Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010"

Transkript

1 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S7FEB10 Ansvarig för undersökningen åt Vara kommun är Örjan Hultåker. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Nöjd Kommun-index 5 Erfarenhet av kommunal service 9 Betyg på verksamheter 10 Vad invånarna vill satsa på 16 Parker, grönområden och miljö 19 Gator och vägar 22 Kontakt och information 25 Övriga påståenden 29 Övergripande mål 31 Påverkan på Nöjd Kommun-index 34 Prioriteringsmatris 35 2

3 Sammanfattning I årets undersökning har 554 personer besvarat Vara kommuns invånareundersökning. SKOP har beräknat ett Nöjd Kommun-index som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. För hela Vara är Nöjd Kommun-index i genomsnitt 63. Yngre personer som är 30 eller yngre är i genomsnitt mindre nöjda än äldre personer. En jämförelse mellan de sex kommundelarna visar att de som bor i Vedum med omnejd samt i Tråvad, Larv med omnejd är mest nöjda. Vara har övergripande mål för verksamheten. De flesta som svarat instämmer i att Vara är en bra kommun att bo och leva i för barn och barnfamiljer (86 procent) samt att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i (76 procent). Många skulle kunna rekommendera en god vän att flytta till Vara (70 procent). En stor majoritet hyser förtroende för kommunens personal (79 procent). En stor majoritet av kommuninvånarna upplever dock att de saknar inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter. SKOP har gjort en prioriteringsmatris som visar vad kommunen i första hand bör satsa på för att de boende i Vara skall blir mer nöjda med sin kommun. Vara kommun bör satsa på att förbättra äldreomsorgen, bostadsbyggandet samt gator och vägar. Större satsningar på arbetet för att skydda miljön samt på kollektivtrafiken skulle också höja det genomsnittliga Nöjd Kommun-index. Det är också viktigt att även fortsättningsvis motsvara kraven på kulturverksamheten som får mycket högt betyg av invånarna. 3

4 Metodbeskrivning Frågeformulär I 2009 års undersökning ingår många frågor som Vara kommun har använt i tidigare invånarundersökningar. Ett relativt stort antal frågor är dock nya och bland dem är frågor som använts för att skapa ett Nöjd Kommun-index. Frågorna hade i huvudsak fasta svarsalternativ men formuläret innehöll även två öppna frågor som efterlyste kommentarer och synpunkter. Population och urval Vara kommun gjorde ett slumpmässigt urval bland personer som fyllt 18 år och som var mantalsskrivna i kommunen. Datainsamlingsmetod Invånarna fick frågeformuläret till sin hemadress och har besvarat frågorna skriftligt. Datainsamlingsperiod Formulären postades i november En påminnelse gick ut i december och ytterligare en direkt efter jul. I redovisningen har alla svar medtagits som kom till SKOP senast den sista januari Svarsfrekvens och bortfall Totalt postades frågeformulär till personer. Av dem kom 20 i retur från posten och 3 meddelade att de flyttat från kommunen. Ytterligare 3 personer var alltför sjuka för att kunna besvara undersökningens frågor. Det gav ett nettourval om 974 personer. Av nettourvalets 974 personer har 554 svarat, vilket ger en svarsfrekvens om 57 procent. Resultatredovisning I resultatredovisningen har svaren viktats med avseende på kön, ålder och de sex kommundelarna. Varje kommundel samt kombination av kön och ålder har den inverkan på totalresultatet som motsvarar deras andel av Varas befolkning som är 18 år eller äldre. 4

5 Nöjd Kommun-index SKOP har för Vara skapat ett Nöjd Kommun-index som varierar mellan 0 och 100. Det bygger på fyra frågor till invånarna - Övergripande betyg: Hur är det på det hela taget att bo i Vara kommun? - Motsvarar förväntningarna: Hur väl motsvarar Vara kommun Dina förväntningar? - Jämförelse med andra kommuner: Om Du jämför Vara kommun med hur det är i andra kommuner. Tycker Du då att Vara kommun är bättre eller sämre? - Jämförelse med den perfekta kommunen: Om Du tänker på en kommun som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Vara kommun motsvarar en sådan kommun? Nöjd Kommun-index är 63 bland samtliga som besvarat hemtjänstfrågorna; Tabell 75. Det är något lägre än genomsnittet för hela Sverige (65). Genomsnittligt Nöjd Kommun-index (NKI) och delfrågor Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Nöjd Kommun-index 63 Övergripande betyg 68 Motsvarar förväntningarna 64 Jämförelse med andra kommuner 59 Jämförelse med den perfekta kommunen Medel NKI Det övergripande betyget på kommunen är i genomsnitt 68 bland Vara kommuns invånare; Tabell 76. Bland samtliga invånare är genomsnittsbetyget 64 för hur väl kommunen motsvarar förväntningarna; Tabell 77. De lägsta genomsnittsbetygen bland alla kommuninvånare får jämförelsen med andra kommuner (59) och jämförelsen med den helt perfekta kommunen; Tabell 78 och procent är nöjda har ett NKI över 55 Två av tre invånare i Vara kommun (64 procent) är nöjda och har ett NKI över 55; Tabell 75. Två av fem invånare (39 procent) har ett högt NKI över 75, de är 5

6 ganska, mycket eller extremt nöjda. En av sju (14 procent) är mycket eller extremt nöjd med ett NKI över procent är missnöjda En av fyra invånare i Vara kommun (25 procent) är missnöjd och har ett NKI under Nöjd Kommun-index (NKI) Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Extremt missnöjd 6-15 Mycket missnöjd Ganska missnöjd Litet missnöjd Svagt missnöjd Varken/ eller Svagt nöjd Litet nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Extremt nöjd Kön och ålder Det finns en tydlig åldersskillnad när det gäller Nöjd Kommun-index NKI i Vara kommun. Bland de yngsta mellan 18 och 30 år är det genomsnittliga NKI 54 och det är högst bland kommuninvånare som är över 80 år (72) och bland dem som är mellan 65 och 80 år (71). Det är den yngsta åldersgruppens låga genomsnittliga NKI som drar ned genomsnittet för hela kommunen så att det blir två enheter lägre än genomsnittet för hela riket som är 65. Det genomsnittliga NKI är något högre bland Varas kvinnor (65) än bland männen i kommunen (60). NKI inom de olika kommundelarna I Tabell 75 redovisas Nöjd Kommun-index (NKI) för sex kommundelar. Högst är det i Vedum med omnejd (genomsnitt=66) samt i Tråvad, Larv med omnejd (genomsnitt=66). Lägst NKI har Stora Levene med omnejd (genomsnitt=58) och Arentorp, Helås med omnejd (genomsnitt=59). 6

7 Nöjd Kommun-index (NKI) Vara kommun Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Samtliga Kvinna Man år år år år 81 år eller äldre Medel NKI Nöjd Kommun-index (NKI) Vara kommun Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Hela kommunen Vara, Emtunga med omnejd Kvänum, Jung med omnejd Vedum med omnejd Stora Levene med omnejd Arentorp, Helås med omnejd Tråvad, Larv med omnejd Medel NKI Andel missnöjda En kommun bör sträva efter att öka Nöjd Kommun-index NKI, vilket kan ske på flera olika sätt. Ett sätt är att de redan nöjda blir mer nöjda. Ett annat sätt är att få de missnöjda att sluta vara missnöjda, att de blir åtminstone neutrala och helst nöjda. 7

8 Enligt SKOP:s uppfattning bör kommuner ha dubbla mål - dels att höja det genomsnittliga NKI - dels att minska antalet missnöjda kommuninvånare. Av samtliga Vara kommuns invånare är det 25 procent som är missnöjda, dvs. de har ett NKI under 46, men andelen missnöjda varierar mellan de olika kommundelarna. Störst andel missnöjda finns i Stora Levene med omnejd (33 procent) samt i Arentorp, Helås med omnejd (31 procent). Andel missnöjda invånare i Vara kommun Vara kommun Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Hela kommunen 25 Vara, Emtunga med omnejd 21 Kvänum, Jung med omnejd Vedum med omnejd Stora Levene med omnejd Arentorp, Helås med omnejd Tråvad, Larv med omnejd Procent missnöjda med NKI under 46 8

9 Erfarenhet av kommunal service Kommuninvånarna fick frågan vilka av sju uppräknade verksamheter som de haft erfarenhet av, Har du eller någon närstående någon erfarenhet under det senaste året av.... De fick ange flera verksamheter varför summa procent blir mer än 100. Äldreomsorg (41 procent), grundskola (40 procent) samt barnomsorg (37 procent) är de tre verksamheter som flest har haft erfarenhet av under det senaste året; Tabell 80. Det är också relativt många som själva eller genom närstående haft erfarenhet av gymnasieskolan (28 procent) samt av omsorg om personer med funktionsnedsättning (23 procent). Det är färre som har erfarenhet av vuxenutbildning (14 procent) eller av individoch familjeomsorg (18 procent). Vid analyser av de betyg som kommuninvånarna ger till olika verksamheter är det viktigt att ställa detta i relation till hur många som har erfarenhet av just den verksamheten. Detsamma gäller vid analyser av de förbättringar som kommuninvånarna prioriterar. Man bör dock hålla i minnet att många av dem som saknar erfarenhet av en verksamhet avstår från att sätta betyg på densamma. Har du eller någon närstående någon erfarenhet under det senaste året av... Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola 28 Vuxenutbildning 14 Äldreomsorg 41 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 23 Individ- och familjeomsorg

10 Betyg på verksamheter Kommuninvånarna fick sätta betyg på 15 av kommunens verksamheter genom att ange om de är mycket bra, ganska bra, mindre bra eller inte alls bra. En sammanfattning redovisas i Tabell 1. Högst betyg får kulturverksamheten Högst betyg av alla de 15 uppräknade verksamheterna får kulturen; Tabell 8. Nästan alla (90 procent) anser att den är mycket eller ganska bra, 36 procent svarar mycket bra. Kulturverksamheten får höga betyg både av kvinnor och män, av alla åldersgrupper och i alla kommundelar Vilket betyg vill Du ge Vara kommun när det gäller Kulturverksamhet, t.ex. konserthus, bibliotek 54 Mycket bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra 7 3 Barnomsorg & gymnasieskolan Även barnomsorgen och gymnasieskolan får höga betyg. Av dem som har en åsikt anser nästan fyra av fem (78 procent) att barnomsorgen är mycket eller ganska bra, 17 procent svarar mycket bra; Tabell 2. Det är ungefär lika många (76 procent) som anser att gymnasieskolan är mycket eller ganska bra, 14 procent svarar mycket bra; Tabell 4. Bland dem som det senaste året haft erfarenhet av barnomsorg är det något större andel än av samtliga som besvarat frågan som anser att barnomsorgen är mycket bra. I huvudsak gör samtliga som besvarat frågan samma bedömning som personer med erfarenhet av barnomsorgen. 10

11 Även när det gäller gymnasieskolan gör de som har erfarenhet det senaste året i huvudsak samma bedömning som samtliga som besvarat frågan. Vilket betyg vill Du ge Vara kommun när det gäller... Kulturverksamhet Barnomsorg Gymnasieskola Grundskola Vuxenutbildning Fritidsverksamhet Cykelvägar Arbetet för att skydda miljön Parker, lekplatser och grönområden Gator och vägar Bostadsbyggande Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Kollektivtrafik Äldreomsorg Mycket bra Ganska bra Grundskola, vuxenutbildning & fritidsverksamhet En stor majoritet (73 procent) anser att grundskolan i Vara är mycket eller ganska bra; Tabell 3. De som senaste året har erfarenhet av grundskolan gör ungefär samma bedömning som samtliga som besvarat frågan. Det är också en majoritet (70 procent) som tycker att vuxenutbildningen och fritidsverksamheten är mycket eller ganska bra i Vara; Tabell 5 och 7. En jämförelse mellan alla som besvarat frågan och dem som det senaste året haft erfarenhet av vuxenutbildning visar att nästan dubbelt så många av de senare anser att vuxenutbildningen är mycket bra. 11

12 Vilket betyg vill Du ge Vara kommun när det gäller Barnomsorg Mycket bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra Samtliga som besvarat frågan Erfarenhet senaste året av barnomsorgen Vilket betyg vill Du ge Vara kommun när det gäller Gymnasieskolan Mycket bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra Samtliga som besvarat frågan Erfarenhet senaste året av gymnasieskolan Två av tre ger godkänt Två av tre anser att cykelvägarna (67 procent) är mycket eller ganska bra; Tabell

13 Vilket betyg vill Du ge Vara kommun när det gäller Grundskolan Mycket bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra Samtliga som besvarat frågan Erfarenhet senaste året av grundskolan Vilket betyg vill Du ge Vara kommun när det gäller Vuxenutbildning Mycket bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra Samtliga som besvarat frågan Erfarenhet senaste året av vuxenutbildning En majoritet ger godkänt En majoritet anser att arbetet för att skydda miljön i form av luft och vatten görs mycket eller ganska bra (58 procent); Tabell 11. Det är också en majoritet som anser att parker, lekplatser och grönområden sköts mycket eller ganska bra (53 procent) och att gator och vägar gör det (52 procent); Tabell 10 och

14 En majoritet är kritisk Mest kritiska är kommuninvånarna till äldreomsorgen som 63 procent anser vara mindre bra eller inte alls bra; Tabell 6. Vilket betyg vill Du ge Vara kommun när det gäller Äldreomsorgen Mycket bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra Samtliga som besvarat frågan Erfarenhet senaste året av äldreomsorgen Vilket betyg vill Du ge Vara kommun när det gäller Omsorg om personer med funktionsnedsättning Mycket bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra Samtliga som besvarat frågan Erfarenhet senaste året av omsorg funktionsnedsättning 14

15 Många (53 procent) är också kritiska till omsorgen om personer med funktionsnedsättning; Tabell 13. De som själva eller genom närstående har erfarenhet av sådan omsorg är mer kritiska än andra som besvarat frågan. Dessutom är det en majoritet som anser att kollektivtrafiken (59 procent), socialtjänsten (54 procent) och bostadsbyggandet (51 procent) sköts mindre bra eller inte alls bra. Vilket betyg vill Du ge Vara kommun när det gäller Socialtjänsten Mycket bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra Samtliga som besvarat frågan Erfarenhet senaste året av individ- och familjeomsorg 15

16 Vad invånarna vill satsa på Invånarna fick ange på vilka av 15 verksamheter som kommunen bör satsa mycket mer, lite mer, oförändrat, liten mindre eller mycket mindre. En sammanfattning redovisas i Tabell 17. Flest vill satsa mer på äldreomsorgen Nästan alla (92 procent) vill satsa mer på äldreomsorgen, en majoritet (59 procent) svarar mycket mer; Tabell 22. Tycker Du att Vara kommun skall satsa mycket mer, litet mer, litet mindre, mycket mindre eller oförändrat på... Äldreomsorg Grundskola Barnomsorg Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Gymnasieskola Bostadsbyggande Kollektivtrafik Gator och vägar Arbetet för att skydda miljön Socialtjänsten Parker, lekplatser och grönområden Vuxenutbildning Fritidsverksamhet Cykelvägar Kulturverksamhet Mycket mer Litet mer Grundskolan & barnomsorg & gymnasieskolan De flesta vill också prioritera och satsa mer på grundskolan (85 procent) och barnsomsorgen (80 procent); Tabell 19 och 18. Många vill också satsa mer på 16

17 omsorgen om personer med funktionsnedsättning (74 procent) och gymnasieskolan (71 procent); Tabell 29 och 20. Många vill satsa mer på det mesta För de flesta områden gäller att det är många som vill satsa mer. Det gäller bostadsbyggande (68 procent), kollektivtrafik (68 procent), gator och vägar (65 procent), arbetet för att skydda miljön i form av luft och vatten (60 procent), socialtjänsten (60 procent), vuxenutbildning (57 procent), fritidsverksamhet (57 procent); Tabell 25, 32, 28, 27, 30, 21 och 23. Minst prioriterat Minst prioriterat är kulturverksamhet som bara 18 procent vill satsa mer på; Tabell 24. Det är fler (35 procent) som vill satsa mindre på kulturverksamhet. Det är även en minoritet (49 procent) som vill satsa mer på cykelbanor; Tabell 31. Jämförelse mellan betyg på verksamheter och önskemål om satsningar Kulturverksamhet Barnomsorg Gymnasieskola Grundskola Vuxenutbildning Fritidsverksamhet Cykelvägar Arbetet för att skydda miljön Parker, lekplatser och grönområden Gator och vägar Bostadsbyggande Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Kollektivtrafik Äldreomsorg Mycket/ganska bra Satsa mer 17

18 Samband mellan betyg och satsningar För de verksamheter som får högst respektive lägst betyg finns det ett samband med huruvida kommuninvånarna vill satsa mer eller mindre. Kulturverksamheten fick bäst betyg och det är den verksamhet som många vill satsa mindre på. Äldreomsorgen fick sämst betyg och de flesta vill satsa mer resurser på den. Men det finns också många verksamheter som en stor majoritet av kommuninvånarna vill satsa mer på trots att de får höga betyg. Det gäller barnomsorg, gymnasieskola och grundskola. 18

19 Parker, grönområden och miljö Invånarna i Vara fick ta ställning till sju påståenden om parker, grönområden och miljön i Vara. De fick ange om de instämmer helt, instämmer delvis, knappast instämmer eller inte instämmer alls. Svaren sammanfattas i Tabell 33. Sophämtning och avfallshantering sköts bra Starkast instämmande får påståendet att Sophämtning och avfallshantering sköts bra i Vara kommun ; Tabell 40. Nästan alla som har bevarat frågan (92 procent) instämmer helt eller delvis, en majoritet (60 procent) instämmer helt. Vatten och avlopp De flesta (87 procent) instämmer också i att Dricksvattnet från det kommunala VA-nätet håller hög kvalitet; Tabell 38. Ungefär lika många (85 procent) håller med om att Vatten och avlopp sköts bra i Vara kommun ; Tabell 39. Påståenden om parker, grönområden och miljö Lekplatser och parkområden i Vara kommun sköts bra Vara kommun arbetar aktivt för att skydda miljön (t.ex. luft och vatten) Vara kommun arbetar aktivt för att minska antalet ovårdade, misskötta och dåligt underhållna fastigheter Vara kommun arbetar aktivt för vackra och trivsamma bostadsområden Dricksvattnet från det kommunala VA-nätet håller hög kvalitet Vatten- och avlopp sköts bra i Vara kommun Sophämtning och avfallshantering sköts bra i Vara kommun Instämmer helt Instämmer delvis 19

20 Lekplatser, parker och miljön Många (74 procent) instämmer helt eller delvis i att Vara kommun arbetar aktivt för att skydda miljön, t.ex. luft och vatten ; Tabell 35. Det är också många (70 procent) som instämmer i att Lekplatser och parkområden i Vara kommun sköts bra ; Tabell 34. Fastigheter och bostadsområden En majoritet (60 procent) instämmer i att Vara kommun arbetar aktivt för att minska antalet ovårdade, misskötta och dåligt underhållna fastigheter ; Tabell 36. Samma andel (60 procent) instämmer i att Vara kommun arbetar aktivt för vackra och trivsamma bostadsområden ; Tabell 37. Påståenden om parker, grönområden och miljö skala mellan 4=instämme helt och 1=instämmer inte alls Lekplatser och parkområden i Vara kommun sköts bra 2,7 2,8 Vara kommun arbetar aktivt för att skydda miljön (t.ex. luft och vatten) 2,9 2,8 Vara kommun arbetar aktivt för att minska antalet ovårdade, misskötta och dåligt underhållna fastigheter 2,4 2,6 Vara kommun arbetar aktivt för vackra och trivsamma bostadsområden 2,7 2,6 Dricksvattnet från det kommunala VA-nätet håller hög kvalitet 3,1 3,3 Vatten- och avlopp sköts bra i Vara kommun 3,2 3,3 Sophämtning och avfallshantering sköts bra i Vara kommun 3,5 3,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Medelinstämmande År 2005 År 2009/

21 Jämförelse med 2005 års undersökning För att kunna studera förändringar sedan år 2005 har SKOP beräknat medelinstämmande för respektive påstående. Svarsalternativen har kodats som 4=instämmer helt, 3=instämmer delvis, 2=instämmer knappast och 1=instämmer inte alls. Den största positiva förändringen sedan år 2005 är att medelinstämmandet har ökat 0,2 enheter från 2,4 till 2,6 för påståendet Vara kommun arbetar aktivt för att minska antalet ovårdade, misskötta och dåligt underhållna fastigheter. Instämmandet har också ökat 0,2 enheter från 3,1 till 3,3 för påståendet Dricksvattnet från det kommunala VA-nätet håller hög kvalitet. 21

22 Gator och vägar Sju påståenden handlade om gator och vägar och svaren sammanfattas i Tabell 41. Renhållning av gator och vägar sköts bra Starkast instämmande får påståendet att Renhållningen av gator och vägar inom Vara kommun är bra ; Tabell 43. De flesta som har bevarat frågan (80 procent) instämmer helt eller delvis, 22 procent instämmer helt. Påståenden om gator och vägar Gator och vägar inom Vara kommun underhålls/repareras i tillräcklig utsträckning Renhållningen av gator och vägar inom Vara kommun är bra Snöröjningen av gator och vägar i Vara kommun är bra Gång- och cykelvägar i Vara kommun sköts på ett tillfredsställande sätt Vara kommun har väl fungerande cykelvägar Trafiksäkerheten på gator, vägar och cykelvägar i Vara kommun är bra Kollektivtrafiken fungerar bra i Vara kommun Instämmer helt Instämmer delvis Gång och cykelvägar samt trafiksäkerhet Tre av fyra (77 procent) instämmer i att Gång- och cykelvägar i Vara kommun sköts på ett tillfredsställande sätt ; Tabell 45. Lika många (77 procent) håller med om att Vara kommun har väl fungerande cykelvägar ; Tabell 46. Nästan lika många (72 procent) instämmer i att Trafiksäkerheten på gator, vägar och cykelvägar i Vara kommun är bra ; Tabell 47. Äldre personer instämmer helt i större utsträckning än vad yngre gör. 22

23 Snöröjning samt underhåll och reparationer Två av tre (64 procent) instämmer i att Gator och vägar inom Vara kommun underhålls/repareras i tillräcklig utsträckning ; Tabell 42. Lika många (64 procent) håller med om att Snöröjningen av gator och vägar inom Vara kommun är bra ; Tabell 44. Mest kritik mot kollektivtrafiken Mest kritik riktas mot kollektivtrafiken. Lägst grad av instämmande har påståendet Kollektivtrafiken fungerar bra i Vara kommun (52 procent); Tabell 48. Påståenden om gator och vägar skala mellan 4=instämme helt och 1=instämmer inte alls Gator och vägar inom Vara kommun underhålls/repareras i tillräcklig utsträckning 2,3 2,7 Renhållningen av gator och vägar inom Vara kommun är bra 2,9 2,9 Snöröjningen av gator och vägar i Vara kommun är bra 2,7 2,7 Gång- och cykelvägar i Vara kommun sköts på ett tillfredsställande sätt 2,9 2,9 Vara kommun har väl fungerande cykelvägar 2,6 3 Trafiksäkerheten på gator, vägar och cykelvägar i Vara kommun är bra 2,8 Kollektivtrafiken fungerar bra i Vara kommun 2,4 2,4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Medelinstämmande År 2005 År 2009/

24 Jämförelse med 2005 års undersökning Den största förändringarna sedan år 2005 är båda positiva. Jämfört med år 2005 har att medelinstämmandet har ökat 0,4 enheter från 2,6 till 3,0 för påståendet Vara kommun har väl fungerande cykelvägar. Medelinstämmandet har också ökat 0,4 enheter från 2,3 till 2,7 för påståendet Gator och vägar inom Vara kommun underhålls/repareras i tillräcklig utsträckning. 24

25 Kontakt och information Åtta påståenden handlade om kontakten med och information om Vara kommun. Svaren sammanfattas i Tabell 49. Lätt att komma fram i telefonväxeln Nästan alla som besvarat frågan (93 procent) håller med om att Det är lätt att komma fram till Vara kommuns telefonväxel ; Tabell 55. Påståenden om kontakt och information Vara kommun är bra på att informera om den kommunala verksamheten Det är lätt att komma i kontakt med politikerna i Vara kommun Det är lätt att komma i kontakt med Vara kommuns personal Jag får ett bra bemötande av Vara kommuns personal Vara kommun har kompetent personal Det är lätt att komma fram till Vara kommuns telefonväxel Jag har dygnet runt information och möjlighet att lämna synpunkter, anmälningar och avanmälningar Jag får i tid den information om kommunens verksamheter som jag behöver Instämmer helt Instämmer delvis Personalens bemötande De flesta (84 procent) håller också med om att Jag får ett bra bemötande av Vara kommuns personal ; Tabell

26 Lätt att komma i kontakt & kompetent personal Många (79 procent) instämmer i påståendet att Det är lätt att komma i kontakt med Vara kommuns personal och i påståendet att Vara kommun har kompetent personal ; Tabell 52 och 54. Bra att informera, information i tid & dygnet runt Det är också många som instämmer i att Vara kommun är bra på att informera om den kommunala verksamheten (78 procent), Jag får i tid den information om kommunens verksamheter som jag behöver (74 procent) Jag har dygnet runt tillgång till information om kommunen och möjlighet att lämna synpunkter, anmälningar och avanmälningar (68 procent) ; Tabell 50, 57 och 56. Påståenden om kontakt och information skala mellan 4=instämme helt och 1=instämmer inte alls Vara kommun är bra på att informera om den kommunala verksamheten 3 2,9 Det är lätt att komma i kontakt med politikerna i Vara kommun 2,7 2,6 Det är lätt att komma i kontakt med Vara kommuns personal Jag får ett bra bemötande av Vara kommuns personal 3,1 2,9 3,3 3,1 Vara kommun har kompetent personal 2,9 Det är lätt att komma fram till Vara kommuns telefonväxel 3,5 3,5 Jag har dygnet runt information och möjlighet att lämna synpunkter, anmälningar och avanmälningar Jag får i tid den information om kommunens verksamheter som jag behöver 2,8 2,9 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Medelinstämmande År 2005 År 2009/

27 Lätt att komma i kontakt med politikerna Svagast instämmande men 60 procent av dem som svarat har påståendet Det är lätt att komma i kontakt med politikerna i Vara kommun ; Tabell 51. Jämförelse med 2005 års undersökning De största förändringarna sedan år 2005 är båda minskningar i medelinstämmandet. Jämfört med år 2005 har medelinstämmandet minskat 0,2 enheter från 3,1 till 2,9 för påståendet Det är lätt att komma i kontakt med Vara kommuns personal. Medelinstämmandet har också minskat 0,2 enheter från 3,3 till 3,1 för påståendet Jag får ett bra bemötande av Vara kommuns personal. Kontakt med politiker och tjänstemän Nästan hälften av kommuninvånarna (49 procent) har haft kontakt med någon tjänsteman under det senaste året och var fjärde invånare (28 procent) har haft kontakt med någon politiker; Tabell Andel som haft kontakt med politiker eller tjänsteman under det senaste året Flera svar fick anges Politiker Tjänsteman Anställd av Vara kommun SKOP frågade, Har Du själv eller någon närstående varit anställd av Vara kommun under det senaste året?. 36 procent svarar ja på frågan; Tabell

28 Har Du själv eller någon närstående varit anställd av Vara kommun under det senaste året? Ja Nej, ej svar 28

29 Övriga påståenden Svaren på fem ytterligare påståenden sammanfattas i Tabell 58, Bra utbud av affärer Tre av fyra invånare som besvarat frågan (77 procent) håller med om att Det finns ett bra utbud av affärer i Vara kommun ; Tabell 60. Trygghet De flesta (81 procent) håller med om att Jag och mina närmaste känner oss trygga och säkra; Tabell 62. Många instämmer också i påståendet att Det är tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet i Vara kommun (73 procent) och en majoritet instämmer i att Jag känner mig trygg och säker mot stöld och inbrott (53 procent); Tabell 61 och 63. Svårt att skaffa bostad Bara en minoritet (35 procent) instämmer helt eller delvis i påståendet, Det är lätt att skaffa den bostad man söker i Vara kommun ; Tabell 59. Övriga påståenden Det är lätt att skaffa den bostad man söker i Vara kommun 5 30 Det finns ett bra utbud av affärer i Vara kommun Det är tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet i Vara kommun Jag och mina närmaste känner oss trygga och säkra Jag känner mig trygg och säker mot stöld och inbrott Instämmer helt Instämmer delvis Jämförelse med 2005 års undersökning Förändringarna sedan år 2005 är små. Den största förändringen är en minskning om 0,1 enhet. 29

30 Övriga påståenden skala mellan 4=instämme helt och 1=instämmer inte alls Det är lätt att skaffa den bostad man söker i Vara kommun 2,3 2,2 Det finns ett bra utbud av affärer i Vara kommun Det är tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet i Vara kommun 3 2,9 2,8 2,9 Jag och mina närmaste känner oss trygga och säkra 3,1 Jag känner mig trygg och säker mot stöld och inbrott 2,6 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Medelinstämmande År 2005 År 2009/

31 Övergripande mål Vara har satt upp ett antal övergripande mål för verksamheten. Invånarna har fått ange i vilken utsträckning som de anser att kommunen lever upp till sina mål och de har gjort det genom att instämma eller inte instämma i tio påstenden som sammanfattas i Tabell 64. Övergripande mål Vara kommun är en bra kommun att bo och leva i för barn och barnfamiljer Jag upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i Jag skulle kunna rekommendera en god vän att flytta till Vara kommun Jag känner förtroende för kommunens politiker 8 37 Jag känner förtroende för kommunens personal Jag litar på att skattemedlen används effektivt i Vara kommun 7 39 Vara kommuns verksamhet drivs på ett sådant sätt att det skapar mervärde för oss som bor i kommunen 9 50 Jag har inflytande över kommunens verksamheter 3 16 Jag har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten 3 18 Jag har tillgång till den service vi efterfrågar Instämmer helt Instämmer delvis 31

32 Bra att bo och leva i Vara De flesta som besvarat frågorna håller med om att - Vara kommun är en bra kommun att bo och leva i för barn och barnfamiljer (86 procent); Tabell Jag upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i (76 procent); Tabell Jag skulle kunna rekommendera en god vän att flytta till Vara kommun (70 procent); Tabell 67. Förtroende Många instämmer i att de har förtroende för kommunens personal (79 procent), men det är bara en minoritet som har förtroende för kommunens politiker (45 procent; Tabell 68 och 69. Effektivitet och mervärde En majoritet (59 procent) instämmer i att Vara kommuns verksamhet drivs på ett sådant sätt att det skapar mervärde för oss som bor i kommunen, men det är bara en minoritet (46 procent) som instämmer i att Jag litar på att skattemedlen används effektivt i Vara kommun ; Tabell 70 och 71. Inflytande och påverkan Det är relativt få invånare i Vara som känner att de har inflytande och kan påverka. Cirka en av fem instämmer i påståendena - Jag har inflytande över kommunens verksamheter (19 procent); Tabell Jag har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten (21 procent); Tabell 73. Tillgång till den service som efterfrågas Två av tre invånare (68 procent) instämmer i att Jag har tillgång till den service vi efterfrågar. ; Tabell

33 Övergripande mål skala mellan 4=instämme helt och 1=instämmer inte alls Vara kommun är en bra kommun att bo och leva i för barn och barnfamiljer 3,1 Jag upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i Jag skulle kunna rekommendera en god vän att flytta till Vara kommun 3 3,1 2,9 Jag känner förtroende för kommunens politiker 2,3 Jag känner förtroende för kommunens personal 2,9 Jag litar på att skattemedlen används effektivt i Vara kommun 2,3 2,6 Vara kommuns verksamhet drivs på ett sådant sätt att det skapar mervärde för oss som bor i kommunen 2,5 2,8 Jag har inflytande över kommunens verksamheter Jag har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten 1,8 1,9 Jag har tillgång till den service vi efterfrågar 2,8 2,7 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Medelinstämmande År 2005 År 2009/

34 Påverkan på Nöjd Kommun-index SKOP har analyserat vilka av de 15 inledande betygen som har störst påverkan på Nöjd Kommun-index. Sex av frågorna (faktorerna har en statistiskt säkerställd påverkan på Nöjd Kommun-index. Styrkan hos faktorer som påverkar Nöjd Kommun-index (NKI) Äldreomsorg Kulturverksamhet Bostadsbyggande Arbetet för att skydda miljön Gator och vägar Kollektivtrafik Störst inverkan på Nöjd Kommun-index har betyget på äldreomsorgen. Därefter följer betygen på bostadsbyggande betygen på gator och vägar samt betygen på kulturverksamheten. Även betygen på arbetet för att skydda miljön samt betyget på kollektivtrafiken har en statistiskt säkerställd påverkan på Nöjd Kommunindex. 34

35 Prioriteringsmatris Prioritera Det är viktigast att förbättra de faktorer som både fått relativt låga betyg och som har stor påverkan på Nöjd Kommun-index. Vara kommun bör därför i första hand satsa på att förbättra äldreomsorgen, bostadsbyggandet samt gator och vägar. Även arbetet för att skydda miljön och kollektivtrafiken har låga betyg och relativt stor påverkan på Nöjd Kommun-index men i svagare grad än de tre först nämnda. Viktigt att bevara höga betyg När en faktor får högt betyg och samtidigt har stark påverkan på Nöjd Kommunindex är det viktigt att bevara de höga betygen. För Vara kommun gäller det att även fortsättningsvis motsvara kraven på kulturverksamheten. Kan bli ett problem Faktorer som har höga betyg men svag påverkan på Nöjd Kommun-index får inte ignoreras. Om betygen sjunker kan de mycket väl utvecklas till problem genom att deras påverkan blir starkare i samband med de sjunkande betygen. Det gäller barnomsorg, skola och fritidsverksamhet. Relativt låga betyg Mindre viktiga Parker, lekplatser, grönområden Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Cykelvägar Prioritera Äldreomsorgen Bostadsbyggande Gator och vägar Arbetet för att skydda miljön Kollektivtrafiken Relativt höga betyg Kan bli ett problem Barnomsorgen Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Fritidsverksamhet Viktigt att bevara höga betyg Kulturverksamheten Svagare påverkan på Nöjd Kommun-index Starkast påverkan på Nöjd Kommun-index 35

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Lidköpings kommun Medborgarundersökning g 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Verksamheter i Lidköpings kommun Fakta om undersökningen 3 - Bemötande och Tillgänglighet

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 - Nätverksrapport Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 0 9% 9 7. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9% 9% % 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 Resultat SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 49 procent av göteborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Samtidigt önskar man

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

RAPPORT Underlag för ortsanalyser inom Sigtuna kommun.

RAPPORT Underlag för ortsanalyser inom Sigtuna kommun. RAPPORT Underlag för ortsanalyser inom Sigtuna kommun. P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se Vx. 08-1 0 Carl Alberts gränd 1 info@pilen.se Fax. 08-1 0 Box Org.nr. - 0 1 Stockholm P INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna,,,, och SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 - Nätverksrapport Innehållsförteckning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2011 Länsstyrelsen i Värmlands län Förord Det är viktigt att skapa former för att ta till vara på våra målgruppers synpunkter i länsstyrelsernas

Läs mer

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 28 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tingsryds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Tingsryds kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. bra 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn.. Dagbarnvårdaren är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer