Ungas attityder till företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas attityder till företagande"

Transkript

1 Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice på telefon mån fre kl 09:00 11:00. Har du frågor om Tillväxtverkets program Ungas Innovationskraft, kontakta: Annika Järemo, Tillväxtverket, telefon Har du frågor om undersökningen Entreprenörskapsbarometern 2012 (Info 0499), kontakta: Jonnie Nordensky, Tillväxtverket, telefon: En PowerPoint-presentation med en del av resultaten från broschyren kan även laddas ner på Tillväxtverket Stockholm, november 2013 Upplaga: 250 ex Produktion: Tillväxtverket Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho AB Info 0526 ISBN:

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Hur ser ungas företagande ut idag? 8 Viljan att bli företagare 11 Hur vill unga starta och driva företag? 17 Hur ser ungas kunskap om företagande ut? 19 Förändring över tid 23 3

4 Sammanfattning Unga personer (18 30 år) är den åldersgrupp som i störst utsträckning kan tänka sig att bli företagare. Resultaten från Entreprenörskapsbarometern 2012 visar att 68 procent av de unga och 42 procent av övriga personer (31 70 år) kan tänka sig att bli företagare. Det är också fler unga som svarar att de hellre skulle vilja vara företagare än anställd. Går vi vidare och ser på hur stor andel av de sysselsatta som idag är företagare, ser dock bilden annorlunda ut. Ungefär 4 procent av de unga som har en sysselsättning är idag företagare jäm fört med 12 procent för övriga personer (se figur 1). 1 Figur 1 Samband mellan de som kan tänka sig bli företagare, de som helst vill vara företagare och de som idag är företagare, uppdelat på ålder. Unga personer (18 30 år) 68 % Kan tänka sig bli företagare 35 % Vill helst vara företagare 4 % Andel som är företagare Övriga personer (31 70 år) 42 % 31 % 12 % Kan tänka sig bli företagare Vill helst vara företagare Andel som är företagare Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern 2012 och SCB. Unga personer ser generellt färre nackdelar med att starta företag. Däremot är det fler unga som uppger att de inte vet hur man går till väga. Vad gäller fördelarna med att vara företagare gentemot att vara anställd är skillnaderna små mellan unga och övriga personer. Unga personer ser i större utsträckning högre status som en fördel med företagande. Detta påstående är dock lägst rankat inom båda grupperna. Unga personer utmärker sig även när det gäller frågorna kring hur de vill starta och driva sitt företag. Det är exempelvis fler 1 Som företagare räknas de som har företaget som huvudsaklig sysselsättning. 4

5 unga som vill starta företag tillsammans med andra och fler som vill driva företag med anställda. Däremot har unga personer generellt sett mindre kunskap om att starta företag och anser i högre utsträckning att det är svårt att starta företag. På samma sätt är det färre unga som vet vart de kan vända sig för att få information om att starta företag. Tittar vi på utvecklingen över tid ser vi att attityderna och kunskaperna om företagande bland unga inte har förändrats särskilt mycket mellan år 2003 och Andelen unga som svarar att de kan tänka sig att bli företagare visar endast små årliga variationer. Andelen unga personer som också svarat att de helst vill vara företagare har däremot ökat något sedan Unga har också i allt större utsträckning uppmuntras till att bli företagare i skolan. 5

6 Inledning Innovation och förnyelse är viktigt för företagandet i Sverige. Vi behöver ta tillvara ungas idéer och perspektiv för att öka Sveriges innovationskraft. Unga har nya sätt att se på saker vilket leder till nya affärsidéer och företag. Deras perspektiv behövs även för att utveckla befintliga företag och organisationer och bidrar till tillväxt i hela landet. För att inte gå miste om framtidens innovationer och företag är det viktigt att unga som vill förverkliga sina idéer får det stöd som krävs. Ett stöd som är anpassat till unga oavsett kön, bakgrund och var i Sverige de bor. För att fler unga ska gå från idé till handling är det viktigt att unga får prova på att utveckla sina idéer och prova på företagande. Unga som studerar är mer intresserade av företagande, därför är det viktigt att utbildningssystemet förbereder unga både för en framtid som anställd och som företagare. Tillväxtverket och Vinnova har ett gemensamt regeringsuppdrag som syftar till att utveckla och kommersialisera ungas idéer programmet Ungas Innovationskraft. En viktig uppgift inom detta program är att ta fram och sprida fakta och statistik som utvecklar kunskapen om ungas företagande. Denna faktabroschyr är ett led i detta arbete. Mer information om programmet finns på 6

7 Vilka räknas som unga i undersökningen? I denna undersökning räknas personer i åldern år som unga. Denna grupp ställs i relation till övriga personer i undersökningen, alltså de som är år. Unga = personer mellan 18 och 30 år Övriga = personer mellan 31 och 70 år Om undersökningen och faktabroschyren Sveriges största undersökning om attityder till företagande personer har tillfrågats om att delta i undersökningen personer deltog 25 procent av de tillfrågade är mellan 18 och 30 år Svarsfrekvensen är 52 procent Personer i åldern år bosatta i Sverige ingår i undersökningen Urvalet är stratifierat på kön, ålder och län Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under perioden januari augusti 2012 Undersökningen har genomförts sex gånger tidigare under I faktabroschyren görs även jämförelser med Entreprenörskapsbarometern Läs mer om undersökningen och faktabroschyrerna på under fakta och statistik 7

8 Hur ser ungas företagande ut idag? Innan vi går in på resultaten från Entreprenörskapsbarometern 2012, redovisas i detta avsnitt bakgrundsfakta om ungas företagande. Dessa bakgrundsfakta är i huvudsak hämtade från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet Låg andel företagare bland unga Ungefär var tionde person i arbetsför ålder som har en sysselsättning är i dag företagare. 2 Denna andel har varit relativt stabil över tid. Under de senaste 10 åren har andelen företagare av de sysselsatta i åldern år legat på omkring 10 procent. Andelen företagare bland unga personer (18 30 år) som har en sysselsättning är däremot endast 4 procent. Bland övriga personer (31 70 år) är motsvarande andel 12 procent (se figur 2). 3 Även om vi tittar på befintliga småföretag i Sverige, är det bara drygt 3 procent som leds av unga personer. Tittar vi närmare på denna grupp unga företagare kan vi dessutom konstatera att över 85 procent är mellan 25 och 30 år och mindre än 15 procent är under 25 år. 4 Figur 2 Andel företagare bland de sysselsatta, uppdelat på ålder. Procent Unga företagare Övriga företagare Källa: SCB, Arbetskraftundersökningarna Som företagare räknas de som har företaget som huvudsaklig sysselsättning. 3 Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info

9 Jämnare fördelning mellan kvinnor och män bland unga Andelen företag som drivs av kvinnor är högre bland unga företagare än bland övriga företagare. 5 Figur 3 visar att en tredjedel (33 procent) av de unga företagarna är kvinnor. Detta kan jämföras med övriga företagare, där 22 procent är kvinnor. Det är även en större andel unga företagare som har utländsk bakgrund, 21 procent bland unga jämfört med 13 procent bland övriga. Med utländsk bakgrund menas att personen är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 6 Figur 3 Andel företag som drivs av kvinnor respektive män, uppdelat på ålder. Unga företagare Övriga företagare 33 % 22 % Kvinnor Män 67 % 78 % Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet Vanligare att unga har sysselsättning vid sidan om sitt företag Unga företagare har i större utsträckning en sysselsättning vid sidan om sitt företag, 32 procent jämfört med 24 procent bland övriga företagare (se figur 4). Vanligast är att unga företagare har en anställning vid sidan av sitt företag. Andelen Figur 4 Andel företagare med sysselsättning vid sidan om sitt företag, uppdelat på ålder. Unga företagare Övriga företagare 32 % 24 % Har en annan sysselsättning Har inte en annan sysselsättning 68 % 76 % Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet Med unga företagare avses i detta avsnitt småföretag som leds av unga personer upp till 30 år. Med övriga företagare avses i detta avsnitt småföretag som leds av personer över 31 år. 6 Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info

10 unga företagare som bedriver studier vid sidan om sitt företag är däremot endast 4 procent. 7 Vart femte nytt företag startas av en ung person År 2011 startades ungefär nya företag i Sverige. Drygt vart femte nytt företag startas av en ung person i åldern år. 8 Andelen unga nyföretagare är därmed större än andelen unga bland befintliga företagare. De senaste 15 åren har andelen unga nyföretagare legat på en relativt konstant nivå mellan procent. 9 Figur 5 Nystartade företag, uppdelat på ålder. Unga företagare, 21 % Övriga företagare, 79 % Källa: Tillväxtanalys I följande tre avsnitt redovisas resultat från undersökningen Entreprenörskapsbarometern I det sista avsnittet visas hur resultaten utvecklats över tid. Vi jämför resultaten från denna undersökning med motsvarande undersökningar från Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info Tillväxtanalys Tillväxtverket 2012, Unga företagare, Företagens villkor och verklighet, Fakta & statistik. Info

11 Viljan att bli företagare I detta avsnitt redovisas inställningen till företagande i olika åldrar. Här visas hur vanligt det är att kunna tänka sig att bli företagare, hur stor andel som hellre vill vara företagare än anställd samt uppfattningen om vilka för- och nackdelar det finns med att vara företagare. Utöver svaren på dessa frågor redovisas även hur vanligt det är att ha en affärsidé. Två av tre unga kan tänka sig att bli företagare I Entreprenörskapsbarometern 2012 ställdes först frågan om de svarande kan tänka sig att bli företagare. Denna fråga ger en generell bild av attityden till företagande utan att ta hänsyn till eventuella hinder och begränsningar. Ungefär halva den svenska befolkningen (49 procent) svarade att de kan tänka sig att bli företagare. Andelen som kan tänka sig att bli företagare minskar påtagligt med ålder (se figur 6). Bland unga personer (18 30 år) är det 68 procent som kan tänka sig att bli företagare. För övriga personer (31 70 år) är denna andel bara 42 procent. Att unga kan tänka sig att bli företagare i större utsträckning syns tydligt bland både kvinnor och män. Unga personer som studerar svarar att de kan tänka sig att bli företagare i högre utsträckning än unga som arbetar. Figur 6 Andel som kan tänka sig att bli företagare, uppdelat på ålder. Procent Unga företagare (18 30 år) Övriga företagare (31 70 år) Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Relativt stora skillnaderna mellan olika län Figur 7 visar andelen unga som svarat att de kan tänka sig att bli företagare uppdelat på län. I topp ligger Uppsala tillsammans med Västra Götalands län där 75 procent kan tänka sig att bli företagare. Detta kan jämföras med Kronobergs län där 11

12 Figur 7 Unga som kan tänka sig att bli företagare, uppdelat på län % % % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Län Andel unga personer som kan tänka sig att bli företagare Andel övriga personer som kan tänka sig att bli företagare Västra Götalands län 75 % 39 % Uppsala län 75 % 46 % Gotlands län 73 % 41 % Gävleborgs län 71 % 42 % Värmlands län 70 % 34 % Stockholms län 70 % 50 % Norrbottens län 69 % 39 % Skåne län 68 % 40 % Västerbottens län 66 % 36 % Jämtlands län 65 % 40 % Örebro län 65 % 40 % Jönköpings län 64 % 42 % Västmanlands län 64 % 36 % Hallands län 63 % 39 % Södermanlands län 62 % 42 % Östergötlands län 62 % 40 % Dalarnas län 61 % 37 % Blekinge län 61 % 39 % Västernorrlands län 61 % 36 % Kalmar län 61 % 35 % Kronobergs län 60 % 40 % Riket 68 % 42 % 12

13 endast 60 pro cent svarat att de kan tänka sig detta. Det är alltså relativt stor spridning mellan de olika länen. Västra Götaland är samtidigt det län som tillsammans med Värmland har den största skillnaden mellan unga och övriga personer som svarat att de kan tänka sig bli företagare. Stockholm, Södermanland och Kronoberg är de län där vi ser minst skillnad mellan unga och övriga personer. Unga ser färre nackdelar med att starta företag Unga instämmer i högre utsträckning att de inte vet hur man går till väga för att starta företag. Däremot ser vi i figur 8 att unga personer generellt sett anser att nackdelarna med att vara företagare är mindre än vad övriga personer gör. Största skillnaderna ser vi när det gäller påståendena att företagande tar för mycket tid och engagemang samt många och krångliga regler att följa där unga instämmer i lägre utsträckning. Figur 8 Andel av de som inte kan tänka sig att bli företagare och som instämmer helt i olika påståenden, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Saknar intresse för att driva företag Saknar affärsidé Tar för mycket tid och engagemang Mindre trygghet jämfört med anställning För osäkert ekonomiskt Svårare att kombinera arbete och privatliv Vet inte hur man går till väga Många och krångliga regler att följa Svårt att få finansiering till företagsstart Eget företagande är för ensamt Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Procent Unga vill i större utsträckning helst vara företagare I undersökningen ställdes även frågan vad de svarande helst skulle vilja vara om de fick välja mellan att vara företagare eller anställd. På denna fråga svarade ungefär en tredjedel (32 procent) att de helst skulle vilja vara företagare. Bland unga personer vill 35 procent helst vara företagare, jämfört med 31 procent bland övriga personer. Även på denna fråga ser vi att viljan att vara företagare minskar med åldern för både kvin nor och män. Vi ser ingen större skillnad mellan grupperna 13

14 när det gäller andelar som helst vill vara anställda inom privat sektor, däremot vill unga personer i lägre utsträckning arbeta i offentlig sektor (se figur 9). Figur 9 Andel som helst vill vara företagare respektive anställd, uppdelat på ålder. Procent Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) 0 Företagare Litet privat företag Stort privat företag Offentlig sektor Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Stora regionala skillnader bland de som helst vill vara företagare Andelen unga som svarade att de helst skulle vilja vara företagare varierar relativt mycket mellan länen. I figur 10 kan vi se att det är mer än 20 procentenheter fler unga personer i Gotlands län som helst vill vara företagare jämfört med i Blekinge län. Tittar vi istället på skillnaderna mellan unga och övriga personer inom respektive län kan vi även här se stora skillnader. I de flesta län är det fler unga än övriga som svarar att de helst vill vara företagare. Undantagen till detta är Stockholm och Blekinge län där unga istället svarar att de helst vill vara företagare i lägre utsträckning än övriga personer. Små skillnader i synen på fördelarna med att vara företagare De personer som svarat att de helst vill vara företagare fick även svara på följdfrågan vilka fördelar de ser med att vara företagare jämfört med att vara anställd. De två faktorer som flest personer ser som fördelar är möjligheten till självständigt arbete och att förverkliga idéer, vilket gäller för båda åldersgrupperna. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är relativt små när det gäller fördelarna med att vara företagare. Även rangordningen 14

15 Figur 10 Unga som helst vill vara företagare, uppdelat på län % % % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Län Andel unga personer som helst vill vara företagare Andel övriga personer som helst vill vara företagare Gotlands län 47 % 36 % Jämtlands län 41 % 29 % Västra Götalands län 40 % 31 % Uppsala län 40 % 33 % Västmanlands län 39 % 28 % Hallands län 39 % 28 % Kronobergs län 36 % 24 % Östergötlands län 35 % 25 % Örebro län 35 % 27 % Södermanlands län 35 % 30 % Stockholms län 33 % 39 % Kalmar län 33 % 30 % Gävleborgs län 33 % 29 % Skåne län 33 % 28 % Norrbottens län 33 % 28 % Värmlands län 33 % 24 % Jönköpings län 32 % 26 % Västernorrlands län 30 % 24 % Dalarnas län 30 % 27 % Västerbottens län 28 % 24 % Blekinge län 26 % 28 % Riket 35 % 31 % 15

16 mellan de olika påståendena är samma för både grupperna. Störst är skillnaderna mellan unga och övriga personer när det gäller påståendena kombinera arbete och privatliv samt högre status. Även om unga instämmer i högre utsträckning att högre status är en fördel med att vara företagare är det endast 19 procent som instämmer helt, och påståendet är lägst rankat inom båda grupperna. Figur 11 Andel av de som helst vill vara företagare som helt instämmer i olika påståenden, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Självständigt arbete Förverkliga Idéer Personlig utveckling Brist på attraktiva anställningsmöj. Kombinera arbete och privatliv Tjäna mycket pengar Högre status Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Procent Var fjärde ung person har en affärsidé som de vill utveckla Ett av de viktigaste motiven till att bli företagare är viljan att förverkliga sina idéer. I undersökningen har vi därför även ställt frågan om de svarande har någon affärsidé som de skulle vilja utveckla. Drygt en tredjedel (34 procent) av alla personer i åldern år svarar att de har någon form av affärsidé. Unga personer har i något mindre utsträckning än övriga personer en affärsidé. Cirka 25 procent av de unga säger sig ha en affärsidé som de själva vill arbeta med och utveckla, och ytterligare 6 procent har en affärsidé som de dock inte själva vill arbeta med. 16

17 Hur vill unga starta och driva företag? I detta avsnitt följer vi upp de personer som redan svarat att de kan tänka sig att bli företagare med frågor om hur de skulle vilja starta och driva sina företag. Vill de starta företag ensamma eller tillsammans med andra, vill de ha anställda och inom vilken bransch vill de starta företag? Fler unga vill starta företag tillsammans med andra Majoriteten (62 procent) av alla som kan tänka sig att bli företagare svarar att de helst skulle vilja starta företaget tillsammans med någon annan. Det är fler unga personer (18 30 år) än övriga personer (31 70 år) som vill starta företag tillsammans med andra, 70 respektive 57 procent (se tabell 1). Majoriteten vill starta företag från grunden Cirka 68 procent av de som kan tänka sig att bli företagare, svarar att de skulle vilja starta sitt företag från grunden. Unga personer vill i högre utsträckning starta företaget från grunden, 72 procent jämfört med 66 procent för övriga personer (se tabell 1). Små skillnader i viljan att driva företag vid sidan om annan sysselsättning På frågan om de svarande kan tänka sig starta företag vid sidan om sin nuvarande sysselsättning, svarar 59 procent ja. Resultaten visar dock inte hur mycket tid personen tänker arbeta med företaget. En jämförelse mellan de olika åldersgrupperna visar inga större skillnader mellan unga och övriga (se tabell 1). Det är däremot vanligare bland unga män än bland unga kvinnor att kunna tänka sig att starta företag vid sidan om sin nuvarande sysselsättning. Fler unga vill driva företag med anställda På frågan om de svarande skulle vilja driva företag med eller utan anställda svarade drygt hälften (57 procent) av de som kan tänka sig bli företagare att de helst skulle vilja driva företag med anställda. Bland unga är det betydligt fler än för övriga personer (se tabell 1). 17

18 Tabell 1 Hur man vill starta och driva sitt företag, uppdelat ålder. Hur man vill starta företag Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Vill starta företag tillsammans med andra 70 % 57 % Vill starta företag från grunden 72 % 66 % Kan tänka sig företaget som bisyssla 58 % 59 % Vill driva företag med anställda 66 % 51% Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Studerande vill hellre starta företag inom samma område På frågan om de svarande vill starta företag inom samma bransch som de redan idag är verksamma inom, svarar 43 procent ja. Svaren skiljer sig relativt lite åt mellan unga (41 procent) och övriga personer (44 procent). Det är däremot betydligt vanligare bland unga studerande att vilja starta företag inom samma område som de studerar inom (se figur 12). Figur 12 Andel unga som vill starta företag inom samma område som de arbetar eller studerar inom. 80 Procent Arbetar Studerar Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

19 Hur ser ungas kunskap om företagande ut? I detta avsnitt tittar vi på kunskapen bland unga om företagande i Sverige. Är det enkelt eller svårt att starta företag, vet man vad som krävs och vart man kan vända sig för att få information om företagande? Entreprenörskapsbarometern 2012 visar att det finns ett positivt samband mellan kunskap om företagande och viljan att vara företagare. Majoriteten vet vad som krävs för att starta företag Majoriteten av de svarande i åldern år upplever att de vet vad som krävs för att starta företag (se tabell 2). Tittar vi på figur 13 ser vi dock att det bara är 20 procent av de unga personerna (18 30 år) som svarar oreserverat ja på frågan, vilket kan jämföras med 30 procent bland övriga personer (31 70 år). Samtidigt är det fler bland de unga som svarar ja, ungefär (se figur 13). Det är fler unga män än kvinnor som svarar att de vet vad som krävs för att starta företag. Figur 13 Andel som vet vad som krävs för att starta företag, uppdelat på ålder. 40 Procent Ja Ja, ungefär 10 0 Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Unga personer anser i större utsträckning att det är svårt att starta företag Drygt hälften av de tillfrågade (55 procent) har uppfattningen att det är svårt att starta företag. Andelen unga som anser att det är svårt att starta företag är högre än bland övriga personer, 63 respektive 52 procent (se tabell 2). 19

20 Stark tro på den egna förmågan Trots att majoriteten (55 procent) av befolkningen mellan 18 och 70 år anser att det är svårt att starta företag anser en mycket hög andel (80 procent) att de skulle klara av det. Den upplevda svårigheten med att starta företag verkar alltså inte i någon större utsträckning påverka tilltron till den egna förmågan. Detta mönster är ännu tydligare bland unga personer där 82 procent tror att de skulle klara av att starta företag trots att vi tidigare såg att unga i större utsträckning än övriga anser att det är svårt (se tabell 2). Unga män svarar i något större utsträckning än unga kvinnor att de skulle klara av att starta företag, 84 respektive 80 procent. Färre unga vet vart de kan vända sig för att få information På frågan Vet du vart du kan vända dig för att få information om att starta företag? svarar 57 procent i åldern år ja. Bland unga personer är det betydligt färre som vet vart de kan vända sig (47 procent) än bland övriga (60 procent). Inom båda åldersgrupperna svarar kvinnor i lägre utsträckning att de vet vart de kan vända sig. Tabell 2 Kunskap om företagande, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Vet vad som krävs för att starta företag 56 % 59 % Anser att det är svårt att starta företag 63 % 52 % Anser att de skulle klara av att starta företag 82 % 79 % Vet vart man kan vända sig för information om att starta företag 47 % 60 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Vart skulle unga vända sig för att få information? Vi har tidigare visat att en majoritet av de tillfrågade svarade att de vet vart de kan vända sig för att få information om att starta företag. Dessa personer fick även svara på följdfrågan om vart de mer specifikt skulle vända sig. Flest svarar att de skulle vända sig till släkt och vänner. I figur 14 kan vi se att unga personer svarar i lägre utsträckning att de skulle vända sig till de flesta olika aktörer. Gene rellt sett är dock skillnaderna små. Störst är skillnaden när det 20

21 gäller ALMI företagspartner dit unga personer svarar att de skulle vända sig i endast hälften så stor utsträckning som övriga personer. Även gällande Nyföretagarcentrum och Kommunens näringslivskontor ser vi relativt stora skillnader mellan unga och övriga personer. Figur 14 Andel som anger att de skulle vända sig till släkt och vänner respektive olika aktörer för att få information om att starta företag, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Släkt och vänner Skatteverket Bolagsverket Arbetsförmedlingen Nyföretagarcentrum Kommunens näringslivskontor Tillväxtverket 1 ALMI företagspartner AB Coompanion Startlinjen eller Verksamt.se Procent Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Fler unga har uppmuntrats till företagande i skolan Det visar sig att bara 22 procent av befolkningen anser sig ha fått en uppfattning om hur det är att vara företagare genom sin skolutbildning. Bland unga är det 35 procent som svarar att de fått en uppfattning om företagande i skolan. Motsvarande siffra för övriga är endast 17 procent (se tabell 3). I Undersökningen ställs även frågan om de svarande har uppmuntrats till att bli företagare i skolan. Unga personer svarar i betydligt högre utsträckning att de uppmuntrats till företagande i skolan, 36 procent, motsvarande siffra för övriga personer är endast 11 procent. Skillnaden mellan åldersgrupperna på dessa två frågor kan till stor del förklaras av samhällsutvecklingen och skolans omvandling (se tabell 3). Varannan ung har ingen uppfattning om attityden till företagande i kommunen Totalt sett anser en majoritet, 58 procent, att attityden till företagande i den egna kommunen är positiv. En mycket liten andel (6 procent) anser att attityden till företagande är negativ i den egna kommunen. 21

22 Betydligt färre unga personer tycker att attityden i hemkommunen är positiv, 48 procent jämfört med 62 procent för övriga personer (se tabell 3). Samtidigt är det viktigt att framhålla att andelen unga som anser att attityderna är negativa inte är högre än för övriga personer. Istället svarar hela 47 procent av unga personer att de inte har en uppfattning om attityden i kommunen. Fler unga har fått en positiv uppfattning av närstående företagare Av samtliga personer mellan 18 och 70 år uppger 69 procent att de har en företagare bland familj, släkt eller vänner. Dessa personer har fått följdfrågan om kontakten med denna person gett dem en positiv eller negativ uppfattning om företagande. En klar majoritet, 72 procent, uppger att kontakten gett dem en positiv uppfattning. Unga personer uppger i högre grad att de fått en positiv uppfattning om företagande genom kontakter med närstående företagare. Bland unga är det 76 procent, motsvarande andel bland övriga personer är 71 procent (se tabell 3). Tabell 3 Attityder och uppfattning om företagande i skolan, i kommunen samt från närstående företagare, uppdelat på ålder. Unga (18 30 år) Övriga (31 70 år) Fått en uppfattning om att driva företag 35 % 17 % genom skolan Uppmuntrats till att bli företagare i skolan 36 % 11 % Positiv attityd till företagande i kommunen 48 % 62 % Positiv uppfattning genom närstående företagare 76 % 71 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

23 Förändring över tid I detta avsnitt sammanfattas hur attityden till företagande bland unga personer (18 30 år) förändrats över tid. Resultat från Entreprenörskapsbarometern , samt presenteras. I 2004 och 2012 års undersökningar deltog personer i åldern år. Vid övriga undersökningstillfällen har endast unga personer (18 30 år) deltagit. Förändring i viljan att vara företagare Svaren på frågan om man kan tänka sig att bli företagare ger en bred bild av inställningen till företagande utan att ta hänsyn till personliga prioriteringar och begränsningar. Andelen unga som svarar att de kan tänka sig att bli företagare har varit relativt stabil över tid. Vi kan i figur 15 se små årliga variationer samtidigt som den långsiktigare trenden legat stadigt kring 70 procent. År 2012 är andelen något lägre än vid tidigare undersökningar, minskningen har dock fortfarande varit relativt liten. Figur 15 Andel unga (18 30 år) som kan tänka sig att bli företagare år samt år Procent Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern , samt Andelen som svarat att de helst vill vara företagare har där emot ökat något bland unga mellan 2003 och Denna ökning har dock inte varit särskilt stor. I figur 16 kan vi också se att de årliga variationerna i svaren är något större än på den mer generella frågan om man kan tänka sig bli företagare. 10 Mellan 2003 och 2008 genomfördes undersökningen årligen, därefter har den bara genomförts år

24 Samtidigt ser vi att den långsiktiga trenden tyder på en viss ökning i andelen unga som helst vill vara företagare. Figur 16 Andel unga (18 30 år) som helst vill vara företagare år samt år Procent Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern , samt Förändring i kunskap om företagande Vi kan konstatera att den långsiktiga trenden när det gäller svaren på frågorna angående kunskap om företagande varit ganska stabil mellan 2003 och 2012 bland unga personer (18 30 år). Däremot har de årliga variationerna varit relativt stora (se tabell 4). Störst är variationerna när det gäller om man vet vad som krävs för att starta företag. Tabell 4 Kunskap om företagande bland unga (18 30 år) år , samt år 2012 År Vet vad som krävs för att starta företag Skulle klara av att starta företag Vet vart man kan vända sig för information om att starta företag % 78 % 47 % % 74 % 44 % % 80 % 50 % % 82 % 48 % % 80 % 49 % % 84 % 47 % % 82 % 47 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern , samt

25 Förändring i uppfattning och uppmuntran från skolan Både år 2004 och 2012 har unga i högre utsträckning än övriga personer fått en uppfattning om, och uppmuntrats till, att bli företagare i skolan. I tabell 5 tittar vi istället på de långsiktigare trenderna bland unga personer när det gäller dessa frågor. I tabellen ser vi att andelen som fått en uppfattning om företagande i skolan varit relativt stabil över åren, de årliga förändringarna har som mest varit fyra procentenheter. Svaren på frågan om man blivit uppmuntrad till att bli företagare visar en långsiktig positiv trend. Totalt sett har andelen ökat med åtta procentenheter från 2003 till Tabell 5 Uppfattning om samt uppmuntran till företagande från skolan bland unga, år samt år År Har fått en uppfattning om företagande i skolan Har blivit uppmuntrad till att bli företagare i skolan % 28 % % 30 % % 30 % % 35 % % 35 % % 35 % % 36 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern , samt

26 26

27

28 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Entreprenörskapsbarometern är Sveriges största attitydundersökning om företagande. Cirka personer i åldrarna har tillfrågats. Av de tillfrågade är cirka 25 procent i åldern år. Resultaten från undersökningen visar att det är betydligt fler unga än äldre som kan tänka sig att bli företagare. Däremot vet färre unga vart man kan vända sig för att få information om att starta företag. Info Produktion: Ordförrådet AB. Tryck: DanagårdLitho AB. Tryckt i 250 ex, november Därefter tryck vid behov. Faktaunderlaget bygger på enkätundersökningen Entreprenörskapsbarometern 2012 (Info 0499). Läs mer om Entreprenörskapsbarometern 2012, på under fakta och statistik. 28

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer