Ungas attityder till företagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas attityder till företagande"

Transkript

1 Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice på telefon mån fre kl 09:00 11:00. Har du frågor om Tillväxtverkets program Ungas Innovationskraft, kontakta: Annika Järemo, Tillväxtverket, telefon Har du frågor om undersökningen Entreprenörskapsbarometern 2012 (Info 0499), kontakta: Jonnie Nordensky, Tillväxtverket, telefon: En PowerPoint-presentation med en del av resultaten från broschyren kan även laddas ner på Tillväxtverket Stockholm, november 2013 Upplaga: 250 ex Produktion: Tillväxtverket Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho AB Info 0526 ISBN:

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Hur ser ungas företagande ut idag? 8 Viljan att bli företagare 11 Hur vill unga starta och driva företag? 17 Hur ser ungas kunskap om företagande ut? 19 Förändring över tid 23 3

4 Sammanfattning Unga personer (18 30 år) är den åldersgrupp som i störst utsträckning kan tänka sig att bli företagare. Resultaten från Entreprenörskapsbarometern 2012 visar att 68 procent av de unga och 42 procent av övriga personer (31 70 år) kan tänka sig att bli företagare. Det är också fler unga som svarar att de hellre skulle vilja vara företagare än anställd. Går vi vidare och ser på hur stor andel av de sysselsatta som idag är företagare, ser dock bilden annorlunda ut. Ungefär 4 procent av de unga som har en sysselsättning är idag företagare jäm fört med 12 procent för övriga personer (se figur 1). 1 Figur 1 Samband mellan de som kan tänka sig bli företagare, de som helst vill vara företagare och de som idag är företagare, uppdelat på ålder. Unga personer (18 30 år) 68 % Kan tänka sig bli företagare 35 % Vill helst vara företagare 4 % Andel som är företagare Övriga personer (31 70 år) 42 % 31 % 12 % Kan tänka sig bli företagare Vill helst vara företagare Andel som är företagare Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern 2012 och SCB. Unga personer ser generellt färre nackdelar med att starta företag. Däremot är det fler unga som uppger att de inte vet hur man går till väga. Vad gäller fördelarna med att vara företagare gentemot att vara anställd är skillnaderna små mellan unga och övriga personer. Unga personer ser i större utsträckning högre status som en fördel med företagande. Detta påstående är dock lägst rankat inom båda grupperna. Unga personer utmärker sig även när det gäller frågorna kring hur de vill starta och driva sitt företag. Det är exempelvis fler 1 Som företagare räknas de som har företaget som huvudsaklig sysselsättning. 4

5 unga som vill starta företag tillsammans med andra och fler som vill driva företag med anställda. Däremot har unga personer generellt sett mindre kunskap om att starta företag och anser i högre utsträckning att det är svårt att starta företag. På samma sätt är det färre unga som vet vart de kan vända sig för att få information om att starta företag. Tittar vi på utvecklingen över tid ser vi att attityderna och kunskaperna om företagande bland unga inte har förändrats särskilt mycket mellan år 2003 och Andelen unga som svarar att de kan tänka sig att bli företagare visar endast små årliga variationer. Andelen unga personer som också svarat att de helst vill vara företagare har däremot ökat något sedan Unga har också i allt större utsträckning uppmuntras till att bli företagare i skolan. 5

6 Inledning Innovation och förnyelse är viktigt för företagandet i Sverige. Vi behöver ta tillvara ungas idéer och perspektiv för att öka Sveriges innovationskraft. Unga har nya sätt att se på saker vilket leder till nya affärsidéer och företag. Deras perspektiv behövs även för att utveckla befintliga företag och organisationer och bidrar till tillväxt i hela landet. För att inte gå miste om framtidens innovationer och företag är det viktigt att unga som vill förverkliga sina idéer får det stöd som krävs. Ett stöd som är anpassat till unga oavsett kön, bakgrund och var i Sverige de bor. För att fler unga ska gå från idé till handling är det viktigt att unga får prova på att utveckla sina idéer och prova på företagande. Unga som studerar är mer intresserade av företagande, därför är det viktigt att utbildningssystemet förbereder unga både för en framtid som anställd och som företagare. Tillväxtverket och Vinnova har ett gemensamt regeringsuppdrag som syftar till att utveckla och kommersialisera ungas idéer programmet Ungas Innovationskraft. En viktig uppgift inom detta program är att ta fram och sprida fakta och statistik som utvecklar kunskapen om ungas företagande. Denna faktabroschyr är ett led i detta arbete. Mer information om programmet finns på 6

7 Vilka räknas som unga i undersökningen? I denna undersökning räknas personer i åldern år som unga. Denna grupp ställs i relation till övriga personer i undersökningen, alltså de som är år. Unga = personer mellan 18 och 30 år Övriga = personer mellan 31 och 70 år Om undersökningen och faktabroschyren Sveriges största undersökning om attityder till företagande personer har tillfrågats om att delta i undersökningen personer deltog 25 procent av de tillfrågade är mellan 18 och 30 år Svarsfrekvensen är 52 procent Personer i åldern år bosatta i Sverige ingår i undersökningen Urvalet är stratifierat på kön, ålder och län Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under perioden januari augusti 2012 Undersökningen har genomförts sex gånger tidigare under I faktabroschyren görs även jämförelser med Entreprenörskapsbarometern Läs mer om undersökningen och faktabroschyrerna på under fakta och statistik 7

8 Hur ser ungas företagande ut idag? Innan vi går in på resultaten från Entreprenörskapsbarometern 2012, redovisas i detta avsnitt bakgrundsfakta om ungas företagande. Dessa bakgrundsfakta är i huvudsak hämtade från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet Låg andel företagare bland unga Ungefär var tionde person i arbetsför ålder som har en sysselsättning är i dag företagare. 2 Denna andel har varit relativt stabil över tid. Under de senaste 10 åren har andelen företagare av de sysselsatta i åldern år legat på omkring 10 procent. Andelen företagare bland unga personer (18 30 år) som har en sysselsättning är däremot endast 4 procent. Bland övriga personer (31 70 år) är motsvarande andel 12 procent (se figur 2). 3 Även om vi tittar på befintliga småföretag i Sverige, är det bara drygt 3 procent som leds av unga personer. Tittar vi närmare på denna grupp unga företagare kan vi dessutom konstatera att över 85 procent är mellan 25 och 30 år och mindre än 15 procent är under 25 år. 4 Figur 2 Andel företagare bland de sysselsatta, uppdelat på ålder. Procent Unga företagare Övriga företagare Källa: SCB, Arbetskraftundersökningarna Som företagare räknas de som har företaget som huvudsaklig sysselsättning. 3 Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info

9 Jämnare fördelning mellan kvinnor och män bland unga Andelen företag som drivs av kvinnor är högre bland unga företagare än bland övriga företagare. 5 Figur 3 visar att en tredjedel (33 procent) av de unga företagarna är kvinnor. Detta kan jämföras med övriga företagare, där 22 procent är kvinnor. Det är även en större andel unga företagare som har utländsk bakgrund, 21 procent bland unga jämfört med 13 procent bland övriga. Med utländsk bakgrund menas att personen är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 6 Figur 3 Andel företag som drivs av kvinnor respektive män, uppdelat på ålder. Unga företagare Övriga företagare 33 % 22 % Kvinnor Män 67 % 78 % Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet Vanligare att unga har sysselsättning vid sidan om sitt företag Unga företagare har i större utsträckning en sysselsättning vid sidan om sitt företag, 32 procent jämfört med 24 procent bland övriga företagare (se figur 4). Vanligast är att unga företagare har en anställning vid sidan av sitt företag. Andelen Figur 4 Andel företagare med sysselsättning vid sidan om sitt företag, uppdelat på ålder. Unga företagare Övriga företagare 32 % 24 % Har en annan sysselsättning Har inte en annan sysselsättning 68 % 76 % Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet Med unga företagare avses i detta avsnitt småföretag som leds av unga personer upp till 30 år. Med övriga företagare avses i detta avsnitt småföretag som leds av personer över 31 år. 6 Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info

10 unga företagare som bedriver studier vid sidan om sitt företag är däremot endast 4 procent. 7 Vart femte nytt företag startas av en ung person År 2011 startades ungefär nya företag i Sverige. Drygt vart femte nytt företag startas av en ung person i åldern år. 8 Andelen unga nyföretagare är därmed större än andelen unga bland befintliga företagare. De senaste 15 åren har andelen unga nyföretagare legat på en relativt konstant nivå mellan procent. 9 Figur 5 Nystartade företag, uppdelat på ålder. Unga företagare, 21 % Övriga företagare, 79 % Källa: Tillväxtanalys I följande tre avsnitt redovisas resultat från undersökningen Entreprenörskapsbarometern I det sista avsnittet visas hur resultaten utvecklats över tid. Vi jämför resultaten från denna undersökning med motsvarande undersökningar från Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info Tillväxtanalys Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info

11 Viljan att bli företagare I detta avsnitt redovisas inställningen till företagande i olika åldrar. Här visas hur vanligt det är att kunna tänka sig att bli företagare, hur stor andel som hellre vill vara företagare än anställd samt uppfattningen om vilka för- och nackdelar det finns med att vara företagare. Utöver svaren på dessa frågor redovisas även hur vanligt det är att ha en affärsidé. Två av tre unga kan tänka sig att bli företagare I Entreprenörskapsbarometern 2012 ställdes först frågan om de svarande kan tänka sig att bli företagare. Denna fråga ger en generell bild av attityden till företagande utan att ta hänsyn till eventuella hinder och begränsningar. Ungefär halva den svenska befolkningen (49 procent) svarade att de kan tänka sig att bli företagare. Andelen som kan tänka sig att bli företagare minskar påtagligt med ålder (se figur 6). Bland unga personer (18 30 år) är det 68 procent som kan tänka sig att bli företagare. För övriga personer (31 70 år) är denna andel bara 42 procent. Att unga kan tänka sig att bli företagare i större utsträckning syns tydligt bland både kvinnor och män. Unga personer som studerar svarar att de kan tänka sig att bli företagare i högre utsträckning än unga som arbetar. Figur 6 Andel som kan tänka sig att bli företagare, uppdelat på ålder. Procent Unga företagare (18 30 år) Övriga företagare (31 70 år) Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Relativt stora skillnaderna mellan olika län Figur 7 visar andelen unga som svarat att de kan tänka sig att bli företagare uppdelat på län. I topp ligger Uppsala tillsammans med Västra Götalands län där 75 procent kan tänka sig att bli företagare. Detta kan jämföras med Kronobergs län där 11

12 Figur 7 Unga som kan tänka sig att bli företagare, uppdelat på län % % % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Län Andel unga personer som kan tänka sig att bli företagare Andel övriga personer som kan tänka sig att bli företagare Västra Götalands län 75 % 39 % Uppsala län 75 % 46 % Gotlands län 73 % 41 % Gävleborgs län 71 % 42 % Värmlands län 70 % 34 % Stockholms län 70 % 50 % Norrbottens län 69 % 39 % Skåne län 68 % 40 % Västerbottens län 66 % 36 % Jämtlands län 65 % 40 % Örebro län 65 % 40 % Jönköpings län 64 % 42 % Västmanlands län 64 % 36 % Hallands län 63 % 39 % Södermanlands län 62 % 42 % Östergötlands län 62 % 40 % Dalarnas län 61 % 37 % Blekinge län 61 % 39 % Västernorrlands län 61 % 36 % Kalmar län 61 % 35 % Kronobergs län 60 % 40 % Riket 68 % 42 % 12

13 endast 60 pro cent svarat att de kan tänka sig detta. Det är alltså relativt stor spridning mellan de olika länen. Västra Götaland är samtidigt det län som tillsammans med Värmland har den största skillnaden mellan unga och övriga personer som svarat att de kan tänka sig bli företagare. Stockholm, Södermanland och Kronoberg är de län där vi ser minst skillnad mellan unga och övriga personer. Unga ser färre nackdelar med att starta företag Unga instämmer i högre utsträckning att de inte vet hur man går till väga för att starta företag. Däremot ser vi i figur 8 att unga personer generellt sett anser att nackdelarna med att vara företagare är mindre än vad övriga personer gör. Största skillnaderna ser vi när det gäller påståendena att företagande tar för mycket tid och engagemang samt många och krångliga regler att följa där unga instämmer i lägre utsträckning. Figur 8 Andel av de som inte kan tänka sig att bli företagare och som instämmer helt i olika påståenden, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Saknar intresse för att driva företag Saknar affärsidé Tar för mycket tid och engagemang Mindre trygghet jämfört med anställning För osäkert ekonomiskt Svårare att kombinera arbete och privatliv Vet inte hur man går till väga Många och krångliga regler att följa Svårt att få finansiering till företagsstart Eget företagande är för ensamt Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Procent Unga vill i större utsträckning helst vara företagare I undersökningen ställdes även frågan vad de svarande helst skulle vilja vara om de fick välja mellan att vara företagare eller anställd. På denna fråga svarade ungefär en tredjedel (32 procent) att de helst skulle vilja vara företagare. Bland unga personer vill 35 procent helst vara företagare, jämfört med 31 procent bland övriga personer. Även på denna fråga ser vi att viljan att vara företagare minskar med åldern för både kvin nor och män. Vi ser ingen större skillnad mellan grupperna 13

14 när det gäller andelar som helst vill vara anställda inom privat sektor, däremot vill unga personer i lägre utsträckning arbeta i offentlig sektor (se figur 9). Figur 9 Andel som helst vill vara företagare respektive anställd, uppdelat på ålder. Procent Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) 0 Företagare Litet privat företag Stort privat företag Offentlig sektor Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Stora regionala skillnader bland de som helst vill vara företagare Andelen unga som svarade att de helst skulle vilja vara företagare varierar relativt mycket mellan länen. I figur 10 kan vi se att det är mer än 20 procentenheter fler unga personer i Gotlands län som helst vill vara företagare jämfört med i Blekinge län. Tittar vi istället på skillnaderna mellan unga och övriga personer inom respektive län kan vi även här se stora skillnader. I de flesta län är det fler unga än övriga som svarar att de helst vill vara företagare. Undantagen till detta är Stockholm och Blekinge län där unga istället svarar att de helst vill vara företagare i lägre utsträckning än övriga personer. Små skillnader i synen på fördelarna med att vara företagare De personer som svarat att de helst vill vara företagare fick även svara på följdfrågan vilka fördelar de ser med att vara företagare jämfört med att vara anställd. De två faktorer som flest personer ser som fördelar är möjligheten till självständigt arbete och att förverkliga idéer, vilket gäller för båda åldersgrupperna. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är relativt små när det gäller fördelarna med att vara företagare. Även rangordningen 14

15 Figur 10 Unga som helst vill vara företagare, uppdelat på län % % % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Län Andel unga personer som helst vill vara företagare Andel övriga personer som helst vill vara företagare Gotlands län 47 % 36 % Jämtlands län 41 % 29 % Västra Götalands län 40 % 31 % Uppsala län 40 % 33 % Västmanlands län 39 % 28 % Hallands län 39 % 28 % Kronobergs län 36 % 24 % Östergötlands län 35 % 25 % Örebro län 35 % 27 % Södermanlands län 35 % 30 % Stockholms län 33 % 39 % Kalmar län 33 % 30 % Gävleborgs län 33 % 29 % Skåne län 33 % 28 % Norrbottens län 33 % 28 % Värmlands län 33 % 24 % Jönköpings län 32 % 26 % Västernorrlands län 30 % 24 % Dalarnas län 30 % 27 % Västerbottens län 28 % 24 % Blekinge län 26 % 28 % Riket 35 % 31 % 15

16 mellan de olika påståendena är samma för både grupperna. Störst är skillnaderna mellan unga och övriga personer när det gäller påståendena kombinera arbete och privatliv samt högre status. Även om unga instämmer i högre utsträckning att högre status är en fördel med att vara företagare är det endast 19 procent som instämmer helt, och påståendet är lägst rankat inom båda grupperna. Figur 11 Andel av de som helst vill vara företagare som helt instämmer i olika påståenden, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Självständigt arbete Förverkliga Idéer Personlig utveckling Brist på attraktiva anställningsmöj. Kombinera arbete och privatliv Tjäna mycket pengar Högre status Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Procent Var fjärde ung person har en affärsidé som de vill utveckla Ett av de viktigaste motiven till att bli företagare är viljan att förverkliga sina idéer. I undersökningen har vi därför även ställt frågan om de svarande har någon affärsidé som de skulle vilja utveckla. Drygt en tredjedel (34 procent) av alla personer i åldern år svarar att de har någon form av affärsidé. Unga personer har i något mindre utsträckning än övriga personer en affärsidé. Cirka 25 procent av de unga säger sig ha en affärsidé som de själva vill arbeta med och utveckla, och ytterligare 6 procent har en affärsidé som de dock inte själva vill arbeta med. 16

17 Hur vill unga starta och driva företag? I detta avsnitt följer vi upp de personer som redan svarat att de kan tänka sig att bli företagare med frågor om hur de skulle vilja starta och driva sina företag. Vill de starta företag ensamma eller tillsammans med andra, vill de ha anställda och inom vilken bransch vill de starta företag? Fler unga vill starta företag tillsammans med andra Majoriteten (62 procent) av alla som kan tänka sig att bli företagare svarar att de helst skulle vilja starta företaget tillsammans med någon annan. Det är fler unga personer (18 30 år) än övriga personer (31 70 år) som vill starta företag tillsammans med andra, 70 respektive 57 procent (se tabell 1). Majoriteten vill starta företag från grunden Cirka 68 procent av de som kan tänka sig att bli företagare, svarar att de skulle vilja starta sitt företag från grunden. Unga personer vill i högre utsträckning starta företaget från grunden, 72 procent jämfört med 66 procent för övriga personer (se tabell 1). Små skillnader i viljan att driva företag vid sidan om annan sysselsättning På frågan om de svarande kan tänka sig starta företag vid sidan om sin nuvarande sysselsättning, svarar 59 procent ja. Resultaten visar dock inte hur mycket tid personen tänker arbeta med företaget. En jämförelse mellan de olika åldersgrupperna visar inga större skillnader mellan unga och övriga (se tabell 1). Det är däremot vanligare bland unga män än bland unga kvinnor att kunna tänka sig att starta företag vid sidan om sin nuvarande sysselsättning. Fler unga vill driva företag med anställda På frågan om de svarande skulle vilja driva företag med eller utan anställda svarade drygt hälften (57 procent) av de som kan tänka sig bli företagare att de helst skulle vilja driva företag med anställda. Bland unga är det betydligt fler än för övriga personer (se tabell 1). 17

18 Tabell 1 Hur man vill starta och driva sitt företag, uppdelat ålder. Hur man vill starta företag Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Vill starta företag tillsammans med andra 70 % 57 % Vill starta företag från grunden 72 % 66 % Kan tänka sig företaget som bisyssla 58 % 59 % Vill driva företag med anställda 66 % 51% Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Studerande vill hellre starta företag inom samma område På frågan om de svarande vill starta företag inom samma bransch som de redan idag är verksamma inom, svarar 43 procent ja. Svaren skiljer sig relativt lite åt mellan unga (41 procent) och övriga personer (44 procent). Det är däremot betydligt vanligare bland unga studerande att vilja starta företag inom samma område som de studerar inom (se figur 12). Figur 12 Andel unga som vill starta företag inom samma område som de arbetar eller studerar inom. 80 Procent Arbetar Studerar Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

19 Hur ser ungas kunskap om företagande ut? I detta avsnitt tittar vi på kunskapen bland unga om företagande i Sverige. Är det enkelt eller svårt att starta företag, vet man vad som krävs och vart man kan vända sig för att få information om företagande? Entreprenörskapsbarometern 2012 visar att det finns ett positivt samband mellan kunskap om företagande och viljan att vara företagare. Majoriteten vet vad som krävs för att starta företag Majoriteten av de svarande i åldern år upplever att de vet vad som krävs för att starta företag (se tabell 2). Tittar vi på figur 13 ser vi dock att det bara är 20 procent av de unga personerna (18 30 år) som svarar oreserverat ja på frågan, vilket kan jämföras med 30 procent bland övriga personer (31 70 år). Samtidigt är det fler bland de unga som svarar ja, ungefär (se figur 13). Det är fler unga män än kvinnor som svarar att de vet vad som krävs för att starta företag. Figur 13 Andel som vet vad som krävs för att starta företag, uppdelat på ålder. 40 Procent Ja Ja, ungefär 10 0 Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Unga personer anser i större utsträckning att det är svårt att starta företag Drygt hälften av de tillfrågade (55 procent) har uppfattningen att det är svårt att starta företag. Andelen unga som anser att det är svårt att starta företag är högre än bland övriga personer, 63 respektive 52 procent (se tabell 2). 19

20 Stark tro på den egna förmågan Trots att majoriteten (55 procent) av befolkningen mellan 18 och 70 år anser att det är svårt att starta företag anser en mycket hög andel (80 procent) att de skulle klara av det. Den upplevda svårigheten med att starta företag verkar alltså inte i någon större utsträckning påverka tilltron till den egna förmågan. Detta mönster är ännu tydligare bland unga personer där 82 procent tror att de skulle klara av att starta företag trots att vi tidigare såg att unga i större utsträckning än övriga anser att det är svårt (se tabell 2). Unga män svarar i något större utsträckning än unga kvinnor att de skulle klara av att starta företag, 84 respektive 80 procent. Färre unga vet vart de kan vända sig för att få information På frågan Vet du vart du kan vända dig för att få information om att starta företag? svarar 57 procent i åldern år ja. Bland unga personer är det betydligt färre som vet vart de kan vända sig (47 procent) än bland övriga (60 procent). Inom båda åldersgrupperna svarar kvinnor i lägre utsträckning att de vet vart de kan vända sig. Tabell 2 Kunskap om företagande, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Vet vad som krävs för att starta företag 56 % 59 % Anser att det är svårt att starta företag 63 % 52 % Anser att de skulle klara av att starta företag 82 % 79 % Vet vart man kan vända sig för information om att starta företag 47 % 60 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Vart skulle unga vända sig för att få information? Vi har tidigare visat att en majoritet av de tillfrågade svarade att de vet vart de kan vända sig för att få information om att starta företag. Dessa personer fick även svara på följdfrågan om vart de mer specifikt skulle vända sig. Flest svarar att de skulle vända sig till släkt och vänner. I figur 14 kan vi se att unga personer svarar i lägre utsträckning att de skulle vända sig till de flesta olika aktörer. Gene rellt sett är dock skillnaderna små. Störst är skillnaden när det 20

21 gäller ALMI företagspartner dit unga personer svarar att de skulle vända sig i endast hälften så stor utsträckning som övriga personer. Även gällande Nyföretagarcentrum och Kommunens näringslivskontor ser vi relativt stora skillnader mellan unga och övriga personer. Figur 14 Andel som anger att de skulle vända sig till släkt och vänner respektive olika aktörer för att få information om att starta företag, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Släkt och vänner Skatteverket Bolagsverket Arbetsförmedlingen Nyföretagarcentrum Kommunens näringslivskontor Tillväxtverket 1 ALMI företagspartner AB Coompanion Startlinjen eller Verksamt.se Procent Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Fler unga har uppmuntrats till företagande i skolan Det visar sig att bara 22 procent av befolkningen anser sig ha fått en uppfattning om hur det är att vara företagare genom sin skolutbildning. Bland unga är det 35 procent som svarar att de fått en uppfattning om företagande i skolan. Motsvarande siffra för övriga är endast 17 procent (se tabell 3). I Undersökningen ställs även frågan om de svarande har uppmuntrats till att bli företagare i skolan. Unga personer svarar i betydligt högre utsträckning att de uppmuntrats till företagande i skolan, 36 procent, motsvarande siffra för övriga personer är endast 11 procent. Skillnaden mellan åldersgrupperna på dessa två frågor kan till stor del förklaras av samhällsutvecklingen och skolans omvandling (se tabell 3). Varannan ung har ingen uppfattning om attityden till företagande i kommunen Totalt sett anser en majoritet, 58 procent, att attityden till företagande i den egna kommunen är positiv. En mycket liten andel (6 procent) anser att attityden till företagande är negativ i den egna kommunen. 21

22 Betydligt färre unga personer tycker att attityden i hemkommunen är positiv, 48 procent jämfört med 62 procent för övriga personer (se tabell 3). Samtidigt är det viktigt att framhålla att andelen unga som anser att attityderna är negativa inte är högre än för övriga personer. Istället svarar hela 47 procent av unga personer att de inte har en uppfattning om attityden i kommunen. Fler unga har fått en positiv uppfattning av närstående företagare Av samtliga personer mellan 18 och 70 år uppger 69 procent att de har en företagare bland familj, släkt eller vänner. Dessa personer har fått följdfrågan om kontakten med denna person gett dem en positiv eller negativ uppfattning om företagande. En klar majoritet, 72 procent, uppger att kontakten gett dem en positiv uppfattning. Unga personer uppger i högre grad att de fått en positiv uppfattning om företagande genom kontakter med närstående företagare. Bland unga är det 76 procent, motsvarande andel bland övriga personer är 71 procent (se tabell 3). Tabell 3 Attityder och uppfattning om företagande i skolan, i kommunen samt från närstående företagare, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Fått en uppfattning om att driva företag 35 % 17 % genom skolan Uppmuntrats till att bli företagare i skolan 36 % 11 % Positiv attityd till företagande i kommunen 48 % 62 % Positiv uppfattning genom närstående företagare 76 % 71 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

23 Förändring över tid I detta avsnitt sammanfattas hur attityden till företagande bland unga personer (18 30 år) förändrats över tid. Resultat från Entreprenörskapsbarometern , samt presenteras. I 2004 och 2012 års undersökningar deltog personer i åldern år. Vid övriga undersökningstillfällen har endast unga personer (18 30 år) deltagit. Förändring i viljan att vara företagare Svaren på frågan om man kan tänka sig att bli företagare ger en bred bild av inställningen till företagande utan att ta hänsyn till personliga prioriteringar och begränsningar. Andelen unga som svarar att de kan tänka sig att bli företagare har varit relativt stabil över tid. Vi kan i figur 15 se små årliga variationer samtidigt som den långsiktigare trenden legat stadigt kring 70 procent. År 2012 är andelen något lägre än vid tidigare undersökningar, minskningen har dock fortfarande varit relativt liten. Figur 15 Andel unga (18 30 år) som kan tänka sig att bli företagare år samt år Procent Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern , samt Andelen som svarat att de helst vill vara företagare har där emot ökat något bland unga mellan 2003 och Denna ökning har dock inte varit särskilt stor. I figur 16 kan vi också se att de årliga variationerna i svaren är något större än på den mer generella frågan om man kan tänka sig bli företagare. 10 Mellan 2003 och 2008 genomfördes undersökningen årligen, därefter har den bara genomförts år

24 Samtidigt ser vi att den långsiktiga trenden tyder på en viss ökning i andelen unga som helst vill vara företagare. Figur 16 Andel unga (18 30 år) som helst vill vara företagare år samt år Procent Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern , samt Förändring i kunskap om företagande Vi kan konstatera att den långsiktiga trenden när det gäller svaren på frågorna angående kunskap om företagande varit ganska stabil mellan 2003 och 2012 bland unga personer (18 30 år). Däremot har de årliga variationerna varit relativt stora (se tabell 4). Störst är variationerna när det gäller om man vet vad som krävs för att starta företag. Tabell 4 Kunskap om företagande bland unga (18 30 år) år , samt år 2012 År Vet vad som krävs för att starta företag Skulle klara av att starta företag Vet vart man kan vända sig för information om att starta företag % 78 % 47 % % 74 % 44 % % 80 % 50 % % 82 % 48 % % 80 % 49 % % 84 % 47 % % 82 % 47 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern , samt

25 Förändring i uppfattning och uppmuntran från skolan Både år 2004 och 2012 har unga i högre utsträckning än övriga personer fått en uppfattning om, och uppmuntrats till, att bli företagare i skolan. I tabell 5 tittar vi istället på de långsiktigare trenderna bland unga personer när det gäller dessa frågor. I tabellen ser vi att andelen som fått en uppfattning om företagande i skolan varit relativt stabil över åren, de årliga förändringarna har som mest varit fyra procentenheter. Svaren på frågan om man blivit uppmuntrad till att bli företagare visar en långsiktig positiv trend. Totalt sett har andelen ökat med åtta procentenheter från 2003 till Tabell 5 Uppfattning om samt uppmuntran till företagande från skolan bland unga, år samt år År Har fått en uppfattning om företagande i skolan Har blivit uppmuntrad till att bli företagare i skolan % 28 % % 30 % % 30 % % 35 % % 35 % % 35 % % 36 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern , samt

26 26

27

28 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Entreprenörskapsbarometern är Sveriges största attitydundersökning om företagande. Cirka personer i åldrarna har tillfrågats. Av de tillfrågade är cirka 25 procent i åldern år. Resultaten från undersökningen visar att det är betydligt fler unga än äldre som kan tänka sig att bli företagare. Däremot vet färre unga vart man kan vända sig för att få information om att starta företag. Info Produktion: Ordförrådet AB. Tryck: DanagårdLitho AB. Tryckt i 250 ex, november Därefter tryck vid behov. Faktaunderlaget bygger på enkätundersökningen Entreprenörskapsbarometern 2012 (Info 0499). Läs mer om Entreprenörskapsbarometern 2012, på under fakta och statistik. 28

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 s län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön,

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer