Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag"

Transkript

1 Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas på Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice på telefon mån fre kl 09:00 11:00. Har du frågor om denna faktabroschyr, kontakta: Emma Flod, Tillväxtverket, telefon vx: Har du frågor om undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011, kontakta: Jonnie Nordensky, Tillväxtverket, telefon vx: Tillväxtverket Stockholm, augusti 2012 Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion: Tillväxtverket Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho Info 0446 ISBN:

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Tillväxtviljan i små och medelstora företag 8 Regler som tillväxthinder 10 Företagens tid för administration 18 Företagens upplevelse av kontakten med offentlig sektor 22 Branschindelning Näringsgrenar (enligt SNI 2007) som ingår i de olika branscherna: Bygg (F): SNI El, gas, vatten & avlopp (DE): SNI Handel (G): SNI Hotell & restaurang (I): SNI Information & kommunikation (J): SNI Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik (M): SNI Kultur, nöje, fritid & annan service (RS): SNI Tillverkning (BC): SNI 5 33 Transport & magasinering (H): SNI Utbildning (P): SNI 85 Uthyrning, fastighetsservice (N): SNI Vård & omsorg (Q): SNI

4 Sammanfattning I den här broschyren presenteras fakta och statistik om i vilken utsträckning lagar och myndighetsregler utgör ett hinder för tillväxt i små och medelstora företag. Uppgifterna är när inget annat anges tagna från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet. Andelen småföretag (0 49 anställda) som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder har minskat från 30 till 22 procent mellan åren 2008 och Trots detta anser fortfarande 61 procent av småföretagen att lagar och myndighetsregler utgör antingen ett litet eller stort tillväxthinder. De små och medelstora företag som vill växa upplever i betydligt högre utsträckning lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt. Av de företag som vill växa ser hela 68 procent lagar och myndighetsregler som ett tillväxthinder. Motsvarande siffra för de företag som inte vill växa är 45 procent. Undersökningen visar även att det är de större småföretagen med anställda som i störst utsträckning upplever regler som ett hinder för tillväxt. Resultaten visar relativt stora skillnader mellan olika län när det gäller i vilken utsträckning lagar och myndighetsregler är ett hinder för företagens utveckling och tillväxt. I Dalarna och Norrbotten anger hela 27 procent av företagen att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder, medan bara 17 procent av företagen i Jämtland och 16 procent i Östergötland ser detta som ett stort hinder. De branscher där flest småföretag upplever att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder är Transport samt Hotell och restaurang. Generellt har dock andelen småföretag som upplever regler som ett stort tillväxthinder minskat i alla branscher mellan åren 2008 och I denna broschyr redovisas hur stora tillväxthinder olika typer av regler utgör. De största hindren visar sig vara regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler. Det är de större småföretagen med anställda som främst anger att dessa regler utgör ett hinder. Vad gäller olika branscher så är det framförallt småföretagen inom Bygg och Transport som upplever att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är de största hindren för tillväxt. 4

5 Över en tredjedel av småföretagen upplever att tiden de lägger ner på administration till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren. Hotell och restaurang samt Transport är de branscher som upplever störst ökning av tiden för administration. Generellt gäller att ju fler anställda ett småföretag har, i desto större utsträckning upplever de att administrationen till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren. Bland småföretag som vill växa upplever 37 procent att tiden de lägger på administration har ökat, medan motsvarande siffra för företag som inte vill växa är 29 procent. Även när det gäller den tid som företagen lägger ner på administration till följd av lagar och regler finns det skillnader mellan länen. I Norr botten och Västerbotten uppger 47 res - pek tive 46 procent av småföretagen att tiden de lägger ner på administration har ökat. I Jönköping och Stockholm ligger motsvarande siffror på 29 respektive 30 procent. I broschyren presenteras också statistik över hur företagen upplever kontakten med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. En generell tendens är att småföretagen är mindre nöjda med den senaste kontakten med länsstyrelsen, än med kommuner eller statliga myndigheter. Det finns också stora skillnader mellan olika branscher när det gäller hur de upplever kontakten med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. 5

6 Inledning I denna broschyr finner du fakta och statistik om svenska små och medelstora företags upplevelser av lagar och regler som hinder för tillväxt. Uppgifterna är när inget annat anges tagna från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet. I faktarutan nedan finns för en närmare beskrivning av undersökningen. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler ger minskade kostnader och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet. Enklare regler ger även fler affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Till växtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndig heter, kommuner och näringsliv. Mer information om Tillväxtverkets förenklingsarbete finns på Här kan du som har idéer om hur företagens vardag kan förenklas lämna förslag till myndigheter och departement. På webbplatsen kan du som arbetar med att förenkla för företag också hitta information och verktyg som underlättar ditt arbete. Fakta om undersökningen Företagens villkor och verklighet små och medelstora företag har tillfrågats att delta i enkäten företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 60 procent. Undersökningen representerar cirka företag. Undersökningen genomfördes under perioden september 2010 till mars Urvalet är stratifierat. Undersökningen består av 40 huvudfrågor med en rad följdfrågor. Undersökningen har tidigare genomförts 2002, 2005 och 2008 av Nutek/Tillväxtverket. Läs mer om undersökningen på under Fakta och statistik. 6

7 Om svenska små och medelstora företag Företag med 0 49 anställda räknas som småföretag och företag med anställda räknas som medelstora företag. Tillsammans utgör de 99,9 procent av det totala antalet företag i Sverige. Som visas i figur 1 står de små och medelstora företagen tillsammans för cirka 60 procent av förädlingsvärdet, omsättningen och antalet anställda. 1 Detta visar att de små och medelstora företagen står för en mycket stor del av de värden som skapas i det svenska näringslivet. Figur 1 Företagen i Sverige. Andel företag, anställda, omsättning, förädlingsvärde per storleksklass (i procent). Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Förädlingsvärde anställda anställda anställda 250 anställda eller fler Anmärkning: Antalet medelstora och stora företag är så litet att det knappt syns i figuren. Källa: SCB, Företagens ekonomi Definitioner av olika företagsstorlekar Soloföretag är företag utan anställda. Mikroföretag är företag med 0 9 anställda. Småföretag är företag med 0 49 anställda. Medelstora företag är företag med anställda. Storföretag är företag med 250 anställda eller fler. 1 Förädlingsvärde brukar definieras som det värde företaget tillför genom sin verksamhet, det vill säga värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts. 7

8 Tillväxtviljan i små och medelstora företag Enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 2011 visar att tillväxtviljan är stor hos de små och medelstora företagen och att den ökar i takt med före tagets storlek. Stor tillväxtvilja hos svenska företag Nästan tre fjärdedelar av småföretagen vill växa antingen genom att öka både omsättningen och antalet anställda, eller enbart genom att öka omsättningen, se figur 2. Denna andel har legat på en relativt stabil nivå sedan Figur 2 Andel småföretag som vill växa Ja, både vad gäller omsättning och antalet anställda Ja, men utan att öka antalet anställda Ju större företag desto större är tillväxtviljan Ju större företagen är, desto större andel vill växa, se figur 3. Nästan 80 procent av de medelstora företagen vill växa genom att öka både omsättningen och antalet anställda. Bland solo - företagen är motsvarande siffra endast 28 procent. Om man ser på vilka företag som vill växa utan att öka antalet anställda förändras bilden något. Det visar sig att ytterligare cirka 40 procent av soloföretagen vill växa på detta sätt. 2 Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag, Tillväxtverket 2011, Info nr

9 Figur 3 Andel företag, i olika storleksklasser, som vill växa anställda 1 9 anställda anställda Ja, både vad gäller omsättning och antal anställda Ja, men utan att öka antalet anställda anställda Undersökningen visar även hur tillväxtviljan ser ut i småföretag uppdelat på olika branscher. Den största tillväxtviljan finns inom Hotell och restaurang samt Handel, där mer än hälften av företagen vill växa både vad gäller omsättning och antalet anställda. Figur 4 Andel småföretag med tillväxtvilja i olika branscher. Hotell & restaurang (I) Handel (G) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Inform. & kommunikation (J) Utbildning (P) Tillverkning (BC) Transport (H) El, gas, värme & avfall (DE) Bygg (F) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Kultur, nöje & fritid (RS) Vård & omsorg (Q) Totalt Ja, men utan att öka antalet anställda Ja, både vad gäller omsättning och antalet anställda 9

10 Regler som tillväxthinder Ekonomisk tillväxt är viktig eftersom den skapar förutsättningar för att utveckla samhället. Det är därför viktigt att de hinder som före tagare upplever inte hindrar tillväxtviljan. I det här av snittet redovisas hur företagen upplever lagar och myndighetsregler som hinder för tillväxt. Här beskrivs skillnader mellan företag i olika storleksklasser, län och branscher. I avsnittet presenteras även hur stort tillväxthinder småföretag upplever att olika regelområden utgör. Lagar och regler ett av de största hindren för tillväxt Småföretagen har fått bedöma hur stort tillväxthinder olika faktorer utgör för företagets utveckling och tillväxt. Företagen uppger att de största hindren är konkurrens från andra företag, brist på egen tid samt lagar och myndighetsregler, se figur 5. Det är en relativt stor andel av småföretagen som anger lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt, totalt 61 procent. Figur 5 visar att 39 procent av småföretagen upplever lagar och regler som ett litet hinder och 22 procent anger att det utgör ett stort hinder. Störst tillväxthinder för de lite större småföretagen Lagar och myndighetsregler bedöms vara ett stort hinder för tillväxt bland relativt många av de små och medelstora före- Figur 5 Andel småföretag som anger att olika faktorer utgör ett stort respektive litet hinder för företagets utveckling och tillväxt. Konkurrens från andra företag Brist på egen tid Lagar och myndighetsregler Företagets lönsamhet Efterfrågan på företagets prod. Tillgång till lämplig arbetskraft Tillgång till lån och krediter Kapacitet i nuv. lokaler, utr. etc. Tillgång till externt ägarkapital Tillgång till infrastruktur Litet hinder Stort hinder 10

11 tagen, se figur 6. Störst är problemet i de lite större småföretagen (10 49 anställda). I de medelstora företagen är det en betydligt lägre andel som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt. Figur 6 Andel företag, i olika storleksklasser, som anser att lagar och myndighetsregler utgör ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt anställda 1 9 anställda anställda anställda Färre småföretag ser lagar och regler som ett stort tillväxthinder Andelen småföretag som anser att lagar och myndighetsregler utgör ett stort hinder för utveckling och tillväxt ökar med företagets storlek, se figur 7. Denna andel har dock minskat Figur 7 Andel småföretag, i undersökningarna från 2008 och 2011, i olika storleksklasser som anger lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt anställda 1 9 anställda anställda Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och Anmärkning: Vid jämförelse över tid ingår inte de medelstora företagen, eftersom dessa inte ingick i undersökningen

12 med 8 9 procentenheter i samtliga storleksklasser mellan 2008 och Samtidigt som allt färre småföretag upplever regler som ett stort tillväxthinder så upplever allt fler regler som ett litet hinder för tillväxt. Andelen större småföretag (10 49 an - ställda) som upplever lagar och myndighetsregler som ett litet hinder för utveckling och tillväxt har ökat mellan 2008 och 2011 från 45 till 50 procent, se figur 8. Även här kan man se skillnader mellan olika företagsstorlekar. Bland de större småföretagen (10 49 anställda) upplever 50 procent lagar och myndighetsregler som ett litet hinder för utveckling och tillväxt. Medan bara 35 procent av soloföretagen upplever lagar och myndighetsregler som ett litet hinder. De större småföretagen ligger alltså i topp både när det gäller andelen företag som upplever regler som ett litet respektive stort hinder för utveckling och tillväxt. Figur Andel småföretag, i undersökningarna från 2008 och 2011, i olika storleksklasser som anger lagar och myndighetsregler som ett litet hinder för företagets utveckling och tillväxt anställda 1 9 anställda anställda Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och Relativt stora skillnader mellan länen Det finns relativt stora skillnader mellan olika län då frågan ställts till företagen om lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt, se figur 9. I Dalarna och Norrbotten anger 27 procent av företagen att lagar och regler är ett stort hinder, medan bara 17 procent av företagen i Jämtland och 16 procent i Östergötland anger detta som ett stort hinder. 12

13 Figur 9 Andel små och medelstora företag, i olika län, som anger att lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt % % % Län Andel Dalarna 27 % Norrbotten 27 % Gävleborg 26 % Skåne 25 % Gotland 24 % Västmanland 24 % Örebro 24 % Blekinge 23 % Västerbotten 22 % Halland 22 % Västernorrland 22 % V. Götaland 22 % Kronoberg 21 % Södermanland 21 % Värmland 21 % Stockholm 20 % Kalmar 20 % Uppsala 19 % Jönköping 18 % Jämtland 17 % Östergötland 16 % Företag som vill växa upplever i större utsträckning lagar och regler som ett tillväxthinder De små och medelstora företag som vill växa upplever i betydligt högre utsträckning lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt. Av de företag som vill växa ser hela 68 procent lagar och myndighetsregler som ett tillväxthinder. Motsvarande siffra för de företag som inte vill växa är bara 45 procent, se figur

14 Figur 10 Andel små och medelstora företag som vill respektive inte vill växa och som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort respektive litet hinder för företagets utveckling och tillväxt Vill växa Vill ej växa Litet hinder Stort hinder Stora skillnader i hur olika branscher upplever regler som tillväxthinder Som vi tidigare visat finns den största tillväxtviljan finns inom Hotell och restaurang. Samtidigt är det en av de branscher där flest företag upplever lagar och myndighets regler som ett stort hinder för tillväxt, se figur 11. De branscher där flest småföretag upplever att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder är Transport samt Hotell och restaurang, 42 respektive 37 procent. I alla bran- Figur 11 Andel småföretag, i undersökningarna från 2008 och 2011, i olika branscher, som upplever lagar och regler som stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Transport (H) Hotell & restaurang (I) El, gas, vatten & avfall (DE) Vård & omsorg (Q) Bygg (F) Tillverkning (BC) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Handel (G) Utbildning (P) Kultur, nöje & fritid (R, S) Inform. & kommunikation (J) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Totalt Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och

15 scher har dock andelen som upplever lagar och regler som ett hinder minskat mellan 2008 och Totalt har en minskning skett från 30 till 22 procent. Den största minskningen hittar vi inom branschen El, gas, vatten & avfall. Däremot är minskningen marginell inom Hotell och restaurang samt Kultur, nöje och fritid. Regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är de största tillväxthindren I undersökningen har småföretagen även besvarat frågor kring hur stort tillväxthinder olika typer av regler utgör. De största hindren visar sig vara regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler. Av tabell 1 framgår hur stor andel av företag i olika storleksklasser som anger att dessa båda regelområden utgör ett stort eller litet hinder för utveckling och tillväxt. Tabell 1 Andel småföretag, i undersökningarna 2008 och 2011, i olika storleksklasser, som anger att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är ett stort respektive litet hinder för utveckling och tillväxt i företaget. Stort hinder Litet hinder Hinder totalt Regler kring anställning och uppsägning 0 anställda 36 % 27 % 24 % 22 % 60 % 49 % 1 9 anställda 38 % 33 % 38 % 38 % 76 % 71 % anställda 44 % 38 % 43 % 46 % 87 % 84 % Totalt 38 % 30 % 31 % 31 % 69 % 61 % Sjuklöneregler 0 anställda 37 % 28 % 23 % 23 % 60 % 51 % 1 9 anställda 40 % 33 % 34 % 34 % 74 % 67 % anställda 35 % 32 % 45 % 44 % 81 % 77 % Totalt 39 % 31 % 29 % 29 % 68 % 60 % Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och Totalt sett är det framförallt de lite större småföretagen (10 49 anställda) som upplever att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är ett tillväxthinder. De större småföretagen ligger i topp både när det gäller andelen företag som anger att regler kring anställning och uppsägning är ett stort hinder och ett litet hinder. När det gäller sjuklöneregler är det istället bland företagen med 1 9 anställda där störst andel anger detta som ett stort hinder. 15

16 Andelen företag som upplever regler kring anställning och uppsägning och sjuklöneregler som ett hinder för utveckling och tillväxt har totalt sett minskat mellan 2008 och Framförallt är det andelen företag som upplever de båda regelområdena som ett stort hinder som har minskat. Stora branschskillnader när det gäller regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler Det finns stora branschskillnader när det gäller i vilken utsträckning småföretag upplever regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler som ett stort hinder för tillväxt. Bygg och Transport är de branscher som anger att regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler är de största hindren för utveckling och tillväxt, se figur 12 och 13. En förklaring kan vara att både dessa branscher är personalkrävande. Inom samtliga branscher har dock andelen företag som upplever regler kring anställning och uppsägning samt sjuklöneregler som ett stort hinder minskat mellan åren 2008 och Figur 12 Andel småföretag, per bransch, från undersökningarna 2008 och 2011, som anger att regler kring anställning och uppsägning är ett stort hinder för utveckling och tillväxt i företaget. Bygg (F) Transport (H) Tillverkning (BC) Handel (G) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Inform. & kommunikation (J) Hotell & restaurang (I) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Utbildning (P) Kultur, nöje & fritid (R, S) Vård & omsorg (Q) El, gas, vatten & avfall (DE) Totalt Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och

17 Figur 13 Andel småföretag, per bransch, från undersökningarna 2008 och 2011, som anger att sjuklöneregler är ett stort hinder för utveckling och tillväxt i företaget. Bygg (F) Transport (H) Tillverkning (BC) Handel (G) Uthyrn. & andra företagstj. (N) Hotell & restaurang (I) Kultur, nöje & fritid (R, S) Inform. & kommunikation (J) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Utbildning (P) El, gas, vatten & avfall (DE) Vård & omsorg (Q) Totalt Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2008 och

18 Företagens tid för administration I undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011 har småföretagen fått svara på hur tiden de lägger på administration till följd av lagar och regler har utvecklats de senaste tre åren. Resultaten visar att tiden som företagen lägger på administration har ökat de senaste tre åren, framförallt gäller detta för de företag som vill växa. Det finns även skillnader vad gäller olika branscher och i vilket län företaget bedriver sin verksamhet. De tillfrågade är småföretag med 0 49 anställda. Ökning av tiden företagen lägger på administration Över en tredjedel av småföretagen i undersökningen 2011 uppger att tiden de lägger ner på administration på grund av lagar och regler har ökat de senaste tre åren, se figur 14. Samtidigt anger endast tre procent att de upplever en minskning. Figur 14 Andel småföretag 2011 som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat respektive minskat de senaste tre åren Ökat Minskat Branscherna Hotell och restaurang samt Transport upplever störst ökning Det finns tydliga skillnader mellan olika branscher när det gäller i vilken utsträckning företag upplever att tiden för administration har ökat, se figur 15. I topp ligger bland annat Hotell och restaurang samt Transport på 48 respektive 47 procent. Bland de branscher där minst andel upplever att administrationen till följd av lagar och regler ökat finns 18

19 Information- och kommunikation samt Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, på 20 respektive 25 procent. Figur 15 Andel småföretag 2011, per bransch, som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat respektive minskat de senaste tre åren. Hotell och restaurang (I) Transport (H) El, gas, vatten & avfall(de) Byggverksamhet (F) Vård & omsorg (Q) Tillverkning (BC) Uthyrn. och andra företagstj. (N) Handel (G) Kultur, nöje, fritid (RS) Utbildning (P) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Inform. och kommunikation. (J) Ökat Minskat Tung administration för de större småföretagen Det finns stora skillnader mellan företag i olika storleksklasser när det gäller i vilken utsträckning de upplever att tiden för administration till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren, se figur 16. Mer än dubbelt så stor andel av företag med anställda upplever att tiden de lägger på administration har ökat de senaste tre åren i jämförelse med soloföre- Figur 16 Andel småföretag, i olika företagsstorlekar, som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av lagar och andra regler har ökat respektive minskat de senaste tre åren Minskat Ökat anställda 1 9 anställda anställda 19

20 tagen, 60 respektive 28 procent. Generellt gäller att ju fler anställda ett småföretag har, i desto större utsträckning upplever de att administrationen har ökat de senaste tre åren. Stor skillnad mellan länen Det är väsentliga skillnader mellan länen när det gäller hur stor andel av småföretagen som upplever att tiden de lägger på administration till följd av krav i lagar och andra regelverk har ökat de senaste tre åren, se figur 17. I topp ligger Norrbotten och Västerbotten där 47 respektive 46 procent upplever en ökning av tid som läggs på administration. Jönköping och Stockholm är de län där lägst andel företag upplever en Figur 17 Andel småföretag 2011, per län, som anger att tiden de lägger på administration till följd av lagar och regler har ökat de senaste tre åren % % % % Län Andel Norrbotten 47 % Västerbotten 46 % Gävleborg 43 % Jämtland 42 % Gotland 42 % Kalmar 42 % Kronoberg 41 % Skåne 39 % Värmland 38 % Dalarna 38 % Västernorrland 36 % Södermanland 36 % Östergötland 35 % Halland 35 % Västmanland 35 % V. Götaland 34 % Örebro 33 % Blekinge 32 % Uppsala 31 % Stockholm 30 % Jönköping 29 % 20

21 ökning av den tid de lägger på administration, 29 respektive 30 procent. Företag som vill växa upplever ökad tid för administration Bland småföretag som vill växa upplever 37 procent att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat de senaste tre åren. Motsvarande siffra för småföretag som anger att de inte vill växa ligger på 29 procent, se figur 18. Figur 18 Andel småföretag 2011, av de som vill respektive inte vill att företaget ska växa, som anger att tiden de lägger ner på administration till följd av krav i lagar och andra regler har ökat de senaste tre åren Vill växa Vill inte växa 21

22 Företagens upplevelse av kontakten med offentlig sektor I undersökningen har småföretagen besvarat frågan om hur deras senaste kontakt med statliga myndigheter, kommun och länsstyrelse varit. Resultatet visar att småföretagen är minst nöjda med den senaste kontakten med länsstyrelsen, medan upplevelsen av kontakten med offentlig sektor varierar stort mellan olika branscher. Företagen är minst nöjda i kontakten med länsstyrelsen Det är relativt små skillnader mellan företag i olika storleksklasser när det gäller hur de upplever mötet med statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner, se figur 19. En generell tendens är att en lägre andel företag är nöjda med senaste kontakten med länsstyrelsen än med kommunen eller statliga myndigheter. Fler småföretag upplever den senaste kontakten med kommunen som bra jämfört med den senaste kontakten med läns - styrelsen, 45 respektive 36 procent. Vid uppdelningen i olika storleksklasser finner vi den största skillnaden hos soloföretagen där 48 procent är nöjda med sin senaste kontakt med kommunen jämfört med endast 34 procent med länsstyrelsen. Figur 19 Andel småföretag, i olika storleksklasser, som anger att den senaste kontakten med aktörerna nedan i samband med tillståndsansökan, tillsyn, anmälningsförfarande eller motsvarande handläggning var bra anställda 1 9 anställda anställda Totalt Statliga myndigheter Länsstyrelsen Kommunen 22

23 Hotell- och restaurang mest nöjda med senaste kontakten med kommunen Det är stora skillnader mellan branscher när det gäller hur de upplever kontakten med statliga myndigheter, kommun och länsstyrelse. Till exempel upplever nästan dubbelt så stor andel av företagen inom Hotell och restaurang att den senaste kontakten med kommunen var bra, i jämförelse med företagen inom Information & kommunikation, se tabell 2. De branscher där en större andel företag upplever kontakten som bra med en aktör verkar i viss utsträckning också vara branscher som har mer kontakt med den aktören. Tabell 2 Andel småföretag, per bransch, som anger att den senaste kontakten med aktörerna nedan var bra i samband med tillståndsansökan, tillsyn, anmälningsförfarande eller motsvarande handläggning. Statliga myndigheter Kommuner Länsstyrelser Byggverksamhet (F) 36 % 40 % 30 % El, gas, värme och 44 % 46 % 40 % vattenförsörjning (DE) Handel (G) 37 % 38 % 35 % Hotell och restaurang (I) 42 % 49 % 42 % Information och 47 % 25 % 26 % kommunikation (J) Juridik, ekonomi, vetenskap 50 % 40 % 37 % och teknik (M) Kultur, nöje, fritid (RS) 40 % 35 % 26 % Tillverkning och 32 % 42 % 33 % mineralutvinning (BC) Transport och magasinering (H) 39 % 38 % 47 % Utbildning (P) 46 % 41 % 37 % Uthyrning och 40 % 41 % 42 % fastighetsservice (N) Vård och omsorg (Q) 40 % 34 % 33 % 23

24 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverkets arbete med att förenkla för företag I vilken utsträckning upplever svenska små och medelstora företag att lagar och myndighetsregler utgör ett hinder för utveckling och tillväxt? Finns det skillnader mellan företag i olika storleksklasser, län och branscher när de gäller deras upplevelser av regler som tillväxthinder? Info Produktion: Ordförrådet AB. Tryck: DanagårdLitho AB. Tryckt i 300 ex, augusti Därefter tryck vid behov. I den här broschyren presenteras fakta och statistik om hur företagen upplever regler som hinder för tillväxt. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Tillväxtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv. Kontakta oss gärna vid frågor! Enheten Regelförenkling Tel

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 Så ser småföretagen på det regionala samarbetet Samverkan mellan näringsliv, kommun och utbildningssektor stärker den regionala tillväxten. Även småföretagen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer