Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006"

Transkript

1 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur de ser på Marks kommun, dess verksamhet och framtid. Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Ansvarig för undersökningen åt Marks kommun är Birgitta Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm telefon , epost

2 SKOPresearch AB Huvudresultat Betyg på Marks kommun 90 procent tycker det är mycket eller ganska bra att vara företagare i Marks kommun SKOP frågade inledningsvis, Hur tycker Du det är att vara företagare i Marks kommun? Var tionde företagsrepresentant (12 procent) säger att det är mycket bra att vara företagare i Mark; Tabell 1. En stor majoritet (78 procent tycker det är ganska bra. Det innebär att de flesta (90 procent) tycker det är mycket eller ganska bra. En av tio (11 procent) anser det vara dåligt att vara företagare i Mark. Hur tycker Du det är att vara företagare i Marks kommun? % Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vad som är bra respektive dåligt Som svar på två öppna frågor fick intervjupersonerna berätta Vad är bäst med att driva företag i Marks kommun? respektive Vad är sämst med att driva företag i Marks kommun? Svaren återfinns i Listning 1 och 2 där de sorterats efter företagsstorlek. Det är fler som kan berätta vad som är bra än som kommer på något som är dåligt. Som bra faktorer nämns bland annat det geografiska läget och kunderna. Bland de dåliga faktorerna dominerar infrastrukturen i form av vägar och dåliga kommunikationer. 2

3 SKOPresearch AB 99 procent trivs mycket eller ganska bra med att bo i Mark Av de intervjuade företagsrepresentanterna bor 80 procent själva i Marks kommun och de fick frågan, Hur trivs Du med att bo i Marks kommun? Hur trivs Du med att bo i Marks kommun? % Mycket bra Ganska bra Osäker Ganska dåligt Mycket dåligt Om en företagare och god vän bad Dig om råd. Skulle Du då kunna rekommendera denne att flytta sitt företag till Mark? % Exremt negativa Mycket negativa Ganska negativa Litet negativa Svagt negativa Varken eller Svagt positiva Litet positiva Ganska positiva Mycket positiva Extremt positiva 3

4 SKOPresearch AB En mycket stor majoritet av dem (73 procent) säger att de trivs mycket bra; Tabell 2. Ytterligare 26 procent trivs ganska bra. Det innebär att nästan alla (99 procent) trivs mycket eller ganska bra. 78 procent kan rekommendera en god vän att flytta sitt företag till Mark Intervjupersonerna besvarade också frågan, Om en företagare och god vän bad Dig om råd. Skulle Du då kunna rekommendera denne att flytta sitt företag till Mark? Deras svar redovisas på en skala mellan 0 och 100, där 0 innebär det mest negativa svaret (absolut inte) och 100 det mest positiva svaret (ja, absolut). Svaren balanserar på det neutrala intervallet Ett svar över mitten är positivt och innebär att intervjupersonen kan rekommendera en flytt till Mark. Ett svar under mitten är negativt och innebär att intervjupersonen inte vill rekommendera en flytt till kommunen. En mycket stor majoritet av företagarna (78 procent) är beredda att rekommendera en god vän att flytta sitt företag till Mark; Tabell 3. En av tio (11 procent) kan göra det med stor övertygelse, de ligger i det högsta intervallet och är extremt positiva till en rekommendation. Medelsvaret är 69. 4

5 SKOPresearch AB Påståenden om att vara företagare i Mark Intervjupersonerna har fått ta ställning till ett stort antal påståenden om hur det är att vara företagare i Marks kommun. Deras svar redovisas genomgående på skalor mellan 0 och 100, där 0 innebär det mest negativa svaret (att man inte alls instämmer) och 100 det mest positiva svaret (att man instämmer heller helt och hållet). Svaren balanserar på det neutrala intervallet Ett svar över mitten är positivt och innebär ett instämmande i påståendena. Ett svar under mitten är negativt och innebär att intervjupersonen inte instämmer. 5

6 SKOPresearch AB Påståenden om lokalfrågor i Marks kommun Intervjupersonerna fick svara på två påståenden om lokalfrågor i Marks kommun och de frågorna kombinerades till ett sammanfattande index om lokaler Det är lätt att skaffa de lokaler om man behöver i Marks kommun I Mark finns det företagsnätverk som arbetar aktivt med lokalfrågor Påståenden om lokalfrågor i Mark Det är lätt att skaffa de lokaler man behöver i Marks kommun I Mark finns det företagsnätverk som arbetar aktivt med lokalfrågor Sammanfattande index om lokalfrågor Instämmer helt och hållet Mycket starkt instämmande Ganska starkt instämmande Litet instämmande Svagt instämmande % Starkast instämmande om företagsnätverk som arbetar aktivt med lokalfrågor Starkast instämmande ger företagen till påståendet I Mark finns det företagsnätverk som arbetar aktivt med lokalfrågor. En stor majoritet av företagen (61 procent) instämmer med varierande grad av styrka; Tabell 4 och 6. En av tio (9 procent) instämmer helt och hållet och ungefär lika många (10 procent) instämmer mycket starkt. Det innebär att vart femte företag (19 procent) ligger i de två högsta graderna av instämmande. Företagens medelsvar är 61 på skalan mellan 0 och 100. Det är lätt att skaffa de lokaler om man behöver i Marks kommun En majoritet av företagen (57 procent) instämmer i påståendet att Det är lätt att skaffa de lokaler om man behöver i Marks kommun ; Tabell 4 och 5. Relativt få (4 procent) instämmer helt och hållet, och 8 procent instämmer mycket starkt. Det innebär att var tionde företag (12 procent) ligger i de två högsta graderna av instämmande. Företagens medelsvar är 59. Sammanfattande index om lokaler SKOP har skapat ett sammanvägt index av de två lokalpåståendena, I Mark finns det företagsnätverk som arbetar aktivt med lokalfrågor samt Det är lätt att skaffa de lokaler man 6

7 SKOPresearch AB behöver i Marks kommun. Medelsvaret på index är 61 på skalan mellan 0 och 100; Tabell 4 och 7. Några få företag (1 procent) instämmer helt och hållet med båda två påståendena. En majoritet (59 procent) har ett positivt värde på lokalindex, dvs. de ligger över skalans mitt. 7

8 SKOPresearch AB Påståenden om företagsnätverken i Marks kommun Intervjupersonerna fick också svara på tre påståenden om företagsnätverk i Marks kommun och svaren kombinerades till ett sammanfattande index om nätverk Det är viktigt att vara medlem i ett lokalt företagsnätverk Företagsnätverken i Mark har en väl utvecklad verksamhet Samarbetet mellan företagsnätverken och Marks kommun fungerar bra Påståenden om företagsnätverk Det är viktigt att vara medlem i ett lokalt företagsnätverk Företagsnätverken i Mark har en väl utvecklad verksamhet Samarbetet mellan företagsnätverken och Marks kommun fungerar bra Sammanfattande index om företagsnätverk Instämmer helt och hållet Mycket starkt instämmande Ganska starkt instämmande Litet instämmande Svagt instämmande % Starkast instämmande om att företagsnätverken i Mark har en väl utvecklad verksamhet Starkast instämmande ger företagen till påståendet Företagsnätverken i Mark har en väl utvecklad verksamhet. En majoritet av företagen (60 procent) instämmer med varierande grad av styrka; Tabell 8 och 10. Några få företag (4 procent) instämmer helt och hållet och ett av sex (16 procent) instämmer mycket starkt. Det innebär att vart femte företag (20 procent) ligger i de två högsta graderna av instämmande. Företagens medelsvar är 61 på skalan mellan 0 och 100. Det är viktigt att vara medlem i ett lokalt företagsnätverk En majoritet av företagen (54 procent) instämmer i påståendet att Det är viktigt att vara medlem i ett lokalt företagsnätverk ; Tabell 8 och 9. Ett fåtal företag (4 procent) instämmer helt och hållet, och 8 procent instämmer mycket starkt. Det innebär att vart tionde företag (12 procent) ligger i de två högsta graderna av instämmande. Företagens medelsvar är 54. 8

9 SKOPresearch AB Samarbetet mellan företagsnätverken och Marks kommun fungerar bra En majoritet av företagen (53 procent) instämmer i påståendet att Samarbetet mellan företagsnätverken och Marks kommun fungerar bra ; Tabell 8 och 11. Få företag (3 procent) instämmer helt och hållet, och 5 procent instämmer mycket starkt. Det innebär att mindre än vart tionde företag (8 procent) ligger i de två högsta graderna av instämmande. Företagens medelsvar är 53. Sammanfattande index om företagsnätverk SKOP har skapat ett sammanvägt index av de tre påståendena om företagsnätverk. Det är viktigt att vara medlem i ett lokalt företagsnätverk, Företagsnätverken i Mark har en väl utvecklad verksamhet samt Samarbetet mellan företagsnätverken och Marks kommun fungerar bra. Medelsvaret på index är 58 på skalan mellan 0 och 100; Tabell 8 och 12. Några få företag (1 procent) instämmer helt och hållet med alla tre påståendena. En majoritet (57 procent) har ett positivt värde på lokalindex, dvs. de ligger över skalans mitt. 9

10 SKOPresearch AB Vad företagsnätverken skall satsa på Intervjuaren berättade och frågade, Företagsnätverken kan bara satsa på ett begränsat antal områden. Vad av följande tycker Du att man ska satsa på för att främja företagande i Marks kommun? Därefter läste de upp sju alternativa områden samt lämnade utrymme för spontana svar om ytterligare områden att satsa på. För alla de sju uppräknade områdena är det en klar majoritet som vill att företagsnätverken skall satsa mer; Tabell 13. De spontana svaren har listats i Tabell 21. Vad företagsnätverken skall satsa mer på Företagarutbildning Idéutveckling Affärsutveckling Etableringsstöd Gemensam profilering Lokaler Lobbyverksamhet % Mycket mer Litet mer Viktigast att satsa på idéutveckling Av de sju uppräknade områdena är det idéutvecklingen som är viktigast enligt företagen i Mark. Två av fem (79 procent) vill att företagsnätverken skall satsa mer på detta, en av fem (21 procent) vill att man satsar mycket mer; Tabell 13 och 15. På andra plats kommer affärsutveckling Nästan lika många företag i Mark (77 procent) vill att företagsnätverken skall satsa mer på affärsutveckling, en av fem (21 procent) vill satsa mycket mer; Tabell 13 och 16. På tredje plats kommer etableringsstöd På tredje plats kommer etableringsstöd. Sju av tio företag i Mark (70 procent) vill att företagsnätverken skall satsa mer på etableringsstöd, 23 procent vill satsa mycket mer; Tabell 13 och

11 SKOPresearch AB På fjärde plats kommer företagarutbildning På fjärde plats kommer företagarutbildning. Sju av tio företag i Mark (68 procent) vill att företagsnätverken skall satsa mer på företagarutbildning, 17 procent vill satsa mycket mer; Tabell 13 och 14. Därefter följer att 57 procent vill satsa mer på lokaler, 13 procent mycket mer; Tabell 13 och 18 att 57 procent vill satsa mer på lobbyverksamhet, 13 procent mycket mer; Tabell 13 och 20 att 56 procent vill satsa mer på gemensam profilering, 11 procent mycket mer; Tabell 13 och 19 11

12 SKOPresearch AB Påstående om kunskap och kompetens i Marks kommun Intervjupersonerna besvarade tre påståenden om kunskap och kompetens i Marks kommun och två av de frågorna kombinerades till ett sammanfattande index Det är lätt att få tag i kompetent personal I Marks kommun finns det lokal utbildningsverksamhet som svarar mot det lokala näringslivets nuvarande och framtida behov Befolkningen i Mark har låg utbildningsnivå Påståenden om kunskap och kompetens Det är lätt att få tag i kompetent personal I Marks kommun finns det lokal utbildningsverksamhet som svarar mot det lokala näringslivets nuvarande och framtida behov Sammanfattande index om kunskap och kompetens Befolkningen i Mark har låg utbildningsnivå Instämmer helt och hållet Mycket starkt instämmande Ganska starkt instämmande Litet instämmande Svagt instämmande % Starkast instämmande om utbildning som svarar mot det lokala näringslivets behov Starkast instämmande ger företagen till påståendet I Marks kommun finns det lokal utbildningsverksamhet som svarar mot det lokala näringslivets nuvarande och framtida behov. Två av fem företag (38 procent) instämmer med varierande grad av styrka; Tabell 22 och 24. Ingen (0 procent) instämmer helt och hållet men några (5 procent) instämmer mycket starkt. Företagens medelsvar är 51 på skalan mellan 0 och 100. Det är lätt att få tag i kompetent personal Vart tredje företag (33 procent) instämmer i påståendet att Det är lätt att få tag i kompetent personal ; Tabell 22 och 23. Enstaka företag (1 procent) instämmer helt och hållet, och 2 12

13 SKOPresearch AB procent instämmer mycket starkt. Det innebär att det totalt sett är ett fåtal (3 procent) som ligger i de två högsta graderna av instämmande. Företagens medelsvar är 44, vilket ligger under skalans neutrala mitt. Sammanfattande index om kunskap och kompetens SKOP har skapat ett sammanvägt index av de två påståendena, I Marks kommun finns det lokal utbildningsverksamhet som svarar mot det lokala näringslivets nuvarande och framtida behov samt Det är lätt att få tag i kompetent personal. Medelsvaret på index är 47 på skalan mellan 0 och 100; Tabell 22 och 25. Inget företag (0 procent) instämmer helt och hållet med båda två påståendena. Drygt vart fjärde företag (29 procent) har ett positivt värde på kunskaps och kompetensindex, dvs. de ligger över skalans mitt. Befolkningen i Mark har låg utbildningsnivå Vart tredje företag (33 procent) instämmer i påståendet att Befolkningen i Mark har låg utbildningsnivå ; Tabell 22 och 26. Enstaka företag (1 procent) instämmer helt och hållet, och 2 procent instämmer mycket starkt. Det innebär att det totalt sett är 3 procent som ligger i de två högsta graderna av instämmande. Företagens medelsvar är

14 SKOPresearch AB Viktiga faktorer för rekrytering av personal SKOP räknade upp sex faktorer i boendemiljön och frågade, Hur viktiga är följande faktorer om man som arbetsgivare skall motivera en person man vill anställa att flytta till Mark? Svarsskalan gick mellan 0=helt oväsentligt och 100 mycket viktigt. Alla de sex faktorerna bedöms ha stor vikt och medelvikterna ligger högt på skalan mellan 0 och 100. Det är få som ger någon av faktorerna låg vikt. % Påståenden om rekryteringfaktorers vikt Skala mellan 0=helt oväsentligt och 100=mycket viktigt 0 Barnomsorg och skolor Fritidsaktiviteter för ungdomar Att medflyttande familjer får arbete Prisvärt boende Närheten till naturen Att man lever mindre stressigt Mycket viktigt Högst vikt får barnomsorg och skolor Högst vikt får barnomsorg och skolor. En av fyra (27 procent) ger högsta möjliga vikt, alla utom 3 procent ger en positiv vikt över skalans neutrala mittpunkt; Tabell 27 och 28. Medelvikten är 85 på skalan mellan 0 och 100. På andra plats kommer att medföljande familjemedlemmar får arbete På andra plats kommer att medföljande familjemedlemmar får arbete. En av fyra (23 procent) ger högsta möjliga vikt, alla utom 5 procent ger en positiv vikt över skalans neutrala mittpunkt; Tabell 27 och 30. Medelvikten är 84. På tredje plats kommer prisvärt beoende På tredje plats kommer prisvärt boende. En av sex (17 procent) ger högsta möjliga vikt, alla utom 2 procent ger en positiv vikt över skalans neutrala mittpunkt; Tabell 27 och 31. Medelvikten är

15 SKOPresearch AB På delad fjärde plats kommer fritidsaktiviteter för ungdom och närhet till naturen På delad fjärde plats kommer fritidsaktiviteter för ungdom och närhet till naturen. Medelvikten är 79 för fritidsaktiviteter för ungdom; Tabell 27 och 29. En av fem (18 procent) ger högsta möjliga vikt, alla utom 9 procent ger en positiv vikt över skalans neutrala mittpunkt. Medelvikten är 79 för närhet till naturen; Tabell 27 och 32. Drygt var tionde (13 procent) ger högsta möjliga vikt, alla utom 9 procent ger en positiv vikt över skalans neutrala mittpunkt. Lägst vikt till att man lever mindre stressigt Lägst vikt får faktorn Att bo i Marks kommun gör att man lever mindre stressigt. Relativt få (5 procent) ger högsta möjliga vikt, en av sex (16 procent) ger en negativ vikt under skalans neutrala mittpunkt; Tabell 27 och 33. Medelvikten är

16 SKOPresearch AB Påstående om kommunikationer, vägar och transporter i Marks kommun Intervjupersonerna besvarade tre fråogr om kommunikationer, vägar och transporter i Marks kommun. Två av frågorna kombinerades till ett sammanfattande index om kommunikationer Hur fungerar kollektivtrafiken från och till Ditt företag/arbetsplats Hur fungerar möjligheten att transportera gods till och från Ditt företag/arbetsplats Hur fungerar väg 156 och övrigt vägnät En väl fungerande infrastruktur är grunden för all affärsverksamhet. Hur bra eller dåligt tycker Du att följande fungerar i Marks kommun? Skala: 0=mycket dåligt och 100=mycket bra Kollektivtrafiken från och till Ditt företag/arbetsplats Möjligheten att transportera gods till och från Ditt företag/arbetsplats Sammanfattande index om kommunikationer Väg 156 och övrigt vägnät Extremt positiva Mycket positiva Ganska positiva Litet positiva Svagt positiva % Bäst betyg får möjligheten att transportera gods till och från företaget/arbetsplatsen Bäst betyg ger företagen till Möjligheten att transportera gods till och från Ditt företag/ arbetsplats. En stor majoritet av företagen (67 procent) ger ett positivt betyg över skalans neutrala mittpunkt; Tabell 34 och 36. En av tio (9 procent) ger högsta möjliga betyg och ungefär lika många (12 procent) ger näst högsta betyg. Det innebär att vart femte företag (21 procent) ligger i de två högsta betygsintervallen. Företagens medelbetyg är 66 på skalan mellan 0 och

17 SKOPresearch AB Kollektivtrafiken från och till Ditt företag/arbetsplats Två av fem företag (41 procent) ger ett positivt betyg till Kollektivtrafiken från och till Ditt företag/arbetsplats; Tabell 34 och 35. Relativt få (5 procent) ger högsta möjliga betyg, och 5 procent ger näst högsta betyg. Det innebär att var tionde företag (10 procent) ligger i de två högsta betygsintervallen. Företagens medelbetyg är 49. Sammanfattande index om kommunikationer SKOP har skapat ett sammanvägt index av frågorna, om möjligheten att transportera gods till och från företaget/arbetsplatsen samt Kollektivtrafiken från och till företaget/arbetsplatsen. Medelbetyget är 57 på skalan mellan 0 och 100; Tabell 34 och 37. Några få företag (4 procent) ger högsta möjliga betyg till båda delfrågorna. En majoritet (52 procent) ger ett positivt betyg till kommunikationsindex, dvs ligger över skalans mitt. Väg 156 och övrigt vägnät Bara ett av fem företag (21 procent) ger ett positivt betyg till Väg 156 och övrigt vägnät ; Tabell 34 och 38. Ingen (0 procent) ger högsta möjliga betyg, och 4 procent ger näst högsta betyg. En mycket stor majoritet av företagen (72 procent) ger ett negativt betyg under skalans mittpunkt. Vart sjätte företag (14 procent) ger lägsta möjliga betyg. Företagens medelbetyg är

18 SKOPresearch AB Påstående om inflytande i Marks kommun Intervjupersonerna besvarade fyra påståenden om inflytande i Marks kommun och de frågorna kombinerades till ett sammanfattande index om inflytande. Marks kommun är hjälpsam och snabb när man behöver olika slag av tillstånd Det är lätt att komma i kontakt med tjänstemännen i Marks kommun Marks kommun är bra på att informera om den kommunala verksamheten Det är lätt att komma i kontakt med politiker verksamma i Mark Påståenden om inflytande Marks kommun är hjälpsam och snabb när man behöver olika slag av tillstånd Det är lätt att komma i kontakt med tjänstemännen i Marks kommun Marks kommun är bra på att informera om den kommunala verksamheten Det är lätt att komma i kontakt med politiker verksamma i Mark Sammanfattande index om inflytande Instämmer helt och hållet Mycket starkt instämmande Ganska starkt instämmande Litet instämmande Svagt instämmande % Starkast instämmande om lättheten att komma i kontakt med tjänstemännen Starkast instämmande ger företagen till påståendet Det är lätt att komma i kontakt med tjänstemännen i Marks kommun. En majoritet av företagen (57 procent) instämmer med varierande grad av styrka; Tabell 39 och 41. Några få företag (2 procent) instämmer helt och hållet och vart tionde (10 procent) instämmer mycket starkt. Företagens medelsvar är 57 på skalan mellan 0 och 100. Marks kommun är bra på att informera om den kommunala verksamheten En majoritet av företagen (52 procent) instämmer i påståendet att Marks kommun är bra på att informera om den kommunala verksamheten ; Tabell 39 och 42. Få (3 procent) instämmer 18

19 SKOPresearch AB helt och hållet, och 6 procent instämmer mycket starkt. Det innebär att vart tionde företag (9 procent) ligger i de två högsta graderna av instämmande. Företagens medelsvar är 58. Det är lätt att komma i kontakt med politiker verksamma i Mark Nästan hälften av företagen (45 procent) instämmer i påståendet att Det är lätt att komma i kontakt med politiker verksamma i Mark ; Tabell 39 och 43. Bara få (2 procent) instämmer helt och hållet, och 6 procent instämmer mycket starkt. Det innebär att knappt vart tionde företag (8 procent) ligger i de två högsta graderna av instämmande. Företagens medelsvar är 54. Marks kommun är hjälpsam och snabb när man behöver olika slag av tillstånd En minoritet av företagen (37 procent) instämmer i påståendet att Marks kommun är hjälpsam och snabb när man behöver olika slag av tillstånd ; Tabell 39 och 40. Nästan ingen (färre än 1 procent) instämmer helt och hållet, men 8 procent instämmer mycket starkt. Företagens medelsvar är 49. Sammanfattande index om inflytande SKOP har skapat ett sammanvägt index av de fyra påståendena, Marks kommun är hjälpsam och snabb när man behöver olika slag av tillstånd, Det är lätt att komma i kontakt med tjänstemännen i Marks kommun, Marks kommun är bra på att informera om den kommunala verksamheten samt Det är lätt att komma i kontakt med politiker verksamma i Mark. Medelsvaret på index är 54 på skalan mellan 0 och 100. Inget företag (0 procent) instämmer helt och hållet med alla fyra påståendena. En majoritet (51 procent) har ett positivt värde på inflytandeindex, dvs. de ligger över skalans mitt. 19

20 SKOPresearch AB Faktorer som har säkerställt samband med vilja att rekommendera Mark SKOP har analyserat vilka av de studerade faktorerna påståenden och fem sammanfattande index som har ett statistiskt säkerställt samband med företagens svar på frågan Hur tycker Du det är att vara företagare i Marks kommun påståendet Om en företagare och god vän bad Dig om råd. Skulle Du då kunna rekommendera denne att flytta sitt företag till Mark?. Påverkan Faktorer som har statistiskt säkerställd påverkan på gillande av att vara företagare i Marks kommun på viljan att rekommendera en god vän att flytta sitt företag till Mark 0 Gillande av att vara företagare i Mark Lokalindex Viljan att rekommendera en god vän att flytta sitt företag till Mark Inflytandeindex Starkast samband har instämmande i påståenden som ingår i Inflytandeindex Betyget på Inflytandeindex har starkast samband med både hur man gillar att vara företagare i Mark och viljan att rekommendera en annan företagare att flytta sitt företag till Mark. Ju högre betyg företagen ger Inflytandeindex, desto mer nöjda är de med att vara företagare i Mark och desto mer benägna är de att rekommendera en god vän att flytta sitt företag till Mark. Genom att göra företagen mer nöjda med inflytandet i Mark kan kommunen uppnå störst ökning av gillandet att vara Markföretag och viljan att rekommendera. På andra plats kommer instämmande i påståenden som ingår i Lokalindex Betyget på Lokalindex har näst starkast samband med hur man gillar att vara företagare i Mark samt viljan att rekommendera en annan företagare att flytta sitt företag till Mark. 20

21 SKOPresearch AB Ju högre betyg företagen ger Lokalindex, desto mer nöjda är de med att vara företagare i Mark och desto mer benägna är de att rekommendera en god vän att flytta sitt företag till Mark. Genom att göra företagen mer nöjda med lokalfrågor i Mark kan kommunen uppnå näst störst ökning av gillandet att vara Markföretag och viljan att rekommendera. 21

22 SKOPresearch AB Kommunens namn, identitet och profil och utveckling Hur viktigt är begreppet Tygriket för marknadsföring av företagens verksamhet Intervjuarna berättade och frågade, Marks kommun är för övriga svenskar främst känd för textilindustri. Hur viktigt är begreppet Tygriket för marknadsföringen av Ditt företags verksamhet? Svarsskalan gick mellan 0=helt oväsentligt och 100 mycket viktigt. En fjärdedel av företagen (27 procent) anser att begreppet Tygriket är viktigt för deras marknadsföring, de ger en vikt över den neutrala mittpunkten; Tabell 45. En mycket stor majoritet (71 procent) anser att det är oviktigt, de ger en vikt under skalans mittpunkt. Nästan hälften av de intervjuade företagen (44 procent) säger att begreppet Tygriket är helt oväsentligt, dvs. de ger lägsta möjliga vikt. Hur viktigt är begreppet Tygriket för marknadsföringen av Ditt företags verksamhet? Skala mellan 0=helt oväsentligt och 100=mycket viktigt % Oviktigt 045 Varken/ eller 4655 Viktigt Vad kommunen bör lyfta fram i sin profilering Företagen besvarade en öppen fråga, Finns det något annat (än Tygriket) som känentecknar Mark som Du skulle vilja att man använder sig av när man marknadsför Marks kommun? Svaren på den frågan redovisas i Listning 3. Vanligaste svar är att kommunen bör lyfta fram naturen. Därnäst vanligast är det geografiska läget med närhet till flera städer och flygplats. En knapp majoritet av företagen tror att ett namnbyte på kommunen skulle underlätta SKOP frågade, Namnet Mark är relativt okänt. Skulle det vara lättare att känna igen Marks kommun om man tog namn efter centralorten Kinna? En knapp majoritet av kommuninvånarna (52 procent) tror att det absolut eller kanske skulle bli lättare att känna igen kommunen med ett nytt namn; Tabell

23 SKOPresearch AB Det finns stora geografiska skillnader när det gäller inställningen till ett namnbyte. Bland de företag som är verksamma utanför centralorten Kinna är det en minoritet som tror att skulle bli lättare att känna igen kommunen med ett nytt namn Skulle det vara lättare att känna igen Marks kommun om man tog namn efter centralorten Kinna? % Samtliga Kinna Skene Horred Annan Ja, absolut Ja, kanske Nästan alla vill att Marks kommun skall vara offensiv och stark SKOP frågade, Vill Du att Marks kommun ska uppfattas som offensiv och stark? Nästan alla företag (96 procent) svarar ja absolut eller ja kanske på frågan; Tabell 47. De flesta (82 procent) säger ja absolut. En majoritet vill att Mark marknadsförs för fler invånare och nya företagsetableringar Intervjuarna berättade och frågade, Många kommuner och regioner i Sverige arbetar med kampanjer och andra marknadsföringsåtgärder för att förstärka sin profil och vara attraktivare för fler invånare och nya företagsetableringar. Tycker du att Marks kommun ska arbeta mer med sådan marknadsföring? En mycket stor majoritet av företagen (87 procent) tycker att Marks kommun absolut eller kanske skall arbeta mer med marknadsföring som gör kommunen attraktivare för fler invånare och nya företagsetableringar. En majoritet (59 procent) vill att kommunen absolut gör det. 23

24 SKOPresearch AB % Vill Du att Marks kommun ska uppfattas som offensiv och stark? Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte % 70 Tycker att Marks kommun ska arbeta mer med marknadsföringföring för fler invånare och nya företagsetableringar? Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte 24

25 SKOPresearch AB Företagen vill få både fler invånare och fler företag att flytta till Mark SKOP ställde två frågor Ska man arbeta för att få fler att flytta till Mark eller är det lagom många som bor i Mark idag? Ska man arbeta för att få fler företag att flytta till Mark eller är det lagom många företag i Mark idag? De flesta av företagen (86 procent) vill att kommunen skall arbeta för att få fler företag att flytta till Mark; Tabell 50. En mycket stor majoritet (74 procent) vill också att kommunen arbetar för att få fler invånare att flytta till Mark; Tabell 49. Ska man arbeta för att få fler att flytta till Mark eller är det lagom många som bor i Mark idag? Ska man arbeta för att få fler företag att flytta till Mark eller är det lagom många företag i Mark idag? % Få fler att flytta till Mark Lagom många nu Invånares flytt Företags flytt Inspirerande och utmanande med fler företag i samma bransch SKOP frågade, Om det flyttade in många företag inom din bransch i kommunen. Skulle Du i första hand tycka det var inspirerande och utmanande eller skulle det i första hand vara jobbigt med ökande konkurrens? En mycket stor majoritet av företagen (79 procent) tycker att det i första hand skulle vara inspirerande och utmanande med fler företag i deras egen bransch; Tabell 51. Bara en femtedel (21 procent) tror att det främst skulle vara jobbigt med ökande konkurrens. 25

26 SKOPresearch AB % Om det flyttade in många företag inom Din bransch i kommunen. Skulle Du i första hand tycka det var inspirerande och utmanande eller skulle det i första hand vara jobbigt med ökande konkurrens? Inspirerande och utmanande Jobbigt med ökande konkurrens 26

27 SKOPresearch AB Prioriteringar Intervjuaren berättade att, "I alla kommuner finns det begränsat med pengar och man tvingas välja vad man ska satsa på. Vad av följande tycker Du att man ska satsa på i Marks kommun för att det ska bli bättre att bo där? Vägnätet är viktigast På första plats av nio uppräknade faktorer kommer satsningar på vägnätet. Nästan alla företag (92 procent) vill satsa mer, en majoritet (54 procent) vill satsa mycket mer; Tabell 52 och 53. Områden som kommunen bör satsa mer på Vägnätet Kollektivtrafiken Marknadsföring av Mark Miljöfrågor och hållbar utveckling Resurser för det lokala näringslivet KYutbildningar Kommunal service för företagen Samarbete inom Sjuhäradsregionen Samverkan med Göteborg % Mycket mer Litet mer På andra plats kommer marknadsföring av Mark På andra plats bland de uppräknade faktorerna kommer marknadsföring av Mark. En mycket stor majoritet (80 procent) vill satsa mer på det, 17 procent vill satsa mycket mer; Tabell 52 och 55. På tredje plats kommer kollektivtrafiken På tredje plats kommer kollektivtrafiken 72 procent vill satsa mer, 23 procent vill satsa mycket mer; Tabell 52 och

28 SKOPresearch AB På fjärde plats kommer resurser för det lokala näringslivet På fjärde plats kommer resurser för det lokala näringslivet 68 procent vill satsa mer, 19 procent vill satsa mycket mer; Tabell 52 och 57. På femte plats kommer samarbete inom Sjuhäradsregionen På femte plats kommer samarbete inom Sjuhäradsregionen 67 procent vill satsa mer, 10 procent vill satsa mycket mer; Tabell 52 och 60. På sjätte plats kommer kommunal service för företagen På sjätte plats kommer kommunal service för företagen 64 procent vill satsa mer, 13 procent vill satsa mycket mer; Tabell 52 och 59. Därefter följer Samverkan med Göteborg 62 procent satsa mer, 17 procent mycket mer; Tabell 52 och 61 KYutbildningar 62 procent satsa mer, 16 procent mycket mer; Tabell 52 och 58 Miljöfrågor och hållbar utveckling 57 procent satsa mer, 10 procent mycket mer; Tabell 52 och 56. Företagen kunde också ge egna förslag om områden som kommunen bör satsa mer på. De svaren återfinns i Tabell

29 SKOPresearch AB Koppling till omvärlden SKOP frågade, Framtidens företagsamhet i Marks kommun är starkt kopplad till omvärldens utveckling. Är det något särskilt som kommer att påverka Ditt företags framtid? Av företagen är det 43 procent som svarar ja på frågan; Tabell 63. Deras svar har listats i Listning 5. 29

30 SKOPresearch AB BILAGA Teknisk beskrivning av undersökning för Mark attityder bland företag juni/juli 2006 Population och urval Ett stratifierat urval gjordes bland företag med minst en anställd i Marks kommun. Urvalet bestod av fyra strata och ungefär lika många intervjuer gjordes i varje stratum a) företag med en anställd b) företag med en till fyra anställda c) företag med fem till 19 anställda d) företag med minst 20 anställda Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. I företaget intervjuades företagsledaren eller i förekommande fall platschefen i Mark. Varje företag i urvalet söktes vid minst tio tillfällen vid olika tidpunkt på dagen och under veckans alla dagar. Datainsamlingsperiod Intervjuerna gjordes under perioden 16 juni till 16 juli Svarsfrekvens och bortfall Bruttourvalet bestod av 220 företag med identifierbara telefonnummer. Av dessa var det 7 som uppgav att de ej hade någon verksamhet i Mark och 3 som hade upphört. Det gav ett nettourval om 210 företag. Totalt har 154 företag intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 73 procent. Bortfallet består av 19 företag som inte ville medverka i undersökningen samt av 37 företag med vilka det var omöjligt att få kontakt under datainsamlingsperioden. Viktning Företagsintervjuerna har viktats (poststratifierats) med avseende på antalet anställda personer så att varje urvalsstratum har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av företagen i Marks kommun. 30

31 SKOPresearch AB Tabell 1: Hur tycker Du det är att vara företagare i Marks kommun? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 31

32 SKOPresearch AB Tabell 2: Om intervjupersonen själv bor i Marks kommun, Hur trivs Du med att bo i Marks kommun? Mycket bra Ganska bra Osäker Ganska dåligt Mycket dåligt svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats 0 Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre

33 SKOPresearch AB Tabell 3: Om en företagare och god vän bad Dig om råd. Skulle Du då kunna rekommendera denne att flytta sitt företag till Mark? Skala: 0=max negativ (absolut inte) och 100=max positiv (ja, absolut) Medel svar Samtliga A person personer personer eller fler personer Ja, absolut 2 2 A A Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man A år eller yngre år år eller äldre A Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 33

34 SKOPresearch AB Tabell 4: Påståenden om lokaler Skala: 0=max negativ (instämmer inte alls) och 100=max positiv (instämmer helt och hållet) Medel svar Det är lätt att skaffa de lokaler man behöver i Marks kommun I Mark finns det företagsnätverk som arbetar aktivt med lokalfrågor Sammanfattning Lokaler

35 SKOPresearch AB Tabell 5: Påstående Det är lätt att skaffa de lokaler man behöver i Marks kommun Skala: 0=max negativ (instämmer inte alls) och 100=max positiv (instämmer helt och hållet) Medel svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 35

36 SKOPresearch AB Tabell 6: Påstående I Mark finns det företagsnätverk som arbetar aktivt med lokalfrågor Skala: 0=max negativ (instämmer inte alls) och 100=max positiv (instämmer helt och hållet) Medel svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 36

37 SKOPresearch AB Tabell 7: Sammanfattningsindex av påståenden om Lokaler Skala: 0=max negativ (instämmer inte alls) och 100=max positiv (instämmer helt och hållet) Medel svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 37

38 SKOPresearch AB Tabell 8: Påståenden om företagsnätverk Skala: 0=max negativ (instämmer inte alls) och 100=max positiv (instämmer helt och hållet) Medel svar Det är viktigt att vara medlem i ett lokalt företagsnätverk Företagsnätverken i Mark har en väl utvecklad verksamhet Samarbetet mellan företagsnätverken och Marks kommun fungerar bra Sammanfattning företagsnätverk

39 SKOPresearch AB Tabell 9: Påstående Det är viktigt att vara medlem i ett lokalt företagsnätverk Skala: 0=max negativ (instämmer inte alls) och 100=max positiv (instämmer helt och hållet) Medel svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 39

40 SKOPresearch AB Tabell 10: Påstående Företagsnätverken i Mark har en väl utvecklad verksamhet Skala: 0=max negativ (instämmer inte alls) och 100=max positiv (instämmer helt och hållet) Medel svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 40

41 SKOPresearch AB Tabell 11: Påstående Samarbetet mellan företagsnätverken och Marks kommun fungerar bra Skala: 0=max negativ (instämmer inte alls) och 100=max positiv (instämmer helt och hållet) Medel svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 41

42 SKOPresearch AB Tabell 12: Sammanfattningsindex av påståenden om Företagsnätverk Skala: 0=max negativ (instämmer inte alls) och 100=max positiv (instämmer helt och hållet) Medel svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 42

43 SKOPresearch AB Tabell 13: Företagsnätverken kan bara satsa på ett begränsat antal områden. Vad av följande tycker Du att man ska satsa på för att främja företagande i Marks kommun? Skall man satsa mycket mer, litet mer, oförändrat, litet mindre och mycket mindre på Mycket mer Litet mer Oförändrat Litet mindre Mycket mindre svar Företagarutbildning Idéutveckling Affärsutveckling Etableringsstöd Lokaler Gemensam profilering Lobbyverksamhet Annat

44 SKOPresearch AB Tabell 14: Företagsnätverken kan bara satsa på ett begränsat antal områden. Vad av följande tycker Du att man ska satsa på för att främja företagande i Marks kommun? Skall man satsa mycket mer, litet mer, oförändrat, litet mindre och mycket mindre på Företagarutbildning Mycket mer Litet mer Oförändrat Litet mindre Mycket mindre svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 44

45 SKOPresearch AB Tabell 15: Företagsnätverken kan bara satsa på ett begränsat antal områden. Vad av följande tycker Du att man ska satsa på för att främja företagande i Marks kommun? Skall man satsa mycket mer, litet mer, oförändrat, litet mindre och mycket mindre på Idéutveckling Mycket mer Litet mer Oförändrat Litet mindre Mycket mindre svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut A Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun A Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre A Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 45

46 SKOPresearch AB Tabell 16: Företagsnätverken kan bara satsa på ett begränsat antal områden. Vad av följande tycker Du att man ska satsa på för att främja företagande i Marks kommun? Skall man satsa mycket mer, litet mer, oförändrat, litet mindre och mycket mindre på Affärsutveckling Mycket mer Litet mer Oförändrat Litet mindre Mycket mindre svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man A år eller yngre år år eller äldre A Någon person, men färre än 1 procent Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 46

47 SKOPresearch AB Tabell 17: Företagsnätverken kan bara satsa på ett begränsat antal områden. Vad av följande tycker Du att man ska satsa på för att främja företagande i Marks kommun? Skall man satsa mycket mer, litet mer, oförändrat, litet mindre och mycket mindre på Etableringsstöd Mycket mer Litet mer Oförändrat Litet mindre Mycket mindre svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 47

48 SKOPresearch AB Tabell 18: Företagsnätverken kan bara satsa på ett begränsat antal områden. Vad av följande tycker Du att man ska satsa på för att främja företagande i Marks kommun? Skall man satsa mycket mer, litet mer, oförändrat, litet mindre och mycket mindre på Lokaler Mycket mer Litet mer Oförändrat Litet mindre Mycket mindre svar Samtliga person personer personer eller fler personer Ja, absolut Övriga svar Kinna Skene Horred Annan I Marks kommun Annan plats Kvinna Man år eller yngre år år eller äldre Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 48

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09 Ekonomi-SKOP, tember - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt uppåtriktad trend för företagens aktivitet - Optimisterna dominerar klart över pessimisterna - Allt fler företag har mer att göra än

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2016 MED SVENSKA FÖRETAGARE Februari 2017 NNR Service AB, Stockholm, 2017 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 19 oktober - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Företagen tror att räntehöjningarna när sig - Färre än tidigare tror på ytterligare räntesänkningar - Två av tre befarar att räntorna

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 18 maj - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Stigande ränteförväntningar hos företagen - SKOP:s långa ränteindex på högsta nivån sedan april - Riksbanken har svårt att övertyga företagen

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Förord Det är viktigt att skapa former för att ta till vara på våra målgruppers synpunkter i länsstyrelsernas

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under. Resultaten redovisas även i datafilen S5FEB16.xls,

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer