Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09."

Transkript

1 augusti 2009 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 27 juli och 23 augusti 2009 intervjuades drygt personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag av Socialstyrelsen. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09. Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Huvudresultat 20 procent har själva aktivt sökt information Svininfluensan SKOP frågade, Har du själv aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? Var femte svensk (20 procent) har aktivt sökt information om Den nya influensan; Tabell 1B. Kvinnor (23 procent) har gjort det i större utsträckning än vad män har gjort. Har du själv aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? % Ja Nej Ju längre utbildning intervjupersonerna har, desto större andel har aktivt sökt information. Bland dem som har akademisk examen har drygt var fjärde (28 procent) aktivt sökt information, bland dem med högst nio års utbildning är det en av tio (10 procent) som har gjort detsamma. Den yngsta åldersgruppen under 25 år och de äldsta åldersgrupperna över 54 år har sökt information i mindre utsträckning än andra. Det är bara små geografiska skillnader mellan olika delar av Sverige när det gäller aktivt sökande efter information. De som aktivt sökt information besvarade en öppen fråga, Var har du sökt information om den nya influensan? Svaren återfinns i Lista 1 där de särredovisas för kön och åldersgrupper. 2

3 Procentandel i olika grupper som själva aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? Kvinna Man år år år år år år 9 år eller mindre utbildning års utbildning 13+ års utbildning, ej akademisk examen Akademisk examen % 3

4 Kännedom om Den nya influensan 62 procent har mycket eller ganska bra kännedom om influensan SKOP frågade, Hur väl känner du till Den nya influensan? En majoritet (62 procent) anser att de har mycket eller ganska bra kännedom om Den nya influensan, 8 procent svarar mycket bra; Tabell 2B. Det innebär dock att det är många som svarar att de inte känner till den särskilt bra (32 procent) eller inte alls/nästan inte alls (5 procent). % 60 Hur väl känner du till Den nya influensan? Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Inte alls eller nästan inte alls De som själva aktivt har sökt information har bättre kännedom än de som inte själva sökt aktivt. Kvinnor (68 procent) anser i större utsträckning än män (57 procent) att de har bra kännedom om influensan. De som är i åldersgrupperna 45 till 64 år har bättre kännedom än vad yngre och äldre personer anser sig ha. Personer med lång utbildning anser i större utsträckning än personer med kort utbildning att de har bra kännedom om influensan. 4

5 Hur väl känner du till Den nya influensan? Kvinna Man år år år år år år 9 år eller mindre år 13+ år, ej akademisk examen Akademisk examen Sökt information Inte sökt information % Mycket bra Ganska bra 5

6 Oro för att smittas av Den nya influensan 8 procent oroar sig väldigt mycket eller ganska mycket SKOP frågade, Oroar du dig för att själv bli smittad? Nästan en av tio svenskar (8 procent) oroar sig väldigt eller ganska mycket för att bli smittad, 2 procent svarar väldigt mycket; Tabell 3B. Ytterligare en av tre (34 procent) oroar sig bara litet. En majoritet (57 procent) oroar sig inte alls. % 60 Oroar du dig för att själv bli smittad? Väldigt mycket Ganska mycket Bara litet Inte alls Jämfört med män (5 procent) är det en större andel av kvinnorna (11 procent) som oroar sig väldigt eller ganska mycket. De som själva aktivt har sökt information om influensan oroar sig i större utsträckning än de som inte har gjort det. 6

7 Oroar du dig för att själv bli smittad? Kvinna Man år år år år år år 9 år eller mindre år 13+ år, ej akademisk examen Akademisk examen Sökt information Inte sökt information % Väldigt mycket Ganska mycket 7

8 Information om Den nya influensan SKOP frågade, Hur har du fått information om Den nya influensan? Intervjupersonerna fick svara med flera av de upplästa svarsalternativen. Två av tre har fått information via TV och tidningar Vanligast är att ha fått information via TV (64 procent) eller genom tidningar (63 procent); Tabell 4A. En av tre har fått information i radio Många (33 procent) har också fått information genom radio. Andra har fått sin information på arbetet eller i skolan (9 procent), av vänner och bekanta (4 procent) eller av familjemedlemmar (3 procent). Spontant är det relativt många (7 procent) som svarat att de fått information via trots att det alternativet inte lästes upp. Av dem som själva aktivt har sökt information är det var fjärde som fått informationen via. Många av intervjupersonerna (7 procent) svarar också spontant att de fått information via media eller nyheter. % 70 Hur har du fått information om Den nya influensan? Flera svar fick anges Tidningar Radio TV Arbete skola Familjen Vänner bekanta Media nyheter Annat 8

9 Var risken är störst för att bli smittad 54 procent tror att risken är störst vid resa i andra länder SKOP frågade, Vad tror du? Vilken är den största risken att bli smittad av influensa? Intervjupersonerna fick välja mellan tre alternativ som lästes upp. Drygt hälften av svenskarna (54 procent) tror att smittorisken är störst vid resa i andra länder; Tabell 5B. Den yngsta åldersgruppen under 25 år tror det i större utsträckning än andra. 35 procent tror att risken är störst på bussar och i tunnelbanan Det är också många (35 procent) som tror att risken är störst vid resa med tunnelbana/bussar. Den uppfattningen är betydligt vanligare i storstadsområden än i övriga landet. Det skall ses mot bakgrund av att kollektivtrafiken är ett mycket vanligt transportsätt i storstadsområden. 11 procent tror att risken är störst att bli smittad av familjemedlemmar Det är bara en av tio (11 procent) som tror att den största smittorisken kommer från familjemedlemmar. Personer i åldersgruppen år och de som har lång utbildning ser i större utsträckning än andra att risken är störst att smittas i familjen. % 60 Vilken är den största risken att bli smittad av influensa? Vid resa i andra länder Av familjemedlem Vid resa med tunnelbana/buss 9

10 Vaccination mot Den nya influensan 72 procent tror att de skall vaccinera sig SKOP frågade, I höst kommer alla i Sverige att erbjudas vaccination mot Den nya influensan. Vad tror du? Kommer du att vaccinera dig? Av dem som besvarat frågan är det nästan tre av fyra (72 procent) som svarar att de tänker vaccinera sig; Tabell 6B. Några (4 procent) har inte besvarat frågan; Tabell 6A. Oberoende av kön, ålder, utbildning, yngsta barnets ålder, region och bostadsort är det minst två av tre som tänker vaccinera sig. Andelen är högst (80 procent) bland dem som aktivt har sökt information om Den nya influensan. Skäl till att inte vaccinera sig De som inte tänker vaccinera sig fick frågan, Varför inte? Svaren redovisas i Lista 2. % I höst kommer alla i Sverige att erbjudas vaccination mot Den nya influensan. Vad tror du? Kommer du att vaccinera dig? Ja Nej 77 procent med barn under 18 år tänker vaccinera det yngsta barnet De som har hemmavarande barn födda efter 1991 fick frågan, Vad tror du? Kommer det barnet (det yngsta hemmavarande) att vaccineras? Det är relativt många (10 procent) av barnfamiljerna som inte har besvarat frågan; Tabell 7A. 10

11 Av dem som svarat är det drygt tre av fyra (77 procent) som tror att de skall vaccinera det yngsta barnet. Det är bara små skillnader mellan de yngsta och de äldre barnen. % Alla som har hemmavarande barn födda efter 1991 Vad tror du? Kommer det barnet (det yngsta hemmavarande) att vaccineras? Ja Nej Ej svar % Personer med hemmavarande barn födda efter 1991 som besvarat frågan Vad tror du? Kommer det barnet (det yngsta hemmavarande) att vaccineras? Ja Nej 11

12 Vad svenskarna kommer att göra för att undvika smittan SKOP ställde två frågor, - Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Vad är det näst viktigaste? Intervjupersonerna fick välja mellan fem svarsalternativ som lästes upp. 72 procent anser det vara viktigast att tvätta händerna med tvål Nästan tre av fyra svenskar (72 procent) anser att det är viktigast att tvätta händerna med tvål; Tabell 10 och 11. Ytterligare 15 procent svarar att detta är det näst viktigaste. Totalt är det 87 procent som anser att det är viktigast eller näst viktigast att tvätta händerna med tvål. 16 procent anser att handsprit är viktigast På andra plats kommer att använda handsprit. Det är 16 procent som anser det vara viktigast och 46 procent som anser det vara näst viktigast; Tabell 10 och 12. Totalt är det 62 procent som svarar att användning av handsprit är viktigast eller näst viktigast. % 100 Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut Undvika folksamlingar Ha ansiktsmask Viktigast Näst viktigast 7 procent anser det viktigast att undvika folksamlingar På tredje plats kommer undvikande av folksamlingar. Det är 7 procent som anser det vara viktigast och 23 procent som anser det vara näst viktigast; Tabell 10 och 14. Totalt är det 30 procent som svarar att det är viktigast eller näst viktigast att undvika folksamlingar. Det är få (3 procent) som anser det vara viktigast eller näst viktigast att undvika att gå ut; Tabell 10 och

13 Ännu färre (2 procent) anser det vara viktigast eller näst viktigast att ha ansiktsmask; Tabell 10 och

14 Åtgärder för att inte sprida smittan av Den nya influensan 68 procent vet vad de skall göra SKOP frågade, Om du själv skulle bli sjuk. Vet du hur du skall göra för att inte sprida smittan vidare? Två av tre (68 procent) vet vad de skall göra för att förhindra smittospridning; Tabell 16B. Kvinnor (76 procent) anser att de vet det i större utsträckning än vad män (60 procent) gör. % Om du själv skulle bli sjuk. Vet du hur du skall göra för att inte sprida smittan vidare? 0 Ja Nej Det finns en tydlig ålderseffekt bland svaren. Med stigande ålder ökar uppfattningen om att de svarande vet vad som skall göras för att stoppa smittospridningen. Personer med lång utbildning anser sig veta det i större utsträckning än de som har kortare utbildning. De som själva aktivt sökt information svarar att de vet det i större utsträckning än de som inte själva har sökt aktivt. Vad man skall göra för att hindra smittospridning De som svarar att de vet vad man skall göra för att inte sprida smittan vidare fick frågan, Vad skulle Du göra? Svaren redovisas i Lista 3. 14

15 Procentandel i olika grupper som vet hur de skall göra för att inte sprida smittan vidare? Kvinna Man år år år år år år 9 år eller mindre utbildning års utbildning 13+ års utbildning, ej akademisk examen Akademisk examen Sökt information Inte sökt information % 15

16 BILAGA Beskrivning av undersökning för Socialstyrelsen Population Personer bosatta i Sverige i åldern 18 till 74 år. Urval Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) drogs ur befolkningsregistret. Alla personer i alla kommuner och församlingar hade samma sannolikhet att komma med i urvalet. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en tele-skop undersökning. Metoden innebär intervjuer per telefon med de personer vars telefonnummer man kunde identifiera. I urvalet ingick dock ett antal personer som saknar telefon, har hemligt telefonnummer eller vars telefonnummer inte kunde identifieras av andra skäl. Till dem sändes en postal enkät. Datainsamlingsmetoden innebär att urvalet indelas i en del med personer som har telefonnummer (telefondel) och en kompletterande del utan telefonnummer (brevdel). Frågor av kunskapskaraktär har endast ställts i telefonintervjuerna. Datainsamlingsperiod Intervjuerna gjordes under perioden 27 juli till 23 augusti Svarsfrekvens och bortfall Det i tele-skop använda urvalsförfarandet innebär att en namngiven person har valts. Av de personer som kontaktades per telefon var det 84 procent som besvarade undersökningens frågor. Bortfallet uppgick till 16 procent och består av personer som inte ville medverka när de kontaktades per telefon. Totalt har personer intervjuats. Viktning För att korrigera för eventuellt selektiva bortfall har poststratifiering gjorts med avseende på region, kön och ålder. 16

17 Tabell 1A: Procent Har du själv aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? Juli/augusti 2009 Ja 19 Nej 79 Ej svar 1 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej Ej svar svar Kön Kvinna Man Ålder år år år A år år A år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län A 351 Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 17

18 Tabell 1B: Procent Har du själv aktivt sökt information om Den nya influensan A-H1N1 som kallas Svininfluensan? Juli/augusti 2009 Ja 20 Nej 80 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 18

19 Tabell 2A: Procent Hur väl känner du till Den nya influensan? Juli/augusti 2009 Mycket bra 8 Ganska bra 53 Inte särskilt bra 32 Inte alls eller nästan inte alls 5 Ej svar 1 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Inte alls eller nästan inte alls Ej svar svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år A år A år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja A 398 Nej A Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län A 351 Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 19

20 Tabell 2B: Procent Hur väl känner du till Den nya influensan? Juli/augusti 2009 Mycket bra 8 Ganska bra 54 Inte särskilt bra 32 Inte alls eller nästan inte alls 5 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Inte alls eller nästan inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 20

21 Tabell 3A: Procent Oroar du dig för att själv bli smittad? Juli/augusti 2009 Väldigt mycket 2 Ganska mycket 6 Bara litet 34 Inte alls 57 Ej svar 2 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Väldigt mycket Ganska mycket Bara litet Inte alls Ej svar svar Kön Kvinna Man Ålder år år år A år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född A 370 Född Född Sökt information Ja Nej A Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 21

22 Tabell 3B: Procent Oroar du dig för att själv bli smittad? Juli/augusti 2009 Väldigt mycket 2 Ganska mycket 6 Bara litet 34 Inte alls 57 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Väldigt mycket Ganska mycket Bara litet Inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 22

23 Tabell 4A: Procent Hur har du fått information om Den nya influensan? Flera svar fick anges. Juli/augusti 2009 Tidningar 63 Radio 33 TV 64 På arbete och i skola 9 Av familjemedlemmar 3 Av vänner och bekanta 4 7 Media eller nyheter 7 Annat 2 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Tidningar Radio TV Arbete skola Familjemedlemmar Vänner bekanta Media nyheter Annat svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 23

24 Tabell 4B: Procent Hur har du fått information om Den nya influensan? Flera svar fick anges. Precisering av Annat Juli/augusti 2009 Apoteket Böcker Dagis Distriktssköterska Faktatidskrifter Genom infektionsklinik NUS Genom nyheterna, internet Hemsjukvården Hälsocentral I egenskap av tjänstemannaberedskap, TiB Kontakter med utlandet Kris information KS Landstingets hemsida Läkare Läkare Läkare Läkare Läkare Läkare Läkaren Personkontakter På semester och i mitt hemland Sjukhus Sjukhus Sjukhusen Sjukhuset Sjukvård Sjukvård SMI, Karolinska intranät, smittskydd SMI, SCCM (Society of Critical Care Med.) Smittskyddsinstitutet Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Thailand Vaccinationscentral Via Landstinget Värmland Via landstingets hemsida Vid resa utomlands Vårdcentral Vårdcentralen Vården Vården Överallt, hela tiden 24

25 Tabell 5A: Procent Vad tror du? Vilken är den största risken att bli smittad av influensa? Juli/augusti 2009 Vid resa i andra länder 52 Av familjemedlem 11 Vid resa med tunnelbana/buss 34 Ej svar 4 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Vid resa i andra länder Av familjemedlem Vid resa med tunnelbana/buss Ej svar svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 25

26 Tabell 5B: Procent Vad tror du? Vilken är den största risken att bli smittad av influensa? Juli/augusti 2009 Vid resa i andra länder 54 Av familjemedlem 11 Vid resa med tunnelbana/buss 35 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Vid resa i andra länder Av familjemedlem Vid resa med tunnelbana/buss svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 26

27 Tabell 6A: Procent I höst kommer alla i Sverige att erbjudas vaccination mot Den nya influensan. Vad tror du? Kommer du att vaccinera dig? Juli/augusti 2009 Ja 69 Nej 27 Ej svar 4 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej Ej svar svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 27

28 Tabell 6B: Procent I höst kommer alla i Sverige att erbjudas vaccination mot Den nya influensan. Vad tror du? Kommer du att vaccinera dig? Juli/augusti 2009 Ja 72 Nej 28 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 28

29 Tabell 7A: Procent Om hemmavarande barn fött senare än 1991, Vad tror du? Kommer det barnet att vaccineras? Juli/augusti 2009 Ja 69 Nej 20 Ej svar 10 Antal svar 675 Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej Ej svar svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 29

30 Tabell 7B: Procent Om hemmavarande barn fött senare än 1991, Vad tror du? Kommer det barnet att vaccineras? Juli/augusti 2009 Ja 77 Nej 23 Antal svar 605 Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 30

31 Tabell 8A: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Juli/augusti 2009 Tvätta händerna med tvål 72 Använda handsprit 16 Undvika att gå ut 1 Undvika folksamlingar 7 Ha ansiktsmask A Ej svar 3 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut Undvika folksamlingar Ha ansiktsmask Ej svar svar Kön Kvinna A Man Ålder år år år A år A år A år Utbildning 9 år eller mindre A år år, ej akademisk examen A Akademisk examen A 7 A Yngsta barnet Född A Född Född Sökt information Ja A 6 A Nej A Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län A Övriga Götaland A Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 31

32 Tabell 8B: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Juli/augusti 2009 Tvätta händerna med tvål 75 Använda handsprit 16 Undvika att gå ut 1 Undvika folksamlingar 7 Ha ansiktsmask A Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut Undvika folksamlingar Ha ansiktsmask svar Kön Kvinna A Man Ålder år år år A år A år A år Utbildning 9 år eller mindre A år år, ej akademisk examen A 424 Akademisk examen A 494 Yngsta barnet Född A 365 Född Född Sökt information Ja A 6 A 392 Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län A 342 Övriga Götaland A Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 32

33 Tabell 9A: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det näst viktigaste - som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Juli/augusti 2009 Tvätta händerna med tvål 15 Använda handsprit 46 Undvika att gå ut 2 Undvika folksamlingar 23 Ha ansiktsmask 2 Ej svar 12 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut Undvika folksamlingar Ha ansiktsmask Ej var svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 33

34 Tabell 9B: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det näst viktigaste (som du kommer att göra för att undvika att bli smittad)? Juli/augusti 2009 Tvätta händerna med tvål 17 Använda handsprit 52 Undvika att gå ut 3 Undvika folksamlingar 27 Ha ansiktsmask 2 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut Undvika folksamlingar Ha ansiktsmask svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 34

35 Tabell 10: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? Grupptabell Andel som svarar Antal Viktigast Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast svar Tvätta händerna med tvål Använda handsprit Undvika att gå ut Undvika folksamlingar Ha ansiktsmask A A: Någon person, men färre än 1 procent. 35

36 Tabell 11: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Tvätta händerna med tvål Juli/augusti 2009 Viktigast 72 Näst viktigast 15 Varken viktigast eller näst viktigast 13 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Viktigast Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 36

37 Tabell 12: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Använda handsprit Juli/augusti 2009 Viktigast 16 Näst viktigast 46 Varken viktigast eller näst viktigast 39 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Viktigast Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 37

38 Tabell 13: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Undvika att gå ut Juli/augusti 2009 Viktigast 1 Näst viktigast 2 Varken viktigast eller näst viktigast 97 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Viktigast Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen A Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja A Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland A Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 38

39 Tabell 14: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Undvika folksamlingar Juli/augusti 2009 Viktigast 7 Näst viktigast 23 Varken viktigast eller näst viktigast 69 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Viktigast Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 39

40 Tabell 15: Procent Förutom att eventuellt vaccinera dig. Vad är det viktigaste/näst viktigaste som du kommer att göra för att undvika att bli smittad? - Ha ansiktsmask Juli/augusti 2009 Viktigast A Näst viktigast 2 Varken viktigast eller näst viktigast 98 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Viktigast Näst viktigast Varken viktigast eller näst viktigast svar Kön Kvinna A Man Ålder år år år A år A år A år Utbildning 9 år eller mindre A år år, ej akademisk examen A Akademisk examen A Yngsta barnet Född A Född Född Sökt information Ja A Nej A Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län A Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 40

41 Tabell 16A: Procent Om du själv skulle bli sjuk. Vet du hur du skall göra för att inte sprida smittan vidare? Juli/augusti 2009 Ja 67 Nej 32 Ej svar 2 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej Ej svar svar Kön Kvinna Man Ålder år A år år år A år A år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja A 398 Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 41

42 Tabell 16B: Procent Om du själv skulle bli sjuk. Vet du hur du skall göra för att inte sprida smittan vidare? Juli/augusti 2009 Ja 68 Nej 32 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Yngsta barnet Född Född Född Sökt information Ja Nej Region Norrland Stockholms län Övriga Svealand Skåne län Västra Götalands län Övriga Götaland Bostadsort Storstadsområden Icke storstad Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 42

43 Lista 1: Om själv aktivt sökt information om Den nya influensan A - H1N1 som kallas Svininfluensan, Var har du sökt information om Den nya influensan? Juli/augusti 2009 Kvinna år På Google Nätet Google, nyheterna på TV, tidningar Nätet, sjukvårdsupplysningen, Apoteket Vårdguiden, personlig kontakt Om vaccination är aktuellt Google, tidningar På, bland annat på hemsidor från primärvården och Smittskyddsinstitutet Från vänner, vårdcentral Kvinna år SMI Fått information genom arbetsmailen, intranätet Aftonbladet Läst om vaccinet Nätet Googlade läkare På jobbet Vårdcentralen och Jobbet,, tidningar BVC Sjukvårdstidningen Nätet Tidningar, TV DN DN, SvD Jobbet, sjukvården Tidningar Smittskyddsinstitutet Kvinna år Läst på och frågat på vårdcentral Via, släktingar som jobbar inom vården På nätet Nätet Smittskyddsinstitutet Smittskyddsinstitutet Google Nätet, BVC Kvinna år Smittskyddsinstitutet Tidningar Smittskyddsinstitutet Jobbet Tidningar, bekanta Sjukvård Nätet Tidningar,, arbetet Utlandsresa Dagstidningar DN, nätet Tidningar, Smittskyddsinstitutet Sjukvården, Socialstyrelsens hemsida Nätet Sjukhusets hemsida Tidningar, 43

44 Lista 1: Om själv aktivt sökt information om Den nya influensan A - H1N1 som kallas Svininfluensan, Var har du sökt information om Den nya influensan? Juli/augusti 2009 Kvinna år Nätet Jobbet, tidningar, jobbet, landstinget På jobbet, vården Jobbet, media Media TV, media Tidningar Media, nätet, jobbar inom vården Smittskyddsinstitutet Tidningar Tidningar, TV Läst på, pratat med andra människor TV, Tidningar Kvinna år Tidningar, Hemsida, kommun Vänner, Tidningar Bekant inom vårdyrket Jobbar inom vården Jobb Arbetet Tidningar, hos läkare Webben Pratat med läkare Tidningar, Jobbar som lärare, har sökt genom jobbet Kvinna år Google Via media,, tidningar Sjukstugan, läkemedelsföretag Jobbet Läst kvällstidningar Vårdcentralen Tidningar, läkare En läkare På nätet Socialstyrelsen Media Google Nätet, arbetsplatsen Vårdcentral Google Information på jobbet, tidningsartiklar Vårdcentral Tidningar, via nätet, SR Media Nätet Kvinna år På jobbet Genom jobbet Google Nätet Kommunhemsida Via jobbet 44

45 Lista 1: Om själv aktivt sökt information om Den nya influensan A - H1N1 som kallas Svininfluensan, Var har du sökt information om Den nya influensan? Juli/augusti 2009 Kvinna år Sjukårdsrådgivning Sjukvården, media Frågat sjukvården, läst på nätet På jobbet Jobbet På arbetet, sjukvårdspersonal Arbetet Media, läst på På arbetsplatsen Nätet Via sjukvårdspersonal På Socialstyrelsens hemsida Jobbet Via jobbet Jobbar inom vården Tester Genom arbetet, tidningar Hur man kan få skydd, vaccinera sig Vårdcentral Tidningar Tidningar På text-tv Webben Läser om det På jobbet Kvinna år Tidningar Läkare På Google.com Kvinna år Vårdcentralen På Tidningar, TV Infektionskliniken, NUS Tidningen TV, vårdcentral Via tidningar Genom radio och TV Tidningar På TV TV, tidningar Media Man år Datorn, googlat TV, tidning Google Google På Google Tidningar Man år Nätet CDC (USA), Google, broschyrer från vårdcentralen 45

46 Lista 1: Om själv aktivt sökt information om Den nya influensan A - H1N1 som kallas Svininfluensan, Var har du sökt information om Den nya influensan? Juli/augusti 2009 Man år Nätet, vårdcentral, hos vaccinationscentral Jobbet, jobbar på sjukhus, dagstidningar, TV Nätet Nätet Media Landstinget Västmanland Man år Socialstyrelsen, kommunens hemsida Via jobbet Socialstyrelsen På arbetet Google På Läkare Ringt sjukvården På arbetsplatsen På, genom TV England Tidningar Yrkesmässigt Minns ej exakt, länk från en nättidning till en officiell sida typ Smittskyddsinstitutet Man år Läst tidningar Region Skånes hemsida Nätet Man år Smittskyddsenheten, dagstidningar Nätet, sjukvårdsupplysningen Nätet Radio och TV Jag är arbetsledare och måste informera vidare till min personal, WHO Via jobbet, tidningar Nätet Via Jobbet, tidning Media Tidningar Tidningar Genom tidningar, webben Smittskyddsinstitutet 46

47 Lista 1: Om själv aktivt sökt information om Den nya influensan A - H1N1 som kallas Svininfluensan, Var har du sökt information om Den nya influensan? Juli/augusti 2009 Man år Radio Smittskyddsinstitutet, utomlands, Nätet Tidningar, Landstingets hemsida Tidningar, TV,, medicinskt kunniga vänner Man år Tidning och TV Risker Media Följer nyheterna, information från vänner i England Läkarmottagning Nätet Tidningar TV Tidningar Genom min hjärtoperation Tidningar, webben Google, arbetsgivarens hemsida TV, tidningar Genom sjukvårdsutbildad släkting Man år Från sambo Sjukvårdsrådgivning Dagspress,, jobbar inom vården Hälsocentral, kommunen, tidning Jobbet MSB, Smittskyddsinstitutet, statliga källor Via dator Genom arbetet Text-TV, nätet Familjemedlem, sköterska Man år Tidningar, TV, Faktatidskrifter Testat mig Vårdcentralen På nätet Tidningar På TV Från Akademiska sjukhuset TV, radio Nätet 47

48 Lista 2: De som inte tror att de kommer att vaccinera sig, Varför inte? Juli/augusti 2009 Kvinna år Jag har andra knep Är inte hemma Tror inte det fungerar Tror inte att det hjälper Har inte råd Ingen stor risk att få Tror inte att jag blir smittad Behövs inte Är osäker Jag anser att media förstorat upp det hela, visst kan jag bli smittad, men risken är ej så stor Litar ej på vaccin Har inte råd med vaccination Prioriteras ej, tror ej jag blir så sjuk Den är inte så testad Jag tror att det är nyttigt att bli smittad Tror inte att det behövs Det är bara en masshysteri Är ej rädd för att bli smittad Är ej i riskzonen, 23 år, har ej sjukdomar eller problem samt jobbar hemma Inte i riskzonen att drabbas Man ska inte överanvända mediciner, känns som en onödig kostnad Har ej funderat klart Onödigt Kostnad, ej oro över att bli smittad Rädd för sprutor Liten risk för smitta, kostar Kvinna år Inte farligt Litar inte på nya mediciner, för det är nytt vaccin Funderar på det Har för lite information om influensan Är gravid Tror inte att influensan är farlig Vaccin är bara ett fiktivt skydd mot sjukdomar, en falsk säkerhet Som jag förstår det finns det främst samhällsekonomiska skäl, då tycker jag det är fult med alla dödslarm Inte i riskzonen Jag klarar mig utan något vaccin Stor hysteri, överdrivet Tror att man blir sjukare av vaccination Biverkningar Inget behov Kvinna år På grund av graviditet Inte i största riskgruppen Lägga pengarna på bättre saker Jag är inte orolig för att insjukna i svininfluensan, eventuellt vaccinerar jag mitt barn Över 30 och frisk, inte rädd För dyrt Biverkningar Inte särskilt farlig Vet inte mycket om allt som pågår Överkänslig Smittan verkar inte särskilt farlig och jag är frisk Spruträdd Bättre att tvätta händerna ofta Ej orolig över smittan Får man det, får man det Man blir ändå dålig Tror ej det är så farligt Inget farligt Jag kommer inte att aktivt anmäla mig till vaccination Biverkningar Tror inte att man blir smittad Tror ej att han blir sjuk Kvinna år Har aldrig haft influensan Oroar mig inte så mycket Är rädd för om det blir resistenta om alla vaccineras Brukar inte vaccinera mig på grund av annan sjukdom För mycket biverkningar Mot vaccin Muterar, ej verkan eller betydelse Tror inte att jag är i riskzonen då jag för övrigt är fullt frisk Behöver inte det För att det är liten risk att bli smittad Tror att det är överdrivet, ej för normala människor Jag tror inte att den är allvarlig Inte så farligt Har aldrig haft influensan Tror ej jag är i riskgruppen, är inte så farligt som det sägs Ej orolig Inte orolig Är inte orolig för smittan Är inte i riskzonen, frisk för övrigt Vill inte, inte rädd för att bli smittad Liten risk att bli smittad Tror inte på det 48

49 Lista 2: De som inte tror att de kommer att vaccinera sig, Varför inte? Juli/augusti 2009 Kvinna år Oroar sig inte Tror inte att spridningen kommer att bli så stor Inte dödligt om man inte är i riskzonen Troligen ingen riskperson Jag hade det mycket svårare när det var krig, gud passar mig Tror inte jag tillhör riskgruppen Känns onödigt Hoppas klara mig också, brukar inte bli sjuk Aldrig blivit erbjuden, oroar mig inte Media överdriver Det är ju inte testat på människor Är inte rädd för att bli smittad Tror ej det blir så allvarligt Tror inte att jag blir smittad För dyrt Oprövat Bygger man inte upp ett bättre försvar om man inte vaccinerar sig ellet till och med får influensan Tror inte man blir så sjuk Frisk Tror inte att jag blir smittad Det är onödigt när man är frisk Vet ej vilka risker det innebär De målar fan på väggen Är inte orolig över att bli smittad Behövs inte Ej vaccinerat mig tidigare Mild influensa Oprövad vaccination Behövs ej Som en vanlig influensa, inte rädd Uppblåst det hela Osäkert För att då ha haft den Man vet ej hur vaccinet fungerar Inte så nödvändigt Kvinna år Inte farlig Är inte orolig för att bli smittad Har idag inte nog information för att tro något annat Inte orolig Inte så farligt Tror ej jag kommer att drabbas Hjälper ej Behövs ej Inget att göra åt saken Kvinna år Tror på immunförsvaret Bara vanlig influensa Vem har orsakat denna influensa, medicinföretagen Brukar aldrig vaccinera mig Inte så farligt Ej nödvändigt Tror på människans immunförsvar Liten smittorisk För lite information De som drabbas är gamla och sjuka, är ej i den gruppen Tror inte att jag kommer att drabbas Allergisk Överdriven risk Kommer att vistas bland folksamlingar Är tveksam till effekten av vaccin, är inte i riskgrupp i vare sig ålder eller nedsatt immunförsvar Tycker inte jag är i någon riskgrupp Är inte orolig för att få smittan Inte tagit ställning De vet för lite om biverkningar Inte viktigt Oroar sig inte Har aldrig vaccinerats förr mot någon influensa Har aldrig haft influensa och tror ej att jag kommer få det heller Känner ingen oro, är kärnfrisk Tror inte att det hjälper Ska resa utomlands För dyrt Kvinna år Kroppen ska få ta det själv Vaccinet ej testat Tror det är som en vanlig influensa, inte många blir allvarligt sjuka Osäker på vad det innehåller Risken är inte stor Är emot vaccin Vaccinet är inte tillräckligt testat och inte helt tillförlitligt Tror inte den är så mycket farligare än andra influensor Tror att det inte blir värre än andra influensor Vaccinet dåligt Inget behov Har grundskydd Rädd för biverkningar Har aldrig vaccinerat mig mot någon influensa Då biverkningarna ännu inte är klarlagda 49

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti-september 2008

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti-september 2008 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti-september 8 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 augusti och september

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet mars 2008

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet mars 2008 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele- Riks). Mellan den 1 och 13 intervjuades cirka 1. personer om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och mars intervjuades drygt 1.

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 21 mars 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 21 mars 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet 21 mars 11 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den februari och 7 mars 11 intervjuades

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagsklimatet augusti/september 2005

SKOP Skandinavisk opinion ab. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagsklimatet augusti/september 2005 Rapport till om hur svenskarna ser på företagsklimatet,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele- Riks). Mellan den 23 augusti och 6 september 5 intervjuades cirka 1.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2013

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2013 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 19 februari och 5 213 intervjuades cirka 1.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden 26 oktober 2017

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden 26 oktober 2017 Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 10 och intervjuades cirka 1.000 personer. Frågor ställdes bland annat på

Läs mer

Rapport till KAK juni 2017

Rapport till KAK juni 2017 -analys gör regelbundna undersökningar bland svenska medborgare bosatta i hela riket. Mellan den 29 maj och den 8 intervjuades cirka 1.000 personer på uppdrag av bland andra KAK. Resultaten redovisas i

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Rapport till FAR maj 2012

Rapport till FAR maj 2012 -research SKOP har på uppdrag av FAR genomfört tre undersökningar om förtroendet för revisorer och redovisningskonsulter. En undersökning genomfördes bland politiker, en bland företagare/företagsledare

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport till Den nya välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter augusti/september 2005

Rapport till Den nya välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter augusti/september 2005 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP om

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

Rätt att reklamera - vad vet svenska folket?

Rätt att reklamera - vad vet svenska folket? Rätt att reklamera - vad vet svenska folket? För mer information: Louise Ungerth, chef för konsumenfrågor, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Konsumentföreningen Stockholm är en medlemsorganisation med 630.000

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Rapport till KAK om vägombyggnader mm. juni 2014

Rapport till KAK om vägombyggnader mm. juni 2014 -research Rapport till KAK om vägombyggnader mm. har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om hur de upplever att bilismen påverkas av större vägombyggnader. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Attityder till svininfluensan december 2009. Datum 2009-12-18

Attityder till svininfluensan december 2009. Datum 2009-12-18 Attityder till svininfluensan december 2009 Beställare Socialstyrelsen Konsult Lars Aldemark Projektnummer 1184 60 Datum 2009-12-18 Syfte På uppdrag av Socialstyrelsen har vi genomfört en attitydundersökning

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Pandemi vad innebär r det?

Pandemi vad innebär r det? Pandemi vad innebär r det? Begreppsförvirring? rvirring? Influensa i olika former Årlig influensa - vanlig influensa, vinterinfluensa, säsongsinfluensa Pandemisk influensa - global spridning av helt nytt

Läs mer

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan?

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan? Den nya influensan - frågor och svar Vilka symtom får man av den nya influensan? De symtom man får av den nya influensan, som också kallas svininfluensa och har fått beteckningen A(H Hur vet man att man

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 287 INFLUENZA Q1. Avser du att vaccinera dig mot vanlig influensa i år? Ja, jag är redan vaccinerad... 1 Ja,

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte Ej svar. I alla partier är oron stor för att trollfabrikernas aktivitet under valrörelsen.

Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte Ej svar. I alla partier är oron stor för att trollfabrikernas aktivitet under valrörelsen. Rapport från 3 september 18 nas falska nyheter - kommentar av docent Örjan Hultåker En majoritet tror att trollfabriker absolut påverkar valet Inför riksdagsvalet frågade ett slumpmässigt urval ur svenska

Läs mer

SKOP. Rapport till NNR om regelförenklingar april/maj 2011

SKOP. Rapport till NNR om regelförenklingar april/maj 2011 om regelförenklingar gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare på uppdrag av bland andra NNR. Undersökningens genomförande

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2017-2018 Information till Mödrahälsovården från Smittskydd Västra Götaland Alla gravida rekommenderas vaccination Gravida har en förhöjd risk att drabbas av svår influensasjukdom

Läs mer

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 Innehåll Fjolårets influensa Influensa södra halvklotet Riktlinjer för influensavaccination

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2017-2018 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Din roll som sköterska eller läkare Ditt råd är viktigt när patienten ska fatta beslut om vaccination

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Influensasäsongen 2013/2014 En influensasäsong sträcker sig från hösten, vintern till våren nästkommande år

Influensasäsongen 2013/2014 En influensasäsong sträcker sig från hösten, vintern till våren nästkommande år Influensasäsongen 2013/2014 En influensasäsong sträcker sig från hösten, vintern till våren nästkommande år Utfall och trend Pågående säsong 2013/2014 är den fjärde efter den pandemiska influensan A(H1N1)pdm2009.

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2018 MED SVENSKA FÖRETAGARE Mars 2018 Näringslivets Regelnämnd NNR AB, Stockholm, 2018 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som

Läs mer

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi Vaccindagen 2016-10-04 Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Kan man med vaccination påverka sjuklighet och överdödlighet i influensa?

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2018-2019 Information till Mödrahälsovården från Smittskydd Västra Götaland Vaccination är bästa skyddet mot influensa Personer med dåligt immunförsvar har sämre effekt av vaccinet.

Läs mer