Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag"

Transkript

1 Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas på Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice på telefon mån fre kl 09:00 11:00. Har du frågor om denna faktabroschyr, kontakta: Emma Flod, Tillväxtverket, telefon vx: Har du frågor om undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011, kontakta: Jonnie Nordensky, Tillväxtverket, telefon vx: Tillväxtverket Stockholm, augusti 2012 Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion: Tillväxtverket Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho Info 0446 ISBN:

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Tillväxtviljan i små och medelstora företag 8 Regler som tillväxthinder 10 Företagens tid för administration 18 Företagens upplevelse av kontakten med offentlig sektor 22 Branschindelning Näringsgrenar (enligt SNI 2007) som ingår i de olika branscherna: Bygg (F): SNI El, gas, vatten & avlopp (DE): SNI Handel (G): SNI Hotell & restaurang (I): SNI Information & kommunikation (J): SNI Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik (M): SNI Kultur, nöje, fritid & annan service (RS): SNI Tillverkning (BC): SNI 5 33 Transport & magasinering (H): SNI Utbildning (P): SNI 85 Uthyrning, fastighetsservice (N): SNI Vård & omsorg (Q): SNI

4 Sammanfattning I den här broschyren presenteras fakta och statistik om i vilken utsträckning lagar och myndighetsregler utgör ett hinder för tillväxt i små och medelstora företag. Uppgifterna är när inget annat anges tagna från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet. Andelen småföretag (0 49 anställda) som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder har minskat från 30 till 22 procent mellan åren 2008 och Trots detta anser fortfarande 61 procent av småföretagen att lagar och myndighetsregler utgör antingen ett litet eller stort tillväxthinder. De små och medelstora företag som vill växa upplever i betydligt högre utsträckning lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt. Av de företag som vill växa ser hela 68 procent lagar och myndighetsregler som ett tillväxthinder. Motsvarande siffra för de företag som inte vill växa är 45 procent. Undersökningen visar även att det är de större småföretagen med anställda som i störst utsträckning upplever regler som ett hinder för tillväxt. Resultaten visar relativt stora skillnader mellan olika län när det gäller i vilken utsträckning lagar och myndighetsregler är ett hinder för företagens utveckling och tillväxt. I Dalarna och Norrbotten anger hela 27 procent av företagen att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder, medan bara 17 procent av företagen i Jämtland och 16 procent i Östergötland ser detta som ett stort hinder. De branscher där flest småföretag upplever att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder är Transport samt Hotell och restaurang. Generellt har dock andelen småföretag som upplever regler som ett stort tillväxthinder minskat i alla branscher mellan åren 2008 och I denna broschyr redovisas hur stora tillväxthinder olika typer av regler utgör. De största hindren visar sig vara regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler. Det är de större småföretagen med anställda som främst anger att dessa regler utgör ett hinder. Vad gäller olika branscher så är det framförallt småföretagen inom Bygg och Transport som upplever att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är de största hindren för tillväxt. 4

5 Över en tredjedel av småföretagen upplever att tiden de lägger ner på administration till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren. Hotell och restaurang samt Transport är de branscher som upplever störst ökning av tiden för administration. Generellt gäller att ju fler anställda ett småföretag har, i desto större utsträckning upplever de att administrationen till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren. Bland småföretag som vill växa upplever 37 procent att tiden de lägger på administration har ökat, medan motsvarande siffra för företag som inte vill växa är 29 procent. Även när det gäller den tid som företagen lägger ner på administration till följd av lagar och regler finns det skillnader mellan länen. I Norr botten och Västerbotten uppger 47 res - pek tive 46 procent av småföretagen att tiden de lägger ner på administration har ökat. I Jönköping och Stockholm ligger motsvarande siffror på 29 respektive 30 procent. I broschyren presenteras också statistik över hur företagen upplever kontakten med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. En generell tendens är att småföretagen är mindre nöjda med den senaste kontakten med länsstyrelsen, än med kommuner eller statliga myndigheter. Det finns också stora skillnader mellan olika branscher när det gäller hur de upplever kontakten med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. 5

6 Inledning I denna broschyr finner du fakta och statistik om svenska små och medelstora företags upplevelser av lagar och regler som hinder för tillväxt. Uppgifterna är när inget annat anges tagna från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet. I faktarutan nedan finns för en närmare beskrivning av undersökningen. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler ger minskade kostnader och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet. Enklare regler ger även fler affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Till växtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndig heter, kommuner och näringsliv. Mer information om Tillväxtverkets förenklingsarbete finns på Här kan du som har idéer om hur företagens vardag kan förenklas lämna förslag till myndigheter och departement. På webbplatsen kan du som arbetar med att förenkla för företag också hitta information och verktyg som underlättar ditt arbete. Fakta om undersökningen Företagens villkor och verklighet små och medelstora företag har tillfrågats att delta i enkäten företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 60 procent. Undersökningen representerar cirka företag. Undersökningen genomfördes under perioden september 2010 till mars Urvalet är stratifierat. Undersökningen består av 40 huvudfrågor med en rad följdfrågor. Undersökningen har tidigare genomförts 2002, 2005 och 2008 av Nutek/Tillväxtverket. Läs mer om undersökningen på under Fakta och statistik. 6

7 Om svenska små och medelstora företag Företag med 0 49 anställda räknas som småföretag och företag med anställda räknas som medelstora företag. Tillsammans utgör de 99,9 procent av det totala antalet företag i Sverige. Som visas i figur 1 står de små och medelstora företagen tillsammans för cirka 60 procent av förädlingsvärdet, omsättningen och antalet anställda. 1 Detta visar att de små och medelstora företagen står för en mycket stor del av de värden som skapas i det svenska näringslivet. Figur 1 Företagen i Sverige. Andel företag, anställda, omsättning, förädlingsvärde per storleksklass (i procent). Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Förädlingsvärde anställda anställda anställda 250 anställda eller fler Anmärkning: Antalet medelstora och stora företag är så litet att det knappt syns i figuren. Källa: SCB, Företagens ekonomi Definitioner av olika företagsstorlekar Soloföretag är företag utan anställda. Mikroföretag är företag med 0 9 anställda. Småföretag är företag med 0 49 anställda. Medelstora företag är företag med anställda. Storföretag är företag med 250 anställda eller fler. 1 Förädlingsvärde brukar definieras som det värde företaget tillför genom sin verksamhet, det vill säga värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts. 7

8 Tillväxtviljan i små och medelstora företag Enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 2011 visar att tillväxtviljan är stor hos de små och medelstora företagen och att den ökar i takt med före tagets storlek. Stor tillväxtvilja hos svenska företag Nästan tre fjärdedelar av småföretagen vill växa antingen genom att öka både omsättningen och antalet anställda, eller enbart genom att öka omsättningen, se figur 2. Denna andel har legat på en relativt stabil nivå sedan Figur 2 Andel småföretag som vill växa Ja, både vad gäller omsättning och antalet anställda Ja, men utan att öka antalet anställda Ju större företag desto större är tillväxtviljan Ju större företagen är, desto större andel vill växa, se figur 3. Nästan 80 procent av de medelstora företagen vill växa genom att öka både omsättningen och antalet anställda. Bland solo - företagen är motsvarande siffra endast 28 procent. Om man ser på vilka företag som vill växa utan att öka antalet anställda förändras bilden något. Det visar sig att ytterligare cirka 40 procent av soloföretagen vill växa på detta sätt. 2 Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag, Tillväxtverket 2011, Info nr

9 Figur 3 Andel företag, i olika storleksklasser, som vill växa anställda 1 9 anställda anställda Ja, både vad gäller omsättning och antal anställda Ja, men utan att öka antalet anställda anställda Undersökningen visar även hur tillväxtviljan ser ut i småföretag uppdelat på olika branscher. Den största tillväxtviljan finns inom Hotell och restaurang samt Handel, där mer än hälften av företagen vill växa både vad gäller omsättning och antalet anställda. Figur 4 Andel småföretag med tillväxtvilja i olika branscher. Hotell & restaurang (I) Handel (G) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Inform. & kommunikation (J) Utbildning (P) Tillverkning (BC) Transport (H) El, gas, värme & avfall (DE) Bygg (F) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Kultur, nöje & fritid (RS) Vård & omsorg (Q) Totalt Ja, men utan att öka antalet anställda Ja, både vad gäller omsättning och antalet anställda 9

10 Regler som tillväxthinder Ekonomisk tillväxt är viktig eftersom den skapar förutsättningar för att utveckla samhället. Det är därför viktigt att de hinder som före tagare upplever inte hindrar tillväxtviljan. I det här av snittet redovisas hur företagen upplever lagar och myndighetsregler som hinder för tillväxt. Här beskrivs skillnader mellan företag i olika storleksklasser, län och branscher. I avsnittet presenteras även hur stort tillväxthinder småföretag upplever att olika regelområden utgör. Lagar och regler ett av de största hindren för tillväxt Småföretagen har fått bedöma hur stort tillväxthinder olika faktorer utgör för företagets utveckling och tillväxt. Företagen uppger att de största hindren är konkurrens från andra företag, brist på egen tid samt lagar och myndighetsregler, se figur 5. Det är en relativt stor andel av småföretagen som anger lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt, totalt 61 procent. Figur 5 visar att 39 procent av småföretagen upplever lagar och regler som ett litet hinder och 22 procent anger att det utgör ett stort hinder. Störst tillväxthinder för de lite större småföretagen Lagar och myndighetsregler bedöms vara ett stort hinder för tillväxt bland relativt många av de små och medelstora före- Figur 5 Andel småföretag som anger att olika faktorer utgör ett stort respektive litet hinder för företagets utveckling och tillväxt. Konkurrens från andra företag Brist på egen tid Lagar och myndighetsregler Företagets lönsamhet Efterfrågan på företagets prod. Tillgång till lämplig arbetskraft Tillgång till lån och krediter Kapacitet i nuv. lokaler, utr. etc. Tillgång till externt ägarkapital Tillgång till infrastruktur Litet hinder Stort hinder 10

11 tagen, se figur 6. Störst är problemet i de lite större småföretagen (10 49 anställda). I de medelstora företagen är det en betydligt lägre andel som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt. Figur 6 Andel företag, i olika storleksklasser, som anser att lagar och myndighetsregler utgör ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt anställda 1 9 anställda anställda anställda Färre småföretag ser lagar och regler som ett stort tillväxthinder Andelen småföretag som anser att lagar och myndighetsregler utgör ett stort hinder för utveckling och tillväxt ökar med företagets storlek, se figur 7. Denna andel har dock minskat Figur 7 Andel småföretag, i undersökningarna från 2008 och 2011, i olika storleksklasser som anger lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt anställda 1 9 anställda anställda Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och Anmärkning: Vid jämförelse över tid ingår inte de medelstora företagen, eftersom dessa inte ingick i undersökningen

12 med 8 9 procentenheter i samtliga storleksklasser mellan 2008 och Samtidigt som allt färre småföretag upplever regler som ett stort tillväxthinder så upplever allt fler regler som ett litet hinder för tillväxt. Andelen större småföretag (10 49 an - ställda) som upplever lagar och myndighetsregler som ett litet hinder för utveckling och tillväxt har ökat mellan 2008 och 2011 från 45 till 50 procent, se figur 8. Även här kan man se skillnader mellan olika företagsstorlekar. Bland de större småföretagen (10 49 anställda) upplever 50 procent lagar och myndighetsregler som ett litet hinder för utveckling och tillväxt. Medan bara 35 procent av soloföretagen upplever lagar och myndighetsregler som ett litet hinder. De större småföretagen ligger alltså i topp både när det gäller andelen företag som upplever regler som ett litet respektive stort hinder för utveckling och tillväxt. Figur Andel småföretag, i undersökningarna från 2008 och 2011, i olika storleksklasser som anger lagar och myndighetsregler som ett litet hinder för företagets utveckling och tillväxt anställda 1 9 anställda anställda Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och Relativt stora skillnader mellan länen Det finns relativt stora skillnader mellan olika län då frågan ställts till företagen om lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt, se figur 9. I Dalarna och Norrbotten anger 27 procent av företagen att lagar och regler är ett stort hinder, medan bara 17 procent av företagen i Jämtland och 16 procent i Östergötland anger detta som ett stort hinder. 12

13 Figur 9 Andel små och medelstora företag, i olika län, som anger att lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt % % % Län Andel Dalarna 27 % Norrbotten 27 % Gävleborg 26 % Skåne 25 % Gotland 24 % Västmanland 24 % Örebro 24 % Blekinge 23 % Västerbotten 22 % Halland 22 % Västernorrland 22 % V. Götaland 22 % Kronoberg 21 % Södermanland 21 % Värmland 21 % Stockholm 20 % Kalmar 20 % Uppsala 19 % Jönköping 18 % Jämtland 17 % Östergötland 16 % Företag som vill växa upplever i större utsträckning lagar och regler som ett tillväxthinder De små och medelstora företag som vill växa upplever i betydligt högre utsträckning lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt. Av de företag som vill växa ser hela 68 procent lagar och myndighetsregler som ett tillväxthinder. Motsvarande siffra för de företag som inte vill växa är bara 45 procent, se figur

14 Figur 10 Andel små och medelstora företag som vill respektive inte vill växa och som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort respektive litet hinder för företagets utveckling och tillväxt Vill växa Vill ej växa Litet hinder Stort hinder Stora skillnader i hur olika branscher upplever regler som tillväxthinder Som vi tidigare visat finns den största tillväxtviljan finns inom Hotell och restaurang. Samtidigt är det en av de branscher där flest företag upplever lagar och myndighets regler som ett stort hinder för tillväxt, se figur 11. De branscher där flest småföretag upplever att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder är Transport samt Hotell och restaurang, 42 respektive 37 procent. I alla bran- Figur 11 Andel småföretag, i undersökningarna från 2008 och 2011, i olika branscher, som upplever lagar och regler som stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Transport (H) Hotell & restaurang (I) El, gas, vatten & avfall (DE) Vård & omsorg (Q) Bygg (F) Tillverkning (BC) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Handel (G) Utbildning (P) Kultur, nöje & fritid (R, S) Inform. & kommunikation (J) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Totalt Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och

15 scher har dock andelen som upplever lagar och regler som ett hinder minskat mellan 2008 och Totalt har en minskning skett från 30 till 22 procent. Den största minskningen hittar vi inom branschen El, gas, vatten & avfall. Däremot är minskningen marginell inom Hotell och restaurang samt Kultur, nöje och fritid. Regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är de största tillväxthindren I undersökningen har småföretagen även besvarat frågor kring hur stort tillväxthinder olika typer av regler utgör. De största hindren visar sig vara regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler. Av tabell 1 framgår hur stor andel av företag i olika storleksklasser som anger att dessa båda regelområden utgör ett stort eller litet hinder för utveckling och tillväxt. Tabell 1 Andel småföretag, i undersökningarna 2008 och 2011, i olika storleksklasser, som anger att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är ett stort respektive litet hinder för utveckling och tillväxt i företaget. Stort hinder Litet hinder Hinder totalt Regler kring anställning och uppsägning 0 anställda 36 % 27 % 24 % 22 % 60 % 49 % 1 9 anställda 38 % 33 % 38 % 38 % 76 % 71 % anställda 44 % 38 % 43 % 46 % 87 % 84 % Totalt 38 % 30 % 31 % 31 % 69 % 61 % Sjuklöneregler 0 anställda 37 % 28 % 23 % 23 % 60 % 51 % 1 9 anställda 40 % 33 % 34 % 34 % 74 % 67 % anställda 35 % 32 % 45 % 44 % 81 % 77 % Totalt 39 % 31 % 29 % 29 % 68 % 60 % Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och Totalt sett är det framförallt de lite större småföretagen (10 49 anställda) som upplever att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är ett tillväxthinder. De större småföretagen ligger i topp både när det gäller andelen företag som anger att regler kring anställning och uppsägning är ett stort hinder och ett litet hinder. När det gäller sjuklöneregler är det istället bland företagen med 1 9 anställda där störst andel anger detta som ett stort hinder. 15

16 Andelen företag som upplever regler kring anställning och uppsägning och sjuklöneregler som ett hinder för utveckling och tillväxt har totalt sett minskat mellan 2008 och Framförallt är det andelen företag som upplever de båda regelområdena som ett stort hinder som har minskat. Stora branschskillnader när det gäller regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler Det finns stora branschskillnader när det gäller i vilken utsträckning småföretag upplever regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler som ett stort hinder för tillväxt. Bygg och Transport är de branscher som anger att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är de största hindren för utveckling och tillväxt, se figur 12 och 13. En förklaring kan vara att både dessa branscher är personalkrävande. Inom samtliga branscher har dock andelen företag som upplever regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler som ett stort hinder minskat mellan åren 2008 och Figur 12 Andel småföretag, per bransch, från undersökningarna 2008 och 2011, som anger att regler kring anställning och uppsägning är ett stort hinder för utveckling och tillväxt i företaget. Bygg (F) Transport (H) Tillverkning (BC) Handel (G) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Inform. & kommunikation (J) Hotell & restaurang (I) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Utbildning (P) Kultur, nöje & fritid (R, S) Vård & omsorg (Q) El, gas, vatten & avfall (DE) Totalt Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och

17 Figur 13 Andel småföretag, per bransch, från undersökningarna 2008 och 2011, som anger att sjuklöneregler är ett stort hinder för utveckling och tillväxt i företaget. Bygg (F) Transport (H) Tillverkning (BC) Handel (G) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Hotell & restaurang (I) Kultur, nöje & fritid (R, S) Inform. & kommunikation (J) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Utbildning (P) El, gas, vatten & avfall (DE) Vård & omsorg (Q) Totalt Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och

18 Företagens tid för administration I undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011 har småföretagen fått svara på hur tiden de lägger på administration till följd av lagar och regler har utvecklats de senaste tre åren. Resultaten visar att tiden som företagen lägger på administration har ökat de senaste tre åren, framförallt gäller detta för de företag som vill växa. Det finns även skillnader vad gäller olika branscher och i vilket län företaget bedriver sin verksamhet. De tillfrågade är småföretag med 0 49 anställda. Ökning av tiden företagen lägger på administration Över en tredjedel av småföretagen i undersökningen 2011 uppger att tiden de lägger ner på administration på grund av lagar och regler har ökat de senaste tre åren, se figur 14. Samtidigt anger endast tre procent att de upplever en minskning. Figur 14 Andel småföretag 2011 som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat respektive minskat de senaste tre åren Ökat Minskat Branscherna Hotell och restaurang samt Transport upplever störst ökning Det finns tydliga skillnader mellan olika branscher när det gäller i vilken utsträckning företag upplever att tiden för administration har ökat, se figur 15. I topp ligger bland annat Hotell och restaurang samt Transport på 48 respektive 47 procent. Bland de branscher där minst andel upplever att administrationen till följd av lagar och regler ökat finns 18

19 Information- och kommunikation samt Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, på 20 respektive 25 procent. Figur 15 Andel småföretag 2011, per bransch, som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat respektive minskat de senaste tre åren. Hotell och restaurang (I) Transport (H) El, gas, vatten & avfall(de) Byggverksamhet (F) Vård & omsorg (Q) Tillverkning (BC) Uthyrn. och andra företagstj. (N) Handel (G) Kultur, nöje, fritid (RS) Utbildning (P) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Inform. och kommunikation. (J) Ökat Minskat Tung administration för de större småföretagen Det finns stora skillnader mellan företag i olika storleksklasser när det gäller i vilken utsträckning de upplever att tiden för administration till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren, se figur 16. Mer än dubbelt så stor andel av företag med anställda upplever att tiden de lägger på administration har ökat de senaste tre åren i jämförelse med soloföre- Figur 16 Andel småföretag, i olika företagsstorlekar, som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av lagar och andra regler har ökat respektive minskat de senaste tre åren Minskat Ökat anställda 1 9 anställda anställda 19

20 tagen, 60 respektive 28 procent. Generellt gäller att ju fler anställda ett småföretag har, i desto större utsträckning upplever de att administrationen har ökat de senaste tre åren. Stor skillnad mellan länen Det är väsentliga skillnader mellan länen när det gäller hur stor andel av småföretagen som upplever att tiden de lägger på administration till följd av krav i lagar och andra regelverk har ökat de senaste tre åren, se figur 17. I topp ligger Norrbotten och Västerbotten där 47 respektive 46 procent upplever en ökning av tid som läggs på administration. Jönköping och Stockholm är de län där lägst andel företag upplever en Figur 17 Andel småföretag 2011, per län, som anger att tiden de lägger på administration till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren % % % % Län Andel Norrbotten 47 % Västerbotten 46 % Gävleborg 43 % Jämtland 42 % Gotland 42 % Kalmar 42 % Kronoberg 41 % Skåne 39 % Värmland 38 % Dalarna 38 % Västernorrland 36 % Södermanland 36 % Östergötland 35 % Halland 35 % Västmanland 35 % V. Götaland 34 % Örebro 33 % Blekinge 32 % Uppsala 31 % Stockholm 30 % Jönköping 29 % 20

21 ökning av den tid de lägger på administration, 29 respektive 30 procent. Företag som vill växa upplever ökad tid för administration Bland småföretag som vill växa upplever 37 procent att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat de senaste tre åren. Motsvarande siffra för småföretag som anger att de inte vill växa ligger på 29 procent, se figur 18. Figur 18 Andel småföretag 2011, av de som vill respektive inte vill att företaget ska växa, som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat de senaste tre åren Vill växa Vill inte växa 21

22 Företagens upplevelse av kontakten med offentlig sektor I undersökningen har småföretagen besvarat frågan om hur deras senaste kontakt med statliga myndigheter, kommun och länsstyrelse varit. Resultatet visar att småföretagen är minst nöjda med den senaste kontakten med länsstyrelsen, medan upplevelsen av kontakten med offentlig sektor varierar stort mellan olika branscher. Företagen är minst nöjda i kontakten med länsstyrelsen Det är relativt små skillnader mellan företag i olika storleksklasser när det gäller hur de upplever mötet med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner, se figur 19. En generell tendens är att en lägre andel företag är nöjda med senaste kontakten med länsstyrelsen än med kommunen eller statliga myndigheter. Fler småföretag upplever den senaste kontakten med kommunen som bra jämfört med den senaste kontakten med läns - styrelsen, 45 respektive 36 procent. Vid uppdelningen i olika storleksklasser finner vi den största skillnaden hos soloföretagen där 48 procent är nöjda med sin senaste kontakt med kommunen jämfört med endast 34 procent med länsstyrelsen. Figur 19 Andel småföretag, i olika storleksklasser, som anger att den senaste kontakten med aktörerna nedan i samband med tillståndsansökan, tillsyn, anmälningsförfarande eller motsvarande handläggning var bra anställda 1 9 anställda anställda Totalt Statliga myndigheter Länsstyrelsen Kommunen 22

23 Hotell- och restaurang mest nöjda med senaste kontakten med kommunen Det är stora skillnader mellan branscher när det gäller hur de upplever kontakten med statliga myndigheter, kommun och länsstyrelse. Till exempel upplever nästan dubbelt så stor andel av företagen inom Hotell och restaurang att den senaste kontakten med kommunen var bra, i jämförelse med företagen inom Information & kommunikation, se tabell 2. De branscher där en större andel företag upplever kontakten som bra med en aktör verkar i viss utsträckning också vara branscher som har mer kontakt med den aktören. Tabell 2 Andel småföretag, per bransch, som anger att den senaste kontakten med aktörerna nedan var bra i samband med tillståndsansökan, tillsyn, anmälningsförfarande eller motsvarande handläggning. Statliga myndigheter Kommuner Länsstyrelser Byggverksamhet (F) 36 % 40 % 30 % El, gas, värme och 44 % 46 % 40 % vattenförsörjning (DE) Handel (G) 37 % 38 % 35 % Hotell och restaurang (I) 42 % 49 % 42 % Information och 47 % 25 % 26 % kommunikation (J) Juridik, ekonomi, vetenskap 50 % 40 % 37 % och teknik (M) Kultur, nöje, fritid (RS) 40 % 35 % 26 % Tillverkning och 32 % 42 % 33 % mineralutvinning (BC) Transport och magasinering (H) 39 % 38 % 47 % Utbildning (P) 46 % 41 % 37 % Uthyrning och 40 % 41 % 42 % fastighetsservice (N) Vård och omsorg (Q) 40 % 34 % 33 % 23

24 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverkets arbete med att förenkla för företag I vilken utsträckning upplever svenska små och medelstora företag att lagar och myndighetsregler utgör ett hinder för utveckling och tillväxt? Finns det skillnader mellan företag i olika storleksklasser, län och branscher när de gäller deras upplevelser av regler som tillväxthinder? Info Produktion: Ordförrådet AB. Tryck: DanagårdLitho AB. Tryckt i 300 ex, augusti Därefter tryck vid behov. I den här broschyren presenteras fakta och statistik om hur företagen upplever regler som hinder för tillväxt. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Tillväxtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv. Kontakta oss gärna vid frågor! Enheten Regelförenkling Tel

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning 1 En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning om företagens perspektiv. Hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet - 2011

Företagens villkor och verklighet - 2011 Företagens villkor och verklighet - 2011 1 Företagens villkor & verklighet 2011 En av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar. Enkät till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 20 000

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer