Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad tycker Gävleborna om Gävle?"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014

2 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal 2014] Grafisk form Pangea design ISBN anges här i förekommande fall

3 2 Inledning Resultatet från SCB:s medborgarundersökning i Gävle kommun skall ses som ett hjälpmedel i arbetet med att uppnå kommunövergripande mål. Syftet med enkäten är att undersöka hur medborgaren i kommunen bedömer sin kommun som en plats att leva och bo på, de kommunala verksamheterna, samt möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Deltagande kommuner i undersökningen får svar på följande frågeställningar. Vilken uppfattning har medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på? Hur ser medborgarna på kommunens olika verksamheter? Vilket inflytande tycker medborgarna att de har på de kommunala besluten? Svaren på frågeställningarna mäts i tre olika helhetsbetyg ; Nöjd-Region-Index (NRI) Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Nöjd-Inflytande-Index (NII) Undersökningen syftar vidare på att uppmärksamma de faktorer som är särskilt viktiga för medborgarnas helhetsbetyg av kommunen. De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan betraktas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och betygsindex på 75 eller högre kan betraktas som mycket nöjd. Att en verksamhet eller faktor fått ett lågt betyg behöver dock inte nödvändigtvis innebära att den verksamheten/faktorn behöver förbättras. En betydande andel av medborgarna kan vara bristfälligt informerade eller ha ringa erfarenhet av verksamheten/faktorn, vilket påverkar bedömningen av densamma. Det kan alltså finnas behov av exempelvis informationsinsatser. SCB:s urvalsundersökning genomfördes under perioden 22 september - 10 november I höstens undersökning deltog 129 kommuner, varav 34 stycken i storleksklassen 000 invånare eller fler. Undersökningen omfattade för Gävles del invånare i åldersgruppen år och svarsandelen blev 46 procent. Kvinnorna svarade i högre grad än männen, 48 procent mot 44 procent. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner blev procent (53 procent för kvinnorna och 47 procent för männen).

4 3 Hur är det att bo och leva i Gävle kommun? Helhetsbetyget för Nöjd-Region-Index (NRI), d.v.s. hur Gävleborna bedömer Gävle kommun som en plats att bo och leva på, blev i årets undersökning 57. Resulatet säger att Gävlebon är nöjd med Gävle som plats att leva och bo på, eftersom betyget överstiger gränsen för nöjd (index=55). Av medborgarna i Gävle kan 36 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 22 procent vill avråda från det. Resultaten i årets undersökning visar på några säkerställda skillnader i uppfattning mellan könen. Kvinnorna ger en positivare bild än männen beträffande helhetsbetyget NRI samt index för Rekommendation. Medan det omvända förhållandet mellan könen gäller i uppfattning om faktorn Trygghet. På motsvarande sätt visar resultaten på vissa skillnader mellan olika åldersgrupper. Den äldsta åldersgruppen, 75 år eller äldre, ger ett högre betygsindex för Rekommendation, jämfört med de yngre åldersgrupperna, år och år. Det omvända förhållandet gäller i uppfattning om faktorn Trygghet. Åldersgruppen år har en positivare uppfattning än åldersgruppen år beträffande faktorerna Arbetsmöjligheter och Bostäder. Den yngsta åldersgruppen, år, har en negativare syn än åldersgrupperna från 35 år och äldre, när det gäller faktorn Fritidmöjligheter. Jämförelse med andra kommuner Det genomsnittliga helhetsbetyget, NRI, bland samtliga 129 deltagande kommuner blev 61 och motsvarande betyg bland kommunerna i samma storleksklass blev 64, vilket i båda fallen är jämförelsevis högre än NRI för Gävle kommun. Jämfört med genomsnittet för deltagande kommuner i samma storleksklass har Gävle kommun ett säkerställt lägre betygsindex för faktorerna Arbetsmöjligheter Bostäder Trygghet. För övriga faktorer är skillnaden inte statistiskt säkerställd.

5 4 Figur 1 Nöjd-Region-Index (NRI) och faktorernas betygsindex för Gävle kommun jämfört med kommuner med minst 0000 invånare respektive samtliga deltagande kommuner NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet Gävle kommun Kommuner med minst 000 invånare Samtliga kommuner Betygsindex Jämförelse över tid Helhetsbetyget NRI för Gävle kommun blev 57 i årets undersökning, vilket överensstämmer med NRI för år Även indexet Rekommendation blev oförändrat jämfört med föregående år. Jämfört med resultatet från föregående år har faktorerna Bostäder och Kommunikationer fått lägre betygsindex. Övriga faktorer uppvisar inga säkerställda skillnader jämfört med föregående år. Resultaten visar dock på en negativare helhetssyn jämfört med några år tillbaka i tiden. Årets resultat av helhetsbetyget NRI är säkerställt lägre än motsvarande resultat för år Betygsindex för Rekommendation visar på motsvarande utveckling. Den största försämringen i betygsindex finner man dock i faktorn Bostäder, följt av faktorn Kommunikationer.

6 5 Figur 2 Nöjd-Region-Index (NRI) och faktorernas betygsindex för Gävle kommun år 2014 jämfört med resultat från tidigare undersökningar NRI 57 Rekommendation 60 Arbetsmöjligheter* 42 Utbildningsmöjligheter* 68 Bostäder* Kommunikationer* Kommersiellt utbud* Fritidsmöjligheter* 67 Trygghet* Betygsindex * Faktorn är inte jämförbar med år före 2010

7 6 Är medborgarna nöjda med kommunens verksamheter? Gävlebornas helhetsbetyg av de kommunala verksamheterna, eller Nöjd- Medborgar-Index (NMI), blev i höstens undersökning 51. Resultatet innebär att Gävlebon inte är nöjd med de kommunala verksamheterna, eftersom betyget understiger gränsen för nöjd (index=55). Endast var fjärde Gävlebo är mycket nöjd med hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen. Var tredje Gävlebo har den rakt motsatta uppfattningen. Endast var tredje Gävlebo är mycket nöjd med bemötandet i kontakten med tjänstemän eller annan personal i kommunen. Var fjärde Gävlebo har den rakt motsatta uppfattningen. Av medborgarna är 31 procent mycket nöjda och 25 procent missnöjda med servicen i kontakten med tjänstemän eller annan personal i kommunen. Det finns några statististiskt säkerställda skillnader mellan könen beträffande uppfattning om kommunens verksamheter. Kvinnorna har en positivare uppfattning än männen beträffande verksamheterna Förskola, Grundskola, Gymnasieskola och Kultur. Även åldersgrupperna skiljer sig åt i uppfattning om vissa verksamheter. Den äldsta åldersgruppen, 75 år och äldre, har i jämförelse med de yngre åldersgrupperna, en positivare syn på verksamheterna Grundskolan respektive Kultur. Åldersgruppen år har en negativare syn på verksamheten Äldreomsorgen, i jämförelse med de äldre åldersgrupperna. Den yngsta åldersgruppen år ger ett lägre betyg åt verksamheten Vatten och avlopp, i jämförelse med några av de äldre åldersgrupper. Jämförelse med andra kommuner Det genomsnittliga helhetsbetyget, NMI, bland samtliga 129 deltagande kommuner blev 55 och motsvarande betyg bland kommunerna i samma storleksklass blev 57, vilket i båda fallen är jämförelsevis högre än NMI för Gävle kommun. Jämfört med genomsnittet för deltagande kommuner i samma storleksklass har Gävle kommun ett säkerställt lägre betygsindex för verksamheterna Förskolan Grundskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Gator och vägar. För övriga verksamheter är skillnaden inte statistiskt säkerställd.

8 7 Figur 3 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och verksamheternas betygsindex för Gävle kommun jämfört med kommuner med minst 0000 invånare respektive samtliga deltagande kommuner NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gävle kommun Kommuner med minst 000 invånare Samtliga kommuner Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten 75 Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning 65 Vatten och avlopp Betygsindex Jämförelse över tid Förändringarna i enkäten i samband med undersökningen hösten 2010 påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för verksamheternas betygsindex. Helhetsbetyget, Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar. NMI för Gävle kommun blev 51 i årets undersökning, vilket inte är en säkerställd förändring jämfört med hösten 2013, då NMI var 49. Även indexet Bemötande och tillgänglighet blev oförändrat jämfört med föregående år. För Gävle kommun har inga verksamheter fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten Sett över en tioårsperiod har ingen säkerställd förändring skett beträffande helhetsbetyget, NMI. Årets resultat av betygsindex för Bemötande och tillgänglighet är dock säkerställt lägre än motsvarande resultet för år 2010.

9 8 Motsvarande negativa utveckling finner man även i betygsindex för verksamheterna Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, Miljöarbete samt Vatten och avlopp. Figur 4 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och verksamheternas betygsindex för Gävle kommun år 2014 jämfört med resultat från tidigare undersökningar NMI Bemötande och tillgänglighet* Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen 42 Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar* Gator och vägar* Idrotts- och motionsanläggningar* Kultur* 68 Miljöarbete* 56 Renhållning och sophämtning* 65 Vatten och avlopp** Betygsindex * Verksamheten är inte jämförbar med år före ** Verksamheten är inte jämförbar 2005 med övriga år.

10 9 Vilka möjligheter till inflytande upplever medborgarna sig ha? Hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunernas verksamheter sammanvägs i Nöjd-Inflytande-Index (NII), vilket för kommunen blev 35 i höstens undersökning. Resultatet innebär att Gävleborna underkänner möjligheterna till inflytande, eftersom betyget understiger gränsen för godkänt (index=40). Endast var femte Gävlebo är mycket nöjd och var fjärde Gävlebo är missnöjd med tydligheten i kommunens information. Av medborgarna är 23 procent mycket nöjda och 23 procent är missnöjda med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter. Av medborgarna är 17 procent mycket nöjda och 29 procent missnöjda med i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor. Endast var fjärde Gävlebo är mycket nöjd med kommunens webbplats. Det finns inga säkerställda skillnader mellan könen, i bedömningen om såväl helhetsbetyget som faktorerna inom området för inflytande. Åldersgruppen år ger säkerställt lägre betygsindex för faktorn Kontakt, jämfört med åldersgruppen år samt åldersgrupperna från 55 år och äldre. I övrigt finns inga säkerställda skillnader i uppfattning mellan åldersgrupperna. Jämförelse med andra kommuner Det genomsnittliga helhetsbetyget, NII, bland samtliga 129 deltagande kommuner blev 41 och motsvarande betyg bland kommunerna i samma storleksklass blev 42, vilket i båda fallen är jämförelsevis högre än NII för Gävle kommun. Jämfört med genomsnittet för deltagande kommuner i samma storleksklass har Gävle kommun ett säkerställt lägre betygsindex för faktorerna Kontakt Information Påverkan Förtroende.

11 10 Figur 5 Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Gävle kommun jämfört med kommuner med minst 0000 invånare respektive samtliga deltagande kommuner NII Kontakt Information Gävle kommun Påverkan Kommuner med minst 000 invånare Förtroende Samtliga kommuner Betygsindex Jämförelse över tid Helhetsbetyget, NII, har inte förändrats nämnvärt för Gävle kommun under den senaste tioårsperioden. Det går inte heller redovisa några säkerställda förändringar över tid. När det gäller faktorerna, har Information respektive Förtroende säkerställt lägre betygsindex jämfört med resultaten från år För övriga faktorer finns inga säkerställda förändringar. Figur 6 Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Gävle kommun år 2014 jämfört med resultat från tidigare undersökningar NII Kontakt* Information* Påverkan* Förtroende* Betygsindex * Faktorn är inte jämförbar med år före 2010

12 11 Vilka områden bör prioriteras? Prioriteringsmatrisen ger en överblick av vilka faktorer eller verksamheter som kommunen bör prioritera för att få nöjdare medborgare. I matrisen placeras varje faktor/verksamhet in med hänsyn till sitt effektmått och sitt betygsindex. Diagrammet delas upp i fyra kvadranter utifrån medelvärde för effektmått respektive betygsindex. Ju högre upp i diagrammet en faktor/verksamhet ligger desto nöjdare är medborgarna med faktorn/verksamheten. Ju längre till höger en faktor/verksamhet ligger i diagrammet desto större påverkan förväntas en förändring av dess betygsindex ha på helhetsbetyget. För att förbättra kommunens helhetsbetyg bör kommunen främst satsa på faktorer respektive verksamheter som har låga betygsindex i kombination med höga effektmått. En faktors/verksamhets effektmått anger faktorns/verksamhetens grad av påverkan på helhetsbetyget, eller i vilken utsträckning helhetsbetyget ökar/minskar vid en ökning/minskning av faktorns/verksamhetens betygsindex med fem enheter. Man bör i sitt förbättringsarbete fokusera på faktorer/verksamheter med stor effekt och relativt låga betygsindex. Även faktorer/verksamheter med höga effektmått och relativt höga betygsindex bör uppmärksammas om det finns en påtaglig förbättringspotential. Faktorer/verksamheter med låga betygsindex och låga effektmått bör ges lägre prioritet i förbättringsarbetet, eftersom de förväntas ha en lägre effekt på helhetsbetyget. Att höja en verksamhets betygsindex behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till att ett verksamhetsområde förbättras. Det kan också vara så att medborgarna har en bristfällig kunskap om hur en viss verksamhet fungerar och behöver mer information om den verksamheten. I och med den informationen kan verksamhetens betygsindex öka, trots att det inte gjorts några förändringar i verksamheten i fråga.

13 Betygsindex 12 Slutsats Nöjd-Region-Index Det är främst förbättringar av betygsindex för faktorerna Bostäder och Trygghet som förväntas kunna höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI). Dessa faktorer har fått relativt låga betygsindex i kombination med relativt höga effektmått. Ser man till tidigare undersökningar är det dessa faktorer som återkommer som prioriterade faktorer i ett förbättringsarbete. Utöver de prioriterade faktorerna bör faktorer som Fritidsmöjligheter samt Kommunikationer förbättras om möjligt. De har relativt höga betygsindex, men samtidigt jämförelsevis höga effektmått. Faktorn Arbetsmöjligheter har ett relativt lågt effektmått, vilket innebär en rekommendation om lägre prioritet i förbättringsarbetet. I övrigt rekommenderas att bevara de relativt höga betygsindex för faktorerna med jämförelsevis låga effektmått. Dessa faktorer är Kommersiellt utbud och Utbildningsmöjligheter. Figur 7 Prioriteringsmatris Nöjd-Region-Index för Gävle kommun år Bevara Förbättra om möjligt Kommers. utbud Utbildnings möjligh. Kommunikat. Fritids möjligheter 40 Arbets möjligh. Bostäder Trygghet Lägre prioritet Prioritera 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Effektmått

14 Betygsindex 13 Slutsats Nöjd-Medborgar-Index Det är främst förbättringar av betygsindex för verksamheterna Stöd för utsatta personer, Gator och vägar, Äldreomsorgen, Grundskolan och Miljöarbete som förväntas kunna höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Dessa faktorer har fått relativt låga betygsindex i kombination med relativt höga effektmått. Dessa faktorer bör därför prioriteras i ett förbättringsarbete. Därefter bör verksamheter som Renhållning och sophämtning samt Idrotts- och motionsanläggningar förbättras om möjligt, eftersom förbättringar inom dessa verksamheter förväntas ha betydande effekt på helhetsbetyget. Verksamheterna Förskolan och Gång- och cykelvägar kan ges en lägre prioritet, eftersom en förbättring av faktorernas relativt låga betygsindex förväntas ha en liten effekt på helhetsbetyget. Ett antal verksamheter har i sammanhanget relativt höga betygsindex, i kombination med jämförelsevis låga effektmått. Det innebär att det kan vara förhållandevis svårt att förbättra betygsindex, samtidigt som en förbättring förväntas ge en förhållandevis liten effekt på helhetsbetyget. Figur 8 Prioriteringsmatris Nöjd-Medborgar-Index för Gävle kommun år Bevara Förbättra om möjligt Vatten.. Räddn.. Kultur Renhållning & sophämtning.. 60 Gymn Försk. GC-väg. Idrotts.. Miljöarbete Grund skolan Gator och vägar Äldre omsorg Stöd för utsatta personer Lägre prioritet Prioritera 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått

15 Betygsindex 14 Slutsats Nöjd-Inflytande-Index Det är främst förbättringar av betygsindex för faktorerna Förtroende och Påverkan som förväntas kunna höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NII). Dessa faktorer har fått relativt låga betygsindex, i kombination med relativt höga effektmått. Ser man till tidigare undersökningar är det dessa faktorer som återkommer som prioriterade faktorer i ett förbättringsarbete.. Faktorn Kontakt kan ges en lägre prioritet i förbättringsarbetet, eftersom en förbättring av faktorns låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på helhetsbetygget. Faktorn Information har ett i sammanhanget relativt högt betygsindex som bör bevaras. Figur 9 Prioriteringsmatris Nöjd-Inflytande-Index för Gävle kommun år Bevara Förbättra om möjligt Information Kontakt Förtroende Påverkan Lägre prioritet Prioritera 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tingsryds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Tingsryds kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 Resultat SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 49 procent av göteborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Samtidigt önskar man

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 - Nätverksrapport Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna,,,, och SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 - Nätverksrapport Innehållsförteckning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tibro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Kristianstad kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Hjo kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Hjo kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Hjo kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Linköpings kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Linköpings kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Linköpings kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Landskrona stad. Rapport

Medborgarundersökningen våren Landskrona stad. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Landskrona stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Karlskrona kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Karlskrona kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Karlskrona kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Fagersta kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Haninge kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Valdemarsviks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Järfälla kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Järfälla kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Järfälla kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Öckerö kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Öckerö kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Öckerö kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Olofströms kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Olofströms kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Olofströms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Torsås kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Torsås kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Torsås kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Tranås kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Danderyds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Jönköpings kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Gällivare kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Gällivare kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Gällivare kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Ronneby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Ronneby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Ronneby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Ronneby kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Vännäs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Vännäs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Vännäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Salems kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Salems kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Salems kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Växjö kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Växjö kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Växjö kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Mora kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Mora kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Mora kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Mora kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Halmstads kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Halmstads kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Halmstads kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Tjörns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Tjörns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Umeå kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Umeå kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Umeå kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Kristianstads kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Kristianstads kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Kristianstads kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Sigtuna kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Sigtuna kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Sigtuna kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Aneby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Aneby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Aneby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Helsingborgs stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Helsingborgs stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Helsingborgs stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Örebro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Örebro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Örebro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Täby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Täby kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Rättviks kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Rättviks kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Rättviks kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Täby kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Täby kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Täby kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Täby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nynäshamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nynäshamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Nynäshamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Åtvidabergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Åtvidabergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Åtvidabergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Robertsfors kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Södertälje kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Södertälje kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Södertälje kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Svedala kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Svedala kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Svedala kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Skövde kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Skövde kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Skövde kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Skövde kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Eskilstuna kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Eskilstuna kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Eskilstuna kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Orsa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Orsa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Orsa kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tierps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tierps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tierps kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Arvidsjaurs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Arvidsjaurs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Arvidsjaurs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Perstorps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Perstorps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Perstorps kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Säffle kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Säffle kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Säffle kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Sala kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Sala kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Sala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Kinda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Kinda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Kinda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tyresö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tyresö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tyresö kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nässjö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nässjö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Nässjö kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren Avesta kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren Avesta kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Avesta kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mjölby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren Sölvesborgs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren Sölvesborgs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Sölvesborgs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Gotlands kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Gotlands kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Gotlands kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Gotlands kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Härryda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Härryda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Härryda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Härryda kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Trosa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Trosa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Trosa kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Osby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Osby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Osby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Håbo kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Håbo kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Håbo kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Håbo kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Svalövs kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Svalövs kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten Hylte kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten Hylte kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Hylte kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lysekils kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Fagersta kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Fagersta kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Fagersta kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten Ockelbo kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten Ockelbo kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Ockelbo kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mölndals stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Lerums kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Lerums kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Lerums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer