De viktigaste valen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste valen 2010"

Transkript

1 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21

2 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll och kvalitet är alltid en central fråga i valtider. Det ligger ett stort fokus på rikspolitiken och de centrala företrädarna för olika partier. De val till kommuner, landsting och regioner som också äger rum den tredje söndagen i september tenderar att hamna i skymundan. Detta trots att det faktiskt är i kommuner, landsting och regioner som välfärden beslutas och utförs. Det är genom att rösta i valen till kommuner och landsting/regioner du som medborgare har störst möjlighet att påverka det konkreta innehållet i vår gemensamma välfärd. Ändå är det så att valdeltagandet i dessa val brukar vara lägre än i valen till riksdagen. SKTF har 16 medlemmar som leder, planerar och administrerar välfärden. Vi vet att de politiska förutsättningarna och samarbetet mellan politiker och tjänstemän har avgörande betydelse för kvaliteten i de välfärdstjänster som produceras. Vi vet att tydliga prioriteringar, modiga politiker som vågar stå för sina vägval och som förmår samarbeta med tjänstemännen når bättre resultat i verksamheten och därmed också nöjdare medborgare. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Medlemmarna i SKTF arbetar i huvudsak med välfärdstjänster i politiskt styrd verksamhet. Därför vill vi valåret 21 lyfta fram frågorna om vår gemensamma välfärd och kommuner, landsting och regioners viktiga roll som beslutsnivå men också producent av välfärden. SKTF har därför frågat nära 6 medborgare om deras syn på lokal och regional politik: kontakten med de lokala företrädarna, vilka frågor som är mest centrala i den lokala politiken, om man själv kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken och om man tycker att den lokala nivån bör ha mer eller mindre att säga till om kontra rikspolitiken. SKTF kommer med detta stora undersökningsmaterial att under våren och sommaren presentera ett antal rapporter, både lokala och nationella, där vi redovisar flera spännande resultat när det gäller synen på lokal demokrati och inflytande. Vi hoppas att det kan bidra till en bra diskussion om välfärden och lyfta fram de viktigaste valen de till kommuner och landsting/regioner. Eva Nordmark Ordförande SKTF 2

3 Sammanfattning med slutsatser Det samlade valdeltagandet i samtliga kommunfullmäktigeval var 26 79,4 procent och det samlade deltagandet i samtliga landstings-/regionfullmäktigeval var 78,83 procent. Vår undersökning pekar på ett valdeltagande i 21 års val som blir högre än så. En tydlig trend är att det finns många röster att vinna för partierna i kommuner, landsting och regioner då många väljare ännu inte bestämt sig för hur man tänker rösta, inte minst gäller det bland de yngsta väljarna. Det finns också mycket för partierna att göra för att bli tydligare och synligare för väljarna. Många upplever att det är svårt att få veta vad partierna står för och många känner inte till partiernas företrädare. - 85,5 procent säger att de tänker rösta i valet till kommunfullmäktige och 79,6 procent tänker rösta i landstings-/regionvalet. - I den yngsta gruppen, år, säger drygt 15 procent att man inte kommer att rösta i kommunalvalet och nästan 12 procent vet inte om man kommer att rösta. I landstings-/regionvalet säger ännu fler i den åldersgruppen att man inte kommer att rösta, nästan 18 procent, och drygt 16 procent vet inte om de tänker rösta. Viljan att rösta hänger tydligt samman med ålder. - Hälften av de som säger att de tänker rösta i kommunalvalet vet redan idag vilket parti de tänker rösta på och det ser nästan likadant ut bland dem som tänker rösta i landstings-/regionvalet. Även här finns en tydlig koppling till ålder. I den yngsta åldersgruppen har 33,5 procent bestämt parti i kommunalvalet och i den äldsta 56,6 procent och mönstret är det samma i landstings-/regionvalet. - Röstsplittringen verkar inte bli särskilt stor. Var tionde svarande uppger att de inte tänker rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet och samma resultat gäller i landstings-/regionvalet. En relativt stor andel är dock osäkra. 2 procent vet inte om det tänker rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet, när det gäller landstings-/regionvalet är siffran 24 procent. - Drygt 6 procent av de som har bestämt idag hur de tänker rösta kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet i år som i valet procent har dock bestämt sig för att inte rösta på samma parti igen och 22 procent är idag osäkra. Siffrorna är nästan detsamma, något högre, för landstingsvalet. De som inte tänker rösta på samma parti igen uppger missnöje med den genomförda politiken från det parti man röstat på samt andra skäl till varför man tänker byta. - Bland de som vet vilket parti man kommer att rösta på redan nu i kommunalvalet respektive landstings-/regionvalet är förtroendet för de lokala partirepresentanterna stort om än något lägre för representanterna i landstinget/ regionen. - Många väljare tycker att det är svårt att få reda på vad partierna står för i kommunal- och landstings-/regionvalen. Ungefär 45 procent tycker att det är lätt eller ganska lätt i kommunalvalet och motsvarande siffra för landstings- /regionvalet är knappt 3 procent. Skillnaden mellan åldersgrupperna är liten. - Färre än hälften av väljarna i kommunalvalet kan namnge en politiker i den egna kommunen. I landstings-/regionvalet kan endast 2 procent namnge 3

4 någon politiker i det egna landstinget eller regionen. Här är ålderskillnaderna tydliga, ju yngre man är desto svårare har man att namnge någon politiker. - Nästan 7 procent av väljarna i kommunalvalet söker sällan eller aldrig information på den egna kommunens webbplats och 85 procent av väljarna i landstings-/regionvalen söker aldrig information på landstingets/regionens hemsida. 4

5 Metod Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under perioden 11 januari till 3 mars 21. Totalt har genomförts 5 91 intervjuer i 22 kommuner (den största kommunen i varje län/region plus ytterligare en kommun). I denna rapport redovisas svaren från röstberättigade som ingår i vårt proportionella huvudurval (i bilagan återfinns alla svar fördelat på de kommuner som ingår i undersökningen). Orsaken till att alla svar inte används i totalredovisningen är att ett tilläggsurval gjordes för att de minsta kommunerna i denna undersökning skulle uppnå ett tillräckligt stort urval. För att undvika att dessa kommuner skulle få en större betydelse i resultaten än deras andel av totalen valdes detta urvalsförfarande. Urvalet är slumpmässigt och den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år har intervjuats. De frågor som denna rapport handlar om är följande: Röstbeteende Tänker du rösta i kommunalvalet i höst? Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet? Av vilken anledning tror du att du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet? Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i kommunalvalet? Tänker du rösta i landstings-/regionvalet i höst? Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstings- /regionvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstings-/regionvalet som i riksdagsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstings- /regionvalet? Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i landstings-/regionvalet? Information och kommunikation Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun? Brukar du söka information på din kommuns webbplats? Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstings-/regionvalet i ditt län/region? Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting/region? Brukar du söka information på ditt landstings/regions webbplats? De kommuner som ingår i undersökningen är: Falun, Gotland, Östersund, Kalmar, Karlskrona, Luleå, Växjö, Karlstad, Örebro, Halmstad, Gävle, Eskilstuna, Sundsvall, Umeå, Jönköping, Norrköping, Malmö, Västerås, Linköping, Uppsala, Göteborg och Stockholm. 5

6 % Resultat Resultaten presenteras i huvudsak brutet på ålder. Många frågor är följdfrågor vilket innebär att dessa har ställts till dem som svarat på ett visst sätt på en föregående fråga. Det framgår av texten vilka som har fått följdfrågan och hur stor andel av de intervjuade som svarat. Röstbeteende Här har frågor ställts om man tänker rösta i kommunalvalet respektive landstings-/regionvalet och i så fall om man redan nu har bestämt sig för vilket parti man tänker rösta på. Vidare har frågor ställts om man tänker rösta på samma parti som i föregående val och om man tänker rösta på samma parti i såväl kommunal- som riksdagsvalet respektive landstings-/regionvalet som riksdagsvalet. Om man tänker rösta på annat parti än vid föregående kommunalval har man fått frågan om varför man tänker göra så. Slutligen har frågan ställts om hur stort förtroende man har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på. Tänker du rösta i kommunalvalet i höst? En mycket stor andel av de röstberättigade tänker utnyttja sin rösträtt vid kommunalvalet i höst (se bild 1). Färre än var tionde uppger att de inte tänker rösta. De viktigaste valen 21 Tänker du rösta i höstens kommunalval Ja Nej Vet ej 1 7,2% 7,4% 11,7% 8,5% 8,7% 9,1% 7,9% 5,7% 5,2% 6,8% 4,5% 1 15,2% ,5% 82,4% 83,4% 87,5% 9,3% 73,% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 1 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som tänker rösta i höstens kommunalval. Som framgår av bilden så finns det ett mycket klart samband mellan benägenheten att rösta och åldern. Bland förstagångsväljarna uppger endast 65 procent 6

7 % att de tänker rösta i höstens kommunalval, 2 procent svarar att de inte tänker gör det och 15 procent vet ej. Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet? Som framgick av föregående bild har över 85 procent av de röstberättigade uppgett att de tänker rösta i höstens kommunalval. Dessa har besvarat följdfrågan om de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Som framgår av bild 2 så har endast en tredjedel av de yngsta väljarna bestämt sig för parti redan nu jämfört med över 5 procent av dem som är 5 år eller äldre. De viktigaste valen 21 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet Ja Nej Vet ej 1 3,9% 3,6% 3,2% 5,5% 1 47,1% 63,6% 58,6% 51,1% 43,7% 37,9% ,% 33,5% 39,4% 45,3% 53,2% 56,6% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 2 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som redan nu har bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på i höstens kommunalval. Som framgår av bilden så finns det en enorm potential för de partier som lyckas attrahera, framförallt de yngre, väljarna. Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet? Alla som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens kommunalval fick frågan om de tänker rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet. Totalt har över 9 procent av de intervjuade fått denna fråga. Knappt 7 procent uppger att de tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalet och det är inga stora skillnader mellan de olika åldersgrupperna (se bild 3). 7

8 % De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet Ja Nej Vet ej 1 1 2,5% 18,8% 18,% 19,9% 21,% 22,4% 1,3% 1,5% 1,% 12,6% 9,7% 9,6% ,2% 7,7% 72,% 67,5% 69,4% 68,1% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 3 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalet. Som framgår av bild 3 är det relativt få som svarar att de inte tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalet, men en ganska stor andel är osäkra. Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet? Frågan om man tror att man kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet ställdes till dem som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens kommunalval. Här har även exkluderats förstagångsväljarna. Drygt 6 procent uppger att de kommer att rösta på samma parti som i föregående kommunalval. Nästan var fjärde väljare vet ännu inte om de tänker rösta på samma parti. Andelen som svarat att de inte vet om de ska rösta på samma parti som vid föregående val är ungefär lika stor för alla åldersgrupperna. Värt att notera är att de som tillhör den yngsta gruppen är minst trogna sitt parti, lite drygt hälften i denna grupp uppger att de tänker rösta på samma parti (se bild 4). 8

9 % De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet Ja Nej Vet ej ,2% 24,5% 22,8% 21,1% 21,3% 22,7% 15,8% 17,7% 17,7% 16,6% 12,3% 23,2% ,9% 59,5% 61,2% 62,1% 64,9% 52,3% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 4 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti som i föregående kommunalval. Av vilken anledning tror du att/är du osäker på om du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet? De som på föregående fråga svarade att de inte tänker rösta på samma parti som i föregående kommunalval eller att de inte vet om de tänker göra det fick följdfrågan om varför de inte tänkte rösta på samma parti alternativt varför de var osäkra på (vet ej) om de skulle rösta på samma parti. Respondenterna fick sex olika svarsalternativ och man kunde ange mer än ett. Som framgår av bild 5 uppger nästan 4 procent att det är av annat skäl än de man hade att välja på. Ungefär var fjärde väljare svarade att de var missnöjda med den politik som fördes av det parti de hade röstat på och ungefär var sjunde uppgav att ett annat partis åsikter stämmer bättre med den egna uppfattningen (se bild 5). 9

10 % De viktigaste valen 21 Total ,% 2 1,2% 9,9% 14,2% 3,1% 16,1% 1 Missnöje med den genomförda politiken från det parti jag röstade på Annat partis politik stämmer bättre med mina åsikter Missnöje med företrädare för det parti jag röstade på Annat partis företrädare verkar bättre Annat skäl Vet ej/vill ej uppge Autobase On Av vilken anledning tror du att du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet Base - Huvudurval Bild 5 visar vilka skäl man uppger för att inte rösta på samma parti som i föregående kommunalval alternativt varför man är osäker på om man kommer att göra detta. Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i kommunalvalet? De som svarat att de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens kommunalval fick frågan om vilket förtroende de har för det partiets lokala representanter. Totalt har nästan hälften av de intervjuade fått denna fråga. Som framgår av bild 6 så är förtroendet för de lokala partirepresentanterna relativt stort. Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna är mycket små. Drygt var tionde väljare som redan bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på uppger att de har ett ganska eller mycket litet förtroende för de lokala representanterna för det parti de tänker rösta på. 1

11 % De viktigaste valen 21 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i höstens ko.. Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 1 1 1,4% 14,% 1,1% 7,% 12,2% 1,7% 5 71,8% 64,9% 76,6% 74,9% 7,6% 7,3% 5 16,2% 19,3% 12,2% 16,7% 16,1% 17,2% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 6 visar vilket förtroende respektive åldergrupp har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på. 11

12 % Tänker du rösta i landstings-/regionvalet i höst? En mycket stor andel av de röstberättigade tänker utnyttja sin rösträtt vid landstings-/regionvalet i höst (se bild 7). Endast var tionde uppger att de inte tänker rösta och en lika stor andel uppger att de inte vet om de tänker rösta. De viktigaste valen 21 Tänker du rösta i landstings-/regionvalet i höst Ja Nej Vet ej 1 1 9,5% 1,8% 16,3% 9,9% 12,% 13,2% 11,6% 7,2% 7,6% 1,8% 7,4% 17,8% ,6% 76,9% 76,4% 81,9% 85,% 65,9% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 7 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som tänker rösta i höstens landstings-/regionval. Som framgår av bild 7 så finns det ett mycket klart samband mellan benägenheten att rösta och åldern och det sambandet är särskilt tydligt i landstings- /regionvalet. Bland förstagångsväljarna uppger endast knappa 6 procent att de tänker rösta i höstens landstings-/regionval, drygt procent svarar att de inte tänker gör det och 15 procent vet ej. Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstings- /regionvalet? Som framgick av föregående bild har nästan 8 procent av de röstberättigade uppgett att de tänker rösta i höstens landstings-/regionval. Dessa har besvarat följdfrågan om de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Som framgår av bild 8 så har endast en tredjedel av de yngsta väljarna bestämt sig för parti redan nu jämfört med över 5 procent av dem som är 5 år eller äldre. 12

13 % De viktigaste valen 21 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstings-/regionvalet Ja Nej Vet ej 1 4,2% 3,6% 3,6% 6,5% 1 48,% 64,3% 61,3% 52,% 44,7% 38,1% ,7% 44,4% 51,6% 55,5% 34,6% 36,6% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 8 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som redan nu har bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på i höstens landstings-/regionval. Som framgår av bild 8 så finns det en enorm potential för de partier som lyckas attrahera, framförallt de yngre, väljarna. Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstings-/regionvalet som i riksdagsvalet? Alla som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens landstings- /regionval fick frågan om de tänker rösta på samma parti i landstings- /regionvalet som i riksdagsvalet. Totalt har cirka 9 procent av de intervjuade fått denna fråga. Två tredjedelar av väljarna uppger att de tänker rösta på samma parti i landstings-/regionvalet som i riksdagsvalet och det är inga stora skillnader mellan de olika åldersgrupperna (se bild 9). 13

14 % De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstings-/regionvalet som i riksdagsvalet Ja Nej Vet ej ,9% 26,4% 21,3% 22,9% 22,8%,9% 9,8% 8,8% 9,2% 12,% 9,8% 9,1% ,3% 64,8% 69,4% 65,1% 67,4% 65,% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 9 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti i landstings-/regionvalet som i riksdagsvalet. Som framgår av bild 9 är det relativt få som svarar att de inte tänker rösta på samma parti i Landstings-/region- och riksdagsvalen, men var fjärde har inte bestämts sig ännu. Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstings- /regionvalet? Frågan om man tror att man kommer att rösta på samma parti som i förra landstings-/regionvalet ställdes till dem som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens landstings-/regionval. Här har även exkluderats förstagångsväljarna. Knappt 6 procent uppger att de kommer att rösta på samma parti som i föregående landstings-/regionval. Värt att notera är att de som tillhör den yngsta åldersgruppen är minst trogna sitt parti, lite drygt 4 procent i denna grupp uppger att de tänker rösta på samma parti (se bild 1). Andelen som svarat att de inte vet om de ska rösta på samma parti som vid föregående val är ungefär lika stor för alla åldersgrupperna undantaget den yngsta åldersgruppen där andelen är något större. 14

15 % De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstings-/regionvalet Ja Nej Vet ej 1 1,5% 31,7% 26,7% 24,3% 24,4%,4% 16,7% 18,% 17,9% 16,3% 13,9% 27,6% ,8% 55,3% 57,8% 59,3% 6,7% 4,7% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 1 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti som i föregående landstings-/regionval. Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i landstings-/regionvalet? De som svarat att de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens landstings-/regionval fick frågan om vilket förtroende de har för det partiets lokala representanter. Totalt har en tredjedel av de intervjuade fått denna fråga. Som framgår av bild 11 så är förtroendet för de lokala partirepresentanterna relativt stort. Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna är mycket små. Nästan 2 procent av de väljare som redan bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på uppger dock att de har ett ganska eller mycket litet förtroende för de lokala representanterna för det parti de tänker rösta på. 15

16 % De viktigaste valen 21 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i landstings-.. Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 1 4,1% 3,% 1 16,2% 16,3% 14,2% 15,4% 19,8% 15,3% 5 66,9% 63,3% 7,9% 68,6% 66,4% 65,5% 5 14,6% 16,3% 12,2% 14,9% 12,6% 16,2% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 11 visar vilket förtroende respektive åldergrupp har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på. 16

17 % Information och kommunikation Här har frågor ställts om man hur lätt eller svårt man tycker det är att få reda på vad de olika partierna står för i kommunal- respektive landstings-/regionvalet. Vidare har en fråga ställts om vilken politiker man anser vara mest synlig i kommunen och landstinget/regionen (i denna rapport redovisas endast hur stor andel som kan namnge en politiker i den egna kommunen och det egna landstinget/regionen). Slutligen ställdes en fråga om man brukar söka information på kommunens och landstingets-/regionens webbplats. Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Frågan kan tyckas lite tidigt ställd då någon egentlig valrörelse ännu inte tagit fart, men medborgarna kan förvänta sig att partiernas arbete med politiken är en ständigt pågående process där det är av stort värde för väljarna att få den information som är nödvändig för att kunna ta ställning till vilket parti man vill lägga sin röst på. Som framgår av bild 12 är det en minoritet som uppger att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet. Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna är relativt liten. De viktigaste valen 21 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Ingen uppfattning ,6% 17,1% 13,% 11,9% 1,4% 9,9% 8,3% 6,8% 7,9% 8,3% 8,2% 8,9% 35,9% 34,9% 33,% 35,3% 33,3% 39,7% ,8% 31,7% 39,9% 37,4% 39,5% 34,5% Autobase On 7,4% 9,6% 6,3% 7,2% 8,7% 6,9% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 12 visar hur lätt eller svårt respektive åldergrupp tycker det är att få reda på vad de olika partierna står i kommunalvalet. 17

18 % ldre Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun? Färre än hälften av väljarna kan namnge en politiker i den egna kommunen (se bild 13). Av de som kan namnge någon politiker namnger nästan alla kommunstyrelsens ordförande. De viktigaste valen 21 Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun Namnger någon ,2% 41,1% 46,% 47,6% 47,% 2 27,% 1 1 Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 13 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som kan namnge en politiker i den egna kommunen. Som framgår av bild 13 är det endast var fjärde väljare under 3 år som kan namnge en politiker i den egna kommunen. Brukar du söka information på din kommuns webbplats? Nästan hälften av de intervjuade söker aldrig information på kommunens webbplats (se bild 14). Endast en dryg tredjedel av dem som är 6 år eller äldre söker någon gång information där. Bland övriga åldersgrupper svarade cirka 6-7 procent att de söker information på kommunens webbplats av och till och skillnaderna mellan dessa åldersgrupper var relativt små. 18

19 % De viktigaste valen 21 Brukar du söka information på din kommuns webbplats Ofta Ibland Sällan Aldrig ,5% 37,7% 29,2% 32,4% 37,5% 59,7% 29,7% 27,4% 5 26,3% 32,4% 26,4% 5 26,9% 27,4% 22,2% 22,2% 2,6% 19,6% 12,5% Autobase On 14,2% 1,6% 1,3% 12,9% 13,8% 5,6% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 14 visar i vilken utsträckning respektive åldersgrupp söker information på kommunens webbplats. 19

20 % ing Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstings-/regionvalet? Frågan kan tyckas lite tidigt ställd då någon egentlig valrörelse ännu inte tagit fart, men medborgarna kan förvänta sig att partiernas arbete med politiken är en ständigt pågående process där det är av stort värde för väljarna att få den information som är nödvändig för att kunna ta ställning till vilket parti man vill lägga sin röst på. En minoritet uppger att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i landstings-/regionvalet (se bild 15). Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna är relativt liten. De viktigaste valen 21 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstings-/regionvalet Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Ingen uppfattning ,%,1% 18,% 16,9% 15,6% 15,2% 12,8% 13,5% 15,7% 12,% 12,2% 9,1% 5 4,5% 38,2% 38,1% 38,8% 41,1% 42,9% 5 24,8% 21,8% 26,5% 24,% 26,2% 24,3% Autobase On 4,9% 5,8% 3,9% 4,6% 5,1% 5,4% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 15 visar hur lätt eller svårt respektive åldergrupp tycker det är att få reda på vad de olika partierna står i landstings-/regionvalet. Som framgår av bild 15 uppger mer än hälften av väljarna att det är svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstings-/regionvalet. Ytterligare 17 procent har ingen uppfattning. 2

21 % år ller äldre Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting/region? Endast var femte väljare kan namnge en politiker i det egna landstinget/ regionen (se bild 16). De viktigaste valen 21 Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting/region Namnger någon ,4% 23,7% 1 2,1% 21,% 1 14,8% 5 5 4,8% Autobase On Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 16 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som kan namnge en politiker i det egna landstinget/regionen. Som framgår av bild 16 är det nästan ingen av väljarna under 3 år som kan namnge en politiker i det egna landstinget/regionen. Brukar du söka information på ditt landstings/regions webbplats? Nästan 6 procent av de intervjuade söker aldrig information på landstingets/ regionens webbplats (se bild 17). Endast var fjärde av dem som är 6 år eller äldre söker någon gång information där. Bland övriga åldersgrupper svarade knappt hälften att de söker information på landstingets/regionens webbplats av och till och skillnaderna mellan dessa åldersgrupper framgår av bild

22 % De viktigaste valen 21 Brukar du söka information på ditt landstings/regions webbplats Ofta Ibland Sällan Aldrig ,9% 61,9% 48,% 51,5% 56,1% 73,% 5 5,% 26,3% 3,3% 29,%,8% 18,9% Autobase On 16,6% 13,8% 12,4% 11,% 9,3% 6,% 4,1% 5,1% 5,7% 5,7% Total år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år eller äldre Ålder Base - Huvudurval Bild 17 visar i vilken utsträckning respektive åldersgrupp söker information på landstingets/regionens webbplats. 22

23 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi cirka 16 medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande, kontakta SKTFs marknadsanalytiker Gerry Andersson För frågor om undersökningen innehåll, kontakta SKTFs samhällspolitiske chef Therese Svanström-Andersson eller SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark Presskontakter: Presschef Peter Bloch SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 2. Telefon e-post 23

24 Bilaga Tänker du rösta i höstens kommunalval? Kommun Ja Nej Vet ej Eskilstuna 82,4% 8,% 9,5% Falun 78,5% 1,5% 11,% Gotland 83,5% 6,5% 1,% Gävle 82,5% 8,5% 9,% Göteborg 84,2% 9,2% 6,6% Halmstad 82,5% 1,% 7,5% Jönköping 82,9% 7,% 1,1% Kalmar 85,9% 7,6% 6,6% Karlskrona 86,9% 4,5% 8,5% Karlstad 83,5% 8,5% 8,% Linköping 85,2% 9,2% 5,6% Luleå 82,3% 11,1% 6,6% Malmö 86,5% 7,2% 6,2% Norrköping 81,6% 1,4% 8,% Stockholm 9,8% 4,% 5,2% Sundsvall 79,% 13,5% 7,5% Umeå 88,% 6,% 6,% Uppsala 87,7% 6,3% 6,% Västerås 88,% 6,4% 5,6% Växjö 79,7% 9,4% 1,9% Örebro 79,2% 1,4% 1,4% Östersund 76,9% 9,5% 13,6% Tabell 1 24

25 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet? Kommun Ja Nej Vet ej Eskilstuna 52,4% 44,5% 3,% Falun 52,9% 44,6% 2,5% Gotland 51,5% 46,1% 2,4% Gävle 51,5% 44,8% 3,6% Göteborg 38,7% 57,7% 3,6% Halmstad 51,8% 42,7% 5,5% Jönköping 48,6% 47,2% 4,2% Kalmar 47,6% 45,9% 6,5% Karlskrona 53,2% 43,9% 2,9% Karlstad 53,3% 44,3% 2,4% Linköping 38,% 58,2% 3,8% Luleå 59,5% 38,7% 1,8% Malmö 57,2% 39,% 3,8% Norrköping 45,6% 51,5% 2,9% Stockholm 5,6% 47,2% 2,2% Sundsvall 47,5% 48,7% 3,8% Umeå 45,5% 52,3% 2,3% Uppsala 48,7% 47,1% 4,2% Västerås 49,3% 44,3% 6,4% Växjö 47,8% 47,8% 4,3% Örebro 47,5% 49,5% 3,% Östersund 48,4% 46,4% 5,2% Tabell 2

26 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet? Kommun Ja Nej Vet ej Eskilstuna 7,3% 13,7% 15,9% Falun 56,6% 2,6% 22,9% Gotland 68,5% 15,2% 16,3% Gävle 61,5% 16,5% 22,% Göteborg 68,5% 11,1% 2,4% Halmstad 74,3% 1,1% 15,6% Jönköping 69,7% 11,8% 18,5% Kalmar 61,5% 11,7% 26,8% Karlskrona 68,9% 14,7% 16,3% Karlstad 68,3% 4,9% 26,8% Linköping 65,% 11,7% 23,3% Luleå 59,4% 14,3% 26,3% Malmö 71,5% 12,1% 16,4% Norrköping 65,9% 11,7% 22,4% Stockholm 69,8% 9,% 21,2% Sundsvall 62,9% 8,8% 28,2% Umeå 69,7% 1,3% 2,1% Uppsala 71,4% 9,6% 18,9% Västerås 73,7% 9,2% 17,1% Växjö 67,% 13,2% 19,8% Örebro 71,5% 6,8% 21,7% Östersund 65,7% 7,3% 27,% Tabell 3 26

27 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet? Kommun Ja Nej Vet ej Eskilstuna 61,% 2,9% 18,% Falun 63,9% 17,2% 18,9% Gotland 61,1% 21,7% 17,1% Gävle 61,5% 14,9% 23,6% Göteborg 59,% 17,3% 23,7% Halmstad 64,5% 1,5%,% Jönköping 65,2% 12,2% 22,6% Kalmar 57,4% 15,4% 27,2% Karlskrona 6,8% 16,1% 23,1% Karlstad 69,5% 12,% 18,6% Linköping 58,1% 15,2% 26,7% Luleå 65,3% 13,2% 21,6% Malmö 64,2% 17,% 18,8% Norrköping 65,2% 8,6% 26,2% Stockholm 62,2% 15,6% 22,3% Sundsvall 54,1% 24,8% 21,% Umeå 61,% 18,8% 2,2% Uppsala 63,2% 15,1% 21,7% Västerås 67,6% 14,4% 18,1% Växjö 55,2% 16,1% 28,7% Örebro 59,7% 17,5% 22,8% Östersund 53,3% 13,2% 33,5% Tabell 4 27

28 Av vilken anledning tror du att du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet? Kommun Missnöje med den genomförda politiken från det parti jag röstade på Missnöje med företrädare för det parti jag röstade på Annat partis politik stämmer bättre med mina åsikter Annat partis företrädare verkar bättre Annat skäl Vet ej/vill ej uppge Eskilstuna 37,3% 4,5% 13,4% 6,% 28,4% 13,4% Falun 32,8% 11,5% 9,8%,% 34,4% 14,8% Gotland 38,2% 5,9% 11,8% 2,9% 29,4% 16,2% Gävle 28,4% 4,5% 11,9% 4,5% 35,8% 19,4% Göteborg 22,8% 1,5% 12,9%,6% 52,% 8,2% Halmstad 19,7% 3,3% 14,8% 8,2% 29,5% 24,6% Jönköping 23,8% 8,8% 11,2% 5,% 4,% 18,8% Kalmar 23,6% 6,9% 11,1% 5,6% 2,8% 36,1% Karlskrona 28,8% 4,1% 11,% 2,7% 41,1% 13,7% Karlstad 15,7% 9,8% 13,7% 3,9% 43,1% 17,6% Linköping 34,1% 14,3% 8,8% 3,3% 49,5% 4,4% Luleå 2,7% 15,5% 12,1% 5,2%,9% 22,4% Malmö 23,% 11,1% 16,7% 5,6% 28,6% 21,4% Norrköping 17,8% 5,5% 15,1% 9,6% 52,1% 9,6% Stockholm 2,9% 6,9% 16,2% 2,2% 42,2% 19,5% Sundsvall 47,2% 31,9% 6,9%,% 22,2% 11,1% Umeå 28,2% 15,3% 23,5% 2,4% 32,9% 12,9% Uppsala 15,8% 3,2% 14,7% 3,2% 38,9% 27,4% Västerås 37,1% 7,1% 18,6% 4,3% 31,4% 12,9% Växjö 28,2% 5,1% 12,8% 1,3% 17,9% 37,2% Örebro 3,1% 15,7% 18,1% 4,8% 42,2% 9,6% Östersund 46,2% 5,1% 7,7% 3,8% 21,8% 2,5% Ref >95%+ <95% >95%- Tabell 5 28

29 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i höstens kommunalval? Kommun Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet Eskilstuna 13,%,3% 1,4% 1,3% Falun 14,3% 71,4% 11,7% 2,6% Gotland 15,% 72,5% 1,% 2,5% Gävle 12,5% 7,% 16,2% 1,2% Göteborg 17,4% 74,3% 6,9% 1,4% Halmstad 15,1%,3% 9,6%,% Jönköping 13,1%,8% 9,1% 2,% Kalmar 21,6% 74,3% 4,1%,% Karlskrona 17,% 68,2% 13,6% 1,1% Karlstad 12,% 78,3% 9,6%,% Linköping 18,7% 72,% 9,3%,% Luleå 22,% 68,1% 8,8% 1,1% Malmö 22,1% 68,4% 6,8% 2,6% Norrköping 17,2% 73,6% 9,2%,% Stockholm 19,8% 67,6% 11,6%,9% Sundsvall 8,6% 7,% 18,6% 2,9% Umeå 19,1% 69,1% 1,6% 1,1% Uppsala 18,5% 68,9% 1,9% 1,7% Västerås 19,2% 66,3% 13,5% 1,% Växjö 8,3% 84,7% 6,9%,% Örebro 17,1%,6% 6,1% 1,2% Östersund 9,% 71,6% 19,4%,% Tabell 6 29

30 Tänker du rösta i landstings-/regionvalet i höst? Kommun Ja Nej Vet ej Eskilstuna,9% 11,1% 13,1% Falun 73,% 15,% 12,% Gävle 79,% 9,5% 11,5% Göteborg 73,6% 15,2% 11,2% Halmstad,5% 12,5% 12,% Jönköping 79,1% 12,% 8,9% Kalmar 79,3% 1,1% 1,6% Karlskrona 82,% 8,% 1,% Karlstad 8,% 1,5% 9,5% Linköping 8,% 11,2% 8,8% Luleå 77,2% 14,2% 8,6% Malmö,2% 14,% 1,8% Norrköping 76,4% 14,8% 8,8% Stockholm 88,1% 5,1% 6,8% Sundsvall 77,% 15,% 8,% Umeå 78,8% 12,8% 8,4% Uppsala 83,3% 9,7% 7,% Västerås 8,3% 1,8% 8,8% Växjö 73,8% 14,9% 11,4% Örebro 74,% 14,8% 11,2% Östersund 69,5% 11,% 19,5% Tabell 7 3

31 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstings- /regionvalet? Kommun Ja Nej Vet ej Eskilstuna 49,% 43,7% 7,3% Falun 47,9% 48,6% 3,4% Gävle 51,3% 44,9% 3,8% Göteborg 35,3% 6,6% 4,1% Halmstad 52,% 42,7% 5,3% Jönköping 48,5% 46,1% 5,4% Kalmar 46,5% 47,1% 6,4% Karlskrona 51,2% 45,1% 3,7% Karlstad 56,2% 41,9% 1,9% Linköping 39,5% 57,5% 3,% Luleå 53,9% 42,8% 3,3% Malmö 55,7% 4,% 4,3% Norrköping 46,1% 51,8% 2,1% Stockholm 5,2% 47,2% 2,6% Sundsvall 45,5% 49,4% 5,2% Umeå 4,6% 57,4% 2,% Uppsala 48,8% 47,6% 3,6% Västerås 49,% 46,% 5,% Växjö 47,% 47,7% 5,4% Örebro 48,1% 48,6% 3,2% Östersund 45,3% 48,9% 5,8% Tabell 8 31

32 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstings-/regionvalet som i riksdagsvalet? Kommun Ja Nej Vet ej Eskilstuna 72,2% 9,1% 18,8% Falun 55,7% 15,6% 28,7% Gävle 58,6% 12,7% 28,7% Göteborg 66,1% 8,4%,5% Halmstad 71,3% 6,9% 21,8% Jönköping 66,7% 12,9% 2,4% Kalmar 6,3% 9,2% 3,5% Karlskrona 71,7% 1,9% 17,4% Karlstad 63,7% 8,4% 27,9% Linköping 67,% 9,6% 23,4% Luleå 54,8% 11,9% 33,3% Malmö 73,6% 6,8% 19,6% Norrköping 64,6% 11,3% 24,1% Stockholm 67,2% 9,% 23,9% Sundsvall 54,2% 13,1% 32,7% Umeå 65,4% 12,4% 22,1% Uppsala 69,6% 1,% 2,4% Västerås 71,4% 9,2% 19,4% Växjö 63,2% 11,1%,7% Örebro 66,5% 7,7%,8% Östersund 62,5% 6,2% 31,2% Tabell 9 32

33 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstings-/regionvalet? Kommun Ja Nej Vet ej Eskilstuna 61,3% 18,4% 2,2% Falun 51,6%,5% 22,9% Gävle 58,2% 17,1% 24,7% Göteborg 52,6% 18,4% 28,9% Halmstad 62,9% 11,4%,7% Jönköping 65,1% 11,2% 23,7% Kalmar 56,7% 17,1% 26,2% Karlskrona 61,5% 15,1% 23,5% Karlstad 64,4% 13,5% 22,1% Linköping 54,% 18,8% 27,2% Luleå 58,6% 16,7% 24,7% Malmö 59,4% 15,4%,2% Norrköping 54,6% 15,8% 29,6% Stockholm 59,1% 15,7%,2% Sundsvall 42,5% 32,%,5% Umeå 59,4% 17,3% 23,3% Uppsala 62,4% 15,6% 22,% Västerås 61,4% 14,9% 23,8% Växjö 55,2% 13,5% 31,3% Örebro 57,4% 15,4% 27,2% Östersund 54,7% 11,2% 34,2% Tabell 1 33

34 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i landstings-/regionvalet? Kommun Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet Eskilstuna 8,1% 79,% 12,9%,% Falun 18,% 59,% 21,3% 1,6% Gävle 8,6% 62,9% 22,9% 5,7% Göteborg 2,8% 66,% 12,3%,9% Halmstad 1,9% 76,6% 1,9% 1,6% Jönköping 14,3% 7,3% 12,1% 3,3% Kalmar 19,% 73,% 7,9%,% Karlskrona 19,5% 58,4% 2,8% 1,3% Karlstad 4,9%,3% 18,5% 1,2% Linköping 16,9% 7,4% 12,7%,% Luleå 15,4% 55,1%,6% 3,8% Malmö 18,5% 67,8% 11,6% 2,1% Norrköping 15,% 68,8% 16,2%,% Stockholm 19,3% 64,4% 14,6% 1,7% Sundsvall 8,1% 64,5% 17,7% 9,7% Umeå 2,3% 62,3% 17,4%,% Uppsala 15,1% 68,9% 15,1%,9% Västerås 15,1% 64,5% 19,4% 1,1% Växjö 7,9% 77,8% 11,1% 3,2% Örebro 17,6% 68,9% 12,2% 1,4% Östersund 9,1% 69,1% 18,2% 3,6% Tabell 11 34

35 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Kommun Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Ingen uppfattning Eskilstuna 1,5% 38,5% 3,5% 7,5% 13,% Falun 5,5% 39,% 4,% 9,5% 6,% Gotland 7,% 33,2% 42,7% 8,% 9,% Gävle 5,% 37,7% 39,2% 6,% 12,1% Göteborg 8,6% 35,1% 35,3% 8,4% 12,4% Halmstad 6,5% 37,2% 33,2% 7,5% 15,6% Jönköping 6,2% 41,5% 3,6% 9,7% 12,% Kalmar 8,5% 35,5% 37,5% 5,5% 13,% Karlskrona 8,5% 41,7% 36,2% 8,% 5,5% Karlstad 7,5% 34,2% 41,2% 8,5% 8,5% Linköping 5,3% 31,6% 44,5% 7,7% 1,9% Luleå 9,5% 38,7% 34,7% 8,% 9,% Malmö 8,8% 42,7% 33,4% 5,3% 9,8% Norrköping 5,6% 33,3% 34,9% 12,% 14,1% Stockholm 7,8% 38,% 33,2% 8,9% 12,1% Sundsvall 8,%,% 42,5% 17,5% 7,% Umeå 7,2% 37,3% 37,8% 9,2% 8,4% Uppsala 9,% 38,8% 31,8% 6,% 14,4% Västerås 7,7% 37,1% 37,9% 6,9% 1,5% Växjö 7,9% 31,2% 43,1% 5,9% 11,9% Örebro 4,% 38,6% 36,9% 4,8% 15,7% Östersund 5,% 31,5% 42,5% 5,5% 15,5% Tabell 12 35

36 Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun? Kommun Tabell 13 Namnger någon Eskilstuna 42,% Falun 45,% Gotland 51,5% Gävle 44,% Göteborg 48,2% Halmstad 5,% Jönköping 53,1% Kalmar 54,% Karlskrona 53,5% Karlstad 56,% Linköping 4,4% Luleå 66,5% Malmö 63,5% Norrköping 48,4% Stockholm 26,4% Sundsvall 47,5% Umeå 68,4% Uppsala 36,3% Västerås 36,8% Växjö 64,4% Örebro 41,2% Östersund 51,% 36

37 Brukar du söka information på din kommuns webbplats? Kommun Ofta Ibland Sällan Aldrig Eskilstuna 15,% 22,% 21,5% 41,5% Falun 9,% 2,% 31,% 4,% Gotland 11,1% 19,1% 26,1% 43,7% Gävle 9,5% 3,7% 24,6% 35,2% Göteborg 9,3% 17,4% 28,7% 44,5% Halmstad 11,3% 21,% 22,6% 45,1% Jönköping 14,4% 21,8% 3,7% 33,1% Kalmar 14,1%,6% 27,6% 32,7% Karlskrona 15,6% 24,1% 29,6% 3,7% Karlstad 19,5% 22,5%,5% 32,5% Linköping 8,1% 23,9% 35,2% 32,8% Luleå 16,6% 23,1% 33,7% 26,6% Malmö 1,9% 21,% 29,1% 39,% Norrköping 8,4% 2,5% 27,7% 43,4% Stockholm 7,8% 17,7% 26,3% 48,2% Sundsvall 12,% 21,% 22,% 45,% Umeå 18,1% 22,9% 29,7% 29,3% Uppsala 12,1% 2,9% 29,% 38,% Västerås 9,8% 18,9% 26,2% 45,1% Växjö 7,% 19,4% 29,4% 44,3% Örebro 14,1% 2,9% 24,9% 4,2% Östersund 8,5% 22,1% 29,1% 4,2% Tabell 14 37

38 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstings-/regionvalet? Kommun Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Ingen uppfattning Eskilstuna 9,% 22,5% 36,% 12,% 2,5% Falun 4,% 29,5% 39,5% 17,5% 9,5% Gävle 3,% 27,1% 41,7% 12,1% 16,1% Göteborg 5,% 17,3% 41,2% 13,7% 22,9% Halmstad 1,% 24,6% 4,2% 13,1% 21,1% Jönköping 3,9% 27,5% 41,1% 12,4% 15,1% Kalmar 5,5% 23,5% 45,% 8,5% 17,5% Karlskrona 6,% 32,2% 38,7% 14,1% 9,% Karlstad 4,5% 27,% 47,5% 8,% 13,% Linköping 4,5% 2,2% 42,5% 15,% 17,8% Luleå 6,% 28,6% 37,7% 15,6% 12,1% Malmö 6,8% 26,9% 35,7% 1,1% 2,6% Norrköping 2,8% 24,1% 43,8% 11,6% 17,7% Stockholm 6,3% 29,3% 36,7% 12,6% 15,1% Sundsvall 8,% 2,5% 39,% 24,5% 8,% Umeå 5,2% 26,6% 39,1% 15,7% 13,3% Uppsala 7,%,1% 4,1% 14,% 13,7% Västerås 4,4% 22,2% 4,7% 14,9% 17,7% Växjö 5,4% 22,8% 5,% 7,9% 13,9% Örebro 2,4% 26,2% 45,2% 7,7% 18,5% Östersund 3,5% 26,6% 41,2% 8,5% 2,1% Tabell 15 38

39 Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting/region? Kommun Namnger någon Eskilstuna 16,1% Falun 3,5% Gävle 19,1% Göteborg 7,% Halmstad 14,6% Jönköping 17,8% Kalmar 14,1% Karlskrona 27,6% Karlstad 15,2% Linköping 13,4% Luleå 47,2% Malmö 9,6% Norrköping 11,2% Stockholm,7% Sundsvall 43,5% Umeå 34,1% Uppsala 13,1% Västerås 16,9% Växjö 32,5% Örebro 16,1% Östersund 31,% Tabell 16 39

40 Brukar du söka information på ditt landstings/regions webbplats? Kommun Ofta Ibland Sällan Aldrig Eskilstuna 6,5% 15,6% 21,6% 56,3% Falun 4,5% 11,6% 19,6% 64,3% Gävle 2,5% 17,6% 26,6% 53,3% Göteborg 1,4% 5,5% 2,3% 72,7% Halmstad 5,2% 14,5% 22,3% 58,% Jönköping 5,5% 12,2% 34,5% 47,8% Kalmar 6,% 17,6% 27,6% 48,7% Karlskrona 7,% 13,6% 31,2% 48,2% Karlstad 9,% 11,6% 27,1% 52,3% Linköping 8,5% 8,9% 32,1% 5,4% Luleå 8,6% 11,1% 42,9% 37,4% Malmö 3,6% 1,2% 23,% 63,2% Norrköping 2,4% 1,5% 31,% 56,% Stockholm 3,% 9,3% 21,5% 66,2% Sundsvall 5,6% 9,6% 27,8% 57,1% Umeå 8,8% 14,9% 3,9% 45,4% Uppsala 5,4% 16,8% 26,3% 51,5% Västerås 5,3% 15,2% 24,6% 54,9% Växjö 5,9% 15,3% 24,8% 54,% Örebro 4,4% 1,5%,% 6,1% Östersund 8,5% 15,1% 24,6% 51,8% Tabell 17 4

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen En undersökning om lönesättande chefers syn på sin uppgift och sina möjligheter inom ramen för lönesystemet. 18 april 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder,

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Kod Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 huvud Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 Internat Runö 5

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Resultat utskick HER2006

Resultat utskick HER2006 Resultat utskick HER6 5 deltagande laboratorier har analyserat HER IHC laboratorier har analyserat HER ISH Material HER6 Materialet är detsamma som HER5 med tillägg av en lobulär cancer grad I I omkastad

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Örebro län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen?

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 3 Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? November 2007 2 Omslagsbilden Fri och villig om ideellt arbete i välfärdslandet Tillsammans med förlaget

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Införande av nya läkemedel Klinisk prövning Sammanfattning Bakgrund Om undersökningen Om undersökningen

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer bilaga 1 Bilaga 1 till Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer Ansvarig: Sara Arvidsson Förvaltning: Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västmanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Statlig cykelpolitik

Statlig cykelpolitik Statlig cykelpolitik Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Riksdagens cykelnätverk 12 mars 2014 Krister Spolander www.spolander.se Åren 2000-2012 Åren 2012-2013 Planeringsdirektiven

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken (2013:4)

Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken (2013:4) Bilaga till rapport Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken (2013:4) Enkätresultat Bilaga 4 I bilagan redovisas sammanställningar av svaren från fem av de sju webbenkäterna

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer