Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals"

Transkript

1 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 0--

2 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen berör också den allmänna inställningen till användningen av kärnkraft, oro för olycksrisker och miljöpåverkan. Motsvarande mätning har genomförts årligen sedan. Årets resultat baserar sig på 00 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern år eller äldre i följande områden: Inre cirkel 00 intervjuer i kommunerna närmast Ringhals, vilka var Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Mark. Det motsvarar riktnummerområdena 000, 00, 00 och 0. Yttre cirkeln 00 intervjuer i kommunerna Borås, Göteborg, Härryda, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö vilket motsvarar riktnummerområdena 0, 0, 00 och 00. Intervjuerna genomfördes den november. Ansvarig för projektet inom Ringhals var Carolina Kvarnström. Demoskops projektledare var Anders. Rapporten sammanställdes av Lovisa Stigmark.

3 Innehåll Sammanfattning och slutsatser Områdesindelning Kärnkraften i Sverige Kärnkraftens användning Viktigaste miljömålet Ringhals kärnkraftverk Kännedom Förtroende Drivkrafter för förtroende Informationen Säkerheten Olycksrisker Miljöpåverkan Bilaga I Hur undersökningen genomfördes Bilaga II Tabeller

4 Sammanfattning och slutsatser Ökande stöd för kärnkraften Det är nu fler än någonsin som anser att kärnkraften ska utvecklas och att nybyggnation ska ske vid behov. Färre än någonsin, procent, anser att kärnkraften ska avvecklas. Sannolikt finns ett samband med önskemålet att reducera utsläppen av växthusgaser. Förtroendet för Ringhals kärnkraftverk är alltjämt högt procent har stort förtroende för kärnkraftverket. Förtroendet är störst bland män och boende i inre cirkeln. Lägst är förtroendet avseende hantering av det radioaktiva avfallet och tillförlitligheten till driftsavbrott. I den inre cirkeln är förtroendet högre än någonsin tidigare avseende säkerheten för de arbetande, säkerheten mot radioaktiva utsläpp samt beredskapen inför eventuellt olyckstillbud. Viktigast för det övergripande förtroendet är säkerheten, d v s hur man tillser att radioaktivt utsläpp inte sker Viktigast att prioritera för att öka förtroendet är emellertid förtroendet för hur man hanterar det radioaktiva avfallet.

5 Sammanfattning och slutsatser Minskat förtroende för informationen om Ringhals Tre av fem har stort förtroende för informationen om verket. Andelen med lågt förtroende har ökat något i jämförelse med 00. Tillsynsmyndigheterna är, liksom tidigare, den mest trovärdiga informationskällan, framförallt för boende i inre cirkeln. Säkerheten lika bra som vid Sveriges andra kärnkraftverk Endast procent tror att säkerheten är sämre på Ringhals jämfört med andra verk, medan procent anser att den är bättre. Oron för olycksrisker och miljöpåverkan är fortsatt begränsad Nio av tio oroar sig inte för olycksrisker. Andelen som tror att kärnkraftverkets miljöpåverkan är obefintlig eller liten har ökat sedan föregående år. Kvinnor tenderar att bli allt mindre oroliga för olycksrisker och miljöpåverkan. Andelen som anser att Ringhals påverkan på miljön är mindre jämfört med andra Västeuropeiska verk, andra processindustrier och andra metoder för att producera el har minskat sedan förra året. Förtroendet för vad Ringhals gör för att minska påverkan på miljön är fortfarande stort.

6 Områdesindelning Göteborg Borås Kungsbacka Kinna Ringhals Varberg Inre cirkeln (0 intervjuer) Yttre cirkeln (00 intervjuer) Kommungränser Falkenberg

7 Kärnkraften i Sverige

8 Kärnkraftens användning Över tid finns en tydlig tendens för ökat stöd för kärnkraften. Jämfört med 00 har andelen som anser att man ska utveckla kärnkraften ökat något medan de som anser att man ska använda nuvarande reaktorer tills de läggs ned har minskat något. Drygt två av fem ( %) anser att kärnkraften ska utvecklas och att nya reaktorer ska byggas vid behov. Två av fem ( %) anser att kärnkraften ska användas till dess att nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl. Andelen som anser att det bästa vore att avveckla kärnkraften genom regeringsbeslut, oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning, är färre än någon gång sedan och uppgår till procent.

9 Vilken är din personliga åsikt om kärnkraftens användning i Sverige? 0% 0% Vet ej Avveckla inte 0% 0% Vet ej Utveckla kärnkraften och bygga nya reaktorer vid behov 0% 0% 0% 0% ' Avveckla efter år 0 Avveckla till år 0 Avveckla före år 0 Stoppa omedelbart 0% 0% 0% 0% ' 0 ' ' '00 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 ' Använd kärnkraften till dess att nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl Avveckla kärnkraften genom regerings- beslut att stänga reaktorer, oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning Stoppa kärnkraften omedelbart (bara 00) Bas: Samtliga, 00 intervjuer

10 Viktigaste miljömålet En klar majoritet betraktar fortsatt en begränsning av utsläppen av växthusgaser som det viktigaste miljömålet. I jämförelse med föregående år har oron för växthusgaser ökat något. Stödet för att skydda älvarna mot vattenkraftutbyggnad är samma som de föregående två åren. Bland män är stödet för skydd av orörda älvar högre (%) än bland kvinnor (%). Andelen som anser att en avveckling av kärnkraften är det viktigaste miljömålet har minskat sedan 00 (från % till %). Kvinnor anser i högre utsträckning än män att kärnkraften ska avvecklas.

11 Vilket miljömål är viktigast? 0% Vet ej 0% 0% Inte öka utsläppen av växthusgaser till atmosfären 0% 0% 0% Skydda orörda älvar mot vattenkraftutbyggnad Avveckla kärnkraften Män 0 Kvinnor Bas: Samtliga, 00 intervjuer

12 Ringhals kärnkraftverk

13 Kännedom Variationerna i kännedom är små över tiden, men andelen som känner till Ringhals mycket eller ganska bra (%) är 0 den största sedan mätningens början. Liksom tidigare år kan man konstatera att kännedomen om Ringhals ökar med den geografiska närheten. Bland boende i Varberg känner fyra av fem till kärnraftverket ganska eller mycket bra. Nästan hälften (%) av boende i yttre cirkeln känner till Ringhals mycket eller ganska bra.

14 Kännedom om Ringhals Hur väl känner du till Ringhals kärnkraftverk och deras verksamhet? % Mycket bra Ganska bra Inte så bra -0-0 Inte alls Yttre cirkeln 0 Inre cirkeln 0 Varberg Bas: Samtliga, 00 intervjuer

15 Förtroende Förtroendet för Ringhals kärnkraftverk är generellt sett stort. procent har mycket eller ganska stort förtroende. Det ligger i nivå med förra årets mätning. Totalt sett har procent lågt förtroende för Ringhals. Även här är förändringarna ytterst små. Normalisering i mäns och kvinnors förtroende 00 fanns tendenser till en utjämning mellan mäns och kvinnors förtroende för Ringhals. I år är återigen förtroendet för Ringhals klart större bland män (%) än bland kvinnor (%) som så varit sedan mätningen startade. Andelen med litet förtroende för Ringhals är högre bland kvinnor (%) än män (%). Boende i den inre cirkeln har alltjämt något större förtroende för verket än de som bor i den yttre cirkeln. I den inre cirkeln har emellertid förtroendet sjunkit något i förhållande till de två föregående åren.

16 Förtroende När det gäller enskilda aspekter i Ringhals verksamhet så är förtroendet störst avseende säkerheten för de som arbetar. Här uppnås det högsta värdet hittills i mätningarna (,) Tvivlen är större kring hanteringen av det radioaktiva avfallet (,) och tillförlitligheten till driftsavbrott (,). Förändringarna generellt sett små Förtroendet har ökat avseende säkerheten för de anställda, säkerheten för att radioaktiva utsläpp inträffar samt hur man hanterar det radioaktiva avfallet. Förtroendet har minskat avseende hanteringen av det radioaktiva avfallet. Toppnoteringar i den inre cirkeln För boende i inre cirkeln har förtroendet ökat avseende säkerheten för de som arbetar, säkerheten för att radioaktiva utsläpp inträffar samt även för beredskapen inför eventuellt olyckstillbud. Dessa aspekter når de högsta genomsnittliga nivåerna sedan undersökningens början.

17 Förtroende för Ringhals kärnkraftverk % 0 Om du skulle ge en helhetsbedömning, hur stort förtroende har du för Ringhals kärnkraftverk? Mycket stort 0 Ganska stort 0 0 Ganska litet 0-0 Mycket litet Bas: Samtliga, 00 intervjuer

18 Förtroende för Ringhals kärnkraftverk % 0 Om du skulle ge en helhetsbedömning, hur stort förtroende har du för Ringhals kärnkraftverk? 0 0 Mycket stort Ganska stort Ganska litet Män Bas: Samtliga, 00 intervjuer Kvinnor Mycket litet

19 Förtroende för Ringhals kärnkraftverk % 0 Om du skulle ge en helhetsbedömning, hur stort förtroende har du för Ringhals kärnkraftverk? Mycket stort Ganska stort Ganska litet Yttre cirkeln Bas: Samtliga, 00 intervjuer Inre cirkeln Mycket litet

20 Förtroende för Ringhals avseende Samtliga Medelvärden Kompetensen hos företagsledningen och de anställda,,,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,, Säkerheten för de som arbetar på Ringhals Säkerheten, dvs hur väl man är garderad mot att radioaktiva utsläpp inträffar Tillförlitligheten i Ringhals, dvs att de har få eller inga driftsavbrott Beredskap inför ett eventuellt olyckstillbud Hur man hanterar det radioaktiva avfallet Bas: Samtliga, 00 intervjuer 0

21 Förtroende för Ringhals avseende Yttre cirkeln Medelvärden Kompetensen hos företagsledningen och de anställda,,,0,0,0,0,0,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Säkerheten för de som arbetar på Ringhals Säkerheten, dvs hur väl man är garderad mot att radioaktiva utsläpp inträffar Tillförlitligheten i Ringhals, dvs att de har få eller inga driftsavbrott Beredskap inför ett eventuellt olyckstillbud Hur man hanterar det radioaktiva avfallet Bas: Yttre cirkeln, 00 intervjuer

22 Förtroende för Ringhals avseende Inre cirkeln Medelvärden Kompetensen hos företagsledningen och de anställda,,,0,,,,,,,,,,,,0,,,,0,,,0,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,0,0,,,,,, Säkerheten för de som arbetar på Ringhals Säkerheten, dvs hur väl man är garderad mot att radioaktiva utsläpp inträffar Tillförlitligheten i Ringhals, dvs att de har få eller inga driftsavbrott Beredskap inför ett eventuellt olyckstillbud Hur man hanterar det radioaktiva avfallet Bas: Inre cirkeln, 00 intervjuer

23 Drivkrafter för förtroende I avsikt att härleda i vilken utsträckning förtroendet för olika aspekter av Ringhals verksamhet påverkar det övergripande förtroendet har vi genomfört en korrelationsanalys. Diagrammet ska tolkas enligt följande: Övre vänstra hörnet faktorer med relativt högt förtroende som påverkar det övergripande förtroendet relativt lite Övre högra hörnet faktorer med relativt högt förtroende som påverkar det övergripande förtroendet relativt mycket Nedre vänstra hörnet faktorer med relativt lågt förtroende som påverkar det övergripande förtroendet relativt lite Nedre högra hörnet faktorer med relativt lågt förtroende som påverkar det övergripande förtroendet relativt mycket Generellt sett är var och en av de olika aspekterna tydligt positivt korrelerade med det övergripande förtroendet och har därför också betydelse för förtroendet. Säkerheten, dvs hur väl man är garderad mot att radioaktiva utsläpp inträffar, är den aspekt som har störst betydelse för ett gott förtroende för Ringhalls. Denna aspekt bör man försöka eftersträva att bevara på dessa nivåer. Den faktor som i första hand bör prioriteras för att förbättra det generella förtroendet är förtroendet för hanteringen av det radioaktiva avfallet.

24 Andel som har förtroende till Ringhals kärnkraftsverk i olika avseenden (-) Drivkrafter för bra förtroende Ringhals kärnkraftsverk Säkerheten för de som arbetar på Ringhals Kompetensen hos företagsledningen och de anställda Säkerheten, dvs hur väl man är garderad mot att radioaktiva utsläpp inträffar Beredskap inför ett eventuellt olyckstillbud Tillförlitligheten i Ringhals, dvs att de har få eller inga driftsavbrott Hur man hanterar det radioaktiva avfallet Bas: Samtliga, 00 intervjuer Påståendets korrelation med förtroende Ringhals kärnkraftsverk

25 Informationen Minskat förtroende för informationen Tre av fem har stort förtroende för den information som Ringhals lämnar om driften. Denna andel har minskat något sedan 00. Andelen med litet förtroende för informationen har ökat något jämfört med 00. Det är framförallt bland boende i den yttre cirkeln som förtroendet för informationen sjunkit sedan föregående år. Tillsynsmyndigheterna fortsatt den mest trovärdiga informationskällan. Den positiva trenden sedan 00 har dock brutits och förtroendet har nu sjunkit något ytterligare sedan 00. I inre cirkeln har förtroendet för information från Tillsynsmyndigheten ökat och har i år den största tilltron sedan undersökningens början. Tre av fem har stort förtroende.

26 Informationen Ökat förtroende för miljöorganisationernas information Förtroendet för miljöorganisationernas information har ökat sedan de två föregående årens bottennoteringar. I den inre cirkeln är dock förtroendet alltjämt lågt (%). Minskat förtroende för Ringhals i relation till övriga Tappet störst i den inre cirkeln. Förtroendet för informationen från Ringhals bland boende i inre cirkeln har sjunkit markant från till procent sedan 00.

27 % Förtroende för den information som lämnas om driften vid Ringhals kärnkraftverk 0 Hur stort förtroende har du för den information som lämnas om driften vid Ringhals kärnkraftverk? 0 0 Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet Bas: Samtliga, 00 intervjuer

28 % 0 Förtroende för den information som lämnas om driften vid Ringhals kärnkraftverk Hur stort förtroende har du för den information som lämnas om driften vid Ringhals kärnkraftverk? 0 Mycket stort 0 Ganska stort Ganska litet Yttre cirkeln Bas: Samtliga, 00 intervjuer Inre cirkeln Mycket litet

29 Tilltro till kärnkraftsinformation Samtliga Om du tänker på all kärnkraftinformation du får, vilken information sätter du mest tilltro till? % Ringhals 0 0 Tillsynsmyndigheterna Miljöorganisationerna Vet ej Bas: Samtliga, 00 intervjuer

30 Tilltro till kärnkraftsinformation Yttre cirkeln Om du tänker på all kärnkraftinformation du får, vilken information sätter du mest tilltro till? % Ringhals Tillsynsmyndigheterna Miljöorganisationerna Vet ej Bas: Yttre cirkeln, 00 intervjuer 0

31 Tilltro till kärnkraftsinformation Inre cirkeln Om du tänker på all kärnkraftinformation du får, vilken information sätter du mest tilltro till? % Ringhals Tillsynsmyndigheterna Miljöorganisationerna Vet ej Bas: Inre cirkeln, 00 intervjuer

32 Säkerheten i relation till andra kärnkraftverk Samma säkerhet som vid andra kärnkraftverk procent tror att säkerheten vid Ringhals kärnkraftverk är lika bra som vid andra kärnkraftverk i Sverige. Andelen som tror att säkerheten på Ringhals är sämre än på andra kärnkraftverk är fortsatt låg (%). Skillnaderna är små sedan föregående år. Uppfattningen om att säkerheten på Ringhals är bättre än på andra kärnkraftverk har sjunkit något (%) i jämförelse med föregående års toppnotering (%). Ökade tvivel i den inre cirkeln Bland de boende i inre cirkeln har andelen som antar att säkerheten är större på Ringhals än andra kärnkraftverk sjunkit marginellt sedan 00.

33 Säkerheten på Ringhals jämfört med andra kärnkraftverk i Sverige Tror du att säkerheten på Ringhals kärnkraftverk är bättre, sämre eller lika bra som andra kärnkraftverk i Sverige? 0% 0% Tveksam 0% 0 0 Sämre 0% Lika bra 0% Bättre 0% Bas: Samtliga, 00 intervjuer

34 Säkerheten på Ringhals jämfört med andra kärnkraftverk i Sverige Tror du att säkerheten på Ringhals kärnkraftverk är bättre, sämre eller lika bra som andra kärnkraftverk i Sverige? 0% % Tveksam 0% 0 Sämre 0% Lika bra 0% Bättre 0% Yttre cirkeln Inre cirkeln Bas: Samtliga, 00 intervjuer

35 Oro för olycksrisker Begränsad oro Totalt sett är oron för olycksrisk i Ringhals begränsad. Nio av tio (%) oroar sig inte över detta. Skillnaderna över tiden är mycket begränsade. En av tio (%) känner viss oro. Det är den lägsta nivån hittills. Kvinnor är något mer oroliga för olycksriskerna än männen Skillnaderna är små och kvinnorna tenderar att bli allt mindre oroliga. Andelen kvinnor som är oroliga är nu på den lägsta nivån sedan mätningarna påbörjades.

36 Oro för olycksrisker på Ringhals kärnkraftverk Hur orolig är du för olycksrisker i Ringhals kärnkraftverk? % Inte alls orolig 0 Inte särskilt orolig 0 0 Ganska orolig 0-0 Mycket orolig Bas: Samtliga, 00 intervjuer

37 Oro för olycksrisker på Ringhals kärnkraftverk Hur orolig är du för olycksrisker i Ringhals kärnkraftverk? % Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Män Bas: Samtliga, 00 intervjuer Kvinnor Mycket orolig

38 Miljöpåverkan Färre tror på miljöpåverkan Att elproduktionen i Ringhals kärnkraftverk har en liten eller närmast obefintlig miljöpåverkan tror procent. Andelen har successivt ökat de senaste tre åren och har i år samma nivå som toppnoteringen 00. En av fem tror att miljöpåverkan är mycket eller ganska stor. Det är något färre än förra året. Kvinnor tror i högre utsträckning än män att miljöpåverkan är stor. I år har dock andelen kvinnor som tror att påverkan på miljön är liten eller närmast obefintlig ökat markant i jämförelse med föregående år, från till procent. Det är den högsta nivån hittills. Ingen skillnad i Sverige men mot omvärlden Liksom tidigare är det ytterst få som tror att Ringhals miljöpåverkan skiljer sig från andra svenska kärnkraftverks påverkan, men i jämförelse med västeuropeiska kärnkraftverk tror hälften att påverkan från Ringhals är mindre.

39 Miljöpåverkan Mindre miljöpåverkan än processindustrier och alternativa energikällor Det är alltjämt en majoritet som tror att Ringhals miljöpåverkan är mindre än för processindustrier (%) och för andra metoder att producera el (%). Nivåerna har sjunkit marginellt jämfört med 00. Förtroende för Ringhals arbete att reducera miljöpåverkan Sju av tio har förtroende för det som Ringhals gör för att minska påverkan på miljön i samband med sin elproduktion, medan en av fem har litet förtroende. Förtroendet för Ringhals miljöarbete är ungefär lika stort i den inre och den yttre cirkeln.

40 Påverkan på miljön Hur stor påverkan på miljön tror du att elproduktionen i Ringhals kärnkraftverk har? % Närmast obefintlig (ny 00) Mycket liten 0 Ganska liten Ganska stor Mycket stor Bas: Samtliga, 00 intervjuer 0

41 Påverkan på miljön Hur stor påverkan på miljön tror du att elproduktionen i Ringhals kärnkraftverk har? % Närmast obefintlig (ny 00) Mycket liten Ganska liten Män Bas: Samtliga, 00 intervjuer Kvinnor Ganska stor Mycket stor

42 Ringhals kärnkraftverks påverkan på miljön jämfört med... andra kärnkraftverk i Sverige andra kärnkraftverk i Västeuropa % 0% 0% 0% 0% 0% Mindre Lika stor Större Tveksam/Vet ej Bas: Samtliga, 00 intervjuer

43 Ringhals kärnkraftverks påverkan på miljön jämfört med... andra processindustrier som t ex massaindustri, stålindustri med mera andra metoder att producera el % 0% 0% 0% 0% 0% Mindre Lika stor Större Tveksam/Vet ej Bas: Samtliga, 00 intervjuer

44 % 0 Förtroende för vad Ringhals gör för att minska miljöpåverkan Hur stort förtroende har du för vad Ringhals gör för att minska påverkan på miljön i samband med sin elproduktion? 0 0 Mycket stort 0 Ganska stort Ganska litet Mycket litet Bas: Samtliga, 00 intervjuer

45 % 0 0 Förtroende för vad Ringhals gör för att minska miljöpåverkan Hur stort förtroende har du för vad Ringhals gör för att minska påverkan på miljön i samband med sin elproduktion? Mycket stort 0 Ganska stort Ganska litet Yttre cirkeln Bas: Samtliga, 00 intervjuer Inre cirkeln Mycket litet

46 Bilaga I Hur undersökningen genomfördes Intervjuperiod Intervjuerna genomfördes under perioden november. Målgrupp och urval Målgruppen var personer i åldern år och äldre inom de områden som av Ringhals definierats som inre och yttre cirkeln. Urvalet görs via slumpmässiga telefonnummer. Osäkerhetsmarginal Osäkerhetsmarginalen beräknas på -procentsnivå. Den varierar med antalet intervjuer och andel svarande. För 00 intervjuer är osäkerhetsmarginalen för procentandelar kring 0 ±, procent och för procentandelar kring 0 ±, procent. Telefonintervjuer Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Konfidentialitet Alla som intervjuades svarade anonymt. Intervjuare och övrig personal arbetar under tystnadsplikt. Demoskop följer ESOMARs etiska regler. Signifikanstest I tabellbilagan är statistiskt signifikanta avvikelser över eller under totalen (kolumnen Alla ) markerade med + respektive. -. Vägning Intervjuerna har vägts på två sätt. För det första har de vägts så att förhållandet mellan kön och ålder blir lika det verkliga förhållandet i det aktuella området. För det andra har områdena viktats till sina rätta proportioner.

47 Bilaga II Tabeller

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004 Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 4 Dokument: rp1ringhals.doc 4-12-23 Anders Lindholm Demoskop AB 114 5 Stockholm Tel 8-5 455 Telefax 8-5 455 1 Förord Ringhals har gett Demoskop i

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November-december 2012

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November-december 2012 Attityder till kärnkraftverk Forsmark November-december Dokument: Fokr3rp.docx -- Håkan Forsell Demoskop AB, Floragatan 3, Stockholm, Sweden Tel -, fax - www.demoskop.se, info@demoskop.se Org.nr: SE3-

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 2009

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 2009 Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 0 Dokument: Fokrrp0.doc 0-- Håkan Forsell Demoskop AB, Floragatan 3, Stockholm, Sweden Tel 0-0 00, fax 0-0 www.demoskop.se, info@demoskop.se Org.nr: SE3-02

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november 05 05-11 -21 T- 112183 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, arne.modig@temo.se David Ahlin 073 950 3016, david.ahlin@temo.se

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige 2003-11-13 T- 24932 Kontaktpersoner: Kundföretaget AB: TEMO: Kontaktperson: Arne Modig TEMO AB,

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 2007

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 2007 Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 0 Dokument: Fokr008rp0.doc 0--30 Håkan Forsell Förord Sedan 983 har regelbundna intervjuundersökningar gjorts i området kring Forsmarksverket angående allmänhetens

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj Arne Modig TEMO AB Postadress Box 19 S-171 6 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-69 60 00 Fax 08-69 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Kärnkraftsopinionen juni 2006

Kärnkraftsopinionen juni 2006 Kärnkraftsopinionen juni 2006 T-112607 Analysgruppen vid KSU: Hans Ehdwall Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-19 Sammanfattning Kärnkraftsopinionen juni 2006 I juni 2006 svarar 85

Läs mer

KÄRNKRAFTSOPINIONEN 22529 PARTIVIKT 1. Vertikal procent. 14 dec 2001

KÄRNKRAFTSOPINIONEN 22529 PARTIVIKT 1. Vertikal procent. 14 dec 2001 22529 14 dec 2001 KÄRNKRAFTSOPINIONEN Kön Ålder Män ålder Kvinnor ålder Åsikt om kärn- ---------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- kraftens användning -------------------

Läs mer

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT NOVEMBER 2011

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT NOVEMBER 2011 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT NOVEMBER 2011 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Tim Lundström Datum: 15 november, 2011 Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 18 viktor.wemminger@novusgroup.se

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Allmänheten om kärnkraft Maj 2015 Analysgruppen, Svensk Energi Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Epost: analysgruppen@svenskenergi.se Novus Kontakt: Viktor Wemminger Tel: 08-535 25 837 Epost: viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Allmänheten om kärnkraft November 2015 Analysgruppen, Svensk Energi Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Epost: analysgruppen@svenskenergi.se Novus Kontakt: Viktor Wemminger Tel: 08-535 25 837 Epost:

Läs mer

OKTOBER 2013 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT

OKTOBER 2013 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2013 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Datum: 13 November, 2013 Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 18 viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT MAJ 2014

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT MAJ 2014 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT MAJ 2014 Kund: Analysruppen vid KSU AB Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 analysgruppen@ksu.se Datum: 4 juni, 2014 Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 18 viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

Rapport Bussfrågor Nov/Dec 2011

Rapport Bussfrågor Nov/Dec 2011 Rapport Bussfrågor Nov/Dec 2011 SSF Svenska Stöldskyddsföreningen 2012-01-2 Om undersökningen Målgrupp Den svenska allmänheten, 18-89 år Metod Telefonintervjuer inom ramen för Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Kärnkraftsopinionen över tid

Kärnkraftsopinionen över tid Kärnkraftsopinionen över tid Analysgruppen vs SOM Olika sätt att tolka samma resultat 2015-05-03 Mattias Lantz Analysgruppen Epost: analysgruppen@svenskenergi.se Tel: 0730 454 384 Innehåll 3 Analysgruppen

Läs mer

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2014

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2014 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2014 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Epost: analysgruppen@ksu.se Datum: 15 december, 2014 Novus: Viktor

Läs mer

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT MAJ 2013

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT MAJ 2013 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT MAJ 2013 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Datum: 29 maj, 2013 Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 18 viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2012

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2012 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Hans Ehdwall Datum: 9 november, 2012 Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 18 viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Allmänheten om monarkin

Allmänheten om monarkin Novus Allmänheten om monarkin 2010-04-21 Lina Lidell 1767 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska Föreningen. Intervjuerna har genomförts inom ramen

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor Juni 2010 23 juni Helen Nilsson 1862 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Majblomman. Intervjuerna

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer:

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer: Fjärrvärme 2011 E.ON Jon Andersson, 2011-05-20 Projektnummer: 1522498 1 Om undersökningen Ämne: Fjärrvärme Projektnummer: 1522498 Uppdragsgivare: E.ON Tid för fältarbete: 16-19 maj 2011 Antal genomförda

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Novus Opinion Allmänheten om kärnkraft Oktober 2008 Arne Modig 2008-10-30 Allmänheten om kärnkraft Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftsäkerhet

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Novus Opinion Allmänheten om kärnkraft Mars 2010 Arne Modig Viktor Wemminger 2010-03-22 1 Allmänheten om kärnkraft Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftsäkerhet

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27 Regionfrågor Skåne Rapport 201-0-2 Om undersökningen Ämne: Regionfrågor Skåne Projektnummer: 12 Uppdragsgivare: New Republic Projektledare Sifo: Johan Orbe, Mikaela Ekblad Målgrupp: Allmänheten 18- år

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog Rapport Allmänheten om vindkraft i Söderhamn Bergvik skog 212-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer 62 intervjuer Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten i Söderhamn

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 2013-03-26 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) för fjärde gången genomfört

Läs mer

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013 Christer Nordh/2013-02-22 Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre 11-14 februari 2013 Undersökning om förvaltningstjänster Om undersökningen Syfte: Målgrupp:

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Novus Opinion för TV4 Kalla Fakta. Allmänheten om september David Ahlin Lina Lidell

Novus Opinion för TV4 Kalla Fakta. Allmänheten om september David Ahlin Lina Lidell Novus Opinion för TV4 Kalla Fakta Allmänheten om 9 11 29 september 2009 David Ahlin Lina Lidell Allmänheten om 9 11 Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4 Kalla Fakta Intervjuerna

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten Rapport Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten --3 Om undersökningen Antal intervjuer 33 intervjuer Metod Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 LIDKÖPING Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Bakgrund och syfte MARKÖR

Bakgrund och syfte MARKÖR Bakgrund och syfte Tunnelbygget vid Hallandsås har pågått sedan 1992. E fter byggstoppet i tunneln 1997 riktades mycket kri tik mot Trafikverket (tidigare Banverket), inte minst från de boende som bland

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Vård i privat regi Om undersökningen Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Målgrupp Den svenska allmänheten,- år Metod Telefonintervjuer inom ramen för Demoskops

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 VÄSTERVIK Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016 Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning Malmö, mars 2016 Sammanfattning Resultaten på övergripande nivå visar att det finns ett stort intresse för svenska produkter samt att råvarors ursprung och

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Novus Opinion Allmänheten om kärnkraft Maj 2009 Arne Modig 2009-05-15 Allmänheten om kärnkraft Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftsäkerhet och

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET 2014 En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Regionenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13289 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Föräldraledighet, ekonomi och pension

Föräldraledighet, ekonomi och pension Föräldraledighet, ekonomi och pension En undersökning genomförd inom ramen för DemoskopPanelen AMF 2--3 Om DemoskopPanelen 2 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar,

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 TROLLHÄTTAN Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Väljarnas förtroende för Miljöpartiet

Väljarnas förtroende för Miljöpartiet Novus Väljarnas förtroende för Miljöpartiet 10 maj 2010 David Ahlin Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4 Nyheterna och Aftonbladet. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

MOTALA 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

MOTALA 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET MOTALA 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service NFO Infratest Ingivarenkäten 2002 - INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service Jonas Persson Information om ingivarenkäten

Läs mer