Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009"

Transkript

1 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1JUL9. Ansvarig för undersökningen åt Vara kommun är Örjan Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 När, var och varför biblioteksbesök 5 Övergripande betyg på biblioteken 8 Bibliotekets utbud 13 Bibliotekets personal 19 Bibliotekets lokaler och miljö 23 Påverkan på Nöjd Biblioteks-index 28 Prioriteringsmatris 29 Internetbibliotek 3 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har 212 av besökarna besvarat frågor om biblioteken i Vara kommun. Det finns en stor andel mycket flitiga och återkommande besökare hos Vara kommuns bibliotek. En av tre (34 procent) besöker ett bibliotek varje månad eller oftare. Flest besökare har huvudbiblioteket. Det viktigaste skälet för att besöka biblioteken är att låna böcker, musik eller talböcker. Men många besöker också biblioteken för att läsa tidningar och tidskrifter eller för att besöka utställningar och andra aktiviteter. SKOP har beräknat ett Nöjd Biblioteks-index (NBI) som kan variera mellan som lägst och som högst. För alla biblioteksbesökare är NBI i genomsnitt 78. Totalt fick besökarna ange om de instämmer i eller tar avstånd från 29 påståenden om det bibliotek som de oftast besöker. Besökarna har också gett tre sammanfattande betyg om biblioteken på en skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra. Högst betyg (4,1) får bibliotekens personal. På andra plats kommer det sammanfattande betyget på bibliotekens lokaler och miljö (3,9). Lägst av de tre betygen får utbudet på biblioteken (3,8). En prioriteringsmatris visar vilka faktorer som det är viktigast att förbättra för att få nöjdare biblioteksbesökare. I Vara kommun är det bibliotekens utbud. Bara en minoritet (38 procent) av bibliotekens besökare har hört talas om Biblioteken på nätet och att man kan få tips om böcker och bibliotekens program via nätet. 3

4 Metodbeskrivning Population och urval Undersökningen riktades till personer som besöker Vara kommuns bibliotek. Urvalet bland besökare gjorde av kommunen. Frågeformulär I 29 års undersökning har i huvudsak samma frågor använts som vid de undersökningar som Vara kommun genomförde åren 24 och 26 tillsammans med andra konsulter. Nytt för i år är några frågor som använts för att skapa ett Nöjd Biblioteks-index. Frågorna hade i huvudsak fasta svarsalternativ men formulären avslutades med en öppen fråga om vad kommunen kan göra för att förbättra biblioteken. Datainsamlingsmetod Biblioteksbesökarna har besvarat ett frågeformulär som de fick med post till sin bostad. Till dem som inte svarat sändes en skriftlig påminnelse. Datainsamlingsperiod Undersökningen genomfördes i maj och juni 29. Svarsfrekvens och bortfall Urvalet bestod av totalt 593 personer. Av dem hade 41 sin postadress i Vara kommun och 192 var bosatta i andra kommuner. Totalt har 212 personer besvarat undersökningens frågor, varav 182 med postadress i Vara kommun och 3 som bor i andra kommuner. Svarsfrekvensen är 45 procent bland dem som bor i Vara och 16 procent bland övriga. Flera av dem som inte har svarat har till SKOP meddelat att de inte på flera år har besökt Vara kommuns bibliotek. Eftersom urvalet innehåller många personer som inte är aktiva besökare på biblioteken är den faktiska svarsfrekvensen bland nuvarande besökare klart högre än den procent som beräknas ur det totala urvalet. 4

5 När, var och varför biblioteksbesök 34 procent besöker varje månad eller oftare En tredjedel av dem som besvarat undersökningen (34 procent) brukar besöka något av biblioteken varje månad eller oftare; Tabell 1. Några (5 procent) gör det flera gånger i veckan. Det finns således en stor andel mycket flitiga och återkommande besökare hos Vara kommuns bibliotek. En av tio svarande (11 procent) brukar besöka biblioteken en gång per år eller mer sällan. Personer som är över 4 år är flitigare besökare än de som är 4 år eller yngre. Procentfördelningen över besöksfrekvens är en beskrivning av de svarande men kan inte generaliseras till alla brukare eftersom svarsfrekvensen är högre bland dem som besöker biblioteken ofta än bland dem som gör det sällan. I synnerhet är det många som inte har besvarat formuläret i den grupp som besöker mer sällan än varje år. 35 Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara? Flera gånger i veckan Flera gånger varje månad Några gånger varje halvår Några gånger varje år En gång per år eller mer sällan Ej svar 7 procent besöker vanligen huvudbiblioteket SKOP frågade vilket bibliotek som brukarna vanligen besöker. De flesta (7 procent) besöker vanligen huvudbiblioteket; Tabell 2. På andra plats kommer biblioteket i Kvänum ( procent). 5

6 Att låna är huvudsakliga skäl till biblioteksbesök Brukarna fick frågan, Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? De fick ange flera skäl. 8 Vilket bibliotek brukar Du vanligen besöka? Huvudbiblioteket Biblioteket i Vedum Biblioteket i Kvänum Bokcaféet i Stora Levene Biblioteken på nätet Ej svar Huvudsakliga skälen till att besöka biblioteken i Vara kommun? Flera svar fick anges. Låna böcker, musik eller talböcker Läsa tidningar och tidskrifter Läsa böcker eller studera Använda datorerna Besöka utställningar andra arrangemang Annat Vanligast (83 procent) är att besökarna vill låna böcker, musik eller talböcker; Tabell 3. På andra plats kommer att läsa tidningar eller tidskrifter (29 procent) och 6

7 nästan lika många svarar att de besöker utställningar eller andra arrangemang på biblioteket (27 procent). Nästan en av tio besöker biblioteken för att använda datorernas Internet, e-post, officepaket etc. (9 procent) eller för att läsa böcker eller studera (8 procent). Några (6 procent) anger andra huvudsakliga skäl och de har listats i Tabell 3. Kön och ålder på besökarna Det är främst kvinnor (74 procent) som har besvarat biblioteksenkäten; Tabell 4. En av tre besökare (31 procent) är 4 år eller yngre och ungefär lika många är mellan 41 och 6 år (35 procent) respektive över 6 år (29 procent); Tabell 5. 8 Kön och ålder Man Kvinna 4 år eller yngre 41-6 år 61 år eller äldre 7

8 Övergripande betyg på biblioteken Nöjd Biblioteks-index NBI SKOP har för Vara kommun utvecklat ett Nöjd Biblioteks-index (NBI) som bygger på svaren från tre frågor. Nöjd Biblioteks-index varierar mellan och, där är mest missnöjd och mest nöjd. Kommunen bör eftersträva ett högt genomsnittlig Nöjd Biblioteks-index. NBI är 78 bland bibliotekens besökare Det genomsnittliga Nöjd Biblioteks-index är 78 bland alla biblioteksbesökare som besvarat undersökningens frågor; Tabell 45. De som besöker biblioteket i Vedum (genomnsnitt=92) och biblioteket i Kvänum (genomsnitt=84) är något mer nöjda än de som besöker huvudbiblioteket (genomsnitt=77). Nöjd Biblioteks-index i Vara 29 Alla Biblioteksbesökare 78 Huvudbiblioteket 77 Biblioteket i Vedum 92 Biblioteket i Kvänum De äldre biblioteksbesökarna är mer nöjda än de yngre, vilket inte är ovanligt för denna typ av tjänster. De som sällan besöker biblioteket är i genomsnitt mindre nöjda än vad de är som besöker biblioteket några gånger varje halvår eller oftare. 8

9 Nöjd Biblioteks-index i Vara 29 Alla Biblioteksbesökare 78 Flera gånger i veckan/varje månad 84 Några gånger varje halvår 8 Mer sällan 69 Man Kvinna 4 år eller yngre 41-6 år år eller äldre Delbetyg Nöjdindex bygger på tre delfrågor mellan och som vägs samman till Nöjd Biblioteks-index (NBI): - Övergripande betyg: Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med det biblioteket (som Du vanligen besöker)? - Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar det biblioteket (som Du vanligen besöker) Dina förväntningar? - Jämförelse med det perfekta: Om Du tänker på ett bibliotek som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt bibliotek motsvarar ett sådant? Det övergripande betyget på biblioteket är i genomsnitt 82 bland samtliga besökare; Tabell 46. Genomsnittsbetyget är 81 för hur väl biblioteket motsvarar förväntningarna; Tabell 47. Det lägsta genomsnittsbetyget (72) får jämförelsen med ett helt perfekt bibliotek; Tabell 48. Rangordningen mellan de tre delfrågorna följer ett mönster som är vanligt för Nöjd-index. 9

10 Nöjd Biblioteks-index i Vara 29 Nöjd Biblioteks-index (NBI) 78 Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med biblioteket? Hur väl motsvarar biblioteket Dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån anser Du att bibliotetet motsvarar ett helt perfekt? Målsättningar för Nöjd Biblioteks-index SKOP rekommenderar att kommunerna har dubbla mål för Nöjd-index. Dels att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels att minimera andelen missnöjda biblioteksbesökare. De som är missnöjda kan ha behov som inte tillgodoses något som behöver åtgärdas men de missnöjda är också dåliga ambassadörer för kommunen när de berättar för sin omgivning att sitt missnöje. De som har ett Nöjd Biblioteks-index under 46 är missnöjda, de som har ett Nöjd Biblioteks-index över 56 är nöjda. Personer med ett Nöjd Biblioteks-index mellan 46 och 55 är varken nöjda eller missnöjda. 85 procent av besökarna är nöjda Fem av sex biblioteksbesökare i Vara kommun (85 procent) är nöjda med det bibliotek som de vanligen besöker och de har ett NBI över 55; Tabell 45. Två av tre (67 procent) har ett högt NBI över 75, de är ganska nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda. Nästan hälften (48 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NBI över procent av biblioteksbesökarna är missnöjda Var tionde biblioteksbesökare i Vara kommun (9 procent) är missnöjd och har ett NBI under 46.

11 35 Nöjd Biblioteks-index (NBI) Skala mellan =lägsta betyg och =högsta betyg Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd 96- Extremt nöjd 68 procent tycker att biblioteken är bra För att erbjuda jämförelser med 26 års undersökning bland Varas biblioteksbesökare ställdes frågan, Vilket betyg ger Du det bibliotek Du vanligen besöker i Vara kommun allt sammantaget? De svarade på en skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra. Vilket betyg ger Du det bibliotek Du vanligen besöker i Vara kommun allt sammantaget? Mycket dåligt Mycket bra 11

12 Två av tre (68 procent) ger de två högsta betygen, dvs. svarar att biblioteken är 4 eller 5, dvs. att biblioteken är ganska eller mycket bra; Tabell 44. En av fyra (27 procent) svarar 5, dvs. att de är mycket bra. Svarsmönstret är detsamma som för Nöjd Biblioteks-Index. 12

13 Bibliotekets utbud Sammanfattande betyg på utbudet SKOP frågade, Vilket sammanfattande betyg vill Du ge utbudet på biblioteket i Vara kommun Du vanligen besöker? Biblioteksbesökarna svarade på en skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra. Skalan balanserar på den neutrala mittpunkten 3, varför betygen 4 och 5 är ett högt och bra betyg. Betygen 1 och 2 är låga och dåliga betyg. 62 procent anser att utbudet är bra En majoritet av besökarna (62 procent) anser att utbudet är bra, 19 procent anser att det är mycket bra; Tabell 2. Det är få (2 procent) som anser att utbudet är dåligt. Övriga svarar med det neutrala betyget 3 (3 procent) eller vet inte (5 procent). Medelbetyget är 3,8 på den femgradiga skalan. Det är högre bland de flitiga besökarna än bland dem som sällan kommer till biblioteken, och det är högre bland äldre än bland yngre besökare Vilket sammanfattande betyg vill Du ge utbudet på biblioteket i Vara kommun Du vanligen besöker? Skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra 1 Mycket dåligt Mycket bra Ej svar 13

14 13 påståenden om utbudet Biblioteksbesökarna besvarade 13 påståenden om bibliotekens utbud, Utbudet på det bibliotek som Du vanligen besöker i Vara. Påståendena var positivt formulerade och intervjupersonerna valde mellan svarsalternativen 1. Tar avstånd helt 2. Tar avstånd delvis, 3. Varken/eller 4. Håller med delvis 5. Håller med helt. Biblioteket erbjuder ett rikt utbud Fem av påståendena hade formen av att Biblioteket erbjuder ett rikt 75 procent håller med om ett rikt utbud av böcker Högst betyg får utbudet av böcker; Tabell 7. Tre av fyra (75 procent) håller helt eller delvis med om att biblioteket erbjuder ett rikt utbud av böcker, 37 procent håller helt med om detta. Det är relativ få (6 procent) som tar avstånd. Övriga svarar varken/eller och vet inte. 55 procent håller med om ett rikt utbud av dagstidningar På andra plats kommer utbudet av tidningar; Tabell 8. Drygt hälften (55 procent) håller helt eller delvis med om att biblioteket erbjuder ett rikt utbud av dagstidningar, 32 procent håller helt med om detta. Ett fåtal (5 procent) som tar avstånd. 51 procent håller med om ett rikt utbud av tidskrifter En majoritet (51 procent) håller helt eller delvis med om att biblioteket erbjuder ett rikt utbud av tidskrifter, 24 procent håller med helt; Tabell 9. Det är få (5 procent) som tar avstånd. 23 procent håller med om ett rikt utbud av ljudböcker Det är betydligt färre (23 procent) som helt eller delvis håller med om ett rikt utbud av ljudböcker, 7 procent håller med helt; Tabell 11. En av tio (9 procent) som tar avstånd. En majoritet (62 procent) har inte kunnat besvara frågan. 12 procent håller med om ett rikt utbud av musik Lägst betyg får utbudet av musik; Tabell. Det är ungefär lika många (12 procent) som håller med och som tar avstånd (11 procent) De flesta (71 procent) har inte kunnat besvara frågan. 14

15 Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av böcker Påståenden om utbudet Biblioteket erbjuder ett rikt... Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av dagstidningar Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av tidskrifter Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av musik Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av ljudböcker Håller med helt Håller med delvis 14 Påståenden om utbudet Biblioteket erbjuder ett rikt Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av böcker Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av dagstidningar Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av tidskrifter Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av musik Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av ljudböcker Tar avstånd helt Tar avstånd delvis Serviceutbudet Fem påståenden gällde utbudet av service till biblioteksbesökarna. 66 procent håller med om att biblioteket snabbt skaffar fram önskade böcker Många (66 procent) håller med om att biblioteket snabbt kan skaffa fram de böcker som besökarna önskar låna, 4 procent håller helt med;tabell 14. Det är 15

16 mycket få (2 procent) som tar avstånd från påståendet. Övriga svarar varken/eller och att de inte vet. 63 procent håller med om att biblioteket har bra öppettider En stor majoritet (63 procent) håller med om att biblioteket har bra öppettider, 3 procent håller helt med; Tabell 13. Det är dock 11 procent som tar avstånd från påståendet om bra öppettider. Övriga svarar varken/eller och att de inte vet Biblioteket erbjuder goda möjligheter att använda Internet Biblioteket har bra öppettider Påståenden om utbudet Service Biblioteket kan snabbt skaffa fram böcker Du önskar låna Biblioteket stimulerar alla i kommunen att läsa och ta del av kulturaktiviteter Biblioteket har intressanta aktiviteter Håller med helt Håller med delvis Biblioteket erbjuder goda möjligheter att använda Internet Biblioteket har bra öppettider Påståenden om utbudet Service Biblioteket kan snabbt skaffa fram böcker Du önskar låna Biblioteket stimulerar alla i kommunen att läsa och ta del av kulturaktiviteter Biblioteket har intressanta aktiviteter Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 16

17 47 procent håller med om att biblioteket är bra på Internet Nästan varannan (47 procent) håller med om att biblioteket erbjuder goda möjligheter att använda Internet, 3 procent håller med helt; Tabell 12. Få (4 procent) tar avstånd. Nästan varannan (46 procent) har inte kunnat besvara frågan. 45 procent håller med om att biblioteket stimulerar läsning och kulturaktiviteter Knappt hälften (45 procent) håller med om att biblioteket stimulerar alla i kommunen att läsa och ta del av kulturaktiviteter, 26 procent håller med helt; Tabell 15. Få (5 procent) tar avstånd. Två av fem (41 procent) har inte kunnat besvara frågan. 44 procent håller med om att biblioteket har intressanta aktiviteter Det är 44 procent som håller med om att biblioteket har intressanta aktiviteter, 15 procent håller med helt; Tabell 15. Några (7 procent) tar avstånd. Det är 41 procent som inte har kunnat besvara frågan. Uppställning och möjlighet att hitta 74 procent håller med om att böcker står trevligt uppställda En mycket stor majoritet (74 procent) håller med om att bibliotekets böcker är trevligt uppställda, 43 procent håller helt med; Tabell 17. Nästan ingen (2 procent) tar avstånd från påståendet. 68 procent håller med om att det är lätta att hitta de sökta böckerna Många (68 procent) håller med om att det är lätt att hitta de böcker som man söker, 32 procent håller med helt; Tabell 19. Det är 6 procent som tar avstånd från på- ståendet. 6 procent håller med om att tidningar står trevligt uppställda En stor majoritet (6 procent) håller med om att bibliotekets tidningar är trevligt uppställda, 31 procent håller med helt Tabell 18. Få (6 procent) tar avstånd från påståendet. Det viktigaste påståendet om bibliotekets utbud En analys av sambanden visar att ett rikt utbud på böcker är den viktigaste faktorn för att få höga sammanfattande betyg på bibliotekets utbud. Besökarnas instämmande i påståendet att Biblioteket erbjuder ett rikt utbud av böcker är det enda av de 13 påståendena som har ett statistiskt säkerställt samband med det sammanfattande betyget på bibliotekets utbud. 17

18 Böcker står trevligt uppställda på biblioteket Påståenden om utbudet Uppställning & möjlighet att hitta Tidningar står trevligt uppställda på biblioteket Det är lätt att hitta de böcker Du söker Håller med helt Håller med delvis 14 Påståenden om utbudet Uppställning & möjlighet att hitta Böcker står trevligt uppställda på biblioteket Tidningar står trevligt uppställda på biblioteket Det är lätt att hitta de böcker Du söker Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 18

19 Bibliotekets personal Sammanfattande betyg på personalen SKOP frågade, Vilket sammanfattande betyg vill Du ge personalen på biblioteket Du vanligen besöker i Vara kommun? 72 procent anser att personalen är bra Många av besökarna (72 procent) anser att personalen är bra och ger betygen 4 eller 5 på den femgradiga skalan, 38 procent anser att personalen är mycket bra och ger det högsta betyget 5; Tabell 28. Det är bara några få (4 procent) som ger ett dåligt betyg 1 eller 2 till personalen. Övriga svarar med det neutrala betyget 3 (17 procent) eller vet inte (7 procent). Medelbetyget är 4,1 på den femgradiga skalan. Det är högre bland de flitiga besökarna än bland dem som sällan kommer till biblioteken, och det är högre bland äldre än bland yngre besökare Vilket sammanfattande betyg vill Du ge personalen på biblioteket Du vanligen besöker i Vara kommun? Skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra 1 Mycket dåligt Mycket bra Ej svar 7 påståenden om personalen Biblioteksbesökarna besvarade 7 påståenden om personalen på biblioteken i Vara, Personalen på det bibliotek Du vanligen besöker i Vara kommun. Alla påståendena var positivt formulerade. 19

20 Personalen får genomgående höga betyg. Det gäller i synnerhet påståenden om personalens sätt att vara och uppträda. Betygen är något lägre när det gäller vilken hjälp som personalen kan ge, t.ex. lästips samt hjälp med datorer och liknande, vilket främst beror på att många inte har använt den sortens hjälp och därför inte har kunnat besvara de frågorna är trevlig är hjälpsam kan ge Dig bra lästips Påståenden om personalen Personalen på biblioteket... tar sig tid och hjälper Dig behandlar Dig med respekt är lyhörd inför behov önskemål visar hur man använder datorer hjälpmedel Håller med helt Håller med delvis är trevlig är hjälpsam kan ge Dig bra lästips Påståenden om personalen Personalen på biblioteket... tar sig tid och hjälper Dig behandlar Dig med respekt är lyhörd inför behov önskemål visar hur man använder datorer hjälpmedel Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 2

21 Personalens sätt att vara och uppträda 81 procent håller med om att personalen är trevlig De flesta (81 procent) håller helt eller delvis med om att personalen är trevlig, 56 procent håller helt med om detta; Tabell 21. Det är få (4 procent) som tar avstånd. 8 procent håller med om att personalen är hjälpsam På andra plats kommer att personalen är hjälpsam, 8 procent håller helt eller delvis med, 63 procent håller med helt; Tabell 22. Ett fåtal (5 procent) tar avstånd. 78 procent håller med om personalen behandlar besökarna med respekt Många (78 procent) håller med helt eller delvis om att personalen behandlar besökarna med respekt, 58 procent håller med helt; Tabell 25. Nästan ingen (3 procent) tar avstånd. 75 procent håller med om att personalen tar sig tid för att hjälpa besökarna Det är också många (75 procent) som helt eller delvis håller med om att personalen tar sig tid för att hjälpa besökarna, 54 procent håller med helt; Tabell 24. Nästan ingen (3 procent) tar avstånd. 62 procent håller med om att personalen är lyhörd inför behov och önskemål En majoritet (62 procent) håller helt eller delvis med om att personalen är lyhörd inför besökarnas behov och önskemål, 43 procent håller med helt; Tabell 26. Några få (5 procent) tar avstånd. Var fjärde brukare (25 procent) har inte kunnat besvara frågan. Hjälp från personalen 47 procent håller med om att personalen kan ge bra lästips Nästan hälften (47 procent) håller helt eller delvis med om att personalen kan ge bra lästips, 32 procent håller helt med; Tabell 23. Nästan ingen (2 procent) tar avstånd. 32 procent håller med om att personalen visar hur tekniska hjälpmedel används En av tre (32 procent) håller helt eller delvis med om att personalen visar hur man skall använda datorer och tekniska hjälpmedel som finns på biblioteket, 2 procent håller med helt; Tabell 27. Nästan ingen (3 procent) tar avstånd. Många saknar erfarenhet av hjälpen Många har inte efterfrågat hjälp och kan därför inte besvara frågorna. Det gäller 42 procent för påståendet om lästips och 61 procent för påståendet om datorer och tekniska hjälpmedel. De viktigaste påståendena om personalen En analys visar att det är svaren om att personalen är trevlig som är den viktigaste faktorn för att ge höga sammanfattande betyg på bibliotekets personal. För att få 21

22 höga sammanfattande betyg är det också viktigt att personalen är lyhörd inför behov och önskemål och att personalen behandlar besökarna med respekt. Relativa styrkan hos faktorer som påverkar sammanfattande betyg på bibliotekets personal Personalen på biblioteket är trevlig Personalen på biblioteket behandlar Dig med respekt Personalen på biblioteket är lyhörd inför Dina behov och önskemål 22

23 Bibliotekets lokaler och miljö Sammanfattande betyg på lokalerna och miljön SKOP frågade, Vilket sammanfattande betyg vill Du ge lokalerna och miljön på det bibliotek Du vanligen besöker i Vara kommun? 64 procent anser att lokalerna och miljön är bra En stor majoritet av besökarna (64 procent) anser att lokalerna och miljön är bra och ger betygen 4 eller 5 på den femgradiga skalan, 28 procent svarar mycket bra och ger det högsta betyget 5; Tabell 43. Relativt få (7 procent) ger ett dåligt betyg 1 eller 2 till lokalerna och miljön. Övriga svarar med det neutrala betyget 3 (23 procent) eller vet inte (7 procent). Betyget på lokalerna och miljön är högst för biblioteket i Vedum. 4 Vilket sammanfattande betyg vill Du ge lokalerna och miljön på det bibliotek Du vanligen besöker i Vara kommun? Skala mellan 1=mycket dåligt och 5=mycket bra Mycket dåligt Mycket bra Ej svar 9 påståenden om lokalerna och miljön Biblioteksbesökarna besvarade 9 påståenden om lokalerna och miljön i biblioteken i Vara, Lokalerna och miljön på det bibliotek Du vanligen besöker i Vara kommun. Alla påståendena var positivt formulerade. 23

24 Den fysiska miljön 86 procent håller med om att det är lätt att komma in på biblioteket De flesta (86 procent) håller helt eller delvis med om att det är inga trappor, tunga dörrar och annat som gör det svårt att komma in på biblioteket, 79 procent håller helt med; Tabell 41. Nästan ingen (2 procent) tar avstånd Trevliga lokaler Påståenden om lokalerna och miljön Den fysiska miljön Snyggt på biblioteket Välstädat på biblioteket Toaletter är välstädade & välskötta Inga trappor, tunga dörrar och annat som gör det svårt att komma in Håller med helt Håller med delvis Trevliga lokaler Påståenden om lokalerna och miljön Den fysiska miljön Snyggt på biblioteket Välstädat på biblioteket Toaletter är välstädade & välskötta Inga trappor, tunga dörrar och annat som gör det svårt att komma in Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 24

25 77 procent håller med om att det är välstädat på biblioteket Tre av fyra (77 procent) håller helt eller delvis med om att det är välstädat på biblioteket, 52 procent håller med helt; Tabell 37. Nästan ingen (3 procent) tar avstånd. 73 procent håller med om att det är trevliga lokaler Många (73 procent) håller också med helt eller delvis om att det är trevliga lokaler, 42 procent håller med helt; Tabell 34. Få (5 procent) tar avstånd. 71 procent håller med om att det är snyggt Dessutom är det många (71 procent) som helt eller delvis håller med om att det är snyggt på biblioteket, 42 procent håller med helt; Tabell 36. Det är dock relativt många (11 procent) som tar avstånd. 32 procent håller med om att toaletterna är välstädade och välskötta En av tre (32 procent) håller helt eller delvis med om att toaletterna är välstädade och välskötta på biblioteket, 19 procent håller med helt; Tabell 38. En majoritet (58 procent) saknar erfarenhet och har inte kunnat besvara frågan, 5 procent tar avstånd från påståendet. Ro och stämning 73 procent håller med om att det är trevlig stämning på biblioteket En stor majoritet (73 procent) håller helt eller delvis med om att det är trevlig stämning på biblioteket, 45 procent håller helt med; Tabell 42. Nästan ingen (3 procent) tar avstånd. 71 procent håller med om att det är lugnt på biblioteket Många (71 procent) håller också med helt eller delvis om att det är lugnt på biblioteket, 38 procent håller med helt; Tabell 39. Det är 9 procent som tar avstånd. 7 procent håller med om att det är bra möjligheter att sitta och läsa En stor majoritet (7 procent) håller helt eller delvis med om att det är bra möjligheter att sitta och läsa, 37 procent håller med helt; Tabell 35. Det är procent som tar avstånd. 7 procent håller med om att det är lagom ljudnivå Det är också en stor majoritet (7 procent) som helt eller delvis håller med om att det är lagom ljudnivå, 42 procent håller med helt; Tabell 4. Det är 7 procent som tar avstånd. 25

26 Påståenden om lokalerna och miljön Ro och stämning Bra möjligheter att läsa Lugnt på biblioteket Lagom ljudnivå på biblioteket Trevlig stämning Håller med helt Håller med delvis Bra möjligheter att sitta och läsa läsa Påståenden om lokalerna och miljön Ro och stämning Lugnt på biblioteket Lagom ljudnivå på biblioteket Trevlig stämning Tar avstånd helt Tar avstånd delvis 26

27 De viktigaste påståendena om lokaler och miljö Av de nio påståendena om lokalerna och miljön är det fyra som har en statistiskt säkerställd påverkan på det sammanfattande betyget på lokaler och miljö. Den viktigaste faktorn för att ge höga sammanfattande betyg på bibliotekets lokaler och miljö är att lokalerna är trevliga. För att få höga sammanfattande betyg är det också viktigt att det är snyggt på biblioteket, att biblioteket har lagom ljudnivå samt att det är trevlig stämning. Relativa styrkan hos faktorer som påverkar sammanfattande betyg på lokalerna och miljön Trevliga lokaler Snyggt på biblioteket Lagom ljudnivå på biblioteket Trevlig stämning 27

28 Påverkan på Nöjd Biblioteks-index SKOP har analyserat vad som har störst påverkan och effekt på Nöjd Biblioteksindex. Störst inverkan på Nöjd Biblioteks-index i Vara kommun har kärnan i bibliotekens verksamhet, dvs. utbudet. Ju högre sammanfattande betyg på utbudet på biblioteket, desto högre Nöjd Biblioteks-index. På andra plats kommer lokalerna och miljön. Ju högre sammanfattande betyg på bibliotekets lokaler och miljö, desto högre Nöjd Biblioteks-index. Därefter kommer personalen. Ju högre sammanfattande betyg på personalen, desto högre Nöjd Biblioteks-index. Påverkan och effekt på Nöjd Biblioteks-index Utbudet Personalen Lokalerna och miljön 28

29 Prioriteringsmatris Jämförelse mellan sammanfattande betyg Som visats i respektive avsnitt ger bibliotekens i Vara brukare högst sammanfattande betyg till personalen (4,1) på den femgradiga skalan mellan 1 och 5. På andra plats kom det sammanfattande betyget på lokalerna och miljön med 3,9. Lägst sammanfattande betyg fick utbudet (3,8) Prioritera Det är viktigast att förbättra de faktorer som både fått relativt låga betyg och som har relativt stor påverkan på Nöjd Biblioteks-index (NBI). I Vara kommun är det utbudet som fått lägst betyg samtidigt som det har starkast på Nöjd Biblioteksindex Vara kommun bör därför satsa på att förbättra Utbudet på biblioteken. Relativt låga betyg Mindre viktiga Prioritera Utbudet Relativt höga betyg Kan bli ett hot Personalen Lokalerna Viktigt att bevara höga betyg Svagare påverkan på Nöjd Biblioteks-index Starkast påverkan på Nöjd Biblioteks-index 29

30 Internetbiblioteket Biblioteken på nätet Fem frågor handlade om brukarnas kunskap om och erfarenhet av Biblioteken på nätet. 38 procent har hört talas om Biblioteken på nätet med tips Nästan två av fem (38 procent) hade innan de fick frågeformuläret hem i sin brevlåda hört talas om Biblioteken på nätet att man kan få tips om böcker och bibliotekens program via nätet; Tabell procent har besökt Biblioteken på nätet för att få tips En av fem (21 procent) har besökt Biblioteken på nätet för att få tips om böcker och bibliotekens program; Tabell procent har hört att man via Biblioteken på nätet kan ladda ned musik En av tio (11 procent) hade innan de fick frågeformuläret hört att man via Biblioteken på kan ladda ned musik; Tabell procent har laddat ned musik från Biblioteken Nästan ingen (1 procent) har laddat ned musik från Biblioteken; Tabell 32. Brukare över 6 år har kunskap om och erfarenhet av Biblioteken på nätet i mindre utsträckning än andra Har Du hört talas om Biblioteken på nätet, att man kan få tips om böcker och bibliotekets program? Biblioteken på nätet Andel som svarar ja på frågorna Har Du någon gång besökt Biblioteken på nätet för att få tips om böcker eller om bibliotekets program? Har Du hört talas om att man via Biblioteken på nätet kan ladda hem musik? Har Du någon gång laddat ned musik från Biblioteken på nätet? 3

31 75 procent föredrar att gå till biblioteket framför att få information via Internet SKOP frågade, Vilket föredrar Du? Att själv gå till ett bibliotek för att få tips om böcker eller att få den informationen via Internet och Biblioteken på nätet? En stor majoritet (75 procent) föredrar att själva gå till ett bibliotek; Tabell 33. Det finns dock en åldersfaktor sådan att de yngre i större utsträckning än andra vill få informationen via nätet Vilket föredrar Du? Att själv gå till ett bibliotek för att få tips om böcker eller att få den informationen via Internet och Biblioteken på nätet? Att själv gå till ett bibliotek Att få informationen via Internet Ej svar Vilket föredrar Du? Att själv gå till ett bibliotek för att få tips om böcker eller att få den informationen via Internet och Biblioteken på nätet? år eller yngre 41-6 år 61 år eller äldre Att själv gå till biblioteket Att få informationen via Internet 31

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Förord Det är viktigt att skapa former för att ta till vara på våra målgruppers synpunkter i länsstyrelsernas

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR Rapport Total Försommaren 2006 ARS P0766 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Rapport brukarenkät

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Alingsås Kommun Kundnöjdhet Biblioteket, Nolhaga simhall, Kulturskolan

Alingsås Kommun Kundnöjdhet Biblioteket, Nolhaga simhall, Kulturskolan Alingsås Kommun Kundnöjdhet Biblioteket, Nolhaga simhall, Kulturskolan GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Lokaler Hur bedömer du

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Tuve bibliotek Rapport Huvudresultat Biblioteksenkäten 2016 Tuve bibliotek Inledning Huvudresultat Rapporten omfattar tre delar: svarsfrekvenser, resultat för NKI och

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer