Attityder till företagande bland kvinnor och män

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder till företagande bland kvinnor och män"

Transkript

1 Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice på telefon mån fre kl 09:00 11:00. Har du frågor om Tillväxtverkets arbete med att främja kvinnors företagande, kontakta Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket, telefon: Har du frågor om undersökningen Entreprenörskapsbarometern 2012 (Info 0499), kontakta: Jonnie Nordensky, Tillväxtverket, telefon: En PowerPoint-presentation med en del av resultaten från broschyren kan även laddas ner på Tillväxtverket Stockholm, december 2013 Upplaga: ex Produktion: Tillväxtverket Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho AB Info 0527 ISBN:

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Företagande bland kvinnor och män 8 Viljan att bli företagare 12 Hur kvinnor och män vill starta och driva företag 18 Kunskap om företagande 20 Attityder i förändring 24 3

4 Sammanfattning Fler män än kvinnor vill bli företagare i Sverige. Det visar svaren på såväl den bredare frågan i undersökningen om man kan tänka sig bli företagare som svaren på den mer direkta frågan vad man helst skulle vilja vara i sitt yrkesliv, företagare eller anställd (se figur 1). Tittar vi på hur stor andel av de sysselsatta som idag är företagare, ser vi också att det är vanli gare att män är företagare. 1 Däremot kan vi se att nyföretagandet under det senaste decenniet ökat snabbare bland kvinnor än bland män. 2 Figur 1 Samband mellan de som kan tänka sig att bli företagare, de som helst vill vara företagare och de som är företagare idag, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor 42 % Kan tänka sig bli företagare 25 % Vill helst vara företagare 6 % Andel som är företagare Män 56 % Kan tänka sig bli företagare 39 % Vill helst vara företagare 14 % Andel som är företagare Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern 2012 och SCB. Kvinnor och män rankar för- och nackdelar med företagande på liknande sätt. Kvinnor ser dock både större för- och nack - delar med att vara företagare. Kvinnor instämmer till exempel i större utsträckning i samtliga på ståenden om fördelarna med att vara företagare förutom att tjäna mycket pengar och högre status. Kvinnor och män vill starta och driva företag på liknande sätt. Skillnaderna är till exempel små när det gäller att driva före - tag med anställda och starta företag från grunden. Störst är 1 Som företagare räknas de som har företaget som huvudsaklig sysselsättning. 2 Tillväxtverket 2012, Kvinnor och mäns företagande: Företagens villkor och verklighet, Fakta och statistik. Info

5 skillnaderna när det gäller vilken bransch kvinnor och män skulle föredra att starta företag inom. Service, försäljning och handel är dock den bransch som både kvinnor och män helst vill starta företag inom. Resultaten från Entreprenörskapsbarometern visar att det finns ett positivt samband mellan kunskap om företagande och viljan att vara företagare. En större andel män anser att de har kunskap om att starta företag. Något fler män uppger exempelvis att de vet vad som krävs för att starta företag samt att de vet vart man kan vända sig för att få information. Fler män än kvinnor tror att de skulle klara av att starta företag. Denna andel har ökat sedan år 2004 för både kvinnor och män, men störst har ökningen varit för kvinnor. Fler vet också vart de ska vända sig för att få information om att starta företag. Generellt sett upplevs nackdelarna med företagande som mindre år 2012 jämfört med år 2004, undantaget är tillgången till finansiering. Sammantaget har attityderna till företagande blivit mer positiva och kunskaperna har ökat mellan 2004 och Om undersökningen och faktabroschyren Sveriges största undersökning om attityder till företagande personer har tillfrågats om att delta i undersökningen personer deltog Svarsfrekvensen är 52 procent Personer i åldern år bosatta i Sverige ingår i undersökningen Urvalet är stratifierat på kön, ålder och län Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under perioden januari augusti 2012 Undersökningen har genomförts sex gånger tidigare under åren I faktabroschyren görs även jämförelser med Entreprenörskapsbarometern 2004 Läs mer om undersökningen och faktabroschyrerna på under fakta och statistik 5

6 Inledning För Tillväxtverket är kvinnors företagande en strategisk tillväxtfråga. När fler företag drivs av kvinnor, fler affärsidéer tas tillvara och nya affärsmodeller utvecklas, blir näringslivet mer konkurrenskraftigt och dynamiskt, vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar tillväxt. Andelen företag som drivs av kvinnor ligger på ungefär samma nivå i de flesta EU-länder. Omkring 25 procent av de befintliga företagen i Sverige drivs av kvinnor. Drygt 30 pro - cent av de nya företagen startas av kvinnor och knappt tio procent startas av kvinnor och män gemensamt. Antalet företag som drivs av kvinnor har ökat stadigt sedan 1970-talet. Mellan ökade antalet företag med kvinnor som företagsledare med 13 procent. År 2010 var den totala omsättningen i kvinnors företag 364 miljarder kronor. 3 Kvinnors företag har därmed en stor tillväxtpotential, samtidigt som företagande kan vara ett sätt för fler kvinnor att använda hela sin kompetens, förmåga och kreativitet och ta en ledande roll i näringsliv och samhälle. En viktig uppgift för Tillväxtverket är att ta fram och sprida fakta och statistik som utvecklar kunskapen om kvinnors och mäns företagande och visar på de föreställningar som skapar förutsättningar för företagande. Denna faktabroschyr är ett led i detta arbete. Föreställningar om företagande Ofta förknippas företagande med män. Föreställningar som vi alla bär på, ofta omedvetet, om hur kvinnor och män är och ska vara, förställningar om olika branscher och vilka branscher som anses ha framtidspotential påverkar de värderingar och bedömningar som görs i samband med finansiering, rådgivning med mera. Därmed påverkas också förutsättningarna för kvinnor och män att driva företag. Det är vik - tigt att fokus hamnar på hur kvinnor och män har det i sitt företagande och i mötet med företagsfrämjandet, snarare än att diskutera hur kvinnor och män är. 3 SCB, RAMS. 6

7 Kvinnor och män driver företag i alla branscher, men i olika omfattning. Färre kvinnor driver till exempel företag inom bygg och tillverkning. Detta beror till stor del på de ännu ganska traditionella studie- och yrkesval som unga gör. Det är vanligt att starta företag utifrån sin yrkeskompetens, vilket leder till att företagandet är könsuppdelat på samma sätt som arbetsmarknaden. Kvinnor är dessutom ofta verksamma i yrken inom skola, vård och omsorg, där möjligheter till företagande varit begränsade. Tjänstesektorn ökar i betydelse, både i ekonomin och för sysselsättningen, vilket påverkar bilden av företagandet. Tjänsteföretagen är numera vanligast bland både kvinnor och män. Förutsättningarna för företagande skiljer sig även åt mellan stad och landsbygd. Likheterna mellan kvinnors och mäns företagande är dock fler än skillnaderna, om man jämför företag inom samma bransch och samma geografiska område. Men före start och under de första åren som företagare har kvinnor och män än så länge olika villkor och förutsättningar. Förändrade attityder på väg? Förklaringarna är många till varför färre kvinnor än män driver företag. Samtidigt syns tecken på att detta är på väg att förändras. Allt fler kvinnor startar företag, förebilderna är fler och kunskapen är större om vad företagande innebär. I denna faktabroschyr kan du läsa om hur föreställningar om före - tagande har förändrats hos kvinnor och män sedan 2004 års undersökning. 7

8 Företagande bland kvinnor och män Innan vi går in på resultaten från Entreprenörskapsbarometern 2012, redovisas i detta avsnitt bakgrundsfakta om kvinnor och mäns företagande. Dessa bakgrundsfakta är i huvudsak hämtade från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet Stabil andel företagare de senaste tio åren Ungefär var tionde person i arbetsför ålder som har en sysselsättning är i dag företagare. 4 Denna andel har varit relativt stabil under de senaste tio åren. Tittar vi på andelen företagare bland kvinnor och män ser vi att det är vanligare bland män att vara företagare (se figur 2). Cirka 6 procent av de kvinnor och 14 procent av de män som har en sysselsättning är idag företagare. 5 Andelen sysselsatta kvinnor som driver företag har ökat från 5 procent år 2003, samtidigt som andelen män som driver företag legat kvar på 14 procent. 6 Figur 2 Andel företagare bland de sysselsatta, uppdelat på kvinnor och män. Procent Kvinnor Män Källa: SCB. Knappt en fjärdedel av de befintliga företagen drivs av kvinnor Figur 3 visar att 23 procent av småföretagen i Sverige drivs av kvinnor och 77 procent av män. År 2002 var fördelningen 21 procent för kvinnor och 79 procent för män. 7 Vi kan alltså se att andelen sm åföretag som drivs av kvinnor har ökat över tid. 4 Som företagare räknas de personer som har företaget som huvudsaklig sysselsättning. 5 Tillväxtverket 2012, Kvinnor och mäns företagande: Företagens villkor och verklighet, Fakta och statistik. Info Tillväxtverket 2004, Entreprenörskapsbarometern 2004, B2005:2. 7 Tillväxtverket 2012, Kvinnor och mäns företagande: Företagens villkor och verklighet, Fakta och statistik. Info

9 Figur 3 Andel småföretag (0 49 anställda) som drivs av kvinnor respektive män. Kvinnor, 23 % Män, 77 % Anmärkning: Andelen företag som drivs av kvinnor och män varierar beroende på vilka undersökningsmetoder och datakällor som används. Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet Störst andel företag som drivs av kvinnor finns i Norrbotten och Stockholm Andelen småföretag (0 49 anställda) som drivs av kvinnor skiljer sig något åt över landet. Av tabellen i figur 4 framgår att Norrbotten och Stockholm är de län som har högst andel småföretag som drivs av kvinnor. På kartan syns inga Figur 4 Andel småföretag (0 49 anställda) som drivs av kvinnor i respektive län. Län Andel Norrbotten 24 % Stockholm 24 % Södermanland 24 % Kalmar 24 % Uppsala 24 % Skåne 23 % Jämtland 23 % Östergötland 22 % Gotland 22 % Västernorrland 22 % Västra Götaland 22 % Kronoberg 21 % Dalarna 21 % Värmland 21 % Blekinge 21 % Gävleborg 21 % Västmanland 20 % Örebro 20 % Västerbotten 20 % Halland 20 % Jönköping 19 % Riket 23 % % % % Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet. 9

10 generella geografiska mönster när det gäller andelen kvinnor som driver företag. Undantaget är att Stockholm och några andra län i Östra Mellansverige utmärker sig med relativt höga andelar. 8 Kvinnor som driver företag är yngre än män Den största andelen företagare är i åldern år vilket gäller både kvinnor och män. Generellt sett är dock kvinnor som driver företag yngre än män som driver företag (se figur 5). En större andel kvinnor som driver företag har också en eftergymnasial utbildning (45 procent jämfört med 35 procent av männen). En fjärdedel av kvinnorna som driver företag har dessutom en högskoleutbildning som är tre år eller längre. Figur 5 Andel kvinnor och män som driver småföretag (0 49 anställda), uppdelat på åldersgrupper. 17 % Kvinnor Män 4 % 2 % 28 % 31 % 25 % < 30 år år år > 61 år 48 % 44 % Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet Vart tredje nystartat företag drivs av kvinnor År 2011 startades ungefär nya företag i Sverige. Av de nystartade företagen drivs 31 procent av kvinnor och 60 procent av män. Resterande 9 procent har en ledning bestående av både kvinnor och män (se figur 6). Nyföretagandet har det senaste decenniet ökat snabbare bland kvinnor än bland män relativt sett. 9 8 Tillväxtverket 2012, Kvinnor och mäns företagande: Företagens villkor och verklighet, Fakta och statistik. Info Tillväxtverket 2012, Kvinnor och mäns företagande: Företagens villkor och verklighet, Fakta och statistik. Info

11 Figur 6 Nyföretagande, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor, 31 % Män, 60 % Gemensamt, 9 % Källa: Tillväxtanalys. De följande avsnitten redovisar resultat från undersökningen Entreprenörskapsbarometern Det femte och sista avsnittet visar jämförelser med tidigare undersökning Entreprenörskapsbarometern

12 Viljan att bli företagare I detta avsnitt redovisas hur vanligt det är att kvinnor och män kan tänka sig bli företagare, hur stor andel som hellre vill vara företagare än anställd, samt vilka för- och nackdelar som företagande innebär. Utöver svaren på dessa frågor redovisas även hur vanligt det är att man har en affärsidé. Fler män kan tänka sig bli företagare I Entreprenörskapsbarometern 2012 ställdes initialt frågan om de svarande kan tänka sig att bli företagare. Dessa svar ger en generell bild av attityden till företagande utan att ta hänsyn till eventuella hinder och begränsningar. Ungefär halva den svenska befolkningen (49 procent) svarade att de kan tänka sig att bli företagare. Fler män än kvinnor svarar att de kan tänka sig att bli företagare, 56 procent jämfört med 42 procent (se figur 7). Både unga kvinnor och män (18 30 år) svarar i högre utsträckning att de kan tänka sig bli företagare, 62 respektive 75 procent. Intresset för företagande avtar alltså med åldern för både kvinnor och män. Vidare ser vi även att intresset för att bli företagare ökar i takt med utbildningsnivån. Figur 7 Andel som kan tänka sig bli företagare, uppdelat på kvinnor och män. Procent Kvinnor Män Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Stora regionala skillnader för både kvinnor och män Spridningen är relativt stor mellan olika län när det gäller andelen som kan tänka sig att bli företagare (se tabell 1). Även skillnaderna mellan kvinnor och män inom respektive län varierar relativt mycket. Vi kan dessutom konstatera att endast två län, Stockholm och Uppsala, ligger över riksgenomsnittet för både kvinnor och män. 12

13 Tabell 1 Andel kvinnor och män som kan tänka sig att bli företagare, uppdelat på län. Län Kvinnor Män Uppsala län 47 % 62 % Stockholms län 46 % 66 % Gävleborgs län 45 % 53 % Norrbottens län 44 % 48 % Skåne län 44 % 51 % Gotlands län 43 % 55 % Jämtlands län 42 % 51 % Västra Götalands län 41 % 56 % Södermanlands län 41 % 54 % Värmlands län 40 % 45 % Västerbottens län 39 % 50 % Hallands län 39 % 52 % Jönköpings län 38 % 56 % Örebro län 38 % 53 % Östergötlands län 38 % 53 % Blekinge län 38 % 51 % Kronobergs län 37 % 53 % Dalarnas län 36 % 51 % Kalmar län 36 % 47 % Västernorrlands län 34 % 50 % Västmanlands län 33 % 53 % Riket 42 % 56 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Kvinnor och män ser samma nackdelar med att starta företag De personer som svarade att de inte kan tänka sig att bli företagare fick även följdfrågan om varför de inte kan tänka sig detta. Kvinnor och män rangordnar nackdelarna med företagande på samma sätt. Kvinnor ser däremot generellt starkare skäl till att inte bli företagare (se figur 8). Störst är skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller andelen som instämmer helt i påståendet vet inte hur man går till väga. Andelen som instämmer helt i påståendet för osäkert ekonomiskt visar på skillnader mellan kvinnor och män i olika åldrar. Bland kvinnor ökar denna andel med åldern, samtidigt som den istället minskar med åldern hos män. 13

14 Figur 8 Andel som inte kan tänka sig att bli företagare som instämmer helt i olika påståenden, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Saknar intresse för att driva företag Tar för mycket tid och engagemang Saknar affärsidé Mindre trygghet jämfört med anställning För osäkert ekonomiskt Många och krångliga regler att följa Svårare att kombinera arbete och privatliv Vet inte hur man går till väga Svårt att få finansiering till företagsstart Eget företagande är för ensamt Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Procent Fler män föredrar att vara företagare I undersökningen ställdes även frågan vad de svarande helst skulle vilja vara, företagare eller anställd. Ungefär en tredjedel (32 procent) svarade att de helst skulle vilja vara företagare. Nästan fyra av tio män (39 procent) svarar att de helst vill vara företagare. Motsvarande andel bland kvinnor är 25 procent (se figur 9). Andelen som helst vill vara anställda i ett privat företag är ungefär lika stor bland kvinnor och män. Däremot är det fler kvinnor som helst vill arbeta inom offentlig sektor. Figur 9 Andel som helst vill vara företagare respektive anställd, uppdelat på kvinnor och män. Procent Kvinnor Män Företagare Litet privat företag Stort privat företag Offentlig sektor Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

15 Vanligare att kvinnor i storstadslänen vill vara företagare Andelen kvinnor och män som svarar att de helst skulle vilja vara företagare varierar relativt mycket mellan länen. Tabell 2 visar bland annat att samtliga tre storstadslän ligger över riksgenomsnittet när det gäller andel kvinnor som helst vill vara företagare. Jämför vi istället andelen kvinnor och män inom respektive län som helst vill vara företagare kan vi se relativt stora skillnader. Skåne, Gävleborg och Östergötland är de län där vi finner minst skillnad mellan kvinnor och män. Tabell 2 Andel kvinnor och män som helst vill vara företagare, uppdelat på län. Län Kvinnor Män Gotlands län 34 % 42 % Uppsala län 28 % 42 % Stockholms län 28 % 47 % Gävleborgs län 26 % 33 % Skåne län 26 % 32 % Västra Götalands län 26 % 41 % Kalmar län 25 % 35 % Östergötlands län 24 % 31 % Södermanlands län 24 % 38 % Norrbottens län 24 % 34 % Jämtlands län 23 % 40 % Örebro län 22 % 36 % Västmanlands län 22 % 39 % Kronobergs län 22 % 33 % Hallands län 21 % 41 % Värmlands län 20 % 32 % Västernorrlands län 20 % 31 % Blekinge län 20 % 34 % Dalarnas län 19 % 36 % Västerbottens län 19 % 31 % Jönköpings län 18 % 36 % Riket 25 % 39 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

16 Kvinnor ser större fördelar med att vara företagare De personer som svarat att de helst vill vara företagare fick även svara på följdfrågan vilka fördelar de ser med att vara företagare jämfört med att vara anställd. De två faktorer som flest personer ser som fördelar är möjligheten till självständigt arbete och att förverkliga idéer. Kvinnor och män rangordnar fördelarna med företagande på liknande sätt. Kvinnor ser däremot generellt större fördelar än män. När det gäller samtliga påståenden utom att tjäna mycket pengar och högre status instämmer kvinnor i högre utsträckning än män (se figur 10). Det är i huvudsak unga män (18 30 år) som i högre utsträckning instämmer i dessa två påståenden. Figur 10 Andel av de som helst vill vara företagare som helt instämmer i olika påståenden, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Självständigt arbete Förverkliga Idéer Personlig utveckling Brist på attraktiva anställningsmöjl. Kombinera arbete och privatliv Tjäna mycket pengar Högre status Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Procent En av tre personer har en affärsidé Ett av de viktigaste motiven till att bli företagare är viljan att förverkliga sina idéer. I undersökningen har vi därför även ställt frågan om de svarande har någon affärsidé som de skulle vilja utveckla. Drygt en tredjedel (34 procent) av alla personer i åldern år svarar att de har en affärsidé. Det är fler män än kvinnor som har en affärsidé (se figur 11). Av männen uppger 37 procent att de har en affärsidé jämfört med 30 procent av kvinnorna. För både kvinnor och män är det svarande i åldersgruppen år som i högst utsträckning svarar att de har en affärsidé. 16

17 Figur 11 Andel som har en affärsidé, uppdelat på kvinnor och män. Procent Kvinnor Män Ja, jag har en affärsidé som jag vill utveckla och arbeta med. Ja, jag har en affärsidé, men jag vill inte personligen utveckla och arbeta med den. Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

18 Hur kvinnor och män vill starta och driva företag I detta avsnitt följer vi upp de personer som redan svarat att de kan tänka sig bli företagare med frågor om hur de skulle vilja starta och driva sitt företag. Vill de starta företag ensamma eller tillsammans med andra, vill de ha anställda och inom vilken bransch vill de starta företag? Vanligare att kvinnor vill starta företag tillsammans med andra Majoriteten (62 procent) svarar att de helst vill starta företag tillsammans med någon eller några andra. Kvinnor vill i något högre utsträckning än män starta företag tillsammans med andra, 65 procent jämfört med 60 procent (se tabell 3). Viljan att starta företag tillsammans med andra minskar med åldern, ett samband som är lika tydligt för både kvinnor och män. Majoriteten vill starta företag från grunden Nästan 70 procent av de som kan tänka sig bli företagare, svarar att de vill starta sina företag från grunden. Kvinnor och män svarar i detta avseende relativt lika (se tabell 3). Fler män kan tänka sig starta företag vid sidan av sin nuvarande sysselsättning Cirka 60 procent kan tänka sig starta företag vid sidan om sin nuvarande sysselsättning. Resultaten visar dock inte hur mycket tid personen skulle vilja ägna åt företaget. Ungefär två av tre män (64 procent) svarar att de kan tänka sig starta företag vid sidan om sin nuvarande sysselsättning. Bland kvinnor kan ungefär varannan (51 procent) tänka sig detta (se tabell 3). Kvinnor och män vill i samma utsträckning driva företag med anställda I undersökningen har vi även ställt frågan om de svarande skulle vilja driva företag med eller utan anställda. Drygt hälften (57 procent) svarar att de helst skulle vilja driva företag med anställda. Att driva företag med anställda är alltså inte någon självklarhet. Kvinnor och män svarar i ungefär samma utsträckning att de vill driva företag med anställda (se tabell 3). Viljan att driva företag med anställda sjunker med åldern, ett samband som är tydligt för både kvinnor och män. 18

19 Kvinnor byter hellre bransch På frågan om de svarande vill starta företag inom samma bransch som de redan idag är verksamma inom, svarar 43 procent ja. Av kvinnorna svarar 39 procent att de helst skulle starta företag inom samma bransch, vilket kan jämföras med 46 procent av männen (se tabell 3). Tabell 3 Hur man vill starta och driva sitt företag, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Vill starta företag tillsammans med andra 65 % 60 % Vill starta företag från grunden 67 % 68 % Kan tänka sig företagande som bisyssla 51 % 64 % Vill driva företag med anställda 57 % 56 % Vill starta företag inom samma bransch 39 % 46 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Kvinnor och män vill starta företag i olika branscher I undersökningen ser vi stora skillnader när det gäller vilka branscher kvinnor och män kan tänka sig starta företag inom. Exempelvis kan betydligt fler kvinnor tänka sig starta företag inom kultur, design och hantverk samt vård, omsorg och sociala tjänster. Män svarar i större utsträckning teknik och tillverkning samt data och IT. Trots dessa olikheter ser vi att service, försäljning och handel hamnar i topp hos både kvinnor och män (se tabell 4). Sammantaget speglar detta också den könsuppdelade arbetsmarknad som finns i Sverige. Tabell 4 Andel som kan tänka sig starta företag inom olika branscher, uppdelat på kvinnor och män. Bransch Kvinnor Män Service, försäljning och handel 28 % 20 % Kultur, design, hantverk 20 % 8 % Vård och omsorg, sociala tjänster 18 % 6 % Hotell, restaurang och turism 16 % 7 % Undervisning, pedagogik och språk 9 % 5 % Djur och naturbruk, miljövård och miljöskydd 8 % 7 % Annan verksamhet 8 % 7 % Ekonomi, administration, marknadsföring 8 % 8 % Journalistik, information och media 6 % 5 % Teknik och tillverkning 5 % 20 % Juridik, samhälle, politik, psykologi 4 % 2 % Fastighetsverksamhet, byggverksamhet 4 % 14 % Data/IT 4 % 14 % Transporttjänster, säkerhet 2 % 8 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

20 Kunskap om företagande I detta avsnitt tittar vi på kunskapen om företagande bland kvinnor och män i Sverige. Är det enkelt eller svårt att starta företag, vet man vad som krävs och vart man kan vända sig för att få information om företagande? Resultaten från Entreprenörskapsbarometern 2012 visar att det finns ett positivt samband mellan kunskap om företagande och viljan att vara företagare. Majoriteten vet vad som krävs för att starta företag En majoritet av de svarande i åldern år uppger att de vet vad som krävs för att starta företag. Andelen kvinnor som svarar att de vet vad som krävs för att starta företag är lägre än för män, 52 procent jämfört med 66 procent (se tabell 5). Tittar vi på olika åldersgrupper visar det sig att unga personer (18 30 år) i lägre utsträckning svarar ja på denna fråga. Kunskapen om vad som krävs för att starta företag är högre bland personer med hög utbildningsnivå. Dessa samband gäller för både kvinnor och män. Vanligare att kvinnor anser att det är svårt att starta företag Drygt hälften av de svarande (55 procent) har uppfattningen att det är svårt att starta företag. En större andel kvinnor tror att det är svårt att starta företag, jämfört med män (se tabell 5). Det är framförallt unga personer (18 30 år) som anser att det är svårt att starta företag. Vi ser också att andelen som svarar att det är svårt sjunker i takt med att utbildningsnivån ökar. Åtta av tio personer anser att de skulle klara av att starta företag Trots att en majoritet (55 procent) av befolkningen anser att det är svårt att starta företag anser de allra flesta (80 procent) att de skulle klara av det. Den upplevda svårigheten att starta företag verkar alltså inte i någon större utsträckning påverka tilltron till den egna förmågan. Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de skulle klara av att starta ett företag, 84 procent jämfört med 75 procent (se tabell 5). 20

21 Den äldsta åldersgruppen (56 70 år) är den som i lägst utsträckning svarat att de skulle klara av att starta företag. Det finns även ett tydligt positivt samband mellan högre utbildningsnivå och andelen som anser att de skulle klara av att starta företag. Detta samband gäller för såväl kvinnor som män. Majoriteten vet vart de kan vända sig för information om företagande På frågan Vet du vart du kan vända dig för att få information om att starta företag? svarar 57 procent ja. Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de vet vart de kan vända sig (se tabell 5). I åldersgruppen år svarar dock kvinnor och män i nästan samma utsträckning att de vet vart de kan vända sig för att få information om att starta företag. Tabell 5 Kunskap om att starta företag, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Vet vad som krävs för att starta företag 52 % 66 % Anser att det är svårt att starta företag 63 % 48 % Skulle klara av att starta företag 75 % 84 % Vet vart de skall vända sig för att få information om att starta företag 53 % 60 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Vart vänder man sig för information om att starta företag? Vi har tidigare visat att en majoritet av de tillfrågade vet var de kan vända sig för att få information om att starta företag. Dessa personer fick även svara på följdfrågan om vart de skulle vända sig. Vanligast är att de svarande skulle vända sig till släkt och vänner. Det tyder på att släkt och vänner för många är ett naturligt första steg för att få information om att starta företag. Totalt sett svarar kvinnor och män relativt lika på vart de skulle vända sig för att få mer information om att starta företag (se figur 12). Rangordningen av alternativen är också ungefär desamma. Vi kan dock konstatera att andelen kvinnor som skulle vända sig till Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingen är cirka 10 procentenheter högre än bland män. 21

22 Figur 12 Vart man skulle vända sig för information om att starta företag, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Släkt och vänner Skatteverket Bolagsverket Nyföretagarcentrum Kommunens näringslivskontor Arbetsförmedlingen ALMI företagspartner AB 1 Tillväxtverket Coompanion Startlinjen eller Verksamt.se Procent Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern Få har uppmuntrats till företagande i skolan I Entreprenörskapsbarometern 2012 ställdes frågan om de svarande fått en uppfattning om företagande i skolan. Ungefär 22 procent av befolkningen anser sig ha fått detta, och kvin - nor och män har svarat ungefär lika (se tabell 6). Vidare upplever 17 procent att de har uppmuntrats till företagande i skolan. Även i detta avseende kan vi konstatera att kvinnor och män svarar på liknande sätt (se tabell 6). Däremot är det hela 35 procent bland unga personer (18 30 år) som svarar att de fått en uppfattning om företagande i skolan, och 36 procent uppger att de uppmuntrats till före - tagande. Dessa mönster visar sig lika tydligt för både kvinnor och män. Att unga personer känner sig mer uppmuntrade av skolan att bli företagare har troligen en del av sin förklaring i samhällsutvecklingen. Tabell 6 Uppfattning om respektive uppmuntran till företagande i skolan, uppdelat på kvinnor och män. Skolan Kvinnor Män Har fått en uppfattning om företagande i skolan 21 % 22 % Har uppmuntrats till företagande i skolan 16 % 18 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

23 Uppfattning från närstående företagare Av samtliga personer i åldern år uppger 69 procent att de har en företagare bland familj, släkt eller vänner. Dessa personer fick även en följdfråga om kontakten med denna person gett dem en positiv eller negativ uppfattning om företagande. En klar majoritet, 72 procent, uppger att kontakten med närstående företagare gett dem en positiv uppfattning om företagande. Kvinnor uppger i högre utsträckning att de fått en positiv uppfattning (se tabell 7). Uppfattning om attityden i kommunen Totalt sett anser en majoritet, 58 procent, att attityden till företagande i den egna kommunen i huvudsak är positiv. En mycket liten andel, 6 procent, anser att attityden till företagande huvudsakligen är negativ i den egna kommunen. Fler män än kvinnor anser att attityden är positiv, 61 procent jämfört med 55 procent (se tabell 7). Tabell 7 Uppfattning om företagande från närstående och i kommunen, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Positiv uppfattning från närstående 74 % 70 % Positiv uppfattning om egna kommunen 55 % 61 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern

24 Attityder i förändring I det här avsnittet behandlas frågorna om hur attityderna till företagande har förändrats över tid. Resultaten från Entreprenörskapsbarometern 2012 jämförs med resultaten från motsvarande undersökning från Vid båda dessa tillfällen har frågorna ställts till ett urval av befolkningen i arbetsför ålder (18 70 år). Färre som kan tänka sig att bli företagare... Svaren på frågan om man kan tänka sig att bli företagare ger en bred bild av den generella inställningen till företagande utan hänsyn till eventuella hinder och begränsningar. Andelen som svarar att de kan tänka sig att bli företagare har minskat i ungefär samma utsträckning för både kvinnor och män sedan år 2004 (se figur 13). För kvinnor har andelen minskat med sju procentenheter, för männen var motsvarande minskning åtta procentenheter. Fler män än kvinnor kunde tänka sig att bli företagare, både år 2004 och år Figur 13 Andel som kan tänka sig att bli företagare år 2004 och 2012, uppdelat på kvinnor och män Procent Kvinnor Män Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern 2004 och men fler som helst vill vara företagare Däremot har andelen som svarar att de hellre vill vara företagare än anställd ökat från 27 till 32 procent mellan år 2004 och Andelen har ökat med ungefär lika mycket för både kvinnor och män, 4 respektive 6 procentenheter (se figur 14). Det är vanligare att män svarar att de helst vill vara företagare, både år 2004 och år

25 Svaren på de två frågorna angående viljan att bli företagare kan tyckas motsägelsefulla. Orsaken kan vara en ökad generell kunskap om företagande och dess för- och nackdelar. Med en ökad allmän kunskap om företagande är det rimligt att anta att fler både direkt och indirekt har kommit fram till en tydligare uppfattning om företagande. Figur 14 Andel som helst vill vara företagare år 2004 och 2012, uppdelat på kvinnor och män Procent Kvinnor Män Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern 2004 och Färre ser nackdelar med företagande Generellt kan vi se att nackdelarna med företagande upplevs som mindre år 2012 jämfört med 2004 (se tabell 8). Andelen som inte vet hur man går till väga har till exempel minskat med tio procentenheter för både kvinnor och män sedan 2004 års undersökning. Enda undantaget är svårt att få tillgång till finansiering där andelen som instämmer istället ökat något. Tabell 8 Andel av de som inte kan tänka sig att bli företagare som instämmer helt i olika påståenden år 2004 och 2012, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Tar för mycket tid och engagemang 58 % 49 % 46 % 42 % Saknar affärsidé 49 % 44 % 37 % 35 % Mindre trygghet jämfört med anställning 39 % 39 % 35 % 32 % Många och krångliga regler att följa 42 % 35 % 41 % 29 % För osäkert ekonomiskt 44 % 35 % 35 % 30 % Vet inte hur man går till väga 39 % 29 % 30 % 20 % Svårt att få finansiering till företagsstart 19 % 21 % 17 % 19 % Eget företagande är för ensamt 22 % 17 % 16 % 12 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern 2004 och

26 Små förändringar i fördelarna med att vara företagare Här tittar vi närmare på de fördelar som de svarande anger till att de föredrar att vara företagare gentemot att vara anställd. Generellt sett kan vi konstatera att förändringarna i synen på fördelarna med att vara företagare varit relativt små för både kvinnor och män (se tabell 9). Tabell 9 Fördelar med att vara företagare gentemot att vara anställd år 2004 och 2012, uppdelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Självständigt arbete 68 % 68 % 61 % 58 % Förverkliga Idéer 66 % 67 % 60 % 57 % Personlig utveckling 49 % 47 % 39 % 40 % Kombinera arbete och privatliv 30 % 29 % 26 % 23 % Tjäna mycket pengar 21 % 20 % 29 % 24 % Högre status 14 % 13 % 13 % 15 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern 2004 och Ökad kunskap om företagande Vi kan konstatera att kunskapen om företagande och tron på den egna förmågan att klara av att starta företag generellt sett har ökat mellan år 2004 och Det är exempelvis något fler som känner till vad som krävs för att starta företag och fler som tror att de skulle klara av det. På båda dessa frågor har ökningen varit större bland kvinnor än bland män. Det är något fler år 2012 än 2004 som svarar att de vet vad som krävs för att starta företag. För kvinnor har andelen ökat något mer än för män. Fler personer i åldern år anser att de skulle klara av att starta företag. Ökningen är störst bland kvinnor där andelen har ökat med nio procentenheter. För män var motsvarande ökning fyra procentenheter. Det är även fler år 2012 som svarar att de vet vart de kan vända sig för att få information om att starta företag. Ökningen har varit ungefär lika stor för både kvinnor och män (se tabell 10). Mellan år 2004 och år 2012 har andelen personer som svarat att de blivit uppmuntrade till att starta företag under sin tid i skolan ökat med tre procentenheter. Det gäller för både kvinnor och män. De flesta personer som har haft kontakt med en närstående företagare svarar att de fått en i huvudsak positiv uppfattning. Störst har ökningen varit för kvinnor, sju procentenheter (se tabell 10). 26

27 Tabell 10 Förändring i kunskap om företagande mellan år 2004 och 2012, uppdelat på kvinnor och män. Känner till vad som krävs för att starta företag Kvinnor Män % 21 % 34 % 35 % Tror sig klara av att starta företag 66 % 75 % 80 % 84 % Vet vart man kan vända sig för 47 % 53 % 53 % 60 % information om att starta företag Uppmuntrats till att bli företagare 13 % 16 % 15 % 18 % under sin tid i skolan Uppfattning från närstående 67 % 74 % 69 % 70 % Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern 2004 och

28 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Entreprenörskapsbarometern är Sveriges största attitydundersökning om företagande. Cirka personer i åldrarna har tillfrågats. Denna faktabroschyr visar kvinnor och mäns attityder till företagande. Kvinnor och män vill starta och driva företag på liknande sätt. Skillnaderna är till exempel små när det gäller att driva företag med anställda och att vilja starta företag från grunden. Info Produktion: Ordförrådet AB. Tryck: DanagårdLitho AB. Tryckt i ex, december Därefter tryck vid behov. Faktaunderlaget bygger på enkätundersökningen Entreprenörskapsbarometern 2012 (Info 0499). Läs mer om Entreprenörskapsbarometern 2012, på under fakta och statistik. 28

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 s län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön,

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer