Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle"

Transkript

1 Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP

2 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka personer som bor i Uppsala län och Gävle kommun. Intervjuerna gjordes per telefon under december 2010/januari Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. SKOP:s referensnummer är S3FEB11. Ansvarig för undersökningen åt är Sofia Hultåker Hammarström. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

3 Huvudresultat 4 procent har tidigare besvarat frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle SKOP inledde intervjun med att fråga, Har Du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Bara några få personer (4 procent) har tidigare besvarat frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle; Tabell 1. Det är större andel i Östhammars kommun som har besvarat frågor om använt kärnbränsle än i övriga kommuner. Har Du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? % Ja Nej 2

4 Kunskap om kärnbränsle 24 procent har stor kunskap om det använda kärnbränslet SKOP frågade, Hur stor kunskap har Du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken?. En fjärdedel (24 procent) av intervjupersonerna har stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken; Tabell 2. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan tidigare undersökning Några få (3 procent) har mycket stor kunskap. En majoritet (57 procent) tycker att de har en ganska liten kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. En av fem (19 procent) har ingen kunskap alls. % Hur stor kunskap har Du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? 0 Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Februari 2011 Januari 2009 Kvinnor och personer med låg utbildning har i större utsträckning än män och högutbildade ingen kunskap alls om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. Personer boende i Östhammars kommun har i större utsträckning mycket stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken än personer boende i övriga kommuner. 3

5 Slutförvaring av kärnbränsle 22 procent har stor kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring SKOP frågade också, Hur stor kunskap har Du om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk?. En av fem intervjupersoner (22 procent) tycker att de har stor kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring; Tabell 3. Det är oförändrat resultat sedan undersökningen år Få (3 procent) har mycket stor kunskap. En majoritet (58 procent) har ganska liten kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring och en femtedel (20 procent) har ingen kunskap alls. Hur stor kunskap har Du om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från Svenska kärnkraftverk? % Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Februari 2011 Januari 2009 Kvinnor och yngre personer har i större utsträckning än män och äldre personer ingen kunskap alls om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. Personer som bor i Östhammars kommun har i större utsträckning än personer som bor i övriga kommuner stor kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. 4

6 Viktiga faktorer vid beslut om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet Intervjupersonerna fick ta ställning till fem faktorer, - Risken för stöld av avfallet - Miljöpåverkan - Hälsorisker för människor - Att förvaringen ger många arbetstillfällen - Transporterna Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder helt oviktig och 5 betyder mycket viktig. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år Miljöpåverkan Nästan alla (90 procent) tycker att miljöpåverkan är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 5. En majoritet (59 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,7. Hälsorisker för människor De flesta (89 procent) tycker att hälsorisker för människor är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 6. En stor majoritet (65 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,8. Transporterna En mycket stor majoritet (75 procent) tycker att transporterna är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 8. En av tre (35 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 7,5. Risken för stöld av avfallet Många (71 procent) tycker att risken för stöld av avfallet är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 4. Nästan två av fem (38 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 7,3. Att förvaringen ger många arbetstillfällen Två av fem (42 procent) tycker att förhållandet att förvaringen ger många arbetstillfällen är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 7. Några (12 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,3. De intervjupersoner som bor i Östhammars kommun tycker i större utsträckning än boende i de andra kommunerna att det är en mycket viktig faktor. 5

7 Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. % Helt oviktig Mycket viktig Risken för stöld av avfallet Hälsorisker för människor Transporterna Miljöpåverkan Att förvaringen ger många arbetstillfällen Intervjupersonerna fick även besvara frågan, Finns det någon annan viktig faktor? Vilken?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Tabell 9. 6

8 Slutförvaring i det svenska urberget 33 procent har stor kunskap om planerna att slutförvara använt kärnbränsle i urberget SKOP frågade, Det finns planer på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget cirka 500 meter under mark. Hur stor kunskap har Du om de planerna?. En tredjedel (33 procent) har god kunskap om planerna att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 10. Det är en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen Några (4 procent) tycker att de har mycket stor kunskap. Hälften (49 procent) av intervjupersonerna har ganska liten kunskap och en sjättedel (17 procent) har ingen kunskap alls om planerna på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. Det finns planer på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget cirka 500 meter under mark. Hur stor kunskap har Du om de planerna? % Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun har i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner mycket stor kunskap om planerna på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. 67 procent är positivt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i urberget SKOP frågade också, Vilken är Din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget?. En stor majoritet (67 procent) av intervjupersonerna är positivt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 11. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan undersökningen år Drygt en tiondel (14 procent) är mycket positiva. Drygt en fjärdedel (27 procent) är negativt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget och några (6 procent) bryr sig inte. 7

9 Vilken är Din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget? % Mycket positiv Ganska positiv Ganska negativ Mycket negativ Bryr Du Dig inte Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner mycket positiva till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. 8

10 Slutförvaring vid Forsmark 76 procent är för slutförvaring vid Forsmark SKOP frågade, Man har bland annat diskuterat ett slutförvar av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. Om Forsmark visar sig vara en lämplig plats för slutförvaring av använt kärnbränsle. Är Du i så fall för eller emot ett sådant förslag?. En mycket stor majoritet (76 procent) är för ett förslag om slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun; Tabell 12. Det är en minskning med tre procentenheter sedan undersökningen år % Man har bland annat diskuterat ett slutförvar av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. Om Forsmark visar sig vara en lämplig plats för slutförvaring av använt kärnbränsle. Är Du i så fall för eller emot ett sådant förslag? 0 För Emot Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner för ett förslag om slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. 35 procent har bra kunskap om förslaget att slutförvara använt kärnbränsle vid Forsmark SKOP frågade också, Hur stor kunskap har Du om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder ingen alls och 10 betyder mycket bra kunskap. En tredjedel (35 procent) av intervjupersonerna har bra kunskap om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark; Tabell 13. Det är en ökning med elva procentenheter sedan undersökningen år Några (4 procent) har mycket bra kunskap. En stor majoritet (67 procent) tycker att de har dålig eller ingen kunskap alls om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark. Medelvärdet är 4,3. 9

11 Hur stor kunskap har Du om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark? Skala mellan 1=ingen alls och 10=mycket bra kunskap. % Ingen alls Mycket bra kunskap Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun har i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner stor kunskap om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark. 12 procent är starkt engagerade för eller emot en slutförvaring vid Forsmark SKOP frågade, Hur starkt engagerad är Du för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark?. Drygt en av tio intervjupersoner (12 procent) är starkt engagerade för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark; Tabell 20. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år

12 Hur starkt är Du engagerad för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark? % Mycket starkt engagerad Ganska starkt engagerad Ganska svagt engagerad Februari 2011 Januari 2009 Inte alls engagerad Boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än boende i andra kommuner mycket starkt engagerade för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark. 11

13 Faktorer som oroar Intervjupersonerna fick ta ställning till fem faktorer, - Miljöpåverkan och hälsorisker för människor - Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen - Transporterna - Risken för terroristattacker - Risk för att huspriserna går ner Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 5 betyder mycket orolig. Transporterna Hälften (51 procent) är oroliga för transporterna om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 16. En sjättedel (17 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,8. Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Knappt hälften (48 procent) är oroliga för risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 15. En femtedel (20 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,7. Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Lika många (48 procent) är oroliga för miljöpåverkan och hälsorisker för människor om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 14. En sjättedel (18 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,5. Risken för terroristattacker Nästan två av fem (37 procent) är oroliga för risken för terroristattacker om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 17. En tiondel (11 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 4,8. Risk för att huspriserna går ner Drygt en av fem (22 procent) är oroliga för risken för att huspriserna går ner om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 18. Några få (4 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 3,8. 12

14 % Inte alls orolig Om ett slutförvar byggs i Forsmark, hur orolig skulle Du bli för följande faktorer? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig Mycket orolig Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Transporterna Risken för terroristattacker Risk för att huspriserna går ner Intervjupersonerna fick även besvara frågan, Finns det något annat Du oroar Dig för? Vad?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Tabell

15 Säker förvaring av använt kärnbränsle 89 procent tror att Sverige kommer klara av att slutföra använt kärnbränsle på ett säkert sätt SKOP frågade, Vad tror Du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt?. De flesta intervjupersonerna (89 procent) tror att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt; Tabell 21. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan undersökningen år Nästan hälften (48 procent) tror absolut att Sverige kommer att klara av det. Drygt en av tio (12 procent) tror inte att Sverige klarar av det. % Vad tror Du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt? 0 Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun tror i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt. 14

16 70 procent är inte oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet SKOP frågade också, Hur orolig är Du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 10 betyder mycket orolig. En stor majoritet (70 procent) av intervjupersonerna är inte oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet; Tabell 23. En av fyra (25 procent) är inte alls orolig. 30 procent är oroliga för riskerna. Medelvärdet är 4,2. Hur orolig är Du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig. % Inte alls orolig Mycket orolig Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner inte alls oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet. 15

17 Framtida generationer 71 procent tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen SKOP frågade, Tycker Du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill?. En mycket stor majoritet (71 procent) tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill; Tabell 22. Män, yngre personer och personer med akademisk examen tycker i större utsträckning än kvinnor, äldre personer och personer med lägre utbildning att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill. Tycker Du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer så vill? % Ja Nej 16

18 Förtroende för organisationer och myndigheter Intervjupersonerna fick ta ställning till hur stort förtroende de har för åtta olika organisationer och myndigheter, - Svensk Kärnbränslehantering, SKB - Forskare - Media - Myndigheter - Din hemkommun - - Regering och riksdag - Miljöorganisationer Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen mycket stort, ganska stort, varken eller, ganska litet och mycket litet. Forskare En stor majoritet (68 procent) har stort förtroende för forskare när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 25. Några (8 procent) har litet förtroende. Miljöorganisationer En majoritet (58 procent) har stort förtroende för miljöorganisationer när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 31. En av sex (18 procent) har litet förtroende. Svensk Kärnbränslehantering, SKB Lika många (57 procent) har stort förtroende för svensk Kärnbränslehantering, SKB när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 24. En av tio (10 procent) har litet förtroende. Regering och riksdag Hälften (51 procent) har stort förtroende för regering och riksdag när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 30. En av fem (19 procent) har litet förtroende. Myndigheter Nästan hälften (46 procent) har stort förtroende för myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 27. Drygt en av fem (23 procent) har litet förtroende. Din hemkommun En tredjedel (35 procent) har stort förtroende för sin hemkommun när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 28. Drygt en av fyra (27 procent) har litet förtroende. 17

19 En fjärdedel (27 procent) har stort förtroende för regionförbundet Uppsala län när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 29. En av sex (17 procent) har litet förtroende. Media En av tio (10 procent) har stort förtroende för media när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 26. En stor majoritet (61 procent) har litet förtroende. Vilket förtroende har Du för följande organisationer och myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle? % Mycket stort Ganska stort Varken eller Ganska litet Mycket litet Svensk Kärnbränslehantering, SKB Forskare Media Myndigheter Din hemkommun Regering och riksdag Miljöorganisationer 18

20 Information 35 procent får i första hand information via tidningar SKOP frågade, Hur får Du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Drygt en tredjedel (35 procent) får i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle via tidningar; Tabell 32. På andra plats kommer TV (30 procent) och på tredje plats kommer Internet (11 procent). Färre än fem procent har svarat med något av alternativen radio, föredrag och vänner och bekanta. Några (6 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 32. Få (3 procent) får inte någon information och nio procent har inte kunnat ange något svar i första hand. % Hur får Du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle? TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Annat Jag får inte någon information Flera svar 63 procent tycker att informationen tar upp sådant som är viktigt SKOP frågade dem som fått information, Tycker Du att den information som Du fått tagit upp sådant som Du tycker är viktigt?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder nej, inte alls och 10 betyder ja, absolut. En stor majoritet (63 procent) tycker att informationen som de fått har tagit upp sådant som de tycker är viktigt; Tabell 33. En av sex (17 procent) tycker absolut att informationen tagit upp viktiga saker och svarar med det högsta värdet

21 % 25 Om fått information, Tycker Du att den information som Du fått tagit upp sådant som Du tycker är viktigt? Skala mellan 1=nej, inte alls och 10=ja, absolut Nej, inte alls Ja, absolut Det är vanligast att söka information via Internet SKOP frågade, Hur brukar Du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En fjärdedel (26 procent) brukar söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle via Internet; Tabell 34. På andra plats kommer tidningar (8 procent). Färre än fem procent har svarat TV, radio, föredrag eller vänner och bekanta. Några (6 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 34. Hur man helst vill få information SKOP frågade också, Hur skulle Du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En av sex vill helst få broschyrer, hemskickad information eller få information via TV (17 procent vardera); Tabell 35. På tredje plats kommer tidningar och media (13 procent vardera). Därefter följer Internet (11 procent), radio (3 procent), föredrag (1 procent) och vänner och bekanta (färre än en procent). Några (9 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell

22 % 30 Hur brukar Du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Annat % Hur skulle Du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges. TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Media Broschyrer, hemskickad information Annat 21

23 Vem man helst vill få information från SKOP frågade, Av vem skulle Du helst vilja få information om slutförvaring?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. På första plats kommer SKB, (16 procent); Tabell 36. På andra plats kommer myndigheter (13 procent). Därefter följer forskare (12 procent), riksdag och regering (7 procent), experter, media och miljöorganisationer (6 procent vardera), kommunen (3 procent) och Forsmark (2 procent). Drygt en av tio (13 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 36. Av vem skulle Du helst vilja få information om slutförvaring? Flera svar fick anges. Experter Forskare Forsmark Kommunen Media Miljöorganisationer Myndigheter Riksdag och regering SKB Övriga % Slutligen frågade SKOP, Har Du några andra synpunkter om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Tabell

24 BILAGA Beskrivning av undersökning Population Ett slumpmässigt urval gjordes bland personer mellan 18 och 79 år som var bosatta i Uppsala län och Gävle kommun. Urval Ett slumpmässigt urval av privata telefonabonnenter. I hushåll med flera personer valdes den person som senast hade haft födelsedag. Om en vald person inte var hemma kontaktades denne under efterföljande intervjudag. Ersättningsintervjuer med annan hushållsmedlem tilläts inte. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes per telefon. Alla intervjuer gjordes från SKOPs intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Telefonintervjuerna gjordes under december 2010/januari Svarsfrekvens och bortfall I bruttourvalet ingick personer vars telefonnummer kunde identifieras. Totalt har personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 72 procent. Bortfallet består av 902 personer som inte ville medverka i undersökningen. Viktning Resultaten har viktats (poststratifierats) med avseende på kommun, kön och ålder så att varje delgrupp har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av befolkningen i området. 23

25 Tabell 1: Procent Har Du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? Februari 2011 Ja 4 Nej 96 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer, ej akademisk examen Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 24

26 Tabell 2: Procent Hur stor kunskap har Du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? Februari 2011 Januari 2009 Mycket stor 3 3 Ganska stor Ganska liten Inte alls Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer, ej akademisk examen Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Tidigare besvarat frågor Ja Nej Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 25

27 Tabell 3: Procent Hur stor kunskap har Du om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk? Februari 2011 Januari 2009 Mycket stor 3 3 Ganska stor Ganska liten Inte alls Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer, ej akademisk examen Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn A barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Tidigare besvarat frågor Ja Nej A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 26

28 Samlingstabell 1: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Grupptabell Andel som svarar Antal Medelvärde svar Helt oviktig Mycket viktig Risken för stöld av avfallet , Miljöpåverkan , Hälsorisker för människor , Att förvaringen ger många arbetstillfällen , Transporterna ,

29 Tabell 4: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Risken för stöld av avfallet Februari 2011 Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 7,3 7,0 Antal svar

30 Tabell 4: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Risken för stöld av avfallet Grupptabell Andel som svarar Antal Medelvärde svar Helt oviktig Mycket viktig Kön Kvinna , Man , Ålder 39 år eller yngre , år , år A , år eller äldre ,2 649 Utbildning 9 år eller mindre , år , år eller mer, ej akademisk ,2 447 examen Akademisk examen ,3 586 Antal barn under 18 år Inget barn , barn , barn , barn eller fler A ,1 139 Kommun Östhammars kommun ,1 491 Tierp, Älvkarleby kommun ,8 401 Gävle, Norrtälje kommun ,4 397 Uppsala kommun ,0 201 Övriga kommuner ,9 797 Tidigare besvarat frågor Ja ,3 220 Nej , A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 29

31 Tabell 5: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Miljöpåverkan Februari 2011 Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 8,7 8,7 Antal svar

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare Argumentkort Justitieutskottet ARGUMENT FÖR JA Argument för Ja Hur uppnår vi bäst säkerhet? Det viktigaste för säkerheten just nu är att organisationer som Grön Fred förs upp på terrorlistan. Då vet polisen

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 19 oktober - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Företagen tror att räntehöjningarna när sig - Färre än tidigare tror på ytterligare räntesänkningar - Två av tre befarar att räntorna

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09 Ekonomi-SKOP, tember - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt uppåtriktad trend för företagens aktivitet - Optimisterna dominerar klart över pessimisterna - Allt fler företag har mer att göra än

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 16 maj 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker. Hushållens ränteförväntningar

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 16 maj 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker. Hushållens ränteförväntningar Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om, 16 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt höga ränteförväntningar bland de svenska hushållen - Men de korta ränteförväntningarna sjunker svagt

Läs mer

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige Införande av en sluten bränslecykel i Sverige LWR U+TRU+FP U+Pu FP Janne Wallenius & Jitka Zakova U+TRU U+TRU+FP KTH Gen-IV Bakgrund Med fjärde generationens kärnkraftssystem blir det möjligt att 1) Genom

Läs mer

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 Presentation på vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 0 Box 7005, vilka 402 alternativ 31 Göteborg, för metod Tel: och 031-711 plats bör redovisas?, 00 92, Fax:

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Allmänheten om kärnkraft Maj 2015 Analysgruppen, Svensk Energi Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Epost: analysgruppen@svenskenergi.se Novus Kontakt: Viktor Wemminger Tel: 08-535 25 837 Epost: viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Sophie Grape Avdelningen för Tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet sophie.grape@fysast.uu.se Innehåll Krav på framtidens energiförsörjning Riskerna

Läs mer

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften Vindkraft i medvind VINDKRAFT I MEDVIND PER HEDBERG ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften utgör en viktig energikälla i en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Om slutförvar i Forsmark

Om slutförvar i Forsmark Om slutförvar i Forsmark Slutförvar i Uppsalaregionen? Ett slutförvar för använt kärnbränsle från Sveriges kärnkraftverk kan komma att byggas i Forsmark. Det betyder att nära trettio års arbete med att

Läs mer

Hur länge är kärnavfallet farligt?

Hur länge är kärnavfallet farligt? Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan Ekonomirapport från SKOP om, 17 s - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför riksbankens onsdagsmöte - Hushållen räknar med fortsatt låga räntor - Trots negativ reporänta tror många på räntesänkningar - Bara

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket.

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket. Hälsa Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på hälsan. Självskattad hälsa har ett starkt samband med dödlighet. Frågan är mycket värdefull för att följa befolkningens

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN Innehåll 4 Ett livsfarligt avfall El från kärnkraft ger upphov till ett av de mest miljöfarliga avfall som hittills skapats. 5 Kärnavfallets tidsperspektiv Att lösa slutförvarsfrågan

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Energi & Atom- och kärnfysik

Energi & Atom- och kärnfysik ! Energi & Atom- och kärnfysik Facit Energi s. 149 1. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. 2. Vad händer med energin när ett arbets görs? Den omvandlas till andra energiformer. 3. Vad är arbete i

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord som skulle kunna passa in (ta hjälp av själva texten.)

Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord som skulle kunna passa in (ta hjälp av själva texten.) Lektion 24 SCIC tis18/03/2014 TEMA: ENERGI OCH NATURRESURSER A. Tre år efter katastrofen i Fukushima (http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4882778) Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord

Läs mer

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna Ekonomirapport från SKOP om i - kommentar av SKOP:s docent Ör Hultåker - För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Finansiering av kärnkraftens restprodukter

Finansiering av kärnkraftens restprodukter Finansiering av kärnkraftens restprodukter Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter skall finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften i Sverige. Aka-utredningen

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

på uppdrag av DW Interactive

på uppdrag av DW Interactive Undersökning åt 100 % Proffs på uppdrag av DW Interactive SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 200 personer om byggmaterialleveranser. Intervjuerna gjordes i. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar Lokala säkerhetsnämnden vid s kärnkraftverk informerar Lokala säkerhetsnämnden På Simpevarpshalvön norr om ligger sverket, som drivs av OKG Aktiebolag. Verkets tre kärnkraftsaggregat producerar en tiondel

Läs mer

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt Rapport från SKOP 5 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Bottenkänning för Stefan Löfven tappar stort i SKOP:s skicklighetsliga - Lägsta nivån sedan Stefan Löfven blev partiledare - Bara 32,4

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Miljöorganisationernas skrivelse till Finansieringsutredningen inför möte 2003-10-28

Miljöorganisationernas skrivelse till Finansieringsutredningen inför möte 2003-10-28 Miljöorganisationernas skrivelse till Finansieringsutredningen inför möte 2003-10-28 Innehåll 1. Detta dokument 2. Bakgrund 3. Behovet av stöd till miljöorganisationer 4. Syftet med stödet 5. Miljöorganisationernas

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om 13 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Riksgenomsnittet visar på stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen sjunker prisförväntningarna

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Ett aktivitetsindex över noll visar att aktiviteten ökar i de privata företagen det är fler företag som har mer att göra än som har mindre att göra.

Ett aktivitetsindex över noll visar att aktiviteten ökar i de privata företagen det är fler företag som har mer att göra än som har mindre att göra. Får publiceras den 11 januari klockan 6. och i tisdagens tidningar Pressmeddelande från SKOP om, 11 januari 11 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Tillväxttakt i de svenska företagen mattades i december

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland

Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland 2012-01-30 19 48 Kommunstyrelsen 2012-08-13 159 398 Arbets- och personalutskottet 2012-06-18 151 321 Dnr 12.33-008 jankf23 Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Riskupplevelser i samband med lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle

Riskupplevelser i samband med lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle STATENS KÄRNBRÄNSLE NÄMND SKN RAPPORT 46 Riskupplevelser i samband med lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle MARS 1991 Var och hur skall vi det använda kärnbränslet? Inställningen i riksdag

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län Lucie Riad Juli 2010 Regionförbundet Uppsala län, Box 1843, 751 48 Uppsala 018-18 21 00, www.regionuppsala.se

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Kärnkraften som ett sociotekniskt system ur ett politiskt perspektiv

Kärnkraften som ett sociotekniskt system ur ett politiskt perspektiv Kärnkraften som ett sociotekniskt system ur ett politiskt perspektiv Ett verk av: Linda Malín Erlendsdottir Jens Algerstam Daniel Jonsson, Anna Ottosson och Erik Wiberg Tack till: Vår handledare Erik Bråvander

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

SKOP:s index över företagens nuvarande aktivitet är +32,6 i månadsskiftet april/maj 2011, ned 2,9 enheter sedan februari/mars (+35,5).

SKOP:s index över företagens nuvarande aktivitet är +32,6 i månadsskiftet april/maj 2011, ned 2,9 enheter sedan februari/mars (+35,5). Får publiceras den klockan 6. och i fredagens tidningar Pressmeddelande från SKOP om, - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagens tillväxttakt bromsar in - Men tillväxtförväntningarna fortsatt starka

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 6 juli 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 6 juli 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 6 juli - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Inget tak i sikte för stigande bostadspriser - Prisförväntningarna för bostadsrätter och

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten 1 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering Ägarna Samarbetspartners

Läs mer