Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle"

Transkript

1 Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP

2 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka personer som bor i Uppsala län och Gävle kommun. Intervjuerna gjordes per telefon under december 2010/januari Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. SKOP:s referensnummer är S3FEB11. Ansvarig för undersökningen åt är Sofia Hultåker Hammarström. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

3 Huvudresultat 4 procent har tidigare besvarat frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle SKOP inledde intervjun med att fråga, Har Du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Bara några få personer (4 procent) har tidigare besvarat frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle; Tabell 1. Det är större andel i Östhammars kommun som har besvarat frågor om använt kärnbränsle än i övriga kommuner. Har Du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? % Ja Nej 2

4 Kunskap om kärnbränsle 24 procent har stor kunskap om det använda kärnbränslet SKOP frågade, Hur stor kunskap har Du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken?. En fjärdedel (24 procent) av intervjupersonerna har stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken; Tabell 2. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan tidigare undersökning Några få (3 procent) har mycket stor kunskap. En majoritet (57 procent) tycker att de har en ganska liten kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. En av fem (19 procent) har ingen kunskap alls. % Hur stor kunskap har Du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? 0 Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Februari 2011 Januari 2009 Kvinnor och personer med låg utbildning har i större utsträckning än män och högutbildade ingen kunskap alls om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. Personer boende i Östhammars kommun har i större utsträckning mycket stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken än personer boende i övriga kommuner. 3

5 Slutförvaring av kärnbränsle 22 procent har stor kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring SKOP frågade också, Hur stor kunskap har Du om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk?. En av fem intervjupersoner (22 procent) tycker att de har stor kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring; Tabell 3. Det är oförändrat resultat sedan undersökningen år Få (3 procent) har mycket stor kunskap. En majoritet (58 procent) har ganska liten kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring och en femtedel (20 procent) har ingen kunskap alls. Hur stor kunskap har Du om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från Svenska kärnkraftverk? % Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Februari 2011 Januari 2009 Kvinnor och yngre personer har i större utsträckning än män och äldre personer ingen kunskap alls om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. Personer som bor i Östhammars kommun har i större utsträckning än personer som bor i övriga kommuner stor kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. 4

6 Viktiga faktorer vid beslut om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet Intervjupersonerna fick ta ställning till fem faktorer, - Risken för stöld av avfallet - Miljöpåverkan - Hälsorisker för människor - Att förvaringen ger många arbetstillfällen - Transporterna Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder helt oviktig och 5 betyder mycket viktig. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år Miljöpåverkan Nästan alla (90 procent) tycker att miljöpåverkan är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 5. En majoritet (59 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,7. Hälsorisker för människor De flesta (89 procent) tycker att hälsorisker för människor är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 6. En stor majoritet (65 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,8. Transporterna En mycket stor majoritet (75 procent) tycker att transporterna är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 8. En av tre (35 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 7,5. Risken för stöld av avfallet Många (71 procent) tycker att risken för stöld av avfallet är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 4. Nästan två av fem (38 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 7,3. Att förvaringen ger många arbetstillfällen Två av fem (42 procent) tycker att förhållandet att förvaringen ger många arbetstillfällen är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 7. Några (12 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,3. De intervjupersoner som bor i Östhammars kommun tycker i större utsträckning än boende i de andra kommunerna att det är en mycket viktig faktor. 5

7 Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. % Helt oviktig Mycket viktig Risken för stöld av avfallet Hälsorisker för människor Transporterna Miljöpåverkan Att förvaringen ger många arbetstillfällen Intervjupersonerna fick även besvara frågan, Finns det någon annan viktig faktor? Vilken?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Tabell 9. 6

8 Slutförvaring i det svenska urberget 33 procent har stor kunskap om planerna att slutförvara använt kärnbränsle i urberget SKOP frågade, Det finns planer på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget cirka 500 meter under mark. Hur stor kunskap har Du om de planerna?. En tredjedel (33 procent) har god kunskap om planerna att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 10. Det är en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen Några (4 procent) tycker att de har mycket stor kunskap. Hälften (49 procent) av intervjupersonerna har ganska liten kunskap och en sjättedel (17 procent) har ingen kunskap alls om planerna på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. Det finns planer på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget cirka 500 meter under mark. Hur stor kunskap har Du om de planerna? % Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun har i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner mycket stor kunskap om planerna på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. 67 procent är positivt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i urberget SKOP frågade också, Vilken är Din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget?. En stor majoritet (67 procent) av intervjupersonerna är positivt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 11. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan undersökningen år Drygt en tiondel (14 procent) är mycket positiva. Drygt en fjärdedel (27 procent) är negativt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget och några (6 procent) bryr sig inte. 7

9 Vilken är Din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget? % Mycket positiv Ganska positiv Ganska negativ Mycket negativ Bryr Du Dig inte Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner mycket positiva till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. 8

10 Slutförvaring vid Forsmark 76 procent är för slutförvaring vid Forsmark SKOP frågade, Man har bland annat diskuterat ett slutförvar av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. Om Forsmark visar sig vara en lämplig plats för slutförvaring av använt kärnbränsle. Är Du i så fall för eller emot ett sådant förslag?. En mycket stor majoritet (76 procent) är för ett förslag om slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun; Tabell 12. Det är en minskning med tre procentenheter sedan undersökningen år % Man har bland annat diskuterat ett slutförvar av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. Om Forsmark visar sig vara en lämplig plats för slutförvaring av använt kärnbränsle. Är Du i så fall för eller emot ett sådant förslag? 0 För Emot Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner för ett förslag om slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. 35 procent har bra kunskap om förslaget att slutförvara använt kärnbränsle vid Forsmark SKOP frågade också, Hur stor kunskap har Du om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder ingen alls och 10 betyder mycket bra kunskap. En tredjedel (35 procent) av intervjupersonerna har bra kunskap om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark; Tabell 13. Det är en ökning med elva procentenheter sedan undersökningen år Några (4 procent) har mycket bra kunskap. En stor majoritet (67 procent) tycker att de har dålig eller ingen kunskap alls om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark. Medelvärdet är 4,3. 9

11 Hur stor kunskap har Du om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark? Skala mellan 1=ingen alls och 10=mycket bra kunskap. % Ingen alls Mycket bra kunskap Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun har i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner stor kunskap om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark. 12 procent är starkt engagerade för eller emot en slutförvaring vid Forsmark SKOP frågade, Hur starkt engagerad är Du för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark?. Drygt en av tio intervjupersoner (12 procent) är starkt engagerade för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark; Tabell 20. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år

12 Hur starkt är Du engagerad för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark? % Mycket starkt engagerad Ganska starkt engagerad Ganska svagt engagerad Februari 2011 Januari 2009 Inte alls engagerad Boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än boende i andra kommuner mycket starkt engagerade för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark. 11

13 Faktorer som oroar Intervjupersonerna fick ta ställning till fem faktorer, - Miljöpåverkan och hälsorisker för människor - Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen - Transporterna - Risken för terroristattacker - Risk för att huspriserna går ner Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 5 betyder mycket orolig. Transporterna Hälften (51 procent) är oroliga för transporterna om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 16. En sjättedel (17 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,8. Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Knappt hälften (48 procent) är oroliga för risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 15. En femtedel (20 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,7. Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Lika många (48 procent) är oroliga för miljöpåverkan och hälsorisker för människor om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 14. En sjättedel (18 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,5. Risken för terroristattacker Nästan två av fem (37 procent) är oroliga för risken för terroristattacker om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 17. En tiondel (11 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 4,8. Risk för att huspriserna går ner Drygt en av fem (22 procent) är oroliga för risken för att huspriserna går ner om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 18. Några få (4 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 3,8. 12

14 % Inte alls orolig Om ett slutförvar byggs i Forsmark, hur orolig skulle Du bli för följande faktorer? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig Mycket orolig Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Transporterna Risken för terroristattacker Risk för att huspriserna går ner Intervjupersonerna fick även besvara frågan, Finns det något annat Du oroar Dig för? Vad?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Tabell

15 Säker förvaring av använt kärnbränsle 89 procent tror att Sverige kommer klara av att slutföra använt kärnbränsle på ett säkert sätt SKOP frågade, Vad tror Du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt?. De flesta intervjupersonerna (89 procent) tror att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt; Tabell 21. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan undersökningen år Nästan hälften (48 procent) tror absolut att Sverige kommer att klara av det. Drygt en av tio (12 procent) tror inte att Sverige klarar av det. % Vad tror Du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt? 0 Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun tror i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt. 14

16 70 procent är inte oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet SKOP frågade också, Hur orolig är Du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 10 betyder mycket orolig. En stor majoritet (70 procent) av intervjupersonerna är inte oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet; Tabell 23. En av fyra (25 procent) är inte alls orolig. 30 procent är oroliga för riskerna. Medelvärdet är 4,2. Hur orolig är Du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig. % Inte alls orolig Mycket orolig Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner inte alls oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet. 15

17 Framtida generationer 71 procent tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen SKOP frågade, Tycker Du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill?. En mycket stor majoritet (71 procent) tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill; Tabell 22. Män, yngre personer och personer med akademisk examen tycker i större utsträckning än kvinnor, äldre personer och personer med lägre utbildning att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill. Tycker Du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer så vill? % Ja Nej 16

18 Förtroende för organisationer och myndigheter Intervjupersonerna fick ta ställning till hur stort förtroende de har för åtta olika organisationer och myndigheter, - Svensk Kärnbränslehantering, SKB - Forskare - Media - Myndigheter - Din hemkommun - - Regering och riksdag - Miljöorganisationer Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen mycket stort, ganska stort, varken eller, ganska litet och mycket litet. Forskare En stor majoritet (68 procent) har stort förtroende för forskare när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 25. Några (8 procent) har litet förtroende. Miljöorganisationer En majoritet (58 procent) har stort förtroende för miljöorganisationer när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 31. En av sex (18 procent) har litet förtroende. Svensk Kärnbränslehantering, SKB Lika många (57 procent) har stort förtroende för svensk Kärnbränslehantering, SKB när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 24. En av tio (10 procent) har litet förtroende. Regering och riksdag Hälften (51 procent) har stort förtroende för regering och riksdag när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 30. En av fem (19 procent) har litet förtroende. Myndigheter Nästan hälften (46 procent) har stort förtroende för myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 27. Drygt en av fem (23 procent) har litet förtroende. Din hemkommun En tredjedel (35 procent) har stort förtroende för sin hemkommun när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 28. Drygt en av fyra (27 procent) har litet förtroende. 17

19 En fjärdedel (27 procent) har stort förtroende för regionförbundet Uppsala län när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 29. En av sex (17 procent) har litet förtroende. Media En av tio (10 procent) har stort förtroende för media när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 26. En stor majoritet (61 procent) har litet förtroende. Vilket förtroende har Du för följande organisationer och myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle? % Mycket stort Ganska stort Varken eller Ganska litet Mycket litet Svensk Kärnbränslehantering, SKB Forskare Media Myndigheter Din hemkommun Regering och riksdag Miljöorganisationer 18

20 Information 35 procent får i första hand information via tidningar SKOP frågade, Hur får Du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Drygt en tredjedel (35 procent) får i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle via tidningar; Tabell 32. På andra plats kommer TV (30 procent) och på tredje plats kommer Internet (11 procent). Färre än fem procent har svarat med något av alternativen radio, föredrag och vänner och bekanta. Några (6 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 32. Få (3 procent) får inte någon information och nio procent har inte kunnat ange något svar i första hand. % Hur får Du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle? TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Annat Jag får inte någon information Flera svar 63 procent tycker att informationen tar upp sådant som är viktigt SKOP frågade dem som fått information, Tycker Du att den information som Du fått tagit upp sådant som Du tycker är viktigt?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder nej, inte alls och 10 betyder ja, absolut. En stor majoritet (63 procent) tycker att informationen som de fått har tagit upp sådant som de tycker är viktigt; Tabell 33. En av sex (17 procent) tycker absolut att informationen tagit upp viktiga saker och svarar med det högsta värdet

21 % 25 Om fått information, Tycker Du att den information som Du fått tagit upp sådant som Du tycker är viktigt? Skala mellan 1=nej, inte alls och 10=ja, absolut Nej, inte alls Ja, absolut Det är vanligast att söka information via Internet SKOP frågade, Hur brukar Du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En fjärdedel (26 procent) brukar söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle via Internet; Tabell 34. På andra plats kommer tidningar (8 procent). Färre än fem procent har svarat TV, radio, föredrag eller vänner och bekanta. Några (6 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 34. Hur man helst vill få information SKOP frågade också, Hur skulle Du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En av sex vill helst få broschyrer, hemskickad information eller få information via TV (17 procent vardera); Tabell 35. På tredje plats kommer tidningar och media (13 procent vardera). Därefter följer Internet (11 procent), radio (3 procent), föredrag (1 procent) och vänner och bekanta (färre än en procent). Några (9 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell

22 % 30 Hur brukar Du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Annat % Hur skulle Du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges. TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Media Broschyrer, hemskickad information Annat 21

23 Vem man helst vill få information från SKOP frågade, Av vem skulle Du helst vilja få information om slutförvaring?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. På första plats kommer SKB, (16 procent); Tabell 36. På andra plats kommer myndigheter (13 procent). Därefter följer forskare (12 procent), riksdag och regering (7 procent), experter, media och miljöorganisationer (6 procent vardera), kommunen (3 procent) och Forsmark (2 procent). Drygt en av tio (13 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 36. Av vem skulle Du helst vilja få information om slutförvaring? Flera svar fick anges. Experter Forskare Forsmark Kommunen Media Miljöorganisationer Myndigheter Riksdag och regering SKB Övriga % Slutligen frågade SKOP, Har Du några andra synpunkter om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Tabell

24 BILAGA Beskrivning av undersökning Population Ett slumpmässigt urval gjordes bland personer mellan 18 och 79 år som var bosatta i Uppsala län och Gävle kommun. Urval Ett slumpmässigt urval av privata telefonabonnenter. I hushåll med flera personer valdes den person som senast hade haft födelsedag. Om en vald person inte var hemma kontaktades denne under efterföljande intervjudag. Ersättningsintervjuer med annan hushållsmedlem tilläts inte. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes per telefon. Alla intervjuer gjordes från SKOPs intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Telefonintervjuerna gjordes under december 2010/januari Svarsfrekvens och bortfall I bruttourvalet ingick personer vars telefonnummer kunde identifieras. Totalt har personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 72 procent. Bortfallet består av 902 personer som inte ville medverka i undersökningen. Viktning Resultaten har viktats (poststratifierats) med avseende på kommun, kön och ålder så att varje delgrupp har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av befolkningen i området. 23

25 Tabell 1: Procent Har Du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? Februari 2011 Ja 4 Nej 96 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer, ej akademisk examen Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 24

26 Tabell 2: Procent Hur stor kunskap har Du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? Februari 2011 Januari 2009 Mycket stor 3 3 Ganska stor Ganska liten Inte alls Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer, ej akademisk examen Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Tidigare besvarat frågor Ja Nej Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 25

27 Tabell 3: Procent Hur stor kunskap har Du om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk? Februari 2011 Januari 2009 Mycket stor 3 3 Ganska stor Ganska liten Inte alls Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer, ej akademisk examen Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn A barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Tidigare besvarat frågor Ja Nej A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 26

28 Samlingstabell 1: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Grupptabell Andel som svarar Antal Medelvärde svar Helt oviktig Mycket viktig Risken för stöld av avfallet , Miljöpåverkan , Hälsorisker för människor , Att förvaringen ger många arbetstillfällen , Transporterna ,

29 Tabell 4: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Risken för stöld av avfallet Februari 2011 Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 7,3 7,0 Antal svar

30 Tabell 4: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Risken för stöld av avfallet Grupptabell Andel som svarar Antal Medelvärde svar Helt oviktig Mycket viktig Kön Kvinna , Man , Ålder 39 år eller yngre , år , år A , år eller äldre ,2 649 Utbildning 9 år eller mindre , år , år eller mer, ej akademisk ,2 447 examen Akademisk examen ,3 586 Antal barn under 18 år Inget barn , barn , barn , barn eller fler A ,1 139 Kommun Östhammars kommun ,1 491 Tierp, Älvkarleby kommun ,8 401 Gävle, Norrtälje kommun ,4 397 Uppsala kommun ,0 201 Övriga kommuner ,9 797 Tidigare besvarat frågor Ja ,3 220 Nej , A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 29

31 Tabell 5: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Miljöpåverkan Februari 2011 Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 8,7 8,7 Antal svar

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer