SKOP Skandinavisk opinion ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOP Skandinavisk opinion ab"

Transkript

1 SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti Undersökningens resultat sammanfattas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Post & Telestyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP,, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , fax

2 Kön, ålder, utbildning och bostadsort Av de 1.2 intervjuade personerna är hälften kvinnor (49 procent) och hälften män (51 procent). Knappt en av tio (8 procent) är mellan 16 och 2 år, och drygt en av tio (13 procent) är mellan 61 och 69 år. Ungefär var femte intervjuperson återfinns inom vardera av åldersgrupperna 21-3 år (2 procent), 31-4 år (21 procent), 41-5 år (2 procent) samt 51-6 år (19 procent). Två av fem (39 procent) har minst 13 års utbildning. Ungefär lika många (37 procent) har tio till tolv års utbildning. En av fyra (24 procent) har studerat nio år eller mindre. En av fyra intervjupersoner (27 procent) bor i storstäder med mer än 2 tusen invånare. Drygt var tionde (13 procent) bor i städer med 81 till 2 tusen invånare, en av fyra (23 procent) bor i städer med 21 till 8 tusen invånare. Två av fem (37 procent) bor på platser med 2 tusen eller färre invånare Kvinna Man 16-2 år 21-3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år år Högst 9 års utbildning 1-12 års utbildning Mer än 12 års utbildning Storstad, mer än 2 tusen Stad med 81-2 tusen Stad med 21-8 tusen Plats med 2 tusen eller färre Inkomst Var sjätte person (17 procent) uppger att de har en årsinkomst om högst 1 tusen kronor. Två av fem (41 procent) har 11-2 tusen i inkomst och en av tre (34 procent) har 21 till 3 tusen. En av tio (9 procent) har en årsinkomst som är över 3 tusen kronor.

3 3 En av tjugu intervjupersoner (5 procent) bor i ett hushåll där hushållets totala årsinkomst är högst 1 tusen kronor. En av sex (16 procent) har en total hushållsinkomst som är 11 till 2 tusen, knappt varannan (45 procent) har mellan 21 och 4 tusen och en av fyra (27 procent) har 41 till 6 tusen kronor. En av tjugo (7 procent) har en årlig total hushållsinkomst som är över 6 tusen kronor egen 11-2 egen 21-3 egen 31-4 egen 41+ egen -1 hushåll 11-2 hushåll 21-4 hushåll 41-6 hushåll 61-8 hushåll 81+ hushåll Användning av datorer och Internet En av fyra personer i Sverige i åldern 16 till 69 år (24 procent) använder varje dag en persondator på sin fritid. Ytterligare en av sex (15 procent) gör det flera gånger i veckan men inte varje dag och var en av tio (11 procent) gör det varje vecka. Totalt uppger hälften av de intervjuade (5 procent) att de använder en persondator minst en gång i veckan på sin fritid. En av sex (14 procent) använder Internet varje dag på sin fritid. Ungefär lika många (16 procent) gör det flera gånger i veckan men inte varje dag. Ytterligare en av tio (11 procent) gör det varje vecka. Totalt säger två av fem (41 procent) att de använder Internet minst en gång per vecka på sin fritid. Två av fem svenska invånarna mellan 16 och 69 år (43 procent) använder aldrig en persondator på sin fritid eller gör det mindre ofta än varje månad. Hälften (52 procent) använder aldrig Internet på sin fritid eller gör det mindre ofta än en gång i månaden.

4 Dagligen Flera gånger per vecka Varje vecka Varje månad Mer sällan eller aldrig Persondator Internet Sysselsättning Två av tre intervjupersoner (64 procent) är anställda, en av tio (8 procent) är egen företagare, under det att en av fyra (28 procent) inte förvärvsarbetar Anställd Egen företagare Förvärvsarbetar inte

5 Två av tre svenskar (63 procent) har mobiltelefon. En av tio (8 procent) är anställda som inte har någon privat mobiltelefon men som i tjänsten har en mobiltelefon som arbetsgivaren betalar och något färre är egen företagare med mobiltelefon (6 procent). Hälften av intervjupersonerna (49 procent) har en privat mobiltelefon vilket inbegriper dels de icke förvärvsarbetande dels dem som är anställda. Bland de anställda med privat mobiltelefon finns det ett antal personer som även har en mobiltelefon i tjänsten Har inte mobiltelefon Anställd, endast tjänstetelefon Egen företagare med mobiltelefon Privat mobiltelefon Samtliga Anställda Egna företagare Icke förvärvsarbetanade Det är vanligare bland män (75 procent) än bland kvinnor (51 procent) att ha mobiltelefon. Skillnaden förklaras dels av att större andel av männen är egna företagare med mobiltelefon eller anställda med tjänstetelefon dels av att det är större andel av männen (56 procent) än av kvinnorna (43 procent) som har en privat mobiltelefon. Det är lägre andel som har mobiltelefon bland personer över 5 år än i yngre åldersgrupper 56 procent mellan 51 och 6 år och 47 procent mellan 61 och 69 år. Innehavet av mobiltelefon varierar relativt litet i grupperna mellan 16 och 5 år från lägst 66 procent i gruppen 16-2 år till högst 7 procent i gruppen Andelen med privat mobiltelefon är dock högst i gruppen 16-2 år (63 procent) eftersom få i de åldrarna har telefon pga sitt arbete. Det finns ett starkt samband mellan inkomst och innehav av mobiltelefon. Bland dem som har en egen årsinkomst som är högst 1 kronor har knappt hälften (45 procent) mobiltelefon. Bland personer med över 3 tusen i årsinkomst har nästan alla mobiltelefon. Skillnaden förklaras i huvudsak av att var tredje höginkomsttagare har mobiltelefon som arbetsgivaren betalar och att många är egna företagare med mobiltelefon. Bland personer med högst 1 kronor i egen årsinkomst har 39 procent en privat mobiltelefon. I gruppen med över 4 tusen kronor i egen årsinkomst har 52 procent en privat mobiltelefon.

6 Kvinna Man 16-2 år 21-3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år år Alla med mobiltelefon Privat mobiltelefon tusen egen inkomst 11-2 tusen egen inkomst 21-3 tusen egen inkomst 31-4 tusen egen inkomst 41+ tusen egen inkomst Högst 9 års utbildning 1-12 års utbildning Mer än 12 års utbildning Alla med mobiltelefon Privat mobiltelefon De som på sin fritid använder en persondator eller Internet minst en gång per vecka (75 procent) har mobiltelefon i större utsträckning än de som inte använder PC eller Internet varje vecka på sin fritid (52 procent).

7 Intervjupersonerna tillfrågades även hur många mobiltelefoner som det finns i deras hushåll. Frågan har inte besvarats av den sjättedel av intervjupersonerna (14 procent) som är anställda och har mobiltelefon som arbetsgivaren betalar. Fyra av fem (78 procent) säger att de bor i ett hushåll med mobiltelefon. Det skall jämföras med att 63 procent själva har mobiltelefon, vilket innebär att ungefär en av sex personer i de aktuella åldrarna (15 procent) inte själva har mobiltelefon men lever i ett hushåll med minst en mobiltelefon Ingen mobiltelefon 1 mobiltelefon 2 mobiltelefoner 3 mobiltelefoner 4 eller fler mobiltelefoner Har tjänstetelefon Det finns ett starkt samband mellan inkomst och innehav av mobiltelefon i hushållet. Två av tre personer (67 procent) lever i hushåll utan mobiltelefon om den årliga hushållsinkomsten är högst 1 tusen kronor. En av fyra intervjupersoner (25 procent) lever i ett hushåll med minst två mobiltelefoner. Det är betydligt vanligare i hushåll med hög inkomst än i hushåll med låg inkomst. 4 procent skall eller funderar på att skaffa mobiltelefon De som inte har mobiltelefon fick en fråga om planerna på att skaffa mobiltelefon. En av tjugo (7 procent) kommer, enligt egen uppgift, att skaffa en egen mobiltelefon inom ett halvår. Ytterligare en av tre (33 procent) funderar på att skaffa en egen mobiltelefon. Totalt säger två av fem (4 procent) att de skall eller funderar på att skaffa mobiltelefon. En av tre (31 procent) tänker aldrig skaffa mobiltelefon. En av fyra (28 procent) har aldrig tänkt på det.

8 Kommer att skaffa en egen mobiltelefon inom ett halvår Funderar på att skaffa en egen mobiltelefon Tänker aldrig skaffa en egen mobiltelefon Har aldrig tänkt på det Inget behov är vanligaste orsaken till att man inte har mobiltelefon De som inte har mobiltelefon fick också frågan om den viktigaste orsaken till att de inte har det. Frågan gällde intervjupersonens spontana svar och hade inga färdiga svarsalternativ. Den vanligaste orsaken (48 procent) är att intervjupersonen inte har något behov av mobiltelefon. En av sex (15 procent) anser att det är för dyrt, och en av tio (1 procent) säger att den vanliga telefonen räcker. Några (5 procent) säger att så många andra har mobiltelefon och att man kan låna och några få (1 procent) säger att det är krångligt. En av sex (17 procent) har givit andra svar Du har inte något behov av mobiltelefon Det är för dyrt Det är så många andra som har, Du kan låna Den vanliga telefonen räcker Det verkar krångligt Annat

9 Hälften av dem som har mobiltelefon (53 procent) uppger att de oftast ringer genom Telia. På andra plats (3 procent) kommer Comviq och Tele2mobil. En av sex (16 procent) ringer oftast genom Europolitan. De allra flesta (9 procent) har en mobiltelefon av GSM-typ. En av tio (8 procent) har NMT, av vilka hälften (4 procent) också har en telefon av typ GSM. Relativt många (7 procent) har inte kunnat besvara frågan Comviq Tele2- mobil Europolitan Telia om operatör NMT GSM Både NMT & GSM om typ De som har mobiltelefon tillfrågades vilka abonnemangstyper som de har Samtalspott Kontantkort Samtliga Privat mobiltelefon

10 1 Nästan hälften (46 procent) har samtalspott, dvs. betalar in en avgift i förväg, en pott som de kan ringa för. Tre av tio (29 procent) har kontantkort, dvs. betalar med ett kort som de köper kontant i förväg. För en av tio (12 procent) är inte betalningsfrågan aktuell eftersom deras mobiltelefon betalas av arbetsgivaren. Yngre personer och kvinnor använder kontantkort i större utsträckning än vad män och äldre användare av mobiltelefoner gör. 67 procent får samtalstid över i potten Bara tre av tio (29 procent) använder sin samtalspott varje period. Två av tre (67 procent) brukar få samtalstid över. Några (4 procent) vet inte. En av fyra innehavare (25 procent) har haft mobiltelefon ungefär ett år eller kortare tid. En av tio (12 procent) har haft mobiltelefon mindre än ett halvår Mindre än ett halvår Ungefär ett år Ungefär två år Tre till fem år Mer än sex år 1 En majoritet (57 procent) har haft mobiltelefon tre år eller längre tid. En av sex (17 procent) har haft mobiltelefon mer än sex år. Två av fem (4 procent) har haft det tre till fem år. Det är främst personer med låg egen inkomst och med låg hushållsinkomst, yngre personer och kvinnor som har haft mobiltelefon mindre än ett år. Samtalstrafik till och från mobiltelefonen SKOP frågade intervjupersonerna Ungefär hur många telefonsamtal brukar Du i genomsnitt ringa från Din mobiltelefon en vanlig dag? Räkna både mobilsamtal i arbetet och privata samtal. Många av intervjupersonerna ringer relativt litet från sin mobiltelefon. En av tio (13 procent) säger att de i genomsnitt inte ringer något samtal en vanlig dag. En av fyra (23 procent) ringer i genomsnitt ett samtal per dag. Hälften av intervjupersonerna (51 procent) ringer högst två samtal per dag från sin mobiltelefon. En av tjugu (6 procent) ringer mer än tio samtal per dag. En av fem (18 procent) ringer mer än fem samtal.

11 samtal 1 samtal 2 samtal 3 samtal 4-5 samtal 6-1 samtal 11 eller fler samtal Ringda samtal Mottagna samtal Mönstret är ungefär detsamma för inkommande samtal till mobiltelefonen. En av tio (13 procent) får en vanlig dag inte något samtal till sin mobiltelefon. Hälften (49 procent) får högst två samtal. En av tio (9 procent) får mer än tio samtal per dag. En av fem (19 procent) får mer än fem samtal. En av tio (8 procent) kan inte säga hur många samtal de får eller ringer en vanlig dag. Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och ringda respektive mottagna samtal till mobiltelefon. Ju högre egen inkomst eller hushållsinkomst, desto fler ringda och mottagna telefonsamtal. Män ringer och tar i genomsnitt emot fler samtal än vad kvinnor gör. De som använder telefonen i arbetet egna företagare och anställda med av arbetsgivaren betald mobiltelefon ringer och får i genomsnitt fler samtal än de som har privat mobiltelefon. 29 procent ringer idag fler minuter än för två år sedan Bland personer med mobiltelefon säger tre av tio (29 procent) att de idag ringer fler minuter än vad de gjorde för två år sedan. En av tio (13 procent) ringer färre minuter. En av tre (34 procent) ringer ungefär lika mycket och en av fem (19 procent) hade inte mobiltelefon för två år sedan. Övriga (5 procent) kunde inte besvara frågan.

12 Fler minuter Ungefär lika mycket Något färre minuter Hade inte mobiltelefon för två år sedan Samtliga Anställd, endast tjänstetelefon Egen företagare med mobiltelefon Privat mobiltelefon 16 procent betalar idag mer per månad för att använda mobiltelefonen än för två år sedan En av sex (16 procent) betalar idag mer för att använda mobiltelefonen än vad de gjorde för två år sedan. Nästan lika många (14 procent) betalar mindre. En av tre (33 procent) säger att det inte är någon skillnad. En av tio (12 procent) har enbart tjänstetelefon och en av sex (17 procent) hade inte mobiltelefon för två år sedan. En av tio (8 procent) kunde inte besvara frågan Mer Ingen skillnad Mindre Hade inte mobiltelefon för två år sedan Har enbart tjänstetelefon Samtliga Anställd, endast tjänstetelefon Egen företagare med mobiltelefon Privat mobiltelefon

13 13 En jämförelse mellan den upplevda förändringen av antalet ringda minuter och den upplevda förändringen av kostnaden visar att det finns en övervikt för ökat antal minuter men att det väger relativt jämnt mellan ökad och minskad kostnad. 67 procent har alltid eller nästan alltid med sig sin mobiltelefon En stor majoritet (67 procent) säger att de alltid eller nästan alltid har med sig en mobiltelefon när de inte är hemma. Två av fem (43 procent) har det alltid. Några få (4 procent) har aldrig eller nästan aldrig med sig telefonen och en av tio (13 procent) har det bara ibland. Yngre personer har med sig mobiltelefonen i något större utsträckning än vad äldre personer har. I den yngsta åldersgruppen är det fyra av fem (83 procent) som alltid eller nästan alltid har med sig telefonen. I den äldsta gruppen är det tre av fem (58 procent). De som bor i storstad har det i något större utsträckning än de som bor på andra platser. Personer med kort utbildning har det i liet mindre utsträckning än de som har längre utbildning Alltid Nästan alltid Ganska ofta Bara ibland Aldrig eller nästan aldrig Samtliga 16-2 år år Lika viktigt att kunna ringa och att kunna ta emot samtal SKOP frågade, Vilket är viktigast för Dig? Att Du kan ringa andra från Din mobiltelefon eller att de kan ringa till Dig? Det väger jämnt mellan att kunna ringa och att kunna ta emot samtal. Det är ungefär lika många som anser att det är viktigast att kunna ringa (3 procent) som att det är viktigast att andra kan ringa till dem (29 procent). Två av fem (4 procent) anser att det är lika viktigt.

14 81 procent brukar oftast ha mobiltelefonen påslagen Fyra av fem personer med mobiltelefon (81 procent) brukar oftast ha den påslagen när den är med. En av fem (18 procent) slår på den när de skall ringa. 64 procent använder sin mobila tjänstetelefon för samtal på fritiden De som har en mobiltelefon som arbetsgivaren betalar för tillfrågades om de använder den för samtal på fritiden. Två av tre personer som har tjänstetelefon (64 procent) säger att de även använder den för samtal på fritiden. Av dem säger tre av fyra (72 procent) att företaget/arbetsgivaren betalar för de privata samtal som de ringer på den mobila tjänstetelefonen på sin fritid. En av fyra (23 procent) säger att de själva betalar det som privatperson. Några (5 procent) säger att kostnaden delas. 22 procent använder sin privata mobiltelefon för samtal i arbetet De som har en privat mobiltelefon fick en fråga huruvida de använder den privata mobiltelefonen för samtal i arbetet. En av fem (22 procent) gör det. Sju av tio (72 procent) uppger att de själva som privatpersoner betalar de samtal som de ringer i arbetet på sin privata mobiltelefon. En av fem (22 procent) säger att företaget/arbetsgivaren betalar. Vanligast använda tjänster är nummerpresentation, textmeddelanden och nummerupplysning De som har mobiltelefon berättade vilka av ett antal uppräknade tjänster som de har använt den senaste månaden Nummerpresentation Informationstjänster Fax Internet E-post Textmeddelanden Nummerupplysningen 15

15 Vanligast (53 procent) är att ha använt nummerpresentation i mobiltelefonen. På andra plats (43 procent) kommer att sända och ta emot textmeddelanden, följt av att ringa nummerupplysningen (27 procent). Det är betydligt färre som sänder och tar emot fax via mobiltelefon (4 procent), som sänder och tar emot e-post via mobiltelefon (4 procent), som ringer informationstjänster (3 procent) och som använder Internet via mobiltelefon (2 procent). Yngre personer använder de olika tjänsterna i betydligt större utsträckning än vad äldre personer gör. Det gäller framför allt textmeddelanden och nummerpresentation. 7 procent brukar alltid, nästan alltid eller ganska ofta vidarekoppla hemtelefonen till mobiltelefonen En av tjugo (7 procent) med mobiltelefon brukar alltid, nästan alltid eller ganska ofta vidarekoppla sin hemtelefon till mobiltelefonen när de inte är hemma. En av sex (15 procent) gör det ibland. Två av tre (66 procent) vidarekopplara aldrig eller nästan aldrig sin hemtelefon till mobiltelefonen. En av tio personer med mobiltelefon (12 procent) har inte besvarat frågan därför att de enbart har tjänstetelefon som betalas av arbetsgivaren Alltid eller nästan alltid Ganska ofta Bara ibland Aldrig eller nästan aldrig Har enbart tjänstetelefon

16 Månadskostnaden De som har mobiltelefon tillfrågades, Hur mycket kostar det i genomsnitt för Dig att använda Din mobiltelefon per månad? Räkna med både den fasta avgiften och avgifterna för samtal och tjänster. En av tio (12 procent) har endast tjänstetelefon som betalas av arbetsgivaren och ytterligare (1 procent) kunde inte besvara frågan kronor 51-1 kronor 11-2 kronor 21-3 kronor 31-5 kronor Samtliga 51-1 kronor Mer än 1. kronor Har enbart tjänstetelefon Några få (2 procent) betalar mer än 1. kronor per månad, en av tjugo (6 procent) betalar mer än 5 kronor per månad, en av sex (15 procent) betalar mer än 3 kronor per månad, en av fyra (24 procent) betalar mer än 2 kronor i månaden och en majoritet (56 procent) betalar mer än 1 kronor varje månad. En av tio (11 procent) betalar 5 kronor eller mindre per månad och ungefär lika många (12 procent) betalar mellan 51 och 1 kronor per månad för att använda sin mobiltelefon. Vem betalar för mobiltelefonen De som har privat mobiltelefon tillfrågades vem som betalar abonnemangsavgiften respektive kostnaden för samtalen. Fyra av fem betalar både abonnemangsavgiften (78 procent) och samtalskostnaden (79 procent).

17 17 En av sex säger dock att de delar kostnaden för abonnemanget (15 procent) och för samtalen (15 procent) tillsammans med någon annan. En av tjugo säger att abonnemanget (6 procent) och samtalskostnaden (4 procent) helt och hållet betalas av någon annan. Det är främst pesoner mellan 16 och 2 år som säger att abonnemanget (2 procent) eller samtalskostnaden (17 procent) helt och hållet betalas av någon annan. Män säger i större utsträckning än kvinnor att de helt och hållet själva betalar abonnemanget och samtalskostnaden för sin mobiltelefon Helt och hållet Du själv Du tillsammans med någon annan Helt och hållet någon annan Abonnemangsavgiften Samtalskostnaden 61 procent anser att det är värt pengarna vad det kostar att ringa från en mobiltelefon SKOP frågade, Vad tycker Du? Är det värt pengarna vad det kostar att ringa från en mobiltelefon? En majoritet av dem som har mobiltelefon (61 procent) svarar att det absolut eller kanske är värt pengarna. Tre av tio (28 procent) anser att det absolut är värt pengarna. En av fyra (26 procent) tycker att det absolut eller troligen inte är värt pengarna. En av tio (12 procent) är osäker.

18 Ja, absolut Ja, kanske Osäker Nej, troligen inte Nej, absolut inte Medvetenheten om samtalskostnaden SKOP ställde tre frågor om kostnadsmedvetenhet. Hur ofta tänker Du på vad det kostar när Du skall ringa på mobiltelefon? Hur ofta händer det att Du avstår från att ringa på mobiltelefon därför att det ärdyrt? Hur ofta händer det att Du avstår från att ringa när det är högpristaxa och väntar till det blir lågpristaxa? Varje eller nästan varje samtal Vissa samtal Aldrig eller nästan aldrig Tänker på vad det kostar att ringa Väntar med att ringa till det blir lågpristaxa Avstår från att ringa därför att det är för dyrt

19 19 En av tre (31 procent) tänker på det varje eller nästan varje samtal. En av fyra (24 procent) tänker på det vid vissa samtal. Nästan hälften av intervjupersonerna (44 procent) säger dock att de aldrig eller nästan aldrig tänker på vad det kostar. En av tre (32 procent) avstår från att ringa varje, nästan varje eller vissa samtal därför att det är för dyrt. En av tjugo (5 procent) avstår från varje eller nästan varje samtal. En av tre (35 procent) avstår också från att ringa varje, nästan varje eller vissa samtal när det är högpristaxa och väntar till det blir lågpristaxa. En av tio (1 procent) väntar med varje eller nästan varje samtal. Jämförelse mellan priset för vidarekoppling och ett vanligt samtal till en mobiltelefon SKOP frågade dem som har mobiltelefon, Om Du jämför kostnaden för en vidarekoppling och ett vanligt samtal till en mobiltelefon. Är vidarekopplingen billigare eller dyrare eller kostar den lika mycket? Hälften av dem som har mobiltelefon (54 procent) säger att de inte vet. En av fem (2 procent) tror att det är dyrare och några få (1 procent) att det är billigare. En av tio (12 procent) har inte besvarat frågan eftersom de enbart har tjänstetelefon Billigare Kostar lika mycket Dyrare Vet inte Har enbart tjänstetelefon

20 25 procent har läst avtalsvillkoren helt och hållet En av fyra personer som har mobiltelefon (25 procent) har läst igenom avtalsvillkoren helt och hållet. Två av fem (42 procent) har delvis gjort det. Tre av tio (31 procent) har inte alls läst igenom villkoren och några (2 procent) har inte svarat på frågan Helt och hållet Bara delvis Inte alls 47 procent har aldrig kontrollerat vilka avtalsvillkor som deras mobilteleoperatör kan erbjuda SKOP frågade, Det kommer nya avtalsformer för mobiltelefonabonnemang då och då. När kontrollerade Du senast vilka avtalsvillkor som Din mobilteleoperatör kan erbjuda? Den senaste veckan Den senaste månaden Det senaste halvåret Längre sedan Har aldrig kontrollerat Har enbart tjänstetelefon

21 21 En av tio (12 procent) har inte besvarat frågan därför att de enbart har tjänstetelefon som arbetsgivaren betalar. Varannan (47 procent) har aldrig kontrollerat vilka avtalsvillkor som operatören kan erbjuda. Tre av tio (28 procent) har kontrollerat det senaste halvåret, den senaste månaden eller den senaste veckan. Hur man kontrollerat avtalsvillkoren De som någon gång har kontrollerat avtalsvillkoren fick en följdfråga, Hur gjorde Du det senast när Du kontrollerade avtalsvillkoren? Vanligast (39 procent) är att man fick brev från mobilteleoperatören. På andra plats (24 procent) kommer att man läste annonser En av tio (11 procent) ringde till mobilteleoperatören och några (4 procent) tittade på mobilteleoperatörens hemsida. En av tjugo (7 procent) har gett andra svar Fick brev från mobilteleoperatören Tittade på mobilteleoperatörens hemsida Ringde till mobilteleoperatören Läste annonser Annat 17 procent uppger att de har rabatter i abonnemanget för sin mobiltelefon Bland dem som har mobiltelefon uppger en av sex (17 procent) att det ingår något slags rabatter i abonnemanget för mobiltelefonen. Sju av tio (71 procent) säger att de inte har några rabatter. En av tio (12 procent) har inte besvarat frågan eftersom de enbart har tjänstetelefon som arbetsgivaren betalar.

22 13 procent har det senaste året undersökt om de kan få lägre kostnad för mobiltelefonen En av tio personer med mobiltelefon (13 procent) har själva under det senaste året undersökt om de kan få lägre kostnad för sin mobiltelefon genom att byta abonnemang eller operatör. En av tio har inte besvarat frågan eftersom de enbart har tjänstetelefon som arbetsgivaren betalar. 8 procent säger att mobilteleoperatören föreslagit byte till abonnemang med lägre kostnad En av tio personer med mobiltelefon (8 procent) har under det senaste året blivit kontaktade av sin mobilteleoperatör som föreslagit byte till en abonnemangstyp med lägre total kostnad för mobiltelefonen. En av tio har inte besvarat frågan eftersom de enbart har tjänstetelefon som arbetsgivaren betalar. 28 procent jämförde priser mellan olika operatörer när de senast valde abonnemang SKOP frågade, När Du senast valde abonnemang för Din mobiltelefon. Jämförde Du då priserna mellan olika mobilteleoperatörer eller mellan olika abonnemangsformer? En av fyra (28 procent) säger att de jämförde priser när de senast valde abonnemang för sin mobiltelefon. En av tio har inte besvarat frågan eftersom de enbart har tjänstetelefon som arbetsgivaren betalar Har själva det senaste året undersökt om de kan få lägre kostnad genom att byta abonnemang eller operatör Har det senaste året kontaktats av mobilteleopearatören med förslag om byte av abonnemangstyp Jämförde priserna vid senaste val av abonnemang Har enbart tjänstetelefon som arbetsgivare betalar

23 De som har mobiltelefon ombads att ta ställning till sex frågor om attityder till informationen om abonnemangstyper, priser och rabatter. De gjorde det med hjälp av en sjugradig skala från 1 till 7 där 1 betyder Inte stämmer alls och 7 betyder Stämmer helt och hållet. Skalan balanserar på mittpunkten 4. Du har tillräckligt bra kunskap om vad det kostar att ringa på Din mobiltelefon under olika tider på dygnet Starkast instämmande har påståendet att Du har tillräckligt bra kunskap om vad det kostar att ringa på Din mobiltelefon under olika tider på dygnet. En av tre (31 procent) säger att det stämmer helt och hållet. Totalt ger en majoritet (56 procent) ett instämmande med något av svarsalternativen 5, 6 eller 7. Medelsvaret är 4,64, dvs.över skalans mittpunkt. Din mobilteleoperatör är tillräckligt bra på att informera om olika priser och rabatter Även påståendet Din mobilteleoperatör är tillräckligt bra på att informera om olika priser och rabatter har ett medelsvar av instämmande (4,24) som ligger över skalans mittpunkt. En av sex (17 procent) säger att det stämmer helt och hållet. Totalt ger nästan hälften (47 procent) ett instämmande med något av svarsalternativen 5,6 eller 7. Det är tillräckligt lätt att få information om olika mobilteleoperatörers priser, rabatter och avtalsvillkor Graden av instämmande är lägre för påståendet att Det är tillräckligt lätt att få information om olika mobilteleoperatörers priser, rabatter och avtalsvillkor. Medelsvaret (3,45) ligger under skalans mittpunkt. En av fem (2 procent) instämmer inte alls. Totalt ger varannan person med mobiltelefon ett icke instämmande svar, dvs. svarar med svarsalternativen 1, 2 eller 3 som ligger under skalans mittpunkt. Du har tillräckligt bra kunskap om vad olika abonnemang kostar hos andra mobilteleoperatörer Det är relativt få som instämmer i påståendet att Du har tillräckligt bra kunskap om vad olika abonnemang kostar hos andra mobilteleoperatörer. Medelsvaret (2,83) ligger klart under skalans mittpunkt. Tre av tio (3 procent) instämmer inte alls. Totalt är det två av tre (68 procent) som svarar med alternativen 1, 2 eller 3. Det är tillräckligt lätt att jämföra vad totalkostnaden blir hos olika mobilteleoperatörer Medelsvaret (2,69) är också lågt för påståendet att Det är tillräckligt lätt att jämföra vad totalkostnaden blir hos olika mobilteleoperatörer. Tre av tio (3 procent) instämmer inte alls. Totalt är det två av tre (68 procent) som svarar med alternativen 1, 2 eller 3. Du brukar själv kontakta mobilteleoperatörer för att jämföra priser och avtalsvillkor Nästan alla tar avstånd från påståendet att Du brukar själv kontakta mobilteleoperatörer för att jämföra priser och avtalsvillkor. Fyra av fem (83 procent) instämmer inte alls. Nästan alla (94 procent) tar avstånd från påståendet med ett svarsalternativ som ligger under skalans mittpunkt, dvs. svarar med alternativen 1, 2 eller 3. 23

24 24 Medel svar 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Du har tillräckligt bra kunskap om vad det kostar att ringa på Din mobiltelefon under olika tider på dygn Din mobilteleoperatör är tillräckligt bra på att informera om olika priser och rabatter Det är tillräckligt lätt att få information om olika mobilteleoperatörers priser, rabatter och avtalsvillkor Du har tillräckligt bra kunskap om vad olika abonnemang kostar hos andra mobiltele-operatörer Det är tillräckligt lätt att jämföra vad totalkostnaden blir hos olika mobilteleoperatörer Du brukar själv kontakta mobilteleoperatörer för att jämföra priser och avtalsvillkor Du har tillräckligt bra kunskap om vad det kostar att ringa på Din mobiltelefon under olika tider på dygn Din mobilteleoperatör är tillräckligt bra på att informera om olika priser och rabatter Det är tillräckligt lätt att få information om olika mobilteleoperatörers priser, rabatter och avtalsvillkor Du har tillräckligt bra kunskap om vad olika abonnemang kostar hos andra mobiltele-operatörer Det är tillräckligt lätt att jämföra vad totalkostnaden blir hos olika mobilteleoperatörer Du brukar själv kontakta mobilteleoperatörer för att jämföra priser och avtalsvillkor Svar=1 (instämmer inte alls Svar=2 eller 3

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet Individundersökning TNS Gallup: Per Löfqvist, Dennis Stenberg & Maria Rönnberg Post- och telestyrelsen: Camilla Jönsson Projektnummer: 17843 Datum: -12-04

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Post- och Telestyrelsen, Formulär i TEMO Direkt om telefoni och TV.

Post- och Telestyrelsen, Formulär i TEMO Direkt om telefoni och TV. Post- och Telestyrelsen, Formulär i TEMO Direkt om telefoni och TV. Fråga 1: Betalar du huvuddelen av dina samtal från din fasta telefon till Telia eller till någon annan operatör? 1 Betalar huvudsakligen

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? 1 HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det/de svarsalternativ som passar bäst. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att göra markeringar

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Frågor angående barnets mobiltelefon(er)

Frågor angående barnets mobiltelefon(er) Frågor angående barnets mobiltelefon(er) Flow g skulle nu vilja fråga er om [barn]s mobiltelefonanvändning för att ringa eller ta emot samtal, dvs. prata i mobiltelefon. I följande frågor som handlar om

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Pensionsgapet störst bland kvinnorna Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 21-27

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

RAPPORT. Tjänste bra? Marknad, kvalitet och klagomål konsumenter om nio tjänsebranscher

RAPPORT. Tjänste bra? Marknad, kvalitet och klagomål konsumenter om nio tjänsebranscher RAPPORT 2000:20 Tjänste bra? Marknad, kvalitet och klagomål konsumenter om nio tjänsebranscher Förord För andra gången har Konsumentverket genomfört en konsumentundersökning om konsumenters inställning

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster Post & telestyrelsen Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 ÅRS UNDERSÖKNING Projekt: 1520725 (föregående undersökning 18434) Introduktion Hej, jag heter xxx och ringer

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR ANVÄNDARNA?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR ANVÄNDARNA? + + HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR ANVÄNDARNA? Den här undersökningen görs av Synovate på uppdrag av Post- och telestyrelsen. Postoch telestyrelsen är en statlig myndighet, vars uppgift är att

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Prisförslag 2015-08-20

Prisförslag 2015-08-20 Prisförslag 2015-08-20 300 lägenheter Harplinge samfällighetsförening Hej! Tack för att vi får vara med och offerera till att vara er nya tjänsteleverantör i det befintliga nätet. I denna offert är ni

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Vi hoppas att du tar dig tid att fylla i formuläret efter bästa förmåga. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att göra markeringar

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28 Post- och telestyrelsen onsumentundersökning om Internetsäkerhet PS-ER-01: 01-0-1 Per Nellevad Utvalda delar för Integritetsforum 01-0-8 1 akgrund & syfte Ett av PS mål är att verka för en säker elektronisk

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

TRYGGHET FÖR BILÄGARE

TRYGGHET FÖR BILÄGARE BILÄGARPANEL TRYGGHET FÖR BILÄGARE Håller inte alls med 28 2 Håller inte med helt och hållet 37 3 Håller varken med eller inte 89 7 Håller delvis med 345 27 Håller med helt 772 60 Ingen uppfattning 10

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:24 2000-10-25 Dnr B 8/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:24 2000-10-25 Dnr B 8/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:24 2000-10-25 Dnr B 8/99 1 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPARTER 1. Telia AB, 556103-4249, 123 86 FARSTA 2. Telia Nära AB, 556430-0142, 405

Läs mer

Välkommen... Att komma igång med startpaketet

Välkommen... Att komma igång med startpaketet 2 Välkommen... Välkommen till Universal Smart. Vi tackar dig för att du valt att ringa med Universal Telecom. Du har valt att ringa med Sveriges mest prisvärda abonnemang. Universal Smart garanterar dig

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt - med samma kvalitet, likvärdigt pris och bättre Internetuppkoppling Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 1 2 Teknikskifte på landsbygden Delar av det

Läs mer

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer