Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker."

Transkript

1 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag av Socialstyrelsen. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S5OKT09. I denna rapport görs jämförelser med en tidigare undersökning som SKOP genomförde i juli/augusti om samma influensa. Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Huvudresultat 30 procent har själva aktivt sökt information Svininfluensan SKOP frågade, Har du själv aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? Tre av tio svenskar (30 procent) har aktivt sökt information om Den nya influensan; Tabell 1B. Det är en ökning om 10 procentenheter sedan juli/augusti (20 procent). Av dem som arbetar inom sjukvården är det nästan varannan (48 procent) som aktivt har sökt information. Har du själv aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? % Juli/augusti Oktober Ja Nej Ju längre utbildning intervjupersonerna har, desto större andel har aktivt sökt information. Bland dem som har akademisk examen har nästan hälften (44 procent) aktivt sökt information, bland dem med högst nio års utbildning är det en av fem (22 procent) som har gjort detsamma. Den yngsta åldersgruppen under 25 år och de äldsta åldersgrupperna över 54 år har sökt information i mindre utsträckning än andra. Kvinnor (36 procent) har gjort det i större utsträckning än vad män (25 procent) har gjort. Det är bara små geografiska skillnader mellan olika delar av Sverige när det gäller aktivt sökande efter information. Men de som bor i storstadsområdena har gjort det i något större utsträckning än andra. 2

3 3

4 Procentandel i olika grupper som själva aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? Arbetar i sjukvården Arbetar ej i sjukvården % Procentandel i olika grupper som själva aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? Kvinna Man 9 år eller mindre utbildning års utbildning 13+ års utbildning, ej akademisk examen Akademisk examen % 4

5 Procentandel i olika grupper som själva aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? år år år år år år % Vanligast att söka information via Internet De som aktivt sökt information fick frågan, Var har du sökt information om den nya influensan? Flera svarsalternativ fick anges. % Om aktivt sökt information Var har du sökt information om Den nya influensan? Flera svarsalternativ fick anges Landstingens sjukvårdsrådgivning Internet Vanliga tidningar, radio TV 5

6 Vanligast är att man sökt information på Internet (61 procent); Tabell 2. En majoritet (53 procent) har också sökt i vanliga tidningar, radio eller TV. En av tre (30 procent) har använt sig av landstingens sjukvårdsrådgivning. De som arbetar inom sjukvården har i större utsträckning än andra sökt information genom sjukvårdsrådgivningen. Myndigheternas sidor samt nyhetssidor & tidningar vanliga sökvägar på Internet De som sökt information om influensan på Internet tillfrågades, Var på Internet har du sökt? Flera svarsalternativ fick anges. En majoritet (58 procent) av dem som sökt på Internet har gjort det genom att besöka myndigheternas sidor; Tabell 3. Nästan lika många (55 procent) har sökt på nyhetssidor eller i tidningar som finns på webben. Några har också sökt informationen på debattsidor eller andra sociala medium. % Myndigheternas sidor på Internet Om aktivt sökt information på Internet Var på Internet har du sökt informationen? Flera svarsalternativ fick anges Nyhetssidor eller tidningar Diskussionsforum eller andra sociala medium 6

7 Kännedom om Den nya influensan 77 procent har mycket eller ganska bra kännedom om influensan SKOP frågade, Hur väl känner du till Den nya influensan? De flesta (77 procent) anser nu att de har mycket eller ganska bra kännedom om Den nya influensan, 12 procent svarar mycket bra; Tabell 4B. Det är en stor ökning om 15 procentenheter sedan juli/augusti då det var 62 procent som hade mycket eller ganska bra kännedom. Fortfarande är det dock en av fyra som svarar att de inte känner till den särskilt bra (20 procent) eller inte alls/nästan inte alls (3 procent). % Hur väl känner du till Den nya influensan? Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Inte alls eller nästan inte alls Juli/augusti Oktober Av dem som arbetar inom sjukvården har nästan alla en mycket eller ganska bra kännedom om influensan, men även i den gruppen är det 10 procent som inte har det. De som själva aktivt har sökt information har bättre kännedom än de som inte själva sökt aktivt. Kännedomen om influensan är lägre bland ungdomar än i andra åldersgrupper. 7

8 Hur väl känner du till Den nya influensan? Arbetar i sjukvården Arbetar ej i sjukvården Sökt information om A- H1N1 Inte sökt information om A-H1N % Mycket bra Ganska bra Hur väl känner du till Den nya influensan? Kvinna Man 9 år eller mindre år 13+ år, ej akademisk examen Akademisk examen % Mycket bra Ganska bra 8

9 Hur väl känner du till Den nya influensan? år år år år år år % Mycket bra Ganska bra 9

10 Oro för att smittas av Den nya influensan 8 procent oroar sig väldigt mycket eller ganska mycket SKOP frågade, Oroar du dig för att själv bli smittad? Nästan en av tio svenskar (8 procent) oroar sig väldigt eller ganska mycket för att bli smittad, 1 procent svarar väldigt mycket; Tabell 5B. Ytterligare en av tre (36 procent) oroar sig bara litet. En majoritet (56 procent) oroar sig inte alls. Den andel av svenskarna som oroar sig är i stort sett oförändrad sedan juli/augusti. % 60 Oroar du dig för att själv bli smittad? Väldigt mycket Ganska mycket Bara litet Inte alls Juli/augusti Oktober Oroar du dig för att själv bli smittad? Arbetar i sjukvården Arbetar ej i sjukvården Sökt information om A- H1N1 Inte sökt information om A-H1N % Väldigt mycket Ganska mycket 10

11 Jämfört med män (5 procent) är det en större andel av kvinnorna (11 procent) som oroar sig väldigt eller ganska mycket. De som själva aktivt har sökt information om influensan oroar sig i större utsträckning än de som inte har gjort det. Oroar du dig för att själv bli smittad? Kvinna Man 9 år eller mindre år 13+ år, ej akademisk examen Akademisk examen % Väldigt mycket Ganska mycket Oroar du dig för att själv bli smittad? år år år år år år % Väldigt mycket Ganska mycket 11

12 Information om Den nya influensan SKOP frågade, Hur har du fått information om Den nya influensan? Intervjupersonerna fick svara med flera svarsalternativ som inte lästes upp av intervjuarna. 79 har fått information via media Vanligast (79 procent) är att ha fått information via media, dvs. vanliga tidningar, radio eller TV; Tabell 6A. 22 procent har fått information på arbetet eller i skolan Det är betydligt färre men ändå en av fem (22 procent) som fått information på arbetet eller i skolan. 16 procent har fått information via Internet Nästan lika många (16 procent) har också fått informationen via Internet. Relativt får har fått information om influensan genom sina social nätverk. Det är 7 procent som fått det genom familjemedlemmar och lika många som fått det genom vänner och bekanta. Övriga svar (6 procent) har listats i Tabell 6B. % Hur har du fått information om Den nya influensan? Flera svar fick anges. Media Internet Arbetet eller skola Familjemedlemmar Vänner och bekanta Annat 12

13 Var risken är störst för att bli smittad SKOP frågade, Vad tror du? Vilken är den största risken att bli smittad av influensa? Intervjupersonerna fick välja mellan tre alternativ som lästes upp. 55 procent tror att risken är störst på bussar och i tunnelbanan En majoritet (55 procent) tror att risken är störst vid resa med tunnelbana/bussar; Tabell 7B. 23 procent tror att risken är störst vid resa i andra länder En av fyra (23 procent) tror att smittorisken är störst vid resa i andra länder. Den yngsta åldersgruppen under 25 år tror det i större utsträckning än andra. 21 procent tror att risken är störst att bli smittad av familjemedlemmar Ungefär lika många (21 procent) tror att den största smittorisken kommer från familjemedlemmar. De yngsta och de äldsta tror det i mindre utsträckning än andra, vilket speglar det förhållandet att de i större utsträckning än andra bor i ensamhushåll. Stora förändringar sedan juli/augusti Det har skett stora förändringar sedan juli/augusti när det gäller var svenskarna upplever smittorisken som störst. De som tror att smittorisken är störst vid resor i andra länder har minskat med 31 procentenheter från 54 procent i juli/augusti till 23 procent i oktober. Denna förändring kan bero av flera samverkande faktorer som medias rapportering och informationskampanjer. Den har också samband med att den förra undersökningen gjordes i juli/augusti när många svenskar reser utomlands, vilket aktualiserar smittorisker vid resor. % 60 Vilken är den största risken att bli smittad av influensa? Vid resa i andra länder Av familjemedlem Vid resa med tunnelbana/buss Juli/augusti Oktober 13

14 Vaccination mot Den nya influensan 65 procent tror att de skall vaccinera sig SKOP frågade, I höst kommer alla i Sverige att erbjudas vaccination mot Den nya influensan. Vad tror du? Kommer du att vaccinera dig? Av dem som besvarat frågan är det nästan tre av fyra (65 procent) som svarar att de tänker vaccinera sig; Tabell 8B. Några (5 procent) har inte besvarat frågan; Tabell 8A. Jämfört med i juli/augusti är det nu färre som avser att vaccinera sig. Andelen har minskat med 7 procentenheter från 72 till 65 procent. Kvinnor avser i större utsträckning än män att vaccinera sig. Den andel som avser att vaccinera sig ökar med stigande ålder. Andelen är högst (76 procent) bland dem som aktivt har sökt information om Den nya influensan. Oberoende av kön, ålder, utbildning, yngsta barnets ålder, region och bostadsort är det en drygt majoritet som avser att vaccinera sig. 25 procent som arbetar inom sjukvården skall inte vaccinera sig Även bland dem som arbetar inom sjukvården är det relativt många som inte avser att vaccinera sig. % I höst kommer alla i Sverige att erbjudas vaccination mot Den nya influensan. Vad tror du? Kommer du att vaccinera dig? Juli/augusti Oktober Ja Nej 14

15 Skäl till att vaccinera sig respektive inte vaccinera sig De som tänker vaccinera sig fick frågan, Varför? De som inte tänker vaccinera sig fick frågan, Varför inte? Svaren redovisas i Lista 1. Andel som avser att vaccinera sig? Arbetar i sjukvården Arbetar ej i sjukvården Sökt information om A- H1N1 Inte sökt information om A-H1N % Andel som avser att vaccinera sig? Kvinna Man 9 år eller mindre år 13+ år, ej akademisk examen Akademisk examen % 15

16 Andel som avser att vaccinera sig? år år år år år år % 64 procent med barn under 18 år tänker vaccinera det yngsta barnet De som har hemmavarande barn födda efter 1991 fick frågan, Vad tror du? Kommer det barnet (det yngsta hemmavarande) att vaccineras? Det är relativt många (10 procent) av barnfamiljerna som inte har besvarat frågan; Tabell 9A. Av dem som svarat är det drygt två av tre (64 procent) som tror att de skall vaccinera det yngsta barnet; Tabell 9B. Det är en minskning om 13 procentenheter sedan juli/augusti (77 procent). % Personer med hemmavarande barn födda efter 1991 som besvarat frågan Vad tror du? Kommer det barnet (det yngsta hemmavarande) att vaccineras? Juli/augusti Oktober Ja Nej 16

17 Det är främst föräldrar med barnen födda efter år 2006 som inte tänker vaccinera. I den gruppen är det endast 31 procent som avser att vaccinera, vilket är 39 procent färre än i juli/augusti (70 procent). Värt att notera är att myndigheterna bara rekommenderar vaccination av barn under 3 år om de ingår i en riskgrupp och inte alls för barn under 6 månader. Andel föräldrar som avser att vaccinera sitt yngsta barn % Barn fött Barn fött Barn fött

18 Vad svenskarna kommer att göra för att undvika smittan SKOP ställde två frågor, - Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Vad är det näst viktigaste? Intervjupersonerna fick välja mellan fem svarsalternativ som lästes upp. 74 procent anser det vara viktigast att tvätta händerna med tvål Tre av fyra svenskar (74 procent) anser att det är viktigast att tvätta händerna med tvål. Ytterligare 14 procent svarar att detta är det näst viktigaste. Totalt är det 88 procent som anser att det är viktigast eller näst viktigast att tvätta händerna med tvål; Tabell 12 och procent anser att handsprit är viktigast På andra plats kommer att använda handsprit. Det är 16 procent som anser det vara viktigast och 47 procent som anser det vara näst viktigast; Tabell 12 och 14. Totalt är det 63 procent som svarar att användning av handsprit är viktigast eller näst viktigast. % Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut Undvika folksamlingar Ha munskydd Viktigast Näst viktigast 4 procent anser det viktigast att undvika folksamlingar På tredje plats kommer undvikande av folksamlingar. Det är dock bara 4 procent som anser det vara viktigast och 19 procent som anser det vara näst viktigast; Tabell 12 och 16. Totalt är det 23 procent som svarar att det är viktigast eller näst viktigast att undvika folksamlingar. Det är få (3 procent) som anser det vara viktigast eller näst viktigast att undvika att gå ut; Tabell 12 och

19 Ännu färre (1 procent) anser det vara viktigast eller näst viktigast att ha munskydd; Tabell 12 och 17. Små förändringar sedan juli/augusti Svenskarnas åsikter stabila när det gäller om vad man skall göra för att undvika smitta. Det är bara små förändringar som skett i prioritetsordningen. Den största förändringen är att det nu är färre som svarar att det är viktigast eller näst viktigast att undvika folksamlingar, ned från 30 procent i juli till 23 procent i oktober. % Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut Undvika folksamlingar Juli/augusti Oktober 19

20 Åtgärder för att inte sprida smittan av Den nya influensan 85 procent vet vad de skall göra SKOP frågade, Om du själv skulle bli sjuk. Vet du hur du skall göra för att inte sprida smittan vidare? Fem av sex (85 procent) vet vad de skall göra för att förhindra smittospridning; Tabell 18B. Det är en ökning om 17 procentenheter sedan juli/augusti (68 procent). Kvinnor (90 procent) anser att de vet det i större utsträckning än vad män (79 procent) gör. Det är främst bland yngre personer (28 procent) som många inte vet vad man skall göra för att förhindra smittspridning. % Om du själv skulle bli sjuk Vet du hur du skall göra för att inte sprida smittan vidare? Juli/augusti Oktober Ja Nej Vad man skall göra för att hindra smittospridning De som svarar att de vet vad man skall göra för att inte sprida smittan vidare fick frågan, Vad skulle Du göra? Svaren redovisas i Lista 2. 20

21 Procentandel i olika grupper som vet hur de skall göra för att inte sprida smittan vidare? Arbetar i sjukvården Arbetar ej i sjukvården Sökt information om A- H1N1 Inte sökt information om A-H1N % Procentandel i olika grupper som vet hur de skall göra för att inte sprida smittan vidare? Kvinna Man 9 år eller mindre år 13+ år, ej akademisk examen Akademisk examen % 21

22 Procentandel i olika grupper som vet hur de skall göra för att inte sprida smittan vidare? år år år år år år % 22

23 Överdrivit eller underskattat risken med Den nya influensan Avslutningsvis ställde SKOP två frågor om hur myndigheterna respektive media har presenterat risken med den nya influensan, - Vad tror du? Har myndigheterna överdrivit eller underskattat risken med Den nya influensan A-H1N1 eller har de givit en korrekt bild? - Vad tror du? Har radio, TV och tidningar överdrivit eller underskattat risken med Den nya influensan A-H1N1 eller har de givit en korrekt bild? 62 procent tror att myndigheterna har överdrivit risken En stor majoritet av svenskarna (62 procent) tror att myndigheterna har överdrivit risken, 18 procent tror att de har överdrivit mycket; Tabell 19B. Nästan ingen (2 procent) tror att myndigheterna har underskattat risken. 83 procent tror att radio, TV och tidningar har överdrivit risken Ännu fler (83 procent) tror att radio, TV och tidningar har överdrivit risken, 39 procent tror att de har överdrivit mycket; Tabell 20B. Få (2 procent) tror att media har underskattat risken. % Har myndigheterna/media överdrivit eller underskattat risken med Den nya influensan A-H1N1 eller har de givit en korrekt bild? Överdrivit mycket Överdrivit litet En korrekt bild Underskattat litet Underskattat mycket Myndigheterna Tidningar, radio, TV 23

24 BILAGA Beskrivning av undersökning för Socialstyrelsen Population Personer bosatta i Sverige i åldern 18 till 74 år. Urval Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) drogs ur befolkningsregistret. Alla personer i alla kommuner och församlingar hade samma sannolikhet att komma med i urvalet. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en tele-skop undersökning. Metoden innebär intervjuer per telefon med de personer vars telefonnummer man kunde identifiera. I urvalet ingick dock ett antal personer som saknar telefon, har hemligt telefonnummer eller vars telefonnummer inte kunde identifieras av andra skäl. Till dem sändes en postal enkät. Datainsamlingsmetoden innebär att urvalet indelas i en del med personer som har telefonnummer (telefondel) och en kompletterande del utan telefonnummer (brevdel). Frågor av kunskapskaraktär har endast ställts i telefonintervjuerna. Datainsamlingsperiod Intervjuerna gjordes under perioden 11 till 19. Svarsfrekvens och bortfall Det i tele-skop använda urvalsförfarandet innebär att en namngiven person har valts. Av de personer som kontaktades per telefon var det 79 procent som besvarade undersökningens frågor. Bortfallet uppgick till 21 procent och består av personer som inte ville medverka när de kontaktades per telefon. Totalt har personer intervjuats. Viktning För att korrigera för eventuellt selektiva bortfall har poststratifiering gjorts med avseende på region, kön och ålder. 24

25 Tabell 1A: Procent Har du själv aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? Oktober Juli/augusti Ja Nej Ej svar A 1 Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Ja Nej Ej svar svar Kön Kvinna Man A 958 Ålder år år A år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården A Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen A 390 Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Region Norrland Stockholms län A 384 Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden A 612 Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 25

26 Tabell 1B: Procent Har du själv aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? Oktober Juli/augusti Ja Nej Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 26

27 Tabell 2: Procent Om själv aktivt sökt information om Den nya influensan, Var har du sökt information om Den nya influensan? Flera svarsalternativ fick anges. Oktober Landstingens sjukvårdsrådgivning 30 Internet 61 Vanliga tidningar, radio TV 53 Antal svar 601 Grupptabell, Andel som svarar Antal Landstingens Internet Vanliga svar sjukvårdsrådgivning tidningar, radio TV Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 27

28 Tabell 3: Procent Om sökt information om Den nya influensan på Internet, Var på Internet har du sökt? Flera svarsalternativ fick anges. Oktober Myndigheternas sidor på Internet 58 Nyhetssidor eller tidningar 55 Diskussionsforum eller andra sociala medium 16 Antal svar 349 Grupptabell, Andel som svarar Antal Myndigheternas Nyhetssidor Diskussionsforum eller svar sidor på Internet eller tidningar andra sociala medium Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 28

29 Tabell 4A: Procent Hur väl känner du till Den nya influensan? Oktober Juli/augusti Mycket bra 12 8 Ganska bra Inte särskilt bra Inte alls eller nästan inte alls 3 5 Ej svar A 1 Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Mycket Ganska Inte Inte alls eller Ej svar bra bra särskilt bra nästan inte alls svar Kön Kvinna A Man A 958 Ålder år år år A år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården A Utbildning 9 år eller mindre år A år, ej akademisk examen Akademisk examen A 479 Yngsta barnet Född A 333 Född Född Sökt information Ja A 601 Nej A Region Norrland A 267 Stockholms län Övriga Svealand A 369 Skåne län A 248 Västra Götalands län Övriga Götaland A 392 Bostadsort Storstadsområden A 612 Icke storstad A A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 29

30 Tabell 4B: Procent Hur väl känner du till Den nya influensan? Oktober Juli/augusti Mycket bra 12 8 Ganska bra Inte särskilt bra Inte alls eller nästan inte alls 3 5 Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Mycket Ganska Inte Inte alls eller svar bra bra särskilt bra nästan inte alls Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 30

31 Tabell 5A: Procent Oroar du dig för att själv bli smittad? Oktober Juli/augusti Väldigt mycket 1 2 Ganska mycket 7 6 Bara litet Inte alls Ej svar A 2 Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Väldigt Ganska Bara Inte Ej svar mycket mycket litet alls svar Kön Kvinna A Man A 958 Ålder år år år år år A år A 308 Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården A Utbildning 9 år eller mindre A år A år, ej akademisk examen A 390 Akademisk examen A 479 Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja A 601 Nej A Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län A 248 Västra Götalands län Övriga Götaland A 392 Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 31

32 Tabell 5B: Procent Oroar du dig för att själv bli smittad? Oktober Juli/augusti Väldigt mycket 1 2 Ganska mycket 7 6 Bara litet Inte alls Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Väldigt Ganska Bara Inte svar mycket mycket litet alls Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 32

33 Tabell 6A: Procent Hur har du fått information om den nya influensan? Flera svarsalternativ fick anges. Oktober Media, dvs. vanliga tidningar, radio, TV 79 Internet 16 Arbetet eller skola 22 Familjemedlemmar 7 Vänner och bekanta 7 Annat 6 Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Media Internet Arbetet Familjemedlemmar Vänner An- svar skola bekanta nat Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 33

34 Tabell 6B: Hur har du fått information om den nya influensan? Flera svarsalternativ fick anges. Precisering av Annat Oktober Kvinnor år Reklam utomlands Min läkare Reklam i brev som skickats hem E-post från Smittskyddsinstitutet Vårdguiden BVC Vårdguiden Kommunen Barnavårdcentralen På MVC Vårdcentralen Via BVC Kvinnor år Sjukvårdare Broschyr från landstinget Sjukvård Vårdcentralen Dotterns dagis Landstinget Information hem i brevlådan Utskick från landsting Smittskyddsläkare Landstingets tidning Landstinget Landstinget Läkare Vårdguiden Från vårdcentralen Information i brevlådan Vårdcentral Vårdcentralen Det är som en reklampelare överallt Vårdguiden Broschyrer Informationsblad från landstinget Via min personliga vårdförsäkring Kommunen och Vårdguiden Kvinnor år Sjukvården Ringt till vårdcentralen Vårdguiden Via facklig information och medicinska tidskrifter Jobb Landstinget Sjukvården Via sjukvårdsklinik där jag får hjälp, har reumatisk artrit Vårdguiden Via medicinska tidskrifter Läkaren Utskick från vårdcentralen Vårdcentralen Papper i brevlådan Läkaren Via Text-TV Apoteket Medicinska utskick Läkarstation och sjukvårdsupplysningen Läkare Vårdcentralen Landstinget Sörmland Utskick från sjukvården Folder från landstinget Via landstinget Vårdcentralen Sjukvården Vårdguiden Sjukvårdspersonal Läkare Vårdcentralen Vårdcentralen Män år Reklam på tunnelbanan Genom sjukvården Vårdcentralen 34

35 Tabell 6B: Hur har du fått information om den nya influensan? Flera svarsalternativ fick anges. Precisering av Annat Oktober Män år Studier och undersökningar Vårdguiden Frågat läkare Vårdguiden Sjukvårdsupplysningen Av vetenskapliga tidskrifter Information från BVC Män år Blått informationsblad i brevlådan Via sjukhus Information från landstinget Barnens skola Vårdguiden och dagis Företagsläkare Utskick och information från landstinget Via vårdguiden Hälsovården Via Text-TV Sjukvårdsupplysningen Har sökt själv Män år Läkare Läkare Män år Vårdguiden Hos företagsläkarna Vårdguiden Landstingstidningen Vårdguiden och vaccinationskort Utskick från kommunen Landstingets information Distriktssköterska Läkare Utländska tidskrifter Landstingets folder Genom den lokala vårdcentralen och ett informationsblad Landstingsutskick Läkarstationen Sjukvårdsupplysningen Smittskyddsläkare Läkaren Broschyr hem i brevlådan Utskick från vårdcentralen Sjukhus Utskick från landsting Vårdcentralen Reklam från kommunen 35

36 Tabell 7A: Procent Vad tror du? Vilken är den största risken att bli smittad av influensa? Oktober Juli/augusti Vid resa i andra länder Av familjemedlem Vid resa med tunnelbana/buss Ej svar 4 4 Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Vid resa i Av Vid resa med Ej svar andra länder familjemedlem tunnelbana/buss svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 36

37 Tabell 7B: Procent Vad tror du? Vilken är den största risken att bli smittad av influensa? Oktober Juli/augusti Vid resa i andra länder Av familjemedlem Vid resa med tunnelbana/buss Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Vid resa i Av Vid resa med svar andra länder familjemedlem tunnelbana/buss Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 37

38 Tabell 8A: Procent I höst kommer alla i Sverige att erbjudas vaccination mot Den nya influensan. Vad tror du? Kommer du att vaccinera dig? Oktober Juli/augusti Ja Nej Ej svar 5 4 Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Ja Nej Ej svar svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 38

39 Tabell 8B: Procent I höst kommer alla i Sverige att erbjudas vaccination mot Den nya influensan. Vad tror du? Kommer du att vaccinera dig? Oktober Juli/augusti Ja Nej Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 39

40 Tabell 9A: Procent Om hemmavarande barn fött senare än 1991, Vad tror du? Kommer det barnet att vaccineras? Oktober Juli/augusti Ja Nej Ej svar Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Ja Nej Ej svar svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 40

41 Tabell 9B: Procent Om hemmavarande barn fött senare än 1991, Vad tror du? Kommer det barnet att vaccineras? Oktober Juli/augusti Ja Nej Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 41

42 Tabell 10A: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Oktober Juli/augusti Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut 1 1 Undvika folksamlingar 4 7 Ha munskydd (i juli/augusti löd svarsalternativet: Ha ansiktsmask) A A Ej svar 5 3 Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Tvätta händerna Använda Undvika Undvika Ha Ej svar med tvål handsprit att gå ut folksamlingar munskydd svar Kön Kvinna A Man A Ålder år A år A år år år A år A Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården A Utbildning 9 år eller mindre år A år, ej akademisk examen Akademisk examen A Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej A Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand A Skåne län Västra Götalands län A Övriga Götaland A Bostadsort Storstadsområden A Icke storstad A A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 42

43 Tabell 10B: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Oktober Juli/augusti Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut 1 1 Undvika folksamlingar 5 7 Ha munskydd (i juli/augusti löd svarsalternativet: Ha ansiktsmask) A A Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Tvätta händerna Använda Undvika Undvika Ha svar med tvål handsprit att gå ut folksamlingar munskydd Kön Kvinna A Man A 893 Ålder år A år A år år år A år A 290 Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården A Utbildning 9 år eller mindre år A år, ej akademisk examen Akademisk examen A 461 Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej A Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand A 359 Skåne län Västra Götalands län A 331 Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden A 585 Icke storstad A A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 43

44 Tabell 11A: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Oktober Juli/augusti Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut 2 2 Undvika folksamlingar Ha munskydd (i juli/augusti löd svarsalternativet: Ha ansiktsmask) 1 2 Ej svar Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Tvätta händerna Använda Undvika Undvika Ha Ej svar med tvål handsprit att gå ut folksamlingar munskydd svar Kön Kvinna Man Ålder år A år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen A Yngsta barnet Född A Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland A Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 44

45 Tabell 11B: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Oktober Juli/augusti Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut 2 3 Undvika folksamlingar Ha munskydd (i juli/augusti löd svarsalternativet: Ha ansiktsmask) 1 2 Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Tvätta händerna Använda Undvika Undvika Ha svar med tvål handsprit att gå ut folksamlingar munskydd Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen A 405 Yngsta barnet Född A 280 Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland A 316 Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 45

46 Tabell 12: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Oktober Andel som svarar Antal Viktigast Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast svar Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut Undvika folksamlingar Ha munskydd A A: Någon person, men färre än 1 procent. 46

47 Tabell 13: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Tvätta händerna med tvål Oktober Juli/augusti Viktigast Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Viktigast Näst Varken viktigast svar viktigast eller näst viktigast Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 47

48 Tabell 14: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Använda handsprit Oktober Juli/augusti 16 Viktigast Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Viktigast Näst Varken viktigast svar viktigast eller näst viktigast Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 48

49 Tabell 15: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Undvika att gå ut Oktober Juli/augusti Viktigast 1 1 Näst viktigast 2 2 Varken viktigast eller näst viktigast Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Viktigast Näst Varken viktigast svar viktigast eller näst viktigast Kön Kvinna Man Ålder år 2 A år A år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland A Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 49

50 Tabell 16: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Undvika folksamlingar Oktober Juli/augusti Viktigast 4 7 Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast Antal svar Grupptabell, Andel som svarar Antal Viktigast Näst Varken viktigast svar viktigast eller näst viktigast Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Arbetsplats Inom sjukvården Inte inom sjukvården Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 50

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09.

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09. augusti 2009 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 27 juli och 23 augusti 2009 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Rätt att reklamera - vad vet svenska folket?

Rätt att reklamera - vad vet svenska folket? Rätt att reklamera - vad vet svenska folket? För mer information: Louise Ungerth, chef för konsumenfrågor, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Konsumentföreningen Stockholm är en medlemsorganisation med 630.000

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Attityder till svininfluensan december 2009. Datum 2009-12-18

Attityder till svininfluensan december 2009. Datum 2009-12-18 Attityder till svininfluensan december 2009 Beställare Socialstyrelsen Konsult Lars Aldemark Projektnummer 1184 60 Datum 2009-12-18 Syfte På uppdrag av Socialstyrelsen har vi genomfört en attitydundersökning

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12. Ekonomi-SKOP 21 s 16 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - stärks - Ny uppåtriktad trend etablerad men från en låg nivå - Bland Sverigedemokraternas sympatisörer dominerar pessimismen - Men även många

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2016 MED SVENSKA FÖRETAGARE Februari 2017 NNR Service AB, Stockholm, 2017 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 19 oktober - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Företagen tror att räntehöjningarna när sig - Färre än tidigare tror på ytterligare räntesänkningar - Två av tre befarar att räntorna

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 7 uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Rekordlågt betyg för regeringen Löfven förtroendebalansen har rasat till -22 - Lägsta förtroendebalansen sedan april 1987-49

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09 Ekonomi-SKOP, tember - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt uppåtriktad trend för företagens aktivitet - Optimisterna dominerar klart över pessimisterna - Allt fler företag har mer att göra än

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 18 maj - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Stigande ränteförväntningar hos företagen - SKOP:s långa ränteindex på högsta nivån sedan april - Riksbanken har svårt att övertyga företagen

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 22 januari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 22 januari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila förväntningar om den genomsnittliga prisutvecklingen i Sverige - En majoritet av företagen räknar

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under. Resultaten redovisas även i datafilen S5FEB16.xls,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Först några frågor om dig själv och din familj. Om du har tvillingflickor, 11-12 år (födda 2000), besvara bara enkäten en gång.

Först några frågor om dig själv och din familj. Om du har tvillingflickor, 11-12 år (födda 2000), besvara bara enkäten en gång. Föräldrar till flickor som blivit erbjudna HPV-vaccination Först några frågor om dig själv och din familj. Om du har tvillingflickor, 11-12 år (födda 2000), besvara bara enkäten en gång. 1. Ange dagens

Läs mer

Pandemi vad innebär r det?

Pandemi vad innebär r det? Pandemi vad innebär r det? Begreppsförvirring? rvirring? Influensa i olika former Årlig influensa - vanlig influensa, vinterinfluensa, säsongsinfluensa Pandemisk influensa - global spridning av helt nytt

Läs mer

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005 25-9-23 Bilaga 1 Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 25 SKOP, Skandinavisk Opinion AB, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN Bakgrund och genomförande Bakgrund Medivir / BioPhausia önskade genomföra en undersökning med 1 000 föräldrar med barn upp till 12 år om deras barns förkylning, hosta

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt Rapport från SKOP 5 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Bottenkänning för Stefan Löfven tappar stort i SKOP:s skicklighetsliga - Lägsta nivån sedan Stefan Löfven blev partiledare - Bara 32,4

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten Rapport Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten --3 Om undersökningen Antal intervjuer 33 intervjuer Metod Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp

Läs mer