Påverka Mariefreds framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påverka Mariefreds framtid"

Transkript

1 Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1

2 Inledning 2

3 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt invånare, finns Mariefred, med drygt invånare, som tidigare var en egen kommun. Strängnäs har inrättat fem områdesstyrelser, varav en i Mariefred, bl a för att föra fram synpunkter från kommundelens invånare till rätt kommunal instans. Den 7 december 2012 skickade områdesstyrelsen i Mariefred en enkät om kommundelens framtid till alla hushåll i kommundelen. Med enkäten följde en folder som presenterar områdesstyrelsens ledamöter och uppdrag. Enkäten kunde också besvaras på webben till och med den 18 januari Totalt inkom 524 svar, varav 395 på papper och 129 ifyllda på Strängnäs webbsajt. Den här rapporten presenterar resultaten och de insikter som dessa ger upphov till. 3

4 Frågeområden i enkäten Invånarnas bakgrund Ålder Kön Boende (postnummer) Nöjd med internetuppkoppling? Om kommunen skulle satsa extra pengar på ett område, vilket skulle du välja? Du som pendlar, vad är viktigast för dig för att fortsätta pendla? Vad tycker du är viktigt för en hållbar utveckling? Anser du att Mariefred behöver växa inom en relativt nära framtid? (Med ungefär hur mycket?) Upplever du att det behövs fler hyreslägenheter i Mariefred? Vad tycker du skulle passa bäst på Munkhagsgärdet? Bedömning av invånarnas prioriteringar Är du nöjd med kommunens verksamhet och service i Mariefred? Bedömning av invånarnas nöjdhet Tycker du att det behövs någon form av lokalt politiskt organ för Mariefred? Hur tycker du att områdesstyrelsen ska fånga upp dina åsikter och synpunkter framöver? Bedömning av invånarnas engagemang 4

5 De flesta svarade med penna och papper; var fjärde på webben Hur enkäten besvarades 25% 75% Pappersenkät Webbenkät En stor majoritet av de 524 personer som besvarade enkäten valde att fylla i och skicka in pappersversionen. Det kan ha förefallit mer naturligt än att ta sig till webbsajten eftersom enkäten kom till alla i just pappersform. Nära 90% av respondenterna 59 år eller äldre valde att svara på papper. Bland de yngre, de mellan 18 och 58, var det ca 60% som fyllde i pappersenkäten. Kvinnor har besvarat pappersversionen i högre grad än män. Bastal: 524 svar 5

6 Bakgrund Vilka har besvarat enkäten? 6

7 Fler kvinnor än män har svarat Kvinna/man 40% 8% 52% Ensam kvinna Ensam man Kvinna och man Fler än varannan som besvarat enkäten är kvinna. I 8% av fallen har ett par både man och kvinna fyllt i enkäten (det gäller uteslutande pappersversionen, som är lättare att fylla i tillsammans och där det enkelt gick att kryssa för båda alternativen, man och kvinna). Möjligen kan man fråga sig om det är hushållets uppfattningar eller en enskild persons synpunkter man vill åt. Svaret på den frågan avgör vilken datainsamlingsmetod som är mest lämplig och vilka instruktioner man ska ge hushållen. Bastal: 508 svar 7

8 Medelåldern är hög bland dem som svarat Ålder och äldre 3% 11% 16% 22% 29% 19% Nära hälften av respondenterna har fyllt 60. Den genomsnittliga åldern bland dem som besvarat enkäten och uppgett ålder är 57 år. Och medianen (det mittersta värdet) är 58 år. Genomsnittsåldern på dem som svarat är högre än bland befolkningen i allmänhet. Medelåldern i hela Strängnäs kommun är knappt 42 år, enligt SCB. Fördelningen på åldersklasser i Strängnäs är sådan att vi kan bedöma att medelåldern i Mariefred också är just över 40 år. Medelåldern i Mariefred bland just de åldersgrupper som besvarat enkäten kan beräknas till ca 50 år alltså yngre än för personerna som besvarat enkäten. Kanske föga förvånande har de äldre nästan genomgående valt att svara på papper medan de yngre oftare än de äldre valt att svara på webben. Bastal: 496 svar 8

9 Hälften av svaren från de två mest folkrika postnumren Postnummer Mariefred (fel postnr) Utanför Mariefred Uppgift saknas 6% 8% 8% 7% 1% 0% 4% 16% 27% 24% Nästan alla respondenter bor i Mariefred, och det var ju rimligen avsikten. En del respondenter har inte kunnat uppge postnummer och några få har angett ett postnummer (eller del av postnummer) som uppenbarligen avser postorten Mariefred. De två personer som angett en annan postadress kan möjligen vara på väg att flytta (in eller ut) eller har någon annan anknytning till Mariefred. Knappt 800 personer (mellan 20 och 64) har enligt SCB adresser med postnumren och , och det gör dessa till de mest folkrika postnumren i Mariefred. Postnumren och är underrepresenterade i förhållande till hur många som bor där enligt SCB. Den minsta gruppen av dem som angett postnummer i Mariefred bor på , där så många som varannan är höginkomsttagare enligt SCBs definition (för övriga postnummer är andelen höginkomsttagare, med årlig inkomst på minst kr 2009, ca en tredjedel). Bastal: 524 svar 9

10 Majoritet nöjda med uppkoppling färre än i riket 8. Är du nöjd med din internetuppkoppling? 32% 13% 54% Ja Nej Vet inte Fler än varannan av respondenterna är nöjd med sin internetuppkoppling. Var tredje är inte nöjd. I Sverige säger 65% 2011 att de sammantaget är nöjd med min Internetoperatör, enligt PTS (Svenskarnas användning av telefoni & internet 2011). Av dem som besvarat enkäten på webben är två av tre nöjda med sin uppkoppling (vilket stämmer med PTS siffror för Sverige), medan bara varannan av papperoch penna-respondenterna är nöjd. Yngre svarar oftare nej än äldre; äldre vet inte oftare än yngre. Bastal: 492 svar 10

11 Nöjdhet med kommunens verksamhet och service Bedömning av invånarnas nöjdhet 11

12 Färre nöjda än missnöjda med kommunens verksamhet och service 1. Är du nöjd med kommunens verksamhet och service i Mariefred? 14% 49% 35% 7% 2% 44% 42% Ja, mycket nöjd Ja, ganska nöjd Nej, inte så nöjd Nej, inte alls nöjd Vet inte Knappt varannan som besvarat enkäten är mycket eller ganska nöjd med kommunens verksamhet och service. Varannan är inte nöjd. Kommunens verksamhet och service är förstås så komplex och omfattande att det är svårt att förstå vad som kan ha orsakat missnöje eller nöjdhet. Vi återkommer till det i den följande resultatgenomgången. Det finns inga påtagliga skillnader som gäller nöjdhet med kommunens verksamhet och service mellan män och kvinnor, äldre och yngre, boende i olika områden eller webbsvarare jämfört med papperssvarare. Bastal: 491 svar De som är missnöjda med sin internetuppkoppling är mer missnöjda med verksamhet och service än övriga. 12

13 Nöjdhet under genomsnittet enligt SCBs Medborgarundersökning Strängnäs kommun deltog hösten 2012 (liksom hösten 2011) i SCBs Medborgar-undersökning. 988 personer mellan 18 och 84 erbjöds att besvara frågor om hur det är att bo i Strängnäs, synen på kommunens verksamhet och synen på det egna inflytandet i kommunen. 51% besvarade frågorna. Medborgarna bedömer Strängnäs som en plats att leva och bo påtagligt lägre än liknande kommuner: 56 för Strängnäs jämfört med 61 för kommuner i samma storleksklass. Betyget kan höjas om Strängnäs kommun förändrar Kommunikationer, Bostäder och Fritidsmöjligheter. Invånarna i Strängnäs bedömer kommunens verksamhet påtagligt lägre än genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass: 42 för Strängnäs jämfört med 54 för kommuner i samma storleksklass. Betyget kan höjas om kommunen förändrar vad SCB kallar Gymnasieskolan, Miljöarbete, Äldreomsorgen, Grundskolan, Gator och vägar, Förskolan samt Vatten och avlopp. Inga uppgifter finns om enbart Mariefred; Medborgar-undersökningen gäller hela kommuner. Obs att SCB mäter nöjdheten annorlunda än hur det gjorts den här i enkäten. 13

14 Prioriteringar Bedömning av invånarnas prioriteringar 14

15 Varannan vill satsa mer pengar på omsorg och skola 2. Om kommunen skulle satsa extra pengar på ett område, vilket skulle du välja? Äldreomsorg Skola/förskola Kollektivtrafik Ungdomsverksamhet Cykelbanor Idrotts- och fritidsaktiviteter Kultur Lekplatser Bibliotek Annat 6% 5% 48% 47% 43% 38% 28% 25% 15% 19% Äldreomsorg, skola/förskola och kollektivtrafik är de tre områden där flest av de svarande skulle vilja satsa extra pengar. Kultur, lekplatser och bibliotek prioriteras av långt färre. Varannan (51%) som inte är nöjd med kommunens verksamhet och service vill satsa pengar på kollektivtrafik. Därutöver finns inga skillnader i svaren på den här frågan mellan nöjda och inte nöjda. I övrigt tycks viljan att satsa på olika områden ha att göra med den egna situationen. Yngre föredrar oftare än äldre satsningar på lekplatser och idrott medan äldre (och de som svarat på papper) oftare förordar satsningar på äldreomsorg. Bastal: 523 svar 15

16 Två av fem pendlare vill helst ha punktlighet 3. Du som pendlar, vad är viktigast för dig för att fortsätta pendla? 18% 38% 26% 29% Tåg som går i tid Lägre priser på buss/tåg Fler tågavgångar Fler bussturer Närmare tre av fyra (ca 74%) har besvarat frågan om vad som är viktigast för att fortsätta pendlar. Det ger en indikation om hur viktig pendlingen är för invånarna i Mariefred. Flest menar att det är viktigast att tågen går i tid. Äldre och de som svarat på papper svarar så oftare än andra. Äldre tycker också i högre grad än yngre att lägre priser är viktigast, det näst vanligaste svaret bland alla. En av fyra menar att fler tågavgångar är viktigast. De yngre och de som besvarat enkäten på webben väljer påtagligt oftare det alternativet. Bastal: 386 svar 16

17 Kollektivtrafik och arbete på orten bäst för hållbar utveckling 4. Vad tycker du är viktigt för en hållbar utveckling? Bättre kollektivtrafik Fler arbetstillfällen på orten Värna grönområden och Mälaren Att vi handlar lokalt Utbyggt avloppssystem 25% 57% 52% 48% 45% Bättre kollektivtrafik, att fler arbetar på orten, att kommunen värnar naturen och att invånarna handlar lokalt är de fyra områden som klart flest tycker är viktiga för en hållbar utveckling. De som inte är nöjda med kommunens service svarar oftare att utbyggt avloppssystem är viktigt. Även äldre tycker oftare så, och äldre svarar också oftare än yngre att vi handlar lokalt. Fler cykelbanor Fler kultur- och fritidsaktiviteter Bättre återvinning Bastal: 520 svar 19% 17% 14% De som svarar på webben och yngre prioriterar mer än andra fler cykelbanor samt fler kultur- och fritidsaktiviteter. Kvinnor ser oftare än andra kultur- och fritidsaktiviteter som viktiga; i likhet med personer som besvarat pappersversionen betonar de oftare än andra att det är viktigt att bevara grönområden och Mälaren. 17

18 Varannan tycker inte Mariefred behöver växa i nära framtid 5. Mariefred har vuxit med 17 procent de senaste tio åren. Anser du att Mariefred behöver växa inom en relativt nära framtid? 13% 49% 38% Ja Nej Vet inte Varannan tycker inte att Mariefred behöver växa mer inom en relativt nära framtid. Bara var tredje kvinna men nära hälften av männen anser att Mariefred behöver växa mer. Det finns inga skillnader som kan förklaras med ålder, hur man besvarat enkäten (papper eller webb) eller om man är nöjd med kommunens service. Bastal: 518 svar 18

19 De flesta vill se måttlig befolkningsökning 5B. Om ja, med ungefär hur mycket tycker du att befolkningen kan öka inom 10 år? 0% 10% 20% 30% 1% 10% 38% 44% De som besvarat frågan om hur mycket befolkningen i Mariefred bör öka inom de närmaste 10 åren föredrar en ökning på 10% eller 20%. Frågan har besvarats av ett trettiotal personer som på föregående fråga angett att Mariefred inte behöver växa mer inom en relativt nära framtid. Vi väljer att redovisa deras svar också eftersom de kan ha uppfattat en relativt nära framtid som något annat än de närmaste 10 åren. 40% 50% 2% 5% Yngre, män och de som svarat på webben anser i högre grad än övriga att Mariefreds befolkning kan växa med mer än 20% de närmaste 10 åren. Bastal: 229 svar 19

20 Majoritet önskar fler hyreslägenheter i Mariefred 6. Upplever du att det behövs fler hyreslägenheter i Mariefred? Nära tre av fem menar att det behövs fler hyreslägenheter i Mariefred. 22% 20% 57% Ja Nej Vet inte I hela Sverige beräknar SCB att ca 56% av lägenheterna fanns i flerbostadshus Motsvarande andel för Strängnäs kommun, också enligt SCB för 2011, var 47%. Äldre, kvinnor och de som svarat på papper tycker i påtagligt högre grad än övriga att fler hyreslägenheter behövs. Bastal: 522 svar 20

21 Park eller parkering passar bäst på Munkhagsgärdet 7. Munkhagsgärdet diskuteras ofta. Vad tycker du skulle passa bäst på gärdet? Parkanläggning Parkering Äng 15% 32% 52% Varannan anser att en parkanläggning passar bäst på Munkhagsgärdet i Mariefred. Näst flest röstar på parkering. Män föredrar parkanläggning i högre grad än kvinnor, äldre parkering i högre grad än yngre och yngre fårhage i högre grad än äldre. Bostäder Fårhage Annat 13% 13% 16% Bastal: 515 svar 21

22 Engagemang Bedömning av invånarnas engagemang 22

23 Enighet om att lokalt politiskt organ behövs för Mariefred 9. Förr hade Mariefred ett kommundelsråd fanns Mariefredsnämnden. Tycker du att det behövs någon form av lokalt politiskt organ för Mariefred? 8% 7% Ja Nej Fler än fyra av fem anser att det behövs någon form av lokalt politiskt organ för Mariefred. Äldre instämmer i detta oftare än äldre, men i övrigt finns inga skillnader som hänger ihop med kön, sätt at besvara enkäten eller om man är nöjd med kommunens verksamhet och service. 84% Vet inte Bastal: 513 svar 23

24 Enkäter lämpliga för att fånga upp åsikter och synpunkter 10. Hur tycker du att vi i områdesstyrelsen ska fånga upp dina åsikter och synpunkter framöver? Enkäter i brevlåda Enkäter på webben Öppna temamöten Medborgarpanel 25% 42% 50% 63% En majoritet föredrar att Mariefredsstyrelsen framöver fångar upp medborgarnas åsikter och synpunkter via enkäter i någon form de flesta säger enkäter i brevlådan, hälften svarar enkäter på webben. Kvinnor och de som besvarat den här enkäten med papper och penna föredrar enkäter i brevlådan i högre grad än övriga. Yngre och de som besvarat den här enkäten på webben föredrar enkäter på webben mycket oftare än övriga. Öppna temamöten är det tredje vanligaste svaret. Kvinnor svarar så oftare än män. Bastal: 513 svar Diskussioner 15% Nära var tredje som inte är nöjd med kommunens verksamhet och service svarar medborgarpanel en större andel än bland de nöjda. 24

25 Slutsatser 25

26 Man kan inte nå alla medborgare ens med den här korta enkäten Uppslutningen har varit stor: många har svarat. Det i sig ökar tilltron till resultaten, även om naturligtvis många invånare inte har svarat på enkäten. De som besvarat enkäten är äldre, oftare kvinnor, oftare från vissa postnummer än från andra. Det ligger troligen i sakens natur att de mest intresserade svarar och att det är enklare att få dem engagerade. Kanske är det t o m så att det är lättare att få de missnöjda eller mindre nöjda att svara. Det hindrar förstås inte att kommuner och kommundelar inom rimliga gränser behöver försöka samla in synpunkter från alla berörda. Men inte ens den här ganska korta och viktiga enkäten har besvarats av fler än en minoritet av invånarna i Mariefred. 26

27 Olika metoder ger olika svar de passar olika personer Majoriteten som svarat på papper har besvarat frågorna något annorlunda än minoriteten som svarat på webben. Det kan tyckas bekymmersamt att pappersenkäten gör det svårare att säkerställa vem som svarar, så att man t ex får svar från båda makarna i ett hushåll med två vuxna (om man nu vill det). Pappersenkäter gör det också svårare att se till så respondenterna svarar på alla frågor och på rätt frågor (t ex, att bara de som arbetspendlar svarar på frågan om arbetspendling). Slutsatsen blir dock att man helt enkelt måste försöka ta tillvara människors engagemang genom att samla in svaren med flera metoder -- olika personer vill svara på olika sätt. 27

28 Alla är inte nöjda men flertalet vill ha lokalt politiskt organ Är invånarna nöjda med kommunens verksamhet och service? Inte riktigt -- bara knappt hälften svarar att de är nöjda. Men vi kan inte klart avgöra varför några är nöjda och andra inte nöjda. Det tycks som om de missnöjda främst skulle vila se bättre kollektivtrafik och utbyggt avloppssystem, men det kan ju inte räcka för att bo i Mariefred. Att många inte är helt nöjda är i alla fall en bra början på politiskt engagemang. Dessutom är en stor majoritet bland de svarande eniga om att ett lokalt politiskt organ behövs i Mariefred. Och många är, i alla fall på det här stadiet, beredda att svara på enkäter i brevlådan och/eller på webben för att få lämna sina synpunkter och kunna påverka Mariefreds framtid. 28

29 Viktigt att låta invånarna fortsätta komma till tals Medborgarna i Mariefred dvs de som besvarat enkäten förefaller prioritera satsningar på äldreomsorg, skola/förskola och kollektivtrafik, områden som också bedömts som viktiga i SCBs Medborgarundersökning (för hela Strängnäs 2012). När det gäller kollektivtrafiken ska framför allt tågen gå i tid. Kommunen kan inte påverka dessa områden i samma utsträckning, men det är viktigt att Mariefredsstyrelsen uppfattas som drivande när det gäller åtgärder på områdena. Mariefredsborna uppvisar en ganska vanlig kluvenhet när det gäller synen på kommundelens utveckling. Man vill ha en begränsad befolkningsökning men fler bostäder men inte bostäder på just Munkhagsgärdet. Mariefredsstyrelsen behöver behandla och driva frågor om inflyttning och bostadsförsörjning. Det är uppenbart att Mariefredsborna de som svarat vill ha ett ansvarigt lokalt organ och att de gärna lämnar sina synpunkter till det politiska organet på just det här sättet: i en enkät. Invånarna behöver se mer av Mariefredsstyrelsen och vill frågas ut mer om sina åsikter i bl a enkla enkäter på papper och på webben. Medborgarna behöver få veta vad Mariefredsstyrelsen gör. 29

30 30

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 - Nätverksrapport Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning. Lisa Flood

SCB:s medborgarundersökning. Lisa Flood SCB:s medborgarundersökning Lisa Flood Historik och syfte Attitydmätning Verktyg för att mäta och utvärdera vad invånare tycker Chans att tycka till En enkät tre delar - Betyget på kommunen som plats att

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 Resultat SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 49 procent av göteborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Samtidigt önskar man

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tingsryds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Tingsryds kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010 Kvinnliga vd:ar under 45 år ökade sina löner med 5,4 procent 2010, vilket är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig vd. Men fortfarande tjänar kvinnliga vd:ar klart mindre än manliga. Mars 2012

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse Datum 2011-05-27 Dnr Varumärket Piteå Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för redovisning av resultat från undersökning kring varumärket Piteå och hur resultatet

Läs mer

Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige

Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige Informationsblad 1: Uppfattningar om i livsvillkor i norra Sverige Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige De som bor i landsändans största kommuner är överlag mer

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna 2011-02-25 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna I denna

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer