KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen"

Transkript

1 KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box Stockholm Telefon Fax Besöksadress Östgötagatan 90 http//:

2 Sammanfattning och slutsatser Syftet med undersökningen är att belysa Konsumentföreningen Stockholms medlemmars inställning till genteknik och livsmedel. En majoritet, 80 procent, av Konsumentföreningen Stockholms medlemmar är intresserade av genteknik och livsmedel. Lika många har uppmärksammat debatten. Ungefär varannan medlem anser sig ha kunskap i frågan och ungefär två tredjedelar av medlemmarna skulle vilja veta mer om genteknik och livsmedel. Den plats man helst vill söka informationen på är livsmedelsbutikerna. Nästan alla medlemmar anser att det är mycket eller ganska viktigt att livsmedel som framställts med hjälp av genteknik får en särskild märkning. Något färre anser att det är mycket eller ganska viktigt att även märka livsmedel där genförändrade råvaror har använts, men som trots det är så förädlade att den färdiga produkten inte på något sätt skiljer sig från andra varor. Vidare tycker drygt nio av tio medlemmar att det är mycket eller ganska viktigt att se till att det finns livsmedel som inte har framställts med hjälp av genteknik i handeln. Det finns en allmän skepticism till genteknik och livsmedel bland medlemmarna, bara var tjugonde medlem är allmänt positiv till att förändra grödor eller livsmedel med hjälp av genteknik. Något fler, var tionde medlem, tror att det är möjligt att använda genteknik vid tillverkning av livsmedel utan risk för människor och miljö. Många medlemmar, tre av fyra, känner oro över vilken effekt användningen av genteknik vid framställning av livsmedel har på hälsa, miljö och etiska frågor. Många känner också oro över bioteknikföretagens inflytande samt idag okända risker med genteknik. Det är på få sätt som medlemmarna tycker det är angeläget att använda sig av genteknik. Knappt hälften av medlemmarna anser att det är angeläget att använda genteknik för att ta fram livsmedel för allergiker och en tredjedel för att minska användningen av kemikalier i jordbruket. Tilltron till kompetensen hos EU, Livsmedelsverket och Jordbruksverket med flera att genomföra vetenskapliga bedömningar av genförändrade livsmedel är låg bland medlemmarna. Endast två av tio har stor eller ganska stor tilltro medan sex av tio har liten tilltro. Till viss del förklaras detta av att få har tilltro till information om genteknik och livsmedel från EU. Högst är tilltron till information från Naturskyddsföreningen, statliga myndigheter, konsumentorganisationer, forskning/universitet/högskolor och Greenpeace (mellan 60 och 80 procent). Lägst är tilltron till information från politiker, livsmedelsindustrin och EU (cirka 10 procent). Sammanfattningsvis tyder denna undersökning på att Konsumentföreningen Stockholms medlemmar är negativa till att man använder genteknik vid produktion av livsmedel med undantag då den används för att ta fram livsmedel för allergiker eller minska mängden farliga kemikalier i jordbruket. Det finns ett stort intresse för frågan bland medlemmarna och många vill veta mer, företrädesvis genom att få information i livsmedelsbutikerna. Medlemmarna vill dessutom att livsmedel som framställts med hjälp av genteknik får en särskild märkning. 2

3 Inledning Denna undersökning syftar till att ge en bild av inställning till genteknik vid framställning av livsmedel bland Konsumentföreningen Stockholms medlemmar. I slutet av november och i december gjordes telefonintervjuer utifrån följande frågeställningar: medlemmarnas kännedom, intresse och kunskap om genteknik medlemmarnas inställning till märkning av livsmedel som framställts med hjälp av genteknik medlemmarnas inställning till gentekniken effekter på olika områden då den används vid framställning av livsmedel medlemmarnas tilltro till information om genteknik och livsmedel från olika källor Enkäten i sin helhet återfinns i appendix 1. Urval och svarsfrekvens Undersökningen omfattade 500 slumpvis utvalda medlemmar ur KfS:s medlemsregister. De uppfyller kriterierna för "aktiv medlem", det vill säga att de har registrerade inköp för 500 kronor eller mer under de senaste 3 månaderna, i detta fall , utan någon begränsning på besöksfrekvens. 396 personer besvarade intervjufrågorna, vilket ger en svarsfrekvens på knappt 80 procent. Svarsfrekvensen är tillfredsställande. Resultaten påverkas inte på något systematiskt sätt av bortfallet. Andelen kvinnor och män är ungefär lika fördelat bland de som svarat och de som inte har svarat. Detsamma gäller ålder. Däremot är det inte osannolikt att de som har valt att delta i genomsnitt är mer engagerade i frågan än de som har avstått. Detta skulle kunna påverka resultaten mot en större enighet bland de som svarat än bland alla medlemmar sammantaget. Dock tyder inte resultatet på att så är fallet. Av de medlemmar som ingick i urvalet men som inte har besvarat enkäten ville tio procent inte delta. Sju procent gick inte att få tag på medan tre procent föll bort på grund av felaktiga uppgifter. Resultatens statistiska tillförlitlighet Antalet svar ger en säkerhet i resultaten som innebär att om 5 procent i undersökningen svarat t.ex. "ja" på en viss fråga, skulle med 95 procent sannolikhet mellan 2 och 8 procent svara "ja" om vi intervjuade samtliga "aktiva" medlemmar (vår "population"). Samma "osäkerhetsintervall" gäller för resultat nära 100 procent. Vid undersökningsresultat på 50 procent är intervallet som störst; värdet för hela populationen ligger då med 95 procent sannolikhet mellan 43 och 57 procent. Resultat från telefonintervjuerna Allmänt I appendix 2 finns tabeller över svarsfrekvenserna för olika grupper som har besvarat enkäten: alla, män respektive kvinnor, medlemmar mellan 20 och 39 år, 40 och 54 år, 45 och 70 år, medlemmar med respektive utan kunskap om genteknik och livsmedel samt medlemmar som varken har kunskap eller vill veta mer om genteknik och livsmedel. Det finns ingen genomgående skillnad mellan de olika grupperna. I redovisningen nedan av har 3

4 resultaten därför inte delats upp för olika grupper utan avser samtliga. Men, när det finns skillnader, klara eller antydan till, så redovisas de. Resultaten för frågorna presenteras i samma ordning som de har ställts. I början av varje intervju lästes följande inledning upp: Hej, jag heter NN och ringer från Kooperativa institutet på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm. Vi håller på med en undersökning om medlemmarnas inställning till genteknik vid framställning av livsmedel. Har du tid att svara på några frågor? Det tar bara några minuter. Fråga 1 Är du förtroendevald i Konsumentföreningen Stockholm? Svarsfördelning: Ja 3 procent Nej 97 procent Nästan inga personer som intervjuats är förtroendevalda i Konsumentföreningen Stockholm. Eftersom antalet förtroendevalda är så litet är det inte statistiskt intressant att jämföra förtroendevalda med icke-förtroendevalda. Fråga 2 Under de senaste två åren har genteknik och förändring av livsmedel med hjälp av genteknik diskuterats. Alla, procent Ja Nej Osäker/vet ej a) har du uppmärksammat debatten? b) är du intresserad av frågan? c) anser du dig ha kunskap i frågan? d) skulle du vilja veta mer om livsmedel och genteknik? a) Uppmärksamhet: knappt nio av tio medlemmar har uppmärksammat debatten. Medlemmar över 55 har i något högre utsträckning (knappt 95 procent) uppmärksammat debatten än de under 55 år (drygt 80 procent). b) Intresse: åtta av tio medlemmar är intresserad av genteknik och förändring av livsmedel med hjälp av genteknik. Intresset är något lägre (75 procent) bland de under 40 år. c) Kunskap: något färre än hälften av alla medlemmar anser sig ha kunskap i frågan, något fler män än kvinnor. De som är mellan 40 och 54 år har i högst utsträckning har svarat ja. Bland dessa anser sig hälften ha kunskap jämfört med fyra av tio bland de som är yngre än 40 år respektive äldre än 54 år. d) Vill veta mer: två tredjedelar av alla medlemmar skulle vilja veta mer om livsmedel och genteknik. Intresset är högst bland kvinnor och medlemmar som är 55 år eller äldre (cirka 70 procent). De som har kunskap om genteknik och livsmedel har i större utsträckning uppmärksammat debatten, är mer intresserade av frågan och vill i större utsträckning veta mer än de som inte har kunskap. 4

5 Av de som är intresserade av frågan har nästan alla uppmärksammat debatten. Hälften har kunskap i frågan och hälften inte. Tre fjärdedelar av de som är intresserade av genteknik och livsmedel vill veta mer. Fråga 3* Hur skulle du helst vilja ha informationen? Via: De som vill veta mer om livsmedel och genteknik Procent Internet 5 Livsmedelshandelns tidningar och reklamblad 18 Dagspress, radio och TV 17 Information i livsmedelsbutikerna 33 Flera kanaler 26 Osäker/vet ej 1 * Frågan har ställts till de som svarat att de vill veta mer om livsmedel och genteknik. Knappt sju av tio medlemmar vill veta mer om livsmedel och genteknik. Främst vill de ha information i livsmedelsbutikerna. Därefter kommer information via livsmedelshandelns tidningar och reklamblad samt dagspress, radio och TV eller en kombination av de tre nämnda kanalerna. Få medlemmar, var tjugonde, vill ha informationen via Internet. Fråga 4 Anser du att det är viktigt eller oviktigt att livsmedel som framställts med hjälp av genteknik får en särskild märkning (information/etikett) på varan? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 83% 11% 3% 3% Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Ingen uppfattning/ vet ej Drygt nio av tio medlemmar anser att det är mycket eller ganska viktigt att livsmedel som framställts med hjälp av genteknik får en särskild märkning. Nästan ingen (3 procent) anser att det är oviktigt. 5

6 Fråga 5 Anser du att det är viktigt eller oviktigt att även märka livsmedel där genförändrade råvaror har använts men som är så förädlade att den färdiga produkten inte på något sätt skiljer sig från andra varor? 80% 60% 40% 20% 0% 65% 24% 7% 4% Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Ingen uppfattning/ vet ej Nära nio av tio medlemmar anser att det är mycket eller ganska viktigt att även märka livsmedel där genförändrade råvaror har använts men som är så förädlade att den färdiga produkten inte på något sätt skiljer sig från andra varor. Fråga 6 Anser du att det är viktigt eller oviktigt att se till att det finns livsmedel som inte har framställts med hjälp av genteknik i handelen? Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Ingen uppfattning / vet ej 82 procent 12 procent 3 procent 3 procent Drygt nio av tio medlemmar tycker att det är mycket eller ganska viktigt att se till att det finns livsmedel som inte har framställts med hjälp av genteknik i handeln. Fråga 7 Vad anser du rent allmänt om att med hjälp av genteknik förändra grödor eller livsmedel. Anser du att det är: Procent Alla år år år Positivt Varken eller Negativt Ingen uppfattning Resultaten har slagits ihop så att mycket positivt tillsammans med ganska positivt har blivit Positivt och ganska negativt tillsammans med mycket negativt har blivit Negativt. Få medlemmar är allmänt positiva till att förändra grödor eller livsmedel med hjälp av genteknik. Mest positiva är medlemmar under 40 år och mest negativa är medlemmar över 55 år. De mellan 40 och 55 år är i störst utsträckning varken positiva eller negativa. 6

7 Fråga 8 Är det enligt din uppfattning möjligt att utan risk för människor och miljö använda genteknik vid tillverkning av livsmedel? 80% 60% 56% 40% 35% 20% 0% 9% Ja Nej Ingen uppfattning/ vet ej Endast var tionde medlem tror att det är möjligt att använda genteknik vid tillverkning av livsmedel utan risk för människor och miljö. Lite drygt hälften tror inte att det är möjligt. En relativt stor grupp, var tredje medlem, är osäker och har svarat att de inte vet. Fråga 9 Känner du oro eller inte över vilken effekt genteknik kan ha på följande områden då den används vid produktion av livsmedel? Svara på en skala 1 till 5, där 1 är ingen oro alls och 5 är mycket stor oro. Alla, procent Ingen eller liten oro Varken eller Viss eller stor oro Ingen uppfattning/ vet inte a) hälsa b) miljö c) etik d) att bioteknikföretag ska ta makten över vad som odlas e) framtida risker som är okända idag Resultaten har slagits ihop så att 1 tillsammans med 2 har blivit Ingen eller liten oro, 3 Varken eller och 4 tillsammans med 5 Viss eller stor oro. a) Hälsa: åtta av tio medlemmar känner viss eller stor oro över vilken effekt användning av genteknik kan ha på hälsan, kvinnor i något större utsträckning än män (86 mot 76 procent). Minst oro känner medlemmar under 40 år, av dessa känner var tionde ingen eller liten oro. b) Miljö: åtta av tio medlemmar känner viss eller stor oro över vilken effekt användning av genteknik kan ha på miljön. Även här är kvinnor något mer oroliga (drygt 85 procent) än män (knappt 70 procent) medan medlemmar under 40 år i högst utsträckning svara att de känner ingen eller liten oro (drygt 10 procent). c) Etik: något fler än sju av tio medlemmar känner viss eller stor oro över vilken effekt genteknik har på etiska frågor. Bland kvinnor är motsvarande siffra åtta av tio och för män sex av tio. Två av tio varken oroliga eller inte oroliga. Minst oroliga är de över 54 år, var tionde känner ingen eller liten oro. d) Bioteknikföretag: ungefär tre av fyra, något fler kvinnor än män, känner viss eller stor oro över att bioteknikföretagen ska ta makten över vad som odlas. 7

8 e) Okända risker: drygt åtta av tio känner viss eller stor oro över framtida risker som är okända idag. Bland kvinnor är det nära nio av tio som känner oro. De som anser sig ha kunskap om genteknik och livsmedel känner mer oro över hälsa och miljö än de som saknar kunskap. Minst oro över hälsa och miljö känner de som saknar kunskap och som inte vill veta mer om genteknik och livsmedel. Fråga 10 Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? All, procent Angeläget Inte angeläget Ingen uppfattning/ vill inte svara a) förbättra smak, doft eller utseende på t.ex. jordgubbar? b) ta fram livsmedel för allergiker mot te x, gluten och laktos? c) förändra näringssammansättningen, t.ex. höja protein halten, minska andelen farligt fett? d) använda färre/mindre farliga kemikalier i jordbruket? e) minska priset på livsmedel genom effektivare/billigare produktion? f) förlänga hållbarheten på t ex. frukt och grönsaker? a) Doft, smak, utseende: nära nio av tio medlemmar tycker inte att det är angeläget att förbättra smak, doft eller utseende på livsmedel med hjälp av genteknik medan ungefär en av tio tycker det. b) Allergier: nära hälften av medlemmarna tycker att det är angeläget att använda genteknik för att ta fram livsmedel för allergiker, män i högre utsträckning än kvinnor. Ungefär lika många tycker inte att det är angeläget. Mest angelägna är medlemmar mellan 55 och 70 år (drygt 50 procent). c) Näringssammansättning: åtta av tio medlemmar anser inte att det är angeläget att förändra näringssammansättningen i livsmedel medan två av tio anser det angeläget. Män tycker i större utsträckning än kvinnor att det är angeläget (25 respektive 15 procent). d) Kemikalier: nära sex av tio medlemmar tycker inte att det är angeläget att använda genteknik för att minska användningen av farliga kemikalier i jordbruket medan knappt fyra av tio anser det. Minst angelägna är medlemmar mellan 40 och 54 år och kvinnor. Bland dessa anser endast två av tio respektive tre av tio att det är angeläget. e) Pris: åtta av tio anser inte att det är angeläget att använda sig av genteknik för att minska priset på livsmedel. Få medlemmar, drygt en av tio, anser att det är angeläget. f) Hållbarhet: nära nio av tio medlemmar anser att det inte är angeläget att använda genteknik för att förlänga hållbarheten på livsmedel. De som anser sig ha kunskap tycker i lägre utsträckning än genomsnittet att det är angeläget att använda genteknik vid framställningen av livsmedel på de nämnda sätten medan de som inte har kunskap i högre grad tycker att det är det. De som är mest positiva är de som anser sig sakna kunskap och samtidigt inte vill veta mer om genteknik och livsmedel. 8

9 Fråga 11 Innan ett genförändrat livsmedel får säljas görs en omfattande vetenskaplig bedömning av bland andra EU, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Har du stor eller liten tilltro till deras kompetens för att göra bedömningen? 80% 60% 61% 40% 20% 7% 12% 13% 7% 0% Stor tilltro Ganska stor tilltro Liten tilltro Ingen tilltro alls Ingen uppfattning/vet ej Hela sex av tio har liten tilltro till kompetensen hos EU, Livsmedelsverket och Jordbruksverket med flera att genomföra vetenskapliga bedömningar av genförändrade livsmedel, drygt en av tio har inte någon tilltro alls. Knappt två av tio medlemmar har stor eller ganska stor tilltro. De som inte har kunskap om genteknik och livsmedel har högre tilltro till kompetensen än de som har kunskap. Den låga tilltron till kompetensen förklaras till viss del av att så få har tilltro till information om genteknik och livsmedel från EU. Andelen medlemmar med tilltron till EU är i genomsnitt 10 procent medan den än cirka 70 procent för svenska myndigheter. Fråga 12 Har du eller har du inte tilltro till information om genteknik och livsmedel från följande källor: Alla, procent Ja Nej Tveksam/ vet ej Ingen uppfattning a) Statliga myndigheter t ex, Livsmedelsverket, Konsumentverket b) Konsumentorganisationer c) Naturskyddsföreningen d) Greenpeace e) Detaljhandelskedjor, Konsum, ICA, Hemköp med flera f) Lantbruksorganisationer, t.ex. Lantbrukarnas Riksförbund g) Svenska kyrkan h) Politiker i) Forskning/universitet/högskolor j) Dagspress, radio, TV k) Livsmedelsindustrin till exempel Nestlé, Scan, Arla l) EU

10 Hälften eller fler av medlemmarna har tilltro till information från, i ordningsföljd: Naturskyddsföreningen statliga myndigheter konsumentorganisationer forskning/universitet/högskolor Greenpeace. Bland de medlemmar som har kunskap om genteknik och livsmedel eller är mellan 55 och 70 år har fler, kring 80 procent, tilltro till dessa källor, med undantag för Greenpeace till vilken tilltron är densamma. Det omvända gäller för de utan kunskap. En tredjedel av medlemmarna har tilltro till information från: detaljhandelskedjor dagspress, radio och TV Svenska kyrkan. De som har kunskap om genteknik har i större utsträckning (varannan medlem med kunskap) tilltro till information från Svenska kyrkan än övriga. Medlemmar under 40 år är de som har högst tilltro till information från dagspress, radio och TV. Lägst är tilltron till information från: Politiker livsmedelsindustrin EU. Endast 10 procent av medlemmarna sig ha tilltro till information från dessa. Den enda grupp som skiljer sig från genomsnittet är de som inte har kunskap om genteknik och som inte vill veta mer. Dessa har när dubbelt så hög tilltro till information från livsmedelsindustrin som övriga. 10

11 Appendix 1 Enkät Hej, jag heter nn och ringer från Kooperativa institutet på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm. Vi håller på med en undersökning om medlemmarnas inställning till genteknik vid framställning av livsmedel. Har du tid att svara på några frågor? Det tar bara några minuter. 1. Är du förtroende vald i Konsumentföreningen Stockholm? 1 Ja 2 Nej 2. Under de senaste två åren har genteknik och förändring av livsmedel med hjälp av genteknik diskuterats. Ja Nej Osäker/vet ej a) har du uppmärksammat debatten? b) är du intresserad av frågan? c) anser du dig ha kunskap i frågan? d) skulle du vilja veta mer om livsmedel och genteknik? Fråga 3 Om ja på 2d, 3. Hur skulle du helst vilja ha informationen? Via: Internet 5 Livsmedelshandelns tidningar och reklamblad 4 Dagspress, radio och TV 3 Information i livsmedels butikerna 2 Osäker/ vet ej 1 4. Anser du att det är viktigt eller oviktigt att livsmedel som framställts med hjälp av genteknik får en särskild märkning(/information/etikett) på varan? Mycket viktigt 3 Ganska viktigt 2 Oviktigt 1 Ingen uppfattning/vet inte 0 5. Anser du att det är viktigt eller oviktigt att även märka livsmedel där genförändrade råvaror har använts men som är så förädlade att den färdiga produkten inte på något sätt skiljer sig från andra varor? Mycket viktigt 3 Ganska viktigt 2 Oviktigt 1 Ingen uppfattning/vet inte 0 6. Anser du att det är viktigt eller oviktigt att se till att det finns livsmedel som inte har framställts med hjälp av genteknik i handelen? Mycket viktigt 3 Ganska viktigt 2 Oviktigt 1 Ingen uppfattning/vet inte 0 7. Vad anser du rent allmänt om att med hjälp av genteknik förändra grödor eller livsmedel. Anser du att det är: mycket positivt ganska positivt varken eller ganska negativt mycket negativt ingen uppfattning Är det enligt din uppfattning möjligt att utan risk för människor och miljö använda genteknik vid tillverkning av livsmedel Ja 3 Nej 2 Vet inte 1 Ingen uppfattning 0 9. Känner du oro eller inte över vilken effekt genteknik kan ha på följande områden då den används vid produktionen av livsmedel? Svara på en skala 1 till 5, där 1 är ingen oro alls och 5 är mycket stor oro. ingen mycket varken Viss Mkt Ingen Vet inte oro alls liten oro eller oro stor oro uppf. a) hälsa b) miljö c) etik d) att bioteknikföretag ska ta makten över vad som odlas e) framtida risker som är okända idag

12 10. Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? Angeläget Inte angeläget Ingen uppfattning Vill ej svara a) förbättra smak, doft eller utseende på t.ex. jordgubbar? b) ta fram livsmedel för allergiker mot te x, gluten och laktos? c) förändra näringssammansättningen, t.ex. höja protein halten, minska andelen farligt fett? d) använda färre/mindre farliga kemikalier i jordbruket? e) minska priset på livsmedel genom effektivare/billigare produktion? f) förlänga hållbarheten på t ex. frukt och grönsaker? Innan ett genförändrat livsmedel får säljas görs en omfattande vetenskaplig bedömning av bland andra EU, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Har du stor eller liten tilltro till deras kompetens för att göra bedömningen? Stor tilltro 4 Ganska stor tilltro 3 Liten tilltro 2 Ingen tilltro alls 1 Ingen uppfattning/vet ej Har du eller har du inte tilltro till information om genteknik och livsmedel från följande källor: Ja Nej Tveksam/ vet ej Ingen uppfattning a) Statliga myndigheter t ex, Livsmedelsverket, Konsumentverket b) Konsumentorganisationer c) Naturskyddsföreningen d) Greenpeace e) Detaljhandelskedjor, Konsum, ICA, Hemköp med flera f) Lantbruksorganisationer, t.ex. Lantbrukarnas Riksförbund g) Svenska kyrkan h) Politiker i) Forskning/universitet/högskolor j) Dagspress, radio, TV k) Livsmedelsindustrin till exempel Nestlé, Scan, Arla l) EU

13 Appendix 2 Svarsfrekvenser för alla som har svarat, samt fördelat på kön och ålder. Alla Kvinnor Män år år år Kunskap Ej kunskap Nej 2c & 2d Andel svar 100% 66% 34% 27% 34% 39% 45% 51% 15% Fråga 1 ja 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% nej 97% 97% 98% 97% 97% 97% 97% 97% 98% Fråga 2a ja 86% 86% 82% 83% 82% 93% 97% 78% 57% nej 13% 13% 15% 17% 16% 7% 3% 21% 43% osäker/vet inte 1% 1% 3% 0% 2% 0% 0% 1% 0% Fråga 2b ja 80% 82% 77% 75% 82% 81% 94% 68% 37% nej 17% 15% 21% 23% 16% 14% 5% 29% 62% osäker/vet inte 3% 3% 2% 2% 2% 5% 1% 3% 1% Fråga 2c ja 45% 43% 48% 39% 51% 43% 100% 0% 0% nej 51% 51% 50% 56% 42% 55% 0% 100% 100% osäker/vet inte 4% 6% 2% 5% 7% 2% 0% 0% 0% Fråga 2d ja 67% 71% 59% 64% 63% 72% 74% 62% 0% nej 27% 22% 37% 30% 30% 23% 24% 30% 100% osäker/vet inte 6% 7% 4% 6% 7% 5% 2% 8% 0% Fråga 3 Internet 5% 4% 6% 15% 1% 1% 4% 4% 0% livsm.hand. tidningar o 18% 19% 14% 15% 18% 20% 23% 13% 0% reklamblad dagspress radio o TV 17% 12% 28% 21% 4% 25% 10% 28% 0% info i livsbutiker 33% 35% 28% 13% 30% 49% 39% 26% 0% osäker/vet inte 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 0% flera kanaler 26% 29% 23% 34% 47% 4% 23% 29% 0% Fråga 4 Mycket viktigt 83% 87% 75% 82% 83% 85% 85% 82% 70% ganska viktigt 11% 8% 17% 10% 13% 10% 12% 11% 10% oviktigt 3% 2% 5% 6% 2% 2% 3% 3% 13% ingen uppf/vet inte 3% 3% 3% 2% 2% 3% 0% 4% 7% Fråga 5 Mycket viktigt 65% 71% 55% 67% 67% 62% 64% 66% 52% ganska viktigt 24% 22% 28% 24% 21% 25% 27% 21% 27% oviktigt 7% 4% 13% 7% 7% 8% 8% 6% 13% ingen uppf/vet inte 4% 3% 4% 2% 5% 5% 1% 7% 8% Fråga 6 Mycket viktigt 82% 86% 74% 86% 78% 82% 84% 79% 69% ganska viktigt 12% 8% 20% 8% 14% 13% 13% 12% 20% oviktigt 3% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 8% ingen uppf/vet inte 3% 3% 2% 2% 4% 2% 0% 5% 3% Fråga 7 mycket positivt 1% 1% 1% 4% 0% 1% 1% 1% 2% ganska positivt 5% 4% 6% 8% 1% 5% 5% 5% 3% varken eller 15% 11% 23% 13% 21% 12% 11% 19% 28% ganska negativt 29% 31% 25% 25% 34% 28% 34% 24% 17% mycket negativt 45% 48% 38% 44% 39% 49% 47% 43% 38% ingen uppfattning 5% 5% 7% 6% 5% 5% 2% 8% 12% 13

14 fortsättning Alla Kvinnor Män år år år Kunskap Ej kunskap Nej 2c & 2d Fråga 8 ja 9% 7% 12% 15% 8% 5% 8% 9% 7% nej 56% 63% 44% 56% 60% 54% 63% 50% 43% vet inte 31% 27% 39% 29% 28% 35% 26% 35% 42% ingen uppfattning 4% 3% 5% 0% 4% 6% 3% 6% 8% Fråga 9a ingen oro alls 3% 2% 5% 5% 1% 4% 2% 4% 5% mycket liten oro 4% 3% 4% 7% 0% 5% 2% 6% 3% varken eller 11% 7% 20% 8% 9% 15% 9% 14% 15% viss oro 25% 22% 31% 26% 22% 27% 29% 22% 22% mycket stor oro 55% 64% 38% 52% 64% 48% 58% 50% 43% ingen uppfattning 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 3% vet inte 1% 2% 1% 2% 3% 0% 0% 3% 9% Fråga 9b ingen oro alls 3% 2% 4% 5% 1% 3% 2% 3% 3% mycket liten oro 3% 3% 4% 6% 0% 4% 1% 6% 2% varken eller 11% 6% 20% 13% 10% 10% 8% 14% 25% viss oro 28% 27% 32% 26% 24% 34% 33% 25% 20% mycket stor oro 52% 60% 36% 48% 61% 47% 56% 48% 38% ingen uppfattning 1% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 3% vet inte 2% 2% 2% 2% 3% 1% 0% 3% 9% Fråga 9c ingen oro alls 3% 2% 6% 3% 2% 5% 3% 4% 5% mycket liten oro 2% 3% 2% 2% 1% 4% 1% 4% 0% varken eller 19% 14% 29% 14% 23% 19% 24% 15% 20% viss oro 31% 29% 34% 31% 24% 37% 44% 20% 18% mycket stor oro 42% 50% 26% 48% 46% 33% 28% 52% 45% ingen uppfattning 1% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 2% 3% vet inte 2% 2% 1% 2% 3% 1% 0% 3% 9% Fråga 9d ingen oro alls 5% 4% 7% 6% 2% 6% 3% 7% 7% mycket liten oro 2% 1% 2% 2% 0% 3% 1% 2% 0% varken eller 14% 11% 21% 15% 15% 13% 21% 10% 13% viss oro 27% 28% 27% 22% 26% 32% 37% 19% 13% mycket stor oro 49% 53% 41% 52% 53% 44% 38% 58% 54% ingen uppfattning 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 5% vet inte 2% 2% 1% 2% 3% 1% 0% 3% 8% Fråga 9e ingen oro alls 1% 1% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 5% mycket liten oro 1% 0% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 0% varken eller 13% 8% 22% 14% 13% 12% 17% 10% 15% viss oro 29% 29% 28% 24% 20% 40% 36% 22% 15% mycket stor oro 53% 59% 41% 57% 60% 44% 43% 61% 53% ingen uppfattning 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 3% vet inte 2% 3% 2% 2% 4% 0% 0% 3% 9% Fråga 10a angeläget 8% 7% 9% 7% 6% 9% 3% 12% 18% inte angeläget 89% 89% 88% 89% 88% 90% 96% 82% 69% ingen uppfattning 3% 3% 3% 3% 5% 1% 1% 5% 10% vill inte svara 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 3% Fråga 10b angeläget 45% 41% 53% 43% 38% 52% 37% 53% 38% inte angeläget 51% 55% 43% 52% 55% 46% 63% 39% 47% ingen uppfattning 3% 3% 4% 4% 5% 2% 0% 7% 12% vill inte svara 1% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 1% 3% 14

15 fortsättning Alla Kvinnor Män år år år Kunskap Ej kunskap Nej 2c & 2d Fråga 10c angeläget 18% 15% 24% 18% 13% 22% 10% 20% 25% inte angeläget 77% 79% 71% 76% 78% 76% 90% 71% 60% ingen uppfattning 4% 5% 5% 5% 8% 1% 0% 8% 12% vill inte svara 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 3% Fråga 10d angeläget 36% 30% 47% 42% 23% 43% 25% 46% 33% inte angeläget 58% 64% 48% 51% 70% 53% 73% 45% 52% ingen uppfattning 5% 5% 5% 6% 6% 4% 2% 7% 12% vill inte svara 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 2% 3% Fråga 10e angeläget 15% 13% 19% 20% 10% 16% 10% 20% 23% inte angeläget 80% 82% 75% 73% 84% 81% 90% 71% 60% ingen uppfattning 4% 4% 5% 5% 6% 3% 0% 8% 14% vill inte svara 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 3% Fråga 10f angeläget 8% 7% 9% 8% 7% 8% 5% 10% 13% inte angeläget 89% 90% 87% 90% 87% 90% 95% 84% 72% ingen uppfattning 3% 2% 4% 2% 5% 2% 0% 5% 12% vill inte svara 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 3% Fråga 11 stor tilltro 7% 8% 5% 9% 4% 8% 5% 10% 6% ganska stor tilltro 12% 10% 18% 14% 11% 12% 10% 14% 10% liten tilltro 61% 61% 60% 59% 59% 64% 73% 53% 52% ingen tilltro alls 13% 14% 11% 10% 18% 11% 12% 11% 15% ingen uppf/vet inte 7% 7% 6% 8% 8% 5% 0% 12% 17% Fråga 12a ja 70% 69% 74% 64% 62% 83% 85% 61% 49% nej 17% 17% 16% 20% 24% 8% 12% 19% 18% tveksam/vet inte 12% 13% 9% 16% 13% 8% 3% 18% 30% ingen uppfattning 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 3% Fråga 12b ja 68% 68% 69% 63% 62% 77% 84% 56% 44% nej 18% 19% 15% 20% 24% 11% 12% 21% 25% tveksam/vet inte 12% 11% 14% 17% 12% 10% 4% 20% 28% ingen uppfattning 2% 2% 2% 0% 2% 2% 0% 3% 3% Fråga 12c ja 75% 75% 74% 71% 69% 82% 85% 67% 54% nej 14% 14% 15% 17% 18% 10% 12% 15% 18% tveksam/vet inte 10% 10% 10% 12% 12% 7% 3% 16% 25% ingen uppfattning 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 3% Fråga 12d ja 59% 64% 50% 64% 57% 59% 62% 56% 44% nej 26% 21% 36% 18% 30% 27% 32% 21% 25% tveksam/vet inte 13% 13% 12% 17% 12% 11% 5% 20% 28% ingen uppfattning 2% 2% 2% 1% 1% 3% 1% 3% 3% Fråga 12e ja 29% 29% 29% 30% 22% 34% 28% 29% 27% nej 54% 54% 53% 51% 65% 47% 67% 44% 37% tveksam/vet inte 16% 16% 17% 19% 12% 18% 5% 25% 33% ingen uppfattning 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 3% Fråga 12f ja 20% 20% 18% 18% 16% 23% 13% 25% 23% nej 64% 64% 65% 61% 69% 62% 84% 48% 37% tveksam/vet inte 15% 15% 16% 20% 13% 14% 3% 25% 38% ingen uppfattning 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 2% 2% Alla Kvinnor Män år år år Kunskap Ej kunskap Nej 2c & 2d 15

16 Fråga 12g ja 35% 33% 39% 36% 32% 38% 47% 26% 23% nej 45% 47% 42% 46% 52% 39% 45% 46% 42% tveksam/vet inte 16% 15% 17% 16% 14% 17% 7% 22% 30% ingen uppfattning 4% 5% 2% 2% 2% 6% 1% 6% 5% Fråga 12h ja 8% 8% 9% 10% 7% 8% 10% 8% 7% nej 75% 73% 78% 73% 74% 77% 85% 68% 60% tveksam/vet inte 16% 18% 12% 17% 17% 14% 5% 23% 32% ingen uppfattning 1% 1% 1% 0% 2% 1% 0% 1% 1% Fråga 12i ja 63% 59% 72% 57% 52% 78% 76% 54% 37% nej 22% 25% 16% 21% 35% 12% 19% 24% 25% tveksam/vet inte 14% 15% 11% 22% 12% 9% 5% 20% 37% ingen uppfattning 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 1% Fråga 12j ja 26% 26% 26% 36% 15% 29% 19% 33% 20% nej 56% 55% 58% 44% 70% 53% 72% 43% 42% tveksam/vet inte 17% 18% 15% 20% 14% 18% 9% 23% 37% ingen uppfattning 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% Fråga 12k ja 10% 11% 8% 11% 7% 11% 7% 13% 18% nej 74% 71% 78% 75% 77% 71% 88% 61% 47% tveksam/vet inte 15% 16% 13% 14% 15% 16% 5% 24% 33% ingen uppfattning 1% 2% 1% 0% 1% 2% 0% 2% 2% Fråga 12l ja 10% 9% 13% 13% 9% 9% 10% 11% 12% nej 73% 73% 71% 71% 75% 77% 85% 65% 49% tveksam/vet inte 14% 15% 12% 15% 15% 12% 5% 21% 37% ingen uppfattning 3% 3% 4% 1% 1% 2% 0% 3% 2% 16

Konsumenterna och GMO

Konsumenterna och GMO Konsumenterna och GMO Alnarp 6 februari 8 Louise Ungerth chef för konsumentfrågor Konsumentföreningen Stockholm Lyssnar Informerar Påverkar Dokumentation: www.konsumentforeningenstockholm.se KfS Attitydundersökning

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 Bakgrund Enkäten genomfördes mellan den 2 och 25 februari. Syftet var att ta reda på medlemmarnas inställning till genmodifierat foder och hur

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003 Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 23 SKOP,, har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan 9 och 24 maj 23. Svaren

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 0-- Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen

Läs mer

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil Rapport ICAs kundpanel Juni 2016 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel har funnits sedan 2011, under 2015 gjordes en uppdatering för att rekrytera in nya kunder och

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Reklam Nej tack!? Inledning. Sammanfattning

Reklam Nej tack!? Inledning. Sammanfattning En attitydundersökning gjord av QuickWise på uppdrag av Annonsörföreningen April 2005 1 Reklam Nej tack!? QuickWise har på uppdrag av Annonsörföreningen genomfört en attitydundersökning med syfte att ge

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Orkla Matbarometer Sverige 2016

Orkla Matbarometer Sverige 2016 Orkla Matbarometer Sverige 2016 Om undersökningen Orkla Matbarometer 2016 Metod: Webbintervju Urval: Ett nationellt representativt urval av befolkningen (18 år eller äldre) Antal intervjuer: Norge: 1070

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Lunchvalet. Rapport. Svenska Naturskyddsföreningen, Svenskt Sigill, Sveriges Konsumentråd samt Stockholms läns landsting.

Lunchvalet. Rapport. Svenska Naturskyddsföreningen, Svenskt Sigill, Sveriges Konsumentråd samt Stockholms läns landsting. Rapport Synovate LUI Tel +46 (0)8 522 330 00 P.O. Box 8057 Fax +46 (0)8 522 330 99 SE-104 20 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE556147405601 Igeldammsgatan 22 Lunchvalet Rapport Beställare Konsult

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Har du uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet? Uppföljande undersökning om matavfall Januari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012 Vattenfall Vindkraft Norrbäck MarkCheck Juni 2012 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön Man Kvinna 0% 47% 53% Ålder Yngre än 45 år 45-64 år 65 år eller äldre 34% 34% 33% Kategori Storuman Vilhelmina

Läs mer

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005 25-9-23 Bilaga 1 Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 25 SKOP, Skandinavisk Opinion AB, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst Barns och ungdomars fysiska aktivitet Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst 0 Bakgrund och syfte Idag är fler barn överviktiga än tidigare och

Läs mer

Ungas syn på Vetenskap

Ungas syn på Vetenskap DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 22:4 Ungas syn på Vetenskap Preliminära resultat Ungas syn på vetenskap Preliminära resultat VA-rapport 22:4 ISSN: 1653-6843 ISBN 13: 978-91-85585-3-8 (tryckt) ISBN

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Okunskap och myter om bröd

Okunskap och myter om bröd Undersökning: Okunskap och myter om bröd Maj 2011 Ingemar Gröön Sakkunnig bröd, kost och hälsa Brödinstitutet AB Box 55680 102 15 Stockholm Tel. 08-762 67 90 info@brodinstitutet.se www.brodinstitutet.se

Läs mer

Till undersökningen Matvalet Konsumentundersökning om medvetna val och dess hinder

Till undersökningen Matvalet Konsumentundersökning om medvetna val och dess hinder Kvantitativt frågeformulär Till undersökningen Matvalet Konsumentundersökning om medvetna val och dess hinder Genomförd av IPSOS oktober 2005, Gunilla von Perner och Maria Celén. Innehåller frågorna till

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016 Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning Malmö, mars 2016 Sammanfattning Resultaten på övergripande nivå visar att det finns ett stort intresse för svenska produkter samt att råvarors ursprung och

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter

Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter HSN 2008-10-21 p 15 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Carin Bokedal Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter Ärendet Landstingsstyrelsen har

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004 Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 4 Dokument: rp1ringhals.doc 4-12-23 Anders Lindholm Demoskop AB 114 5 Stockholm Tel 8-5 455 Telefax 8-5 455 1 Förord Ringhals har gett Demoskop i

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Inte vilken industri som helst MARIE SÖDERQVIST

Inte vilken industri som helst MARIE SÖDERQVIST Inte vilken industri som helst MARIE SÖDERQVIST Livsmedelsindustrin i siffror Sveriges fjärde största enskilda industrigren Omsätter 165 miljarder kronor Bidrar till en direkt sysselsättning för ca 57

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2003:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 Förord Framtiden byggs av kunskap och lärande. Vetenskapen genererar ny kunskap. Men kunskap blir inte aktiv utan fotfäste

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

MOTION (2009:28) AV STEFAN NILSSON (MP) OM ATT DE LIVSMEDEL SOM KÖPS IN TILL STADENS VERKSAMHETER INTE SKA INNEHÅLLA TRANSFETTER

MOTION (2009:28) AV STEFAN NILSSON (MP) OM ATT DE LIVSMEDEL SOM KÖPS IN TILL STADENS VERKSAMHETER INTE SKA INNEHÅLLA TRANSFETTER SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-11-19\dagordning\tjänsteutlåtande\14.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-11-03 Margareta Widell Avdelningschef/Stadsveterinär

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön 0% Man 59% Kvinna 41% Ålder Yngre än 45 år 24% 45-64 år 65 år eller äldre 37% 38% Permanent boende på orten

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Undersökning klimaträtt. Marknads- och Konsumentinsikt

Undersökning klimaträtt. Marknads- och Konsumentinsikt Undersökning klimaträtt Marknads- och Konsumentinsikt Metod Insamlingsmetod: Online via Nepas paneler Marknad: Sverige Period: v.45-46 2015 Population: Alla 15-74år Representativitet: Nationellt representativt

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun:

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun: Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv UTBILDNINGS- MATERIAL Butik på hållbar väg OM BUTIKEN Bra mat för hälsa och miljö! Namn på butiken: Kommun: Tillhör butiken

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning

Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning ORKLA MATBAROMETER Orkla är en av de största aktörerna på den nordiska livsmedelsmarknaden och har därmed ett ansvar för att bidra till ökad folkhälsa,

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer