SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008"

Transkript

1 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande intervjuer den 19 december 8 till 3 januari 9. Resultaten redovisas i denna rapport varvid jämförelser görs med en motsvarande undersökning som SKOP genomförde i maj år 1 SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 december 8 Redovisning av huvudresultaten 34 procent anser att kommunens politiker gör ett mycket eller ganska bra jobb Inledningsvis frågade SKOP, Anser Du att de politiker som har makten i Din kommun på det hela taget gör ett bra eller dåligt jobb? En av tre invånare i Vimmerby (34 procent) anser att politikerna gör ett mycket eller ganska bra jobb; Tabell 1. Några (2 procent) säger att de gör ett mycket bra jobb. Jämfört med år 1 (65 procent) är det år 8 betydligt färre kommunmedborgare som anser att politikerna gör ett bra jobb, ned 31 procentenheter. En tredjedel av kommuninvånarna (33 procent) tycker att politikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. Det är en ökning om 24 procentenheter sedan år 1 (9 procent). År 8 får Vimmerbys politiker ett sämre betyg än genomsnittet för hela riket. År 1 fick de ett högre betyg än riksgenomsnittet. Män i Vimmerby anser i större utsträckning än kvinnorna att kommunens politiker gör ett bra jobb Anser Du att de politiker som har makten i Din kommun på det hela taget gör ett bra eller dåligt jobb? Mycket bra Ganska bra Osäker Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 Hela riket 8 2

3 december 8 Möjlighet att påverka det som händer i kommunen 65 procent anser att de har mycket eller ganska dåliga möjligheter att påverka SKOP frågade, Hur upplever Du Dina möjligheter att påverka det som beslutas i kommunen? Två av tre vimmerbybor (65 procent) anser att de har mycket eller ganska dåliga möjligheter att påverka; Tabell 2. Nästan var fjärde kommuninvånare (22 procent) anser att möjligheterna är mycket dåliga. År 1 var det 6 procent som ansåg att påverkansmöjligheterna var dåliga, upp fem procentenheter sedan 1. Ungefär en av tre invånare (3 procent) anser att de har mycket eller ganska bra möjligheter att påverka, ned åtta procentenheter sedan år 1 (38 procent). 5 Hur upplever Du Dina möjligheter att påverka det som beslutas i kommunen? 4 3 Mycket bra Ganska bra Ganska dåliga Mycket dåliga Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 Hur man vill påverka/delta i det som händer i kommunen Intervjuarna läste upp fem sätt som man kan använda för att påverka och frågade, Hur vill Du påverka/delta i det som händer i kommunen? Man fick svara med flera sätt. Vanligast är att man vill påverka/delta genom bättre information i kommunala frågor; Tabell 3. Den åsikten delas år 8 av en stor majoritet (74 procent), upp sju procentenheter sedan år 1. På andra plats kommer år 8 (7 procent) påverkan/deltagande genom sammanträden som är öppna för allmänheten, upp två procentenheter sedan år 1 (68 procent). Även de som inte själva tänker utnyttja möjligheten vill veta att den finns. På tredje plats kommer lokala informationsmöten med politiker från olika partier. År 8 vill 66 procent kunna påverka/delta på det sättet, upp sex procentenheter sedan år 1. Nästan 3

4 december 8 lika många (62 procent) vill år 8 ha fler direktkontakter med lokala politiker, upp två procentenheter sedan år 1 (6 procent). Nästan varannan invånare i Vimmerby (46 procent) vill år 8 också påverka/delta genom opinionsbildning via hemsidan på Internet, upp 17 procentenheter sedan år 1 (29 procent). För samtliga fem undersökta sätt för påverkan/deltagande är det år 8 en större andel än tidigare som vill använda dem. Den största ökningen gäller användandet av Internet. Det finns klara åldersskillnader mellan hur invånarna vill påverka/delta. Opinionsbildning via hemsidan på Internet är t.ex. betydligt mer populärt bland yngre än bland äldre Bättre information i kommunala frågor Hur vill Du påverka/delta i det som händer i kommunen? Flera svar fick anges Opinionsbildning via hemsidan på Internet Fler direktkontakter med lokala politiker Lokala informationsmöten med politiker från olika partier Sammanträden som är öppna för allmänheten Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 4

5 december 8 Bemötande från kommunens tjänstemän 46 procent anser att de blir bra bemötta när de kontaktar kommunens tjänstemän SKOP frågade, Hur tycker Du att man blir bemött när man som Vimmerbybo vill ta kontakt med kommunens tjänstemän? Nästan hälften av dem som bor i Vimmerby (46 procent) anser att de blir mycket eller ganska bra bemötta; Tabell 4. En av tio svarar att bemötandet är mycket bra. År 1 var det något större andel (55 procent) som ansåg att sig bli bra bemötta. En av tio som bor i Vimmerby (12 procent) tycket att de blir mycket eller ganska dåligt bemötta vid kontakter med kommunens tjänstemän. Det är ungefär samma andel som år 1 (9 procent). I den äldsta åldersgruppen som är 55 år eller äldre säger en majoritet (56 procent) att de blir bra bemötta. I den yngsta åldersgruppen under 35 år är det bara ungefär hälften så vanligt (27 procent) att anse detsamma Hur tycker Du att man blir bemött när man som Vimmerbybo vill ta kontakt med kommunens tjänstemän? Mycket bra Ganska bra Osäker Ganska dåligt Mycket dåligt Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 5

6 december 8 Kommunens information 45 procent tycker att det är lätt att få kommunal information SKOP frågade, Är det lätt eller svårt att få information om kommunala angelägenheter i Vimmerby? Knappt hälften av invånarna i Vimmerby (45 procent) anser att det är mycket eller ganska lätt att få information; Tabell 5. En av tio (8 procent) säger att det är mycket lätt. De som anser det vara lätt att få information har minskat med åtta procentenheter sedan år 1 (53 procent). Var femte invånare (21 procent) anser år 8 att det är mycket eller ganska svårt att få information, vilket är en fördubbling sedan år 1 (9 procent). 6 Är det lätt eller svårt att få information om kommunala angelägenheter i Vimmerby? Mycket lätt Ganska lätt Osäker Ganska svårt Mycket svårt Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 Många läser annonserna om att Vimmerby kommun annonserar Intervjuarna berättade att, Vimmerby kommun brukar annonsera i lokaltidningarna under rubriken Vimmerby kommun informerar. Därefter frågade de, Brukar Du läsa de annonserna när Du ser dem? Nästan en av tre (3 procent) läser alltid annonserna; Tabell 6. Ytterligare en av fyra (26 procent) läser för det mesta och procent läser ganska ofta. Totalt är det 66 procent som alltid eller för det mesta eller ganska ofta brukar läsa annonserna. Det är samma andel som år 1 (66 procent). Det är ungefär samma andel år 8 (14 procent) som år 1 (15 procent) som aldrig eller nästan aldrig läser annonserna. 6

7 december Alltid eller nästan alltid Vimmerby kommun brukar annonsera i lokaltidningarna under rubriken Vimmerby kommun informerar Brukar Du läsa de annonserna när Du ser dem? För det mesta Ganska ofta Bara ibland Aldrig eller nästan aldrig Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 54 procent har det senaste halvåret besökt kommunens hemsida på Internet SKOP frågade, Har Du någon gång under det senaste halvåret besökt Vimmerby kommuns hemsida på Internet? Har Du någon gång under det senaste halvåret besökt Vimmerby kommuns hemsida på Internet? Flera gånger En gång Ingen gång Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 7

8 december 8 En majoritet (54 procent) har det senaste halvåret besökt hemsidan; Tabell 7. Nästan varannan kommuninvånare (44 procent) har gjort det flera gånger. Yngre har gjort det i större utsträckning än vad äldre personer gjort. Andelen kommuninvånare som besöker hemsidan har ökat kraftigt sedan år 1 då bara en av fyra (25 procent) gjorde det. 8

9 december 8 Astrid Lindgrens författarskap 9 procent anser att kommunen är bra på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren Intervjuarna berättade, Vimmerby kommun har blivit en turistkommun av stor betydelse, mycket tack vare Astrid Lindgrens författarskap. Rese- och turistindustrin i Vimmerby kommun omsatte 457 miljoner kronor och gav arbete åt ungefär 46 personer (årssysselsatta) under år 7. Därefter frågade de, Vad tycker Du? Hur bra eller dålig är kommunen på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren? De flesta som bor i Vimmerby (9 procent) anser att kommunen är mycket eller ganska på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren. Nästan varannan (42 procent) tycker att kommunen är mycket bra på att göra det. Frågans inledning är delvis omformulerad sedan år 1, vilket redovisas i Tabell 8. Då var det 95 procent som sade att kommunen var mycket eller ganska bra på att tillvarata intresset Hur bra eller dålig är kommunen på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren? Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 93 procent tycker att satsningen i Astrid Lindgrens värld är mycket eller ganska bra Intervjuarna berättade, En ökad turistström från 4 till 7 besökande årligen skulle bli möjligt i och med satsningar i Astrid Lindgrens värld. Därefter frågade de, Tycker Du att det är en bra eller dålig utveckling för Vimmerby? Nästan alla som bor i Vimmerby tycker att det är en mycket eller ganska bra utveckling för Vimmerby med ökad turistström genom satsningar i Astrid Lindgrens värld; Tabell 9. En majoritet (57 procent) svarar mycket bra. Frågan ställdes inte år 1. 9

10 december En ökad turistström från 4 till 7 besökande årligen skulle bli möjligt i och med satsningar i Astrid Lindgrens värld. Tycker Du att det är en bra eller dålig utveckling för Vimmerby? År 8 Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig Vet inte

11 december 8 Prioriteringar inom den kommunala verksamheten Viktigast att satsa på äldreomsorgen Intervjuarna räknade upp nio områden inom den kommunala verksamheten och frågade, Enligt Din uppfattning, på vilken av de verksamheterna är det viktigast att satsa mer pengar? På klar första plats bland de nio kommer äldreomsorgen; Tabell. Två av fem invånare (4 procent) tycker det är viktigast att satsa på äldreomsorgen, upp fem procentenheter sedan år 1 (35 procent). Bland personer mellan 55 och 74 år tycker en stor majoritet (6 procent) att det är viktigast att satsa på äldreomsorgen. Bland yngre är det färre som vill prioritera äldreomsorgen men även i åldersgruppen år kommer äldreomsorgen på första plats bland var tredje person (36 procent) Enligt Din uppfattning, på vilken av de verksamheterna är det viktigast att satsa mer pengar? Boende Underhåll av gator och vägar Kultur och fritid Utbildning Äldreomsorg Näringslivsarbete Barnomsorg Miljöfrågor Kommunikationer Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 På andra plats bland prioriteringarna kommer utbildning som år 8 är viktigast enligt 18 procent av invånarna i Vimmerby, ned åtta procentenheter sedan år 1. På tredje plats kommer barnomsorgen som år 8 är viktigast enligt 14 procent, ned sex procentenheter sedan år 1. På fjärde plats bland alla vimmerbybors prioriteringar kommer kultur och fritid som år 8 är viktigast enligt 8 procent, upp fyra procent sedan år 1. I den yngsta åldersgruppen mellan 18 och 34 år hamnar kultur och fritid på första plats och är det viktigaste området enligt 24 procent. 11

12 december 8 Därefter följer näringslivsarbete (7 procent), boende (5 procent), kommunikationer (3 procent), underhåll av gator och vägar (2 procent) samt miljöfrågor (1 procent). 7 Enligt Din uppfattning, på vilken av de verksamheterna är det viktigast att satsa mer pengar? Äldreomsorgen Barnomsorgen Kultur och fritid år år år 51 procent anser att grundskolan är den viktigaste utbildningssatsningen En fråga gällde prioriteringar inom utbildningsområdet, Vimmerby kommun har satsat stora resurser för att förbättra utbildningsmöjligheterna i kommunen. Vilket utbildningsområde anser Du att kommunen ska prioritera? En knapp majoritet (51 procent) anser att det är viktigast att satsa på grundskolan; Tabell 11. Det är en minskning om 14 procentenheter sedan år 1. På andra plats kommer yrkesutbildningar för det lokala näringslivet som år 8 är viktigast enligt var fjärde invånare (23 procent). Det är en stor omsvängning sedan år 1 då 14 procent tyckte detsamma. På tredje plats år 8 (15 procent) kommer gymnasieskolan, upp fem procentenheter sedan år 1. Relativt få (7 procent) tycker år 8 att det är viktgast med lokala högskolor, oförändrat sedan år 1 (7 procent). Det är också få år 8 som tycker att det viktigast med komvux och liknande utbildningar (3 procent). 12

13 december Skall kommunen i första hand satsa mer pengar på... Grundskolan Gymnasieskolan Lokala högskoleutbildningar Komvux och liknande vuxenutbildning Yrkesutbildningar för det lokala näringslivet Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 Vet inte 4 procent tycker att tillgången till arbete är viktigast för att göra Vimmerby attraktivt Intervjuarna räknade upp tio förhållanden som finns i en bra kommun och frågade, Vad tycker Du är viktigast för att Vimmerby kommun skall vara en attraktiv kommun att bo i? På klar första plats kommer år 8 tillgången på arbete som 4 procent anser vara viktigast; Tabell 12. Arbetstillgången kom på första plats även i 1 års undersökning (35 procent), men har sedan dess ryckt ifrån ytterligare i prioriteringslistan. På andra plats år 8 men långt efter följer en bra miljö och livskvalitet (15 procent), ned fem procentenheter sedan år 1. Därefter följer år 8 en bra kommunal service (11 procent), ned tre procentenheter sedan år 1. Liksom för sju år sedan är det år 8 relativt få som prioriterar låg skatt (8 procent), tillgång till olika boendeformer (6 procent), trygghet (5 procent), ett rikt kulturliv (5 procent), goda kommunikationer (4 procent), bra utbildningsmöjligheter (3 procent) eller låga kommunala avgifter (2 procent). 13

14 december 8 Vad tycker Du är viktigast för att Vimmerby kommun skall vara en attraktiv kommun att bo i? Bra kommunal service Låg skatt Bra miljö och livskvalitet Tillgång till olika boendeformer Tillgång till arbete Trygghet Goda kommunikationer Bra utbildningsmöjligheter Låga kommunala avgifter Rikt kulturliv Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 14

15 december 8 Tryggheten i Vimmerby Vad trygghet innebär för vimmerbyborna Intervjuarna räknade upp fem olika aspekter av trygghet och frågade, Vad innebär trygghet främst för Dig som person? År 8 är det vanligaste svaret (33 procent) en bra sjukvård, upp tre procentenheter sedan år 1 (3 procent); Tabell 13. På andra plats år 8 (27 procent) kommer en bra gemenskap och sociala kontakter, upp en procent sedan år 1 (26 procent). På tredje plats (16 procent) år 8 kommer låg brottslighet, ned åtta procentenheter sedan år 1 (24 procent). Därefter följer år 8 bra kommunal service ( procent) och en bra boendemiljö ( procent). Vad innebär trygghet främst för Dig som person? Låg brottslighet Bra kommunal service Bra boendemiljö Bra sjukvård Bra gemenskap och sociala kontakter Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 94 procent anser att Vimmerby är en mycket eller ganska trygg kommun SKOP frågade, Tycker Du att Vimmerby kommun är en trygg eller otrygg kommun att leva i? Nästan alla (94 procent) anser att Vimmerby är en mycket eller ganska trygg kommun, en av tre (32 procent) anser att det är mycket tryggt; Tabell 14. År 1 var det ungefär lika stor andel (96 procent) som ansåg att Vimmerby är en trygg kommun. 15

16 december 8 7 Tycker Du att Vimmerby kommun är en trygg eller otrygg kommun att leva i? Mycket trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 16

17 december 8 Vimmerbys naturliga regionala centrum är Linköping SKOP frågade, Vad tycker Du? Vilket är Vimmerbys naturliga regionala center? Vart åker Du till exempel när Du vill handla eller roa Dig i en större stad? Tre av fyra vimmerbybor (74 procent) anser att Linköping är deras naturliga regionala centrum; Tabell 15. Det är sju procentenheter mer än år 1 (67 procent) Vimmerbys naturliga regionala center Jönköping Kalmar Linköping Växjö Annat Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun 8 17

18 december 8 Kommunikationer 51 procent anser att tågförbindelserna är den viktigaste långväga kommunikationsfrågan SKOP frågade, Vad tycker Du? Vilken typ av långväga kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Det har sedan år 1 skett en utomordentligt stor omsvängning i vimmerbybornas prioriteringar av långväga kommunikationsfrågor; Tabell 16. År 8 anser en majoritet (51 procent) att tågförbindelserna är viktigast, upp 28 procentenheter sedan år 1 (23 procent). Vägstandarden har sedan år 1 fått lägre prioritet. År 8 är det 24 procent som anser att vägstandarden är viktigast, ned åtta procentenheter sedan år 1 (32 procent). Därefter följer år 8 regionala busslinjer (16 procent) i stort sett med oförändrad prioritet sedan år 1 (17 procent). Några (4 procent) anser att flygförbindelserna är viktigast att utveckla för framtiden. 6 Vilken typ av långväga kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Flygförbindelser Regionala busslinjer Tågförbindelser Vägstandarden IT- och telekommunikation Vimmerby kommun 8 Vägstandard och kollektiva arbetsresor är de viktigaste lokala kommunikationsfrågorna SKOP frågade, Vilken typ av lokala kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? År 8 kommer bättre kollektivtrafik för arbetsresor (32 procent) på delad första plats med vägstandarden på riksväg 23/34 och riksväg 33 (32 procent); Tabell

19 december 8 Vägstandarden på länsvägar och övriga vägar är viktigast enligt 15 procent. Därefter följer bättre kollektivtrafik för fritidsresor ( procent). Fritidsresor har dock relativt hög prioritet för den yngsta åldersgruppen Vilken typ av lokala kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? År 8 Bättre kollektivtrafik för arbetsresor Bättre kollektivtrafik för fritidsresor Vägstandarden på riksväg 23/34 och riksväg 33 Vägstandarden på länsvägar och övriga vägar Mobiltelefontäckningen Bredband 19

20 december 8 91 procent tror att Vimmerby har mycket eller ganska goda möjligheter att utvecklas SKOP frågade, Vad anser Du om möjligheterna för Vimmerby kommun att utvecklas i framtiden? Är de mycket goda, ganska goda, ganska dåliga eller mycket dåliga. De flesta invånarna (91 procent) tror att Vimmerby kommun har mycket eller ganska goda möjligheter att utvecklas, ned två procentenheter sedan år 1 (93 procent); Tabell 18. En av fem ( procent) anser år 8 att utvecklingsmöjligheterna är mycket goda. En mycket positiv aspekt är att det framför allt är de yngre åldersgrupperna som anser att Vimmerby kommun har mycket goda utvecklingsmöjligheter Vad anser Du om möjligheterna för Vimmerby kommun att utvecklas i framtiden? Mycket goda Ganska goda Ganska dåliga Mycket dåliga Vet inte Vimmerby kommun 1 Vimmerby kommun Vad anser Du om möjligheterna för Vimmerby kommun att utvecklas i framtiden? år år år Andel som svarar mycket goda

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Stockholmarna fortsatt nöjda med livet

Stockholmarna fortsatt nöjda med livet Nr 03 / 2013 Stockholmarna fortsatt nöjda med livet Drygt nio av tio i Stockholms län är på det hela taget nöjda med det liv de lever och lika många trivs med både boende och arbete. Länsborna ser även

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden TIMBRO Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden 11 mars 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden Nio av tio har under

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Svenska folket om finansiering av välfärden

Svenska folket om finansiering av välfärden Svenska folket om finansiering av välfärden Rapport version 1 SKL: Per Sedigh Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink S-114952 2008-02-18 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop 6 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner genom att genomföra en totalundersökning

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan Ekonomirapport från SKOP om, 17 s - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför riksbankens onsdagsmöte - Hushållen räknar med fortsatt låga räntor - Trots negativ reporänta tror många på räntesänkningar - Bara

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 27 oktober 2015

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 27 oktober 2015 Ekonomirapport från SKOP om, 27 ober - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför riksbankens penningpolitiska möte och räntebesked - Hushållens räknar med stigande räntor - En av fyra befarar höjda räntor

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 7 uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Rekordlågt betyg för regeringen Löfven förtroendebalansen har rasat till -22 - Lägsta förtroendebalansen sedan april 1987-49

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Övergångar till högskolestudier 2016

Övergångar till högskolestudier 2016 FS 17:3 17-9-15 FOKUS: STATISTIK Övergångar till högskolestudier 16 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker och olika årskullar

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 16 maj 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker. Hushållens ränteförväntningar

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 16 maj 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker. Hushållens ränteförväntningar Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om, 16 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt höga ränteförväntningar bland de svenska hushållen - Men de korta ränteförväntningarna sjunker svagt

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Nästan alla (97%) har kunskap om organ- och vävnadsdonation

Nästan alla (97%) har kunskap om organ- och vävnadsdonation Sammanfattning 97 av samtliga respondenter känner till möjligheten att efter sin död donera organ och vävnader, vilket är samma siffra som för 08. De flesta (77) kan tänka sig att donera organ och vävnader,

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om 13 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Riksgenomsnittet visar på stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen sjunker prisförväntningarna

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2012

Övergångar från gymnasium till högskola 2012 FS 2013:7 2013-11-04 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 2012 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men

Läs mer

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna Ekonomirapport från SKOP om i - kommentar av SKOP:s docent Ör Hultåker - För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Utbildning 2008 Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Deltagande i vuxenutbildning Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning År 2006 deltog varannan 18 64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning,

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens löneförväntningar, 28 januari 2016

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens löneförväntningar, 28 januari 2016 Får publiceras omedelbart! Ekonomirapport från SKOP om, 28 uari 216 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför avtalsförhandlingarna: - Fortsatt låga löneförväntningar bland Sveriges löntagare - Rekordlåga

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden 6 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden 6 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomirapport från SKOP om - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Minskad pessimism om sysselsättningen i Sverige - Uppåtriktad trend för SKOP:s sysselsättningsindex - Men fortfarande fler som befarar

Läs mer

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Lidköpings kommun Medborgarundersökning g 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Verksamheter i Lidköpings kommun Fakta om undersökningen 3 - Bemötande och Tillgänglighet

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Ett aktivitetsindex över noll visar att aktiviteten ökar i de privata företagen det är fler företag som har mer att göra än som har mindre att göra.

Ett aktivitetsindex över noll visar att aktiviteten ökar i de privata företagen det är fler företag som har mer att göra än som har mindre att göra. Får publiceras den 11 januari klockan 6. och i tisdagens tidningar Pressmeddelande från SKOP om, 11 januari 11 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Tillväxttakt i de svenska företagen mattades i december

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 18 maj - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Stigande ränteförväntningar hos företagen - SKOP:s långa ränteindex på högsta nivån sedan april - Riksbanken har svårt att övertyga företagen

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer