män som driver företag, 56 respektive

Läs mer

Brister i kunskap vid gymnasieval

Brister i kunskap vid gymnasieval Brister i kunskap vid gymnasieval En undersökning om hur niondeklassarna tänker inför sitt val av skola och program Gymnasium.se Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91 06 00 1 Bakgrund och metod

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredningen skulle utreda och lämna förslag i vissa frågor som handlar om svenskt medborgarskap. Svenskt medborgarskap i dag Vissa personer blir svenska medborgare när

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

Rapport: EU-undersökning april 2014

Rapport: EU-undersökning april 2014 Rapport: EU-undersökning april 2014 Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 under perioden 16-23 april 2014. Nedan följer en

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv?

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv? Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vad tror svenskarna kommer att definiera framtidens arbete och liv? Hur kommer arbetslivet och privatlivet förändras de kommande 15 åren?

Läs mer

Referensvärden samtliga undergrupper

Referensvärden samtliga undergrupper Brukarenkät Utförare IFO-FH 214 Referensvärden samtliga undergrupper 214 2 Samtliga undergrupper Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI 8-76 7 1 TILLGÄNGLIGHET 84-79 7 1 EFFEKTIVITET 87-8 28 1 INFORMATION

Läs mer

Referensvärden samtliga resultatenheter

Referensvärden samtliga resultatenheter Brukarenkät Utförare IFO-FH 2 Referensvärden samtliga resultatenheter 2 3 Samtliga resultatenheter Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI - 78 55 94 TILLGÄNGLIGHET 61-78 59 92 EFFEKTIVITET 64-81 55 95 INFORMATION

Läs mer

Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014

Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014 Enheten för utbildningsstatistik 2014-10-21 1 (8) Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen 2005-03 - T - 111342 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, David Ahlin 073 950 3016 TEMO AB, P.O. BOX

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinges län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinges län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Blekinges län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är

Läs mer

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln Höjd arbetsgivaravgift för unga Konsekvenser för detaljhandeln Om undersökningen 1 Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av digitala enkäter, distribuerade via e-post. Mottagare var butikschefer

Läs mer

Diskussionsfrågor till version 1 och 2

Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Version 1 Tillgång till internet i hemmet A. Vilken åldersgrupp har haft den största ökningen av tillgång till internet under perioden? B. Kan man med hjälp av de

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar sommar 2016

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar sommar 2016 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar sommar 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Om undersökningen...4 Sparbelopp...5 Sparkapital...6 Sparformer...7 Räkneexempel...8 2 Sammanfattning De föräldrar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 4 2005. Folkets röst om E22. Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län

Handelskammarens rapport nr 4 2005. Folkets röst om E22. Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län Handelskammarens rapport nr 4 2005 Folkets röst om E22 Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län Inledning Frågan om väg E22:s utbyggnad och betydelse för den sydsvenska tillväxten

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om äldre

Läs mer

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 1 Sammanfattning 35 procent av de som är sambor har pratat igenom hur de vill att ekonomin ska bli om de skulle

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008

FINLAND I EUROPA 2008 Intervju- och undersökningstjänster A FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV Intervju- och undersökningstjänster B FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV GS1. Här beskrivs kortfattat

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober 2011 Efter Ohly kommer väljarna Vänsterpartiet är det parti som går mest framåt i YouGov/Metros mätning i oktober och ligger för första gången över valresultatet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 oförändrad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har varit oförändrad

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning 20 November 20 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LINKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LINKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LINKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Kronobergs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 HSO Stockholms stad Innehåll Inledning Syfte... 3 Sammanfattande punkter från resultatet.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015. Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015. Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer januari: Rödgröna övertaget ökar DN/Ipsos

Läs mer

februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga

februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga PM Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga Februari 2015 Arbetsvillkor för personal inom HVB barn och unga Inledning Under hösten

Läs mer

Resultat av enkät till assistansberättigade

Resultat av enkät till assistansberättigade Bilaga 6 Resultat av enkät till assistansberättigade Resultaten i tabellerna i denna bilaga baseras på resultaten från den enkätundersökning Assistanskommittén låtit Statistiska Centralbyrån göra. Frågorna

Läs mer

Jan Strid. Radiolyssnandet i Värmland 2010

Jan Strid. Radiolyssnandet i Värmland 2010 Radiolyssnandet i Värmland 2010 Radiolyssnandet i Värmland 2010 Jan Strid S yftet med detta kapitel är att belysa den värmländska radiopublikens vanor. Tanken är att dessa i stor utsträckning illustrerar

Läs mer

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska Ungefär en tredjedel av de som bor i de fyra nordligaste länen (34 procent) vill ha någon form av nya regioner (figur

Läs mer

Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola. - En undersökning från Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv

Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola. - En undersökning från Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola - En undersökning från Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv December 2001 Förord Det sker en spännande utveckling på skolområdet i Sverige. I och med

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar Stella Nova förskola: 2 ( %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Bemanningsindikatorn Q1 2015

Bemanningsindikatorn Q1 2015 1 Bemanningsindikatorn Q1 2015 Första kvartalet 2015 våt filt ger dödläge Under första kvartalet 2015 väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 43 procent förväntar sig oförändrad

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄSTERVIK 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄSTERVIK 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄSTERVIK 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015

Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015 2015-10-14 1 (6) Utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015 Sommaren 2015 erbjöd landets kommuner och landsting/regioner 84 000 unga en

Läs mer

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 EXECUTIVE SUMMARY Hållbarhet i svenska företag Demoskop En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Sweden Tel

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LIDKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LIDKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LIDKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013 Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013 Sammanfattning 2 1. Sammanfattning Den här rapporten har undersökt hur pass väl Arbetsförmedlingen har lyckats med att

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro April 2011 Spännande mellan valen i Sverige Denna månad har varit speciell i svensk politik. Mona Sahlin har avgått och Håkan Juholt har tagit över rollen som oppositionsledare.

Läs mer

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5)

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervjumall Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervju Att hålla i en anställningsintervju kan vara svårt.

Läs mer

chefen och konjunkturen

chefen och konjunkturen chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2013 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Fråga 1: Vilka analyser gör ni angående sjukskrivningsnivåerna?

Fråga 1: Vilka analyser gör ni angående sjukskrivningsnivåerna? KF 06:1 Dnr KS/2016:205-035 2016-04-13 1/3 Svar på interpellation ställd av Ragnar Lindén (MP), Madeleine Bilberg (MP), Josefin Valham (MP) och Björn Siljeström (MP) om personalpolitik och kommunen som

Läs mer

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Under 2011 har en undersökning genomförts hos personer med inom Alingsås kommun. Sammantaget har 526 enkäter skickats ut och totalt har 337 äldre personer med svarat på

Läs mer

KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN. Rapport september 2003. 1

KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN. Rapport september 2003. 1 KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN Rapport september 2003. 1 Välkommen till Telias kommunikationsbarometer för företag Telias kommunikationsbarometer för företag är en återkommande

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Lastbilsförares bältesanvändning - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Resultat av intervjuer med lastbilsförare... 4 Resultat av bältesobservationer...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2009

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2009 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2009 Innehåll Sökande höstterminen 2009 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning, invandrade

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism.

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism. REKRYTERINGSPOLICY Upprättad 2016-06-27 Bakgrund och Syfte Föreningen Ekonomernas verksamhet bygger på ideellt engagemang och innehar flertalet projekt där såväl projektledare som projektgrupp tillsätts

Läs mer

Rapport Agilityverksamhetens framtid

Rapport Agilityverksamhetens framtid Rapport Agilityverksamhetens framtid Sammanfattning Enkäten om agilityverksamhetens framtid genomfördes mellan den 25 januari 2013 och 20 februari 2013 på initiativ av AG agilityns framtid. Populationen

Läs mer

Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt

Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt 21/5 2010 Sofie Roxå 9b Handledare Torgny Roxå Mentor Fredrik Alven 1 Innehållsförteckning Inledning s. 3 Bakgrund s. 3 Syfte s. 3 Hypotes s. 3 Metod s. 4 Resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlstad Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 91 690 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7% av de tillfrågade. I Karlstad

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %) Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Antal svar samtliga fristående förskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex (NKI) Frågorna

Läs mer