Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003"

Transkript

1 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat 1001 personer i Sverige i åldrarna 18 till 84. Intervjuerna gjordes mellan den 29 oktober och 11 november IMRI kommer att i denna rapport göra jämförelser med en undersökning som genomfördes av Skop i oktober Projektansvarig på IMRI AB är Biljana Kotevski. IMRI AB, Landsvägen 45, SUNDBYBERG Tel , fax , e-post

2 Kortfattad metodrapport Bakgrund IMRI fick uppdraget att genomföra en undersökning på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten (EBM) gällande allmänhetens attityd kring ekonomisk brottslighet i Sverige. Undersökningen har tidigare genomförts år 1999 och år 2001 av Skop. Fältperiod Intervjuerna genomfördes under perioden 29 oktober och 11 november Målgrupp Personer i åldrarna i hela Sverige. Metod och urval Undersökningen är genomförd i en så kallad omnibus men då vi normalt sett intervjuar personer i åldrarna fick vi anpassa kvoter till befolkningen i åldrarna Detta betyder att ingen annan kund samtidigt har köpt frågor i samma omnibus. I hushållet intervjuas den person som senast fyllde år. Intervjuerna i vår omnibus utförs med hjälp av vårt CATI-system och baseras på ett urval som är slumpmässigt RDD (Random Digit Dialling) och är representativt för den svenska populationen. Vi kan garantera en god spridning över regionerna. Urvalet representerar ett Sverige i miniatyr. Urvalsmetod Urvalet slumpas fram ur IMRIs databas. Från varje telefonnummerområde, har ett riksrepresentativt urval stansats från telefonkatalogen, ungefär nummer. På varje av dessa nummer har siffrorna 1-9 lagts till för att även få tag på hemliga nummer. Riksrepresentativiteten i urvalet är i enlighet med Telias riktnummerområden. I urvalet ingår även personer som har hemligt telefonnummer. Ej svar och bortfall IMRI respekterar respondenters önskan om att inte besvara någon fråga eller delta i någon intervju. Svarsfrekvensen för undersökningen är 73 %. Bortfallet uppgick till 27 %. Antalet intervjuer uppgår till 1001 st. 2

3 Kvalitetskontroll Intervjuarna som genomfört undersökningen är utbildade av IMRI både generellt sett när det gäller intervjuteknik och också i respektive undersökning. Ingen intervjuare får genomföra en undersökning innan de haft en genomgång med projektledare på IMRI. Varje intervjuares intervjuer kontrolleras till 10 %. Kvalitetskontrollen inkluderar också medlyssning av intervjuer utan att intervjuaren vet när det sker. Vägning IMRI använder sig av stratifikation för bakgrundsvariablerna region, kön och ålder således vägs inte datan. Formulärskillnader mot tidigare undersökningar genomförda av Skop. IMRI har nya svarsalternativ i fråga 1 och ställer ytterligare 2 frågor, fråga 11 och fråga 12. För dessa två sista frågor kommer ingen jämförelse att kunna göras. 3

4 Resultat av undersökningen om ekonomisk brottslighet Den ekonomiska brottsligheten är ganska omfattande IMRI frågade först; Vad anser Du om den ekonomiska brottslighetens omfattning i Sverige? Tabell 1; Drygt hälften av de intervjuade (53,5 procent) anser att den ekonomiska brottsligheten är ganska omfattande. Fler än var tredje (35,4 procent) anser att den är mycket omfattande. Detta är en ökning jämfört med tidigare års mätningar. Vi ser också en minskning i svaren lite omfattande och mycket lite omfattande jämfört med tidigare år. Var tionde person (10,7 procent) svarar att den är lite omfattande. Endast fyra personer (0,4 procent) anser att den är mycket lite omfattande. En tydlig tendens är att äldre människor i större utsträckning än yngre anser att den ekonomiska brottsligheten är omfattande. Den ekonomiska brottslighetens omfattning i Sverige (%) Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande Oktober 2001 November

5 Ekonomisk brottslighet är mycket eller ganska skadlig för samhällsekonomin IMRI frågade vidare; Vad anser Du om den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar för samhällsekonomin? Tabell 2; Nio av tio (90 procent) anser att den ekonomiska brottsligheten är mycket eller ganska skadlig för samhällsekonomin. Andelen personer som säger att den är mycket skadlig har ökat sedan tidigare, nu säger 42,5 procent att den är mycket skadlig och nästan hälften (48 procent) att den är ganska skadlig. Mindre än en av tio (8,9 procent) svarar att den är mindre skadlig för samhällsekonomin och mycket få (0,7 procent) att den är mycket lite skadlig. Fler kvinnor än män anser i större utsträckning att den ekonomiska brottsligheten är mycket skadlig för samhällsekonomin. Likaså anser personer äldre än 50 år att den är mycket skadlig för samhällsekonomin jämfört med gruppen under 50 år där man i högre grad anser att den är ganska skadlig. En intressant iakttagelse är att det procentuellt är fler i Region Norr som anser att den ekonomiska brottsligheten är ganska eller mycket skadlig för samhällsekonomin. En jämförelse mellan svaren år 2001 och år 2003 visar inga större skillnader. Den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar för samhällsekonomin (%) Mycket skadlig för samhällsekonomin Ganska skadlig för samhällsekonomin Mindre skadlig för samhällsekonomin Mycket lite skadlig för samhällsekonomin Oktober 2001 November

6 Ekonomisk brottslighet lika stort problem som den traditionella brottsligheten men siffrorna i denna undersökning visar att fler verkar tycka att det är ett mindre problem i jämförelse med 2001 Tabell 3; Intervjupersonerna fick frågan; Jämfört med den traditionella brottsligheten, t.ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, anser Du att den ekonomiska brottsligheten är ett större, mindre eller lika stort problem? I mätningen 2001 sa nästan 20 procent att det tyckte att den ekonomiska brottsligheten var ett större problem än t.ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse. I år har denna procentsats nästan halverats, endast 11 procent säger att det är ett större problem. Hälften (53,6 procent) anser att det är ett lika stort problem. Över en tredjedel (35,3 procent) svarar att det är ett mindre problem. Personer med månadsinkomster under menar i större utsträckning att det är ett större problem. Denna mätning visar precis som år 2001 att det är personer under 50 år som anser att det är ett mindre problem. En ytterligare iakttagelse är att personer som har en högsta avslutad utbildning på 9 år eller mindre i högre grad tycker att det är ett större problem (17 procent). Detta går också hand i hand med siffrorna för sysselsättning där övriga (16 procent) har samma åsikt. Jämfört med den traditionella brottsligheten, t. ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, anser Du att den ekonomiska brottsligheten är ett större, mindre eller lika stort problem? (%) Större problem Lika stort problem Mindre problem Oktober 2001 November

7 Mindre risk att åka fast och bli dömd för ekobrott jämfört med andra brott IMRI frågade; Vad anser Du om risken att åka fast och bli dömd för ekobrott jämfört med andra brott? Tabell 4; Majoriteten (71,1 procent) anser att det är en mindre risk att åka fast och bli dömd för ekobrott. En av fyra (24,5 procent) anser att risken är lika stor att åka fast för ekobrott som att åka fast för andra brott. Endast några få (4,4 procent) anser att risken är större. Äldre, förutom de i åldersgruppen och personer med högre inkomst per månad menar i större utsträckning än yngre och personer med lägre inkomst att risken att åka fast för ekobrott är mindre jämfört med andra brott. En jämförelse mellan svaren åren 2001 och 2003 visar endast ytterst små skillnader. Vad anser du om risken att åka fast och bli dömd för ekobrott jämfört med andra brott? Är risken (%) Mindre Lika stor Större Oktober 2001 November

8 Straffen för ekonomiska brott är för lindriga Vidare frågade IMRI; Jämfört med andra brott, t.ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, tycker Du att straffen för ekonomiska brott är för lindriga, väl avvägda eller för hårda? Tabell 5; Majoriteten (60,9 procent) tycker att straffen i jämförelse med andra brott är för lindriga. Tre av tio (32 procent) tycker att straffen är väl avvägda och färre än var tionde person (7,1 procent) tycket att straffen är för hårda. Personer med lägre utbildning och även äldre anser i större utsträckning än personer med högre utbildning och yngre att straffen är för lindriga. Människor i region (AC Nielsen) Norr är jämfört med övriga landet mer kritiska till straffen och en majoritet där anser att straffen är för lindriga. Stockholmare och personer som bor i övriga Öst-området har en större tendens att tycka att straffen är väl avvägda. Inga uppenbara skillnader kan uttydas om man jämför mellan åren 2001 och Jämfört med andra brott, t.ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, tycker du att straffen för ekonomiska brott är (%) För lindriga Väl avvägda För hårda Oktober 2001 November

9 Samhället/politikerna gör inte tillräckligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten IMRI frågade; Tycker Du att samhället/politikerna gör tillräckligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Tabell 6; En klar majoritet, fyra av fem (82,9 procent) tycker inte att samhället/politikerna gör tillräckligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. En av fem (17,1 procent) tycker att de gör tillräckligt. Fler personer är jämfört med 2001 mer benägna att tycka att samhället och politikerna inte gör tillräckligt. Yngre personer tycker i större utsträckning än äldre att samhället/politikerna gör tillräckligt. En fjärdedel (24 procent) av företagarna håller med dessa yngre människor. Tycker du att samhället/politikerna gör tillräckligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? (%) Ja Nej Oktober 2001 November

10 Kännedom om Ekobrottsmyndigheten Intervjupersonerna fick frågan; Känner Du till Ekobrottsmyndigheten? Tabell 7; Över hälften (62 procent) känner till Ekobrottsmyndigheten och 38 procent känner inte till myndigheten. Som tidigare är det män, personer i yrkesaktiv ålder, mellan år och personer med högre utbildning och inkomst som känner till Ekobrottsmyndigheten i större utsträckning än kvinnor, unga och gamla och personer med lägre utbildning och inkomst. En jämförelse mellan svaren åren 2001 och 2003 visar att Ekobrottsmyndigheten år 2003 är känd i större utsträckning än år Andelen som svarar att de känner till Ekobrottsmyndigheten har ökat med 12 procent. Känner du till Ekobrottsmyndigheten? (%) Ja Nej Oktober 2001 November

11 Viktigaste informationskällan är TV, radio eller tidningar De som känner till Ekobrottsmyndigheten (621 personer) fick frågan; På vilket sätt känner Du till Ekobrottsmyndigheten? Tabell 8; En klar majoritet (92,3 procent) svarar att de känner till Ekobrottsmyndigheten via medierna TV, radio eller tidningar. Endast en av tjugo (4,3 procent) svarade via vänner och bekanta och några fler (6,6 procent) svarar annat sätt. Dessa svar finns listade i Listning fråga 8. Det är fler av respondenterna mellan 18 och 24 än äldre som svarar att de känner till Ekobrottsmyndigheten genom andra kanaler. En jämförelse mellan svaren åren 2001 och 2003 visar inga stora skillnader. På vilket sätt känner du till Ekobrottsmyndigheten? (%) Via TV, radio eller tidningar Via vänner och bekanta Annat sätt Oktober 2001 November

12 Ekobrottsmyndigheten bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten IMRI frågade också samma personer som känner till Ekobrottsmyndigheten (621 personer); Anser Du att Ekobrottsmyndighetens arbete bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten? Tabell 9; De flesta (68,1 procent) svarar ja. Uppdelningen bland de positiva är: Ja, i hög grad (14,8 procent) och Ja, något (53,3 procent). En av fyra (23,2 procent) svarar att Ekobrottsmyndighetens arbete varken gör till eller från. Ungefär en av tjugo (5,6 procent) svarar nej, inte alls. Några få (3,1 procent) svarar övrigt. Svaren finns listade i Listning fråga 9. Den yngsta gruppen skiljer sig från snittet på närmare 15 procent med sina 26 procent när de säger att de i hög grad anser att Ekobrottsmyndighetens arbete bidrar till att minska brottsligheten. Tvärtom säger respondenter över 65 att arbetet inte alls minskar brottsligheten eller att de inte kan bedöma om så är fallet. En jämförelse mellan åren visar att det år 2001 är en något större andel än 2003 som anser att Ekobrottsmyndighetens arbete bidrar något till att minska den ekonomiska brottsligheten medan det år 2003 är nästan dubbelt så många som säger att det i hög grad bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten. Anser du att Ekobrottsmyndighetens arbete bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten (%) Ja, i hög grad Ja, något Varken till eller från Nej, inte alls Övrigt Oktober 2001 November

13 Kontakt med personer som arbetat svart eller anlitat svart arbetskraft IMRI frågade sedan; Har Du under de senaste 12 månaderna kommit i kontakt med personer som sagt att de arbetat svart eller anlitat svart arbetskraft? Tabell 10; Nästan hälften (46,2 procent) svarar ja och några fler (53,8 procent) svarar nej. En jämförelse mellan åren 2001 och 2003 visar att andelen som har kommit i kontakt med personer som sagt att de arbetat svart eller anlitat svart arbetskraft har minskat med nästan 6 procent. För övrigt överensstämmer siffrorna mellan de båda undersökningarna för följande variabler, män, yngre, personer med högre utbildning och personer med högre inkomst har i större utsträckning kommit i kontakt med personer som sagt att de arbetat svart eller anlitat svart arbetskraft än kvinnor, äldre, personer med lägre utbildning och personer med låg inkomst. Har Du under de senaste 12 månaderna kommit i kontakt med personer som sagt att de arbetat svart eller anlitat svart arbetskraft? Ja Nej Oktober 2001 November

14 14

15 Omfattningen av svart arbete är omfattande enligt en majoritet av de svarande IMRI ställde en ny fråga; Vad anser du om omfattningen av svart arbete i Sverige? Tabell 11; Fler än hälften (54,1 procent) svarar att omfattningen av svart arbete är ganska omfattande och en tredjedel (29,7 procent) säger att den är mycket omfattande; Tabell 11. Endast 1 procent säger att den är mycket lite omfattande och en sjättedel (15,2 procent) tycker att den är lite omfattande. Personer med en månadsinkomst på mer än kronor tycker i högre utsträckning att det svarta arbetet är mer omfattande. Det är intressant att notera att i den yngsta gruppen (18-24) samt den äldsta gruppen (75-84) så säger man oftare att omfattningen i Sverige av svart arbete är liten. Man kan också se att det är en större andel personer som anser att omfattningen av svart arbete i Sverige är större än omfattningen av ekonomisk brottslighet generellt sett. Ny fråga Vad anser du om omfattningen av svart arbete i Sverige? (%) Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande November

16 Skadeverkningarna för samhällsekonomin är omfattande IMRI frågade slutligen; Vad anser du om skadeverkningarna för samhällsekonomin av svart arbete? Tabell 12; Även om en majoritet i förra frågan ansåg att omfattningen av svart arbete är omfattande så verkar detta inte påverka deras inställning till hur skadligt det är för samhällsekonomin. Hälften (49.8 procent) svarar att det är ganska omfattande. Totalt handlar det om tre fjärdedelar som anser att det i stor omfattning påverkar samhällsekonomin på ett skadligt sätt. 23,4 procent anser att skadeverkningarna är mycket omfattande. Hela 23,9 procent anser att det är lite omfattande. Ännu en gång kan man tyda att den äldsta gruppen (75-84) sticker ut. Dubbelt så många (7 procent) jämfört med totalsnittet (3 procent) svarar att skadeverkningarna är mycket lite omfattande Ny fråga Vad anser du om skadeverkningarna för samhällsekonomin av svart arbete? (%) Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande November

17 Listning fråga 8 På vilket sätt känner du till Ekobrottsmyndigheten? Annat sätt Genom arbete i kommunen På jobbet, kronofogdemyndigheten Via jobbet, jag var tidigare revisor. Jobbet som nämndeman Böcker. Tidigare sambo dömd för ekobrott Via jobbet Genom studier. Min hustru är revisor så vi talar mycket om ekonomisk brottslighet. Har jobbat på bank tidigare... Jag har jobbat på länsstyrelsen där jag hade en nära anknytning till skatteförvaltningen, där en del jobbar på ekobrottsmyndigheten. Jag fick information först och främst den vägen. Jag jobbar på skattemyndigheten, vi har en gemensam lokal med ekobrottsmyndigheten. Via ett utskick som var benämnt vita hästen, vilket var en del i en jobba vitt kampanj från ekobrottsmyndighetens sida. Via skolan. Allmän kunskap inhämtad från skolan, dvs. gymnasiet.. Gammal polis Genom jobbet. Genom jobbet. Arbetar på krogen - kontroller Kunskap Inom mitt yrke. Kontaktat ekobrottsmyndigheten själv. Skolan Genom jobbet (som polis). På jobbet. Studier Ett jobb Jag jobbar inom tullen så på så sätt känner jag till en massa om ekobrottsmyndigheterna. Jobbar fackligt och känner till det via denna väg också Arbetar vid rikspolisstyrelsen Arbete Arbetet när jag arbetade Studier Jag har tipsat dem med information gällande ekobrott. Utbildning Skolan. Skolan. Lite genom min pappa som är polis 17

18 Utbildning Listning fråga 9 Anser Du att Ekobrottsmyndighetens arbete bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten? Övrigt Inte än, arbetet går långsamt. Vet inte riktigt vad myndigheten sysslar med. Jag är inte så noga informerad att jag kan svara något på frågan. Skulle löna sig för staten att öka deras budget Ingen uppfattning om det. Ip är inte insatt. Ip har ingen aning Vet Kan jag inte uttala mig om. Nej, de verkar inte ha så stora resurser o uppgiften är svår. Nej, de saknar nog resurser. Vet inte. Ingen aning faktiskt. Ja, om de får mer resurser. Vet inte. Men min åsikt är, den känsla jag har, som vanlig arbetarkille från början, är att dom stora bolagen också bedriver svart verksamhet. Dom lejer in firmor vitt, men underentreprenörer jobbar svart. Privatföretagarna kan husera hur Hoppas det Inga kommentarer Ingen aning faktiskt. Jag kan faktiskt inte bedöma det. 18

19 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Ålder Kön Månadsinkomst Total Man Kvinna Lägre än Högre än 9000 kr kr kr Bas Samtliga Vad anser Du om den ekonomiska brottslighetens omfattning i Sverige? Är den... Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande Vad anser Du om den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar för samhällsekonomin? Är den... Mycket skadlig för samhällsekonomin Ganska skadlig för samhällsekonomin Mindre skadlig för samhällsekonomin Mycket lite skadlig för samhällsekonomin I M R I International Market Research Institute AB 1

20 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Ålder Kön Månadsinkomst Total Man Kvinna Lägre än Högre än 9000 kr kr kr Bas Samtliga Jämfört med den traditionella brottsligheten, t. ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, anser Du att den ekonomiska brottsligheten är ett större, mindre eller lika stort problem? Större problem Lika stort problem Mindre problem Vad anser Du om risken att åka fast och bli dömd för ekobrott jämfört med andra brott? Är risken... Mindre Lika stor Större Jämfört med andra brott, t. ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, tycker Du att straffen för ekonomiska brott är... För lindriga Väl avvägda För hårda I M R I International Market Research Institute AB 2

21 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Ålder Kön Månadsinkomst Total Man Kvinna Lägre än Högre än 9000 kr kr kr Bas Samtliga Tycker Du att samhället\politikerna gör tillräckligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Ja Nej Känner Du till Ekobrottsmyndigheten? Ja Nej Bas Känner till Ekobrottsmyndigheten På vilket sätt känner Du till Ekobrottsmyndigheten? Via TV, radio eller tidningar Via vänner och bekanta Annat sätt Anser Du att Ekobrottsmyndighetens arbete bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten? Ja, i hög grad Ja, något Varken till eller från Nej, inte alls Övrigt I M R I International Market Research Institute AB 3

22 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Ålder Kön Månadsinkomst Total Man Kvinna Lägre än Högre än 9000 kr kr kr Bas Samtliga Har Du under de senaste 12 månaderna kommit i kontakt med personer som sagt att de arbetat svart eller anlitat svart arbetskraft? Ja Nej Vad anser du om omfattningen av svart arbete i Sverige? Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande Vad anser du om skadeverkningarna för samhällsekonomin av svart arbete? Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande I M R I International Market Research Institute AB 4

23 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Region Total Stockholm Östra Småland Syd Väst Norra Mellersta Övre Mellansverige med öarna Sverige Sverige Mellansverige Norrland Norrland Bas Samtliga Vad anser Du om den ekonomiska brottslighetens omfattning i Sverige? Är den... Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande Vad anser Du om den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar för samhällsekonomin? Är den... Mycket skadlig för samhällsekonomin Ganska skadlig för samhällsekonomin Mindre skadlig för samhällsekonomin Mycket lite skadlig för samhällsekonomin I M R I International Market Research Institute AB 5

24 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Region Total Stockholm Östra Småland Syd Väst Norra Mellersta Övre Mellansverige med öarna Sverige Sverige Mellansverige Norrland Norrland Bas Samtliga Jämfört med den traditionella brottsligheten, t. ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, anser Du att den ekonomiska brottsligheten är ett större, mindre eller lika stort problem? Större problem Lika stort problem Mindre problem Vad anser Du om risken att åka fast och bli dömd för ekobrott jämfört med andra brott? Är risken... Mindre Lika stor Större Jämfört med andra brott, t. ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, tycker Du att straffen för ekonomiska brott är... För lindriga Väl avvägda För hårda I M R I International Market Research Institute AB 6

25 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Region Total Stockholm Östra Småland Syd Väst Norra Mellersta Övre Mellansverige med öarna Sverige Sverige Mellansverige Norrland Norrland Bas Samtliga Tycker Du att samhället\politikerna gör tillräckligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Ja Nej Känner Du till Ekobrottsmyndigheten? Ja Nej Bas Känner till Ekobrottsmyndigheten På vilket sätt känner Du till Ekobrottsmyndigheten? Via TV, radio eller tidningar Via vänner och bekanta Annat sätt Anser Du att Ekobrottsmyndighetens arbete bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten? Ja, i hög grad Ja, något Varken till eller från Nej, inte alls Övrigt I M R I International Market Research Institute AB 7

26 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Region Total Stockholm Östra Småland Syd Väst Norra Mellersta Övre Mellansverige med öarna Sverige Sverige Mellansverige Norrland Norrland Bas Samtliga Har Du under de senaste 12 månaderna kommit i kontakt med personer som sagt att de arbetat svart eller anlitat svart arbetskraft? Ja Nej Vad anser du om omfattningen av svart arbete i Sverige? Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande Vad anser du om skadeverkningarna för samhällsekonomin av svart arbete? Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande I M R I International Market Research Institute AB 8

27 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Utbildning Sysselsättning Region (Nielsen) Total Under Över Företagare Anställd Övriga Syd SydOst Väst Öst Mellan Norr 9 år år 13 år Bas Samtliga Vad anser Du om den ekonomiska brottslighetens omfattning i Sverige? Är den... Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande Vad anser Du om den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar för samhällsekonomin? Är den... Mycket skadlig för samhällsekonomin Ganska skadlig för samhällsekonomin Mindre skadlig för samhällsekonomin Mycket lite skadlig för samhällsekonomin I M R I International Market Research Institute AB 9

28 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Utbildning Sysselsättning Region (Nielsen) Total Under Över Företagare Anställd Övriga Syd SydOst Väst Öst Mellan Norr 9 år år 13 år Bas Samtliga Jämfört med den traditionella brottsligheten, t. ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, anser Du att den ekonomiska brottsligheten är ett större, mindre eller lika stort problem? Större problem Lika stort problem Mindre problem Vad anser Du om risken att åka fast och bli dömd för ekobrott jämfört med andra brott? Är risken... Mindre Lika stor Större Jämfört med andra brott, t. ex. våldsbrott, stöld och skadegörelse, tycker Du att straffen för ekonomiska brott är... För lindriga Väl avvägda För hårda I M R I International Market Research Institute AB 10

29 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Utbildning Sysselsättning Region (Nielsen) Total Under Över Företagare Anställd Övriga Syd SydOst Väst Öst Mellan Norr 9 år år 13 år Bas Samtliga Tycker Du att samhället\politikerna gör tillräckligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Ja Nej Känner Du till Ekobrottsmyndigheten? Ja Nej Bas Känner till Ekobrottsmyndigheten På vilket sätt känner Du till Ekobrottsmyndigheten? Via TV, radio eller tidningar Via vänner och bekanta Annat sätt Anser Du att Ekobrottsmyndighetens arbete bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten? Ja, i hög grad Ja, något Varken till eller från Nej, inte alls Övrigt I M R I International Market Research Institute AB 11

30 Vertikal Procent EKOBROTTSMYNDIGHETEN - OKTOBER 2003 Utbildning Sysselsättning Region (Nielsen) Total Under Över Företagare Anställd Övriga Syd SydOst Väst Öst Mellan Norr 9 år år 13 år Bas Samtliga Har Du under de senaste 12 månaderna kommit i kontakt med personer som sagt att de arbetat svart eller anlitat svart arbetskraft? Ja Nej Vad anser du om omfattningen av svart arbete i Sverige? Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande Vad anser du om skadeverkningarna för samhällsekonomin av svart arbete? Mycket omfattande Ganska omfattande Lite omfattande Mycket lite omfattande I M R I International Market Research Institute AB 12

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31 KK-Stiftelsen IT-baserade läromedel Elever, lärare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. IT-baserade läromedel...5 4. Skolbok i tiden.23 5. Kollegiet.com 26 6. ITIS 31 7. Publiceringsregler...35

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem?

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea Sammanfattning Med anledning av den pågående skoldebatten har Nordea frågat svenskarna vad eleverna

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom Familjeekonomi 2014 - mina, dina och våra pengar Ingela Gabrielsson Privatekonom Sammanfattning Sedan föregående mätning 2010 har det skett en tydlig förskjutning från gemensam ekonomi till olika former

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Sammanfattning Varför välja mäklare? 74 procent av Sveriges befolkning från 15 år och uppåt uppger i undersökningen att de skulle anlita mäklare om de

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-26 Sammanfattning Tron på ständigt stigande bostadspriser är stabil och har lagt sig på en hög

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013 Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack Maj 2013 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning

Läs mer

Semesterekonomi och planer 2013

Semesterekonomi och planer 2013 Semesterekonomi och planer 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom 2013-06-18 Sammanfattning Det är tre tydliga förändringar i årets semesterenkät jämfört med tidigare år: 1. Den genomsnittliga semesterbudgeten

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén FLYGET OCH MILJÖN 2006-06-16 Toivo Sjörén Om undersökningen Ämne: Flyget och miljön Projektnummer: 1514899 Uppdragsgivare: Luftfartsverket/ Gullers Grupp Tid för fältarbete: 19-22 maj 2003 5 8 juni 2006

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

Arbetsmarknad Massörer 2011

Arbetsmarknad Massörer 2011 Arbetsmarknad Massörer 211 En undersökning gjord av Branschrådet Svensk Massage Kroppsterapeuternas Yrkesförbund MIND Research AB Sammanfattning 75 av svenskarna har någon gång har provat på massage, 43

Läs mer

Läsarundersökning av effekt.-bilagan Den skandinaviska 8 miljonersstaden. Juni 2014

Läsarundersökning av effekt.-bilagan Den skandinaviska 8 miljonersstaden. Juni 2014 Läsarundersökning av effekt.-bilagan Den skandinaviska 8 miljonersstaden Juni 2014 Undersökningsmetod Webbintervjuer via en internet Till den här undersökningen har vi anlitat Cint Access för urval. Urvalet

Läs mer

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-11-27 Sammanfattning I år ökar vi våra planerade julutgifter både för julklappar, med 14 % och för övriga

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Undersökning om inkomstskillnader och pension

Undersökning om inkomstskillnader och pension Undersökning om inkomstskillnader och pension Mitt i livet 25-55 år AMF Om DemoskopPanelen 27 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder

Läs mer

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 2013-03-26 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) för fjärde gången genomfört

Läs mer

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB 2011 1 Bakgrund och data Evimetrix har på uppdrag av Business Region Göteborg genomfört en undersökning rörande rådgivningen

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-10-17 Sammanfattning Fler förväntar sig stigande bostadspriser nu jämfört med förra mätningen

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialnämndspolitiker Novus Group 2008-11-24 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40 KK-Stiftelsen Användning och attityder till IT Elever, lärare, skolledare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till IT...5 4. Elever och IT...32 5. Rankinglistor...40

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer