Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag"

Transkript

1 Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas på Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice på telefon mån fre kl 09:00 11:00. Har du frågor om denna faktabroschyr, kontakta: Emma Flod, Tillväxtverket, telefon vx: Har du frågor om undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011, kontakta: Jonnie Nordensky, Tillväxtverket, telefon vx: Tillväxtverket Stockholm, augusti 2012 Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion: Tillväxtverket Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho Info 0446 ISBN:

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Tillväxtviljan i små och medelstora företag 8 Regler som tillväxthinder 10 Företagens tid för administration 18 Företagens upplevelse av kontakten med offentlig sektor 22 Branschindelning Näringsgrenar (enligt SNI 2007) som ingår i de olika branscherna: Bygg (F): SNI El, gas, vatten & avlopp (DE): SNI Handel (G): SNI Hotell & restaurang (I): SNI Information & kommunikation (J): SNI Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik (M): SNI Kultur, nöje, fritid & annan service (RS): SNI Tillverkning (BC): SNI 5 33 Transport & magasinering (H): SNI Utbildning (P): SNI 85 Uthyrning, fastighetsservice (N): SNI Vård & omsorg (Q): SNI

4 Sammanfattning I den här broschyren presenteras fakta och statistik om i vilken utsträckning lagar och myndighetsregler utgör ett hinder för tillväxt i små och medelstora företag. Uppgifterna är när inget annat anges tagna från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet. Andelen småföretag (0 49 anställda) som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder har minskat från 30 till 22 procent mellan åren 2008 och Trots detta anser fortfarande 61 procent av småföretagen att lagar och myndighetsregler utgör antingen ett litet eller stort tillväxthinder. De små och medelstora företag som vill växa upplever i betydligt högre utsträckning lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt. Av de företag som vill växa ser hela 68 procent lagar och myndighetsregler som ett tillväxthinder. Motsvarande siffra för de företag som inte vill växa är 45 procent. Undersökningen visar även att det är de större småföretagen med anställda som i störst utsträckning upplever regler som ett hinder för tillväxt. Resultaten visar relativt stora skillnader mellan olika län när det gäller i vilken utsträckning lagar och myndighetsregler är ett hinder för företagens utveckling och tillväxt. I Dalarna och Norrbotten anger hela 27 procent av företagen att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder, medan bara 17 procent av företagen i Jämtland och 16 procent i Östergötland ser detta som ett stort hinder. De branscher där flest småföretag upplever att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder är Transport samt Hotell och restaurang. Generellt har dock andelen småföretag som upplever regler som ett stort tillväxthinder minskat i alla branscher mellan åren 2008 och I denna broschyr redovisas hur stora tillväxthinder olika typer av regler utgör. De största hindren visar sig vara regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler. Det är de större småföretagen med anställda som främst anger att dessa regler utgör ett hinder. Vad gäller olika branscher så är det framförallt småföretagen inom Bygg och Transport som upplever att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är de största hindren för tillväxt. 4

5 Över en tredjedel av småföretagen upplever att tiden de lägger ner på administration till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren. Hotell och restaurang samt Transport är de branscher som upplever störst ökning av tiden för administration. Generellt gäller att ju fler anställda ett småföretag har, i desto större utsträckning upplever de att administrationen till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren. Bland småföretag som vill växa upplever 37 procent att tiden de lägger på administration har ökat, medan motsvarande siffra för företag som inte vill växa är 29 procent. Även när det gäller den tid som företagen lägger ner på administration till följd av lagar och regler finns det skillnader mellan länen. I Norr botten och Västerbotten uppger 47 res - pek tive 46 procent av småföretagen att tiden de lägger ner på administration har ökat. I Jönköping och Stockholm ligger motsvarande siffror på 29 respektive 30 procent. I broschyren presenteras också statistik över hur företagen upplever kontakten med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. En generell tendens är att småföretagen är mindre nöjda med den senaste kontakten med länsstyrelsen, än med kommuner eller statliga myndigheter. Det finns också stora skillnader mellan olika branscher när det gäller hur de upplever kontakten med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. 5

6 Inledning I denna broschyr finner du fakta och statistik om svenska små och medelstora företags upplevelser av lagar och regler som hinder för tillväxt. Uppgifterna är när inget annat anges tagna från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet. I faktarutan nedan finns för en närmare beskrivning av undersökningen. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler ger minskade kostnader och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet. Enklare regler ger även fler affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Till växtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndig heter, kommuner och näringsliv. Mer information om Tillväxtverkets förenklingsarbete finns på Här kan du som har idéer om hur företagens vardag kan förenklas lämna förslag till myndigheter och departement. På webbplatsen kan du som arbetar med att förenkla för företag också hitta information och verktyg som underlättar ditt arbete. Fakta om undersökningen Företagens villkor och verklighet små och medelstora företag har tillfrågats att delta i enkäten företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 60 procent. Undersökningen representerar cirka företag. Undersökningen genomfördes under perioden september 2010 till mars Urvalet är stratifierat. Undersökningen består av 40 huvudfrågor med en rad följdfrågor. Undersökningen har tidigare genomförts 2002, 2005 och 2008 av Nutek/Tillväxtverket. Läs mer om undersökningen på under Fakta och statistik. 6

7 Om svenska små och medelstora företag Företag med 0 49 anställda räknas som småföretag och företag med anställda räknas som medelstora företag. Tillsammans utgör de 99,9 procent av det totala antalet företag i Sverige. Som visas i figur 1 står de små och medelstora företagen tillsammans för cirka 60 procent av förädlingsvärdet, omsättningen och antalet anställda. 1 Detta visar att de små och medelstora företagen står för en mycket stor del av de värden som skapas i det svenska näringslivet. Figur 1 Företagen i Sverige. Andel företag, anställda, omsättning, förädlingsvärde per storleksklass (i procent). Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Förädlingsvärde anställda anställda anställda 250 anställda eller fler Anmärkning: Antalet medelstora och stora företag är så litet att det knappt syns i figuren. Källa: SCB, Företagens ekonomi Definitioner av olika företagsstorlekar Soloföretag är företag utan anställda. Mikroföretag är företag med 0 9 anställda. Småföretag är företag med 0 49 anställda. Medelstora företag är företag med anställda. Storföretag är företag med 250 anställda eller fler. 1 Förädlingsvärde brukar definieras som det värde företaget tillför genom sin verksamhet, det vill säga värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts. 7

8 Tillväxtviljan i små och medelstora företag Enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 2011 visar att tillväxtviljan är stor hos de små och medelstora företagen och att den ökar i takt med före tagets storlek. Stor tillväxtvilja hos svenska företag Nästan tre fjärdedelar av småföretagen vill växa antingen genom att öka både omsättningen och antalet anställda, eller enbart genom att öka omsättningen, se figur 2. Denna andel har legat på en relativt stabil nivå sedan Figur 2 Andel småföretag som vill växa Ja, både vad gäller omsättning och antalet anställda Ja, men utan att öka antalet anställda Ju större företag desto större är tillväxtviljan Ju större företagen är, desto större andel vill växa, se figur 3. Nästan 80 procent av de medelstora företagen vill växa genom att öka både omsättningen och antalet anställda. Bland solo - företagen är motsvarande siffra endast 28 procent. Om man ser på vilka företag som vill växa utan att öka antalet anställda förändras bilden något. Det visar sig att ytterligare cirka 40 procent av soloföretagen vill växa på detta sätt. 2 Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag, Tillväxtverket 2011, Info nr

9 Figur 3 Andel företag, i olika storleksklasser, som vill växa anställda 1 9 anställda anställda Ja, både vad gäller omsättning och antal anställda Ja, men utan att öka antalet anställda anställda Undersökningen visar även hur tillväxtviljan ser ut i småföretag uppdelat på olika branscher. Den största tillväxtviljan finns inom Hotell och restaurang samt Handel, där mer än hälften av företagen vill växa både vad gäller omsättning och antalet anställda. Figur 4 Andel småföretag med tillväxtvilja i olika branscher. Hotell & restaurang (I) Handel (G) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Inform. & kommunikation (J) Utbildning (P) Tillverkning (BC) Transport (H) El, gas, värme & avfall (DE) Bygg (F) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Kultur, nöje & fritid (RS) Vård & omsorg (Q) Totalt Ja, men utan att öka antalet anställda Ja, både vad gäller omsättning och antalet anställda 9

10 Regler som tillväxthinder Ekonomisk tillväxt är viktig eftersom den skapar förutsättningar för att utveckla samhället. Det är därför viktigt att de hinder som före tagare upplever inte hindrar tillväxtviljan. I det här av snittet redovisas hur företagen upplever lagar och myndighetsregler som hinder för tillväxt. Här beskrivs skillnader mellan företag i olika storleksklasser, län och branscher. I avsnittet presenteras även hur stort tillväxthinder småföretag upplever att olika regelområden utgör. Lagar och regler ett av de största hindren för tillväxt Småföretagen har fått bedöma hur stort tillväxthinder olika faktorer utgör för företagets utveckling och tillväxt. Företagen uppger att de största hindren är konkurrens från andra företag, brist på egen tid samt lagar och myndighetsregler, se figur 5. Det är en relativt stor andel av småföretagen som anger lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt, totalt 61 procent. Figur 5 visar att 39 procent av småföretagen upplever lagar och regler som ett litet hinder och 22 procent anger att det utgör ett stort hinder. Störst tillväxthinder för de lite större småföretagen Lagar och myndighetsregler bedöms vara ett stort hinder för tillväxt bland relativt många av de små och medelstora före- Figur 5 Andel småföretag som anger att olika faktorer utgör ett stort respektive litet hinder för företagets utveckling och tillväxt. Konkurrens från andra företag Brist på egen tid Lagar och myndighetsregler Företagets lönsamhet Efterfrågan på företagets prod. Tillgång till lämplig arbetskraft Tillgång till lån och krediter Kapacitet i nuv. lokaler, utr. etc. Tillgång till externt ägarkapital Tillgång till infrastruktur Litet hinder Stort hinder 10

11 tagen, se figur 6. Störst är problemet i de lite större småföretagen (10 49 anställda). I de medelstora företagen är det en betydligt lägre andel som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt. Figur 6 Andel företag, i olika storleksklasser, som anser att lagar och myndighetsregler utgör ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt anställda 1 9 anställda anställda anställda Färre småföretag ser lagar och regler som ett stort tillväxthinder Andelen småföretag som anser att lagar och myndighetsregler utgör ett stort hinder för utveckling och tillväxt ökar med företagets storlek, se figur 7. Denna andel har dock minskat Figur 7 Andel småföretag, i undersökningarna från 2008 och 2011, i olika storleksklasser som anger lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt anställda 1 9 anställda anställda Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och Anmärkning: Vid jämförelse över tid ingår inte de medelstora företagen, eftersom dessa inte ingick i undersökningen

12 med 8 9 procentenheter i samtliga storleksklasser mellan 2008 och Samtidigt som allt färre småföretag upplever regler som ett stort tillväxthinder så upplever allt fler regler som ett litet hinder för tillväxt. Andelen större småföretag (10 49 an - ställda) som upplever lagar och myndighetsregler som ett litet hinder för utveckling och tillväxt har ökat mellan 2008 och 2011 från 45 till 50 procent, se figur 8. Även här kan man se skillnader mellan olika företagsstorlekar. Bland de större småföretagen (10 49 anställda) upplever 50 procent lagar och myndighetsregler som ett litet hinder för utveckling och tillväxt. Medan bara 35 procent av soloföretagen upplever lagar och myndighetsregler som ett litet hinder. De större småföretagen ligger alltså i topp både när det gäller andelen företag som upplever regler som ett litet respektive stort hinder för utveckling och tillväxt. Figur Andel småföretag, i undersökningarna från 2008 och 2011, i olika storleksklasser som anger lagar och myndighetsregler som ett litet hinder för företagets utveckling och tillväxt anställda 1 9 anställda anställda Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och Relativt stora skillnader mellan länen Det finns relativt stora skillnader mellan olika län då frågan ställts till företagen om lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt, se figur 9. I Dalarna och Norrbotten anger 27 procent av företagen att lagar och regler är ett stort hinder, medan bara 17 procent av företagen i Jämtland och 16 procent i Östergötland anger detta som ett stort hinder. 12

13 Figur 9 Andel små och medelstora företag, i olika län, som anger att lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt % % % Län Andel Dalarna 27 % Norrbotten 27 % Gävleborg 26 % Skåne 25 % Gotland 24 % Västmanland 24 % Örebro 24 % Blekinge 23 % Västerbotten 22 % Halland 22 % Västernorrland 22 % V. Götaland 22 % Kronoberg 21 % Södermanland 21 % Värmland 21 % Stockholm 20 % Kalmar 20 % Uppsala 19 % Jönköping 18 % Jämtland 17 % Östergötland 16 % Företag som vill växa upplever i större utsträckning lagar och regler som ett tillväxthinder De små och medelstora företag som vill växa upplever i betydligt högre utsträckning lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt. Av de företag som vill växa ser hela 68 procent lagar och myndighetsregler som ett tillväxthinder. Motsvarande siffra för de företag som inte vill växa är bara 45 procent, se figur

14 Figur 10 Andel små och medelstora företag som vill respektive inte vill växa och som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort respektive litet hinder för företagets utveckling och tillväxt Vill växa Vill ej växa Litet hinder Stort hinder Stora skillnader i hur olika branscher upplever regler som tillväxthinder Som vi tidigare visat finns den största tillväxtviljan finns inom Hotell och restaurang. Samtidigt är det en av de branscher där flest företag upplever lagar och myndighets regler som ett stort hinder för tillväxt, se figur 11. De branscher där flest småföretag upplever att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder är Transport samt Hotell och restaurang, 42 respektive 37 procent. I alla bran- Figur 11 Andel småföretag, i undersökningarna från 2008 och 2011, i olika branscher, som upplever lagar och regler som stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Transport (H) Hotell & restaurang (I) El, gas, vatten & avfall (DE) Vård & omsorg (Q) Bygg (F) Tillverkning (BC) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Handel (G) Utbildning (P) Kultur, nöje & fritid (R, S) Inform. & kommunikation (J) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Totalt Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och

15 scher har dock andelen som upplever lagar och regler som ett hinder minskat mellan 2008 och Totalt har en minskning skett från 30 till 22 procent. Den största minskningen hittar vi inom branschen El, gas, vatten & avfall. Däremot är minskningen marginell inom Hotell och restaurang samt Kultur, nöje och fritid. Regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är de största tillväxthindren I undersökningen har småföretagen även besvarat frågor kring hur stort tillväxthinder olika typer av regler utgör. De största hindren visar sig vara regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler. Av tabell 1 framgår hur stor andel av företag i olika storleksklasser som anger att dessa båda regelområden utgör ett stort eller litet hinder för utveckling och tillväxt. Tabell 1 Andel småföretag, i undersökningarna 2008 och 2011, i olika storleksklasser, som anger att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är ett stort respektive litet hinder för utveckling och tillväxt i företaget. Stort hinder Litet hinder Hinder totalt Regler kring anställning och uppsägning 0 anställda 36 % 27 % 24 % 22 % 60 % 49 % 1 9 anställda 38 % 33 % 38 % 38 % 76 % 71 % anställda 44 % 38 % 43 % 46 % 87 % 84 % Totalt 38 % 30 % 31 % 31 % 69 % 61 % Sjuklöneregler 0 anställda 37 % 28 % 23 % 23 % 60 % 51 % 1 9 anställda 40 % 33 % 34 % 34 % 74 % 67 % anställda 35 % 32 % 45 % 44 % 81 % 77 % Totalt 39 % 31 % 29 % 29 % 68 % 60 % Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och Totalt sett är det framförallt de lite större småföretagen (10 49 anställda) som upplever att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är ett tillväxthinder. De större småföretagen ligger i topp både när det gäller andelen företag som anger att regler kring anställning och uppsägning är ett stort hinder och ett litet hinder. När det gäller sjuklöneregler är det istället bland företagen med 1 9 anställda där störst andel anger detta som ett stort hinder. 15

16 Andelen företag som upplever regler kring anställning och uppsägning och sjuklöneregler som ett hinder för utveckling och tillväxt har totalt sett minskat mellan 2008 och Framförallt är det andelen företag som upplever de båda regelområdena som ett stort hinder som har minskat. Stora branschskillnader när det gäller regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler Det finns stora branschskillnader när det gäller i vilken utsträckning småföretag upplever regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler som ett stort hinder för tillväxt. Bygg och Transport är de branscher som anger att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är de största hindren för utveckling och tillväxt, se figur 12 och 13. En förklaring kan vara att både dessa branscher är personalkrävande. Inom samtliga branscher har dock andelen företag som upplever regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler som ett stort hinder minskat mellan åren 2008 och Figur 12 Andel småföretag, per bransch, från undersökningarna 2008 och 2011, som anger att regler kring anställning och uppsägning är ett stort hinder för utveckling och tillväxt i företaget. Bygg (F) Transport (H) Tillverkning (BC) Handel (G) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Inform. & kommunikation (J) Hotell & restaurang (I) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Utbildning (P) Kultur, nöje & fritid (R, S) Vård & omsorg (Q) El, gas, vatten & avfall (DE) Totalt Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och

17 Figur 13 Andel småföretag, per bransch, från undersökningarna 2008 och 2011, som anger att sjuklöneregler är ett stort hinder för utveckling och tillväxt i företaget. Bygg (F) Transport (H) Tillverkning (BC) Handel (G) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Hotell & restaurang (I) Kultur, nöje & fritid (R, S) Inform. & kommunikation (J) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Utbildning (P) El, gas, vatten & avfall (DE) Vård & omsorg (Q) Totalt Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och

18 Företagens tid för administration I undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011 har småföretagen fått svara på hur tiden de lägger på administration till följd av lagar och regler har utvecklats de senaste tre åren. Resultaten visar att tiden som företagen lägger på administration har ökat de senaste tre åren, framförallt gäller detta för de företag som vill växa. Det finns även skillnader vad gäller olika branscher och i vilket län företaget bedriver sin verksamhet. De tillfrågade är småföretag med 0 49 anställda. Ökning av tiden företagen lägger på administration Över en tredjedel av småföretagen i undersökningen 2011 uppger att tiden de lägger ner på administration på grund av lagar och regler har ökat de senaste tre åren, se figur 14. Samtidigt anger endast tre procent att de upplever en minskning. Figur 14 Andel småföretag 2011 som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat respektive minskat de senaste tre åren Ökat Minskat Branscherna Hotell och restaurang samt Transport upplever störst ökning Det finns tydliga skillnader mellan olika branscher när det gäller i vilken utsträckning företag upplever att tiden för administration har ökat, se figur 15. I topp ligger bland annat Hotell och restaurang samt Transport på 48 respektive 47 procent. Bland de branscher där minst andel upplever att administrationen till följd av lagar och regler ökat finns 18

19 Information- och kommunikation samt Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, på 20 respektive 25 procent. Figur 15 Andel småföretag 2011, per bransch, som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat respektive minskat de senaste tre åren. Hotell och restaurang (I) Transport (H) El, gas, vatten & avfall(de) Byggverksamhet (F) Vård & omsorg (Q) Tillverkning (BC) Uthyrn. och andra företagstj. (N) Handel (G) Kultur, nöje, fritid (RS) Utbildning (P) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Inform. och kommunikation. (J) Ökat Minskat Tung administration för de större småföretagen Det finns stora skillnader mellan företag i olika storleksklasser när det gäller i vilken utsträckning de upplever att tiden för administration till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren, se figur 16. Mer än dubbelt så stor andel av företag med anställda upplever att tiden de lägger på administration har ökat de senaste tre åren i jämförelse med soloföre- Figur 16 Andel småföretag, i olika företagsstorlekar, som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av lagar och andra regler har ökat respektive minskat de senaste tre åren Minskat Ökat anställda 1 9 anställda anställda 19

20 tagen, 60 respektive 28 procent. Generellt gäller att ju fler anställda ett småföretag har, i desto större utsträckning upplever de att administrationen har ökat de senaste tre åren. Stor skillnad mellan länen Det är väsentliga skillnader mellan länen när det gäller hur stor andel av småföretagen som upplever att tiden de lägger på administration till följd av krav i lagar och andra regelverk har ökat de senaste tre åren, se figur 17. I topp ligger Norrbotten och Västerbotten där 47 respektive 46 procent upplever en ökning av tid som läggs på administration. Jönköping och Stockholm är de län där lägst andel företag upplever en Figur 17 Andel småföretag 2011, per län, som anger att tiden de lägger på administration till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren % % % % Län Andel Norrbotten 47 % Västerbotten 46 % Gävleborg 43 % Jämtland 42 % Gotland 42 % Kalmar 42 % Kronoberg 41 % Skåne 39 % Värmland 38 % Dalarna 38 % Västernorrland 36 % Södermanland 36 % Östergötland 35 % Halland 35 % Västmanland 35 % V. Götaland 34 % Örebro 33 % Blekinge 32 % Uppsala 31 % Stockholm 30 % Jönköping 29 % 20

21 ökning av den tid de lägger på administration, 29 respektive 30 procent. Företag som vill växa upplever ökad tid för administration Bland småföretag som vill växa upplever 37 procent att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat de senaste tre åren. Motsvarande siffra för småföretag som anger att de inte vill växa ligger på 29 procent, se figur 18. Figur 18 Andel småföretag 2011, av de som vill respektive inte vill att företaget ska växa, som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat de senaste tre åren Vill växa Vill inte växa 21

22 Företagens upplevelse av kontakten med offentlig sektor I undersökningen har småföretagen besvarat frågan om hur deras senaste kontakt med statliga myndigheter, kommun och länsstyrelse varit. Resultatet visar att småföretagen är minst nöjda med den senaste kontakten med länsstyrelsen, medan upplevelsen av kontakten med offentlig sektor varierar stort mellan olika branscher. Företagen är minst nöjda i kontakten med länsstyrelsen Det är relativt små skillnader mellan företag i olika storleksklasser när det gäller hur de upplever mötet med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner, se figur 19. En generell tendens är att en lägre andel företag är nöjda med senaste kontakten med länsstyrelsen än med kommunen eller statliga myndigheter. Fler småföretag upplever den senaste kontakten med kommunen som bra jämfört med den senaste kontakten med läns - styrelsen, 45 respektive 36 procent. Vid uppdelningen i olika storleksklasser finner vi den största skillnaden hos soloföretagen där 48 procent är nöjda med sin senaste kontakt med kommunen jämfört med endast 34 procent med länsstyrelsen. Figur 19 Andel småföretag, i olika storleksklasser, som anger att den senaste kontakten med aktörerna nedan i samband med tillståndsansökan, tillsyn, anmälningsförfarande eller motsvarande handläggning var bra anställda 1 9 anställda anställda Totalt Statliga myndigheter Länsstyrelsen Kommunen 22

23 Hotell- och restaurang mest nöjda med senaste kontakten med kommunen Det är stora skillnader mellan branscher när det gäller hur de upplever kontakten med statliga myndigheter, kommun och länsstyrelse. Till exempel upplever nästan dubbelt så stor andel av företagen inom Hotell och restaurang att den senaste kontakten med kommunen var bra, i jämförelse med företagen inom Information & kommunikation, se tabell 2. De branscher där en större andel företag upplever kontakten som bra med en aktör verkar i viss utsträckning också vara branscher som har mer kontakt med den aktören. Tabell 2 Andel småföretag, per bransch, som anger att den senaste kontakten med aktörerna nedan var bra i samband med tillståndsansökan, tillsyn, anmälningsförfarande eller motsvarande handläggning. Statliga myndigheter Kommuner Länsstyrelser Byggverksamhet (F) 36 % 40 % 30 % El, gas, värme och 44 % 46 % 40 % vattenförsörjning (DE) Handel (G) 37 % 38 % 35 % Hotell och restaurang (I) 42 % 49 % 42 % Information och 47 % 25 % 26 % kommunikation (J) Juridik, ekonomi, vetenskap 50 % 40 % 37 % och teknik (M) Kultur, nöje, fritid (RS) 40 % 35 % 26 % Tillverkning och 32 % 42 % 33 % mineralutvinning (BC) Transport och magasinering (H) 39 % 38 % 47 % Utbildning (P) 46 % 41 % 37 % Uthyrning och 40 % 41 % 42 % fastighetsservice (N) Vård och omsorg (Q) 40 % 34 % 33 % 23

24 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverkets arbete med att förenkla för företag I vilken utsträckning upplever svenska små och medelstora företag att lagar och myndighetsregler utgör ett hinder för utveckling och tillväxt? Finns det skillnader mellan företag i olika storleksklasser, län och branscher när de gäller deras upplevelser av regler som tillväxthinder? Info Produktion: Ordförrådet AB. Tryck: DanagårdLitho AB. Tryckt i 300 ex, augusti Därefter tryck vid behov. I den här broschyren presenteras fakta och statistik om hur företagen upplever regler som hinder för tillväxt. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Tillväxtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv. Kontakta oss gärna vid frågor! Enheten Regelförenkling Tel

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer